NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider"

Transkript

1 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LHJ Dir. tlf NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat beskrives forslag til rammer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider i Roskilde Kommune samt lovgrundlaget for kombinationstilbud. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli Notatet indeholder tillige en oversigt over de forskellige typer af pasningstilbud på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune. 1. Forslag til rammer for kombinationstilbud i Roskilde Kommune Det er intentionen med ændringen i dagtilbudsloven, at familier, hvor forældrene har skæve arbejdstider, fremover skal have mere fleksible muligheder for at få deres barn passet. Ændringen betyder, at enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid 1, efter ansøgning skal tilbydes et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud til fleksibel pasning udenfor åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser, som forældrene indgår pasningsaftale med, på samme vis som ved en privat pasningsordning. Det kan eksempelvis være en allerede godkendt privat børnepasser eller et familiemedlem eller andet. Pasningsaftalen og den private børnepasser skal godkendes af Roskilde Kommune. Kommunen skal også føre tilsyn med de fleksible pasningsordninger. Kommunen skal dog ikke føre tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang som gælder for privat pasning, idet den fleksible pasning ikke er omfattet af kravet om, at der arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Forældrene i målgruppen skal have mulighed for at vælge en kombinationsplads i kommunale daginstitutioner, i selvejende og udliciterede daginstitutioner, i privatinstitutioner samt i den kommunale og private dagpleje. Der er ingen udliciterede daginstitutioner og privat dagpleje i Roskilde Kommune. Forældre, der ønsker et kombinationstilbud til deres barn, er omfattet af de almindelige regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v. Forældre til tosprogede børn, der er optaget i et 30-timers sprogstimuleringstilbud efter 11, stk. 8, i dagtilbudsloven, er ikke omfattet af ordningen. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges så det imødekommer den enkelte families behov. Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. En fuldtidsplads i en daginstitution i Roskilde Kommune udgør 52,5 timer om ugen, mens en fuldtidsplads i dagplejen udgør 48 timer om ugen. For at ligestille forældrene i forhold til den ramme de kan få tilskud til udenfor dagtilbuddenes åbningstid foreslår forvaltningen, at alle forældre kan kombinere en deltidsplads i dagtilbud og fleksibel pasning i op til 52, 5 timer om ugen. Den fleksible pasningsdel skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit for at kombinationstilbuddet kan godkendes. 1 Med dagtilbuddenes almindelige åbningstid menes det tidsrum, hvor dagtilbuddene almindeligvis holder åbent. Hvis en eller flere dagtilbud har udvidet åbningstid vil åbningstiden i disse dagtilbud ikke kunne anses som dagtilbuddenes almindelige åbningstid i relation til kombinationstilbuddet.

2 Side2/7 Tilrettelæggelse af kombinationstilbuddet Forvaltningen foreslår, at kombinationstilbuddet i Roskilde Kommune tilrettelægges således, at forældrene i målgruppen kan vælge mellem tre forskellige muligheder for at kombinere en deltidsplads i dagtilbud og fleksibel pasning i op til 52,5 timer om ugen 2. Med flere forskellige kombinationsmuligheder har forældrene gode muligheder for at vælge den løsning, der passer til deres situation og pasningsbehov samtidig med, at det er overskueligt for forældrene at vælge. Med kombinationsmulighederne tages der endvidere hensyn til barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet. Der er med kombinationstilbuddet ikke tale om, at der etableres nye pladser i dagtilbuddene, men at eksisterende pladser i dagtilbuddene omdannes til deltidspladser. Forvaltningen foreslår, at forældrene kan vælge mellem en af nedenstående muligheder for deltidsplads i kommunens dagtilbud i kombination med fleksibel pasning. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at forældre på barsels- eller forældreorlov med ændringen af dagtilbudsloven får ret til en 30 timers deltidsplads. Denne lovændring træder i kraft den 1. januar Kombinationsmuligheder: Deltidsplads i en daginstitution/dagpleje Maksimalt timetal for fleksibel pasning 20 timer om ugen 32,5 timer om ugen 30 timer om ugen 22,5 timer om ugen 42,5 timer om ugen 10 timer om ugen Kombinationsmulighederne betyder eksempelvis, at forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid ved valg af en 20 timers deltidsplads i en daginstitution kan få støtte til fleksibel pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid i op til 32,5 time om ugen. For at sikre en høj grad af fleksibilitet i ordningen skal opgørelsen af omfanget af både deltidsplads i dagtilbud og den fleksible pasning ske som et gennemsnit over en periode på fire uger og timerne kan derfor veksle fra uge til uge, men aftales for en måned af gangen. Forældrene placerer selv timerne og oplyser dagtilbuddet herom. Timerne skal placeres i sammenhængende forløb på de enkelte dage. I Roskilde Kommune kan dagtilbuddene allerede i dag anvende en digital løsning til at registrere, hvornår barnet kommer og går. Omfanget af deltidspladsen kan dermed registreres digitalt i det enkelte dagtilbud. Som udgangspunkt bør anvendelse af deltidspladsen baseres på tillid til at forældrene overholder det aftalte timetal. Forvaltningen foreslår derfor, at dagtilbuddene alene foretager stikprøver i forhold til, om forældrene overholder deres timetal. Det er samtidig den metode, der kræver mindst administration. Forvaltningen foreslår, at forældrenes ansøgning om et kombinationstilbud skal indgives til Roskilde Kommune senest 1 måned før, kombinationstilbuddet ønskes. 2 En fuldtidsplads i en daginstitution i Roskilde Kommune udgør 52,5 timer om ugen, mens en fuldtidsplads i dagplejen udgør 48 timer om ugen. For at ligestille forældrene i forhold til den ramme de kan få tilskud til udenfor dagtilbuddenes åbningstid foreslår forvaltningen, at alle forældre kan kombinere en deltidsplads i dagtilbud og fleksibel pasning i op til 52, 5 timer om ugen

3 Side3/7 Med ansøgningen vedlægges dokumentation for, at forældrene har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Som dokumentation skal der fremsendes kopi af vagtplan fra forældrenes vagtplan, en arbejdsgivererklæring eller lignende. Forvaltningen foreslår endvidere, at forældrene skal varsle ophør af et kombinationstilbud senest 1 måned før, de ønsker, at kombinationstilbuddet skal ophøre. Forvaltningen foreslår, at kombinationstilbud påbegyndes den 1. eller den 16. i en måned og tilsvarende ophører den sidste hverdag i måneden, eller den 15. i den måned, hvor kombinationstilbuddet skal ophøre Reduceret forældrebetaling og tilskud til fleksibel pasning I forbindelse med indførelsen af kombinationstilbud skal det fastsættes, hvordan forældrenes betaling for en deltidsplads i dagtilbud skal være, samt hvordan den økonomiske tildeling pr. barn til dagtilbuddene for de børn, der har en deltidsplads, skal være. Det er op til den enkelte kommune, at bestemme serviceniveauet i deltidspladserne. Forvaltningen foreslår, at budgetterne for daginstitutionerne reguleres forholdsmæssigt i forhold til den eksisterende budgetmodel, pengene følger barnet. For dagplejen reguleres budgettet ikke, da den enkelte dagplejers løn og ansættelsesforhold ikke kan ændres. Forvaltningen skønner, at der i Roskilde Kommune kan blive tale om at 9 børn vil anvende kombinationstilbuddet. Forvaltningens skøn tager udgangspunkt i KL s forventning om at der på landsplan oprettes 269 ordninger. I beregningen af forældrenes betaling for en deltidsplads i dagtilbud må kommunerne gerne opdele udgifterne i faste og variable udgifter, således at forældrene med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til udgifter, der fordeles lige på børnene uanset, om de er på fuldtid eller deltid. Faste udgifter kan eksempelvis være ledelsestid, tid til forældresamtaler, forældremøder, frokost mv., mens de variable udgifter overvejende omfatter lønninger til det pædagogiske personale. Kommunen foretager selv vurderingen af, hvad der kan anses som faste og variable udgifter ud fra en rimelighedsbetragtning. Takstforslag for 2018 og 2019 for en deltidsplads i kombinationstilbud i dagtilbud fremgår af bilag. Der er ingen ændringer i forhold til taksten for en fuldtidsplads i dagtilbud i Indførelsen af kombinationstilbud indebærer at taksterne, der er med i budgetmaterialet for 2019 skal konsekvensberegnes. Udover forældrenes betaling for en deltidsplads i dagtilbud skal forældrene samtidig have tilskud til fleksibel pasning. Reglerne for tilskud til fleksibel pasning følger reglerne for tilskud til privat pasning efter i dagtilbudsloven. 3 Dette vil være i tråd med kommunens visitationsregler og forvaltningens forslag til retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.

4 Side4/7 Tilskuddets størrelse er afhængig af forældrenes udgifter til den fleksible passer, da tilskuddet højest kan udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den fleksible pasningsordning. Dog kan forældrene maksimalt få tilskud svarende til 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. Økonomisk kompensation for kombinationstilbud Implementeringen af kombinationstilbud i kommunerne understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver med lov og cirkulære program. For de opgaver, der følger med kombinationstilbud kompenseres Roskilde Kommune med ca kr. i 2018 og ca kr. i 2019 og frem. 3. Lovgrundlag for kombinationstilbud Ændringen af dagtilbudslovens 85 a indebærer at kommunalbestyrelsen efter ansøgning skal tilbyde enlige forsørgere 4 og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af et tilskud til fleksibel pasning og en deltidsplads i et dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-5, og 21, stk. 2 og 3, dvs. i en kommunal, selvejende, udliciteret daginstitution, privatinstitution eller i en kommunal eller privat dagpleje 5. Med dagtilbuddenes almindelige åbningstid menes det tidsrum, hvor dagtilbuddene i den enkelte kommune almindeligvis holder åbent. Hvis der i den enkelte kommune er en eller flere institutioner med udvidet åbningstid, vil åbningstiden i disse institutioner ikke kunne anses som dagtilbuddenes almindelige åbningstid i relation til kombinationstilbuddet. Et kombinationstilbud indebærer således, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene via den fleksible pasning får mulighed for at få passet barnet på de tidspunkter, hvor dagtilbuddet har lukket. Forældre til tosprogede børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens 11, stk. 8, er ikke omfattet af ordningen, idet sprogstimuleringstilbuddet har et særligt formål. Forældre der ønsker et kombinationstilbud til deres barn er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v. Kombinationstilbud er omfattet af plads over kommunegrænser jf. 41. det betyder, at forældre har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud i en anden kommune som en del af et kombinationstilbud. Kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Tilrettelæggelse af kombinationstilbuddet Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra den enkelte families dokumenterede pasningsbehov. Det er således kommunen, som ud fra den enkelte families dokumenterede behov fastlægger, 4 Definitionen af enlig forsørger i relation til kombinationstilbud følger definitionen af enlig forsørger i relation til reglerne om økonomisk fripladstilskud. 5 Roskilde Kommune har ingen udliciterede daginstitutioner eller private dagplejere.

5 Side5/7 hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Den fleksible pasningsdel skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, herunder til forældrenes ansøgning, frister, varsler, krav til dokumentation m.v. Dokumentationskrav Forældre, der ansøger om kombinationstilbud, skal dokumentere, at de har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Forældrenes dokumentation kan eksempelvis bestå af en vagtplan fra deres arbejdsplads, en arbejdsgivererklæring eller lignende. Det er den enkelte kommune, der beslutter hvordan forældrene skal dokumentere det arbejdsbetingede behov for pasning, så kommunen via dokumentationen har sikkerhed for, at de pågældende forældre har et reelt arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Krav til den fleksible pasning Den fleksible pasning er omfattet af kravene til privat pasning efter lovens 80-85, jf. dog 81, stk. 1, 3. pkt., og 81 a, stk. 3. Dette indebærer, at: hovedsproget i den fleksible pasning skal være dansk, og at den fleksible passer derfor skal dokumentere at han/hun har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling. Det forudsættes i den forbindelse, at den fleksible passer kan dokumentere at vedkommende f.eks. har gennemført 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, har bestået Prøve i Dansk 2, eller tilsvarende niveau. I helt særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser, jf. 81b. den fleksible pasning skal tilrettelægges, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati og bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Den fleksible pasning er ikke omfattet af kravet om, at der skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Dette skyldes, at en betydelig del af den fleksible pasning forventes at finde sted om aftenen eller natten, hvor barnet sover, og at barnet også er i et dagtilbud, hvor der arbejdes med pædagogiske læringsmiljøer. Godkendelse af pasningsaftale mellem forældre og den fleksible passer Som en betingelse for udbetaling af tilskud til den fleksible passer, skal kommunalbestyrelsen godkende den pasningsaftale, som indgås mellem forældrene og den fleksible passer. Dette omfatter blandt andet de økonomiske forhold, hvor kommunen skal sikre, at der ikke er tale om proforma aftaler. Kommunalbestyrelsen skal endvidere inden godkendelsen af pasningsaftalen påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end fleksibel pasningsordning om ordningen. Kommunalbestyrelsen skal også orientere forældrene om retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskuddet til fleksibel pasning bortfalder.

6 Side6/7 Tilsyn med den fleksible pasning Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med den fleksible pasning. Kravet om, at kommunens tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud gælder ikke for fleksibel pasning. Kommunen skal, jf. lovens 81, stk. 1, ikke føre tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang som gælder for privat pasning, idet den fleksible pasning ikke er omfattet af kravet om, at der arbejdes med at fremme børns læring. Tilsynet skal dog omfatte øvrige relevante forhold, dvs. om hovedsproget i den fleksible pasning er dansk, om pasningen er tilrettelagt, så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati og bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Derudover skal der også føres tilsyn med, at den fleksible pasningsordning alene anvender betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunalbestyrelsen gennem det løbende tilsyn konstaterer, at pasningsordningen ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen. Tilskud til den fleksible pasning Reglerne for tilskud til privat pasning efter 80-85, jf. dog 81, stk. 1, 3. pkt., og 81 a, stk. 3, gælder tillige for fleksibel pasning. Det fremgår af reglerne for tilskud til privat pasning, at kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen ( 81, stk. 5). Tilskud til privat pasning kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet efter opholdskommunens retningslinjer for optagelse kan få en plads i dagtilbud og aftalen om privat pasning er godkendt af kommunalbestyrelsen. Tilskuddet til privat pasning skal udbetales første gang den måned, hvor den private pasning påbegyndes. Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører ( 82). Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog, jf. 4, stk. 2, i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.( 83). 4. Oversigt over de forskellige typer af pasningstilbud i Roskilde Kommune I Roskilde kommune har forældre mulighed for at vælge mellem flere forskellige typer af pasningstilbud til deres barn. Forældre i Roskilde Kommune kan vælge mellem nedenstående pasningstilbud: Kommunal dagpleje Kommunale daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, børnehuse) Selvejende institutioner Privatinstitutioner Forældre kan vælge at få plads til deres barn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner eller i selvejende institutioner. Anvisning af plads sker gennem den kommunale pladsanvisning. Forældre kan vælge at lade deres barn indskrive i en privatinstitution. Forældre skal selv rette henvendelse til

7 Side7/7 Forældredagpleje Tilskud til pasning af egne børn Tilskud til privat pasning Kombinationstilbud Deltidsplads i forbindelse med barsel (Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2019) privatinstitutionen med henblik på optagelse. For børn bosiddende i Roskilde Kommune giver kommunen tilskud til den private institution Forældre til flerlinger der ønsker, at passe egne børn kan blive ansat i en tidsbegrænset stilling som forældredagplejer. Ordningen gælder fra børnene er 6-15 måneder. Forældre til børn fra 24 uger og indtil skolestart kan søge om økonomisk tilskud til at passe egne børn. Forældre til børn i alderen 0-2 år kan søge om økonomisk tilskud til privat pasning. Der er to muligheder for at få tilskud til privat pasning. Forældre kan ansætte en børnepasser til at passe barnet i eget hjem eller i børnepasserens hjem. Forældre kan indgå en pasningsaftale med en selvstændig børnepasser eller privat pasningsordning. Enlige forsørgere og forældrepar med et arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid kan søge om et kombinationstilbud bestående af en deltidsplads i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner eller selvejende institutioner samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til en deltidsplads på 30 timer.

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING Med den nye dagtilbudslov har forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid i dagtilbud ret til tilskud til fleksibel pasning hos en privat børnepasser. Kombinationstilbuddet

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo Aabenraa Kommune Børn og Skole Tinglev Midt 2 6360 Tinglev Kontaktperson Navn Pladsanvisning Telefon 73 76 76 76 E-mail digitalplads@aabenraa.dk Dato Sagsidentifikation - KLE 28.09.40G01 5 708410 045271

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud,

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Allerød d. 4. juni 2018 Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Ændringer ift. Dagtilbudsloven af 20. juni

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen LOV nr 554 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-444 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1214

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af Familieudvalget d. 4. december 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen [DATO] og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 12-09-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Bilag 1 kombinationstilbud Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Det skal være muligt for forældre at have en almen deltidsplads

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 5. april 2018 Sagsid: 28.00.00-A00-1-18 Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 Der er fremlagt forslag til ny dagtilbudslov i Folketinget. Loven bliver førstebehandlet d. 20. marts og

Læs mere

Hvad er et kombinationstilbud

Hvad er et kombinationstilbud Hvad er et kombinationstilbud Har du som forælder et dokumenteret pasningsbehov der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan du ansøge om et kombinationstilbud. Det betyder at du både

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud 2018 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen 6. juni 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne

Læs mere

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven.

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Denne oversigten gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager, der i det kommende halve år vil

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Opdateret oktober 2018 Indhold

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Generelle oplysninger 1 Oktober 2018 18/23683 Forældre kan vælge at få deres barn passet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80)

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Indledende bemærkninger Retningslinjerne for private passere og private pasningsordninger er indskrevet i Dagtilbudslovens bestemmelser

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Tilskud til Private pasningsordninger

Tilskud til Private pasningsordninger Tilskud til Private pasningsordninger Sagsnr.: 18/36499 Dato: 25.10.2018 1 Lovpligtig orientering til forældre om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud Af Dagtilbudslovens 81, stk. 2 fremgår, at

Læs mere

Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune

Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune Tema 1: Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige Den ny dagtilbudslov betoner høj kvalitet

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 160 Bilag 6 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk

Læs mere

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet.

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet. ADMINISTRATIONEN - DAGTILBUD & SKOLE Pladsanvisningen Dato: 16. november 2018 Kære forældre E-mail: dagtilbudogskole@vejen.dk Information om dagtilbud, førskole, SFO og fripladsskala 2019 Hermed informerer

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 07-09-2017 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skrive dit barn op. Kontrollere

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune GENERELT Dato: 12.02.2019 Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens 23 og 27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Private pasningsordninger - information og retningslinjer

Private pasningsordninger - information og retningslinjer Private pasningsordninger - information og retningslinjer 2018 I denne folder kan du læse om: Hvad en privat pasningsordning er Krav til børnepassere i private pasningsordninger Tilsyn med private pasningsordninger

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Gældende fra 1. januar 2019 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning. Regler gældende fra 1. januar

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger

Retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger Retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger Privat pasningsordning Private pasningsordninger drives uden offentlige midler og er derfor ikke en del af det kommunale dagtilbud. Private passere

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Børneudvalget har vedtaget anvisningsreglerne for dagtilbud til børn. Anvisningsreglerne træder i kraft den 1. januar 2015. Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Indhold. Børn og Unge

Indhold. Børn og Unge Børn og Unge Maj 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen Indhold Notat Aftalen Stærke Dagtilbud Alle skal med i fællesskabet... 1 Aftalens fokusområder... 1 Økonomi... 1 Aftalens 24 initiativer... 2

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper PRIVAT PASNING 1 Private pasningsordninger Norddjurs kommune giver jævnfør dagtilbudslovens 80, forældre med børn i alderen 30 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse,

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 176 af 25/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1529

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Krav til oprettelse og drift [18.7.2018] Indhold PRIVAT PASNINGSORDNING - GENERELLE OPLYSNINGER 3 DAGTILBUDSLOVEN 3 PASNINGSORDNINGENS NAVN 4 KRAV TIL DEN PRIVATE PASNINGSORDNING

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år.

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år. UDKAST Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2959976 31. oktober 2018 Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold

Læs mere

Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019

Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019 Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019 Indhold 1 Generel information...2 1.1 Dagtilbud til børn fra 0 år og indtil skolestart...2

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Tema Den nye dagtilbudslov Hvad gør vi i dag i Ringsted Hvad er nyt/hvad skal der tages politisk stilling til Bedre sammenhæng

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud. og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.

Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud. og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Til alle kommuner m.fl. Sagsnr. 2017-2325 Doknr. 467607 Dato 16. maj 2017 Orientering om Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Fleksibel pasningsordning. Krav til oprettelse og drift

Fleksibel pasningsordning. Krav til oprettelse og drift Fleksibel pasningsordning Krav til oprettelse og drift Godkendt i Byrådet den 18.06.2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Dagtilbudsloven... 4 Den fleksible pasningsordnings navn... 4 Krav

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Bedre fordeling i daginstitutioner

Bedre fordeling i daginstitutioner Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039863 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Bedre fordeling i daginstitutioner 28. februar 2019 I dette notat beskrives forslag til

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privat pasning i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privat pasning i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privat pasning i Vejle kommune efter 78 85 i Dagtilbudsloven Vedtaget 12.11.2015 og revideret i BFU 21.06.18 1.0 Lovgivning og standarder på området Dagtilbudslovens 78-79 der

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning For overblikket skyld er den nye lovgivning inddelt i enkeltelementer. I den forbindelse har hvert element

Læs mere

Tilskud til privat pasning 2019

Tilskud til privat pasning 2019 Børn og Uddannelse Tilskud til privat pasning 2019 Orientering til forældre Indholdsfortegnelse Den private pasningsordning.3 Generelt-uanset valg-vær opmærksom på.3 Godkendelse af privat passer 5 Tilsyn

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Denne oversigt gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager der i det kommende halve år vil blive fremlagt

Læs mere

Til alle kommuner m.fl.

Til alle kommuner m.fl. Til alle kommuner m.fl. Sagsnr. 2018-444 Dato 22. juni 2018 Orientering om Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Administrationsgrundlag for private pasningsordninger Administrationsgrundlag for private pasningsordninger Indholdsfortegnelse Dagtilbudsloven... 3 Definition af private pasningsordninger... 3 1.1. Privat pasningsordning... 3 1.2. Ung i huset ordning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 363 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen. I enkelte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere