Side 1 af november Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 5 20. november 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010"

Transkript

1 Side 1 af november 2010 Fina Berger Værebrovej 86, st Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010 Til stede: Philip, Ulla, Karen, Malene, Kirsten, Fina, Robert, Sonja, Kim og Jesper Ad 1) Valg af ordstyrer og referent Kim blev valgt som ordstyrer, Jesper som referent. Ad 2) Oplæg om elbiler fra ChoosEV, der står for leasing og drift af elbiler og ladeanlæg De to oplægsholdere bød på en meget grundig gennemgang af hele komplekset omkring elbiler. I det følgende er langtfra anført alt fra oplægget, men hvad referenten har fundet mest centralt: ChooseEV står for etablering af ladestationer og infrastruktur. Virksomheden er etableret specifikt vedr. elbiler dvs. "elbilsoperatør". Elbiler kører endnu ikke så langt på en opladning, derfor er det vigtigt med en god infrastruktur ChoosEV er ejet af Syd Energi, SEAS-NVE og Sixt biludlejning Virksomheden har p.t. 15 medarbejdere (forventer at have 25 ved årsskiftet) Elbilen er ikke af ny dato. I 1890'erne var der flere elbiler end benzinbiler i New York! Transportsektoren løber løbsk energimæssigt! Af de ca. 50 mill. tons CO 2, der udledes i DK om året stammer de ca. 14 mill. tons fra transportsektoren og heraf 48 % fra privatbiler Virkningsgraden for en benzinbil er %, en brintbil %, en dieselbil 30 %, hybridbil % (såkaldte "plug-in" hybridbiler er dog mere effektive) og elbil % (resten går tabt som varme) Olien gør os afhængige af olieprisen, hvorimod alternativ energi ofte netop produceres som el - og f.eks. biobrændstoffer mest effektivt kan omsættes til el (og spildvarme som fjernvarme) - ligesom elbiler ikke er afhængige af en bestemt energikilde Elbiler kan udnytte overskudsstrøm fra vindmøller og forurener ikke lokalt Når elbiler lades om natten mellem kl. 23 og kl. 05, så er der overskudsenergi til at forsyne mere end 5 mill. elbiler (der er ca. 2 mill. biler i Danmark i dag) Der er behov for flere ladestationer/stikkontakter og et afregningssystem En havvindmølle på 3MW effekt giver ca MWh om året, hvilket kan forsyne omkring elbiler En landmølle på 2MW effekt yder 4000 MWh og kan forsyne omkring elbiler om året

2 Side 2 af november 2010 ChooseEV tilbyder familier at teste elbiler. Hvis Gladsaxe kommer med i ordningen, vil i alt 80 familier kunne deltage i Gladsaxe (10 familier, der låner en bil i 3 mdr. i løbet af en periode på 2 år) På landsplan er det tanken at få tilbagemelding fra 2400 familier om hvordan hverdagen med en elbil fungerer. Mange interessenter vil gerne vide mere En deltagende familie får i låneperioden: En elbil og et ladeanlæg (for at sikre korrekt strømforsyning og registrering af forbrug). En GPS i bilen måler hvornår, hvor og hvor hurtigt, der køres. ChoosEV skal have informationer om familien, arbejde og transportvaner I høje Tåstrup starter forsøget 4/12 Interesserede kan lægge sit ønske ind på Virksomheder og energileverandører skal sponsorere - de får til gengæld meget fin eksponering Vi skal måske genoverveje anvendelsen af bilen. Der er jo ikke meget fornuft i at en enkelt person kører alene i en stor bensinsluger til arbejde hver dag, hvis der kun er brug for dens fulde kapacitet få gange om året. Så kan man dagligt i stedet køre i en mindre (f.eks. el-)bil og leje en stor bil til de få ekstraordinære gøremål Ad 3) Godkendelse af referat fra fællesmøde 13. oktober Referatet blev godkendt. Ad 4) Godkendelse af dagsorden Godkendt (dagens plante og dyr udgik p.g.a. mange andre emner på dagsordenen). Ad 5) Næste møde(r) 25/1 Både fællesmøde og bestyrelsesmøde 2/3 Fællesmøde Ad 6) Resume fra konference om frivillighed i det fri Jesper refererede fra konferencen arrangeret af København kommune. Københavns kommune ville bl.a. gerne have svar på hvordan Københavnerne får mulighed for at blive en mere aktiv del af driften og udviklingen i de grønne og blå områder i København. Konferencen bød på oplæg ved flere inviterede parter og gav kommunen mange input med hjem. Følgende punkter er udvalgt af referenten: Bo Asmus Kjeldgaard indledte med at slå fast, at det ikke er tanken at frivillige skal gøre kommunens arbejde. Der er ønske om involvere borgere og frivillige initiativer i samspil med kommunens. Kommunens kendskab til frivillighed er beskedent. Derfor konferencen. Der er mange måder at være frivillig på, og der skal være plads til alle typer af frivillighed. Blandt andre indlæg: Driftsfasen er en udfordring ved mange frivillige projekter (det spændende er opbygningsfasen). Hvordan sikres f.eks. at projekter kører videre når kernepersoner/ildsjæle forlader projektet? Der er flere former for organisering af frivillige. I Helsinki f.eks. officielle frivillige med kontrakt med kommunen. I Göteborg, Sverige er der en hotline hvor borgere med interesse for frivilligt arbejde i det fri kan henvende sig.

3 Side 3 af november 2010 I Göteborg kender man også til driftskontakter med borgere og boligselskaber. I Helsinki, Finland har de en frivillighedsstrategi og en koordinator i teknisk forvaltning. Der er et netværk af "officielle" frivillige med "kontrakt" og forsikring samt kontaktpersoner i forvaltningen. I Helsinki, Finland havde der indledningsvis været påtrængende spørgsmål blandt medarbejderne (Kan hvem som helst være med til at drifte parken? nedprioriteres professionelt arbejde? ringer de hele tiden? tager det tid fra min fritid? hvad kan de frivillige bidrage med?). Et oplæg konkluderede at der er brug for strategi, eksempler og succeshistorier + inddragelse i drift som del af en helhed + tanke på ejerskab; "what's in it for me?". Flere oplægsholdere vendte tilbage til det vigtige spørgsmål om hvordan man skaber kontinuitet? I relation til inddragelse af frivillige blev der nævnt vigtigheden af at: Synliggøre problemstillingen, synliggøre problemstillingen igen, at fortælle den gode historie, at give indblik i, at man kan være en del af løsningen, at have døren åben, og at have forståelse for, at det ikke altid er kommunen, der sætter dagsordenen ;-) Nickolas Leyssac fra sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening gav følgende råd til, hvad man skal huske: Aktiviteter rekrutterer - det sociale fastholder Konkrete aktiviteter - tydeligt formål og program Opfordring, kaffe og kage Fællesskab Ejerskab En medvirkende årsag til at sætte fokus på frivilligt arbejde med konferencen kunne i øvrigt tænkes at være Københavns Kommune store udgifter til renholdelse af grønne områder for affald. Et større ejerskab i befolkningen f.eks. ved involvering af frivillige - kunne tænkes at reducere denne udgift. Bo Asmus Kjærgaard opsummerede en række punkter til sidst. Blandt de mere muntre var iagttagelsen af; at det er meget vigtigt med kaffe og kage og socialt samvær! Ad 7) Resume fra konferencen: En fattig natur i et rigt samfund - biodiversitet fra ord til handling. Blandt flere gode indlæg skal her kun nævnes punkter fra et enkelt: Konferencen blev indledt med et oplæg af professor Carsten Rahbek med titlen: Den danske natur og biodiversitet status, udfordringer og hvad kan der gøres? Den danske situation blev beskrevet: Lille land, lidt natur, men stor diversitet (ca arter) på grund af placeringen i en overlapszone mellem boreale, kontinentale og atlantiske arter. Mange af arterne ville imidlertid have haft det bedre i lande, vi nødigt vil sammenlignes med på miljøområdet. En lang række rapporter fastslår at der gøres en utilstrækkelig indsats, og at den detaljerede viden mangler.

4 Side 4 af november 2010 Der er dog ingen tvivl om, hvad de overordnede problemer er, og hvad der overordnet skal gøres, samt at man får meget for pengene. Om vi ønsker at have en rig natur i Danmark - og forsøge at leve op til EU's 2010 og 2020 biodiversitetsmål - er alene et spørgsmål om politisk vilje. Baggrunden for hvorfor det står så skidt til er kort sagt: Ensartethed (homogenisering) af dansk natur (ikke mindst p.g.a. "kvælstofdynen"). Mangel på data og viden Store vs små områder (opsplitningen af naturen) Invasive arter Klimaforandringer Den Danske indsats for biodiversiteten halter langt bagefter en række andre europæiske lande. Det forårsager bl.a. problemer at der er en fejlagtig dansk selvopfattelse og mangel på biologisk forståelse og faglig viden, men også at der sker en forveksling af klima-, miljø-, og naturforvaltning. Der blev også gået i rette med at ødelæggelse af natur ikke uden videre kan kompenseres ved erstatningsnatur eller information om naturen (f.eks. er gammel skov jo ikke umiddelbart til at erstatte). Med henvisning til at ros forpligter - så var der ros til miljøministeren for at have udtalt, at der skal fastlægges en række konkrete delmål, tidsfrister og indsatser, så vi kan sætte ind der, hvor det er nødvendigt, og så vi bedre kan måle fremgangen i biodiversiteten. På konferencen var der bl.a. også oplæg om forsøg på at prissætte biodiversitet, og hvordan EU's landbrugsstøtteordning kunne være brugt til at fremme biodiversitet. Ad 8) Seneste nyt fra grupperne Lejlighedsvis aktive Jesper viste billeder fra den vellykkede fælles indsats med lagerflytning. Havegruppen Karen fortalte om indsatsen med æblepresning i døvecenteret. Biodiversitetsgruppen Jesper fortalte om konferencen om biologisk mangfoldighed jf. tidligere. Gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter Jesper og Malene fortalte kort om en kommende indsatsplan overfor kæmpe bjørneklo og Jesper nævnte relationen til konferencen om frivillighed i det fri og bekæmpelse af invasive plantearter. Ad 9) Seneste nyt på natur- og miljøområdet. Philip fortalte fra boligselskabsfronten om projektet Klimaklar for boligselskaberne. Philip og Jesper skal holde oplæg i den forbindelse.

5 Side 5 af november 2010 Kim orienterede om punkter på dagsordenen på Det Grønne Råds næste møde. Det omfatter bl.a.: Status på Agenda 21: Gennemførte aktiviteter i 2010 og planerne for 2011 v/miljøafdelingen Oplæg fra Dansk Ornitologisk Forening v/knud Flensted (Efterskrift: Udgår da Kurt er bortrejst) Handlingsplan for Naturplanen herunder orientering om plejeplaner Der er planer om at tematisere de fire møder i 2011 i.f.t. de planer kommunen arbejder med (natur, vandplaner, affald, beredskabsplan vedr. monsterregn etc.) Kim orienterede om udvalgte punkter på miljøudvalgets møde 18/11: Om forslag til kvalitetsstyringspolitik for 2011 dvs. for natur- og miljømyndighedsadministrationen. Systemet skal indeholde en politik, som udmøntes i en række mål på området. Om nye vedtægter og ejerforhold på vandforsynings- og rensningsområdet. Om sedimentoprensning i Kronquist Sø i Bagsværd, der er en af søerne der anvendes som forsinkelsesbassin for regnvand og hvorfra vandet ledes videre over Kortemosen og Langemosen og udledes mod vest i Tibberup Å. Nordvand har søgt dispensation til oprensning af søen, og der stilles heldigvis meget præcise krav dertil. Om kampagne om affaldsforebyggelse: Nej tak til reklamer. Om vedtagelse af affaldsregulativer, regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald. Kim fandt det bekymrende, hvis genanvendelse af miljøfarligt affald fra erhverv fremover skal foregå indenfor det almindelige ansvar under miljøbeskyttelsesloven og ikke efter nærmere præciserede rutiner. Om el-sparekampagne for medarbejdere Om plejeplan for Smør- og Fedtmosen , dvs. indstilling efter høringsperioden (LA21 biodiversitetsgruppen har afgivet høringssvar). Om forslag til Plejeplan for Radiomarken, der snart kommer i offentlig høring. Jesper henviste interesserede til at læse mere om forskellige natur- og miljøemner i ugens lokalaviser, der udkom 16/11: Om boligselskaber til dialogmøde om klimaindsats, om dåserydderen på Marielyst skole, om Oracle ansatte i samfundstjeneste med at fjerne kæmpe bjørneklo, om overrækkelse af diplomer til klimapiloter, der har inspireret villaejere til at spare på energien, om ulemper ved fyrværkeri og desværre en nekrolog for "Bille Ole", der i mange år har været en fast støtte for Daginstitutionernes Naturlejr på Radiomarken. Ad 10) Eventuelt Intet til dette punkt.

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES DECEMBER 2010 Kære læsere Energirenoveringer kunne løfte klimaindsatsen Da statsminister Lars Lykke Rasmussen den 5. oktober åbnede folketinget, var det blandt

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere