Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011"

Transkript

1 1 Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Opsamlingspapir - April 2011

2 1. Indledning Jobcenter Assens afholdt den 13. april 2011 et fællesseminar for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget i Assens kommune. Formålet med konferencen var, at deltagerne fik mulighed for: At drøfte centrale og aktuelle temaer i beskæftigelsesindsatsen At drøfte og give input til Beskæftigelsesplanen for 2012 At drøfte og give input til konferencen med samarbejdspartnere den 16. maj Konferencen afvikles som led i arbejdet med en udformning af en masterplan for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. Seminaret var tilrettelagt efter, at deltagerne kunne drøfte følgende temaer: 1) De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer og sigtelinjer 2) Tre centrale indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen a. Indsatsen overfor de jobklare ledige b. Indsatsen over de unge på offentlige forsørgelsesydelser c. Indsatsen over for de svagere grupper i kommunen I dette notat er der foretaget en opsamling på deltagernes drøftelser på seminaret og et oplæg til indholdet i konferencen med samarbejdspartnerne den 16. maj Notatet bygger på de referater, der blev taget ved borddrøftelserne samt drøftelsen i plenum. Seminaret blev afviklet af konsulentfirmaet mploy, v/ Mads Kromann Fog. 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Rammerne for beskæftigelsesindsatsen er på kort sigt domineret af den aktuelle arbejdsmarkedssituation med høj ledighed og langtidsledighed i kommunen. Det afspejles bl.a. af, at ministeren har udmeldt beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen, som fortsat fokuserer på at begrænse antallet af personer med længerevarende ledighed, antallet af unge på offentlig forsørgelse og antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser. Samtidig stiller lovgivningen krav til beskæftigelsesindsatsens volumen i form af et intensivt kontaktforløb med og aktivering af de ledige. De nye refusionsregler betyder, at der er økonomiske incitamenter til at tilrettelægge en aktiv beskæftigelsesindsats med maksimal inddragelse af virksomhederne i lokalområdet. Der vil på den baggrund være følgende rammer for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune på kort sigt: 2

3 Stram budget i kommunerne aktivering og drift Krav om besparelser eller optimering/effektivisering Mange ressourcer vil være bundet til at opfylde lovgivningens krav Krav om prioritering på tværs af forskellige indsatser og målgrupper Fokus på den indsats der giver effekt Fokus på at udvikle indsatsen i samarbejde med virksomhederne Fokus på at udvikle indsatsen i samarbejde med samarbejdspartnere På denne baggrund kan der være behov for at tænke den lokale beskæftigelsespolitik på en ny måde, hvor der fokuseres på at opfylde minimumsrettidigheder for alle og tilrettelægges en særlig indsats til prioriterede fokusområder på tværs af indsatser og målgrupper, og hvor der tænkes i samarbejdsinitiativer overfor aktører, der har medansvar og opgavefællesskaber for at i mødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Der var på seminaret enighed om, at der kan være behov for en politisk prioritering af indsatsen i de kommende år, og at der er behov for at drøfte og fastlægge det lokalpolitiske råderum i beskæftigelsespolitikken. I den forbindelse blev det betonet, at der er behov for at arbejde med et langsigtet perspektiv i beskæftigelsesindsatsen, hvor der satses på det lange seje træk, herunder en forebyggende indsats på flere af de fremhævede indsatsområder. 3. Centrale udfordringer for indsatsen i Assens i 2011 og 2012 I oplægget blev der fremhævet, at beskæftigelsesplanen for 2012 kan udarbejdes med udgangspunkt i, at indsatsen skal kunne medvirke til at håndtere nedenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer for 2011 og 2012 Den høje ledighed i Assens Kommune er en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen Ledigheden er steget siden efteråret 2008 som følge af en faldende beskæftigelse lokalt og regionalt. Blandt borgerne i kommunen er beskæftigelsen på bare to år faldet med ca personer, hvilket øger udgifter til forsørgelse og mindsker skatteindtægterne i kommunen. Bestanden af ledige i kommunen er mere end fordoblet fra ca. 600 personer til ca personer. Den stigende ledighed har især ramt ikke-faglærte og faglærte mænd fra byggebranchen, industrien, transportområdet og handelssektoren. Udviklingen betyder også, at der på kort tid er sket en markant stigning i antallet af langtidsledige i kommunen, som ved udgangen af 2010 udgør ca. 700 personer. Det bliver en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012 at nedbringe ledigheden og at forebygge og afhjælpe den høje langtidsledighed. Ikke mindst i lyset af den kommende afkortning af dagpengeperioden, hvor en større gruppe af ledige har risiko for at miste retten til dagpenge og dermed deres aktuelle indkomstgrundlag. Den faldende arbejdsstyrke er en central udfordring for indsatsen i de kommende år Arbejdsstyrken i Assens Kommune er faldende. Der kan forventes et yderligere fald i Assens gennem de næste 10 år som følge af en stor aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Selv om ledigheden aktuelt er på et højt niveau, kan det blive vanskeligt at erstatte de mange beskæftigede borgere, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Udover et fald i antallet af personer i arbejdsstyrken, vil tilbagetrækningen i Assens også betyde, at der er mange kompetencer og kvalifikationer der forlader arbejdsmarkedet. 3

4 Som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling i bl.a. fremstilling og forædling af varer vil virksomhederne stille større og større krav til arbejdskraftens uddannelsesmæssige og personlige kompetencer. Der er fortsat mange ufaglærte job på arbejdsmarkedet i og omkring Assens Kommune, men det må forventes, at de ufaglærte job over tid vil blive færre, da virksomhederne i stadig større omfang vil efterspørge arbejdskraft med uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det må således forventes at efterspørgslen efter ufaglærte vil falde, mens efterspørgslen efter faglærte og personer med længerevarende uddannelser vil stige. Det kan derfor i løbet af få år blive en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen at skaffe en kvalificeret arbejdskraft, ligesom der vil være en udfordring at medvirke til opkvalificering af de allerede beskæftigede og jobcenterets målgrupper, herunder både unge og voksne. Det stigende antal borgere på permanente forsørgelsesydelser udgør en central udfordring for beskæftigelsespolitikken på kort og lang sigt: Antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser er steget svagt, men støt over en årrække i Assens Kommune. Aktuelt er der ca personer på permanent forsørgelse, hvilket lægger et stort økonomisk pres på den kommunale økonomi. Analyserne viser, at en begrænsning af den hidtidige tilgang til ordningerne vil indebære en markant reduktion af de årlige kommunale udgifter til permanente forsørgelsesydelser svarende til ca mio. kr. årligt afhængigt af ambitionerne for den lavere tilgang. Det bliver derfor en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012 at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser mest muligt og at sikre flest mulige af risikogrupperne på området et alternativ på arbejdsmarkedet. På seminaret var der bred enighed om vigtigheden af, at beskæftigelsesindsatsen arbejder på at imødekomme disse udfordringer. I drøftelserne blev der på seminaret fremhævet følgende udfordringer og sigtelinjer for indsatsen: Sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012 Det bliver en udfordring at få flere unge til at gennemføre en uddannelse De unge er fremtidens arbejdsstyrke, og det er derfor helt afgørende, at alle unge under 30 år gennemfører en uddannelse eller kommer hurtigt i job. Der kan være behov for en opprioritering af indsatsen overfor de ufaglærte årige, som ikke har fået en uddannelse, da de udgør en vigtig del af kommunens fremtidige arbejdsstyrke. Det bliver en udfordring at hjælpe de udfaldstruede Den stigende langtidsledighed øger risikoen for, at mange mister dagpengeretten og dermed en del af indkomstgrundlaget for familien. Der er behov for at prioritere en indsats, der fokuserer på at flest mulige af de udfaldstruede vender tilbage til arbejdsmarkedet og herunder omstille arbejdskraft fra brancher i tilbagegang til nye områder. Det bliver en udfordring at opkvalificere arbejdsstyrken En af de største udfordringer for kommunen bliver at understøtte en opkvalificering af arbejdsstyrken, herunder både beskæftigede og ledige. Der er stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet, og det ikke-faglærte arbejdsmarked forventes at blive stadig mindre. Det betyder, at der i beskæftigelsesindsatsen bl.a. kan sættes mere fokus på jobrotation, voksenlærlinge, ordinære uddannelse mv. Det bliver en udfordring at skabe plads til de svage grupper 4

5 Der skal i de kommende år være skærpet fokus på at forebygge og begrænse antallet af personer der ender på permanente forsørgelsesydelser. Det er en stor udfordring for indsatsen at skabe et tredje arbejdsmarked ikke mindst for de unge med mange år tilbage på arbejdsmarkedet - og det forudsætter et aktivt medspil fra de lokale virksomheder, herunder ikke mindst Kommunen som områdets største arbejdsplads. Det bliver en udfordring at inddrage virksomhederne mere i indsatsen Der er behov for at inddrage virksomhederne endnu mere i beskæftigelsesindsatsen på alle indsatsområder. Det bliver en stor udfordring at skaffe job til de ledige, uddannelsesaftaler til de unge, voksenlærlingeaftaler til de voksne, delvise raskmeldinger til de sygemeldte og virksomhedsrettet aktivering til de forskellige målgrupper i indsatsen. Herudover blev der på seminaret peget på, at der er behov for bedre pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen, herunder mere viden om fremtidens kompetencebehov i virksomhederne, som kan danne grundlag for en målrettet opkvalificeringsindsats af beskæftigede og ledige i kommunen. Der blev også peget på, at der er behov for mere viden om visse grupper blandt de ledige, herunder bl.a. den store 3F-gruppe, for at kunne målrette indsatsen bedst muligt. 4. Sigtelinjer for indsatsen i Assens i 2012 En stor del af de samlede udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune på kort og længere sigt knytter sig til de tre indsatsområder, som blev drøftet på seminaret. I nedenstående er oplistet en række af seminarets budskaber om og forslag til de kommende års indsats på de tre områder Indsatsen for at forebygge og afhjælpe ledighed og langtidsledighed Inden for de seneste år er langtidsledigheden i Assens mere end tredoblet, og antallet af langtidsledige i kommunen udgør ved udgangen af 2010 knap 700 personer. På seminaret var der derfor bred enighed om, at indsatsen for de ledige og indsatsen for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed skal prioriteres højt i de kommende år. Det blev også påpeget, at indsatsen for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed er et fælles ansvar, hvor alle aktører må bidrage til løsning af problemet. På seminaret blev der peget på følgende, der kan være med til at sætte retning for indsatsen for at forebygge og afhjælpe ledigheden og langtidsledigheden i de kommende år: Sigtepunkter i indsatsen for at forebygge og afhjælpe langtidsledigheden Fokus på at spotte grupper med særlig risiko for langtidsledighed. For at forebygge en yderligere stigning i langtidsledigheden i det kommende år bliver det at have fokus på hvilke grupper af ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Der kan med fordel sættes tidligt ind med hjælp til selvhjælp og netværksstyrkende aktiviteter, hvor de ledige kan inspirere hinanden. Desuden skal der tidligt i forløbet være fokus på at udbrede de lediges jobperspektiv og styrke uddannelsesparatheden, især hos de ufaglærte. 5

6 Mere individuelt indhold i aktiveringsindsatsen Der kan være behov for at differentiere indsatsen mere efter de individuelle indsatsbehov. I gruppen af ledige og langtidsledige er der store forskelle i ressourcer og jobbarrierer, og indsatsen kan med fordel målrettes endnu mere herefter. For nogle skal indsatsen sigte på tidlig rådgivning og motivationsfremmende aktiviteter, mens indsatsen for andre skal være afklarende og opkvalificerende. En mere individuel tilgang til indsatsen kan betyde, at indsatsen i højere grad må prioriteres til bestemte grupper og målrettes efter størst mulige effekter. Det vil bl.a. indebære, at der anvendes endnu mere virksomhedsrettet aktivering i indsatsen. Størst mulig inddragelse af virksomheder i indsatsen Der var på seminaret enighed om, at det vil være en vigtig, men krævende opgave for jobcenteret at øge samarbejdet med virksomhederne. På stort set alle indsatsområder skal jobcenteret sigte efter størst mulig medinddragelse af virksomhederne i indsatsen, dvs. til vedligeholdelse af de lediges kvalifikationer, introduktion og adgang til arbejdsmarkedet (netværk), afklaring og brancheskift, opkvalificering af den ledige via virksomhedsrettet aktivering, voksenlærlingepladser, jobrotationspladser, optræningspladser for svagere, virksomhedscentre, delvise raskmeldinger, mv. Der blev peget på, at der kan være behov for at prioritere flere ressourcer til den virksomhedsvendte indsats. Udvikling af samarbejdet med virksomhederne Et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne bliver afgørende for, at jobcenteret kan lykkes med at forebygge og afhjælpe langtidsledighed. Det handler bl.a. om at udvikle samarbejdet med virksomhederne om praktik- og løntilskudspladser, voksenlærlingepladser, jobrotation, mv. I den forbindelse kan en sigtelinje være, at der opprioriteres et samarbejde med virksomheder, hvor der er gensidig gevinst af samarbejdet. Under drøftelserne af sigtepunkterne for indsatsen blev der peget på en række konkrete forslag til indsatser og aktiviteter, der kan sættes i gang i beskæftigelsesindsatsen for at forebygge og afhjælpe langtidsledighed. Forslag og ideer til konkrete aktiviteter Netværksaktiviteter for de jobklare ledige og langtidsledige, f.eks. jobklubber med fokus på jobsøgning og et bredt jobperspektiv. Forløb eller aktiviteter, der tidligt afdækker realkompetencer hos de ledige med fokus på alternative jobområder. Gerne i samarbejde med a-kasserne. Tilbyde målrettede kurser eller uddannelse til personer på arbejdsfordeling, som alternativ til passiv forsørgelse. Aktiviteter, der kan sluse flere ledige og langtidsledige ind i voksenlærlingeordningen, herunder ikke mindst den store gruppe af årige uden uddannelse, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering eksempelvis i forhold til bl.a. voksenlærlingeordningen. Gerne med rådgivning om privatøkonomi under ordinær uddannelse, om nødvendig suppleret med egentlige kurser om privatøkonomi på SU til udvalgte grupper. Investering i ressourcer til at opretholde en høj rettidighed og til at styrke det opsøgende arbejde overfor virksomhederne. Øget samarbejde med Assens Kommune om virksomhedsrettet aktivering. 6

7 Øget virksomhedskontakt med henblik på at tilvejebringe flere ordinære job, voksenlærlingeaftaler, løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker. Indhentning af gode ideer, god praksis mv. fra andre jobcentre. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne herunder den nye konstruktion Sammenholdet om at afdække kompetencebehov i virksomheder og markedsføre jobrotation. Afdækning af kompetencer, ressourcer og jobbarrierer hos den store gruppe af ledige i 3F, gerne i samarbejde med a-kassen Indsatsen for at begrænse antallet af unge på forsørgelsesydelser De unge udgør en sårbar gruppe på arbejdsmarkedet, som ofte rammes hårdt under lavkonjunkturer. Det gør sig også gældende i Assens Kommune, hvor antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget fra ca. 450 personer til ca. 700 personer på bare to år. På seminaret var der derfor også bred enighed om at indsatsen for de unge fortsat vil være en af de helt centrale udfordringer, som skal prioriteres højt i indsatsen. På seminaret blev der peget påfølgende sigtepunkter, der kan være med til at sætte retning for indsatsen for at sikre unge uddannelse eller job. Centrale sigtepunkter i indsatsen for de unge Afgørende med en differentieret indsats for de unge Der var enighed på seminaret om, at jobcenteret skal tilrettelægge en indsats, der favner fra de velfungerende unge til de unge med massive problemer. Der er mange aktiviteter i gang på ungeområdet, som skal fastholdes, og derudover er der behov for at øge fokus på den store gruppe af årige, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. I sidstnævnte gruppe skal flest mulige af de ufaglærte i voksenlærlingeuddannelse, mens de faglærte skal have ekstra hjælp til at få fodfæste ude i virksomhederne. Uddannelse til alle unge Der blev peget på en politisk ambition om, at alle ledige unge i Assens Kommune hjælpes til at påbegynde en ordinær uddannelse, også de årige. I den forbindelse blev der peget på, at der pt. kan være et uudnyttet potentiale hos lokale virksomheder, der ikke har ansat lærlinge i de seneste par år. Det blev foreslået, at den begyndende optimisme blandt virksomhederne udnyttes til at etablere flest mulige virksomhedsrettede aktiveringspladser i virksomhederne som forløber til ordinær uddannelse. Aktiv synliggørelse af de unge overfor virksomhederne Der er behov for at de unge synliggøres mere overfor virksomhederne både de stærke og de svage unge. I den forbindelse blev der særligt fremhævet perspektiver i at bruge virksomhedspraktik til at indsluse de unge under 25 år i lære- og praktikpladser eller de årige i voksenlærlingeaftaler. I den forbindelse blev der peget på, at synliggørelsen af de unge overfor virksomhederne med fordel kan ske i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, som ligeledes har dialog med mange virksomheder om kompetence- og efteruddannelsesbehov. Derudover blev der peget på, at der med fordel kan investeres flere ressourcer i det virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på at inddrage virksomhederne mere i opkvalificering af både stærke og svage unge. 7

8 Satse på at etablere et tredje arbejdsmarked til de svage unge Der blev peget på en politisk ambition om, at flest mulige svage unge fastholdes på det tredje arbejdsmarked fremfor en tidlig førtidspension. I den forbindelse blev der bl.a. peget på, at kommunen har et stort potentiale som rummelig og forebyggende arbejdsplads. Der blev samtidig peget på, at der med fordel kan etableres sammensatte tilbud til de svage grupper, hvor behandlingstilbud og arbejdsmarkedsrettede tilbud koordineres og samtænkes. Konkrete forslag til indsatser og aktiviteter Udover ovennævnte sigtepunkter blev der peget på en række konkrete aktiviteter, der kan sættes i gang i beskæftigelsesindsatsen for de unge. Forslag og ideer til konkrete indsatser og aktiviteter Udarbejde strategi for hvilke virksomheder i lokalområdet, der skal satses på at øge samarbejdet med. Samarbejde med DA om at øge samarbejdet med virksomhederne. Desuden målrettede investeringer i ressourcer til den virksomhedsvendte indsats. Forløb, herunder virksomhedspraktik, der kan øge indslusningen af årige i voksenlærlingeordningen. Udarbejde en trinmodel, som kan sælges overfor virksomhederne. Mere fokus på formidling af sæsonjob til de unge under 30 år. Bedre samarbejde om og koordinering af indsatsen for de unge på tværs af de mange aktører og forvaltninger, der agerer på ungeområdet. Evt. ansættelse af psykologer eller andre fagspecialister i jobcenteret, hvis det kan skabe bedre effekter. Flere virksomhedsrettede aktiveringspladser til de unge. Herunder oprettelse af snusepraktikker og udnyttelse af 13 ugers praktik til dagpengemodtagere. Udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne ikke mindst i det virksomhedsopsøgende arbejde. Herunder mere faste og formelle aftaler om fælles mål, strategier, ansvars- og opgavefordeling, samarbejdsområder, informationsudveksling mv. Aftaler med Assens Kommune om, hvordan kommunes egne arbejdspladser kan gå forrest i forhold til at etablere pladser til de svagere unge eller til uddannelsessøgende unge Indsatsen for at begrænse antallet på permanente forsørgelsesydelser Antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser er steget støt over en årrække i Assens Kommune og udgør ca personer. Udviklingen lægger et stort økonomisk pres på den kommunale økonomi og indebærer et stort besparelsespotentiale, hvis det lykkes at begrænse den hidtidige tilgang til ordningerne. På seminaret var der derfor også bred enighed om, at indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser især må have en forebyggende karakter, som sigter på de langvarige sygedagpengeforløb og de langvarige kontanthjælpsforløb. På seminaret blev der peget på følgende sigtepunkter, der kan være med til at sætte retning for indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser. 8

9 Centrale sigtepunkter i indsatsen for at begrænse permanente forsørgede Forebyggende indsats overfor personer i sygedagpenge- og kontanthjælpsforløb Der var enighed på seminaret om, at indsatsen først og fremmest må have et forebyggende sigte. Det handler om at arbejde forebyggende med de grupper, der ender med at gå på førtidspension dvs. de langvarige sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Det blev betonet, at der ambitionerne om en reduktion skal bygge på en etisk tilgang til opgaven, der tager et individuelt udgangspunkt. Tidlig identifikation af risikogrupper Der blev på seminaret peget på, at risikogrupperne bør spottes tidligt med henblik på at understøtte en forebyggende indsats. I den forbindelse blev der peget på, at virksomhederne kan spille en vigtig rolle i udredningen af de sygemeldtes muligheder og skånebehov via delvise raskmeldinger. Differentieret og tværgående indsats Det er vigtigt, at der bliver plads til mere individuel støtte til de svage grupper, herunder ikke mindst de unge over 25 år. Der vil være en del blandt de svageste grupper, som er behandlingskrævende, og som vil have fordel af tværgående, helhedsorienterede tilbud, der sammentænker behandling og arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. F.eks kan der afdækkes muligheder for, at der udarbejdes fælles job- og handleplaner med fokus på arbejdsmarkedsperspektiver på tværs af forvaltningsområder. Inddragelse af virksomheder i indsatsen Som led i en forebyggende indsats over for de langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan der sigtes efter den størst mulige inddragelse af virksomheder, herunder delvise raskmeldinger og virksomhedscentre med mentorer. Førtidspension til borgere uden fremtidigt arbejdsmarkedsperspektiv Der var enighed om, at der fortsat skal være plads til at give førtidspension til borgere, der ikke kan og ikke vil komme til at forsørge sig selv, herunder personer med svære psykiske sygdomme eller flygtninge med posttraumatisk stress. Konkrete forslag til indsatser og aktiviteter Udover ovennævnte sigtepunkter blev der peget på en række konkrete aktiviteter, der kan sættes i gang i beskæftigelsesindsatsen for at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser. Forslag og ideer til konkrete indsatser og aktiviteter Det blev foreslået, at kommunen som arbejdsgiver og storleverandør af langvarige sygedagpengeforløb går forrest og udarbejder en strategi for, hvordan de kommunale arbejdspladser kan forebygge langvarige sygeforløb. Det blev drøftet, at flest mulige sygedagpengemodtagere deltager i delvis raskmelding med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det blev foreslået, at jobcenteret i samarbejde med social- og sundhedsområdet udarbejder en fælles strategi for indsatsen overfor de svage grupper, herunder fælles prioriteringer, målgrupper, handleplaner mv. Flere pladser i virksomhederne til gruppen eksempelvis i form af virksomhedscentre målrettet målgruppen kombineret med brug af mentorer til at sikre et effektivt forløb på virksomhederne. 9

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Beskæftigelsesplan 212 - Fællesseminar for Det lokale Arbejdsmarkedsråd og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget i Assens Kommune Den 13. april 211 Oplæg v/ chefkonsulent

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Haderslev 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.1 Ministermål 1... 5 2.2 Ministermål 2... 5 2.3 Ministermål 3...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opsamling af drøftelser på

Opsamling af drøftelser på Opsamling af drøftelser på 12-12 2011 Sigtelinjer Stigende beskæftigelse fra nov. 10, men usikkert, prognose uændret beskæftigelse og faldende ledighed pga tilbagetrækning frem til ultimo 2012 Byggebranchen

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere