3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark"

Transkript

1 Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,25/ Indhold 3.1. Indledning Persontransport Godstransport Forsvarets transport Om dette notat Indledning Danmarks transport har bevæget sig bort fra en bæredygtig udvikling de seneste år. Det betyder dog ikke, at det er umuligt at gøre transporten bæredygtig og forsyne den med vedvarende energi. Dette notat indeholder et scenarie for omstilling af Danmarks transport, som kan gennemføres i løbet af en kortere årrække. En kvalitativ analyse med baggrund og argumenter for de valg af transportmidler m.m., der er i dette scenarie, findes i notaterne "Bilens rolle i et fremtidigt transportsystem, baseret på 100% vedvarende energi", Benny Christensen, VedvarendeEnergi, september 2014 og "Transportscenariet for 2030 i OVE s energivision fra Status 15 år efter". Benny Christensen, VedvarendeEnergi, juni Begge er online på Hovedfokus for dette notat er dokumentation af energiforbrug ved de foreslåede ændringer, som indgår i VedvarendeEnergis samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarede energi. Analysen er opdelt i scenarier for hhv. persontransport og for godstransport, da det er to ret forskellige former for transport. Varevogne medregner vi til persontransport, selvom de ofte bruges til en blanding af gods-og persontransport. Dette notat afviger fra notater for andre sektorer til Hurtig omstilling til vedvarende energi, da det kun omfatter scenariet, idet det skal ses i sammenhæng med de to ovennævnte notater om transport. Side 1/16

2 3.2. Persontransport Udviklingen af persontransport har vist en stigning i både personbil og jernbanetransport i en årrække, som det fremgår af tabel 3.1 millioner personkm Cykler/kn allert-30 Motorcykl er Personbile r incl. taxi Varebiler u.3,5 tons Busser Tog Skib Fly Ialt Tabel 3.1 Persontrafikkens udvikling angivet i millioner personkm ifølge Statistikbanken, tabel PKM1. Varebiler under 3,5 tons er medtaget her da de omfatter større personbiler over 2 tons (bl.a. firehjulstrækkere) og varevogne, der ofte bruges til arbejdskørsel. Faldet i færgetransport skyldes Storebæltsbroen. Som det ses af tabel 3.1 har persontrafikken været stigende, også efter 2005, hvor det danske BNP har været nogenlunde stabilt p.g.a. krisen. Der var et lille fald på 2% i den samlede transport; men selvom der ikke har været økonomisk vækst i Danmark siden 2010, er persontransporten fortsat med at stige. Det tyder på, at persontransporten i højere grad er drevet af strukturelle forhold end af økonomisk vækst. Det kan være centralisering af offentlige tilbud, indkøbsmuligheder m.m., samt længere mellem bolig og arbejde. Tilsvarende ses, at de kraftige benzinprisstigninger ikke har haft synlig indvirkning på transportmængden. Togtransporten har haft en 27% stigning, væsentligt over den samlede stigning på 6%. Personbiler er steget 6% som gennemsnittet; mens varebiler, der også omfatter store personbiler (4-hjulstrækkere m.m.) er steget 13%, men har dog haft en faldende brug siden Cykler steg 4% ; men stigningen er siden da gået i stå. Busser er gået tilbage siden år 2000, så den samlede passagerstigning for busser + tog var kun 4% , dvs. under den gennemsnitlige stigning. Side 2/16

3 Samlet set er den kollektive trafik og cykling steget mindre end den samlede trafikvækst siden år 2000, mens varevogne incl. store personbiler (4 hjulstrækkere) er steget mere end den gennemsnitlige stigning. Hvis man ser på de seneste år, er der dog en markant tilbagegang for varebiler incl. store personbiler på 21% siden 2008 (bl.a. p.g.a.reduceret varetransport). De øvrige trends fra år 2000 er ikke ændret af krisen: der er fortsat stigende brug af personbiler og tog, samt mindre brug af busser. En grøn omstilling af Danmarks transport vil kræve øget brug af de mest effektive transportformer, cykel, tog og bus, og mindre brug af biler og fly. Det vil kræve: en øget indsats for cykling, at kollektiv transport bliver mere økonomisk fordelagtig end i dag i forhold til biler, at kollektive transporttilbud udbygges, så det bliver mere attraktivt med flere afgange, specielt i myldretiderne, samt med hurtigere forbindelser. Der er dels behov for bedre tilbud i de større byer, hvor der er problemer med trængsel, dels behov for hurtigere forbindelser til yderområder. Samtidig er der behov for at begrænse den strukturelle transport: transport for indkøb, offentlige funktioner (børnehaver, skoler, læge osv) og pendling. Det kan gøres ved med planlægning at opretholde og forbedre den geografiske fordeling af indkøbsmuligheder, stoppe yderligere centralisering af børnepasning og skoler, og arbejde aktivt for at reducere afstand mellem bolig og arbejdssted, både ved at gøre det lettere at flytte tæt på arbejde, med delvis internet-baseret arbejde og med mindre centralisering. Samlet foreslår vi en indsats, der kan give følgende udvikling: den samlede transport skal begrænses, så vi stopper stigningen og har samme persontransport i 2005 som i 2012 og herefter et fald på 1% pr. år indtil vi 6 år senere når niveauet for år den negative udvikling for cyklismen siden 1990 skal vendes, så vi i 2015 igen får lige så mange cyklende som i 1995 og i 2020 lige så mange som i Herefter skal der være en stigning på 5% pr. år til for tog skal udviklingen fra 2009 fortsætte til 2015, og herefter skal der være en stigning på 5% pr. år. for busser skal reduktionen vendes, så der i 2015 er lige så meget buskørsel som i 2012, og herefter skal der for rutebusser være en stigning som for tog (omkring 5% pr. år), mens brugen af turistbusser forventes konstant. Samlet regner vi med en stigning på 3% pr. år. for indenrigsfly forventer vi, at den faldende udvikling siden 2009 fortsætter til hvorefter indenrigsflyvningen afvikles efter etablering af tog-timeplanen. Man vil herefter kunne rejse Aalborg - København på 3 timer, svarende til dagens rejse Aarhus - København, en strækning, hvor der reelt ikke er behov for et fly-alternativ. for varevogne og store personbiler forventes den faldende trend siden 2008 at fortsætte til 2020, hvor niveauet er faldet til det samme niveau som før år Det svarer til, at vare-og arbejdskørsel med varebiler fortsætter, men at personkørsel i store personbiler og varebiler reduceres til et minimum. for motorcykler, taxi og færger forventes trends fra 2009 at fortsætte til 2015 og herefter ingen yderligere ændringer. Side 3/16

4 den resterende persontransport afvikles med personbiler, hvilket vil betyde en reduktion på 33% og 50% I praksis vil det betyde, at personbiler ikke vil bruges meget i større byer; men primært i landområder og til og fra mindre byer fra Det vil give forbedret miljøkvalitet og en markant fredeliggørelse af byerne. Resultatet af disse ændringer er vist i tabel 3.2 millioner personkm Cykler/ knallert-30 Motorcykler Personbile r incl. taxi Varebiler u. 3,5 tons Busser Tog Skib Fly Ialt Tabel 3.2 Omstillingsscenarie for persontransport from til 2040 Den hidtidige udvikling og scenariet er sammen illustreret grafisk i figur Cykler/knallert-30 Tog Busser Motorcykler Personbiler incl. taxi Varebiler over 2 t. Skib Fly Figur 3.1 Omstillingsscenarie for dansk persontransport og historisk udvikling Enhed: millioner personkm. Varebiler omfatter også store personbiler over 2 tons. Side 4/16

5 Som det fremgår af figur 3.1 ønsker vi en udvikling, hvor biltrafikken nedsættes meget væsentligt, hvilket vil muliggøre en radikal forbedring af bymiljøet og reduktion af trafikal miljøbelastning. Ikke desto mindre vil personbiler stadig være det vigtigste transportmiddel med 48% af persontransporten i 2030 og 38% i Derfor er en omstilling af personbilers brændsel også vigtig. Energiforbruget har været stigende for persontransporten, som det fremgår af tabel 3.3 PJ 1980 '90 '95 '00 '05 '09 '10 '11 '12 Personbiler og varebiler u. 2 ton 64,7 78,7 85,8 95,6 95,4 98,3 99,7 100,3 100,4 Busser 5,9 8,4 8,7 8,7 8,2 7,5 7,4 7,2 6,9 Tohjulere (mc og knallert) Tog, S-tog og metro Lufttranspo rt, indenrigs Søfart, indenrigs Varebiler m.m. 2-6 ton 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 1,7 2,7 2,1 1,6 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 4,0 4,6 5,5 3,4 3,8 4,0 3,9 4,3 4,5 10,7 19,1 21,3 24,3 31,5 31,9 30,3 28,0 26,0 IALT Tabel 3.3 Energiforbrug til indenlandsk persontransport i Danmark, fra Energistatistik 2012, figur "Energiforbrug til persontransport fordelt på transportmidler", dog er "Varebiler mm. 2-6 tons" fra figur "Energiforbrug til godstransport fordelt på transportform". I summen (nederste række) er energiforbrug for "Varebiler m.m.2-6 tons" kun medregnet med 50%, idet resten henføres til godstransport. Energiforbruget har generelt været stigende, selvom der ser ud til at være en lille reduktion de sidste to år. Det samlede forbrug er steget 5% siden år Der er noget forskel i udviklingen af energiforbrug mellem de forskellige transportmidler. Af de større transportformers forbrug er udviklingen siden år 2000, at bussers forbrug er faldet 20%, mens personbiler er steget 5%, tog 13% og varevogne incl. store personbiler hele 21%. Side 5/16

6 I tabel 3.4 er ud fra transportmængde og energiforbrug beregnet energiforbrug pr kørt personkm for de større transportformer samt fly. Specifikt forbrug (kwh/pkm) Personbiler u. 2 tons ,46 0,49 0,52 0,53 0,54 0,54 0,53 0,52 Busser 0,36 0,33 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 Tog 0,21 0,22 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 Fly 1,58 1,17 1,25 1,03 1,08 0,90 0,88 0,97 Tabel 3.4 Specifikt energiforbrug for de større indenlands persontransportformer, excl. cykler og varevogne, men tilføjet fly, baseret på tabel 3.1 og 3.3. Varevogne er undtaget da opgørelser for persontransport og for energiforbrug ikke har samme afgrænsning i forhold til større lastbiler. Som det ses, er det specifikke forbrug for personbiler steget indtil 2010 og derefter begyndt at falde, så det har samme niveau i år 2012 som i år For andre transportmidler er effektiviteten steget, idet forbruget er faldet per personkm. Eenergieffektiviteten kan forventes at være stigende fremover for alle transportformer. For personbiler er der EU regler om at nye gennemsnitspersonbiler og varebiler skal begrænse udledningerne: i 2015 til 130 g/km og i 2021 til 90 g/km for personbiler i 2017 til 175 g/km og i 2020 til 147 g/km for varevogne Det svarer til følgende forbrug: i ,54 kwh/km og i ,37 kwh/km for personbiler i ,73 kwh/km og i ,61 kwh/km for varevogne Med en antagelse om i gennemsnit 1,5 personer pr. bil kan dette sammenholdes med tabel 3,4. For at se effekten for det samlede energiforbrug er der dog behov for at se på omstillingen til el-og brintdrift, idet EU-kravene er gennemsnit af alle køretøjer, og disse er væsentligt mere effektive. Salget af elbiler går langsomt i Danmark, hvilket ikke kan undre med de økonomiske forhold, vi har for elbiler. I Norge er der derimod gang i elbilsalget: i februar 2014 var over 12% af de solgte biler i Norge elbiler, og den mest solgte bil var en Nissan LEAF. Der er derfor gode grunde til at forvente, at også Danmark hurtigt kan komme op på samme andel elbiler i bilsalget som i Norge. Vi forventer, at det kan ske allerede i 2015, og at salget så kan stige yderligere til 40% i 2020 (lidt mindre end tidligere vurderinger om 50% solgte elbiler i 2020) og 75% i Længere biltransporter forventer vi overtages af brintbiler, nok mest som brinthybridbi- Side 6/16

7 ler. Her forventer vi en salgsandel på 5% i 2020 og 25% i Med 15 års levetid for danske biler giver det følgende fordeling af den danske bilhandel og bilpark: El-og brintbiler Elbilsalg 0% 12% 35% 75% 75% 75% 75% Brintbilsalg 0% 0% 5% 25% 25% 25% 25% Andel elbiler 0% 1,2% 10% 27% 51% 68% 75% Andel brintbiler 0% 0% 0,8% 6% 14% 22% 25% Tabel 3.5 Udvikling af andelen af el-og brintbiler ifølge omstillingsscenariet for dansk transport Energivision - personbilsalg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Benzin&dieselbilsalg Brintbilsalg Elbilsalg 30% 20% 10% 0% Energivision - biler på vejene 120% 100% 80% 60% 40% Andel benzin-dieselbiler Andel brintbiler Andel elbiler 20% 0% Figur 3.2. Illustration af tabel 3.5 Side 7/16

8 Med dette scenarie og overholdelse af kravene fra EU er det muligt at lave et scenarie for energieffektivitet af personbiler. Dette er angivet i tabel 3.6 Specifikt energiforbrug Nye biler, EUmax Bilparken samlet, EU-max Bilparken samlet, realiseret ,56 0,54 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,74 0,55 0,46 0,40 0,36 0,35 0,79 0,74 0,55 0,45 0,32 0,22 0,18 Elbiler 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Brintbiler 0,7 0,7 0,55 0,40 0,3 0,3 0,3 Benzin & dieselbiler 0,79 0,75 0,59 0,59 0,59 0,59 - Busser, samlet 0,30 0,28 0, Tabel 3.6 Specifikt energiforbrug i kwh/km i omstillingsscenarie. Øverste række er for nye biler, baseret på EU-krav og en forventning om et krav på 85 g/km i række er maksimum for bilparken med EU-krav og udfasning af biler, der bliver 15 år. Elbilers elforbrug er som en Nissan Leaf's kørt energiøkonomisk, eller som en mindre elbils 1. Brintbilers energiforbrug er før 2020 som for en ældre Hyundai ix35 brintbil og herefter faldende så de i 2030 har den halve energieffektivitet af elbiler(dvs. det dobbelte forbrug), hvilket svarer til brint-partnerskabets prognose for 2035, som vi forventer realiseret lidt tidligere. I praksis vil der nok komme en del brint-hybridbiler; men vi har til dette scenarie opdelt transport i eldrevet og brintdrevet transport, selvom en del godt kan blive med samme køretøj. For busser og varevogne er antaget, at deres effektivitet stiger fra det realiserede i 2012 med samme takt som for (person)bilparken. Ved at sammenholde tabel 3,6 og tabel 3,2 opgøres energiforbruget for personbiltransport. Udviklingen i dette scenarie udvides til den samlede vejtransport ud fra en forventning om, at de samme teknologier kan anvendes for varevogne, busser og motorcykler. Det giver følgende scenarie for vejtransportens energiforbrug: 1 Ifølge Energistyrelsens informationsark om elbiler er energieffektiviteten 1,9 MJ/km svarende til 0.15 kwh/km. FDM vurderer en Nissan Leaf til at bruge 0,234 kwh/km; men en opgørelse af en række danske Nissan Leaf viser et gennemsnitsforbrug siden under 0.15 kwh/km siden maj 2014, se Side 8/16

9 PJ Flydende brændsel Heraf fossilt Heraf biobrænds el El Brint Ialt Tabel 3.7 Vejtransportens energiforbrug til persontransport med personbiler, motorcykler og varevogne i omstillingsscenarie. Der er regnet med, at det samlede transportarbejde for persontransport på veje falder med 27% til 2030 og yderligere med 11% til 2040 i forhold til 2012, svarende til tabel 3.2. Det meste af reduktionen skyldes overførsel til jernbane-transport. Bemærk: P.g.a. den anvendte metode kan der forekomme afvigelser op til 10% ved sammenligning af tabel 3.2, 3.5 og 3.6 med 3.7. Modsat tabel 3.3 er det samlede enrgiforbrug til varevogne medregnet i denne tabel For jernbanerne vil den planlagte kommende elektrificering muliggøre en fuldstændig elektrificering frem til 2030, idet alle hovedbaner forventes elektrificeret frem til 2025, og en del sidebaner herefter kan elektrificeres, mens de resterende baner kan betjenes med batteridrevne tog og evt. brintkraft. Vi forventer derfor, at el-andelen af persontransporten stiger fra nu knapt 50% 2 til 60% i 2020, 90% i 2025 og 100% i For energiforbrug forventer vi konservativt, at togenes energiforbrug halveres fra 0,19 kwh/pm i 2020 (hvor de ineffektive IC4 tog er fuldt indfasede, i 2012 var forbruget 0,17 kwh/pkm) til 0.09 kwh/pkm i 2030 og herefter 0.07 kwh/pkm. Det er konservativt i forhold til, at S-tog i dag har forbrug omkring 0,019 kwh/pkm ifølge DSB 3, hvilket med en belægning på 50% giver 0.04 kwh/pkm. Samlet giver det følgende scenarie for persontogenes elforbrug. PJ Diesel 3,36 3,54 3,61 1,15 0,00 0,00 0,00 El 0,91 1,03 1,58 3,03 4,30 5,49 5,49 SUM 4,27 4,57 5,19 4,19 4,30 5,49 5,49 Tabel 3.8 Persontogenes energiforbrug i omstillingsscenariet. Det er en del af scenariet, at togtransporten tredobles til 2040; men energiforbruget stiger kun marginalt pga omlægning til eldrift. Hvis man antog, at eltog blev lige så effektive som dagens S-tog, ville der være besparelser på 2-3 PJ i 2030 og de følgende år i forhold til denne tabel. 2 S-toge og metro udfører ca 20% af jernbanens persontransportarbejde og er helt elektrificeret mens det antages at 1/3 af resten af dansk persontogstransport er eldreven. 3 DSB s miljønøgletal for S-tog i 2013 Side 9/16

10 Med tabel 3.7 og 3.8 har vi opstillet scenarier for 96% af persontransportens energiforbrug i Danmark. De resterende 4% er fly og skibstrafik. Den indenlandske flytrafik udfases, som angivet ovenfor, mens færgetransporten fortsætter. For indenlandsk færgetransport er det muligt at bruge batterier for de kortere ruter, op til mindst 30 min., og brint for de længere ruter. Derfor forventer vi en omstilling frem til 2030 til 2/3 el og 1/3 brint, kombineret med den effektivitetsforbedring, der kommer med de mere effektive metoder el og brint udnyttes på. Det giver følgende samlede energiforbrug for persontransporten i Danmark PJ Vejtransport 127,2 117,9 77,5 60,9 44,4 33,3 30,6 Persontog 4,3 4,6 5,2 4,2 4,3 5,5 5,5 Skib 4,5 4,5 4,1 1,1 1,5 1,5 1,5 Fly 1,3 1,2 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 Ialt 137,2 128,1 87,9 66,6 50,2 40,3 37,6 Tabel 3.9 Samlet energiforbrug til persontransport i Danmark med det foreslåede omstillingsscenarie. Det ses af tabel 3.9 at energiforbrug til persontransport kan reduceres meget kraftigt ved at kombinere begrænset transport med omstilling af transportformer og af transportenergi. Når dette kombineres med en omstilling af el-produktionen til vedvarende energi vil miljøforbedringen være endnu større end det, der kan læses af tabellen. Side 10/16

11 3.3 Godstransport Dansk indenlandsk godstransport (lastvogne, tog, skibe, excl. varevogne under 6 tons) bruger i dag kun 15% af transportens energi. Langt det meste af dette, 93%, er på land, resten med skib. Der er ikke flyfragt af betydning indenlands i Danmark. Godstransportens udvikling på land kan ses af nedenstående tabel. Mia. tonkm Vejtranspor t Jernbanetra nsport 23,0 25,1 25,4 25,4 24,5 22,1 21,3 22,0 22,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,7 2,2 2,6 2,3 Ialt 25,0 27,1 27,3 27,1 26,4 23,8 23,5 24,6 24,7 Tabel 3.10 Dansk landtransport med lastbiler over 6 tons og godstog. Omfatter både danske og udenlandske operatører. For jernbaner er transittrafikken medregnet, mens transit ikke er med for lastbiler. Fra Statistikbanken tabeller VG2, UVG1 og BANE9 Godstransporten excl. varevogne har været faldende efter et toppunkt i 2006, men ser ud til at have stabiliseret sig siden Foreløbige tal for 2013 (ikke med i tabel 3.10) tyder på et svagt fald Fra 2007 til 2012 er godstransporten faldet 9%, I VedvarendeEnergi s energivision fra 2009 er der regnet med et fald på 25% p.g.a. kortere transportafstande for tunge varer som konsekvens af mere kostægte transportpriser, samt pga. bedre logistik. Dette fald forventes fortsat, så i scenariet vil godstransporten falde 18% Det kan realiseres på flere måder, en måde vil være en øgning af industriproduktionen til 2007-niveau og en omstilling til kortere afstande til leverandører samt bedre logistik, der tilsammen forventes at kunne reducere transporten med 25% Det forventes også, at godstransporten i højere grad vil ske med jernbane, så længere transporter og specielt internationale transporter vil ske med bane. Hermed forventes baneandelen at nå 40% af godstransporten i Det vil svare til, at 80% af international transport og 20% af national transport sker på baner. Nedenstående viser godstransportens udvikling i dette scenarie. Side 11/16

12 Mia. tonkm Vejtransport 22,4 21,3 19,4 15,9 12,2 12,2 12,2 Jernbanetra nsport 2,3 2,6 3,1 5,3 8,1 8,1 8,1 Ialt 24,7 23,9 22,5 21,2 20,3 20,3 20,3 Tabel 3.11 Godstransportens udvikling med omstillingsscenariet. Faldet i den samlede transport til 2030 er langsommere end i perioden Stigningen i jernbanetransport er primært efter 2020, hvor nye signaler vil muliggøre flere tog, og hvor ny infrastruktur kan være klar bl.a. til omladning mellem bane og vej. Stigningen i banetransport frem til 2020 er 0,1 mia tkm pr år, svarende til stigningen Godstransportens energiforbrug, som opgjort af Energistyrelsen, er angivet nedenfor (PJ) 2000 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Lastbiler 24,3 26,0 26,8 27,1 25,6 21,4 23,0 23,4 21,5 Søtranspor t (indenrigs) 3,5 4,3 4,1 3,5 4,4 3,6 2,7 2,1 1,8 Tog 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 Ialt excl. varevogne 28,4 30,7 31,2 30,8 30,3 25,3 26,1 26,1 23,8 Tabel 3.12 Godstransportens energiforbrug excl. varevogne under 6 tons, Energistyrelsens Energistatistik 2012, figurer, ark Transport". Som det ses af tabellen, var både landtransportens og søtransportens energiforbrug faldende siden 2007, og dermed er det samlede energiforbrug til godstransport faldet. Varevogne er medtaget under personbiler ovenfor. Deres forbrug er også faldet siden For tog er langt hovedparten af transporten eldrevet i dag. For lastbiler er brændslet diesel, normalt iblandet 5,5% biodiesel. Med omstillingen til mere brug af jernbaner vil lastbiler i højere grad bruges til lokaltransport, hvor der kan bruges el. På lidt længere ture kan bruges brint. Derfor regner vi med en omstilling, så der omstilles til 66% el og 33% brint fra 2020 til Dette kan f.eks. gennemføres ved at graduere kommende roadpricing efter drivmiddel. Baseret på ovenstående tabeller kan effektiviteten for vej-og banetransport beregnes, se nedenfor (næste side): Side 12/16

13 MJ/tkm 2000 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Lastbile r 1,06 1,04 1,05 1,07 1,04 0,97 1,08 1,06 0,96 Tog 0,28 0,19 0,18 0,16 0,16 0,24 0,21 0,21 0,21 Tabel 3.13 Specifikt energiforbrug for landtransport i Danmark, baseret på tabel 3.10 og Der er som nævnt nogen usikkerhed om lastbilernes samlede transport (tabel 3.10), hvilket indvirker på dennne tabels resultater. Som det ses af tabel 3.13 er jernbanetransport 4-5 gange så effektiv som lastbiler. Da dagens elproduktion samtidig har mindre CO 2 -udslip end diesel, er miljøfordelen ved jernbaner endnu større. Fremover forventes jernbanernes effektivitet at kunne forbedres med 25% indtil 2030, så effektiviteten kommer tilbage til 2008-niveau. Lastbiler forventes at få øget effektivitet ved, at eldrift forventes at være tre gange så effektiv (forbrug 0,32 MJ/tkm) og brintdrft 33% mere effektiv (forbrug 0,64 MJ(tkm) end dieseldrift. For skibe forventes en omstilling til brintdrft, der forventes at være 33% mere effektiv end dieseldrift. Transportmængden forventes ikke at ændres. Det samlede energiforbrug til godstransport i Danmark bliver så som angivet i tabellen nedenfor Godstranspor t, energi (PJ) Lastbiler, diesel + bio ,5 20,5 18,7 10, Lastbiler, el ,0 2,6 2,6 2,6 Lastbiler, brint ,5 3,9 3,9 3,9 Tog, el 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 1,3 1,3 Skibe, diesel 1,8 1,8 1,8 1, Skibe, brint ,4 1,2 1,2 1,2 Ialt 23,8 22,7 20,9 15,7 9,0 9,0 9,0 Tabel 3.14 Indenlandsk godstransports energiforbrug i omstillingsscenariet. Forbruget omfatter dansk andel af import og eksport på vej og bane, men ikke med skib og fly. Som det ses af tabel 3.14 kan godstransportens energiforbrug reduceres til under det halve med de foreslåede omlægninger. Det er muligt, at både eldrift og brintdrift kan gøres mere effektivt, så forbruget kan reduceres yderligere. Side 13/16

14 3.4 Forsvarets transport Forsvaret bruger en del brændsel til fly og landtransport samt skibe, som det fremgår nedenfor PJ Flybrændstof 1,16 2,45 1,10 1,72 0,83 1,08 0,87 1,61 0,70 Brændstof til hær og flåde 0,37 1,28 0,64 0,69 0,64 1,11 0,60 1,04 0,88 Forsvarets transport i alt 1,52 3,73 1,74 2,41 1,48 2,19 1,47 2,65 1,58 Tabel 3.15 Forsvarets energiforbrug til transport, ifølge Energistyrelsens Energistatistik 2012 Som det ses af tabellen, er der store udsving fra år til år, hvilket er et spørgsmål om, hvor meget Danmark deltager i internationale operationer. Vi forventer et fortsat forbrug på 1,6 PJ/år, som med tiden kan dækkes med biodiesel. Det svarer til forbruget i år uden internationale operationer. En usikkerhed er, om der vil komme større internationale operationer, som vil øge forsvarets energiforbrug. Hvis operationerne ikke overstiger det sidste tiårs operationer, vil det dog højst øge forbruget med op til 2 PJ. Side 14/16

15 3.5 Samlet dansk, indenlandsk transport Ved at samle ovenstående transport kan den samlede danske transport opgøres, se tabel 3.16 og tabe PJ Persontransp ort Godstranspor t Forsvar 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Ialt Tabel 3.16 Samlet indenlandsk transportenergiforbrug i VedvarendeEnergis scenarie, opdelt på transportformer PJ Benzin/Die sel Flydende biobrændsl er ,6 El, direkte 1,4 1,5 2,1 3,9 5,6 6,8 6,8 El via batterier 0 0,3 2, Brint 0 0, Ialt Samlet indenlandsk transportenergiforbrug i VedvarendeEnergis scenarie, opdelt på energikilder. Side 15/16

16 3.6 International transport Udover ovennævnte transportenergiforbrug, er der forbrug til international skibs-og flytrafik. Nedenfor er angivet udenrigsluftfartens forbrug, som opgivet af Energistyrelsen. PJ 1990 '00 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Heraf flygods Heraf passagerfly 4,7 6,7 5,6 5,5 6,0 6,0 4,6 4,3 4,4 4,5 20,1 26,5 30,9 31,2 31,5 31,6 28,3 30,0 30,8 30,9 Fly, i alt 24,4 33,1 36,4 36,6 37,5 37,5 32,8 34,2 35,2 35,4 Tabel 3.16 Energiforbrug til udenrigsflyvning fra Danmark. Det ses, at energiforbruget (tanket i danske lufthavne) til fly efter en kraftig stigning til 2005 har været nogenlunde stabilt. Da en meget stor del af passagertrafikken er ferierejser, er en enkel måde at reducere forbruget at indføre incitamenter til færre flyferier, både ved at flere holder ferie i Danmark og ved at flere rejser med tog eller bus til feriemålet. Samtidig er der ved at blive udviklet fly, der er dobbelt så effektive som den nuværende flåde af fly. Med disse to virkemidler og en tilsvarende indsats for at erstatte flyfragt med jernbane-transport, kan energiforbruget til fly reduceres med omkring 75% frem til På længere sigt kan elektriske fly erstatte nuværende brændselsdrevne fly. Se note om international transport i VedvarendeEnergis Hurtig omstilling til vedvarende energi, online på Her beskrives muligheder for en drivhusgasneutral international transport. 3.7 Om dette notat Dette notat er udarbejdet som en del af projektet Hurtig omstilling til vedvarende energi ved VedvarendeEnergi med Gunnar Boye Olesen som projektleder, og med støtte fra VELUX- Fonden. Projektet løber juli 2013 til marts Læs mere på Side 16/16

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Baggrundsrapport D: Transport

Baggrundsrapport D: Transport Baggrundsrapport D: Transport Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Vejtransport... 2 2.1.1 Trafikarbejde... 2 2.1.2 Energieffektivitet... 4 2.1.3 Bilparkens størrelse og udskiftningstakt...

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

2. Hurtig omstilling til vedvarende energi af dansk erhvervsliv

2. Hurtig omstilling til vedvarende energi af dansk erhvervsliv Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 2. Hurtig omstilling til vedvarende energi af dansk erhvervsliv 28/4-2014, Gunnar Boye Olesen 2.1. Opsummering Det er generelt muligt at omstille erhvervslivets

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Roadmap for en fossilfri transportsektor inden 2050. Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet

Roadmap for en fossilfri transportsektor inden 2050. Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet Roadmap for en fossilfri transportsektor inden 2050 Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet Roadmap for en fossilfri transportsektor Målsætning CO2 emissionerne i samfundet

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider.

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider. Forord I samarbejde med Transport- og Energiministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2005. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet Forord I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at give en summarisk

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Energieffektiviseringer i transporten

Energieffektiviseringer i transporten Energieffektiviseringer i transporten Indhold Hvad er udfordringen? Løsninger og redskaber Personbiler Tung transport (Fly) (Skift af transportmiddel) Hvad skal der til CO 2 emissioner EU EU fordeling

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN?

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? EN ANALYSE AF OG ET OPLÆG TIL DEBAT OM HVORDAN DANSK TRANSPORT BLIVER UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER INDEN 2050 Per Homann Jespersen ENSPAC, Roskilde Universitet

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

9. Hurtig omstilling til vedvarende energi - Beskæftigelse og miljø

9. Hurtig omstilling til vedvarende energi - Beskæftigelse og miljø Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi". 9. Hurtig omstilling til vedvarende energi - Beskæftigelse og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 31/3

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Trafik. Introduktion. National transport. Busser

Trafik. Introduktion. National transport. Busser Trafik Introduktion Infrastruktur er afgørende for udvikling og vækst i både Danmark og resten af verden. Forestil dig blot, at der var hverken tog, bus eller asfalterede veje til dit arbejde eller skole.

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere