3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark"

Transkript

1 Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,25/ Indhold 3.1. Indledning Persontransport Godstransport Forsvarets transport Om dette notat Indledning Danmarks transport har bevæget sig bort fra en bæredygtig udvikling de seneste år. Det betyder dog ikke, at det er umuligt at gøre transporten bæredygtig og forsyne den med vedvarende energi. Dette notat indeholder et scenarie for omstilling af Danmarks transport, som kan gennemføres i løbet af en kortere årrække. En kvalitativ analyse med baggrund og argumenter for de valg af transportmidler m.m., der er i dette scenarie, findes i notaterne "Bilens rolle i et fremtidigt transportsystem, baseret på 100% vedvarende energi", Benny Christensen, VedvarendeEnergi, september 2014 og "Transportscenariet for 2030 i OVE s energivision fra Status 15 år efter". Benny Christensen, VedvarendeEnergi, juni Begge er online på Hovedfokus for dette notat er dokumentation af energiforbrug ved de foreslåede ændringer, som indgår i VedvarendeEnergis samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarede energi. Analysen er opdelt i scenarier for hhv. persontransport og for godstransport, da det er to ret forskellige former for transport. Varevogne medregner vi til persontransport, selvom de ofte bruges til en blanding af gods-og persontransport. Dette notat afviger fra notater for andre sektorer til Hurtig omstilling til vedvarende energi, da det kun omfatter scenariet, idet det skal ses i sammenhæng med de to ovennævnte notater om transport. Side 1/16

2 3.2. Persontransport Udviklingen af persontransport har vist en stigning i både personbil og jernbanetransport i en årrække, som det fremgår af tabel 3.1 millioner personkm Cykler/kn allert-30 Motorcykl er Personbile r incl. taxi Varebiler u.3,5 tons Busser Tog Skib Fly Ialt Tabel 3.1 Persontrafikkens udvikling angivet i millioner personkm ifølge Statistikbanken, tabel PKM1. Varebiler under 3,5 tons er medtaget her da de omfatter større personbiler over 2 tons (bl.a. firehjulstrækkere) og varevogne, der ofte bruges til arbejdskørsel. Faldet i færgetransport skyldes Storebæltsbroen. Som det ses af tabel 3.1 har persontrafikken været stigende, også efter 2005, hvor det danske BNP har været nogenlunde stabilt p.g.a. krisen. Der var et lille fald på 2% i den samlede transport; men selvom der ikke har været økonomisk vækst i Danmark siden 2010, er persontransporten fortsat med at stige. Det tyder på, at persontransporten i højere grad er drevet af strukturelle forhold end af økonomisk vækst. Det kan være centralisering af offentlige tilbud, indkøbsmuligheder m.m., samt længere mellem bolig og arbejde. Tilsvarende ses, at de kraftige benzinprisstigninger ikke har haft synlig indvirkning på transportmængden. Togtransporten har haft en 27% stigning, væsentligt over den samlede stigning på 6%. Personbiler er steget 6% som gennemsnittet; mens varebiler, der også omfatter store personbiler (4-hjulstrækkere m.m.) er steget 13%, men har dog haft en faldende brug siden Cykler steg 4% ; men stigningen er siden da gået i stå. Busser er gået tilbage siden år 2000, så den samlede passagerstigning for busser + tog var kun 4% , dvs. under den gennemsnitlige stigning. Side 2/16

3 Samlet set er den kollektive trafik og cykling steget mindre end den samlede trafikvækst siden år 2000, mens varevogne incl. store personbiler (4 hjulstrækkere) er steget mere end den gennemsnitlige stigning. Hvis man ser på de seneste år, er der dog en markant tilbagegang for varebiler incl. store personbiler på 21% siden 2008 (bl.a. p.g.a.reduceret varetransport). De øvrige trends fra år 2000 er ikke ændret af krisen: der er fortsat stigende brug af personbiler og tog, samt mindre brug af busser. En grøn omstilling af Danmarks transport vil kræve øget brug af de mest effektive transportformer, cykel, tog og bus, og mindre brug af biler og fly. Det vil kræve: en øget indsats for cykling, at kollektiv transport bliver mere økonomisk fordelagtig end i dag i forhold til biler, at kollektive transporttilbud udbygges, så det bliver mere attraktivt med flere afgange, specielt i myldretiderne, samt med hurtigere forbindelser. Der er dels behov for bedre tilbud i de større byer, hvor der er problemer med trængsel, dels behov for hurtigere forbindelser til yderområder. Samtidig er der behov for at begrænse den strukturelle transport: transport for indkøb, offentlige funktioner (børnehaver, skoler, læge osv) og pendling. Det kan gøres ved med planlægning at opretholde og forbedre den geografiske fordeling af indkøbsmuligheder, stoppe yderligere centralisering af børnepasning og skoler, og arbejde aktivt for at reducere afstand mellem bolig og arbejdssted, både ved at gøre det lettere at flytte tæt på arbejde, med delvis internet-baseret arbejde og med mindre centralisering. Samlet foreslår vi en indsats, der kan give følgende udvikling: den samlede transport skal begrænses, så vi stopper stigningen og har samme persontransport i 2005 som i 2012 og herefter et fald på 1% pr. år indtil vi 6 år senere når niveauet for år den negative udvikling for cyklismen siden 1990 skal vendes, så vi i 2015 igen får lige så mange cyklende som i 1995 og i 2020 lige så mange som i Herefter skal der være en stigning på 5% pr. år til for tog skal udviklingen fra 2009 fortsætte til 2015, og herefter skal der være en stigning på 5% pr. år. for busser skal reduktionen vendes, så der i 2015 er lige så meget buskørsel som i 2012, og herefter skal der for rutebusser være en stigning som for tog (omkring 5% pr. år), mens brugen af turistbusser forventes konstant. Samlet regner vi med en stigning på 3% pr. år. for indenrigsfly forventer vi, at den faldende udvikling siden 2009 fortsætter til hvorefter indenrigsflyvningen afvikles efter etablering af tog-timeplanen. Man vil herefter kunne rejse Aalborg - København på 3 timer, svarende til dagens rejse Aarhus - København, en strækning, hvor der reelt ikke er behov for et fly-alternativ. for varevogne og store personbiler forventes den faldende trend siden 2008 at fortsætte til 2020, hvor niveauet er faldet til det samme niveau som før år Det svarer til, at vare-og arbejdskørsel med varebiler fortsætter, men at personkørsel i store personbiler og varebiler reduceres til et minimum. for motorcykler, taxi og færger forventes trends fra 2009 at fortsætte til 2015 og herefter ingen yderligere ændringer. Side 3/16

4 den resterende persontransport afvikles med personbiler, hvilket vil betyde en reduktion på 33% og 50% I praksis vil det betyde, at personbiler ikke vil bruges meget i større byer; men primært i landområder og til og fra mindre byer fra Det vil give forbedret miljøkvalitet og en markant fredeliggørelse af byerne. Resultatet af disse ændringer er vist i tabel 3.2 millioner personkm Cykler/ knallert-30 Motorcykler Personbile r incl. taxi Varebiler u. 3,5 tons Busser Tog Skib Fly Ialt Tabel 3.2 Omstillingsscenarie for persontransport from til 2040 Den hidtidige udvikling og scenariet er sammen illustreret grafisk i figur Cykler/knallert-30 Tog Busser Motorcykler Personbiler incl. taxi Varebiler over 2 t. Skib Fly Figur 3.1 Omstillingsscenarie for dansk persontransport og historisk udvikling Enhed: millioner personkm. Varebiler omfatter også store personbiler over 2 tons. Side 4/16

5 Som det fremgår af figur 3.1 ønsker vi en udvikling, hvor biltrafikken nedsættes meget væsentligt, hvilket vil muliggøre en radikal forbedring af bymiljøet og reduktion af trafikal miljøbelastning. Ikke desto mindre vil personbiler stadig være det vigtigste transportmiddel med 48% af persontransporten i 2030 og 38% i Derfor er en omstilling af personbilers brændsel også vigtig. Energiforbruget har været stigende for persontransporten, som det fremgår af tabel 3.3 PJ 1980 '90 '95 '00 '05 '09 '10 '11 '12 Personbiler og varebiler u. 2 ton 64,7 78,7 85,8 95,6 95,4 98,3 99,7 100,3 100,4 Busser 5,9 8,4 8,7 8,7 8,2 7,5 7,4 7,2 6,9 Tohjulere (mc og knallert) Tog, S-tog og metro Lufttranspo rt, indenrigs Søfart, indenrigs Varebiler m.m. 2-6 ton 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 1,7 2,7 2,1 1,6 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 4,0 4,6 5,5 3,4 3,8 4,0 3,9 4,3 4,5 10,7 19,1 21,3 24,3 31,5 31,9 30,3 28,0 26,0 IALT Tabel 3.3 Energiforbrug til indenlandsk persontransport i Danmark, fra Energistatistik 2012, figur "Energiforbrug til persontransport fordelt på transportmidler", dog er "Varebiler mm. 2-6 tons" fra figur "Energiforbrug til godstransport fordelt på transportform". I summen (nederste række) er energiforbrug for "Varebiler m.m.2-6 tons" kun medregnet med 50%, idet resten henføres til godstransport. Energiforbruget har generelt været stigende, selvom der ser ud til at være en lille reduktion de sidste to år. Det samlede forbrug er steget 5% siden år Der er noget forskel i udviklingen af energiforbrug mellem de forskellige transportmidler. Af de større transportformers forbrug er udviklingen siden år 2000, at bussers forbrug er faldet 20%, mens personbiler er steget 5%, tog 13% og varevogne incl. store personbiler hele 21%. Side 5/16

6 I tabel 3.4 er ud fra transportmængde og energiforbrug beregnet energiforbrug pr kørt personkm for de større transportformer samt fly. Specifikt forbrug (kwh/pkm) Personbiler u. 2 tons ,46 0,49 0,52 0,53 0,54 0,54 0,53 0,52 Busser 0,36 0,33 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 Tog 0,21 0,22 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 Fly 1,58 1,17 1,25 1,03 1,08 0,90 0,88 0,97 Tabel 3.4 Specifikt energiforbrug for de større indenlands persontransportformer, excl. cykler og varevogne, men tilføjet fly, baseret på tabel 3.1 og 3.3. Varevogne er undtaget da opgørelser for persontransport og for energiforbrug ikke har samme afgrænsning i forhold til større lastbiler. Som det ses, er det specifikke forbrug for personbiler steget indtil 2010 og derefter begyndt at falde, så det har samme niveau i år 2012 som i år For andre transportmidler er effektiviteten steget, idet forbruget er faldet per personkm. Eenergieffektiviteten kan forventes at være stigende fremover for alle transportformer. For personbiler er der EU regler om at nye gennemsnitspersonbiler og varebiler skal begrænse udledningerne: i 2015 til 130 g/km og i 2021 til 90 g/km for personbiler i 2017 til 175 g/km og i 2020 til 147 g/km for varevogne Det svarer til følgende forbrug: i ,54 kwh/km og i ,37 kwh/km for personbiler i ,73 kwh/km og i ,61 kwh/km for varevogne Med en antagelse om i gennemsnit 1,5 personer pr. bil kan dette sammenholdes med tabel 3,4. For at se effekten for det samlede energiforbrug er der dog behov for at se på omstillingen til el-og brintdrift, idet EU-kravene er gennemsnit af alle køretøjer, og disse er væsentligt mere effektive. Salget af elbiler går langsomt i Danmark, hvilket ikke kan undre med de økonomiske forhold, vi har for elbiler. I Norge er der derimod gang i elbilsalget: i februar 2014 var over 12% af de solgte biler i Norge elbiler, og den mest solgte bil var en Nissan LEAF. Der er derfor gode grunde til at forvente, at også Danmark hurtigt kan komme op på samme andel elbiler i bilsalget som i Norge. Vi forventer, at det kan ske allerede i 2015, og at salget så kan stige yderligere til 40% i 2020 (lidt mindre end tidligere vurderinger om 50% solgte elbiler i 2020) og 75% i Længere biltransporter forventer vi overtages af brintbiler, nok mest som brinthybridbi- Side 6/16

7 ler. Her forventer vi en salgsandel på 5% i 2020 og 25% i Med 15 års levetid for danske biler giver det følgende fordeling af den danske bilhandel og bilpark: El-og brintbiler Elbilsalg 0% 12% 35% 75% 75% 75% 75% Brintbilsalg 0% 0% 5% 25% 25% 25% 25% Andel elbiler 0% 1,2% 10% 27% 51% 68% 75% Andel brintbiler 0% 0% 0,8% 6% 14% 22% 25% Tabel 3.5 Udvikling af andelen af el-og brintbiler ifølge omstillingsscenariet for dansk transport Energivision - personbilsalg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Benzin&dieselbilsalg Brintbilsalg Elbilsalg 30% 20% 10% 0% Energivision - biler på vejene 120% 100% 80% 60% 40% Andel benzin-dieselbiler Andel brintbiler Andel elbiler 20% 0% Figur 3.2. Illustration af tabel 3.5 Side 7/16

8 Med dette scenarie og overholdelse af kravene fra EU er det muligt at lave et scenarie for energieffektivitet af personbiler. Dette er angivet i tabel 3.6 Specifikt energiforbrug Nye biler, EUmax Bilparken samlet, EU-max Bilparken samlet, realiseret ,56 0,54 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,74 0,55 0,46 0,40 0,36 0,35 0,79 0,74 0,55 0,45 0,32 0,22 0,18 Elbiler 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Brintbiler 0,7 0,7 0,55 0,40 0,3 0,3 0,3 Benzin & dieselbiler 0,79 0,75 0,59 0,59 0,59 0,59 - Busser, samlet 0,30 0,28 0, Tabel 3.6 Specifikt energiforbrug i kwh/km i omstillingsscenarie. Øverste række er for nye biler, baseret på EU-krav og en forventning om et krav på 85 g/km i række er maksimum for bilparken med EU-krav og udfasning af biler, der bliver 15 år. Elbilers elforbrug er som en Nissan Leaf's kørt energiøkonomisk, eller som en mindre elbils 1. Brintbilers energiforbrug er før 2020 som for en ældre Hyundai ix35 brintbil og herefter faldende så de i 2030 har den halve energieffektivitet af elbiler(dvs. det dobbelte forbrug), hvilket svarer til brint-partnerskabets prognose for 2035, som vi forventer realiseret lidt tidligere. I praksis vil der nok komme en del brint-hybridbiler; men vi har til dette scenarie opdelt transport i eldrevet og brintdrevet transport, selvom en del godt kan blive med samme køretøj. For busser og varevogne er antaget, at deres effektivitet stiger fra det realiserede i 2012 med samme takt som for (person)bilparken. Ved at sammenholde tabel 3,6 og tabel 3,2 opgøres energiforbruget for personbiltransport. Udviklingen i dette scenarie udvides til den samlede vejtransport ud fra en forventning om, at de samme teknologier kan anvendes for varevogne, busser og motorcykler. Det giver følgende scenarie for vejtransportens energiforbrug: 1 Ifølge Energistyrelsens informationsark om elbiler er energieffektiviteten 1,9 MJ/km svarende til 0.15 kwh/km. FDM vurderer en Nissan Leaf til at bruge 0,234 kwh/km; men en opgørelse af en række danske Nissan Leaf viser et gennemsnitsforbrug siden under 0.15 kwh/km siden maj 2014, se Side 8/16

9 PJ Flydende brændsel Heraf fossilt Heraf biobrænds el El Brint Ialt Tabel 3.7 Vejtransportens energiforbrug til persontransport med personbiler, motorcykler og varevogne i omstillingsscenarie. Der er regnet med, at det samlede transportarbejde for persontransport på veje falder med 27% til 2030 og yderligere med 11% til 2040 i forhold til 2012, svarende til tabel 3.2. Det meste af reduktionen skyldes overførsel til jernbane-transport. Bemærk: P.g.a. den anvendte metode kan der forekomme afvigelser op til 10% ved sammenligning af tabel 3.2, 3.5 og 3.6 med 3.7. Modsat tabel 3.3 er det samlede enrgiforbrug til varevogne medregnet i denne tabel For jernbanerne vil den planlagte kommende elektrificering muliggøre en fuldstændig elektrificering frem til 2030, idet alle hovedbaner forventes elektrificeret frem til 2025, og en del sidebaner herefter kan elektrificeres, mens de resterende baner kan betjenes med batteridrevne tog og evt. brintkraft. Vi forventer derfor, at el-andelen af persontransporten stiger fra nu knapt 50% 2 til 60% i 2020, 90% i 2025 og 100% i For energiforbrug forventer vi konservativt, at togenes energiforbrug halveres fra 0,19 kwh/pm i 2020 (hvor de ineffektive IC4 tog er fuldt indfasede, i 2012 var forbruget 0,17 kwh/pkm) til 0.09 kwh/pkm i 2030 og herefter 0.07 kwh/pkm. Det er konservativt i forhold til, at S-tog i dag har forbrug omkring 0,019 kwh/pkm ifølge DSB 3, hvilket med en belægning på 50% giver 0.04 kwh/pkm. Samlet giver det følgende scenarie for persontogenes elforbrug. PJ Diesel 3,36 3,54 3,61 1,15 0,00 0,00 0,00 El 0,91 1,03 1,58 3,03 4,30 5,49 5,49 SUM 4,27 4,57 5,19 4,19 4,30 5,49 5,49 Tabel 3.8 Persontogenes energiforbrug i omstillingsscenariet. Det er en del af scenariet, at togtransporten tredobles til 2040; men energiforbruget stiger kun marginalt pga omlægning til eldrift. Hvis man antog, at eltog blev lige så effektive som dagens S-tog, ville der være besparelser på 2-3 PJ i 2030 og de følgende år i forhold til denne tabel. 2 S-toge og metro udfører ca 20% af jernbanens persontransportarbejde og er helt elektrificeret mens det antages at 1/3 af resten af dansk persontogstransport er eldreven. 3 DSB s miljønøgletal for S-tog i 2013 Side 9/16

10 Med tabel 3.7 og 3.8 har vi opstillet scenarier for 96% af persontransportens energiforbrug i Danmark. De resterende 4% er fly og skibstrafik. Den indenlandske flytrafik udfases, som angivet ovenfor, mens færgetransporten fortsætter. For indenlandsk færgetransport er det muligt at bruge batterier for de kortere ruter, op til mindst 30 min., og brint for de længere ruter. Derfor forventer vi en omstilling frem til 2030 til 2/3 el og 1/3 brint, kombineret med den effektivitetsforbedring, der kommer med de mere effektive metoder el og brint udnyttes på. Det giver følgende samlede energiforbrug for persontransporten i Danmark PJ Vejtransport 127,2 117,9 77,5 60,9 44,4 33,3 30,6 Persontog 4,3 4,6 5,2 4,2 4,3 5,5 5,5 Skib 4,5 4,5 4,1 1,1 1,5 1,5 1,5 Fly 1,3 1,2 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 Ialt 137,2 128,1 87,9 66,6 50,2 40,3 37,6 Tabel 3.9 Samlet energiforbrug til persontransport i Danmark med det foreslåede omstillingsscenarie. Det ses af tabel 3.9 at energiforbrug til persontransport kan reduceres meget kraftigt ved at kombinere begrænset transport med omstilling af transportformer og af transportenergi. Når dette kombineres med en omstilling af el-produktionen til vedvarende energi vil miljøforbedringen være endnu større end det, der kan læses af tabellen. Side 10/16

11 3.3 Godstransport Dansk indenlandsk godstransport (lastvogne, tog, skibe, excl. varevogne under 6 tons) bruger i dag kun 15% af transportens energi. Langt det meste af dette, 93%, er på land, resten med skib. Der er ikke flyfragt af betydning indenlands i Danmark. Godstransportens udvikling på land kan ses af nedenstående tabel. Mia. tonkm Vejtranspor t Jernbanetra nsport 23,0 25,1 25,4 25,4 24,5 22,1 21,3 22,0 22,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,7 2,2 2,6 2,3 Ialt 25,0 27,1 27,3 27,1 26,4 23,8 23,5 24,6 24,7 Tabel 3.10 Dansk landtransport med lastbiler over 6 tons og godstog. Omfatter både danske og udenlandske operatører. For jernbaner er transittrafikken medregnet, mens transit ikke er med for lastbiler. Fra Statistikbanken tabeller VG2, UVG1 og BANE9 Godstransporten excl. varevogne har været faldende efter et toppunkt i 2006, men ser ud til at have stabiliseret sig siden Foreløbige tal for 2013 (ikke med i tabel 3.10) tyder på et svagt fald Fra 2007 til 2012 er godstransporten faldet 9%, I VedvarendeEnergi s energivision fra 2009 er der regnet med et fald på 25% p.g.a. kortere transportafstande for tunge varer som konsekvens af mere kostægte transportpriser, samt pga. bedre logistik. Dette fald forventes fortsat, så i scenariet vil godstransporten falde 18% Det kan realiseres på flere måder, en måde vil være en øgning af industriproduktionen til 2007-niveau og en omstilling til kortere afstande til leverandører samt bedre logistik, der tilsammen forventes at kunne reducere transporten med 25% Det forventes også, at godstransporten i højere grad vil ske med jernbane, så længere transporter og specielt internationale transporter vil ske med bane. Hermed forventes baneandelen at nå 40% af godstransporten i Det vil svare til, at 80% af international transport og 20% af national transport sker på baner. Nedenstående viser godstransportens udvikling i dette scenarie. Side 11/16

12 Mia. tonkm Vejtransport 22,4 21,3 19,4 15,9 12,2 12,2 12,2 Jernbanetra nsport 2,3 2,6 3,1 5,3 8,1 8,1 8,1 Ialt 24,7 23,9 22,5 21,2 20,3 20,3 20,3 Tabel 3.11 Godstransportens udvikling med omstillingsscenariet. Faldet i den samlede transport til 2030 er langsommere end i perioden Stigningen i jernbanetransport er primært efter 2020, hvor nye signaler vil muliggøre flere tog, og hvor ny infrastruktur kan være klar bl.a. til omladning mellem bane og vej. Stigningen i banetransport frem til 2020 er 0,1 mia tkm pr år, svarende til stigningen Godstransportens energiforbrug, som opgjort af Energistyrelsen, er angivet nedenfor (PJ) 2000 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Lastbiler 24,3 26,0 26,8 27,1 25,6 21,4 23,0 23,4 21,5 Søtranspor t (indenrigs) 3,5 4,3 4,1 3,5 4,4 3,6 2,7 2,1 1,8 Tog 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 Ialt excl. varevogne 28,4 30,7 31,2 30,8 30,3 25,3 26,1 26,1 23,8 Tabel 3.12 Godstransportens energiforbrug excl. varevogne under 6 tons, Energistyrelsens Energistatistik 2012, figurer, ark Transport". Som det ses af tabellen, var både landtransportens og søtransportens energiforbrug faldende siden 2007, og dermed er det samlede energiforbrug til godstransport faldet. Varevogne er medtaget under personbiler ovenfor. Deres forbrug er også faldet siden For tog er langt hovedparten af transporten eldrevet i dag. For lastbiler er brændslet diesel, normalt iblandet 5,5% biodiesel. Med omstillingen til mere brug af jernbaner vil lastbiler i højere grad bruges til lokaltransport, hvor der kan bruges el. På lidt længere ture kan bruges brint. Derfor regner vi med en omstilling, så der omstilles til 66% el og 33% brint fra 2020 til Dette kan f.eks. gennemføres ved at graduere kommende roadpricing efter drivmiddel. Baseret på ovenstående tabeller kan effektiviteten for vej-og banetransport beregnes, se nedenfor (næste side): Side 12/16

13 MJ/tkm 2000 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Lastbile r 1,06 1,04 1,05 1,07 1,04 0,97 1,08 1,06 0,96 Tog 0,28 0,19 0,18 0,16 0,16 0,24 0,21 0,21 0,21 Tabel 3.13 Specifikt energiforbrug for landtransport i Danmark, baseret på tabel 3.10 og Der er som nævnt nogen usikkerhed om lastbilernes samlede transport (tabel 3.10), hvilket indvirker på dennne tabels resultater. Som det ses af tabel 3.13 er jernbanetransport 4-5 gange så effektiv som lastbiler. Da dagens elproduktion samtidig har mindre CO 2 -udslip end diesel, er miljøfordelen ved jernbaner endnu større. Fremover forventes jernbanernes effektivitet at kunne forbedres med 25% indtil 2030, så effektiviteten kommer tilbage til 2008-niveau. Lastbiler forventes at få øget effektivitet ved, at eldrift forventes at være tre gange så effektiv (forbrug 0,32 MJ/tkm) og brintdrft 33% mere effektiv (forbrug 0,64 MJ(tkm) end dieseldrift. For skibe forventes en omstilling til brintdrft, der forventes at være 33% mere effektiv end dieseldrift. Transportmængden forventes ikke at ændres. Det samlede energiforbrug til godstransport i Danmark bliver så som angivet i tabellen nedenfor Godstranspor t, energi (PJ) Lastbiler, diesel + bio ,5 20,5 18,7 10, Lastbiler, el ,0 2,6 2,6 2,6 Lastbiler, brint ,5 3,9 3,9 3,9 Tog, el 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 1,3 1,3 Skibe, diesel 1,8 1,8 1,8 1, Skibe, brint ,4 1,2 1,2 1,2 Ialt 23,8 22,7 20,9 15,7 9,0 9,0 9,0 Tabel 3.14 Indenlandsk godstransports energiforbrug i omstillingsscenariet. Forbruget omfatter dansk andel af import og eksport på vej og bane, men ikke med skib og fly. Som det ses af tabel 3.14 kan godstransportens energiforbrug reduceres til under det halve med de foreslåede omlægninger. Det er muligt, at både eldrift og brintdrift kan gøres mere effektivt, så forbruget kan reduceres yderligere. Side 13/16

14 3.4 Forsvarets transport Forsvaret bruger en del brændsel til fly og landtransport samt skibe, som det fremgår nedenfor PJ Flybrændstof 1,16 2,45 1,10 1,72 0,83 1,08 0,87 1,61 0,70 Brændstof til hær og flåde 0,37 1,28 0,64 0,69 0,64 1,11 0,60 1,04 0,88 Forsvarets transport i alt 1,52 3,73 1,74 2,41 1,48 2,19 1,47 2,65 1,58 Tabel 3.15 Forsvarets energiforbrug til transport, ifølge Energistyrelsens Energistatistik 2012 Som det ses af tabellen, er der store udsving fra år til år, hvilket er et spørgsmål om, hvor meget Danmark deltager i internationale operationer. Vi forventer et fortsat forbrug på 1,6 PJ/år, som med tiden kan dækkes med biodiesel. Det svarer til forbruget i år uden internationale operationer. En usikkerhed er, om der vil komme større internationale operationer, som vil øge forsvarets energiforbrug. Hvis operationerne ikke overstiger det sidste tiårs operationer, vil det dog højst øge forbruget med op til 2 PJ. Side 14/16

15 3.5 Samlet dansk, indenlandsk transport Ved at samle ovenstående transport kan den samlede danske transport opgøres, se tabel 3.16 og tabe PJ Persontransp ort Godstranspor t Forsvar 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Ialt Tabel 3.16 Samlet indenlandsk transportenergiforbrug i VedvarendeEnergis scenarie, opdelt på transportformer PJ Benzin/Die sel Flydende biobrændsl er ,6 El, direkte 1,4 1,5 2,1 3,9 5,6 6,8 6,8 El via batterier 0 0,3 2, Brint 0 0, Ialt Samlet indenlandsk transportenergiforbrug i VedvarendeEnergis scenarie, opdelt på energikilder. Side 15/16

16 3.6 International transport Udover ovennævnte transportenergiforbrug, er der forbrug til international skibs-og flytrafik. Nedenfor er angivet udenrigsluftfartens forbrug, som opgivet af Energistyrelsen. PJ 1990 '00 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Heraf flygods Heraf passagerfly 4,7 6,7 5,6 5,5 6,0 6,0 4,6 4,3 4,4 4,5 20,1 26,5 30,9 31,2 31,5 31,6 28,3 30,0 30,8 30,9 Fly, i alt 24,4 33,1 36,4 36,6 37,5 37,5 32,8 34,2 35,2 35,4 Tabel 3.16 Energiforbrug til udenrigsflyvning fra Danmark. Det ses, at energiforbruget (tanket i danske lufthavne) til fly efter en kraftig stigning til 2005 har været nogenlunde stabilt. Da en meget stor del af passagertrafikken er ferierejser, er en enkel måde at reducere forbruget at indføre incitamenter til færre flyferier, både ved at flere holder ferie i Danmark og ved at flere rejser med tog eller bus til feriemålet. Samtidig er der ved at blive udviklet fly, der er dobbelt så effektive som den nuværende flåde af fly. Med disse to virkemidler og en tilsvarende indsats for at erstatte flyfragt med jernbane-transport, kan energiforbruget til fly reduceres med omkring 75% frem til På længere sigt kan elektriske fly erstatte nuværende brændselsdrevne fly. Se note om international transport i VedvarendeEnergis Hurtig omstilling til vedvarende energi, online på Her beskrives muligheder for en drivhusgasneutral international transport. 3.7 Om dette notat Dette notat er udarbejdet som en del af projektet Hurtig omstilling til vedvarende energi ved VedvarendeEnergi med Gunnar Boye Olesen som projektleder, og med støtte fra VELUX- Fonden. Projektet løber juli 2013 til marts Læs mere på Side 16/16

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum Maj 211 Udarbejdet af: János Hethey, Anders

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge. Bilag

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge. Bilag Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge Bilag 07-11-2011 Udarbejdet af: János Hethey, Anders Kofoed-Wiuff og Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

MED FOKUS PÅ VEJTRANSPORTEN

MED FOKUS PÅ VEJTRANSPORTEN Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge - MED FOKUS PÅ VEJTRANSPORTEN 07-11-2011 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Norsk Petroleumsinstitutt Udarbejdet af: János Hethey, Anders Kofoed-Wiuff

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi 3/3-2015, Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi

6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi 3/3-2015, Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi 3/3-2015, Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi Indhold 6.1 Introduktion og opsummering...

Læs mere

METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING

METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING KOMMUNERNE I HOVEDSTADSREGIONEN/REGION HOVEDSTADEN METODER, KILDER, FORUDSÆTNINGER SAMT UDFORDRINGER VED DATAINDSAMLING OG - BEHANDLING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi

6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 6. Samlede scenarier for en hurtig omstilling til vedvarende energi 21/1-2015, Gunnar Boye Olesen 6.1 Introduktion og opsummering Det er muligt at omstille

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Transportministeriet TEMA2015. Et værktøj til beregning af transporters energiforbrug og emissioner i Danmark. Marts 2015

Transportministeriet TEMA2015. Et værktøj til beregning af transporters energiforbrug og emissioner i Danmark. Marts 2015 Transportministeriet TEMA2015 Et værktøj til beregning af transporters energiforbrug og emissioner i Danmark Marts 2015 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2 TRANSPORT HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængigt af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængigt af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængigt af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvem er CONCITO? Hvem er CONCITO? Aalborg Universitet: Dekan Frede Blaabjerg Seniorforsker Lars Engberg Seniorforsker Rob Marsh Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen Adjunkt Claus Lassen Aarhus Universitet:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere