Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4."

Transkript

1 CSR-rapport 2010

2 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport Resumé 6 Norden er vores kontekst 9 CSR er en integreret del af vores forretning 11 Strategisk CSR 13 CSR organisationen 14 Inddragelse af eksterne interessenter 14 CSR organisation 15 Om CSR-rapporten 16 Klima 18 Klima Produkt 18 Klima Process 19 Klima Partnerskaber 21 Klima Resultater 22 Forebyggelse 24 Forebyggelse Produkt & Performance 24 Forebyggelse Proces 25 Forebyggelse Partnerskaber 25 Inklusion 28 Inklusion Produkt 28 Inklusion Proces 28 Inklusion Partnerskab 30 Trivsel 33 Trivsel Produkter 33 Trivsel Proces & Performance 34 Trivsel partnerskaber 36 Information om CSR 38 Dokumentation om CSR 41 Global Reporting Initiative, GRI 42 Forord Nærværende rapport udgør Trygs CSR-rapport for året 2010 i henhold til Årsregnskabsloven 99a og redegør for Trygs CSRindsats og -resultater igennem året. Rapporten er struktureret efter fire tema-tiske områder, som dækker vores CSR-indsats, og lever desuden op til Global Reporting Initiative (GRI), niveau C+. Rapporten er også Trygs anden rapport under FNs Global Compact. Redaktion Birgitte Kofod Olsen, Strategi & CSR Design e-types Layout amo design 2 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

3 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement Siden Tryg underskrev FNs Global Compact i 2008 har vi søgt at integrere de ti principper i vores strategier og politikker og med at indføre dem som retningslinjer for vores daglige procedurer, aktiviteter og handlinger. Ved at oversætte principperne til fire tematiske områder, som er logisk forbundet med vores virksomheds historik og produkter, har vi indarbejdet standarder for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og klima i vores virksomhed i Effektiv risikohåndtering Imødegåelse af klimaforandringer er et område, hvor vi som forsikringsselskab spiller en vigtig rolle ved at sikre vores kunder den rigtige rådgivning og de rigtige produkter. I 2010 blev vores kunder præsenteret for nye produkter og løsninger, som gør dem i stand til at identificere og håndtere risici stammende fra klimaforandringer, fra den daglige brug af IT-systemer og fra negativ miljøpåvirkning. Desuden har vi forbedret vores stakeholderdialog gennem aktiv involvering af offentlige myndigheder, NGOer og andre forsikringsselskaber i insatser, som kan mindske klimarelaterede risici og skade på ejendele. Internt har vi øget vores fokus på CO 2 -reducerende mekanismer: vores nyrenoverede bygninger i Danmark og Norge har understøttet denne proces, og vi har koblet ledernes bonussystemer til CO 2 -reduktion i forbindelse med flyrejser. Vi er opmærksomme på, at vi fortsat skal forbedre os på dette område, og vi arbejder på et endnu stærkere fokus og på dokumentation af vores samlede CO 2 -belastning. Plads til forskellighed Som nordisk tryghedsleverandør er det vigtigt for os at vise, at vi tager mangfoldigheden i Nordens befolkning til os, og at vi er i stand til at inkludere minoritetsgrupper på arbejdspladsen. I 2010 opstillede vi et mål om at forøge andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Vi igangsatte initiativer, som hjælper vores ledere med at identificere fordelene ved mangfoldighed, med at håndtere mangfoldighed og at bruge den konstruktivt i det daglige arbejde. I 2011 vil vi udvide disse aktiviteter og gennemføre en temapakke om mangfoldighed for alle medarbejdere. fortsat være i fokus i 2011 gennem produktet Young Living og i kraft af vores samarbejde med Ungdomsbyen og Nordea, hvor vi yder en indsats for folkeskoleelever i de ældste klasser, så de bliver bedre til at håndtere deres forsikringer, pensioner og private budgetter som ansvarlige borgere og forbrugere. Indsatsområder i Vores CSR-indsats har hovedsageligt fokuseret på at påvirke interessenter, som vi er i direkte kontakt med dagligt, især vores medarbejdere og kunder. I 2011 vil vi udvide dialogen og arbejdet med leverandører og formueforvaltere for at skabe basis for ansvarlige indkøb og ansvarlige investeringer. I vores vision om at blive opfattet som Nordens ledende tryghedsleverandør er vores evne til at gennemføre Corporate Social Innovation altafgørende, og det er derfor et hovedområde for strategiperioden Igennem de kommende år vil vi også tage skridt til fortsat at forbedre dokumentationen af vores samfundsansvar for bæredygtige produkter og opførsel. Vi vil forbedre datakvaliteten ved at overvåge vores processer og aktiviteter, og rapportere om resultater og deres effekt på basis af Global Reporting Initiative. Vi er dog fuldt bevidste om, at fuld indarbejdelse af CSRprincipper og -standarder i vores forretningsgange stiller krav til mere end kvantitative data. Vi er også nødt til at formidle vores succeshistorier og at dele de gode erfaringer, som findes overalt i organisationen i kraft af en ægte opbakning på alle organisationsniveauer. Denne opbakning kommer til udtryk i daglige aktiviteter og sikrer, at vores kunder bliver mødt af et menneskeligt, handlekraftigt og dynamisk håndtryk, hver gang de er i kontakt med os. Uden denne opbakning kan vi ikke nå vores mål om at være et ansvarligt og bæredygtigt forsikringsselskab. Ballerup, 8. februar 2011 Vores kunder oplevede vores inkluderende tilgang i 2010 i forbindelse med lanceringen af en helbredsforsikring for kunder på 60+, som er den første af sin slags på markedet. Unge mennesker vil Morten Hübbe Adm. direktør Tryg A/S CSR-rapport

4 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 Til ledelsen i Tryg A/S Vi har gennemgået Trygs CSR-rapport 2010 ( Rapporten ). Rapporten er virksomhedsledelsens ansvar og er blevet godkendt af denne. Vores ansvar er at komme med en konklusion baseret på vores gennemgang. er revisionsniveauet lavere, end hvis der havde været tale om en egentlig regnskabsrevision. Konklusioner Samlet set, dækkende alle områder, er der ikke kommet oplysninger til vores kendskab, som giver os anledning til ikke at tro, at Vi har baseret vores tilgang på gældende standarder for god praksis og for uafhængig sikring af rapportering om bæredygtighed, herunder ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, udstedt af the International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang med gennemgangen er aftalt med virksomhedens ledelse og omfatter de emner, vi har konkluderet på herunder. Data for regnskabsåret 2009 er ikke behandlet i vores gennemgang. Baseret på en analyse af væsentlighed og risici har vores arbejde omfattet analytiske procedurer og interviews samt en gennemgang af stikprøver på beviser, som understøtter rapportens indhold. Vi vurderer, at vores arbejde giver os rimelig sikkerhed for at kunne konkludere på indholdet. I en sådan gennemgang 1. Tryg har anvendt detaljerede procedurer til at identificere, indsamle, sammenstille og validere data og information om væsentlige CSR-områder, som er inkluderet i Rapporten som beskrevet på side og 41. Rapportens data for 2010 er i overensstemmelse med de data, som er indsamlet som resultat af disse procedurer og er retvisende kommet til udtryk i Rapporten. 2. Tryg anvender rapporteringsprocedurer i overensstemmelse med sine mål og principper for rapportering, og disse principper er rettet ind efter rapporteringsprincipperne i Global Reporting Initiative (GRI) som beskrevet på side GRI-indekset præsenteret i Rapporten på side 42 giver et retvisende billede af indikatorerne i GRI Sustainability Reporting Guidelines. Ballerup, 8. Februar 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow Statsautoriseret revisor Preben J. Sørensen Statsautoriseret revisor (Corporate Responsibility) 4 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

5

6 Resumé Tryg er Nordens næststørste forsikringsselskab, og vi anser os selv som den førende tryghedsleverandør. Det ligger dybt i vores virksomhedshistorie at tilbyde kunderne løsninger, som hjælper dem med at forebygge personskader og tingskader samt effektive processer, som skaber tryghed. At opføre sig ansvarligt med respekt for den enkelte kundes behov og løbende at være på udkig efter bæredygtige løsninger er en integreret del af vores virksomheds identitet og kultur. Derfor arbejder vi aktivt med socialt og miljømæssigt ansvar samt bæredygtighed i alle dele af værdikæden og sammen med de interessenter, som påvirkes af vores produkter og ydelser: vores kunder og leverandører, vores medarbejdere, vores investorer og de Nordiske samfund. De tematiske områder omfatter Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel Forebyggelse Vi står overfor endnu en forandring: lønsomheden i den nordiske forsikringsindustri er under pres pga stigende skadeserstatninger. Som reaktion øger både Tryg og forsikringsbranchen som helhed præmierne for et stort antal produkter. Set fra et CSRperspektiv giver dette os anledning til at afsøge nye muligheder for at hjælpe vores kunder på en effektiv måde ved at forebygge skader og reducere risici relateret til klimaforandringer og til sociale, helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige problemstillinger. Vores websites er vigtige værktøjer i kontakten til vores kunder, hvor vi giver gode råd om dagligdags risikoforebyggende foranstaltninger. Vores rådgivere og assurandører spiller en væsentlig rolle i at tilbyde vores kunder individualiseret rådgivning om deres handlinger og systemer for at sikre, at forebyggende tiltag er på plads hvad angår brand-, vand- og sneskader, trafikuheld og IT-sikkerhed. Desuden blev en ny software- og backupforsikring introduceret i 2010 med henblik på at forebygge IT-skader stammende fra tab af vigtige data. Klima Imødegåelse af klimaforandringer er et område, hvor vi som forsikringsselskab kan spille en vigtig rolle. Vores data om vejrrelaterede skader dokumenterer tydeligt klimaforandringerne og øger vores fokus på at tilbyde vores kunder rådgivning og værktøjer til at forebygge sådanne skader. I 2010 introducerede vi to nye produkter til vores industri- og landbrugskunder, som gør dem i stand til at identificere og håndtere risici hidrørende fra deres miljømæssige påvirkninger og fra vejrrelaterede faktorer som for eksempel oversvømmelser og skybrud. Internt har vi målt på og sat mål for reduktion af vores CO 2 - udledning siden 2008, og vi har introduceret en bonusordning for ledelsen for at sikre en effektiv implementering. Energiforbrug og affaldshåndtering er blandt de områder, som vil blive integreret i vores klimaindsatser i Vi har sænket præmierne for vores kunder med elektriske biler og hybridbiler i 2009 for at opfordre til miljøbevidst opførsel, og vi har ydermere fremmet indsatsen ved at promovere brugen af elbiler i samfundet som helhed i 2010 ved at udbygge vores strategiske samarbejde med Better Place. For at øge sikringen af persondata og forretningsdata har vi i 2010 lanceret nye interne retningslinjer om brugen af sociale netværk som facebook og twitter på en ansvarlig måde, der sikrer fortrolighed og sikkerhed. I 2011 vil vi fokusere på trafiksikkerhed og inddrage en gruppe medarbejdere i arbejdet med at opstille retningslinjer for god opførsel i trafikken. Igennem mange år har Tryg haft i et aktivt samarbejde med Natteravnene i Norge. Samarbejdet udgør et vigtigt bidrag til det norske samfund, og det hjælper med at sikre trygge miljøer i by- og gadebilledet og er med til at forbedre følelsen af tryghed hos unge mennesker og børn, som færdes ude i løbet af natten. I 2011 planlægger vi en konference for Natteravnegrupperne hvor de kan dele viden og erfaringer og deltage i en diskussion med Tryg om, hvordan vi kan fremme vores fælles indsats. Inklusion De Nordiske lande og deres demografi forandres hastigt, og vores kunders behov og forventninger forandres som en del af denne proces. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og at tilpasse os løbende for at kunne møde vores kunders fremtidige behov. 6 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

7 Om år vil strukturen på arbejdsmarkedet være præget af flere mennesker med indvandrerbaggrund, som er aktive på arbejdsmarkedet samt en langt større gruppe af livserfarne. Dette stiller krav til os om at være innovative samt om at tiltrække de bedste medarbejdere og om at være åbne overfor rekruttering fra alle grupper i de nordiske samfund. Social inklusion og mangfoldighed blandt vores medarbejdere er allerede nøglefaktorer i udviklingen af vores organisation og vil blive udviklet i de kommende år. For at sikre mangfoldighed i medarbejdersammensætningen måler vi på sammensætningen af køn i hele organisationen, og vi har et specifikt mål om en ligelig fordeling af kønnene i ledelsen. I 2010 opstillede vi mål for antallet af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, og vi tilstræber et niveau, som svarer til de nationale andele af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. Vi opnåede ikke vores mål i 2010 pga. generelle begrænsning er på nyansættelser. For at øge trivsel og tryghed blandt vores kunder på 60 år og derover har vi introduceret en sundhedsforsikring i 2010, som imødekommer livserfarne personers daglige behov. Vores internationale forpligtelse Vores CSR-fokus er først og fremmest relateret til Norden, da det er her, vi udbyder forsikringer. FN s generalsekretær Ban Kimoon udpegede i 2010 vores tidligere CEO Stine Bosse til medlem af Millennium Development Goals (MDG) Advocacy Group. Dette gav os en enestående mulighed for at fremme ansvaret hos forretningsverdenen som helhed og forsikringsbranchen i særdeleshed for at medvirke til den globale indsats for at finde nye måder til at bekæmpe fattigdom og sikre trivsel og vækst gennem økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige løsninger. Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholder magazine Som forberedelse til den fremtidige rekruttering har vi iværksat et antal mentorprogrammer i 2010, som vil hjælpe med at opbygge vores lederes evner og erfaringer med at håndtere mangfoldighed og gøre dem i stand til at udnytte det som en værdiskabende ressource. I 2011 vil vi skabe yderligere opmærksomhed om mangfoldighed igennem hele organisationen via workshops, præsentation af rollemodeller og videndeling om god praksis. For at kunne tage religiøs og kulturel mangfoldighed til os, indvier vi i 2011 et refleksionsrum, som imødekommer behovet for et kort afbræk til at bede, meditere eller på anden vis reflektere i løbet af arbejdsdagen. Trivsel Vi er overbevist om, at trivsel blandt vores medarbejdere og hos vores kunder er fordelagtigt ikke kun for dem, men også for os som virksomhed og for samfundet som helhed. Vi er derfor opsat på at finde nye metoder, som kan sikre trivsel i vores organisation igennem tryghedsløsninger til vores kunder. Vi følger op på medarbejdertilfredsheden gennem årlige målinger og har markant fokus på sygefravær og på tiltag, som kan hjælpe med at øge trivslen i det daglige. Tryg A/S CSR-rapport

8 Norden er vores kontekst Vores medarbejdere og kunder Hovedparten af Trygs aktiviteter er koncentreret i Norden. Vi arbejder som tryghedsleverandør i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har kontorer i hele regionen med i alt ca medarbejdere. Vores kunder omfatter 2,7 millioner privatkunder, der modtager tryghed i hverdagen igennem forsikring af deres boliger, biler, ejendomme og familie, under rejser og i relation til sundhed og arbejdsrelaterede skader. Mere end erhvervsog industrikunder oplever vores tryghedsløsninger i driften af deres virksomheder som en del af vores udbud af forsikringer inden for motor, ejendom, ansvar, miljø, arbejdsskadeerstatning og sundhed. Præmieindtægter Mio. DKK Privat Norden Erhverv Norden Industri Norden CSR-rapport 2010 Tryg A/S

9 Vores vision at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. Vores mission at vi er til for at sikre en stabil og kvalitativ leverance af tryghed til privatpersoner og virksomheder. For at komme tættere på at realisere vores vision skabte vi i 2010 et fælles nordisk brand. Læs mere om det nye brand på side 14 i årsrapporten. Tryg A/S CSR-rapport

10 Vores værdier Vi skaber tryghed, fordi - vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. - vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar. - vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelthed. - vi skaber bæredygtige resultater. Tryghedsleverancen bygger på vores håndtryk - Handlekraft - Menneskelighed - Nytænkning

11 CSR er en integreret del af vores forretning Forankring af CSR i vores værdier Vores CSR-engagement er forankret i virksomhedens kerneværdier, og CSR-indsatsen stammer fra vores mission og vision. Vi mener, at CSR og lønsomhed går hånd i hånd, og vi opfatter de to som værende indbyrdes afhængige. Gennem vores håndtryk visualiserer vi vores værdibaserede tilgang til det at drive forretning og skaber en profil, som også afspejler sig i vores rolle som god samfundsaktør. Vores ambition om at være en god samfundsaktør, samtidig med at vi driver en lønsom og bæredygtig forretning, understøtter vores CSR-tilgang. Vi prioriterer vores indsatser og bestræber os på at indgå i sammenhænge, som gør os i stand til at anvende og dele vores viden og indsigt samtidig med, at vi skaber vækst både som virksomhed og som individer. Levering af tryghed Som et moderne forsikringsselskab leverer vi tryghed i Norden og gør det muligt for vores kunder, leverandører, medarbejdere og investorer at tage ansvar i dagligdagen. På den måde bidrager vi til en bæredygtig udvikling af det samfund, vi er en del af, både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Trygs indsats for at sikre vores kunders tryghed, ikke kun i forbindelse med skader og erstatninger, men i dagligdagen generelt, udgør grundlaget for vores CSR-tilgang. Tryghedsleverancen omfatter god og ordentlig rådgivning og vejledning, risikohåndtering og implementering af forebyggende tiltag, såvel som sikring af tilstrækkelig dækning. Tryghedsleverancen fokuserer på at reducere vores kunders sårbarhed og sikrer deres oplevelse af tryghed og bekymringsfrihed. Dette er væsentlige forudsætninger for at kunne være sit bedste jeg. Det indebærer en bredere forpligtelse overfor vores kunder og samfundet som helhed end blot at tilbyde et økonomisk sikkerhedsnet. Hermed understøtter Trygs ambition for vores kundeleverance og vores vision om at blive opfattet som Nordens ledende tryghedsleverandør direkte vores CSR-forpligtelser og udgør grundlaget for strategisk CSR i Tryg. I Tryg omfatter konceptet om at være en god samfundsaktør den måde, vi overordnet interagerer med samfundet på, særligt de Nordiske samfund som udgør gruppens operationelle områder. Ved at arbejde hen imod at sikre vores private og erhvervskunders tryghed, stræber vi efter at involvere hele værdikæden lige fra skadeshåndteringen til udviklingen af nye produkter i en tovejsdialog med de samfund, der nyder godt af vores services. På denne måde styrker vi Trygs innovative evner og øger vores videnbase, samtidig med at vi involverer interessenter i udviklingen af produkter og services. At levere tryghed i de Nordiske velfærdssamfund indebærer en samfundsmæssig forpligtelse ikke kun overfor vores kunder, men overfor de velfærdssamfund vi arbejder på at komplementere. Ved at se vores produkter og services som en forlængelse af de offentlige velfærdsydelser giver vi næring til den fortsatte udvikling af disse tilbud, samtidig med at vi supplerer de offentlige ydelser. På denne måde er CSR hos Tryg tæt forbundet med vores kerneydelser og udgør drivkraften for en fortsat forbedring af tryghedsleverancen til vores nordiske kundegrundlag. Tryg A/S CSR-rapport

12 Strategisk CSR Strategisk CSR er den måde hvorpå vi kombinerer det at være en god samfundsborger med det at drive en lønsom forretning. Ved at kombinere vores værdier med en CSR-ambition og de forpligtelser, der hidrører fra lovgivningen og vores ønske om at overholde internationale standarder som Global Compact, Principles for Responsible Investments og standarder for reduktion af klimaforandringer, sikker trafik samt kvinder i ledelsen, har vi identificeret fire strenge, som fokuserer vores CSR-indsats. Værdikæden Det er af stor betydning for os, at CSR indgår synligt i alle dele af værdikæden. Vi er således i færd med at finde måder at anvende CSR på som et relevant redskab i udviklingen af nye produkter, og at integrere et CSR-perspektiv i salg og skade, branding, ansvarlige indkøb og investeringer samt i udviklingen af Tryg som en attraktiv og inkluderende arbejdsplads. Dialog med interessenterne En aktiv dialog med interessenterne er afgørende for vores evne til at tilbyde relevante og effektive tryghedsprodukter og løsninger, men også for at påvirke andre aktører til at engagere sig i CSR. Vi deler derfor vores viden om eksempelvis skadeforebyggelse med vores kunder og offentlige myndigheder, og vi søger at indgå i konstruktiv dialog og aktive partnerskaber inden for forsikringsbranchen og med civilsamfundets organisationer for at opnå bæredygtige løsninger og varige resultater. Ved at interagere med et bredt spektrum af aktører, både inden for og uden for de Nordiske lande, styrker vi vores videnbase og sikrer et bredere økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv på strategiske dispositioner og dag-til-dag forretningen. Information Som Nordens næststørste forsikringsselskab, og dermed som en vigtig samfundsmæssig aktør, påtager vi os et ansvar for at informere og kommunikere vores CSR-principper, -praksis og -resultater. Vi deltager derfor i offentlige debatter om CSRspørgsmål og præsenterer vores CSR-aktiviteter ved foredrag, konferencer og seminarer, i artikler og bøger. Ved at gøre dette demonstrerer vi vores CSR-indsats og den måde, vi forfølger bæredygtige løsninger indenfor forretnings- og samfundsmæssige udfordringer på. Dokumentation For at kunne følge op på resultater og fremskridt inden for vores CSR-indsatser overvåger og rapporterer vi på vores aktiviteter. Intern overvågning er afgørende for vores evne til at dokumentere vores resultater og bidrager til engagement i CSR-indsatsen blandt vore ledere. Det giver desuden det nødvendige datagrundlag, som gør det muligt at videreformidle vores resultater og udarbejde rapporter om vores fremskridt. På denne måde bidrager dokumentationen til troværdigheden af vores CSR-profil. Vores fokus på CSR-temaer Siden Tryg tilsluttede sig FNs Global Compact i 2008 har vi arbejdet med at integrere de ti principper i vores strategier og politikker, og vi har anvendt dem som ledende principper for vores daglige procedurer, aktiviteter og arrangementer. Ved at omsætte principperne i fire temaer, der er logisk knyttet til vores virksomheds historie og vores produkter, inkluderer vi normer for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i udviklingen af vores forretning. Således arbejder vi aktivt med social og miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed i alle dele af værdikæden og overfor alle interessenter, som er påvirket af vores produkter og tjenester: vore kunder og leverandører, vores medarbejdere, vores investorer, og de lokalsamfund, vi er en del af i Norden. I dækker de tematiske områder Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel CSR-politikken En CSR-politik sætter de organisatoriske og tematiske rammer for CSR-bestræbelserne i Tryg: den forklarer baggrunden og målene bag vores CSR-engagement og vejleder organisationen i at integrere et tematisk fokus på klima, forebyggelse, integration og trivsel i driften og i at gå i dialog med interessenterne. Den vejleder også med hensyn til vurdering af resultater og virkninger af CSR-aktiviteter og skaber strukturer for intern kontrol og ekstern rapportering. CSR-politikken vedligeholdes af divisionen Strategi & CSR og godkendes af CSR-boardet og bestyrelsen for Tryg og skal anvendes inden for alle forretningsområder og funktioner. 12 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

13 Uddrag fra Trygs CSR-politik I Tryg betragter vi CSR som en mulighed for at udvikle bæredygtige løsninger, produkter og processer, og for at tiltrække og fastholde kunder, leverandører, investorer og medarbejdere. Vi tror på, at det kan lade sig gøre at drive forretning og samtidig tage et aktivt ansvar: Vores sociale ansvar er forankret i vores historie som tryghedsleverandør og bidragyder til de nordiske velfærdssamfund. Det sigter mod at opfylde de normer, som er fastlagt i FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer. CSR-aktiviteterne forfølger målet om at sikre respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i Norden og at fremme de grundlæggende principper for disse rettigheder både inden for koncernen og i forhold til vores kunder, leverandører og andre eksterne interessenter. Vores bidrag til miljøbeskyttelse og vores engagement i bæredygtige løsninger for at imødegå og tilpasse til klimaforandringer er udformet i overensstemmelse med FN s Global Compact og supplerende standarder, herunder Carbon Disclosure Project, nordiske standarder samt mål fastlagt inden for forsikringsbranchen, f.eks. Geneva Associations Kyoto Declaration og ClimateWise. Desuden anerkender vi vores ansvar for at investere ansvarligt og for at etablere strukturer, der sikrer anti-korruption og opfylder krav til god selskabsledelse. Vores virksomhedsværdier, nationale standarder og FN PRI vejleder os i disse bestræbelser. Inden for alle indsatsområder er vores CSR-ambition at sikre og fremme respekt, at udfordre fordomme, at tilbyde bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig adfærd, og at handle ansvarligt via aktivt engagement og dialog med en bred vifte af interne og eksterne interessenter. Vi søger at sikre fuldstændige og relevante data om alle de aktiviteter, der er væsentlige for Trygs sociale, miljømæssige og økonomiske påvirkning og at formidle vores resultater og fremskridt som en del af virksomhedens årsrapport, vores hjemmeside og internationale indberetningsordninger. Vedtaget 5. oktober 2010 Tryg A/S CSR-rapport

14 Politikken revideres årligt umiddelbart efter lanceringen af årsrapporten og den lovpligtige CSR-rapport og ændres i tilfælde af evaluerings eller konsekvensanalyser. & CSR. Derved ønsker vi at sikre, at CSR er fuldt forankret i strategien og organisationen i almindelighed under begrebet Strategisk CSR. Med CSR-politikken som overordnet ramme vil ændringer i andre selskabspolitikker og -instrukser eller retningslinjer blive indført i 2011 om ansvarligt indkøb, ansvarlige investeringer og antikorruption. En ajourført virksomhedspolitik for CSR blev vedtaget af bestyrelsen i oktober I gennemførelsen af CSR-indsatsen arbejder CSR-afdelingen tæt sammen med alle forretningsområder. CSR-afdelingen tager føringen ved design og igangsætning af CSR-projekter eller -processer i områderne og understøtter eller overvåger efterfølgende forretningsområdernes arbejde med implementering og vedligeholdelse af CSR-aktiviteten. CSR organisationen For at realisere det fulde potentiale i vores CSR-indsats overfor vore kunder, leverandører, investorer, medarbejdere og samfundet som helhed sigter vi mod at forankre CSR i alle områder og aktiviteter i Tryg. Dette kræver en effektiv integration af CSR i forretningsplaner, handlingsplaner, daglig praksis og rutiner og har ført til et organisatorisk design, der letter og understøtter dedikeret lederskab og engagement i CSR i hele vores organisation. Tryg har etableret et CSR-board bestående af den administrerende direktør som formand og tre deltagende medlemmer af koncernledelsen. Faste medlemmer omfatter kommunikationsdirektøren og direktøren for Corporate Branding. CSR-boardet mødes fire gange om året og fastsætter strategiske mål og prioriteringer og overvåger aktiviteter og budgetter. CSR-boardet er det besluttende organ for området og er af denne grund også en vigtig rollemodel både internt og eksternt. En nordisk CSR-afdeling udvikler og planlægger CSR-aktiviteter og yder støtte og rådgivning til CSR-boardet. For at medvirke til at realisere det fulde potentiale af CSR for vores forretningsudvikling og at understøtte en virksomhedsdrevet CSR strategi arbejder CSR-afdelingen tæt sammen med afdelingen for Strategi & Innovation, som også er placeret i divisionen for Strategi Inddragelse af eksterne interessenter Tryg har en lang tradition for at inddrage interessenter i en række forskellige aktiviteter. Fokusgrupper, workshops, observationer og interviews med relevante kunder, leverandører eller andre grupper bruges som en del af innovative processer eller strategiprocesser. Desuden bliver alle CSR-projekter designet og gennemført i partnerskab eller aktiv dialog med NGOer, kommuner og andre aktører fra civilsamfundet. Vi er i færd med at forbedre vores interessentdialog yderligere og vil oprette en struktur, der sikrer aktiv inddragelse af vores leverandører i planlægningen af vores ansvarlige indkøbsordning i Selvom Trygs interessesfære er begrænset geografisk til Norden, finder vi det vigtigt at vise vores interessenter, at vi ser os selv som del af en global økonomi og udvikling. Vi er i en position, der giver os mulighed for at tage ansvar ikke blot i vores egen region, men også i dele af verden, som oplever krænkelser af menneskerettighederne på grund af fx klimaforandringer og social uretfærdighed, sult, utilstrækkeligt sundhedsvæsen, diskrimination osv. Dette sker primært via vores engagement i den internationale tænketank for forsikringsøkonomi, Geneva Association, men også ved støtte af den danske offentligheds aktiviteter, der understreger behovene i udviklingslandene. 14 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

15 CSR organisation Bestyrelsen CSR Board Koncernledelsen CSR-afdelingen Kommunikation. Industri Kundeservice & salg, Direkte/Partner Skade Corporate Branding & Forretningscentre Strategi & Human Kompetence Proces & IT Tryg A/S CSR-rapport

16 Om CSR-rapporten Formål og dokumentation Den årlige CSR-rapport er vores måde at overholde den danske årsregnskabslov på samt en mulighed for os for at kommunikere vores indsats både internt og eksternt. Det er en måde at gøre status over CSR-aktiviteterne i det enkelte år og at vurdere effekten af vores indsats. CSR-rapporten udgives i starten af februar i det følgende år sammen med selskabets årsrapport. Rapporten følger strukturen i vores CSR-politik og vil således fokusere på områderne Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel. Vi præsenterer vores nuværende indsats og aktiviteter inden for de tematiske områder og illustrerer resultater og virkninger. Det er lykkedes os at gennemføre de fleste aktiviteter, mens andre stadig er igangværende og vil blive yderligere udviklet i de kommende år. I gennemgangen af de fire områder struktureres rapporten i overensstemmelse med fire kategorier: Produkt, Proces, Partnerskaber og Performance. Formålet er at illustrere vores strategiske tilgang til CSR og vise, hvordan CSR er relevant for vores forretning, vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Det er en vigtig del af vores generelle CSR-indsats at dokumentere vores indsats og resultater. CSR er dybt rodfæstet i vores strategi, og vi er af den overbevisning, at det har stor betydning for vores forretning. Sammenlignet med sidste år har vi besluttet at bruge GRI som underliggende rapporteringsprincip og målepunkter, men vi vil fortsætte med at præsentere rapporten som mere end blot en opremsning af målepunkter. Det gør vi for at forbedre vores evne til at opsamle og sammenligne resultater over tid. I løbet af vil vi yderligere udvikle vores brug af GRI, således at vi kan rapportere på niveau A+ ved udgangen af Dette er i tråd med vores ambition om styrke vores dokumentations gennemsigtighed, nøjagtighed, gyldighed og berettigelse. I nærværende rapport har vi fokuseret på at tilpasse målepunkterne til de konkrete temaer, og vi har valgt at bruge målepunkter, der kan tilpasses til og er relevante for vores nuværende CSR-aktiviteter. Dette indebærer, at dispositionen vil følge vores CSR-fokus og ikke nødvendigvis rækkefølgen af GRI-målepunkter. Vi har kompenseret for dette ved sidst i rapporten at inkludere et diagram med de anvendte målepunkter. Indholdsmæssig afgrænsning Ved at vælge de virksomhedsspecifikke temaer som kerneelementer i vores CSR-indsats har vi integreret Global Compact principper i vores egne aktiviteter. Dette er gjort på baggrund af analyser af relevansen af Global Compact principper i Norden. Vi overholder danske anbefalinger om god corporate governance og betragter en gennemsigtig og solid ledelsesstruktur som en forudsætning for at gennemføre sunde og relevante CSR-aktiviteter. Forudsætninger for vores CSR-indsats Menneskerettigheder og arbejdsvilkår Beskyttelse af menneskerettigheder og arbejdsvilkår i Norden er i stor udstrækning sikret i national lovgivning, kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, etiske retningslinjer, og branchespecifikke adfærdsregler og anbefalinger. Derudover drager vi Ambition 2010 UN GRI Level C UN GRI Level B UN GRI Level A+ 16 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

17 tryg.com > CSR fordel af en lang og solid tradition for overholdelse af obligatoriske og frivillige standarder og for at fastholde velfærdsstatens principper om lighed og lige muligheder. Selv om krænkelser af menneskerettighederne ikke forekommer så ofte og udtalt som i andre dele af verden, anser vi det som en del af vores sociale ansvar at være opmærksomme på udfordringer i erhvervslivet af menneskerettigheder og beskyttelse af den oprindelige befolkning i de nordiske samfund. At sikre ikkediskrimination og ligebehandling uanset alder, køn, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion i relation til adgang og tilknytning til arbejdsmarkedet, omfatter også kvinder i ledelsen. Et andet område er inklusion og aktiv inddragelse af minoritets- og marginaliserede grupper i vores samfund. Anti-korruption er sikret som en del af overholdelsen af den skrappe nationale lovgivning om anti-korruption og bestikkelse, hvidvaskning, insiderhandel og whistleblowing. Med henblik på effektivt at indføre anti-korruptionsregler er ansvarsområder og beslutningsprocesser systematisk defineret indenfor alle divisioner i Tryg. Tryg er en politisk uafhængig virksomhed og yder ingen finansielle bidrag til politikere eller politiske partier. Vi sikrer, at vores viden står til rådighed for beslutningstagerne, men fastholder vores ret til at optræde som en selvstændig organisation. Vi agerer i et frit konkurrencepræget marked og har ikke været udsat for sanktioner på grund af anti-trust, monopol eller konkurrencebegrænsende adfærd. Som en privat virksomhed, der håndterer forsikringsrelaterede persondata, er vi opmærksomme på konsekvenserne af vores forretning med hensyn til retten til respekt for privatlivets fred og databeskyttelse både i relation til vores kunder og medarbejdere og i forhold til vores leverandører. Klima og miljø Klimaforandringer udsætter os for en ny type risici. Fremtiden vil byde på kendte typer af risici, men også nye risikotyper så som skybrud, storme, oversvømmelser, jordskred og øget fugtighed og mere ukendte risikotyper relateret til større samfundsudfordringer såsom imigration, fødevaresikkerhed og sundhedsog velfærdsudfordringer. Som forsikringsselskab er Tryg påvirket af de risici der er knyttet til klimaforandringer. Både vores private kunders og vores erhvervskunders eksponering over for fysiske risici fra klimaændringer er betydelige og kan resultere i større forsikringskrav. Disse fysiske risici vil påvirke både vores kunder og leverandører på forskellige måder og stiller krav om, at vi udvikler bæredygtige løsninger, som kan forebygge skader og reducere udledningen af CO 2 og den negative indvirkning på miljø og klima fra andre aktiviteter. Anti-korruption De nordiske lande er blandt de mindst korrupte i verden. Da Tryg p.t. kun arbejder i Norden, er vi således ikke så stærkt udsat for bestikkelse og korruption som virksomheder med en global profil. God selskabsledelse Tryg følger principper og standarder for god selskabsledelse, hvoraf nogle er fastsat i dansk lovgivning eller i anbefalinger fra den Danske Komité for God Selskabsledelse. Opfyldelsen af sådanne forpligtelser og anbefalinger er dokumenteret i årsregnskabet og i en særskilt rapport til Komitéen for God Selskabsledelse. Geografisk afgrænsning Trygs organisering som nordisk virksomhed er en løbende proces, der er blevet indledt for få år siden, og derfor er ikke alle systemer og data i øjeblikket tilpasset hinanden. I de kommende år vil dette ske som en naturlig konsekvens af den nye organisering, men i øjeblikket har det desværre den effekt, at vi ikke er i stand til at rapportere data fra hele den nordiske organisation. Vi vil i nogle tilfælde være begrænset til kun at kunne indberette tal fra hovedkontoret i Ballerup, Danmark, og fra Bergen, Norge. Dette vil primært være tilfældet for klimadata. Andre data vil dække hele organisationen bl.a. medarbejdere og finansielle resultater. Hvad angår den samlede CSR-indsats, er den p.t. primært koncentreret omkring aktiviteter i Danmark og Norge, da Trygs tilstedeværelse i det finske og svenske marked stadig er forholdsvis ny. I 2011 vil aktiviteter dog starte op i begge lande, både fordi det er et strategisk mål at gøre det, og fordi vi har højt motiverede og entusiastiske medarbejdere i begge lande, som er ivrige efter at starte CSR op på lokalt plan. Tryg A/S CSR-rapport

18 Klima Klimaforandringerne skaber en ny type risici for os både som tryghedsleverandør og som samfundsaktør. Selv om Norden er mindre sårbar over for klimaforandringer end resten af verden, udgør de nye risikomønstre en udfordring uden sidestykke for de nordiske velfærdssamfund. Som tryghedsleverandør har Tryg pligt til at levere produkter og løsninger, som rådgiver, og hjælpe vores kunder med at forebygge klimarelaterede skader og at mindske deres sårbarhed over for vejrrelaterede skader. Klima Produkt Forsikringen dækker maksimalt 10 mio. kr. pr skade årligt og dækker hele EU. De nordiske industri- og landbrugsvirksomheder er opmærksomme på deres ansvar for miljøskader af disse virksomheder valgte i 2010 at reducere deres risiko for at forårsage miljøskader ved at søge råd og dækning baseret på Trygs miljøforsikring. Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholdermagasin Vi ønsker at fremme klimavenlig adfærd blandt vores kunder og at tilbyde dem løsninger, som kan reducere risici hidrørende fra deres indvirkning på klima og miljø, og som kan hjælpe dem med at tilpasse sig til klimaforandringer. Vi har igennem mange år haft et stærkt fokus på, hvordan vi kan integrere de forebyggende foranstaltninger i vores produktsortiment, men har styrket indsatsen i Dette har resulteret i følgende produktinitiativer: Miljøforsikring I fremtiden vil uundgåelige klimarelaterede skader kræve omfattende økonomiske ressourcer, særlige kompetencer og varigt engagement. Hertil kommer, at Miljøskadeloven placerer det fulde ansvar for miljøskader hos virksomheder og landbrug. Dette betyder, at erhvervs- og landbrugsvirksomheder bærer den fulde risiko ved aktiviteter, som kan medføre forureningsskader såsom vand og jordforurening, ødelæggelse af forskellige typer af økosystemer og udryddelsen af dyrearter. For bedst muligt at sikre vores kunder har Tryg udviklet en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor en virksomhed er involveret i forurenende aktiviteter. Miljø- og klimarelateret værktøj til screening af risici Forsikring er baseret på evnen til at identificere og klassificere risici, som potentielt kan påvirke vores private kunder og erhvervskunder. For at sikre tilstrækkelig fokus på klimarelaterede risici har Tryg udviklet et værktøj til screening af risici for vores erhvervskunder. Værktøjet fokuserer på kundens egne systemer til at identificere risici, og hvordan disse systemer interagerer med kundernes daglige drift. Desuden består screeningsværktøjet af en detaljeret vejledning med fokus på risici og sårbarhed som følge af skybrud, oversvømmelser, lynnedslag, storm/ekstrem vind, jordskred og ekstreme temperaturer. Risikoscreeningsprocessen udføres af Trygs risikoingeniører og assurandører i tæt samarbejde med kunden. Ved først at identificere risikoovervågningssystemer på stedet er man i stand til at etablere en screeningproces i overensstemmelse med eksisterende systemer og kan enten bekræfte eller revidere praksis. Vores ingeniører og underwritere arbejder med kunderne for at videreudvikle risikoopmærksomheden og styringssystemerne inden for kundens arbejdsområde. CSR-politik I vores bestræbelser på at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer tilbyder vi bæredygtige løsninger og fremmer bæredygtig adfærd inden for vores interessentgrupper: medarbejdere, kunder, leverandører, investorer og samfundet som helhed. Vi sigter på at have en positiv indvirkning på deres adfærd, forbrug, valg af produkter og løsninger og investeringer samt på den nordiske dagsorden for klimaændringer. 18 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

19 Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholder magasin I 2010 gennemførte Tryg 40 udvidede risikoscreenings med ekstra fokus på miljø- og klimarelaterede risici for vores erhvervskunder i både Danmark og Norge. El-og hybridbiler Tryg er med til at fremme øget fokus på og bevidsthed om klimaforandringer blandt vores kunder. Vi agter at opnå dette ved at integrere klimahensyn i vore produkter og services, enten ved at tilpasse eksisterende produkter eller ved at udvikle nye. I 2009 har vi tilbudt bilforsikring for elbiler på 40 % af præmien for benzin- og dieseldrevne biler for at skabe et prisincitament til at købe elbiler. Den annoncerede indførelse af elbiler i bilflåden og målet om at migrere 25 % af bilflåden til elbiler i 2011 kan ikke opfyldes. Dette skyldes hovedsagelig eksterne faktorer, der omfatter en forsinkelse i etableringen af en infrastruktur for ladestationer i de områder, hvor Tryg er placeret. Forbrugerefterspørgslen efter elbiler levede ikke op til de markedsbaserede forventninger, hvilket afspejledes i et meget lavt antal af elbilsforsikringer fra 2009 og frem. I alt 110 forsikringer blev tegnet i Danmark og Norge. For at øge kundestøtten til elbiler sigter vi på at udvikle vores strategiske partnerskab med Better Place yderligere i 2011 gennem kundeinformation og salgsfremmende aktiviteter. Klima Process Vi ønsker at bidrage til at skabe et sundt miljø for alle og at mindske virkningerne af klimaforandringerne. Vi har derfor fokuseret på vores interne processer og har forbedret dem med henblik på at bidrage til det overordnede mål om at begrænse klimaforandringerne. Det Levende Hus Tryg har over en treårig periode renoveret virksomhedens hovedkontorer i Ballerup og Bergen. Vi har brugt lejligheden til at skabe en mere klimavenlig arbejdsplads, hvor vi kan håndtere affald og reducere brugen af elektricitet på en effektiv og bæredygtig måde. Videomøder I løbet af de seneste år Tryg har sænket antallet af fysiske møder ved at indføre videokonferencefaciliteter i alle de nordiske lande. Udover omkostningsreduktioner på omkring 110 mio. DKK, i forhold til hvad et lignende antal fysiske møder ville have kostet, har det haft positiv indvirkning på samarbejdet på tværs af grænserne og har vist sig at være et effektivt middel til hurtig videndeling som en del af den daglige drift. Under askeskyen forårsaget af udbrud af den islandske vulkan Eyjafjallajökull i foråret 2010 gjorde videomøderne, at vi kunne fortsætte vores aktiviteter uden forsinkelser. Elektricitet Affald I 2010 har vi indført nye elektroniske samarbejdsværktøjer for medarbejderne øget videokonferencekapaciteten i koncernen etableret automatisk lysstyring i vores konferencelokaler etableret solafskærmning på virksomhedens hovedkontor i Danmark I 2010 har vi forbedret intern affaldshåndtering elimineret brugen af papirskrus reduceret mængden af papiraffald ved at begrænse antallet af printere, ved at indføre dobbeltskærme på alle arbejdspladser og ved at fremme papirløs sagsbehandling Tryg A/S CSR-rapport

20 Ved at begrænse budgetterne til rejseudgifter i 2010 lykkedes det at øge antallet af videomøder endnu mere, og i løbet af året afholdtes i alt videomøder. derfor et mål om at genbruge 75 % af vores velfungerende inventar og donerede en stor del af det til frivillige organisationer og skoler. Genbrug af møbler og byggematerialer Som en del af Det Levende Hus-projektet, der indebar omfattende ombygning og renovering af selskabets bygninger, havde Tryg en masse overskydende møbler og gammelt, men velfungerende udstyr, herunder stole, computere osv. Vi fastsatte I alt 100 norske NGO er, herunder Børne Mission, den humanitære organisation Working School og Care 4 You Association har modtaget dele af vores gamle inventar. Herunder gives nogle eksempler på, hvilke ting der blev sendt til organisationerne. Genbrug Elektroniske anordninger Glas I samarbejde med FAIR blev elektroniske enheder sendt til Guatemala. Ungdomsorganisationen New Page modtog glasvægge Andre glasvægge blev doneret og anvendes nu i væksthuse. Møbler Indoor trees Børnehjemmet Hardanger Fartøyvernsenters modtog kontorstole og mødelokalemøbler. Københavns Zoo har modtaget 50 træer fra de indendørs arkader i Ballerup til brug i deres Trope- og Abehus. 20 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere