Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4."

Transkript

1 CSR-rapport 2010

2 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport Resumé 6 Norden er vores kontekst 9 CSR er en integreret del af vores forretning 11 Strategisk CSR 13 CSR organisationen 14 Inddragelse af eksterne interessenter 14 CSR organisation 15 Om CSR-rapporten 16 Klima 18 Klima Produkt 18 Klima Process 19 Klima Partnerskaber 21 Klima Resultater 22 Forebyggelse 24 Forebyggelse Produkt & Performance 24 Forebyggelse Proces 25 Forebyggelse Partnerskaber 25 Inklusion 28 Inklusion Produkt 28 Inklusion Proces 28 Inklusion Partnerskab 30 Trivsel 33 Trivsel Produkter 33 Trivsel Proces & Performance 34 Trivsel partnerskaber 36 Information om CSR 38 Dokumentation om CSR 41 Global Reporting Initiative, GRI 42 Forord Nærværende rapport udgør Trygs CSR-rapport for året 2010 i henhold til Årsregnskabsloven 99a og redegør for Trygs CSRindsats og -resultater igennem året. Rapporten er struktureret efter fire tema-tiske områder, som dækker vores CSR-indsats, og lever desuden op til Global Reporting Initiative (GRI), niveau C+. Rapporten er også Trygs anden rapport under FNs Global Compact. Redaktion Birgitte Kofod Olsen, Strategi & CSR Design e-types Layout amo design 2 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

3 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement Siden Tryg underskrev FNs Global Compact i 2008 har vi søgt at integrere de ti principper i vores strategier og politikker og med at indføre dem som retningslinjer for vores daglige procedurer, aktiviteter og handlinger. Ved at oversætte principperne til fire tematiske områder, som er logisk forbundet med vores virksomheds historik og produkter, har vi indarbejdet standarder for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og klima i vores virksomhed i Effektiv risikohåndtering Imødegåelse af klimaforandringer er et område, hvor vi som forsikringsselskab spiller en vigtig rolle ved at sikre vores kunder den rigtige rådgivning og de rigtige produkter. I 2010 blev vores kunder præsenteret for nye produkter og løsninger, som gør dem i stand til at identificere og håndtere risici stammende fra klimaforandringer, fra den daglige brug af IT-systemer og fra negativ miljøpåvirkning. Desuden har vi forbedret vores stakeholderdialog gennem aktiv involvering af offentlige myndigheder, NGOer og andre forsikringsselskaber i insatser, som kan mindske klimarelaterede risici og skade på ejendele. Internt har vi øget vores fokus på CO 2 -reducerende mekanismer: vores nyrenoverede bygninger i Danmark og Norge har understøttet denne proces, og vi har koblet ledernes bonussystemer til CO 2 -reduktion i forbindelse med flyrejser. Vi er opmærksomme på, at vi fortsat skal forbedre os på dette område, og vi arbejder på et endnu stærkere fokus og på dokumentation af vores samlede CO 2 -belastning. Plads til forskellighed Som nordisk tryghedsleverandør er det vigtigt for os at vise, at vi tager mangfoldigheden i Nordens befolkning til os, og at vi er i stand til at inkludere minoritetsgrupper på arbejdspladsen. I 2010 opstillede vi et mål om at forøge andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Vi igangsatte initiativer, som hjælper vores ledere med at identificere fordelene ved mangfoldighed, med at håndtere mangfoldighed og at bruge den konstruktivt i det daglige arbejde. I 2011 vil vi udvide disse aktiviteter og gennemføre en temapakke om mangfoldighed for alle medarbejdere. fortsat være i fokus i 2011 gennem produktet Young Living og i kraft af vores samarbejde med Ungdomsbyen og Nordea, hvor vi yder en indsats for folkeskoleelever i de ældste klasser, så de bliver bedre til at håndtere deres forsikringer, pensioner og private budgetter som ansvarlige borgere og forbrugere. Indsatsområder i Vores CSR-indsats har hovedsageligt fokuseret på at påvirke interessenter, som vi er i direkte kontakt med dagligt, især vores medarbejdere og kunder. I 2011 vil vi udvide dialogen og arbejdet med leverandører og formueforvaltere for at skabe basis for ansvarlige indkøb og ansvarlige investeringer. I vores vision om at blive opfattet som Nordens ledende tryghedsleverandør er vores evne til at gennemføre Corporate Social Innovation altafgørende, og det er derfor et hovedområde for strategiperioden Igennem de kommende år vil vi også tage skridt til fortsat at forbedre dokumentationen af vores samfundsansvar for bæredygtige produkter og opførsel. Vi vil forbedre datakvaliteten ved at overvåge vores processer og aktiviteter, og rapportere om resultater og deres effekt på basis af Global Reporting Initiative. Vi er dog fuldt bevidste om, at fuld indarbejdelse af CSRprincipper og -standarder i vores forretningsgange stiller krav til mere end kvantitative data. Vi er også nødt til at formidle vores succeshistorier og at dele de gode erfaringer, som findes overalt i organisationen i kraft af en ægte opbakning på alle organisationsniveauer. Denne opbakning kommer til udtryk i daglige aktiviteter og sikrer, at vores kunder bliver mødt af et menneskeligt, handlekraftigt og dynamisk håndtryk, hver gang de er i kontakt med os. Uden denne opbakning kan vi ikke nå vores mål om at være et ansvarligt og bæredygtigt forsikringsselskab. Ballerup, 8. februar 2011 Vores kunder oplevede vores inkluderende tilgang i 2010 i forbindelse med lanceringen af en helbredsforsikring for kunder på 60+, som er den første af sin slags på markedet. Unge mennesker vil Morten Hübbe Adm. direktør Tryg A/S CSR-rapport

4 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 Til ledelsen i Tryg A/S Vi har gennemgået Trygs CSR-rapport 2010 ( Rapporten ). Rapporten er virksomhedsledelsens ansvar og er blevet godkendt af denne. Vores ansvar er at komme med en konklusion baseret på vores gennemgang. er revisionsniveauet lavere, end hvis der havde været tale om en egentlig regnskabsrevision. Konklusioner Samlet set, dækkende alle områder, er der ikke kommet oplysninger til vores kendskab, som giver os anledning til ikke at tro, at Vi har baseret vores tilgang på gældende standarder for god praksis og for uafhængig sikring af rapportering om bæredygtighed, herunder ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, udstedt af the International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang med gennemgangen er aftalt med virksomhedens ledelse og omfatter de emner, vi har konkluderet på herunder. Data for regnskabsåret 2009 er ikke behandlet i vores gennemgang. Baseret på en analyse af væsentlighed og risici har vores arbejde omfattet analytiske procedurer og interviews samt en gennemgang af stikprøver på beviser, som understøtter rapportens indhold. Vi vurderer, at vores arbejde giver os rimelig sikkerhed for at kunne konkludere på indholdet. I en sådan gennemgang 1. Tryg har anvendt detaljerede procedurer til at identificere, indsamle, sammenstille og validere data og information om væsentlige CSR-områder, som er inkluderet i Rapporten som beskrevet på side og 41. Rapportens data for 2010 er i overensstemmelse med de data, som er indsamlet som resultat af disse procedurer og er retvisende kommet til udtryk i Rapporten. 2. Tryg anvender rapporteringsprocedurer i overensstemmelse med sine mål og principper for rapportering, og disse principper er rettet ind efter rapporteringsprincipperne i Global Reporting Initiative (GRI) som beskrevet på side GRI-indekset præsenteret i Rapporten på side 42 giver et retvisende billede af indikatorerne i GRI Sustainability Reporting Guidelines. Ballerup, 8. Februar 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow Statsautoriseret revisor Preben J. Sørensen Statsautoriseret revisor (Corporate Responsibility) 4 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

5

6 Resumé Tryg er Nordens næststørste forsikringsselskab, og vi anser os selv som den førende tryghedsleverandør. Det ligger dybt i vores virksomhedshistorie at tilbyde kunderne løsninger, som hjælper dem med at forebygge personskader og tingskader samt effektive processer, som skaber tryghed. At opføre sig ansvarligt med respekt for den enkelte kundes behov og løbende at være på udkig efter bæredygtige løsninger er en integreret del af vores virksomheds identitet og kultur. Derfor arbejder vi aktivt med socialt og miljømæssigt ansvar samt bæredygtighed i alle dele af værdikæden og sammen med de interessenter, som påvirkes af vores produkter og ydelser: vores kunder og leverandører, vores medarbejdere, vores investorer og de Nordiske samfund. De tematiske områder omfatter Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel Forebyggelse Vi står overfor endnu en forandring: lønsomheden i den nordiske forsikringsindustri er under pres pga stigende skadeserstatninger. Som reaktion øger både Tryg og forsikringsbranchen som helhed præmierne for et stort antal produkter. Set fra et CSRperspektiv giver dette os anledning til at afsøge nye muligheder for at hjælpe vores kunder på en effektiv måde ved at forebygge skader og reducere risici relateret til klimaforandringer og til sociale, helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige problemstillinger. Vores websites er vigtige værktøjer i kontakten til vores kunder, hvor vi giver gode råd om dagligdags risikoforebyggende foranstaltninger. Vores rådgivere og assurandører spiller en væsentlig rolle i at tilbyde vores kunder individualiseret rådgivning om deres handlinger og systemer for at sikre, at forebyggende tiltag er på plads hvad angår brand-, vand- og sneskader, trafikuheld og IT-sikkerhed. Desuden blev en ny software- og backupforsikring introduceret i 2010 med henblik på at forebygge IT-skader stammende fra tab af vigtige data. Klima Imødegåelse af klimaforandringer er et område, hvor vi som forsikringsselskab kan spille en vigtig rolle. Vores data om vejrrelaterede skader dokumenterer tydeligt klimaforandringerne og øger vores fokus på at tilbyde vores kunder rådgivning og værktøjer til at forebygge sådanne skader. I 2010 introducerede vi to nye produkter til vores industri- og landbrugskunder, som gør dem i stand til at identificere og håndtere risici hidrørende fra deres miljømæssige påvirkninger og fra vejrrelaterede faktorer som for eksempel oversvømmelser og skybrud. Internt har vi målt på og sat mål for reduktion af vores CO 2 - udledning siden 2008, og vi har introduceret en bonusordning for ledelsen for at sikre en effektiv implementering. Energiforbrug og affaldshåndtering er blandt de områder, som vil blive integreret i vores klimaindsatser i Vi har sænket præmierne for vores kunder med elektriske biler og hybridbiler i 2009 for at opfordre til miljøbevidst opførsel, og vi har ydermere fremmet indsatsen ved at promovere brugen af elbiler i samfundet som helhed i 2010 ved at udbygge vores strategiske samarbejde med Better Place. For at øge sikringen af persondata og forretningsdata har vi i 2010 lanceret nye interne retningslinjer om brugen af sociale netværk som facebook og twitter på en ansvarlig måde, der sikrer fortrolighed og sikkerhed. I 2011 vil vi fokusere på trafiksikkerhed og inddrage en gruppe medarbejdere i arbejdet med at opstille retningslinjer for god opførsel i trafikken. Igennem mange år har Tryg haft i et aktivt samarbejde med Natteravnene i Norge. Samarbejdet udgør et vigtigt bidrag til det norske samfund, og det hjælper med at sikre trygge miljøer i by- og gadebilledet og er med til at forbedre følelsen af tryghed hos unge mennesker og børn, som færdes ude i løbet af natten. I 2011 planlægger vi en konference for Natteravnegrupperne hvor de kan dele viden og erfaringer og deltage i en diskussion med Tryg om, hvordan vi kan fremme vores fælles indsats. Inklusion De Nordiske lande og deres demografi forandres hastigt, og vores kunders behov og forventninger forandres som en del af denne proces. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og at tilpasse os løbende for at kunne møde vores kunders fremtidige behov. 6 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

7 Om år vil strukturen på arbejdsmarkedet være præget af flere mennesker med indvandrerbaggrund, som er aktive på arbejdsmarkedet samt en langt større gruppe af livserfarne. Dette stiller krav til os om at være innovative samt om at tiltrække de bedste medarbejdere og om at være åbne overfor rekruttering fra alle grupper i de nordiske samfund. Social inklusion og mangfoldighed blandt vores medarbejdere er allerede nøglefaktorer i udviklingen af vores organisation og vil blive udviklet i de kommende år. For at sikre mangfoldighed i medarbejdersammensætningen måler vi på sammensætningen af køn i hele organisationen, og vi har et specifikt mål om en ligelig fordeling af kønnene i ledelsen. I 2010 opstillede vi mål for antallet af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, og vi tilstræber et niveau, som svarer til de nationale andele af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. Vi opnåede ikke vores mål i 2010 pga. generelle begrænsning er på nyansættelser. For at øge trivsel og tryghed blandt vores kunder på 60 år og derover har vi introduceret en sundhedsforsikring i 2010, som imødekommer livserfarne personers daglige behov. Vores internationale forpligtelse Vores CSR-fokus er først og fremmest relateret til Norden, da det er her, vi udbyder forsikringer. FN s generalsekretær Ban Kimoon udpegede i 2010 vores tidligere CEO Stine Bosse til medlem af Millennium Development Goals (MDG) Advocacy Group. Dette gav os en enestående mulighed for at fremme ansvaret hos forretningsverdenen som helhed og forsikringsbranchen i særdeleshed for at medvirke til den globale indsats for at finde nye måder til at bekæmpe fattigdom og sikre trivsel og vækst gennem økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige løsninger. Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholder magazine Som forberedelse til den fremtidige rekruttering har vi iværksat et antal mentorprogrammer i 2010, som vil hjælpe med at opbygge vores lederes evner og erfaringer med at håndtere mangfoldighed og gøre dem i stand til at udnytte det som en værdiskabende ressource. I 2011 vil vi skabe yderligere opmærksomhed om mangfoldighed igennem hele organisationen via workshops, præsentation af rollemodeller og videndeling om god praksis. For at kunne tage religiøs og kulturel mangfoldighed til os, indvier vi i 2011 et refleksionsrum, som imødekommer behovet for et kort afbræk til at bede, meditere eller på anden vis reflektere i løbet af arbejdsdagen. Trivsel Vi er overbevist om, at trivsel blandt vores medarbejdere og hos vores kunder er fordelagtigt ikke kun for dem, men også for os som virksomhed og for samfundet som helhed. Vi er derfor opsat på at finde nye metoder, som kan sikre trivsel i vores organisation igennem tryghedsløsninger til vores kunder. Vi følger op på medarbejdertilfredsheden gennem årlige målinger og har markant fokus på sygefravær og på tiltag, som kan hjælpe med at øge trivslen i det daglige. Tryg A/S CSR-rapport

8 Norden er vores kontekst Vores medarbejdere og kunder Hovedparten af Trygs aktiviteter er koncentreret i Norden. Vi arbejder som tryghedsleverandør i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har kontorer i hele regionen med i alt ca medarbejdere. Vores kunder omfatter 2,7 millioner privatkunder, der modtager tryghed i hverdagen igennem forsikring af deres boliger, biler, ejendomme og familie, under rejser og i relation til sundhed og arbejdsrelaterede skader. Mere end erhvervsog industrikunder oplever vores tryghedsløsninger i driften af deres virksomheder som en del af vores udbud af forsikringer inden for motor, ejendom, ansvar, miljø, arbejdsskadeerstatning og sundhed. Præmieindtægter Mio. DKK Privat Norden Erhverv Norden Industri Norden CSR-rapport 2010 Tryg A/S

9 Vores vision at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. Vores mission at vi er til for at sikre en stabil og kvalitativ leverance af tryghed til privatpersoner og virksomheder. For at komme tættere på at realisere vores vision skabte vi i 2010 et fælles nordisk brand. Læs mere om det nye brand på side 14 i årsrapporten. Tryg A/S CSR-rapport

10 Vores værdier Vi skaber tryghed, fordi - vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. - vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar. - vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelthed. - vi skaber bæredygtige resultater. Tryghedsleverancen bygger på vores håndtryk - Handlekraft - Menneskelighed - Nytænkning

11 CSR er en integreret del af vores forretning Forankring af CSR i vores værdier Vores CSR-engagement er forankret i virksomhedens kerneværdier, og CSR-indsatsen stammer fra vores mission og vision. Vi mener, at CSR og lønsomhed går hånd i hånd, og vi opfatter de to som værende indbyrdes afhængige. Gennem vores håndtryk visualiserer vi vores værdibaserede tilgang til det at drive forretning og skaber en profil, som også afspejler sig i vores rolle som god samfundsaktør. Vores ambition om at være en god samfundsaktør, samtidig med at vi driver en lønsom og bæredygtig forretning, understøtter vores CSR-tilgang. Vi prioriterer vores indsatser og bestræber os på at indgå i sammenhænge, som gør os i stand til at anvende og dele vores viden og indsigt samtidig med, at vi skaber vækst både som virksomhed og som individer. Levering af tryghed Som et moderne forsikringsselskab leverer vi tryghed i Norden og gør det muligt for vores kunder, leverandører, medarbejdere og investorer at tage ansvar i dagligdagen. På den måde bidrager vi til en bæredygtig udvikling af det samfund, vi er en del af, både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Trygs indsats for at sikre vores kunders tryghed, ikke kun i forbindelse med skader og erstatninger, men i dagligdagen generelt, udgør grundlaget for vores CSR-tilgang. Tryghedsleverancen omfatter god og ordentlig rådgivning og vejledning, risikohåndtering og implementering af forebyggende tiltag, såvel som sikring af tilstrækkelig dækning. Tryghedsleverancen fokuserer på at reducere vores kunders sårbarhed og sikrer deres oplevelse af tryghed og bekymringsfrihed. Dette er væsentlige forudsætninger for at kunne være sit bedste jeg. Det indebærer en bredere forpligtelse overfor vores kunder og samfundet som helhed end blot at tilbyde et økonomisk sikkerhedsnet. Hermed understøtter Trygs ambition for vores kundeleverance og vores vision om at blive opfattet som Nordens ledende tryghedsleverandør direkte vores CSR-forpligtelser og udgør grundlaget for strategisk CSR i Tryg. I Tryg omfatter konceptet om at være en god samfundsaktør den måde, vi overordnet interagerer med samfundet på, særligt de Nordiske samfund som udgør gruppens operationelle områder. Ved at arbejde hen imod at sikre vores private og erhvervskunders tryghed, stræber vi efter at involvere hele værdikæden lige fra skadeshåndteringen til udviklingen af nye produkter i en tovejsdialog med de samfund, der nyder godt af vores services. På denne måde styrker vi Trygs innovative evner og øger vores videnbase, samtidig med at vi involverer interessenter i udviklingen af produkter og services. At levere tryghed i de Nordiske velfærdssamfund indebærer en samfundsmæssig forpligtelse ikke kun overfor vores kunder, men overfor de velfærdssamfund vi arbejder på at komplementere. Ved at se vores produkter og services som en forlængelse af de offentlige velfærdsydelser giver vi næring til den fortsatte udvikling af disse tilbud, samtidig med at vi supplerer de offentlige ydelser. På denne måde er CSR hos Tryg tæt forbundet med vores kerneydelser og udgør drivkraften for en fortsat forbedring af tryghedsleverancen til vores nordiske kundegrundlag. Tryg A/S CSR-rapport

12 Strategisk CSR Strategisk CSR er den måde hvorpå vi kombinerer det at være en god samfundsborger med det at drive en lønsom forretning. Ved at kombinere vores værdier med en CSR-ambition og de forpligtelser, der hidrører fra lovgivningen og vores ønske om at overholde internationale standarder som Global Compact, Principles for Responsible Investments og standarder for reduktion af klimaforandringer, sikker trafik samt kvinder i ledelsen, har vi identificeret fire strenge, som fokuserer vores CSR-indsats. Værdikæden Det er af stor betydning for os, at CSR indgår synligt i alle dele af værdikæden. Vi er således i færd med at finde måder at anvende CSR på som et relevant redskab i udviklingen af nye produkter, og at integrere et CSR-perspektiv i salg og skade, branding, ansvarlige indkøb og investeringer samt i udviklingen af Tryg som en attraktiv og inkluderende arbejdsplads. Dialog med interessenterne En aktiv dialog med interessenterne er afgørende for vores evne til at tilbyde relevante og effektive tryghedsprodukter og løsninger, men også for at påvirke andre aktører til at engagere sig i CSR. Vi deler derfor vores viden om eksempelvis skadeforebyggelse med vores kunder og offentlige myndigheder, og vi søger at indgå i konstruktiv dialog og aktive partnerskaber inden for forsikringsbranchen og med civilsamfundets organisationer for at opnå bæredygtige løsninger og varige resultater. Ved at interagere med et bredt spektrum af aktører, både inden for og uden for de Nordiske lande, styrker vi vores videnbase og sikrer et bredere økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv på strategiske dispositioner og dag-til-dag forretningen. Information Som Nordens næststørste forsikringsselskab, og dermed som en vigtig samfundsmæssig aktør, påtager vi os et ansvar for at informere og kommunikere vores CSR-principper, -praksis og -resultater. Vi deltager derfor i offentlige debatter om CSRspørgsmål og præsenterer vores CSR-aktiviteter ved foredrag, konferencer og seminarer, i artikler og bøger. Ved at gøre dette demonstrerer vi vores CSR-indsats og den måde, vi forfølger bæredygtige løsninger indenfor forretnings- og samfundsmæssige udfordringer på. Dokumentation For at kunne følge op på resultater og fremskridt inden for vores CSR-indsatser overvåger og rapporterer vi på vores aktiviteter. Intern overvågning er afgørende for vores evne til at dokumentere vores resultater og bidrager til engagement i CSR-indsatsen blandt vore ledere. Det giver desuden det nødvendige datagrundlag, som gør det muligt at videreformidle vores resultater og udarbejde rapporter om vores fremskridt. På denne måde bidrager dokumentationen til troværdigheden af vores CSR-profil. Vores fokus på CSR-temaer Siden Tryg tilsluttede sig FNs Global Compact i 2008 har vi arbejdet med at integrere de ti principper i vores strategier og politikker, og vi har anvendt dem som ledende principper for vores daglige procedurer, aktiviteter og arrangementer. Ved at omsætte principperne i fire temaer, der er logisk knyttet til vores virksomheds historie og vores produkter, inkluderer vi normer for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i udviklingen af vores forretning. Således arbejder vi aktivt med social og miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed i alle dele af værdikæden og overfor alle interessenter, som er påvirket af vores produkter og tjenester: vore kunder og leverandører, vores medarbejdere, vores investorer, og de lokalsamfund, vi er en del af i Norden. I dækker de tematiske områder Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel CSR-politikken En CSR-politik sætter de organisatoriske og tematiske rammer for CSR-bestræbelserne i Tryg: den forklarer baggrunden og målene bag vores CSR-engagement og vejleder organisationen i at integrere et tematisk fokus på klima, forebyggelse, integration og trivsel i driften og i at gå i dialog med interessenterne. Den vejleder også med hensyn til vurdering af resultater og virkninger af CSR-aktiviteter og skaber strukturer for intern kontrol og ekstern rapportering. CSR-politikken vedligeholdes af divisionen Strategi & CSR og godkendes af CSR-boardet og bestyrelsen for Tryg og skal anvendes inden for alle forretningsområder og funktioner. 12 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

13 Uddrag fra Trygs CSR-politik I Tryg betragter vi CSR som en mulighed for at udvikle bæredygtige løsninger, produkter og processer, og for at tiltrække og fastholde kunder, leverandører, investorer og medarbejdere. Vi tror på, at det kan lade sig gøre at drive forretning og samtidig tage et aktivt ansvar: Vores sociale ansvar er forankret i vores historie som tryghedsleverandør og bidragyder til de nordiske velfærdssamfund. Det sigter mod at opfylde de normer, som er fastlagt i FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer. CSR-aktiviteterne forfølger målet om at sikre respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i Norden og at fremme de grundlæggende principper for disse rettigheder både inden for koncernen og i forhold til vores kunder, leverandører og andre eksterne interessenter. Vores bidrag til miljøbeskyttelse og vores engagement i bæredygtige løsninger for at imødegå og tilpasse til klimaforandringer er udformet i overensstemmelse med FN s Global Compact og supplerende standarder, herunder Carbon Disclosure Project, nordiske standarder samt mål fastlagt inden for forsikringsbranchen, f.eks. Geneva Associations Kyoto Declaration og ClimateWise. Desuden anerkender vi vores ansvar for at investere ansvarligt og for at etablere strukturer, der sikrer anti-korruption og opfylder krav til god selskabsledelse. Vores virksomhedsværdier, nationale standarder og FN PRI vejleder os i disse bestræbelser. Inden for alle indsatsområder er vores CSR-ambition at sikre og fremme respekt, at udfordre fordomme, at tilbyde bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig adfærd, og at handle ansvarligt via aktivt engagement og dialog med en bred vifte af interne og eksterne interessenter. Vi søger at sikre fuldstændige og relevante data om alle de aktiviteter, der er væsentlige for Trygs sociale, miljømæssige og økonomiske påvirkning og at formidle vores resultater og fremskridt som en del af virksomhedens årsrapport, vores hjemmeside og internationale indberetningsordninger. Vedtaget 5. oktober 2010 Tryg A/S CSR-rapport

14 Politikken revideres årligt umiddelbart efter lanceringen af årsrapporten og den lovpligtige CSR-rapport og ændres i tilfælde af evaluerings eller konsekvensanalyser. & CSR. Derved ønsker vi at sikre, at CSR er fuldt forankret i strategien og organisationen i almindelighed under begrebet Strategisk CSR. Med CSR-politikken som overordnet ramme vil ændringer i andre selskabspolitikker og -instrukser eller retningslinjer blive indført i 2011 om ansvarligt indkøb, ansvarlige investeringer og antikorruption. En ajourført virksomhedspolitik for CSR blev vedtaget af bestyrelsen i oktober I gennemførelsen af CSR-indsatsen arbejder CSR-afdelingen tæt sammen med alle forretningsområder. CSR-afdelingen tager føringen ved design og igangsætning af CSR-projekter eller -processer i områderne og understøtter eller overvåger efterfølgende forretningsområdernes arbejde med implementering og vedligeholdelse af CSR-aktiviteten. CSR organisationen For at realisere det fulde potentiale i vores CSR-indsats overfor vore kunder, leverandører, investorer, medarbejdere og samfundet som helhed sigter vi mod at forankre CSR i alle områder og aktiviteter i Tryg. Dette kræver en effektiv integration af CSR i forretningsplaner, handlingsplaner, daglig praksis og rutiner og har ført til et organisatorisk design, der letter og understøtter dedikeret lederskab og engagement i CSR i hele vores organisation. Tryg har etableret et CSR-board bestående af den administrerende direktør som formand og tre deltagende medlemmer af koncernledelsen. Faste medlemmer omfatter kommunikationsdirektøren og direktøren for Corporate Branding. CSR-boardet mødes fire gange om året og fastsætter strategiske mål og prioriteringer og overvåger aktiviteter og budgetter. CSR-boardet er det besluttende organ for området og er af denne grund også en vigtig rollemodel både internt og eksternt. En nordisk CSR-afdeling udvikler og planlægger CSR-aktiviteter og yder støtte og rådgivning til CSR-boardet. For at medvirke til at realisere det fulde potentiale af CSR for vores forretningsudvikling og at understøtte en virksomhedsdrevet CSR strategi arbejder CSR-afdelingen tæt sammen med afdelingen for Strategi & Innovation, som også er placeret i divisionen for Strategi Inddragelse af eksterne interessenter Tryg har en lang tradition for at inddrage interessenter i en række forskellige aktiviteter. Fokusgrupper, workshops, observationer og interviews med relevante kunder, leverandører eller andre grupper bruges som en del af innovative processer eller strategiprocesser. Desuden bliver alle CSR-projekter designet og gennemført i partnerskab eller aktiv dialog med NGOer, kommuner og andre aktører fra civilsamfundet. Vi er i færd med at forbedre vores interessentdialog yderligere og vil oprette en struktur, der sikrer aktiv inddragelse af vores leverandører i planlægningen af vores ansvarlige indkøbsordning i Selvom Trygs interessesfære er begrænset geografisk til Norden, finder vi det vigtigt at vise vores interessenter, at vi ser os selv som del af en global økonomi og udvikling. Vi er i en position, der giver os mulighed for at tage ansvar ikke blot i vores egen region, men også i dele af verden, som oplever krænkelser af menneskerettighederne på grund af fx klimaforandringer og social uretfærdighed, sult, utilstrækkeligt sundhedsvæsen, diskrimination osv. Dette sker primært via vores engagement i den internationale tænketank for forsikringsøkonomi, Geneva Association, men også ved støtte af den danske offentligheds aktiviteter, der understreger behovene i udviklingslandene. 14 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

15 CSR organisation Bestyrelsen CSR Board Koncernledelsen CSR-afdelingen Kommunikation. Industri Kundeservice & salg, Direkte/Partner Skade Corporate Branding & Forretningscentre Strategi & Human Kompetence Proces & IT Tryg A/S CSR-rapport

16 Om CSR-rapporten Formål og dokumentation Den årlige CSR-rapport er vores måde at overholde den danske årsregnskabslov på samt en mulighed for os for at kommunikere vores indsats både internt og eksternt. Det er en måde at gøre status over CSR-aktiviteterne i det enkelte år og at vurdere effekten af vores indsats. CSR-rapporten udgives i starten af februar i det følgende år sammen med selskabets årsrapport. Rapporten følger strukturen i vores CSR-politik og vil således fokusere på områderne Klima, Forebyggelse, Inklusion og Trivsel. Vi præsenterer vores nuværende indsats og aktiviteter inden for de tematiske områder og illustrerer resultater og virkninger. Det er lykkedes os at gennemføre de fleste aktiviteter, mens andre stadig er igangværende og vil blive yderligere udviklet i de kommende år. I gennemgangen af de fire områder struktureres rapporten i overensstemmelse med fire kategorier: Produkt, Proces, Partnerskaber og Performance. Formålet er at illustrere vores strategiske tilgang til CSR og vise, hvordan CSR er relevant for vores forretning, vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Det er en vigtig del af vores generelle CSR-indsats at dokumentere vores indsats og resultater. CSR er dybt rodfæstet i vores strategi, og vi er af den overbevisning, at det har stor betydning for vores forretning. Sammenlignet med sidste år har vi besluttet at bruge GRI som underliggende rapporteringsprincip og målepunkter, men vi vil fortsætte med at præsentere rapporten som mere end blot en opremsning af målepunkter. Det gør vi for at forbedre vores evne til at opsamle og sammenligne resultater over tid. I løbet af vil vi yderligere udvikle vores brug af GRI, således at vi kan rapportere på niveau A+ ved udgangen af Dette er i tråd med vores ambition om styrke vores dokumentations gennemsigtighed, nøjagtighed, gyldighed og berettigelse. I nærværende rapport har vi fokuseret på at tilpasse målepunkterne til de konkrete temaer, og vi har valgt at bruge målepunkter, der kan tilpasses til og er relevante for vores nuværende CSR-aktiviteter. Dette indebærer, at dispositionen vil følge vores CSR-fokus og ikke nødvendigvis rækkefølgen af GRI-målepunkter. Vi har kompenseret for dette ved sidst i rapporten at inkludere et diagram med de anvendte målepunkter. Indholdsmæssig afgrænsning Ved at vælge de virksomhedsspecifikke temaer som kerneelementer i vores CSR-indsats har vi integreret Global Compact principper i vores egne aktiviteter. Dette er gjort på baggrund af analyser af relevansen af Global Compact principper i Norden. Vi overholder danske anbefalinger om god corporate governance og betragter en gennemsigtig og solid ledelsesstruktur som en forudsætning for at gennemføre sunde og relevante CSR-aktiviteter. Forudsætninger for vores CSR-indsats Menneskerettigheder og arbejdsvilkår Beskyttelse af menneskerettigheder og arbejdsvilkår i Norden er i stor udstrækning sikret i national lovgivning, kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, etiske retningslinjer, og branchespecifikke adfærdsregler og anbefalinger. Derudover drager vi Ambition 2010 UN GRI Level C UN GRI Level B UN GRI Level A+ 16 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

17 tryg.com > CSR fordel af en lang og solid tradition for overholdelse af obligatoriske og frivillige standarder og for at fastholde velfærdsstatens principper om lighed og lige muligheder. Selv om krænkelser af menneskerettighederne ikke forekommer så ofte og udtalt som i andre dele af verden, anser vi det som en del af vores sociale ansvar at være opmærksomme på udfordringer i erhvervslivet af menneskerettigheder og beskyttelse af den oprindelige befolkning i de nordiske samfund. At sikre ikkediskrimination og ligebehandling uanset alder, køn, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion i relation til adgang og tilknytning til arbejdsmarkedet, omfatter også kvinder i ledelsen. Et andet område er inklusion og aktiv inddragelse af minoritets- og marginaliserede grupper i vores samfund. Anti-korruption er sikret som en del af overholdelsen af den skrappe nationale lovgivning om anti-korruption og bestikkelse, hvidvaskning, insiderhandel og whistleblowing. Med henblik på effektivt at indføre anti-korruptionsregler er ansvarsområder og beslutningsprocesser systematisk defineret indenfor alle divisioner i Tryg. Tryg er en politisk uafhængig virksomhed og yder ingen finansielle bidrag til politikere eller politiske partier. Vi sikrer, at vores viden står til rådighed for beslutningstagerne, men fastholder vores ret til at optræde som en selvstændig organisation. Vi agerer i et frit konkurrencepræget marked og har ikke været udsat for sanktioner på grund af anti-trust, monopol eller konkurrencebegrænsende adfærd. Som en privat virksomhed, der håndterer forsikringsrelaterede persondata, er vi opmærksomme på konsekvenserne af vores forretning med hensyn til retten til respekt for privatlivets fred og databeskyttelse både i relation til vores kunder og medarbejdere og i forhold til vores leverandører. Klima og miljø Klimaforandringer udsætter os for en ny type risici. Fremtiden vil byde på kendte typer af risici, men også nye risikotyper så som skybrud, storme, oversvømmelser, jordskred og øget fugtighed og mere ukendte risikotyper relateret til større samfundsudfordringer såsom imigration, fødevaresikkerhed og sundhedsog velfærdsudfordringer. Som forsikringsselskab er Tryg påvirket af de risici der er knyttet til klimaforandringer. Både vores private kunders og vores erhvervskunders eksponering over for fysiske risici fra klimaændringer er betydelige og kan resultere i større forsikringskrav. Disse fysiske risici vil påvirke både vores kunder og leverandører på forskellige måder og stiller krav om, at vi udvikler bæredygtige løsninger, som kan forebygge skader og reducere udledningen af CO 2 og den negative indvirkning på miljø og klima fra andre aktiviteter. Anti-korruption De nordiske lande er blandt de mindst korrupte i verden. Da Tryg p.t. kun arbejder i Norden, er vi således ikke så stærkt udsat for bestikkelse og korruption som virksomheder med en global profil. God selskabsledelse Tryg følger principper og standarder for god selskabsledelse, hvoraf nogle er fastsat i dansk lovgivning eller i anbefalinger fra den Danske Komité for God Selskabsledelse. Opfyldelsen af sådanne forpligtelser og anbefalinger er dokumenteret i årsregnskabet og i en særskilt rapport til Komitéen for God Selskabsledelse. Geografisk afgrænsning Trygs organisering som nordisk virksomhed er en løbende proces, der er blevet indledt for få år siden, og derfor er ikke alle systemer og data i øjeblikket tilpasset hinanden. I de kommende år vil dette ske som en naturlig konsekvens af den nye organisering, men i øjeblikket har det desværre den effekt, at vi ikke er i stand til at rapportere data fra hele den nordiske organisation. Vi vil i nogle tilfælde være begrænset til kun at kunne indberette tal fra hovedkontoret i Ballerup, Danmark, og fra Bergen, Norge. Dette vil primært være tilfældet for klimadata. Andre data vil dække hele organisationen bl.a. medarbejdere og finansielle resultater. Hvad angår den samlede CSR-indsats, er den p.t. primært koncentreret omkring aktiviteter i Danmark og Norge, da Trygs tilstedeværelse i det finske og svenske marked stadig er forholdsvis ny. I 2011 vil aktiviteter dog starte op i begge lande, både fordi det er et strategisk mål at gøre det, og fordi vi har højt motiverede og entusiastiske medarbejdere i begge lande, som er ivrige efter at starte CSR op på lokalt plan. Tryg A/S CSR-rapport

18 Klima Klimaforandringerne skaber en ny type risici for os både som tryghedsleverandør og som samfundsaktør. Selv om Norden er mindre sårbar over for klimaforandringer end resten af verden, udgør de nye risikomønstre en udfordring uden sidestykke for de nordiske velfærdssamfund. Som tryghedsleverandør har Tryg pligt til at levere produkter og løsninger, som rådgiver, og hjælpe vores kunder med at forebygge klimarelaterede skader og at mindske deres sårbarhed over for vejrrelaterede skader. Klima Produkt Forsikringen dækker maksimalt 10 mio. kr. pr skade årligt og dækker hele EU. De nordiske industri- og landbrugsvirksomheder er opmærksomme på deres ansvar for miljøskader af disse virksomheder valgte i 2010 at reducere deres risiko for at forårsage miljøskader ved at søge råd og dækning baseret på Trygs miljøforsikring. Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholdermagasin Vi ønsker at fremme klimavenlig adfærd blandt vores kunder og at tilbyde dem løsninger, som kan reducere risici hidrørende fra deres indvirkning på klima og miljø, og som kan hjælpe dem med at tilpasse sig til klimaforandringer. Vi har igennem mange år haft et stærkt fokus på, hvordan vi kan integrere de forebyggende foranstaltninger i vores produktsortiment, men har styrket indsatsen i Dette har resulteret i følgende produktinitiativer: Miljøforsikring I fremtiden vil uundgåelige klimarelaterede skader kræve omfattende økonomiske ressourcer, særlige kompetencer og varigt engagement. Hertil kommer, at Miljøskadeloven placerer det fulde ansvar for miljøskader hos virksomheder og landbrug. Dette betyder, at erhvervs- og landbrugsvirksomheder bærer den fulde risiko ved aktiviteter, som kan medføre forureningsskader såsom vand og jordforurening, ødelæggelse af forskellige typer af økosystemer og udryddelsen af dyrearter. For bedst muligt at sikre vores kunder har Tryg udviklet en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor en virksomhed er involveret i forurenende aktiviteter. Miljø- og klimarelateret værktøj til screening af risici Forsikring er baseret på evnen til at identificere og klassificere risici, som potentielt kan påvirke vores private kunder og erhvervskunder. For at sikre tilstrækkelig fokus på klimarelaterede risici har Tryg udviklet et værktøj til screening af risici for vores erhvervskunder. Værktøjet fokuserer på kundens egne systemer til at identificere risici, og hvordan disse systemer interagerer med kundernes daglige drift. Desuden består screeningsværktøjet af en detaljeret vejledning med fokus på risici og sårbarhed som følge af skybrud, oversvømmelser, lynnedslag, storm/ekstrem vind, jordskred og ekstreme temperaturer. Risikoscreeningsprocessen udføres af Trygs risikoingeniører og assurandører i tæt samarbejde med kunden. Ved først at identificere risikoovervågningssystemer på stedet er man i stand til at etablere en screeningproces i overensstemmelse med eksisterende systemer og kan enten bekræfte eller revidere praksis. Vores ingeniører og underwritere arbejder med kunderne for at videreudvikle risikoopmærksomheden og styringssystemerne inden for kundens arbejdsområde. CSR-politik I vores bestræbelser på at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer tilbyder vi bæredygtige løsninger og fremmer bæredygtig adfærd inden for vores interessentgrupper: medarbejdere, kunder, leverandører, investorer og samfundet som helhed. Vi sigter på at have en positiv indvirkning på deres adfærd, forbrug, valg af produkter og løsninger og investeringer samt på den nordiske dagsorden for klimaændringer. 18 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

19 Læs mere på tryg.com > CSR > Stakeholder magasin I 2010 gennemførte Tryg 40 udvidede risikoscreenings med ekstra fokus på miljø- og klimarelaterede risici for vores erhvervskunder i både Danmark og Norge. El-og hybridbiler Tryg er med til at fremme øget fokus på og bevidsthed om klimaforandringer blandt vores kunder. Vi agter at opnå dette ved at integrere klimahensyn i vore produkter og services, enten ved at tilpasse eksisterende produkter eller ved at udvikle nye. I 2009 har vi tilbudt bilforsikring for elbiler på 40 % af præmien for benzin- og dieseldrevne biler for at skabe et prisincitament til at købe elbiler. Den annoncerede indførelse af elbiler i bilflåden og målet om at migrere 25 % af bilflåden til elbiler i 2011 kan ikke opfyldes. Dette skyldes hovedsagelig eksterne faktorer, der omfatter en forsinkelse i etableringen af en infrastruktur for ladestationer i de områder, hvor Tryg er placeret. Forbrugerefterspørgslen efter elbiler levede ikke op til de markedsbaserede forventninger, hvilket afspejledes i et meget lavt antal af elbilsforsikringer fra 2009 og frem. I alt 110 forsikringer blev tegnet i Danmark og Norge. For at øge kundestøtten til elbiler sigter vi på at udvikle vores strategiske partnerskab med Better Place yderligere i 2011 gennem kundeinformation og salgsfremmende aktiviteter. Klima Process Vi ønsker at bidrage til at skabe et sundt miljø for alle og at mindske virkningerne af klimaforandringerne. Vi har derfor fokuseret på vores interne processer og har forbedret dem med henblik på at bidrage til det overordnede mål om at begrænse klimaforandringerne. Det Levende Hus Tryg har over en treårig periode renoveret virksomhedens hovedkontorer i Ballerup og Bergen. Vi har brugt lejligheden til at skabe en mere klimavenlig arbejdsplads, hvor vi kan håndtere affald og reducere brugen af elektricitet på en effektiv og bæredygtig måde. Videomøder I løbet af de seneste år Tryg har sænket antallet af fysiske møder ved at indføre videokonferencefaciliteter i alle de nordiske lande. Udover omkostningsreduktioner på omkring 110 mio. DKK, i forhold til hvad et lignende antal fysiske møder ville have kostet, har det haft positiv indvirkning på samarbejdet på tværs af grænserne og har vist sig at være et effektivt middel til hurtig videndeling som en del af den daglige drift. Under askeskyen forårsaget af udbrud af den islandske vulkan Eyjafjallajökull i foråret 2010 gjorde videomøderne, at vi kunne fortsætte vores aktiviteter uden forsinkelser. Elektricitet Affald I 2010 har vi indført nye elektroniske samarbejdsværktøjer for medarbejderne øget videokonferencekapaciteten i koncernen etableret automatisk lysstyring i vores konferencelokaler etableret solafskærmning på virksomhedens hovedkontor i Danmark I 2010 har vi forbedret intern affaldshåndtering elimineret brugen af papirskrus reduceret mængden af papiraffald ved at begrænse antallet af printere, ved at indføre dobbeltskærme på alle arbejdspladser og ved at fremme papirløs sagsbehandling Tryg A/S CSR-rapport

20 Ved at begrænse budgetterne til rejseudgifter i 2010 lykkedes det at øge antallet af videomøder endnu mere, og i løbet af året afholdtes i alt videomøder. derfor et mål om at genbruge 75 % af vores velfungerende inventar og donerede en stor del af det til frivillige organisationer og skoler. Genbrug af møbler og byggematerialer Som en del af Det Levende Hus-projektet, der indebar omfattende ombygning og renovering af selskabets bygninger, havde Tryg en masse overskydende møbler og gammelt, men velfungerende udstyr, herunder stole, computere osv. Vi fastsatte I alt 100 norske NGO er, herunder Børne Mission, den humanitære organisation Working School og Care 4 You Association har modtaget dele af vores gamle inventar. Herunder gives nogle eksempler på, hvilke ting der blev sendt til organisationerne. Genbrug Elektroniske anordninger Glas I samarbejde med FAIR blev elektroniske enheder sendt til Guatemala. Ungdomsorganisationen New Page modtog glasvægge Andre glasvægge blev doneret og anvendes nu i væksthuse. Møbler Indoor trees Børnehjemmet Hardanger Fartøyvernsenters modtog kontorstole og mødelokalemøbler. Københavns Zoo har modtaget 50 træer fra de indendørs arkader i Ballerup til brug i deres Trope- og Abehus. 20 CSR-rapport 2010 Tryg A/S

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere