Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Klimaledelse"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013

2 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing, Communication & CSR, TRYG Indhold Med en Mobility Management indsats kan virksomheder gavne miljøet ved at reducere deres CO2 emissioner, fremme medarbejdernes sundhed og samtidig bidrage til at mindske trængsel i trafikken. Det er der god økonomi i både for virksomheden og for samfundet. Mobility Management er som betegnelse for en samlet og systematisk indsats forholdsvis nyt i Danmark, men mange vil allerede have formuleret initiativer i deres Lean eller HR strategi, bilflådestyring, facility management eller indkøbsfunktion. Ved at samle indsatsen under en CSR strategi folder den sig imidlertid helt ud og får synliggjort hele paletten af bæredygtige fordele for virksomheden, medarbejderne og samfundet. Forudsætningen for en smart mobility management indsats er effektiv trafikplanlægning. Indsatsen bør derfor udvikles i samarbejde med virksomhedens hjemstedskommune, udbydere af offentlig transport, NGO-er og andre virksomheder i lokalområdet. 1. At bevæge sig nemt fra A til B 2. Et renere miljø 3. Rejsetid som kvalitetstid 4. Partnerskaber og dialog 5. Udfordringer Effektiv trafik og transport 1. At bevæge sig nemt fra A til B Essensen i mobility management er at påvirke transportefterspørgslen for derigennem at skabe et mere bæredygtigt transportsystem. Konkret handler det om at se fordelene i at bevæge sig nemt fra A til B på en miljøvenlig måde, der samtidig reducerer udgifter. En af de løsninger som trafikplanlæggere i statslige og kommunale myndigheder typisk arbejder med er mindre trængsel; en anden er tilgængelighed til offentlig transport. Kapitel Side 1/8. Januar 2013

3 For virksomheder giver den offentlige indsats nogle muligheder for at effektivisere egen transport. Mindre trængsel betyder fx hurtigere transporttider både for varer og tjenesteydelser; assurandøren når ud til flere kunder og håndværkeren når simpelthen hurtigere frem til byggepladsen, hvis han eller hun ikke skal sidde i kø i timevis på vejen. Den økonomiske gevinst, der kan hentes ind her, er potentielt stor. En hollandsk beregning viser, at trafiktrængslen i Holland giver en samlet spildtid svarende til 3,5 mia. Euro i tabt produktion pr. år. Økonomisk gevinst for virksomheden Samfundsøkonomisk værdi I en virksomheds daglige driftsøkonomi, vil der være en gevinst at hente i form af reduktion af kørselspenge ved at flytte arbejdsrelateret transport fra bil til offentlige transportmidler. Hvis privatbilen kører mindre, reduceres det beløb, der udbetales til medarbejderen for kørsel i arbejdstiden tilsvarende. Den besparelse kan på den lange bane suppleres ved reduktion i omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af parkeringspladser på virksomhedens område. Samfundsøkonomisk vil mindre trængsel betyde mindre belastning af vejene og dermed lavere udgifter til vedligeholdelse og nyanlæg af veje og parkeringsfaciliteter. Et færre antal biler vil antageligt også kunne bidrage til højere trafiksikkerhed og færre trafikskader. På den store skala vil den lavere belastning af miljøet og sundheden samt den tabte produktionstid have væsentlig effekt. Alene luftforening anslås i den hollandske beregning til at have en miljø- og sundhedsmæssig effekt, der svarer til en udgift på 4 mia. Euro. Samlet set ekvivalerer samfundseffekten omkring 7 mia. Euro, mens den konkrete gevinst ved at transformere spildtid til produktionstid inden 2015 er anslået til 1 % af hollandsk BNP eller 650 mio. Euro. i Et engagement i virksomhederne til at ændre transportvaner fra bil til offentlig transport har altså en potentiel positiv effekt på både virksomhedens og samfundets bundlinje og på både den korte og lange bane. Bæredygtige transportløsninger 2. Et renere miljø De fleste virksomheder er i dag opmærksomme på, hvordan deres produktion, transport eller samlede drift har negativ indvirkning på miljø og klima gennem CO2 emissioner. Mange har af den grund en klimastrategi, der viser hvordan en produktion eller distribution kan ændres, så klimapåvirkningen reduceres, eller hvordan håndtering og genanvendelse af affald, forbrug af energi og elektricitet kan reduceres i både mængde og CO2 udslip. Kapitel Side 2/8. Januar 2013

4 På transportsiden søger mange at nedbringe forbruget af benzin og diesel ved at vælge køretøjer med et højt kilometertal pr. liter brændstof, og tilbyde medarbejderne køretekniske kurser, der fremmer sikker og miljøvenlig kørsel. En ekstra gevinst ved en sådan CO2 venlig kørsel er, at den kan bidrage til at reducere omkostninger til brændstof, vedligeholdelse og skader. El- og hybridbiler En mere ambitiøs tilgang til bæredygtigtransport er at omlægge virksomhedens bilflåde til el- eller hybridbiler. Fx kan en virksomheds funktionsbiler med fordel omlægges til elbiler, hvis de daglige kørselsstrækninger ikke er alt for lange. Med den infrastruktur af ladestandere og batteriskiftestationer, der i dag er under udbygning, varer det dog ikke længe, før den begrænsning er minimal. Hvis medarbejderne tilbydes firma biler eller biler gennem bruttolønsordninger er der også her mulighed for at virksomheden kan bidrage positivt til miljø og klimaindsatsen. Her vil det ikke blot være virksomhedens CO2-aftryk, der begrænses, men også medarbejderens private aftryk. Elbiler fra/til møder Videomøder En omlægning af transport kan også omfatte brug af elbiler frem for taxaer til og fra møder. En sådan ordning kører som forsøg i Tryg, hvor to elbiler deles af medarbejderne. Ved kørsel til i alt fire møder pr. dag samt til transport til hotel for udenlandske kolleger vil de kunne reducere den samlede taxaudgift med 6 % årligt. Flytransport er et andet område, hvor CO2 reduktion og økonomiske besparelser går hånd i hånd. Ved at introducere videomødefaciliteter eller blot muliggøre brug af open source løsninger som skype samtaler som alternativ til fysiske møder, har mange virksomheder opnået store besparelser på deres rejsebudget og tilsvarende reduktioner på CO2 udslippet. Efter det første år med adgang til ca. 70 videomøderum i Tryg, beregnede leverandøren Tandberg besparelsen til 110 mio. I regnestykket indgik dog som forudsætning, at alle videomøder ville have været afholdt som fysiske møder. Et mere realistisk billede fremkom i 2011, hvor effekten af videomøder på flytransport var reflekteret i en besparelse på 11 mio. og en CO2 reduktion på 20 %. ii Sundhed og trivsel 3. Rejsetid som kvalitetstid Medarbejdernes sundhed og trivsel er også i fokus i en mobility management indsats. Her drejer det sig om, at få medarbejderne til at reflektere over egen transportadfærd og overveje, om bilen kan skiftes ud med cykel og gang, eventuelt kombineret med tog og bus. Kapitel Side 3/8. Januar 2013

5 Omstillingen til grøn og sund transport kan fremmes af virksomheden på forskellige måder, og gøres bedst på baggrund af en undersøgelse af medarbejdernes transportvaner. En sådan undersøgelse blev foretaget i Tryg i sommeren 2011 som led i et samarbejde med Ballerup Kommune og Formel M, et offentligt-privat partnerprojekt til at fremme mobilitetsplanlægning. Figur 1: Pendlerturene foregår i bil (Kilde: Formel M) Trygs medarbejdere transporterer sig primært i bil til arbejde. Valg af transportmiddel hænger tydeligt sammen med afstand til arbejde. Medarbejdere med kort pendlerafstand vælger oftere cykel eller gang end medarbejdere med længere afstande. I alt 77 % af alle pendlerturene tilbagelægges i bil. 72 % af pendlerturene køres alene. Undersøgelsen viser desuden, at kun 5 % af turene tilbagelægges med flere personer i bilen. 9 % af turene kombinerer derimod forskellige typer transportmidler. En måde at gøre transporten mere bæredygtig på, er at skifte aleneture i bil ud med mere bæredygtige transportformer eller samkørsel. Cykler For at få flere til at benytte cykel til og fra arbejde eller station er det nødvendigt at vurdere, om der er faciliteter til rådighed i virksomheden, der imødekommer de behov, man har som cyklist. De vil typisk omfatte adgang til overdækket cykelparkering, omklædnings- og baderum, skabe til opbevaring af (vådt) tøj, og adgang til cykelpumpe eller cykelværksted. Det sidste udbydes af et mindre antal socioøkonomiske virksomheder, bl.a. cykelven.dk, som kommer til virksomheden med deres mobile cykelværksted efter aftale, fx en gang om ugen, og tilbyder lapning og anden reparation af medarbejdernes cykler. Kapitel Side 4/8. Januar 2013

6 Pendlercykler kan også hjælpe omstillingen på vej. Ved at tilbyde firmacykler til pendling til og fra den nærmeste station eller busstoppested, er muligheden både praktisk og nem at vælge til for medarbejderne. Er cyklerne valgt i virksomhedens farve og påført logo, er det derudover en fin måde at synliggøre indsatsen på i lokalområdet. Offentlig transport som skattefrit personalegode Kommunikation Reduceret sygefravær og øget trivsel Stakeholder involvering Formel M Muligheden for at få erhvervskort til offentlig transport som skattefrit personalegode er også et egnet middel til at fremme brugen af tog og bus som alternativ til egen bil. Medarbejderen sparer penge på den daglige transport, især når den ligger under km hver vej, og det opfattes som positivt, at virksomheden tager den administrative opgave på sig med at købe og formidle kortet. Oplysning og kommunikation om disse muligheder er afgørende for, at medarbejderne ændrer vaner. Derfor er det vigtigt med intern omtale af de tiltag, der sættes i gang og formidling af medarbejdernes erfaringer fx med overgangen fra bil til offentlig transport. iii Også opsætning af informationsskærme, fx i receptionsområdet eller kantinen, der oplyser om afgangstider for bus og tog i nærheden af virksomheden, vil have indvirkning på, om medarbejderne opfatter det som let og simpelt at tænke rejsetid som kvalitetstid. Tidstabellerne ligger på internettet og information kan derudover indhentes hos trafikselskaberne. Selvom indsatsen her er rettet mod medarbejdernes tid udenfor arbejdspladsen, har den positiv effekt på driftsøkonomien bl.a. ved at medvirke til reduceret sygefravær og øget trivsel. Også anlægsudgifterne vil blive påvirket, hvis omstillingen til grøn transport slår så meget igennem, at parkeringsareal mv. kan reduceres. 4. Partnerskaber og dialog Udover at gøre CSR meget håndgribeligt, bidrager en Mobility Management indsats til en anden del af CSR arbejdet, nemlig stakeholder involvering. Sammenkædningen af virksomhedsinteressen i CO2 reduktion, sundhed og besparelser med samfundsinteressen i mindre trængsel og forurening, betyder at indsatsen kun kan gøres effektiv ved at samarbejde med de lokale myndigheder. De har adgangen til udbyderne af offentlig transport og kan ad den vej påvirke trafikafviklingen, fx busruter og køreplaner, for at gøre den offentlige transport lettere tilgængelig. I Ballerup, hvor Tryg har hovedkvarter, er der etableret et samarbejde i et offentligt-privat partnerskab under navnet Formel M, bestående af bl.a. kommuner, regionale organisationer, trafikselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder. I det regi er der opbygget et lokalt netværk af virksomheder, som mødes jævnligt og udveksler erfaringer om Mobility Management indsatsen sammen med Ballerup Kommune. iv Kapitel Side 5/8. Januar 2013

7 Samarbejde med NGO-er vil også kunne være relevant. Et samarbejde med Cyklistforbundet, en lokal idrætsklub eller Kræftens Bekæmpelse kunne fx være med til at sætte fokus på sundhedsdelen af en Mobility Management indsats, mens partnerskaber med Dansk Elbil Allicance eller Danske Elbilister, og udbydere af elbiler som firmabiler, fx Better Place, eller delebiler som bl.a. Cleardrive, vil kunne lette virksomhedens overgang til brug af elbiler. Behov for tværgående koordinering 5. Udfordringer En Mobility Management indsats vil kræve koordination på tværs af stabsfunktioner i en virksomhed. Indsatsen rummer mange lag, lige fra den strategiske planlægning, målsætning af omkostnings- og CO2 reduktion, indkøb af elbiler, cykler og andre relevante ydelser, tilpasning af bygninger til cykler og parkeringspladser til elbiler, administration af personalegoder, kørselsgodtgørelse mv., oplysning og kommunikation, men med fordel også branding eller marketing, som kan benytte indsatsen til at profilere virksomheden som bæredygtig. Og i det daglige vil en facility management enhed eller en reception være helt afgørende for, at delebiler, mødebiler, pendlercykler og de fysiske faciliteter fungerer. Dertil kommer kontakten ud i forretningsområderne, hvor der skal skabes opmærksomhed om betydningen af indsatsen ud mod kunderne, fx at kunderne tilbydes en elbil som led i en konkurrence eller at assurandøren eller sælgeren selv kører i elbil på kundebesøg. Og også besparelsespotentialet skal tydeliggøres i forhold til den enkelte budgetenhed. Organisation På mange måder ligner koordineringen af disse opgaver de øvrige opgaver, der ligger i en CSR afdeling. Der kan derfor være fordele at hente ved at trække på de ressourcer, der ligger i en sådan enhed. Fx vil Mobility Management indsatsen naturligt finde vej ind i virksomhedens CSR rapporteringer og på den måde supplere en samlet klima- eller sundhedsindsats. For virksomheder med en fokuseret og strategisk tilgang til bæredygtighed- eller samfundsansvar, og en refleksion heraf i en tre-dobbelt bundlinje (people, planet, profit), kan en Mobility Management indsats bidrage væsentligt til at synliggøre både en god business case og en god society case. Kapitel Side 6/8. Januar 2013

8 Holdninger Need eller nice to have En af de udfordringer, der sandsynligvis vil møde virksomheder, der søger at påvirke deres medarbejdere til mere bæredygtig adfærd, kan være kritik af, at de blander sig i medarbejdernes privatliv. Valg af transportmiddel - og især friheden til at køre i sin bil vil nok af flere blive oplevet som et område, hvor den individuelle selvbestemmelsesret ikke kan udsættes for begrænsninger af ens arbejdsgiver. Den samme reaktion må forventes i forhold til ønsket om at forbedre medarbejdernes sundhed. Før en virksomhed vælger at sætte Mobility Management på dagsordenen som et need to have initiativ er der således grund til at overveje, om virksomhedskulturen bedre kan bære en nice to have tilgang. I den optik, kan man tilbyde de forskellige tiltag som frivillige, men med opfordring til at de gøres til en del af dagligdagen, og fulgt på vej af forskellige former for incitamentsstrukturer, fx udsigten til besparelser, bonusordninger eller gode oplevelser. Omstillingen fra konventionel til grøn transport og fra rejsetid som spildtid til kvalitetstid kræver både en holdningsændring og en adfærdsændring. Som virksomhed kan man skabe de bedste rammer for ændringerne ved at synliggøre muligheder og effekt, både på miljø, sundhed, trængsel og økonomi. Og ved at inddrage energien fra medarbejdernes frivillige opbakning får man foræret en ekstra drivkraft til at sikre en hverdag med bæredygtighed. Om forfatteren: Birgitte Kofod Olsen er CSR Chef i Tryg, hvor hun i 2011 tog initiativ til at formulere en Mobility Management indsats som led i CSR målet om at fremme brugen af elbiler i Tryg. Hun har holdt flere oplæg og aktivt delt sine erfaringer med Mobility Management i Tryg sammen med Formel M. Birgitte er cand.jur. og phd, tidligere Vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder og sidder i en række bestyrelser og netværk, der arbejder med klima, inklusion og mangfoldighed samt ny teknologi. Hun er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og modtog i 2012 prisen som Årets Erhvervskvinde Kapitel Side 7/8. Januar 2013

9 i Oplysningerne stammer fra et oplæg af Willem de Jager på konferencen Kom frem smarte veje til mindre trængsel, afholdt af Formel M, DSB og Dansk Erhverv den 23. Maj Præsentationen er tilgængelig her: Smartevejetilmindretrængsel/ ii Se Trygs finansielle årsrapport 2011, s. 60 på iii Se filmen her om Mobilisten, en vision om det moderne menneske, der omdanner rejsetid til kvalitetstid ved at være fleksibel i sit transportvalg: iv Se mere her om partnerne i Formel M her: Kapitel Side 8/8. Januar 2013

10 Erhvervshåndbogen Klimaledelse regionerogkommunersamtprivatevirksomhederkanarbejdemedklimaledelsesomennyogvigg ledelsesdisciplin. Klimaledelseshåndbogenerenerhvervshåndbog,reetmodmellemledereogtopledereidanskerhvervslivogdetoentlige.Bogenindeholderenbredvieafforslaglogeksemplerpå,hvordanstat, Håndbogenbestårafmereen60arklerogerudvikletisamarbejdemedforlagetAndersen.Denudkommersomabonnementogopdateres4gangeårligtmednyearkler. Dukanbesllehåndbogensometårligtabonnementlentendentryktepublikaon(3480kr.)ellerl internetversionen(2980kr.)ellerlbeggedele(3980kr.)vedatsendeenmaill: Redaktører: EvaBornRasmussen, Projektchef, Water&Energy,Grontmij T: Hans-MarnFriisMøller DevelopmentDirector Water&Energy,Grontmij T: SigurdBunkLauritsen Chefrådgiver, Water&Energy,Grontmij T:

11 Forfaere: Erhvervshåndbogen Klimaledelse AnneGadegaardLarsen ProgrammeDirector,CorporateSustainability NovoNordiskA/S AnneGammelgaardJensen Ph.d.spendiat AarhusUniversitet&LinköpingsUniversitet AnneMeeChrisansen CSRManager AirGreenland BirgieKofodOlsen CSRChef TRYG CarlEmilLarsen Direktør DANVADanskVandogSpildevandsforening ChrisanErikKampmann AssociateProfessor Dept.ofInnovaonandOrganizaonalEconomics,CBS ChrisanKeldsen ExecuveAssistant/Compliance&CSRManager AirGreenland ChuaSoonGuan AssociateChiefExecuve PUB Singaporesvandstyrelse ClausSgPedersen HeadofSustainabilityDevelopment Novozymes ConnieHedegaard EU'sKlimakommissær Europakommissionen DavidJhirad Professor JohnsHopkinsUniversity,USA GöranWilke Indehaver exergi HelleKathrineAndersen Konsulent,cand.scient. DANVADanskVandogSpildevandsforening HelleZinnerHenriksen Lektor CBS HenrikKarlsen Direktør 5i HjalteAaberg Adm.Direktør TeknikogMiljøforvaltningen,København IverHøjNielsen Kommunikaonsogpresseansvarlig StateofGreen JanRasmussen Projektchef KøbenhavnsKommune JereySaunders Fremdsforsker InstuetforFremdsforskning JensHvass ArkitektPh.D. Freelance JensLaCour Kampagnelederforklimakommuner DanmarksNaturfredningsforening JesperMunksgaard Seniorkonsulent,cand.polit,Ph.D. Norenergi JohanPeterPaludan Tidl.Direktør InstuetforFremdsforskning JohnFinnichPedersen Kommunikaonsdirektør SiemensA/S JørgenAbildgaard Klimachef CenterforMiljø/CO2neutraltKøbenhavn2025 JørgenMadsClausen Direktør DanfossA/S KasperLarsen CFO KLSGrafiskHusA/S KirstenBrøchnerMortensen Direktør BrøchnerHotels KurtEmilEriksen SeniorPolicalAdvisor,CSR&PublicAairs VELUXA/S LarsBonde Koncerndirektør Tryg LisaPilgaard ExecuveCommunicaonAdvisor DanfossA/S LoeBøjer ChefForretningsudvikling&Miljø KøbenhavnsEnergi MadsØvlisen Formand RådetforSamfundsansvar MagdalenaAKMuir Eksternlektor AarhusUniversitet MaleneØstergaard CSR&EnvironmentDirector DanfossA/S MeeBisgaardTronhus EnvironmentalanalystCSR LEGOSystemA/S MichaelGoodsite Professor AarhusUniversitet MikaelJentsch TekniskDirektør TeknikogMiljøforvaltningen,FrederikshavnKommune NielsBentJohansen Cheonsulent HOFOR,HovedstadsområdetsForsyningsselskab NielsJørgenAagaard Forskningschef,Byggeriogsundhed StatensByggeforskningsinstut,SBi OleDamm Direktør EnervisionA/S PeterIngwersen KreaveDirector DAY PeterKarnøe Professor AalborgUniversity,Copenhagen PeterMøllgaard Instutleder,Ph.d.,cand.polit. CBS PeterRathje Direktør ProjectZero StephenJ.Toope PresidentandViceChancellor TheUniversityofBrishColumbia,Canada SusseGeorg Professor AalborgUniversity,Copenhagen SørenDyckMadsen Klimaogenergimedarbejder DetØkologiskeRåd ThomasFærgeman Direktør Concito ThomasØster BusinessDevelopmentDirektør ArrivaSkandinavienA/S ThorbjørnSørensen TeknikogMiljødirektør MiddelfartKommune TorbenGlarNielsen Eldivisionsdirektør Energinet.dk TorbenSynnest CEO,Cand.polit Norenergi/FSE TorbenValdbjørnRasmussen Seniorforsker,civilingeniør,Ph.D. StatensByggeforskningsinstut(SBi)

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere