Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering"

Transkript

1 Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2016, og indgår som materiale ved Byrådets 2. behandling af budget Notatet indeholder følgende afsnit: 1. Indledning side 1 2. Definition af statsgaranti og selvbudgettering side 2 3. Det forventede resultat ved valg af selvbudgettering side 4 4. Følsomhedsanalyse side 6 5. Historik side 8 6. Vurdering side Konklusion side Bilag 1 Teknisk gennemgang side 14 Bilag 1: De bagvedliggende forudsætninger og mekanismer for beregningerne af det forventede provenu (teknisk gennemgang). 2. Statsgaranti eller selvbudgettering definition Som led i vedtagelsen af budget skal Byrådet tage stilling til, hvordan

2 Furesø Kommune skal budgettere indtægter fra personskat samt tilskuds- og udligningsbeløbene. I det fremlagte budgetforslag 2016 til 1. behandling var det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Kommunen har mulighed for at vælge mellem: Statsgarantien: Beror på statens vurdering af Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for de tilsvarende parametre for hele landet, og Hovedstadsområdet i beregningen. Vurderingen beror på statens prognose for den samlede økonomi pr. maj 2015, og dermed Kommuneaftalen indgået mellem Staten og KL i juli Furesø Kommune er ved valg af statsgaranti, garanteret indtægter fra skat, tilskud og udligning. Disse indtægter vil ikke blive efterreguleret i forhold til de faktiske realiserede skatter og folketal for 2016, som først er endeligt kendt i Selvbudgettering: Beror på Furesø Kommunes vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet opgjort på baggrund af statens prognose for den samlede økonomi i august 2015 i beregningen. Endeligt indgår også KL s skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet opgjort i september 2015 i beregningen. Vælger kommunen at selvbudgettere modtager kommunen foreløbige skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb i 2016, som efterreguleres i 2019, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrundlag, grundværdier, drifts- og anlægsudgifter samt folketal og sociale kriterier, såvel for Furesø Kommune som for Hovedstadsområdet og hele landet er kendt. De primære faktorer, der kan påvirke valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering er derfor: 1. Betalingskommunefolketallet i Furesø Kommune 2. Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune 3. Grundværdier i Furesø Kommune 4. Udskrivningsgrundlag på landsplan 5. Udskrivningsgrundlag i Hovedstadsområdet 6. Bruttodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet samt Furesø Kommunes socioøkonomiske og demografiske kriterier Side 2 af 20

3 De tre første faktorer kan påvirke afregningen i budget 2016, mens de tre sidste har betydning for den efterregulering vedr. selvbudgettering, der foretages i budget Disse faktorers betydning for forvaltningens skøn for det forventede provenu ved valg af selvbudgettering er vist nedenfor. Side 3 af 20

4 3. Det forventede resultat ved valg af selvbudgettering Tabel 1 nedenfor viser det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering for Beregningen viser først det forventede provenu ved valg af selvbudgettering, der kan udbetales med de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb i Den næste beregning viser det forventede provenu som Furesø Kommune forventes reguleret med ved efterreguleringen i 2019, når alle ligningsresultater m.m. for 2016 kendes. Tabel 1: Resultat for det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering (- = tab) Delresultater (Beskrevet i bilag 1) Isolerede effekter I kr. 1.1 Gevinst som følge af højere indkomstskatteprovenu Udligningseffekt af højere indkomstskatteprovenu Tilskuds- og udligningseffekt som følge af højere befolkningstal i forhold til statsgarantien Tilskuds- og udligningseffekt af eget skøn for grundskyld -284 A. Samlet skøn for provenu i Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget i hele landet i forhold til statsgarantien Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet i forhold til statsgarantien Skøn som følge af lavere drifts- og anlægsudgifter i regnskab 2016, samt endelige sociale og demografiske kriterier B. Skøn for efterregulering i A. + B. Samlet forventet provenu i budgetperioden Kilde: KL s tilskudsmodel, Social- og Indenrigsministeriets regneark til brug for selvbudgettering, samt forvaltningens egne beregninger Tabel 1 viser, at det samlede provenu ved valg af selvbudgettering forventes at udgøre 46,3 mio. kr. i hovedscenariet. I afsnit 4 nedenfor beskrives en række andre scenarier og de dertilhørende forventede gevinster. Den forventede gevinst svarer til 1,8 % af kommunens samlede indtægter fra skat, tilskud- og udligning, og vurderes at være af et omfang, hvor det er særligt relevant at overveje, hvorvidt kommunen skal vælge selvbudgettering. Den forventede gevinst er drevet af, at kommunens eget skøn for skatteindtægterne ligger højere end statsgarantien jf. pkt Omvendt betyder dette, at kommunen dermed er relativt rigere end de øvrige kommuner og dermed skal bidrage med et højere beløb i lands- og hovedstadsudligning jf. pkt Idet kommunens skøn for befolkningstallet ligger væsentligt over statsgarantien og kommunens Side 4 af 20

5 egen befolkningsprognose, svarende til borgere, vil kommunen have et højere udgiftsbehov i tilskudsberegningen. Dermed falder bidraget til lands- og hovedstadsudligning jf. pkt Endeligt er der en udligningseffekt af, at grundværdierne i budget 2016 skønnes at være en smule højere end i statsgarantien. Dette giver en udligningseffekt ved valg af selvbudgettering jf. pkt Den samlede virkning udgør et forventet provenu på 48,0 mio. kr. (jf. A. Samlet skøn for provenu i 2016 i tabel 1). Økonomisk redegørelse fra august 2015 skønner et lavere udskrivningsgrundlag for hele landet end statsgarantien. Det betyder, at kommunerne bliver relativt fattigere end Furesø Kommune. Derfor stiger bidraget til landsudligningen jf. pkt Omvendt skønner KL et væsentligt højere niveau for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet, hvilket betyder at Furesø Kommunes bidrag til Hovedstadsudligningen vil blive mindre når beregningen af efterreguleringen vedr. selvbudgettering afregnes i 2019 jf. pkt Endeligt efterreguleres kommunen i forhold til de faktiske bruttodrifts- og anlægsudgifter i regnskab 2016 for hele landet holdt op mod det statsgaranterede niveau. KL skønner et regnskabsresultat, der ligger væsentligt under statsgarantien. Det betyder, at kommunernes statstilskud vil blive efterreguleret i 2019 (for de kommuner der vælger selvbudgettering). Endeligt er der en effekt af en efterregulering i forhold til de faktiske socioøkonomiske og demografiske kriterier for Furesø Kommune jf. pkt Den samlede effekt af efterreguleringerne skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. (jf. B. Skøn for efterregulering i 2019 i tabel 1) Bilag 1 (den tekniske gennemgang) beskriver de forudsætninger og bagvedliggende tal, som er anvendt i beregningen. Beregningerne bygger på de faktorer, der er nævnt i afsnit 2, og som er skønnet i beregningen i tabel 1. Det er uvist, hvilken vægt og betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden og det endelige kendte provenu ved et eventuelt valg af selvbudgettering. Det i sig selv øger risikoen ved valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Side 5 af 20

6 4. Følsomhedsanalyse Bilag 1 beskriver de forudsætninger, der ligger bag beregningen af et eventuelt provenu ved valg af selvbudgettering. Beregningerne bygger på økonomiske skøn, der er ændret fra juni 2015 (kommuneaftale) til august 2015 (Finansministeriets økonomiske redegørelse og KL s opdaterede tilskudsmodel). På den relativt korte tid har prognosen for udskrivningsgrundlag m.m. ændret sig. Set i lyset af, at de endelige tal først kendes i maj 2018 kan skønnene ændre sig væsentligt og dermed påvirke et eventuelt forventet provenu i både positiv og negativ retning. Derfor er der i dette afsnit udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser, hvor meget et forventet provenu kan afvige, hvis forudsætninger om folketal i Furesø Kommune og udskrivningsgrundlag for såvel Furesø Kommune, Hovedstadsområdet og hele landet ændrer sig i såvel positiv som negativ retning. Scenarierne er beregnede eksempler, der viser spændvidden og dermed følsomheden for kommunens økonomi, hvis nogle faktorer ændrer sig op eller ned i forhold til forvaltningens nuværende skøn. Tabel 2: Forskellige scenarier for mulig gevinst/tab ved selvbudgettering (-=tab) Faktor/Scenarie Scenarie 1 (Pessimistisk) Scenarie 2 (Statsgaranti) Scenarie 3 (Konservativt) Scenarie 4 (Selvbudgettering) Scenarie 5 (Optimistisk) Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune i mia. kr. 8,587 8,587 8,642 8,742 8,742 Udskrivningsgrundlag i Hovedstadsområdet i mia. kr. 365, , , , ,726 Udskrivningsgrundlag i hele landet i mia. kr. 919, , , , ,970 Forventet betalingskommunefolketal i Furesø Kommune pr. 1/ Forventet provenu ved valg af selvbudgettering i mio. kr.( - = tab) -10,0 0,0 19,1 46,3 68,7 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets regneark til selvbudgettering og forvaltningens egne beregninger Scenarie 4, som er selvbudgettering, dækker over de forudsætninger, der er beskrevet i afsnit 3 og giver et samlet forventet provenu på 46,3 mio. kr., mens scenarie 2 er statsgarantien. Hvis statsgarantien vælges, eller de reelle tal for befolkning, udskrivningsgrundlag m.m. viser sig at være, som forudsat i statsgarantien vil valg af selvbudgettering give et merprovenu på 0,0 mio. kr. I scenarie 1 som er det pessimistiske scenarie - forudsættes det, at udskrivningsgrundlaget for hele landet og Hovedstadsområdet vil være væsentligt lavere end statsgarantien, mens udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune ender med at blive på det statsgaranterede niveau. Folketallet sættes til 300 borgere færre end kommunens egen befolkningsprognose skønner men stadigt højere end Side 6 af 20

7 statsgarantien. Viser dette negative scenarie sig at være korrekt vil valg af selvbudgettering give et tab for kommunen på 10 mio. kr. Scenarie 3 er en alternativ selvbudgetteringsberegning, hvor folketallet er sat svarende til kommunens befolkningsprognose, og et udskrivningsgrundlag for Furesø, der ligger over statsgarantien. Samtidigt er udskrivningsgrundlaget for hele landet sat under det statsgaranterede niveau, mens udskrivningsgrundlaget for Hovedstadsområdet er sat til et niveau, der ligger mellem statsgarantien og KL s skøn. Dette scenarie må betragtes som et relativt konservativt scenarie ud fra et forsigtighedsprincip. Dette scenarie 3 giver et forventet provenu på 19,1 mio. kr. og ligger i intervallet mellem statsgarantien (senarie 2) og selvbudgetteringsberegningen hovedscenariet (senarie 4). Endeligt viser scenarie 5 et relativt optimistisk skøn, der er bedre end hovedscenariet selvbudgettering (scenarie 4). I dette scenarie forventes folketallet at være højere end den justerede befolkningsprognose, samtidigt med at udskrivningsgrundlag for hele landet, Hovedstadsområdet samt Furesø Kommune ligger over statsgarantien. Side 7 af 20

8 5. Historik Hvorvidt en kommune ved valg af selvbudgettering, træffer det økonomisk rigtige valg afhænger af, om kommunen hjemtager et positiv provenu eller ej. Det endelige resultat kendes først tre år efter at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er truffet når alle endelige tal er kendt. Tabel 3 nedenfor viser om Furesø Kommune historisk har truffet de rigtige valg i forbindelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Tabel 3: Resultater for valg af statsgaranti/selvbudgettering Forventet provenu ved Nettoprovenu ved valg af selvbudgettering (forvaltningens tering opgjort tre år Kommunens valg valg af selvbudget- År skøn ved budgetlægningen det pågældende (endelig afregning) efter budgetåret det pågældende år år i mio. kr.) i mio. kr. Tab/Gevinst - rigtigt/forkert valg A b c d ,2-23,1 Selvbudgettering Realiseret tab ,7-12,9 Selvbudgettering Realiseret tab ,6-12,0 Statsgaranti Undgået tab ,3 15,2 Statsgaranti Mistet gevinst ,1-3,8 Statsgaranti Undgået tab ,3 4,3 Statsgaranti Mistet gevinst ,2-38,4 Statsgaranti Undgået tab ,1-13,2 Statsgaranti Undgået tab ,6 27,6 Statsgaranti Mistet gevinst ,3??? Anmærkning. Tal for årene 2007 til 2013 er endeligt opgjorte tal, mens tal for er foreløbige skøn, jf. KL s tilskudsmodel. Nettoprovenu vedr (2015) er endeligt opgjort i 2017 (2018). Tabel 3 viser, at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering har været truffet korrekt i 4 tilfælde (markeret med grønt i kolonne d) i perioden siden kommunalreformen, hvor tab er undgået. Omvendt har beslutningen været forkert i 5 tilfælde (markeret med rødt i kolonne d), hvor kommunen har mistet en mulig gevinst eller fået et tab som følge af beslutningen. Det viser dels, at valget er vanskeligt at træffe, og det er vanskeligt at forudsige udfaldet. Spændet mellem et mulig tab og gevinst ved valg af selvbudgettering ligger i intervallet -38,4 mio. kr. (2013) og en foreløbig opgjort (ikke realiseret) gevinst på +27,6 mio. kr. (2015) jf. kolonne b. Den høje forventede gevinst i 2015 skyldes, at det statsgaranterede betalingskommunefolketal i 2015 var på borgere mod et endeligt opgjort betalingskommunefolketal på borgere, svarende til en forskel på 839 borgere mere. Side 8 af 20

9 Samme tendens er gældende i budget 2016, hvor det statsgaranterede betalingskommunefolketal udgør borgere, mens forvaltningens vurdering af befolkningstallet er borgere, svarende til 881 borgere mere end statsgarantien tilsiger. I nedenstående tabel 4 er vist, hvor mange kommuner, der har valgt selvbudgettering siden kommunalreformen. Det er interessant fordi antallet af kommuner (indirekte og i mindre omfang) har betydning for Furesø Kommunes endelige provenu ved valg af selvbudgettering jf. bilag 1 afsnit 1.7. Det er ligeledes interessant fordi det kan bekræfte om vurderingen af det generelle konjunkturbillede og niveauet for statsgarantien er særskilt eller ej i Furesø Kommune, i det øjeblik valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering skal træffes. Tabel 4: Antal Kommuner der har valgt selvbudgettering Antal kommuner Statsgaranti Selvbudgettering Kilde: KL. Vedr oplyser KL pt., at 3 kommuner overvejer selvbudgettering Det fremgår tydeligt, at antallet af kommuner, der vælger selvbudgettering faldt markant efter finanskrisen i Der er dermed en tydelig kobling mellem de generelle konjunkturer og antallet af kommuner, der vælger at selvbudgettere. Således vil en generel forventning om, hvorvidt konjunkturerne vender, og der kommer en styrket vækst i dansk økonomi i 2016 generelt kunne forventes at styrke incitamentet til at vælge selvbudgettering. I slutningen af august 2015 fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering, hvor hovedbudskabet er, at fremgangen i dansk økonomi, som startede i 2014 er fortsat ind i Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) forventes at være 1,5 % i 2015 og 1,9 % i Vækstskønnet er dog nedjusteret en smule, svarende til 0,2 % i 2015 og 0,1 % i 2016, siden konjunkturvurderingen i maj Det af- Side 9 af 20

10 spejler, at konjunkturbilledet ikke har ændret sig væsentligt i forhold til de forudsætninger statsgarantien bygger på. Samtidigt er Finansministeriets skøn for udskrivningsgrundlaget kun justeret med -0,01 % siden maj Det betyder, at Finansministeriet stort set fastholder det skønnede niveau for det udskrivningsgrundlag for hele landet som statsgarantien bygger på. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2015 er derfor ikke isoleret set med til, hverken at be- eller afkræfte, om et valg af selvbudgettering er det korrekte valg. Side 10 af 20

11 6. Vurdering Beregningerne af det skønnede og dermed forventede provenu ved valg af selvbudgettering viser en gevinst på 46,3 mio. kr. jf. afsnit 3 tabel 1 (kolonne a). En tommelfingerregel i Københavns Kommune er, at der skal være en gevinst på mindst 150 mio. kr. før end, at det overhovedet overvejes at vælge selvbudgettering. Det svarer til ca. 13 mio. kr. i Furesø Kommune, hvis det antages, at Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag udgør ca. 9 pct. af Københavns Kommunes udskrivningsgrundlag. En analyse af kommunens egne data viser, at en overvejelse om selvbudgettering er relevant, når den forventede gevinst er højere end 15 mio. kr. Således viser tallene isoleret set, at det er relevant at overveje valget, og at det forventede provenu er af et omfang, som gør valget af selvbudgettering attraktivt. Det skal dog understreges, som det er nævnt ovenfor, at det forventede provenu er et skønnet tal, der bygger på mange forskellige prognoser fra Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og KL samt forvaltningens egne beregninger. Omvendt er beregningen det bedste bud, der kan gives på nuværende tidspunkt, givet det grundlagt, der foreligger nu. Særligt er befolkningstilvæksten i Furesø Kommune så robust, at kommunens skøn for befolkningsudviklingen er blevet opjusteret i august I befolkningsprognosen var forventningen, at der vil være borgere i Furesø Kommune pr. 1. januar Det viser sig, at der pr. 15. september 2015 allerede er borgere i Furesø Kommune. På den baggrund skønner forvaltningen, at der vil være borgere pr. 1. januar 2016, svarende til 881 borgere mere end i statsgarantien. Dette er en væsentlig indikator for valg af selvbudgettering. Omvendt peger kommunens analyse på en række faktorer, som taler for, at kommunen ikke bør indarbejde hele den forventede gevinst i budget 2016, hvis kommunen vælger selvbudgettering. En afvejning af forsigtighed, hensyn til risiko samt analyse af historiske tal og træfsikkerhed peger derfor i retning af, at det bør være en klar forudsætning for valg af selvbudgettering, at kommunen ikke vælger at budgetlægge hele den forventede gevinst fra skat, tilskud- og udligning i Således minimeres risikoen for en finansieringsmanko, hvis valget viser sig at være forkert. En samlet vurdering af selvbudgettering, skal derfor holdes op mod den usikkerhed, der er i beregningerne og de historiske afvigelser mellem forventet og reali- Side 11 af 20

12 seret provenu ved valg. Endvidere viser følsomhedsanalysen, at et konservativt scenarie giver en forventet gevinst, der ligger væsentligt under det forventede provenu. Ud fra de samlede betragtninger foreslås det derfor, at budget 2016 baseres på kommunens egne skøn for skat, tilskud- og udligning. Det foreslås endvidere, at hele gevinsten på 48 mio. kr. hjemtages i 2016, hvoraf 25 mio. kr. anvendes til en forbedring af budgetbalancen, mens 23 mio. kr. reserveres til en regulering vedr. selvbudgettering i Det betyder, at den negative efterregulering vedr. selvbudgettering, der finder sted i budget 2019 og som på nuværende tidspunkt forventes at være på 1,7 mio. kr., skal overstige 23 mio. kr. i 2019 førend det belaster budgetbalancen i I tilfælde af, at den negative efterregulering bliver mindre end 23 mio. kr. vil dette forbedre budgetbalancen i Samtidigt vil de 23 mio. kr. stadigt blive udbetalt i 2016 og fungere son en kassekredit. Midlerne vil i den mellemliggende periode forbedrer kommunens renteindtægter. Side 12 af 20

13 7. Konklusion Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er særskilt vanskeligt, idet valg af selvbudgettering bringer et element af usikkerhed i kommunens budgetlægning. Omvendt er den forventede potentielle gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2016 af en sådan størrelse, at det er en reel mulighed, der bør vælges. Det bekræftes særligt af, at udviklingen i befolkningstal i 2015 er så gunstig, at der i skrivende stund medio september allerede er 245 flere borgere end befolkningsprognosen fra marts 2015 forudser pr. 1. januar Omvendt er et valg af selvbudgettering en risikobetonet beslutning uden nogen nedre grænse for et tab, som i givet fald skal bæres af kommunen selv i Derfor anbefaler forvaltningen, ud fra størrelsen af det forventede provenu, samt en samlet vurdering af fordele og ulemper, at kommunen selvbudgetterer i 2016 under den klare forudsætning, at der for at minimere en finansieringsrisiko i 2019, samtidig budgetteres med et niveau for skat, tilskud- og udligning, der svarer til et forventet provenu på 25 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Det resterende provenu reserveres i kassen og skal finansiere en eventuel efterregulering i budget Denne anbefaling indebærer således, at kommunen medio 2018, ved den endelige afregning af valget af selvbudgettering kan opgøre gevinsten eller tabet ved valget af selvbudgettering endeligt, og at kassen i budget 2019 eventuelt bærer risikoen herfor. Side 13 af 20

14 Bilag 1: De bagvedliggende forudsætninger og mekanismer for beregningerne af det forventede provenu (teknisk gennemgang) 1.1 Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune: Skønnet for udskrivningsgrundlaget for 2016 er på nuværende tidspunkt baseret på udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2013 beregnet i KL`s skattemodel. For indkomstårene er grundlaget fremskrevet med KL`s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig. Forskellen i vækstskønnet jf. tabel 1 skyldes, at udgangspunktet for beregningen af statsgarantien for 2016 er den endelige opgørelse af indkomsterne for 2013, som opgøres i maj 2015, tillagt den af staten skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for hele landet fra 2013 til 2016, som udgør 10,1 % (statsgarantiprocenten). Udgangspunktet for beregningen af kommunens eget skøn er opgørelsen af indkomsterne for 2013 i Furesø Kommune pr. september 2015, samt de foreløbige opgørelser af indkomsterne for hhv samt KL s skøn for indkomsterne i Furesø Kommune i 2015 og Det betyder, at statsgarantiberegningen bruger en vækstrate fra 2013 til 2016, der beror på en landstendens, mens kommunens egen beregning beror på de endelige afregninger i 2014 for så vidt angår 99 % af befolkningen i Furesø Kommune, samt KL s skøn for årene for Furesø Kommune. Dette giver anledning til følgende to fremskrivninger som vist nedenfor: Tabel 1: Vækst i udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag, vækst i % 2012/ / / /2016 Statsgaranti baseret på 2013 afregning (statsgaranti) 3,0 2,3 3,6 3,2 Beregning baseret på foreløbig 2014 afregning (selvbudgettering) 3,0 3,3 3,9 3,2 KL s vækstrater som tager udgangspunkt i et korrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler gældende på tidspunktet for udmelding af statsgarantien) og stemmer derfor ikke overens med de vækstrater, som Social- og Indenrigsministeriet anvender, hvor der er taget udgangspunkt i et ukorrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler i det pågældende år). Tabellen viser, at væksten i udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune er 1,0 procentpoint højere i 2014 end forudsat i statsgarantien. Væksten i 2015 skønnes at være 0,3 procentpoint højere, mens væksten i 2016 af KL skønnes at være på niveau med statsgarantien. Dette hænger ligeledes sammen med, at KL generelt vurderer at udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet vil være højere end forudsat i statsgarantien. Det betyder samlet set, at det skønnede udskrivningsgrundlag i 2016 bliver højere end statsgarantien for Furesø Kommune. Den skønnede forskel i provenu i 2016 er 38,5 mio. kr. (Se endvidere tabel 2 nedenfor). Side 14 af 20

15 Tabel 2: Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 24,8 24,8 0,0 Kilde: Egne beregninger En gennemgang af komponenterne i udskrivningsgrundlaget viser, at væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2014 (som har betydning for niveauet i 2016) især bliver trukket af en et fald i indkomstfradragene. Særligt fradrag for negativ kapitalindkomst er faldet, hvilket betyder, at Furesøborgerne har lavere gæld mens virksomhedernes overførsel af negativ indkomst ligeledes er faldet, hvilket betyder at de små virksomhede klarer sig bedre i 2014 end i Dette øger de skattepligtige indkomster og derned udskrivningsgrundlaget. Herudover stiger lønindkomsterne mere i 2014 end i 2013, hvis der i opgørelsen af indkomsterne for 2014 korrigeres for de borgere, der endnu ikke er slutlignet. Dette er med til at forklare, at væksten i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune i 2014 er 1 procentpoint højere end forudsat i statsgarantien. Dette betyder endeligt, at kommunens skønnede provenu fra indkomstskat i 2016 bliver højere end det statsgaranterede niveau. 1.2 Udligningseffekten af højere udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune: Når udskrivningsgrundlaget pr. borger i Furesø Kommune bliver relativt højere end landsniveauet betyder dette, at Furesø Kommune bliver relativt rigere end en gennemsnitskommune. I tilskuds- og udligningsberegningen afspejler dette sig i, at Furesø Kommunes strukturelle overskud (forskel mellem beregnede skatteindtægter og beregnet udgiftsbehov) bliver højere. Det betyder endeligt, at kommunen skal betale relativt mere i landsudligning (61 % af provenu) og hovedstadsudligning (27 % af provenu) samt til kommuner med højt strukturelt underskud (32 % af provenu). Da de tre udligningsordninger giver mere end 100 % i udligning, betyder dette principielt, at kommunen afleverer mere i udligning end den får i ekstra provenu fra skatter. Der er dog en bestemmelse i udligningsloven som betyder, at en kommune der bliver ramt af dette, højst kan aflevere 93 % af ekstra skatteprovenu (der træder en såkaldt overudligningskorrektion i kraft). Det bevirker, at kommunens bidrag til de tre udligningsordninger korrigeret for overudligning giver et samlet bidrag på 35,9 mio. kr. jf. tabel 1 i afsnit 3. Side 15 af 20

16 1.3 Befolkningstal: Kommunens egen befolkningsprognose fra marts 2015 viser et forventet befolkningstal på borgere pr 1. januar Denne prognose er baseret på cprfolketal, og er et udtryk for det antal borgere, der er bosat i kommunen. Til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene anvendes betalingskommunefolketallet, der er et udtryk for det antal borgere, kommunen har betalingsforpligtelse overfor den 1. januar Kommunens eget skøn for betalingskommunefolketallet er på borgere, idet kommunens prognose korrigeres for forskellen mellem cpr. og betalingskommunefolketallet pr 1. januar Denne forskel udgjorde 34 borgere. Betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2016 er på , og er således i udgangspunktet 581 borgere lavere end kommunens eget skøn. Pr. 15. september 2015 er der reelt borgere i Furesø Kommune (opgjort efter cpr-folketallet) hvilket betyder, at betalingskommunefolketallet skønnes til at være borgere. Det betyder, at betalingskommunefolketallet allerede på nuværende tidspunkt er 826 borgere højere end statsgarantien tilsiger. Idet der fortsat forventes en tilgang af borgere i resten af 2015, således at befolkningstallet godt kan forventes at blive højere pr. 1. januar 2016 end det reelle tal pr 15. september 2015, har forvaltningen gennemgået forudsætningerne i befolkningsprognosen samt boligprogrammet for 2015 og På baggrund heraf har forvaltningen i august 2015 opjusteret skønnet for befolkningsudviklingen, således at skønnet for kommunens betalingskommunefolketal på nuværende tidspunkt udgør borgere, hvilket er 881 borgere mere end i statsgarantien for Det lave betalingskommunefolketal i statsgarantien skyldes blandt andet forskellen i opgørelsesmetoder, hvor Danmarks Statistik blandt andet ikke indregner effekten af kommunens boligprogram i Danmarks Statistiks beregning. Rent beregningsteknisk betyder et højere betalingskommunefolketal, at kommunens skattegrundlag pr. borger falder i beregningen af kommunes strukturelle overskud, som dermed også bliver lavere. Det betyder, at Furesø Kommune i beregningen ved selvbudgettering bliver relativt fattigere i forhold til en gennemsnitskommune, og dermed skal bidrage med et mindre beløb i landsudligning og hovedstadsudligning. Den samlede effekt er opgjort til 45,7 mio. kr. jf. tabel 1 i afsnit 3. Side 16 af 20

17 Da kommunens budget på udgiftssiden er reguleret i forhold til antallet af borgere i befolkningsprognosen, betyder dette, at der er en opdrift på udgiftssiden som følge af et højere befolkningstal, som allerede er indarbejdet. Omvendt modtager kommunen tilskuds- og udligningsbeløb svarende til et lavere folketal, hvis statsgarantien vælges. Den samme tendens var gældende ved budgetlægningen af budget Det betyder, at Furesø Kommune udelukkende kan eliminere denne ubalance ved at vælge at selvbudgettere og dermed basere indtægterne på egne folketal. Valg af selvbudgettering indebærer dog en budgetmæssig risiko. Furesø Kommune har rejst problemstillingen overfor Danmark Statistik samt Social- og Indenrigsministeriet, hvor kommunen har påpeget, at Danmarks Statistiks upræcise befolkningsprognoser betyder, at kommunen modtager et lavere beløb i tilskud og udligning, samt det uhensigtsmæssige i at denne ubalance udelukkende kan neutraliseres ved valg af selvbudgettering. Danmarks Statistik har overfor Furesø Kommune tilkendegivet, at statistikbankens model for fremskrivningen for Furesø Kommune er upræcis, og vil justere modellen med henblik på beregningen af statsgarantien, der har virkning for budget Ikke desto mindre betyder disse forhold, at den forventede gevinst ved valg af selvbudgettering (som følge af højere folketal) reelt i budget 2016 udgør 45,7 mio. kr. 1.4 Afgiftspligtige grundværdier: I beregning af kommunens strukturelle overskud og dermed tilskuds- og udligningsbeløbene indgår kommunens samlede beskatningsgrundlag. I beskatningsgrundlaget indgår udskrivningsgrundlaget (indkomstskat) samt de samlede afgiftspligtige grundværdier (grundskyld). Dermed vil en afvigelse mellem grundværdierne i statsgarantien og kommunens eget skøn også have betydning for et skønnet provenu ved valg af selvbudgettering, idet højere grundværdier giver højere beskatningsgrundlag og dermed et højere strukturelt overskud i tilskuds- og udligningsberegningen. Afvigelsen mellem statsgarantien og kommunens eget skøn er vist i tabellen nedenfor. Tabel 3: Grundværdier I mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Antal ejendomme Private ejendomme Landbrug I alt Side 17 af 20

18 Beregningsgrundlaget i budgetoplægget for 2016 hviler på det statsgaranterede grundlag, mens grundlaget i selvbudgetteringsberegningen hviler på udtræk fra EjendomsStamRegisteret (ESR) ultimo august Der er sket marginale ændringer, der primært kan henføres til revurderinger. Ændringerne svarer samlet set til en mindreindtægt på 254 t. kr. Tilskuds- og udligningseffekten heraf vurderes til at udgøre 284 t. kr. Således vurderes det, at ændrede skøn for grundværdierne ikke vil påvirke nettoprovenuet ved valg af selvbudgettering. 1.5 og 1.6 Effekt af ændrede skøn i udskrivningsgrundlaget (opgjort i budget 2019) Hvis det viser sig, at udskrivningsgrundlaget i hele landet og Hovedstadsområdet afviger fra statsgarantien påvirker dette også provenuet ved valg af selvbudgettering. Fx vil et højere udskrivningsgrundlag i 2016 i forhold til niveauet i statsgarantien betyde, at kommunerne i gennemsnit har et beregnet strukturelt underskud, der er relativt lavere end Furesø Kommune, som derfor skal bidrage relativt mere til landsudligningen. Samme mekanisme er gældende ved en ændring i udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet, som vil afspejle sig i et ændret bidrag til hovedstadsudligningen. 1. Ændring af skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet: Skønnet for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien beror på Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj Her skønnes udskrivningsgrundlaget til 930,7 mia. kr. Ministeriet har efterfølgende nedjusteret skønnet i økonomisk redegørelse fra august 2015 til 930,0 mia. kr. Det er dette skøn, der ligger til grund for selvbudgetteringsberegningen. En nedjustering af udskrivningsgrundlaget på 0,7 mia. kr. betyder, at kommunernes strukturelle underskud bliver større og kommunerne bliver relativt fattigere i forhold til Furesø Kommuner, der dermed skal bidrage med 1,2 mio. kr. mere i landsudligning jf. tabel 1, side Ændring af skøn i udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet Skønnet i udskrivningsgrundlaget for Hovedstadsområdet i statsgarantien beror på statens endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2013 tillagt en vækstrate fra 2013 til 2016 for hele landet. KL s skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet beror på skattekørsler for udskrivningsgrundlaget for 2014 for kommunerne i Hovedstadsområdet fremskrevet til 2016 niveau. Idet væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2014 er højere i Hovedstadsområdet (2,7 %) end forudsat i statsgarantien (2,2 %) vil niveauet i 2016 også være højere i beregning af selvbudgettering i forhold til statsgarantien. KL vurderer herudover, at væksten vil være højere i perioden end statsgarantiberegningen forudsætter. På den baggrund er det KL s vurdering, at udskrivnings- Side 18 af 20

19 grundlaget i Hovedstadsområdet vil være 6,2 mia. kr. højere end skønnet i statsgarantien. I tilskuds- og udligningsberegningen betyder dette isoleret set, at kommunerne i Hovedstadsområdet i gennemsnit bliver relativt rigere i forhold til Furesø Kommune (pga. et relativt mindre strukturelt underskud). Derfor skal Furesø Kommune bidrage relativt mindre til hovedstadsudligningen, svarende til 11,5 mio. kr. jf. tabel 1, side 4. Tabellen nedenfor opsummerer de niveauer for hhv. statsgaranti og selvbudgettering, der er anvendt i beregningerne og beskrevet ovenfor. Tabel 4: Udskrivningsgrundlag og væsentlige vækstrater I mia. kr Vækst I procent Vækst Hele landet Statsgaranti 845, ,740 2,2 10,1 Selvbudgettering 845, ,970 1,7 10,0 Hovedstadsområdet Statsgaranti 334, ,484 2,2 10,1 Selvbudgettering 334, ,726 2,7 12,0 Furesø Kommune Statsgaranti 7,799 8,587 2,2 10,1 Selvbudgettering 7,799 8,742 3,3 12,1 Kilde: KL s tilskudsmodel samt Social- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding 1.7 Teknisk afgivelse i nettodrift- og anlægsudgifterne i hele landet samt regulering af Furesø Kommunes sociale og demografiske kriterier I beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene afviger metoden for opgørelse af de samlede nettodrift- og anlægsudgifter i henholdsvis budget (statsgaranti) og regnskabssituationen (selvbudgettering). KL s skøn inddrager kommunernes regnskaber for 2013 i deres skøn for vurderingen af de endelige udgifter i regnskab 2016, mens udgifterne der ligger til grund for statsgarantien teknisk fremskrives af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af kommunernes budgetter for De lavere nettodrift- og anlægsudgifter i regnskabssituationen i hele landet medfører, at færre midler fordeles via lands- og hovedstadsudligningen, og at en større andel af bloktilskuddet fordeles som statstilskud via folketal. Denne effekt skønnes at give et tab på for Furesø Kommune i efterreguleringen vedr. selvbudgettering for En anden faktor der påvirker efterreguleringen vedr. selvbudgettering er, at der er forskel på, hvordan Social- og Indenrigsministeriet beregner kommunens udgifts- Side 19 af 20

20 behov som følge af flere borgere sammenlignet med det talgrundlag, der anvendes i efterreguleringen vedr. selvbudgettering tre år efter. Disse to faktorer skønnes samlet set at give en negativ efterregulering svarende til 12,0 mio. kr. jf. pkt. 1.7 i tabel 1 på side Balancetilskudseffekten Den sidste effekt, der kan påvirke provenuet, ved selvbudgettering er balancetilskudseffekten. Størrelsen af denne afhænger dels af, hvor mange kommuner, der selvbudgetterer, og dels af, i hvor høj grad kommunerne rammer rigtigt. Det skyldes, at når kommunerne samlet set efterreguleres i 2019, som følge af selvbudgettering i 2019, vil kommunernes økonomi ikke være i balance. Kommunerne får derfor et balancetilskud, som modsvarer reguleringen. Mens efterreguleringen udelukkende rammer de kommuner, der har selvbudgetteret i 2016 vil balancetilskuddet derimod blive fordelt på alle kommuner som et statstilskud, der fordeles efter andelen af det samlede folketal. Der er i beregningen af det forventede provenu ved valg af selvbudgettering for Furesø Kommune ikke taget højde for balancetilskudseffekten, idet det ikke er klart, hvor mange kommuner der vælger selvbudgettering og om kommunerne under et foretager det rigtige eller forkerte valg. Den samlede balancetilskudseffekt vil være større jo flere kommuner, der selvbudgetterer. KL oplyser, på baggrund af kommunernes indberetninger vedr. budget 2016, at to kommuner ud over Furesø Kommune primo september 2015 overvejer selvbudgettering. Dette betyder, at balancetilskudseffekten vil have en meget lille betydning. Side 20 af 20

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. september 2018 Bilag 1 Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomisk

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr

Indtægtsprognose Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2015 Den økonomiske udvikling ECBs rentesænkning i september blev begrundet med den seneste tids aftagende vækst i eurolandene.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere