Kvalitetssystem på Midtfyns Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssystem på Midtfyns Gymnasium"

Transkript

1 Kvalitetssystem på Midtfyns Gymnasium ( ) Indledning På Midtfyns Gymnasium arbejder vi løbende med at højne elevernes faglige niveau og trivsel samt kvaliteten i undervisningen, l den forbindelse indgår Fælles faglige og pædagogiske indsatsområder for alle lærere. Herunder sættes udviklingsprojekter i værk, hvor der udvikles og afprøves nye pædagogiske tiltag. Der arbejdes med formaliseret vidensdeling mellem lærerne. Dette organiseres i faggrupperne. Der foregår generelt i de relevante fora en løbende refleksion over mel og midler. Undervisningen evalueres, så eleverne får indflydelse pé undervisningen, og læreren får feedback på sin undervisning Parametre l henhold til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, kapitel 10 ( 59-63) kvalitetssikres på nedenstående parametre, som er indeholdt i afsnittene selvevaluering, kvalitetsudvikling og opfølgningsplan. Uddannelsens formål: Fagligt niveau/studiekompetence Karakterer Overgangsfrekvenser Retningsgivende mål (jf. aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser): Løfteevne, trivsel (herunder frafald) III Undervisningen

2 Proces; selvevaluering, kvalitetsudvikling, opfølgningsplan Selvevalueringen er en proces, hvor vi systematisk indsamler information om undervisningen med henblik på at afdække potentialer for forbedring og fortsat kvalitetsudvikling. Selvevalueringen fungerer som en løbende evaluering og vurdering af skolens virke, og den udgør afsæt for formulering af nye mål, som udgør skolens opfølgningsplan. Selvevalueringen omfatter generelle forhold vedrørende uddannelsen og skolens evalueringsplan. Selvevalueringen fremlægges i skriftlig form, og den skal drøftes i bestyrelsen. På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan, som indeholder særlige indsatsområder. Denne drøftes ligeledes i bestyrelsen årligt. Selvevaluering og opfølgningsplan offentliggøres på hjemmesiden. l Selvevaluering l. Generelle forhold vedrørende uddannelsen a. Grundforløb b. Fastholdelse/fravær c. Overgangsfrekvenser til videregående uddannelser a. Grundforløb Grundforløbet tjener overordnet to formel: at skabe en positiv overgang fra grundskole til gymnasium og at kvalificere elevernes valg af studieretning. Med hensyn til valg af studieretning er det skolens mål, at elevernes valg fordeler sig jævnt på de tre hovedområder. Den musisk-kreative studieretning ønskes oprettet. Grundforløbet evalueres primo november. Ansvarlig: Ledelsen b. Fastholdelse/fravær Midtfyns Gymnasium har en række indsatser, der tjener til at sikre en høj gennemførelsesprocent. Link til Fastholdelsespolitik. Bilag. Gennemførelsesprocenter opgøres og evalueres af ledelsen ved slutningen af skoleåret og indgår i opfølgningsplanen for det kommende skoleår. c. Overganesfrekvenser til videregående uddannelser Overgangsfrekvensen til videregående uddannelser evalueres ved slutningen af skoleåret og indgår i opfølgningsplanen. Af Undervisningsministeriets databank fremgår overgangsfrekvenser til videregående uddannelse 27 måneder efter eksamen.

3 Evalueringsplanen a. Elevevaluering b. Undervisningsevaluering c. Lærernes løbende refleksion over undervisningens tilrettelæggelse d. UMV, GRUS, MUS, APV Evalueringsolanen (jf. stx-bekendtgørelsen 19 ff) omfatter 'Elevevaluering' og 'Undervisningsevaluering'. Elevevaluering omfatter prøver og eksaminer, den løbende evaluering og evalueringssamtaler. Undervisningsevaluering omfatter evaluering af undervisningsforløb og større projekter. Forslag til evalueringsmetoder fremgår af Midtfyns Gymnasiums Evalueringshåndbog (et internt dokument). a. Elevevaluerinp Evalueringen af den enkelte elev tager udgangspunkt i uddannelsens overordnede mål og de mål, som er beskrevet i læreplanerne for fagene. Eleverne evalueres således både på deres faglige niveau og deres (studie)kompetencer, defineret som et samspil mellem faglige, almene og personlige kompetencer. Evalueringen foretages formativt/løbende og summativt, jf. stx-bekendtgørelsen. Lærerteamet er ansvarligt for, at eleverne oplever forskellige evalueringsformer, test, portfolio, mv. b. Undervisningsevaluering Undervisningen evalueres i henhold til stx-bekendtgørelsen. Den enkelte faglærer er den primært ansvarlige for evalueringen, som kan fokusere på det faglige/indholdsmæssige, det pædagogiske/tilrettelæggelsesmæssige og elevernes selvevaluering af egen indsats. Skolens ledelse gennemfører 2 gange årligt en undervisningsevaluering på alle hold. Resultatet sendes til faglærer, som følger op. Teamet er ansvarlig for, at klassen fer erfaringer med forskellige evalueringsformer. Formalet med undervisningsevalueringen er at forbedre undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, så eleverne får størst muligt udbytte. Evalueringsresultaterne fremgår af interne dokumenter. c. Lærernes løbende refleksion over undervisningens tilrettelærgelse Der foregår generelt i de relevante fora en løbende refleksion over mål og midler, jf. skolens værdigrundlag. d. Oversigt En oversigt over evalueringsplanen findes ved at følge link (bilag). Oversigten indeholder evaluering af den enkelte elev i forhold til prøver, eksaminer, løbende evaluering og evalueringssamtaler, samt evaluering af undervisningen, større projekter og skriftligt arbejde. Desuden indgår UMV, GRUS, APV

4 EVALUERINGSPLANEN Skolens evaluering af elevernes standpunkt (bedømmelse) Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning Alle fag Faglærer Karakterer i Lectio Min. 2 gange årligt Lectio. Afsluttende årskarakter pé bevis Samtaler mellem lærer og elev AP AP-lærerne AP-test. En ikke medtællende karakter Ultimo december Lectio. Karakter på bevis Tema for APlærermøde NV NV-lærerne NV-prøve. En ikke medtællende karakter Ultimo december Lectio. Karakter pé bevis. Tema for NVlærermøde SRP forløb SRP-lærerne SRP-årsprøve Ultimo 2.g Lectio Tema for SRP-projekt gruppe. Termins- og årsprøver Faglærer og evt. Skriftlig/mundtlig/ Ultimo 1. og 2.g Lectio Tema for klassemøder intern censor synopsis Dansk/historie-opgave Dansk og historielærer Skriftlig Ultimo 1.g Internt hos lærere Tema for klassemøder Studieretnings-opgave Faglærere Skriftlig Forår 2.g Internt hos lærere Tema for studieretningsteam Studieretnings-projekt Faglærere og censor Skriftlig Forår 3g Karakter i Lectio og pé Tema for ledelsen bevis Eksamen med ekstern censor Faglærer/censor Skriftlig/mundtlig/ synopsis Ultimo 1. g, 2. g og 3.g Karakter i Lectio og pé bevis Tema for ledelsen

5 EVALUERINGSPLANEN II Løbende evaluering af elevernes læring og trivsel Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning Elevens trivsel Ledelsen afvikler elevundersøgeise Evaluering af elevernes trivsel generelt November og marts Internt referat Tema for klassemøder og klassens time Elevens generelle kompetence-udvikling og studieaktivitet Alle elevens lærere Lærerforsamlings møder (alle lærere, studievejleder og uddannelsesleder) l forb. med karaktergivning Internt referat Eventuelt sanktioner, samtale eller skriftlige råd.

6 EVALUERINGSPLANEN III Elevernes evaluering af undervisningen Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning Alle Lærer og holdets Standardevalueringer i Mindst to gange årligt Forpligtende undervisningshold elever Fronter anbefales fokuspunkter i Fronter Ledelsen og holdets elever Intro forløb Samlet evaluering af uv. på alle hold Introudvalg: Klassens elever Grundforløbet: Trivsel + valg af st. retn. AP Lærer og elever Det enkelte AP teams November og marts Faglærer fer resultat fra egne hold tilsendt Evt. Spørgeskema Efter introforløb Rapportering pé Fronter til klassens lærere og intro udvalg Ledelsen Evt. spørgeskema Efter grundforløb Rapportering pé Fronter til klassens lærere og ledelsen evaluering NV Lærer og elever Det enkelte NV teams evaluering SRP forløb Lærere og elever Standardevalueringer i Fronter anbefales Studieretningens studieplan og den konkrete gennemførelse Studieretnings team med klassens elever Samtale på klassens time Efter AP forløbet Efter NV forløbet Efter SRP forløb Ultimo 1. g, 2. g og 3.g Resultater indsamles af AP koordinator Resultater indsamles af NV koordinator Rapportering på Fronter + til SRP projektgruppe Rapportering på Fronter og til studieretningsteam Lærer og elever reviderer faglig/pædagogisk/social praksis Introudvalget reviderer introplan Tema for PRF, STU og ledelsen Tema: kommende AP team Tema: kommende NV team Tema for SRP projektgruppe Tema for klassemøde og næste klassens time

7 EVALUERINGSPLANEN IV Lærernes evaluering af undervisningens tilrettelæggelse Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning Alle fag Faglærer Refleksion. Elevers Efter hvert forløb Drøftes med kolleger Revision af plan. udbytte og evaluering pé faggruppemøder inddrages Studieplanen Klassens lærere Refleksion. Elevernes udbytte og evaluering inddrages AP og NV AP og NV Refleksion. Elevernes udbytte og evaluering inddrages AT AT lærerne Refleksion. Elevernes udbytte og evaluering inddrages Ultimo december og maj Ved afslutning af AP hhv. NV Ved afslutning af hvert AT forløb Lectio Rapportering på 0365 Tema for klassemøder Tema for kommende AP og NV team Tema for klassekoordinator og SRP projektgruppe

8 EVALUERINGSPLANEN V Det 3. årige forløb, UMV, APV, MUS, GRUS Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning Uddannelsens Alle 3g elever Spørgeskema + April 3g Ledelsen Ledelsen, STU opbygning og forløb fokusgruppe UMV Alle elever Spørgeskema Hvert a r Ledelsen Ledelsen, STU APV Alle medarbejdere Spørgeskema, evt. + fokusgruppe MUS Alle medarbejdere Samtale med GRUS Faggruppe, ledelsesrepræsentant nærmeste leder Dialog om faggruppens udviklin; Hvert 3. år su Ledelsen, SU Hvert ar Internt referat Ledelse, medarbejder i kommende MUS Ca. hvert 3. år Internt referat Ledelse og internt i faggruppen

9 II Kvalitetsudvikling/Opfølgningsplan l. Udvælgelse af indsatsområder Indsatsområder vælges på grundlag af selvevalueringen, som holdes op mod skolens kvalitetsmål. Proces starter i januar-februar. Strategiudvalget indhenter desuden forslag til indsatsområder fra udvalg, elevråd og ledelse og udarbejder forslag til høring i PRF. Indsatsområderne afspejler delvist skolens opfølgningsplaner. 2. Evaluering af indsatsområder Evalueringen gennemføres af ledelse/stu. Ansvar for evalueringen, respondenter, tidshorisont, metode og opfølgning er afhængig af hvilket indsatsområde der er valgt.

10 Kvalitetsmål Der opstilles følgende mål. Målene fastsættes hvert år i forbindelse med opfølgningsplanen. Parameter Mål Løfteevne, eksamensresultat. Løfteevnen må ikke være signifikant negativ. Løfteevnen må ikke være negativ tre år i træk Løfteevne for de enkelte fag. Løfteevnen må ikke være signifikant negativ i to ud af de seneste tre år (for hvert niveau, skr., mdt.) Fraværsprocent. Gennemsnitlig fraværsprocent skal ligge under landsgennemsnittet.. Gennemsnit for skriftlige forsømmelser skal ligge under landsgennemsnittet. Elevtrivselsundersøgelse (ETU)/Undervisningsmiljøvurderin{ (UMV) l skoleåret 2017/18 startes med en ny ETU, da ministeriet har bestemt, at de vil stå for udarbejdelsen af denne. Derfor er sammenligningsgrundlaget med tidligere undersøgelser sparsomt. Målene herunder er ønskede mål, men på betingelse af at STUK stiller de rette data til rådighed:. Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen må ikke ligge signifikant under landsgennemsnittet.. Alternativt at resultatet ikke må ligge markant under resultatet for sammenlignelige skoler. Gennemførelsesprocent. Gennemførelsesprocenten skal ligge over landsgennemsnittet Den fælles undervisningsevaluering Påfaldende negative udsving/afvigelser undersøges

11 20l8. Version l (24/5 20l8) Fastholdelse MfG STUDIEVEJLEDNINGENS, IÆSE-, OG MATEMATIKVEJLEDNDWENS OPGAVER l. g opgaver i klasserne Opgave Indhold Studievej'iederne Læsevejlederne Matematikvejlerne Præsentation af vejledningen i nye klasser Vejlederpræsentation samt orientering om vejledningstilbud herunder Studievalg Fyn samt fastholdelsestiltag og støttemuligheder. Orienteringen foregår klassevis. (l lektion pr. klasse skemalægges) Elektronisk screening Læsevejlederne præsenterer og gennemfører screeningen (l lektion) Efterfølgende præsenteres resultatet og læsevejlederne oplyser eleverne om de forskellige tilbud om kurser og støtte i øvrigt, (l lektion skemalægges) Faglig læsning Læsevejlederne møder alle l. g'erne i 3 lektioner(skemalægges) med emnet faglig læsning Screening og længere test Vejledning i minigrupper Matematiklærerne gennemfører screeningen (ca. 15 min) Vejlederen rotter opgaverne og i samråd med læreren indbydes elever med særlige behov til en længere test og en samtale (l modul) Elever med generelle og specifikke vanskeligheder tilbydes hjælp/ vejledning i mindre grupper (ca. 30 min pr uge) Deltagelse i klassemøder Studievejlederne deltager i del af klassemødet i okt./nov. + mar. /apr. Enkeltelever drøftes. Kursus for studieretningslærerne Læsevejlederne afholder kursus for studieretningslæreme i faglig læsning Fraværsgennemgang og efterfølgende Se efterfølgende bilag vedr. fastholdelsesvejledning for samtaler med elever. præcisering af opgaven Aktiviteter, som implicerer skemalægning aftales løbende med VN/TP 2.g opgaver Opgave Fraværsgennemgang og efterfølgende samtaler med elever. Deltagelse i klassemøder og lærerforsamlinger Støtte til enkeltelever It-rygsæk cafeer Indhold Se efterfølgende bilag l for præcisering af opgaven Studievejlederne deltager i del af klassemøderne i okt./nov. og igen i mar. /apr., hvor enkeltelever drøftes Specifikke og generelle problemer og til elever henvist af lærere og studievejledere, herunder i forhold til SRO og SRP

12 2018. Version l (24/5 20i8) 3.g opgaver Opgave Fraværsgennemgang og efterfølgende samtaler med elever. Deltagelse i kiassemøder Støtte til enkeltelever It-rygsæk cafeer Indhold Se efterfølgende bilag l for præcisering af opgaven Studievejlederne deltager i del af klassemøderne i okt./nov. og igen mar. /apr. / hvor enkeltelever drøftes Specifikke og generelle problemer og til elever henvist af lærere og studievejledere, herunder i forhold til SRO og SRP Øvrige vejlederopgaver Opgave Træffetid på almindelige skoledage Træffetid efter aftale Træffetid efter aftale Nye elever med specifikke problemer Tildeling af ekstra timer Deltagelse i pædagogiske ledelsesmøder Møder med rektor/ansvarlig uddannelsesleder om forsømmelser Møder i vejledergruppen Møder i vejledergruppen Møder i vejledergruppen Tilstedeværelse torsdagen før dimissionen Mentortitdeling SPS aftaler SPS aftaler SPS aftaler Psykologkontakt Kontakt med eksterne samarbejdspartnere Kontakt med eksterne samarbejdspartnere Kontakt med eksterne samarbejdspartnere Efteruddannelse og konferencer Efteruddannelse og konferencer Efteruddannelse og konferencer Brobygning Studievalg Fyn UU samarbejde Indhold 2 moduler pr. uge pr. vejleder fordelt på to ugedage. Træffetiden benyttes til individuelle elev og lærerhenvendelser og samtaler. Træffetiden benyttes til individuelle elev og lærerhenvendelser og samtaler Træffetiden benyttes til individuelle elev og lærerhenvendelser og samtaler Nye elever indkaldes i samarbejde med JW Formidler ekstraundervisning til elever med særlige behov. Vejledere deltager hver anden uge 8 årlige møder l modul pr. uge Opfølgning på rådgivningsmøder samt samtaler med elever og forældre Udpeger elevmentorer (lærere) og arrangerer opfølgende møder med disse l samarbejde med PL l samarbejde med PL l samarbejde med PL Herunder supervision Herunder forældre Herunder forældre Kontakt og koordinering

13 2018. Version l (24/5 20l8) Deltagelse i UPV og optagelsessamtaler i forbindelse med skoleskift Eksamen for elever med IT-rygsæk Forældreaften i september Informationsmøder i Januar SPS-koordinering Medvirke ved udvælgelse i forbindelse med udlandsophold Mentorkoordinator Forældremøder i november (studieretningsvalget) Læsetræningshold Grammatik- og stavehold Matematikhjælp/-vejledning Tid til eksamen Kursus for eksamensangste Mundtlighedstræning Tildeling af ekstra tid til eksamen for elever med IT rygsæk. Primært i l.g Indstiller elever til ekstra tid til eksamen Bilag l Fastholdelsesvejledning: Vejleder-, lærer- og uddannelseslederfunktioner. Klassens vejleder modtager én gang om måneden en "bruttoliste" fra uddannelsesleder med elever, som forsømmer for meget. Vejleder indkalder disse elever til samtale om årsager til fraværet/forsømmelserne og drøfter muligheder for at ændre elevens fraværsmønster. Vejleder mødes herefter med årgangslederen og drøfter evt. tildeling af sanktion mv. Sanktionerne er: skriftlig advarsel, mv. i henhold til studie- og ordensregler.. Ved vedvarende fraværsproblemer/skriftlige mangler iværksætter uddannelseslederen sanktioner overfor eleven.. Vejlederne kan kontaktes af eleverne individuelt angående personlige problemer, sygdom, studieteknik, organisering af skolearbejde, ønske om uddannelsesskift/-ophør.. Studieretningsteam og klassekoordinator har fokus på såvel den enkelte elevs læring og trivsel som klassens lærings- og sociale miljø og iværksætter individuelle og fælles indsatser i klassen.. Klassemøde afholdes én gang pr. semester efter karaktergivning Første del af mødet har til formål at aftale handlingsplaner for enkeltelever. Alle klassens lærere, vejleder og uddannelsesleder deltager i mødet. Forinden indstiller klassens lærere elever til klassekoordinator, som leder mødet.. Klassens faglærere og vejleder kan henvise enkeltelever til læsevejleder/matematikvejleder, som iværksætter et forløb med eleven med fokus på elevens specifikke problem.. Klassens faglærere og vejleder kan foreslå ekstraundervisning for enkeltelever eller grupper af elever. Denne undervisning formidles af vejleder og iværksættes af uddannelsesleder.

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Indledning BG s kvalitets- og evalueringsplan udgør den overordnede ramme for arbejdet med kvalitets- og evalueringsarbejdet. Arbejdet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Beskrivelse af systemets principper

Beskrivelse af systemets principper Gribskov Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Systemet er baseret på Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Relevante paragraffer fremgår

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystem. Struer Statsgymnasiums udmøntning af bekendtgørelsens krav tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

Kvalitetssystem. Struer Statsgymnasiums udmøntning af bekendtgørelsens krav tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag: Kvalitetssystem 1. Skolens kvalitetssystem Jf. BEK nr 367 af 19/04/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse og BEK nr 497 af 18/05/2017 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser kapitel 10 skal institutionen

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Trine Rhein-Knudsen Læringskonsulent STUK trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk Dagsorden Lovkomplekset og reformens intentioner Hvad

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser

Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser EUC Nord har stort fokus på skolens fastholdelsesstrategi med det formål at forebygge og mindske fravær og frafald på erhvervsgymnasiet. Det har stor

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Ethvert gymnasium skal have et system til kvalitetsarbejde og resultatvurdering, der udmøntes i en evalueringsstrategi

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Alssundgymnasiets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Alssundgymnasiets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Indholdsfortegnelse Kvalitetssystemet og evalueringsplanen... 2 AGS Værdigrundlag/vision... 2 Ledelsens organisering og samarbejde med lærere, elever og administrativt personale... 3 Evalueringsplanen/regelmæssige

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Indhold Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering... 2 1. Baggrund og overordnet formål:... 2 2. Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De retningsgivende mål for kvalitet på det gymnasiale område...

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur

Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur Favrskov Gymnasiums organisationsstruktur Ledelsen: Rektoratet (rektor og vicerektor): Bestyrelse og eksterne forhold, økonomi- og målstyring, personale/hr og elever, PR og SU Pædagogiske ledere F.eks.

Læs mere

Evaluering på Vestfyns Gymnasium

Evaluering på Vestfyns Gymnasium Evaluering på Vestfyns Gymnasium Udkast til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan (revideret version) Præsentation af systemet Sammenhæng mellem Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Den

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb Velkommen til et spændende grundforløb GRUNDFORLØBET PÅ RØDKILDE En pakke med udfordringer Sociale og faglige aktiviteter Obligatoriske evalueringssamtaler Undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag,

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole Kvalitetspolitik For Aalborg Katedralskole Indhold Formål side 1 Metode side 1 Værdier side 1 Visioner side 1 Målsætninger side 2 Metoder til kvalitetssikring side 3 Kvalitetsrapport side 5 Undervisningsevaluering

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling 1 Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling April 2006 2 Indholdsfortegnelse I Præsentation af systemet Skolens udgangspunkt for kvalitetsudvikling side 1 1.a Kvalitetssystemet skema 1 side 2 Bemærkninger

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Evalueringsstrategi for HTX

Evalueringsstrategi for HTX Senest revideret 26. januar 2018 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 1 Fire evalueringsperspektiver med hver sit fokus... 2 1. Evaluering af elever... 4 2. Evaluering af undervisning... 5 3. Evaluering

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2018-19 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LOV nr. 1716 Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI - FG

EVALUERINGSSTRATEGI - FG EVALUERINGSSTRATEGI - FG FORMÅL På Frederikssund Gymnasium har vi en strategi for evaluering, der går ud på at sikre: At eleverne løbende er opdateret om, hvordan de klarer sig fagligt i de enkelte fag,

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Opfølgningsplan. De gymnasiale uddannelser

Opfølgningsplan. De gymnasiale uddannelser Opfølgningsplan 2016 De gymnasiale uddannelser 2016 Opfølgningsplan Baggrund for de iværksatte indsatser Efter den årlige auditproces, hvor vi har gennemgået de enkelte afdelingers resultater på de fastlagte

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder. Om team

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder. Om team Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i studieretningsgymnasiet til forskel fra grundforløbet i 1g, hvor studiegruppen

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet HHX

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet HHX Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet HHX Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4 1.2.

Læs mere

Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012

Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012 Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012 AUGUST uge 31-35 Skemalægges: 1-2 lektioner: Uddannelsens opbygning og valg, www. otg.dk, www.ug.dk, studievaner,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet (hhx) Roskilde Handelsskole 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS

Læs mere