Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige"

Transkript

1 ANALYSE Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige Resumé De danske kommuner bruger private rådgivere til en lang række opgaver, som kommunens egne ansatte ikke selv har ressourcer eller kompetencer til at varetage. Denne undersøgelse, som baserer sig på svar fra 108 forvaltningschefer i de danske kommuner, viser med al tydelighed, at tilfredsheden med de private rådgivere er stor, og at udgifterne er pengene værd. De private rådgivere bidrager i særlig grad med en dyb faglig, specialiseret viden, som forvaltningen ikke selv er i besiddelse af. Med denne omfattende undersøgelse kan vi sætte en tyk streg under det faktum, at private rådgivningsvirksomheder leverer en unik og værdifuld rådgivning til forvaltningerne i de danske kommuner. Nøgletal fra undersøgelsen 87 pct. af forvaltningscheferne svarer, at den senest indkøbte private rådgivningsydelse var pengene værd. Samtidig udtrykker 89 pct. af de adspurgte, at de generelt har været tilfredse eller meget tilfredse med de rådgivningsydelser, som deres forvaltning har købt inden for de seneste 12 måneder. Det er særligt rådgivning inden for bygge, anlæg og teknologi (61 pct.) samt jura (60 pct.), der anvendes i forvaltningerne. De private rådgivere bidrager først og fremmest med ny faglig viden, som ikke findes i offentlige forvaltninger i dag. På spørgsmålet om, hvorfor forvaltningscheferne indkøber private rådgivere, svarer 82 pct., at de private rådgivere bidrager med specialiseret faglig viden. I forlængelse heraf begrunder 73 pct. indkøbet med, at man ikke på nuværende tidspunkt har den faglige viden i huset og samtidig svarer 45 pct., at man ved indkøb af rådgivere har mulighed for at kompetenceudvikle medarbejdere. Lidt over halvdelen (52 pct.) angiver, at den seneste private rådgivningsydelse har givet kommunens borgere en bedre service. Kun 22 pct. er uenig i denne påstand. De resterende 26 pct. har angivet, at de ikke ved det, eller at det ikke var relevant sidst de indkøbte private rådgivningsydelser. 77 pct. af de adspurgte forvaltningschefer angiver, at de altid eller ofte går i dialog med markedet, inden der udarbejdes udbudsmateriale til indkøb af ekstern rådgivning. Derudover svarer 46 pct. af forvaltningscheferne, at de i høj eller meget høj grad tager transaktionsomkostninger med i deres overvejelser, når de tilrettelægger indkøb af rådgivning fra private virksomheder. Af: Daniel Møller Jensen, politisk konsulent og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: maj 2018

2 Forvaltningscheferne: Privat rådgivning er pengene værd Ser man på Figur 1, er der ingen tvivl om, at de ydelser, som private rådgivere leverer til kommunerne, er pengene værd. Hele 87 % af forvaltningscheferne mener nemlig, at private rådgivning og konsulentydelser er pengene værd. Det understreger, at private rådgivere er vigtige som katalysator for videnspredning og innovation i den offentlige sektor. Når kommunerne køber private rådgivere tilføres ressourcer, som kan bruges med en meget høj grad af fleksibilitet, hvilket stort set altid gør det pengene værd for forvaltningerne sammenlignet med, hvis de selv skulle allokere ressourcer til den pågældende opgave. Brugen af private rådgivere er oftest den mest omkostningseffektive løsning, fordi der er tale om specialiserede kompetencer, der løser en konkret opgave i en tidsbegrænset periode. Det er altid fornuftigt at se på, hvordan det offentliges ydelser produceres mest omkostningseffektivt. Her kan private rådgivere være med til at finde nye metoder at løse opgaverne på. På den måde skabes en effekt, som er langt mere værd end selve udgiften. Brugen af private rådgivere er oftest den mest omkostningseffektive løsning. Derfor bør der heller ikke udelukkende fokuseres på udgiften til private rådgivere, men i stedet på den effekt og værdi, man får for pengene. Her viser undersøgelsen, at forvaltningscheferne er meget tilfredse med de ydelser, som rådgiverne har leveret. Figur 1: Forvaltningschefernes vurdering af, om den seneste indkøbte rådgivningsydelse var pengene værd 87% 7% 6% 0% Ja Nej Ved ikke Vi har aldrig brugt eksterne rådgivere eller konsulenter i min forvaltning Note: n =

3 Stor tilfredshed med private rådgiveres ydelser Der eksisterer en udbredt tilfredshed med de ydelser, som private rådgivere leverer til kommunerne. Det ses tydeligt i Figur 2, hvor 89 % af forvaltningscheferne er tilfredse med det arbejde, som private rådgivere har udført. Resultaterne vidner om, at den danske rådgiverbranche leverer ydelser på et særdeles højt fagligt niveau. Rådgiverne er ofte veluddannede og kendetegnet ved at besidde højt specialiseret viden og indsigt på de felter, der efterspørges i. Til forskel fra kommunernes egne medarbejdere møder den eksterne rådgiver op med et udefra-ind -perspektiv på opgaven og kan derfor se mere uvildigt og klart på de veje, der kan føre til handlinger og beslutninger. Ved at anvise nye veje, innovere og komme med svar, som kommunerne ikke selv har ressourcer og/eller kompetencer til at identificere, leverer private rådgivere dokumenterbar effekt og værdi, som opleves særdeles tilfredsstillende i de danske forvaltninger. Figur 2: Forvaltningschefernes tilfredshed med de projekter, som konsulenter og eksterne rådgivere har udført for dem i løbet af de seneste 12 måneder 73% 16% 8% 1% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Note: n =

4 Specialiseret faglig viden er rådgivernes vigtigste egenskab Når det offentlige samarbejder med private rådgivere skaber det dokumenteret værdi. Som det ses af Figur 3, er en af de væsentligste årsager til, at kommunerne samarbejder med private rådgivere, at det giver adgang til specialiseret faglig viden. Private rådgivere er en genvej til specialiseret viden, som bidrager til nytænkning i det offentliges opgaveløsning og ikke mindst til at kvalificere de beslutninger, der træffes. Resultaterne i nedenstående figur viser også, at private rådgivere ofte indgår i opgaveløsningen, når kommunerne ikke selv har kompetencerne til det. Det understreger, at private rådgivere er med til at løfte vidensniveauet i den offentlige sektor og dermed særdeles vigtige i den offentlige opgaveløsning. Også når det gælder kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i kommunerne, spiller private rådgivere og konsulenter en vigtig rolle. Det er således 45 % af forvaltningscheferne, der peger på dette som en af grundene til at have benyttet private rådgivere. De offentlige ansatte har et indgående kendskab til egne arbejdsprocesser og udfordringer. Ved at samarbejde med private rådgivere, der, med et udefra-ind -perspektiv, kan se uvildigt på situationen, er det muligt at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere på et tungere erfaringsgrundlag. Private rådgivere og konsulenter er det offentliges genvej til specialiseret viden Figur 3: Forvaltningschefernes begrundelser for at indkøbe rådgivning og eksterne konsulentydelser de seneste 12 måneder Ekstern rådgivning giver adgang til specialiseret faglig viden Ekstern rådgivning benyttes pga. manglende kompetencer og kapacitet internt i organisationen Ekstern rådgivning kan være med til at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere 45% 73% 8 Ekstern rådgivning sikrer uafhængighed Ekstern rådgivning er fleksibelt Ekstern rådgivning bidrager til innovation 24% 31% 29% Ekstern rådgivning bidrager til effektivisering internt i organisationen Ekstern rådgivning er effektivt 15% 14% Ekstern rådgivning giver adgang til internationalt netværk og global indsigt Ved ikke 0% Note: n = 108. Søjlerne summerer ikke til 100%, da man har kunne afgive flere svar på spørgsmålet. 4

5 Brugen af private rådgivere resulterer direkte i et højere serviceniveau for borgerne Når det offentlige benytter sig af private rådgivere, der bidrager med specialiseret faglig viden, resulterer det ofte direkte i bedre service for borgerne. Sådan svarer over halvdelen af de adspurgte kommunale forvaltningschefer. Det vidner om, at private rådgivere er med til at kvalificere opgaveløsningen til gavn for borgerne. De offentlige ansatte har typisk ikke samme ekspertise eller erfaring med den givne opgave, fordi det ikke er opgaver, der løses ofte. Derfor kan private rådgivere i samarbejde med de offentlige ansatte være med til at løfte serviceniveauet. Brugen af private rådgivere resulterer i bedre service til borgerne Det bemærkes derudover, at knap 30 % af forvaltningscheferne angiver, at de ikke ved, om private rådgivere resulterer direkte i bedre service. Det understreger vigtigheden af, at rådgiverbranchen bliver bedre til at synliggøre den værdiskabelse, der tilføres i den offentlige sektor. Der vil nemlig også i fremtiden være stigende forventninger til evidens altså at rådgivernes værdiskabelse og effekt kan dokumenteres. Figur 4: Forvaltningschefernes holdning til om borgerne i deres kommune har fået bedre service, fordi forvaltningen har indkøbt ekstern rådgivning eller konsulentydelser 44% 27% 8% 16% 6% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Note: n = 108 5

6 Rådgivning om bygge, anlæg og teknologi samt jura er størst Figuren nedenfor viser forvaltningernes brug af private rådgivere inden for de seneste 12 måneder. Her ses det tydeligt, at rådgivning inden for bygge, anlæg og teknologi samt jura er de typer rådgivning, som flest kommuner har benyttet sig af. Herefter følger arkitektvirksomhed samt ledelsesrådgivning. I figuren fremgår det også, at 4 pct. ikke har købt rådgivningsydelser inden for det seneste år alle disse begrunder beslutningen med, at de ikke har haft behov (ikke vist i figuren). Der er således intet der tyder på, at de få forvaltningschefer, som ikke har købt privat rådgivning inden for de seneste 12 måneder, har fravalgt det, fordi det ikke var pengene værd. Kategorien Andet dækker særligt over: miljørådgivning, udbudsrådgivning, forskellige organisationsudviklende rådgivningsforløb samt tilsynsrådgivning. Figur 5: Forvaltningschefernes indkøb af konsulent- og rådgivningsydelser i løbet af de seneste 12 måneder Rådgivning inden for bygge, anlæg og teknologi Juridisk rådgivning 61% 60% Arkitektvirksomhed Ledelsesrådgivning 46% 45% Rekrutteringsrådgivning 31% Psykologisk rådgivning IT-rådgivning Revision og skatterådgivning PR og kommunikation Markedsanalyse og meningsmåling Landbrugsrådgivning Reklame Designvirksomhed 19% 18% 16% 11% 7% 6% Andet Min forvaltning har ikke købt ekstern rådgivning eller konsulentydelser i løbet af de seneste 12 måneder 4% 18% Note: n = 108. Søjlerne summerer ikke til 100%, da man har kunne afgive flere svar på spørgsmålet. 6

7 Hver tiende går for sjældent i dialog med markedet inden udbud Figur 7 viser, at når der udbydes rådgivningsydelser, går 77 pct. af de adspurgte forvaltningschefer i dialog med rådgivningsvirksomhederne, inden de udarbejder udbudsmateriale. Det er et udtryk for, at markedsdialog indgår i størstedelen af kommunernes udbud af rådgivningsydelser. Dog er det også værd at bemærke, at hver tiende sjældent eller aldrig går i dialog med markedet før et udbud. En tidlig markedsdialog giver indkøbere bedre forudsætninger for at stille de rigtige krav til rådgivningsydelserne og giver bedre muligheder for at tilrettelægge udbuddet på en måde, så løsningen rent faktisk løser den give udfordring. Når man tilrettelægger udbud af rådgivningsydelser er det vigtigt at have for øje, at rådgivning ikke er en hyldevare, men udføres specifikt til det pågældende behov og det skal udbuddene tage højde for. Derfor er det bekymrende, at hver tiende forvaltning sjældent eller aldrig går i dialog med markedet før udbud. Figur 7: Forvaltningschefernes vurdering af, hvor ofte de går i dialog med markedet, inden der udarbejdes udbudsmateriale til indkøb af ekstern rådgivning og konsulentydelser 60% 17% 9% 13% 1% Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke Note: n = 108 7

8 Transaktionsomkostninger bør fylde mere i udbudsprocessen Når det offentlige sender en rådgivningsopgave i udbud, bruger rådgivningsvirksomhederne rigtig mange ressourcer på at afgive tilbud. Det er ikke blot problematisk for den danske rådgiverbranche, men det er også et problem for den offentlige sektor. For det kan betyde, at den offentlige sektor går glip af innovative løsninger, fordi rådgivningsvirksomhederne simpelthen afstår fra at afgive tilbud og konkurrencen dermed svækkes. Det betyder også, at de tilbud, som det offentlige modtager, bliver dyrere end nødvendigt, fordi rådgivningsvirksomhederne lader transaktionsomkostningerne afspejles i priserne. Derudover bruger offentlige indkøbere for mange ressourcer på at vurdere tilbud, når der eksempelvis udbydes i åbne udbud med mange tilbudsgivere. Derfor er det også bekymrende, at transaktionsomkostninger ikke fylder mere for de adspurgte forvaltningschefer. Det ses nemlig af Figur 8, at for over 40 procent fylder spørgsmålet om transaktionsomkostninger relativt lidt. Det er bekymrende, fordi det betyder, at der risikerer at være et unødvendigt stort samfundsspild som følge af, at virksomhederne afstår fra at afgive tilbud og konkurrencen dermed svækkes. Figur 8: Forvaltningschefernes vurdering af, hvor meget transaktionsomkostninger fylder i forvaltningens overvejelser, når indkøb af ekstern rådgivning og konsulentydelser tilrettelægges 36% 3 10% 7% 13% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Note: n = 108 8

9 Om dette notat Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 23. maj Undersøgelsen baserer sig på svar fra 108 forvaltningschefer i de danske kommuner. Undersøgelsen blev i alt sendt til 224 forvaltningschefer, hvilket giver en svarprocent på 48 pct. Forvaltningschefer i 76 ud af 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Kigger man på de kommuner, som ikke er med i undersøgelsen, er der ikke noget, der tyder på systematisk frafald hverken på kommunestørrelse eller -geografi. Undersøgelsen er ligeledes bredt dækkende på de største forvaltningsområder i de danske kommuner Overordnet set forventes undersøgelsen resultater altså at være dækkende for de danske kommunalforvaltninger som helhed. Om Dansk Erhvervs Analysenotater Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. Kontakt Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på eller tlf Henvendelser angående rådgivningsbranchen kan ske til politisk konsulent Daniel Møller Jensen på eller tlf NOTER i fremtidens-radgivere 9

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser VEJLEDNINGSPJECE TIL OFFENTLIGE INDKØBERE Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser www.danskerhverv.dk Indhold Stort potentiale i bedre udbud 3 AFKLARING Hvad har indkøber behov for at vide mere om?

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen ANALYSE Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen 30 pct. af kommunerne har hjemtaget opgaver uden at genudbyde dem siden 1. januar 2015. Dansk hverv sætter spørgsmålstegn ved denne praksis, der gør det

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Rammeaftaler rammer skævt

Rammeaftaler rammer skævt ANALYSE Rammeaftaler rammer skævt En stikprøve foretaget af Dansk Erhverv viser, at flere kommuner fejlestimerer omsætningen på deres rammeaftaler, når de fastsætter den forventede værdi i udbudsmaterialet.

Læs mere

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget ANALYSE Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, der har eksportsalg, oplever hver tredje, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig

Læs mere

E-handlen brager frem i detailsektoren

E-handlen brager frem i detailsektoren ANALYSE E-handlen brager frem i detailsektoren Resumé E-handlen har haft tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Medarbejderkonflikter i danske virksomheder

Medarbejderkonflikter i danske virksomheder ANALYSE Medarbejderkonflikter i danske virksomheder og lønmodtagere svarer enslydende, at større interne konflikter kun optræder i hver femte virksomhed årligt. Til gengæld oplever lønmodtagerne i højere

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Erhvervslivet forventer vækst

Erhvervslivet forventer vækst ANALYSE Erhvervslivet forventer vækst Resumé Dansk økonomi er i et opsving. Væksten de sidste tre år har i gennemsnit været på omkring 2 pct., og selvom det ser ud til, at væksten i år bliver lidt lavere,

Læs mere

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer ANALYSE Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer Resumé Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere

Læs mere

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen ANALYSE Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen Resumé Det er efterhånden velkendt, at rigtig mange danske virksomheder mangler arbejdskraft, hvilket for mange virksomheder betyder færre

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne

Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne ANALYSE Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne Resumé De nye GDPR-regler har resulteret i et regimeskifte, hvor databeskyttelse, og deraf medfølgende krav til virksomhederne, er væsentligt

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark ANALYSE Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark Resumé Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark. Det er vurderingen fra 447 virksomheder, der har deltaget i en survey

Læs mere

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren ANALYSE EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren Resumé I maj 2018 trådte GDPR-reglerne (persondataforordningen) i kraft og varslede den største ændring af virksomheders håndtering af persondata

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

Halloween er børnenes fest

Halloween er børnenes fest ANALYSE Halloween er børnenes fest Resumé Halloween-feberen har for alvor landet og de danske supermarkeder sælger græskar, pynt og udklædning i lange baner. Selvom de nyeste tal viser, at den landsdækkende

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2013 med 1 mia. kr. fra 4,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi ANALYSE Danskernes brug af ny sundhedsteknologi I disse år er der stor fokus på nye, innovative sundhedsteknologiske løsninger, som kan hjælpe mennesket i kampen for det sunde liv. Der er efterhånden et

Læs mere

Skattereglerne er blevet mere komplicerede

Skattereglerne er blevet mere komplicerede ANALYSE Skattereglerne er blevet mere komplicerede Lige godt hver tredje virksomhed oplever, at skattereglerne er blevet mere komplekse i løbet af de seneste fem år. Det er et problem, fordi det gør det

Læs mere

Figur 1: Spg: Har din virksomhed givet tilbud på offentlige opgaver i løbet af det seneste år? Offentlige opgaver i udbud 17%

Figur 1: Spg: Har din virksomhed givet tilbud på offentlige opgaver i løbet af det seneste år? Offentlige opgaver i udbud 17% GRAKOM ANALYSE SEPTEMBER 2018 KVALITETEN AF DE OFFENTLIGE UDBUD HALTER Kun 30 pct. af Grakoms medlemsvirksomheder har afgivet tilbud på offentlige udbud det seneste år. Dette er på trods, at flertallet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen ANALYSE Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen Resumé Mange danskere benytter julen til at drikke et godt glas vin med familie og venner. Hele 88 pct. af danskerne drikker vin i forbindelse

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk 12 H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V DIRaadgiverne@di.dk +45 3377 4601 raadgiverne.di.dk Dansk Industris branchefællesskab for rådgivervirksomheder Følg på LinkedIn Følg på Twitter Bestil s

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug ANALYSE Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Resumé Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremover. Et af pejlemærkerne er, at

Læs mere

Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger Det mener DI Rådgiverne om offentlige indkøb Transaktionsomkostninger er spild af ressourcer Høje er et samfundsproblem Det er forbundet med store omkostninger for rådgiverbranchen at byde på offentlige

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Uinteresserede jobansøgere er et stort problem for danske virksomheder Den danske økonomi buldrer fremad, og virksomhederne

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

Produktsikkerhed i nethandlen

Produktsikkerhed i nethandlen ANALYSE Produktsikkerhed i nethandlen Kvinder og ældre danskere går mest op i produktsikkerhed, når de køber ind på nettet børnefamilierne bekymrer sig mindre og handler samtidig oftere på Wish.com, hvor

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche ANALYSE Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche Resumé: Der er fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche. I februar 2019 var der 854 privatdrevne kommercielle fitnesscentre i Danmark. Det er

Læs mere

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018.

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018. Aalund Business Insight Revisionsbranchen November Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering Hver fjerde danske virksomhed med mere end 10 ansatte vil søge ekstern rådgivning

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten som helhed oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af omkostningerne ved offentlige indkøbsprocesser og mulige effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af omkostningerne ved offentlige indkøbsprocesser og mulige effektiviseringer Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af omkostningerne ved offentlige indkøbsprocesser og mulige effektiviseringer Oktober 2018 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Adgang til specialiseret viden og effektivisering er drivkraft bag kommunernes brug af rådgivere

Adgang til specialiseret viden og effektivisering er drivkraft bag kommunernes brug af rådgivere DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE November 2014 Adgang til specialiseret viden og effektivisering er drivkraft bag kommunernes brug af rådgivere Næsten 90 pct. af kommunerne benytter ekstern videnrådgivning

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8.

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8. Årsregnskaberne 2013 - Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Høj dansk selskabsskat reducerer investeringerne i Danmark Et af de helt store problemer i dansk økonomi er, at der bliver

Læs mere

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser Ref. MBH 18.07.2016 2016 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 6 Den typiske selvstændige... 7 Karakteristika... 7 Erfaring som lønmodtager og selvstændig...

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere