Uddannelseskonference maj LINK til programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseskonference 27. - 28. maj 2015. LINK til programmet"

Transkript

1 Uddannelseskonference maj 2015 LINK til programmet

2 Uddannelseskonference 2015 Velkomst Det er mig en stor glæde, endnu en gang, at kunne byde velkommen til Forsvarsakademiets årlige uddannelseskonference. Uddannelseskonferencen skal ses som et bidrag til den videre udvikling af uddannelserne i forsvaret gennem videns- og erfaringsdeling samt etablering af netværk. Konferencen vil blive gennemført dels i plenum, dels i to workshopperioder. Med uddannelseskonferencens overordnede rammer vil der løbende være mulighed for sparring og drøftelse. Ikke mindst i de mange workshops vil der være mulighed for dialog og aktivitet. Teknologiens muligheder er et område, der fortsat er behov for at sætte fokus på som en naturlig del af vores uddannelser og kompetenceudvikling. Der er derfor også denne gang workshops, hvor det er på agendaen. Vi vil også gerne vise nogle af de elektroniske værktøjer og produkter, der kan blive relevante for kommende uddannelsesudviklere så derfor opfordrer jeg alle til at få så meget som muligt ud af FU Cafeen på Torvet. Som tidligere år, har vi forsøgt at imødekomme ønsker og forslag fra myndighederne om emner, der er relevante for konferencen. Tak for alle bidragene og tak til de af jer, der giver indlæg eller har tilbudt at gennemføre en workshop. Som et indspark udefra har vi i år inviteret Professor Lars Qvortrup, Ålborg Universitet, som vil give et indlæg om Læringsledelse. 2

3 Workshops I både workshopperiode 1 og 2 er der en workshop Instruktørvirke i Forsvaret, som er af 90 min. varighed. De øvrige workshops er af 40. min varighed. Med de parallelle spor vil alle få mulighed for at deltage i mange forskellige workshops. De forskellige Workshops har et begrænset antal deltagerpladser dette gælder for både workshopperiode 1 og 2, hvilket primært er dimensioneret af lokalets størrelse og indretning. Ved ankomst bedes du tilkendegive hvilke workshops du vil deltage i. Uddannelsesprisen Vi glæder os også til at overrække Forsvarsakademiets Uddannelsespris Læs om De Fem Nominerede i den separate folder, og husk at stemme på din favorit i løbet af konferencens første dag. Vel mødt god fornøjelse På vegne af PFU / FAK Helge Frøsig-Jørgensen 3

4 Konferenceprogram maj - Onsdag Check-in, udlevering af nøgler, navneskilte m.m Frokost Velkomst Ved OL Helge Frøsig-Jørgensen Status på uddannelsesområdet i Forsvaret, herunder VFK (KOR3) ansvar og relationer. Ved MJ Henrik Jedig Jørgensen, VFK (KOR3) Læringsledelse Ved Professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet Pause Instruktørvirke i Forsvaret Ved OK Thomas Grønlund, FAK-PFU Kvalifikationsrammen Ved MJ Tom Blankensteiner, FAK-PFU Pause WORKSHOPS PERIODE I Middag HO s læringshjul Ved MJ Thomas Lunau, FAK-HO Pause Mellem teori og praksis, integration af de to typer studerende på hærens nye officersuddannelse. Ved LEK Dorte Fensteen Nielsen, FAK-ISK og KN Rene Okholm, FAK-ILO ? Networking og refleksion 4

5 Konferenceprogram maj - Torsdag Morgenmad Godmorgen - og administation Skiftende læringsrum Ved LEK GRO Frølund, FAK-ISK Pause WORKSHOPS PERIODE II og kaffe tilgængelig Pause Afslutning Ved Forsvarsakademiet, herunder overrækkelse af Forsvarsakademiets Uddannelsespris Frokost 5

6 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 6

7 Workshops periode I Hvad med effekten af e-læring? Hvad med effekten af e-læring? Workshops periode II Asynkron kollaboration Asynkron kollaboration Asynkron kollaboration Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetancer Indvolvering af deltagerne via IT Instruktørvirke i Forsvaret. Taksonomi og læringsmål Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetancer Indvolvering af deltagerne via IT Tegn dit budskab Instruktørvirke i Forsvaret. Læringsmål og læringsaktiviteter Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Tegn dit budskab Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Tegn dit budskab Quizspil i Forsvaret Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Quizspil i Forsvaret Quizspil i Forsvaret FU-TORV FU-TORV

8 Status på uddannelsesområdet i Forsvaret, herunder VFK (KOR3) ansvar og relationer. Ved MJ Henrik Jedig Jørgensen, VFK (KOR3) Da Forsvarskommandoen og de tre operative kommandoer blev nedlagt og afløst af Den Værnsfælles Forsvarskommando med syv stabe i oktober 2014, blev også forankring og bemanding af uddannelsesområdet i Forsvaret ændret. Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarets hovedværksteder og de tre værn forblev indenfor Forsvarschefens myndighedsområde, som dog samtidig blev justeret, da man nedlagde de funktionelle tjenester og oprettede nye styrelser under Forsvarsministeriet. Desuden blev officersskolerne organisatorisk samlet under Forsvarsakademiet (beslutning om en fysisk samling udestår), mens værnene fortsat uddanner soldater og mellemledere. Endelig har HR-strategien styrket Forsvarets uddannelsers fokus på de militære kernekompetencer, idet Forsvaret i størst muligt omfang skal nyttiggøre det civile uddannelsessystem. Forsvaret skal samtidig sikre, at kompetencer som erhverves i Forsvaret dokumenteres, så de kan danne grundlag for ansættelse og uddannelse udenfor Forsvaret. Dermed udbyder Forsvaret nu dokumenterede kernemilitære specialkompetencer til hele Forsvarsministeriets ressort, hvilket betyder at styrelser og departement nu er kunder hos Forsvarschefen. Indlægget fra KOR3 vil præsentere, hvordan ansvaret for Forsvarets uddannelser er forankret i den nye organisation af Forsvarets ledelse, hvilke overvejelser og planer der ligger for Uddannelsesforum, samt hvilke tanker og overvejelser der ligger omkring Forsvarschefens styring af HR- og Uddannelsesområdet. Desuden vil indlægget kort gøre status over udrulning af kompetencestrategien. 8

9 Beskrivelser af indlæg Læringsledelse Ved Professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet Inden for de seneste år er der foregået et paradigmeskifte inden for uddannelse, undervisning og pædagogisk forskning. Hovedoverskriften er synlig læring, og pointen er at al undervisning bør tilrettelægges ud fra viden om, hvad der i størst muligt omfang fremmer elevernes eller de studerendes læring. Herudfra er der kommet fokus på læringsmål, der omsættes til videns- og færdighedsmål. Dette har også konsekvenser for vores forståelse af uddannelsesledelse. Fra at uddannelsesledelse har været domineret af skemalægning og fagmål, er nøgleordet i dag: Læringsledelse. En af de vigtigste bidrag til denne forståelse kommer fra den new zealandske forsker Viviane Robinson, hvis bog Student-centred leadership for nylig er kommet på dansk under titlen Elevcentreret ledelse (Dafolo 2015). I foredraget præsenteres paradigmet om synlig læring (John Hattie) og derudfra præciseres konsekvenserne med hensyn til læringsledelse på alle niveauer af uddannelsesinstitutionerne. Instruktørvirke i Forsvaret Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU HOLD PÅ HAT OG BRILLER når Thomas Grønlund på 25 minutter præsenterer de 165 sider i den nye Instruktørvirke i Forsvaret - om bogens hensigt, dens opbygning og dens mulige fremtid. 9

10 Kvalifikationsrammen Ved Major Tom Blankensteiner, FAK-PFU Projekt Udrulning af Kvalifikationsrammen for Livslang Læring blev igangsat af Forsvarskommandoen i januar Forsvarsakademiet fortæller kort om projektet, giver status for projektet her godt et år efter det blev påbegyndt og fortæller om tankerne for resten af projektforløbet. Der vil også være tid til spørgsmål og konstruktive kommentarer. HO s læringshjul Ved Major Thomas Lunau, FAK-HO Tilgår 10

11 Mellem teori og praksis, integration af de to typer studerende på hærens nye officersuddannelse. Ved Lektor Dorte Fensteen Nielsen, FAK-ISK og Kaptajn Rene Okholm, FAK-ILO. I foråret 2016 starter to typer studerende på Hærens Officersskole: erhvervsbachelorer med forholdsvis lang militær erfaring og civile bachelorer med 10 måneders militær uddannelse fra HSGS. Oplægget fokuserer på, hvordan hærens nye officersuddannelse kan skabe rum for, at de to gruppers forskellige kompetencer kan integreres bedst muligt. Hvordan udfordrer de to grupper hinanden og hvordan udfordrer de den pædagogiske tænkning på officersuddannelsen? Hvilke udfordringer afstedkommer de to typer studerendes forskellige udgangspunkt i forhold til læring i en ny kontekst? Oplægget søger desuden at skabe refleksion hos tilhørerne om, hvordan de nye officerskadetter vil indgå i hærens (og forsvarets) forskellige kurser og uddannelser. 11

12 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 12

13 Skiftende læringsrum Ved Lektor Gro Frølund, FAK-ISK E-learning at the Royal Danish Defence College: learner prototypes E-læring er i rivende udvikling globalt men også lokalt her ved Forsvarsakademiet. Direktivet som specificerede at 50% af vores uddannelser skulle indeholde en grad af e-læring har skubbet os i gang med en proces, som vi som organisation ikke er helt forberedt på. Fordelen er, at vi får lov til at eksperimentere, teste og udvikle nye undervisningsmetoder i fællesskab. Ulemperne er dog ganske betydelige; ved vi, hvordan vores e-læringsdidaktik påvirker vores kursister og studerende? Ved vi, hvilke læringsmuligheder de nye medier kan skabe? Er vi bevidste om de faldgruber brugen af medier måtte have? Forskningsprojektet E-learning at the Royal Danish Defence College: learner prototypes har til formål at sammenfatte forskningsresultater fra internationale studier på området med indgående, kvalitative undersøgelser af Forsvarsakademiets studerende og kursisters oplevelser af e-læring i deres uddannelser 13

14 Egne notater 14

15 Beskrivelser af Workshop I Hvad med effekten af e-læring? Ved Major Nils Finken, FAK-CDF Kursistens tilfredshed - eller mangel på samme - kan vi læse af den velkendte kursusevaluering eller smilesheetet. Problemet er, at den i bedste fald kun fortæller os om kursistens oplevelse og intet om den effekt, som kurset efterfølgende måtte have haft for Forsvaret, enheden eller kursisten selv. Bliver det lærte fra et kursus ikke anvendt i praksis, giver det ingen effekt. Hvordan kan vi som uddannelsesansvarlige finde ud af, hvad der virker og hvorfor? Og er der faktorer ved e-læring, der er anderledes end ved tilstedeværelsesundervisning, og som påvirker den organisatoriske effekt? Major Nils Finken fra Forsvarsakademiets Center for Digital Forvaltning har med to kolleger gennemført en effektmåling af et e-læringskursus i 2014 og vil sammenholde resultaterne af den klassiske kursusevaluering med det, som undersøgelsen af de organisatoriske effekt nogle måneder viste, når det lærte havde fået tid til at blive afprøvet i praksis. 15

16 Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetencer Ved Lektor Peter Sjøstedt, FAK-PFU Feedbackrobot, læringsgartner eller anerkendende terapeut? Hvad kendetegner den gode simulatorinstruktør? Denne workshop lægger op til drøftelse af hvilke pædagogiske kompetencer en simulatorinstruktør bør have. Er den vigtigste opgave for simulatorinstruktøren at give objektiv feedback til deltagerne og er det overhovedet muligt? Eller er der andre virkemidler og kompetencer som simulatorinstruktøren bør bringe i spil? Er der forskel på en simulatorinstruktør og andre instruktører og i så fald hvad? Workshoppen indledes med et oplæg af Lektor Peter Sjøstedt om simulatorinstruktørens pædagogiske kompetencer. Herefter tages der en åben drøftelse ud fra workshopdeltagernes interesse. Involvering af deltagerne via IT Ved Lektor Martin Hans Jensen, FAK-PFU Vi ved alle at aktiv inddragelse og involvering af de studerende, er et vigtigt redskab når der skal opnås god og dyb læring. Inddragelse og involvering kan ske ved hjælp af en lang række værktøjer og metoder, og IT kan i forskellige sammenhænge, være en interessant medspiller. På baggrund af Martin Jensens erfaringer og en stor interesse for digitale medier vil du i denne workshop, blive præsenteret for en række nyttige, let tilgængelige og gratis digi tale værktøjer, som med fordel kan bruges, når du skal involvere og inddrage dine studerende. Flere af de forskellige værktøjer, vil du få tid og mulighed for at afprøve, og derfor må du meget gerne medbringe PC, tablet eller Smartphone. 16

17 Quizspil I forsvaret Ved Seniorsergent Bob Ludvigsen, FAK-PFU I foråret 2014 år blev PFU-FU-SEK bedt om at udvikle en app til at understøtte engelskundervisning I søværnet. Kravene til applikationen var, at den skulle virke på alle typer af enheder både mobile og stationære, den skulle virke både som enkelt spiller og som turnbased spil. Det blev til et spil hvor spillerne kan udfordre hinanden på deres viden indenfor områderne: Maritime history and culture Maritime operations Navigation Seamanship Weapons and tecnology I denne workshop vil vi give en kort præsentation af baggrunden for at udvikle spillet og derefter en gennemgang af spillet og dets muligheder. Vi har ikke så mange mobile enheder til rådighed, så husk at medbringe din egen PC, smartphone eller tablet. Instruktørvirke i Forsvaret. Taksonomi og læringsmål Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU I workshoppen arbejder vi med hvordan læringsmål på forskellige niveauer forholder sig til deltagernes viden, færdigheder og kompetencer. Og vi finder eksempler på hvordan disse forskellige læringsniveauer kan få indflydelse på dine valg af aktiviteter. Det teoretiske grundlag for workshoppen er Kvalifikationsrammen for livslang læring og Instruktørvirke i Forsvaret. 17

18 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 18

19 Beskrivelser af Workshop II Asynkron kollaboration Ved Major Michael Thorsen og Lektor Martin Hans Jensen, FAK-PFU Denne WS henvender sig til dig, der har erfaring med asynkron kollaborativ læring, og er nysgerrig på hvordan udfordringer kan håndteres. I WS vil der på baggrund af et oplæg blive givet mulighed for at udveksle erfaringer om udfordringer og hvordan disse udfordringer kan håndteres. Der vil blandt andet blive mulighed for at drøfte, hvordan der skabes aktivitet i dialogen på nettet, hvordan og hvornår underviseren skal gribe ind i en dialog eller hvordan vi anvender det skriftlige i forhold til hinanden. Så hvis du er nysgerrig på dette, bør du deltage i denne WS. 19

20 Tegn dit budskab Visuelle stilladser Ved Seniorsergent Kristian Venø, ACW Du har måske stødt på begreberne visuelle stilladser eller grafisk facilitering. Begge begreber dækker over den type af formidlingsteknik du som underviser kan gøre brug af for at lette dine tilhøres mulighed for at fastholde dit budskab. Med afsæt i dette ønske, er visuelle stilladser i form af skrift og tegninger på plancher, tavler eller lignende et stærkt redskab. Ved at visualisere sit budskab bygges det op som et stillads, og step-by-step samles hovedpointerne for til sidst at give tilhøreren har et samlet overblik over hele budskabet. Der er flere fordele ved, at bruge de visuelle stilladser. De vigtigste er: Deltagere oplever en fælles, visuelt kommunikativ reference i formidlingen. Det forstærker oplevelsen af, at tale om noget og er med til at fastholde fokus. Mulighed for at skabe en god deltager-kontakt i forbindelse med formidlingen. Her forstærkes budskabet ved at alle kan se, hvilke ideer og forslag, der er bragt i spil. Hertil er de visuelle stilladser gode at bruge i forbindelse med opsamlinger og sammenfatninger, idet retning og resultatet af lektionen kan vises kronologisk. Deltagerne kan se, at der sker en udvikling i processen. Når hovedpunkter og ideer fastholdes, giver det en klar oplevelse af produktivitet. De visuelle stilladser kan således betragtes som procesmodeller og hvor illustrationerne er uhyre anvendelige til at strukturere og fastholde budskaber. Et stillads, hvorfra det er muligt at bygge, understøtte og fastholde de væsentligste budskaber overfor deltagerene. 20

21 Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Ved Cand.psyk.aut Allan Shapiro, FAK-ILO Workshoppen zoomer ind på praksisnære undervisningsforløb der via nærværende operative dilemmaer bereder vejen for læringsfremmende indlevelse hos kursisterne. Workshoppen bygger på erfaringer fra kurset Helhedsforståelse for forsvarets virke, der med afsæt i Libyen-missionen organiserer live-interviews med operativt personel herunder ledere (DET- COs), piloter, MTAA folk mm. Ved at involvere praksis i undervisningen indhentes unik viden, erfaringer og vurderinger fra operative sammenhænge og nærværende dilemmaer sættes i spil. På workshoppen får deltagerne mulighed for, at reflektere over hvordan de kan involvere praksis i egen undervisning (mulige metoder og design) med udgangspunkt i erfaringer fra kurset med forskellige inddragelsesmetoder samt diskutere FAKs særlige rolle ift. involvering af praksis. Instruktørvirke i Forsvaret. Læringsmål og læringsaktiviteter Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU I denne workshop tager vi afsæt i beskrevne læringsmål, når vi finder eksempler på, hvordan du kan organisere og gennemføre læringsaktiviteter, hvor alle deltagere er aktive både fysisk og kognitivt og hvor alle tager medansvar for gruppens læring og proces. Det teoretiske grundlag for workshoppen er Kvalifikationsrammen for livslang læring, Instruktørvirke i For-svaret og Cooperative Learning. 21

22 Egne notater 22

23 Egne notater 23

24 Ver 5

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2015. LINK til hjemmesiden

Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2015. LINK til hjemmesiden Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2015 LINK til hjemmesiden Uddannelsesprisen 2015 I denne folder kan du læse den fulde version for indstillingerne af de fem nominerede til For svarsakademiets Uddannelsespris

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere