Uddannelseskonference maj LINK til programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseskonference 27. - 28. maj 2015. LINK til programmet"

Transkript

1 Uddannelseskonference maj 2015 LINK til programmet

2 Uddannelseskonference 2015 Velkomst Det er mig en stor glæde, endnu en gang, at kunne byde velkommen til Forsvarsakademiets årlige uddannelseskonference. Uddannelseskonferencen skal ses som et bidrag til den videre udvikling af uddannelserne i forsvaret gennem videns- og erfaringsdeling samt etablering af netværk. Konferencen vil blive gennemført dels i plenum, dels i to workshopperioder. Med uddannelseskonferencens overordnede rammer vil der løbende være mulighed for sparring og drøftelse. Ikke mindst i de mange workshops vil der være mulighed for dialog og aktivitet. Teknologiens muligheder er et område, der fortsat er behov for at sætte fokus på som en naturlig del af vores uddannelser og kompetenceudvikling. Der er derfor også denne gang workshops, hvor det er på agendaen. Vi vil også gerne vise nogle af de elektroniske værktøjer og produkter, der kan blive relevante for kommende uddannelsesudviklere så derfor opfordrer jeg alle til at få så meget som muligt ud af FU Cafeen på Torvet. Som tidligere år, har vi forsøgt at imødekomme ønsker og forslag fra myndighederne om emner, der er relevante for konferencen. Tak for alle bidragene og tak til de af jer, der giver indlæg eller har tilbudt at gennemføre en workshop. Som et indspark udefra har vi i år inviteret Professor Lars Qvortrup, Ålborg Universitet, som vil give et indlæg om Læringsledelse. 2

3 Workshops I både workshopperiode 1 og 2 er der en workshop Instruktørvirke i Forsvaret, som er af 90 min. varighed. De øvrige workshops er af 40. min varighed. Med de parallelle spor vil alle få mulighed for at deltage i mange forskellige workshops. De forskellige Workshops har et begrænset antal deltagerpladser dette gælder for både workshopperiode 1 og 2, hvilket primært er dimensioneret af lokalets størrelse og indretning. Ved ankomst bedes du tilkendegive hvilke workshops du vil deltage i. Uddannelsesprisen Vi glæder os også til at overrække Forsvarsakademiets Uddannelsespris Læs om De Fem Nominerede i den separate folder, og husk at stemme på din favorit i løbet af konferencens første dag. Vel mødt god fornøjelse På vegne af PFU / FAK Helge Frøsig-Jørgensen 3

4 Konferenceprogram maj - Onsdag Check-in, udlevering af nøgler, navneskilte m.m Frokost Velkomst Ved OL Helge Frøsig-Jørgensen Status på uddannelsesområdet i Forsvaret, herunder VFK (KOR3) ansvar og relationer. Ved MJ Henrik Jedig Jørgensen, VFK (KOR3) Læringsledelse Ved Professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet Pause Instruktørvirke i Forsvaret Ved OK Thomas Grønlund, FAK-PFU Kvalifikationsrammen Ved MJ Tom Blankensteiner, FAK-PFU Pause WORKSHOPS PERIODE I Middag HO s læringshjul Ved MJ Thomas Lunau, FAK-HO Pause Mellem teori og praksis, integration af de to typer studerende på hærens nye officersuddannelse. Ved LEK Dorte Fensteen Nielsen, FAK-ISK og KN Rene Okholm, FAK-ILO ? Networking og refleksion 4

5 Konferenceprogram maj - Torsdag Morgenmad Godmorgen - og administation Skiftende læringsrum Ved LEK GRO Frølund, FAK-ISK Pause WORKSHOPS PERIODE II og kaffe tilgængelig Pause Afslutning Ved Forsvarsakademiet, herunder overrækkelse af Forsvarsakademiets Uddannelsespris Frokost 5

6 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 6

7 Workshops periode I Hvad med effekten af e-læring? Hvad med effekten af e-læring? Workshops periode II Asynkron kollaboration Asynkron kollaboration Asynkron kollaboration Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetancer Indvolvering af deltagerne via IT Instruktørvirke i Forsvaret. Taksonomi og læringsmål Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetancer Indvolvering af deltagerne via IT Tegn dit budskab Instruktørvirke i Forsvaret. Læringsmål og læringsaktiviteter Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Tegn dit budskab Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Tegn dit budskab Quizspil i Forsvaret Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Quizspil i Forsvaret Quizspil i Forsvaret FU-TORV FU-TORV

8 Status på uddannelsesområdet i Forsvaret, herunder VFK (KOR3) ansvar og relationer. Ved MJ Henrik Jedig Jørgensen, VFK (KOR3) Da Forsvarskommandoen og de tre operative kommandoer blev nedlagt og afløst af Den Værnsfælles Forsvarskommando med syv stabe i oktober 2014, blev også forankring og bemanding af uddannelsesområdet i Forsvaret ændret. Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarets hovedværksteder og de tre værn forblev indenfor Forsvarschefens myndighedsområde, som dog samtidig blev justeret, da man nedlagde de funktionelle tjenester og oprettede nye styrelser under Forsvarsministeriet. Desuden blev officersskolerne organisatorisk samlet under Forsvarsakademiet (beslutning om en fysisk samling udestår), mens værnene fortsat uddanner soldater og mellemledere. Endelig har HR-strategien styrket Forsvarets uddannelsers fokus på de militære kernekompetencer, idet Forsvaret i størst muligt omfang skal nyttiggøre det civile uddannelsessystem. Forsvaret skal samtidig sikre, at kompetencer som erhverves i Forsvaret dokumenteres, så de kan danne grundlag for ansættelse og uddannelse udenfor Forsvaret. Dermed udbyder Forsvaret nu dokumenterede kernemilitære specialkompetencer til hele Forsvarsministeriets ressort, hvilket betyder at styrelser og departement nu er kunder hos Forsvarschefen. Indlægget fra KOR3 vil præsentere, hvordan ansvaret for Forsvarets uddannelser er forankret i den nye organisation af Forsvarets ledelse, hvilke overvejelser og planer der ligger for Uddannelsesforum, samt hvilke tanker og overvejelser der ligger omkring Forsvarschefens styring af HR- og Uddannelsesområdet. Desuden vil indlægget kort gøre status over udrulning af kompetencestrategien. 8

9 Beskrivelser af indlæg Læringsledelse Ved Professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet Inden for de seneste år er der foregået et paradigmeskifte inden for uddannelse, undervisning og pædagogisk forskning. Hovedoverskriften er synlig læring, og pointen er at al undervisning bør tilrettelægges ud fra viden om, hvad der i størst muligt omfang fremmer elevernes eller de studerendes læring. Herudfra er der kommet fokus på læringsmål, der omsættes til videns- og færdighedsmål. Dette har også konsekvenser for vores forståelse af uddannelsesledelse. Fra at uddannelsesledelse har været domineret af skemalægning og fagmål, er nøgleordet i dag: Læringsledelse. En af de vigtigste bidrag til denne forståelse kommer fra den new zealandske forsker Viviane Robinson, hvis bog Student-centred leadership for nylig er kommet på dansk under titlen Elevcentreret ledelse (Dafolo 2015). I foredraget præsenteres paradigmet om synlig læring (John Hattie) og derudfra præciseres konsekvenserne med hensyn til læringsledelse på alle niveauer af uddannelsesinstitutionerne. Instruktørvirke i Forsvaret Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU HOLD PÅ HAT OG BRILLER når Thomas Grønlund på 25 minutter præsenterer de 165 sider i den nye Instruktørvirke i Forsvaret - om bogens hensigt, dens opbygning og dens mulige fremtid. 9

10 Kvalifikationsrammen Ved Major Tom Blankensteiner, FAK-PFU Projekt Udrulning af Kvalifikationsrammen for Livslang Læring blev igangsat af Forsvarskommandoen i januar Forsvarsakademiet fortæller kort om projektet, giver status for projektet her godt et år efter det blev påbegyndt og fortæller om tankerne for resten af projektforløbet. Der vil også være tid til spørgsmål og konstruktive kommentarer. HO s læringshjul Ved Major Thomas Lunau, FAK-HO Tilgår 10

11 Mellem teori og praksis, integration af de to typer studerende på hærens nye officersuddannelse. Ved Lektor Dorte Fensteen Nielsen, FAK-ISK og Kaptajn Rene Okholm, FAK-ILO. I foråret 2016 starter to typer studerende på Hærens Officersskole: erhvervsbachelorer med forholdsvis lang militær erfaring og civile bachelorer med 10 måneders militær uddannelse fra HSGS. Oplægget fokuserer på, hvordan hærens nye officersuddannelse kan skabe rum for, at de to gruppers forskellige kompetencer kan integreres bedst muligt. Hvordan udfordrer de to grupper hinanden og hvordan udfordrer de den pædagogiske tænkning på officersuddannelsen? Hvilke udfordringer afstedkommer de to typer studerendes forskellige udgangspunkt i forhold til læring i en ny kontekst? Oplægget søger desuden at skabe refleksion hos tilhørerne om, hvordan de nye officerskadetter vil indgå i hærens (og forsvarets) forskellige kurser og uddannelser. 11

12 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 12

13 Skiftende læringsrum Ved Lektor Gro Frølund, FAK-ISK E-learning at the Royal Danish Defence College: learner prototypes E-læring er i rivende udvikling globalt men også lokalt her ved Forsvarsakademiet. Direktivet som specificerede at 50% af vores uddannelser skulle indeholde en grad af e-læring har skubbet os i gang med en proces, som vi som organisation ikke er helt forberedt på. Fordelen er, at vi får lov til at eksperimentere, teste og udvikle nye undervisningsmetoder i fællesskab. Ulemperne er dog ganske betydelige; ved vi, hvordan vores e-læringsdidaktik påvirker vores kursister og studerende? Ved vi, hvilke læringsmuligheder de nye medier kan skabe? Er vi bevidste om de faldgruber brugen af medier måtte have? Forskningsprojektet E-learning at the Royal Danish Defence College: learner prototypes har til formål at sammenfatte forskningsresultater fra internationale studier på området med indgående, kvalitative undersøgelser af Forsvarsakademiets studerende og kursisters oplevelser af e-læring i deres uddannelser 13

14 Egne notater 14

15 Beskrivelser af Workshop I Hvad med effekten af e-læring? Ved Major Nils Finken, FAK-CDF Kursistens tilfredshed - eller mangel på samme - kan vi læse af den velkendte kursusevaluering eller smilesheetet. Problemet er, at den i bedste fald kun fortæller os om kursistens oplevelse og intet om den effekt, som kurset efterfølgende måtte have haft for Forsvaret, enheden eller kursisten selv. Bliver det lærte fra et kursus ikke anvendt i praksis, giver det ingen effekt. Hvordan kan vi som uddannelsesansvarlige finde ud af, hvad der virker og hvorfor? Og er der faktorer ved e-læring, der er anderledes end ved tilstedeværelsesundervisning, og som påvirker den organisatoriske effekt? Major Nils Finken fra Forsvarsakademiets Center for Digital Forvaltning har med to kolleger gennemført en effektmåling af et e-læringskursus i 2014 og vil sammenholde resultaterne af den klassiske kursusevaluering med det, som undersøgelsen af de organisatoriske effekt nogle måneder viste, når det lærte havde fået tid til at blive afprøvet i praksis. 15

16 Udvikling af simulationsinstruktørers pædagogiske kompetencer Ved Lektor Peter Sjøstedt, FAK-PFU Feedbackrobot, læringsgartner eller anerkendende terapeut? Hvad kendetegner den gode simulatorinstruktør? Denne workshop lægger op til drøftelse af hvilke pædagogiske kompetencer en simulatorinstruktør bør have. Er den vigtigste opgave for simulatorinstruktøren at give objektiv feedback til deltagerne og er det overhovedet muligt? Eller er der andre virkemidler og kompetencer som simulatorinstruktøren bør bringe i spil? Er der forskel på en simulatorinstruktør og andre instruktører og i så fald hvad? Workshoppen indledes med et oplæg af Lektor Peter Sjøstedt om simulatorinstruktørens pædagogiske kompetencer. Herefter tages der en åben drøftelse ud fra workshopdeltagernes interesse. Involvering af deltagerne via IT Ved Lektor Martin Hans Jensen, FAK-PFU Vi ved alle at aktiv inddragelse og involvering af de studerende, er et vigtigt redskab når der skal opnås god og dyb læring. Inddragelse og involvering kan ske ved hjælp af en lang række værktøjer og metoder, og IT kan i forskellige sammenhænge, være en interessant medspiller. På baggrund af Martin Jensens erfaringer og en stor interesse for digitale medier vil du i denne workshop, blive præsenteret for en række nyttige, let tilgængelige og gratis digi tale værktøjer, som med fordel kan bruges, når du skal involvere og inddrage dine studerende. Flere af de forskellige værktøjer, vil du få tid og mulighed for at afprøve, og derfor må du meget gerne medbringe PC, tablet eller Smartphone. 16

17 Quizspil I forsvaret Ved Seniorsergent Bob Ludvigsen, FAK-PFU I foråret 2014 år blev PFU-FU-SEK bedt om at udvikle en app til at understøtte engelskundervisning I søværnet. Kravene til applikationen var, at den skulle virke på alle typer af enheder både mobile og stationære, den skulle virke både som enkelt spiller og som turnbased spil. Det blev til et spil hvor spillerne kan udfordre hinanden på deres viden indenfor områderne: Maritime history and culture Maritime operations Navigation Seamanship Weapons and tecnology I denne workshop vil vi give en kort præsentation af baggrunden for at udvikle spillet og derefter en gennemgang af spillet og dets muligheder. Vi har ikke så mange mobile enheder til rådighed, så husk at medbringe din egen PC, smartphone eller tablet. Instruktørvirke i Forsvaret. Taksonomi og læringsmål Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU I workshoppen arbejder vi med hvordan læringsmål på forskellige niveauer forholder sig til deltagernes viden, færdigheder og kompetencer. Og vi finder eksempler på hvordan disse forskellige læringsniveauer kan få indflydelse på dine valg af aktiviteter. Det teoretiske grundlag for workshoppen er Kvalifikationsrammen for livslang læring og Instruktørvirke i Forsvaret. 17

18 UDDANNELSESKONFERENCE UDDANNELSESKONFERENCE 18

19 Beskrivelser af Workshop II Asynkron kollaboration Ved Major Michael Thorsen og Lektor Martin Hans Jensen, FAK-PFU Denne WS henvender sig til dig, der har erfaring med asynkron kollaborativ læring, og er nysgerrig på hvordan udfordringer kan håndteres. I WS vil der på baggrund af et oplæg blive givet mulighed for at udveksle erfaringer om udfordringer og hvordan disse udfordringer kan håndteres. Der vil blandt andet blive mulighed for at drøfte, hvordan der skabes aktivitet i dialogen på nettet, hvordan og hvornår underviseren skal gribe ind i en dialog eller hvordan vi anvender det skriftlige i forhold til hinanden. Så hvis du er nysgerrig på dette, bør du deltage i denne WS. 19

20 Tegn dit budskab Visuelle stilladser Ved Seniorsergent Kristian Venø, ACW Du har måske stødt på begreberne visuelle stilladser eller grafisk facilitering. Begge begreber dækker over den type af formidlingsteknik du som underviser kan gøre brug af for at lette dine tilhøres mulighed for at fastholde dit budskab. Med afsæt i dette ønske, er visuelle stilladser i form af skrift og tegninger på plancher, tavler eller lignende et stærkt redskab. Ved at visualisere sit budskab bygges det op som et stillads, og step-by-step samles hovedpointerne for til sidst at give tilhøreren har et samlet overblik over hele budskabet. Der er flere fordele ved, at bruge de visuelle stilladser. De vigtigste er: Deltagere oplever en fælles, visuelt kommunikativ reference i formidlingen. Det forstærker oplevelsen af, at tale om noget og er med til at fastholde fokus. Mulighed for at skabe en god deltager-kontakt i forbindelse med formidlingen. Her forstærkes budskabet ved at alle kan se, hvilke ideer og forslag, der er bragt i spil. Hertil er de visuelle stilladser gode at bruge i forbindelse med opsamlinger og sammenfatninger, idet retning og resultatet af lektionen kan vises kronologisk. Deltagerne kan se, at der sker en udvikling i processen. Når hovedpunkter og ideer fastholdes, giver det en klar oplevelse af produktivitet. De visuelle stilladser kan således betragtes som procesmodeller og hvor illustrationerne er uhyre anvendelige til at strukturere og fastholde budskaber. Et stillads, hvorfra det er muligt at bygge, understøtte og fastholde de væsentligste budskaber overfor deltagerene. 20

21 Praksisnær undervisning - meget mere af det gode i... Ved Cand.psyk.aut Allan Shapiro, FAK-ILO Workshoppen zoomer ind på praksisnære undervisningsforløb der via nærværende operative dilemmaer bereder vejen for læringsfremmende indlevelse hos kursisterne. Workshoppen bygger på erfaringer fra kurset Helhedsforståelse for forsvarets virke, der med afsæt i Libyen-missionen organiserer live-interviews med operativt personel herunder ledere (DET- COs), piloter, MTAA folk mm. Ved at involvere praksis i undervisningen indhentes unik viden, erfaringer og vurderinger fra operative sammenhænge og nærværende dilemmaer sættes i spil. På workshoppen får deltagerne mulighed for, at reflektere over hvordan de kan involvere praksis i egen undervisning (mulige metoder og design) med udgangspunkt i erfaringer fra kurset med forskellige inddragelsesmetoder samt diskutere FAKs særlige rolle ift. involvering af praksis. Instruktørvirke i Forsvaret. Læringsmål og læringsaktiviteter Ved Orlogskaptajn Thomas Grønlund, FAK-PFU I denne workshop tager vi afsæt i beskrevne læringsmål, når vi finder eksempler på, hvordan du kan organisere og gennemføre læringsaktiviteter, hvor alle deltagere er aktive både fysisk og kognitivt og hvor alle tager medansvar for gruppens læring og proces. Det teoretiske grundlag for workshoppen er Kvalifikationsrammen for livslang læring, Instruktørvirke i For-svaret og Cooperative Learning. 21

22 Egne notater 22

23 Egne notater 23

24 Ver 5

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere