TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011"

Transkript

1 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

2 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD... 5 GENEREL UDVIKLING... 7 Månedsfordeling 3. kvartal Transportmidler Ulykkessituation Alder Kønsfordeling Spiritusulykker Regioner Politikredse Vejtyper TABELLER

3 OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011 Både antallet af personskadeulykker, materielskadeulykker, dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i 3. kvartal 2011 er de laveste tal set for 3. kvartal siden Specielt er antallet af dræbte faldet meget siden 3. kvartal Både antallet af personskadeulykker og personskader i 3. kvartal er halveret siden SAMMENLIGNING MED FORVENTNINGEN I forhold til de forventede værdier baseret på de seneste 10 års udvikling, ligger 3. kvartal 2011 i flere tilfælde markant højere end forventet. Det gælder både for personskadeulykker og materielskadeulykker, samt for alvorligt og lettere tilskadekomne. Det skal ses i lyset af, at der pga. de seneste års positive udvikling er en nedadgående trend, så der forventes fortsat lavere tal over tiden. SAMMENLIGNING MED 3. KVARTAL kvartal 2011 ligger markant lavere end 3. kvartal 2010 både hvad angår personskadeulykker, materielskadeulykker og personskader. Specielt er der sket er stort fald i personskader, herunder i antallet af dræbte for 3. kvartal. Der er 57 dræbte i 3. kvartal 2011, hvilket er 31 % lavere end i 3. kvartal 2010 og 51 % lavere end i 3. kvartal Fordelingerne af ulykker og personskader på alder, transportmiddel, ulykkessituation, spiritus, region, politikreds og vejtype afviger i 3. kvartal 2011 primært i positiv retning fra 3. kvartal Flere steder ses markante afvigelser fra forventningen, men ofte er afvigelser ikke markante i forhold til samme kvartal i 2010 eller de er markante i den modsatte retning. I en del tilfælde ligger tallene i 3. kvartal 2011 markant under tallene for 3. kvartal MÅNEDSFORDELING Der er i både juli, august og september markant flere personskadeulykker og ulykker i alt end forventet, men i alle månederne er der færre ulykker end i 3. kvartal Månedsfordelingen følger den gennemsnitlige fordeling for 3. kvartal de seneste 10 år med færrest personskadeulykker i juli og flest i september og august. TRANSPORTMIDDEL Udviklingen for de forskellige transportmidler de seneste 10 år viser, at den mest positive udvikling siden 3. kvartal 2002 ses for knallert 45, som er faldet med 76 % på 10 år, mens den mindst positive er motorcykel, som kun er faldet 23 %. Cyklister, knallert 30 og personbiler er nogenlunde på samme niveau i 3. kvartal 2011, idet de er faldet omkring 50 % på 10 år, mens personskader for fodgængere er begyndt at afvige fra de tre med en stagnering det seneste 1½ år. Specielt ligger personskader med personbiler i 3. kvartal 2011 markant under forventningen og under 3. kvartal Ligeledes ses der i forhold til 3. kvartal 2010 markant færre personskader med lastbil/bus, hvilket skyldes et usædvanlig højt antal i 2010 pga. 2 alvorlige busulykker på Bornholm. ULYKKESSITUATION Ligesom det er tilfældet i tidligere kvartaler og i tidligere år, ses der flest personskadeulykker ved eneulykker. Omkring en femtedel af personskadeulykker i 3. kvartal 2011 er eneulykker. Der ses kun få markante afvigelser fra forventningen og ingen markante afvigelser fra 3. kvartal 2010, hvad angår fordelingen af personskadeulykkerne på ulykkessituationer. 3

4 ALDER Der er både positive og negative afvigelser for personskadernes fordeling på alder i 3. kvartal 2011 i forhold til forventningen. De positive afvigelser ses især i aldersgruppen år og for ældre på 65 år og derover, som er markant lavere end forventet og ligeledes markant lavere end for 3. kvartal 2010 for især personbiler. Derimod er der markant flere personskader blandt fodgængere i alderen år i forhold til forventningen, men ikke i forhold til 3. kvartal Ligesom for tidligere år ses flest personskader i alderen år og færrest blandt børn under 15 år og ældre på 65 år og derover. For ældre er der dog relativt flere alvorligt tilskadekomne og dræbte. SPIRITUSULYKKER Der er både markant færre personskadeulykker og materielskadeulykker med spirituspåvirkning i 3. kvartal 2011 i forhold til forventningen. Antallet af personskadeulykker er dog meget tæt på antallet i 3. kvartal Andelen af materielskadeulykkerne med spirituspåvirkning viser en nedadgående tendens for 3. kvartal siden 2006, og i 2011 er 15 % af materielskadeulykker med spirituspåvirkede førere, hvilket er en markant mindre andel end gennemsnittet på 18 %. 16 % af personskadeulykkerne er med spirituspåvirkning, hvilket svarer til normalen. REGIONER Det største fald i antallet af personskadeulykker og personskader i 3. kvartal siden 2001 er sket i Hovedstaden, som er faldet omkring 55 %. Personskader og personskadeulykker i alle fem regioner er i 3. kvartal halveret i forhold til I forhold til 3. kvartal 2010 ses en stigning i personskader og personskadeulykker i Midtjylland, mens de øvrige regioner er faldet. Faldet er størst på Sjælland og i Hovedstaden. POLITIKREDSE For politikredsene ses stort set den samme udvikling i Hovedstadsområdet, på Sjælland og øerne og i Jylland siden 3. kvartal Alle tre områder er faldet over 50 %. I Jylland er faldet mindst med 50 %, mens det er størst i Hovedstaden med 56 %. Den mest positive udvikling i forhold til forventningen og i forhold til 3. kvartal 2010 ses i Nordjylland, Sydsjælland og Lolland-Falster samt Midt- og Vestsjællands politikredse. VEJTYPER Det største fald i antallet af personskader de seneste 10 år er sket på øvrige statsveje, men også motorveje, motortrafikveje og øvrige kommuneveje er stort set faldet lige så meget. Udviklingen har været ensartet for de 4 vejtyper siden slutningen af 2009 indtil slutningen af 2010, men det seneste år viser øvrige statsveje og motorveje et større fald end de øvrige vejtyper. Personskaderne på alle tre vejtyper er halveret siden 3. kvartal I 3. kvartal 2011 ses der primært afvigelser fra forventningen på øvrige kommuneveje, men en del af tallene er markant under 3. kvartal I 1., 2. og 3. kvartal 2011 er der kun få markante afvigelser i forhold til samme periode

5 FORUDSÆTNINGER MV. Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafikulykker for 3. kvartal Notatet indeholder dels en række figurer over udvalgte parametre under ulykker, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for 3. kvartal Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for 3. kvartal 2011 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister fra politiets ulykkesregistre i POLSAS og POLSAG. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomst Definitioner Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af ulykken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 o/oo eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de nye bevisalkometre er målingen omsat til, hvad der svarer til værdien ved blodprøve. F.eks. er 0,25 g/l omsat til 0,50 o/oo. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at et antal i det beskrevne kvartal statistisk set afviger fra en prognose baseret på de foregående 10 års tal, samt evt. fra tallet for forrige års kvartal. Samtidig kræves det, at den beregnede forventning er mindst 10. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 5 %). Notatet består af to afsnit. I afsnittet om generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder som f.eks. transportmidler, ulykkessituation, aldersfordeling for tilskadekomne og dræbte, ulykkessted mm. Desuden er der kommenteret på de faktuelle tal for 3. kvartal 2011 i forhold til den beregnede forventning for kvartalet og i forhold til de faktiske tal for 3. kvartal forrige år. Forventningen er beregnet ud fra tal siden 2001 og bygger på trenden, som er fundet ved at korrigere for sæsonvariation og ekstreme værdier. I afsnittet med tabeller er vist de faktisk tal for en række hovedoplysninger for 3. kvartal

6 6

7 GENEREL UDVIKLING I det følgende er vist information som generelt beskriver udviklingen indenfor ulykker og personskader for 3. kvartal de seneste 11 år. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for ulykker og personskader for 3. kvartal for 2011 sammenlignet med 3. kvartal i de foregående 10 år. Antallet af personskadeulykker i 3. kvartal 2011 er med 962 det laveste for 3. kvartal siden Antallet er faldet med 12 % siden 3. kvartal 2010, som ellers tidligere har haft det laveste antal. I forhold til 3. kvartal 2001 er antallet er personskadeulykker næsten halveret, og det ses, at antallet har været generelt faldende i perioden. I 3. kvartal 2011 ses ligeledes det laveste antal materielskadeulykker for 3. kvartal siden Her er faldet på 5 % siden 2010 og på 19 % i forhold til Antallet af dræbte er med 57 i 3. kvartal 2011 også det laveste for 3. kvartal siden Siden 2001 er antallet af dræbte i 3. kvartal faldet med hele 51 %, dvs. antallet er halveret over en periode på 11 år. Ligeledes er antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne de laveste set for 3. kvartal siden Her er faldet på 43 % for alvorligt tilskadekomne og 60 % for lettere tilskadekomne over de 11 år. Alle ulykkestyper og personskader er faldet i forhold til 3. kvartal Det største procentuelle fald i forhold til 3. kvartal 2010 ses for dræbte, som er 31 % lavere i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal Samlet er antallet af personskader faldet 17 %, mens antallet af ulykker i alt er faldet med 8 %. I forhold til de forventede tal for 3. kvartal 2011 er der både markant flere personskadeulykker og markant flere materielskadeulykker end forventet. Ligeledes er der markant flere alvorligt og lettere tilskadekomne. Ingen af kategorierne er dog højere end 3. kvartal Ligeledes er det samlede antal personskader i 3. kvartal 2011 markant højere end forventningen, men det er ikke højere end i 3. kvartal Det skal ses i lyset af den positive udvikling de seneste år, hvilket medfører, at der forventes en fortsat nedadgående trend. Derfor forventes der fortsat lavere og lavere tal. Den største procentuelle forskel til forventningstallet ses for alvorligt tilskadekomne, som er 57 % højere end forventet. De øvrige kategorier på nær dræbte er alle højere end forventet, og den procentuelle afvigelse svinger mellem 16 % og 41 % højere end forventet. Antallet af dræbte er derimod 8 % lavere end forventet. FAKTISKE TAL FOR ULYKKER OG TILSKADEKOMSTER FOR 3. KVARTAL OVERSIGTSTABEL Antal ulykker og personskader i 3. kvartal for årene ANTAL UHELD ANTAL PERSONSKADER Personskadskade Materiel- I alt Dræbte Alvorligt Lettere I alt tilskade tilskade

8 Følgende figurer viser den generelle udvikling over de seneste 10 år. På figurerne er de enkelte kvartaler markeret med blå søjler, og det aktuelle kvartal er markeret med lys grøn søjle. Kurven Udvikling beskriver tendensen, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. FIGUR 1 Udvikling i ulykker og personskader fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal Antal i 3. kvartal Udvikling 2500 ULYKKER MED PERSONSKADE 3000 ULYKKER ALENE MED MATRIEL SKADE ANTAL DRÆBTE ALVORLIGE PERSONSKADER LETTERE PERSONSKADER ALLE PERSONSKADER

9 Der er i alle figurer et generelt fald gennem årene, dog knap så stort for materielskadeulykker som for de øvrige. Dette kan skyldes, at registreringerne af materielskadeulykker er mere usikre end personskadeulykker, og derfor spiller registreringsgraden ind i højere grad end ved personskadeulykker og personskader. I alle de viste udviklingskurver med undtagelse af materielskadeulykker er der et dyk omkring kvartal 2001 og et mere markant dyk omkring starten af Dykket i 2006 kan nok i nogen grad tilskrives indførelsen af klippekort 1. september 2005, hvorimod dykket i 2001 ikke umiddelbart kan forklares. Fra 4. kvartal 2007 falder samtlige kurver med undtagelse af dræbte. I de fleste kurver ses et lille dyk i både 1. kvartal 2010 og i 1. kvartal 2011, hvilket formentlig skyldes de usædvanlig hårde vintermåneder disse to år. For alle kurver undtagen dræbte og lettere personskader ses en lille stigning omkring 3. kvartal Ulykker alene med materielskade viser et nogenlunde konstant antal ulykker frem til 2007, dog med den samme variation ved årsskiftet 2005/06 som de øvrige. Fra 2007 ses også her et fald, der dog flader noget ud i slutningen af perioden, og efterfølges af en svag stigning i Det fremgår tydeligt af figur 1, at faldet siden 2001 er klart mindre for materielskadeulykker end for personskadeulykker og personskader. For dræbte varierer udviklingen mere end for de øvrige, da tallene er relativt mindre. Udviklingen stagnerer fra 1. kvartal 2007 til udgangen af 2008, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i slutningen af 2008, hvorefter der ses endnu en stagnering fra starten af 2010 efterfulgt af et fald i Generelt kan det siges, at der fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2011 ses en generel nedadgående tendens med færre ulykker og personskader. Der er ingen af de 11 år, der afviger markant fra udviklingen, selvom der ses en tendens til en udfladning mod slutningen af perioden ligger dog som det laveste år hidtil samlet set for alle kategorier, og specielt 3. kvartal 2011 ligger lavt i forhold til den tidligere udvikling. Specielle omstændigheder ved 3. kvartal På figur 1 ses det tydeligt, at 1. kvartal er det laveste for samtlige år i samtlige kategorier, mens 2., 3. og 4. kvartal generelt er på mere ens niveau hvert enkelt år. De fleste år ligger 3. kvartal som den højeste eller næst højeste, både hvad angår personskadeulykker og personskader. Det svinger lidt, men generelt kan det siges, at både for ulykker og personskader har 3. kvartal oftest det højeste antal for året. Som undtagelse til dette ses samt indtil videre 2011, hvor 2. kvartal er det kvartal i året, hvor antallet af personskadeulykker og personskader er højest. I gennemsnit for sker 28 % af alle personskadeulykker, 25 % af alle materielskadeulykker og 28 % af alle personskader i 3. kvartal. At dømme efter tallene for 1. og 2. kvartal 2011 ser det du til, at 3. kvartal 2011 kommer til at udgøre en tilsvarende andel af ulykkerne i 2011, mens personskaderne i 3. kvartal 2011 ser ud til at komme til at udgøre en relativt mindre andel, end det normalt er tilfældet. Det er velkendt, at vejrforhold kan have stor indflydelse på trafiksikkerheden både i positiv og negativ retning. På den ene side kan dårligt vejr med meget sne og glatte veje forårsage flere glatføreulykker, men omvendt kan vejret have indflydelse på trafikmængden og få færre trafikanter på vejene. Især visse trafikanter vil typisk være fraværende ved meget dårligt vejr. Dette gælder f.eks. motorcyklister, og cyklister, hvorimod der typisk ses flere ulykker med fodgængere i vintermånederne. Desuden kan der være flere landbrugsmaskiner på vejene i 3. kvartal end for resten af året, da høsten typisk sker i 3. kvartal. Det er dog sjældent, at landbrugsmaskiner optræder i trafikulykker. Derimod ses der de seneste 10 år det klart største antal personskader med motorcykler i 3. kvartal efterfulgt af 2. kvartal, hvorimod der er færrest i 1. kvartal og 4. kvartal. 3. kvartal omfatter månederne juli, august og september. Det er således et kvartal, der typisk er præget af forholdsvis godt vejr. Der ses sjældent ulykker i glat føre, ligesom vejene som regel er tørre og vejret er uden så meget nedbør. I 2011 var sommeren præget af store regnfald på kort tid, hvilket har skabt en del midlertidige oversvømmelser. Disse har dog været i forholdsvis begrænsede perioder, og vurderes ikke at have haft afgørende indflydelse på ulykkesudviklingen ud over på de få dage, der er tale om. Derimod har der generelt været flere nedbørsdage i sommeren 2011 i forhold til nor- 9

10 malt, hvilket kan have en betydning for ulykkessammensætningen, således at der ses relativt flere ulykker i vejr med nedbør. I 2010 var der 9 % af ulykkerne i 3. kvartal, som var i vejr med nedbør, men i 3. kvartal 2011 har der været nedbør ved 11 % af personskadeulykkerne. Ligeledes har der været flere personskadeulykker i vådt føre, idet 18 % af ulykkerne i 3. kvartal 2011 er i vådt føre i sammenligning med 15 % i Da 2010 er et repræsentativt år i forhold til gennemsnittet for de seneste 10 år, viser figur 2 nedenfor fordelingen af føre og vejr for personskadeulykker i de forskellige kvartaler vist i hhv og Det ses tydeligt af figuren, at udover en forventelig variation med årstiden, er der i 3. kvartal 2011 relativt flere personskadeulykker i vådt føre i forhold til i Vejrforhold kan altså have indflydelse på sammensætningen af ulykker, hvilket illustreres tydeligt i 3. kvartal 2011, hvor sommeren var ekstrem våd. I juli og i starten af august ligger skolernes sommerferie. Ca. halvdelen af 3. kvartal er således tidspunkter, hvor danskerne typisk holder ferie. En del af de ulykker der optræder, vil således være ulykker, der er forbundet med fritidskørsel. Det betyder, at der ofte vil være flere ulykker om natten, flere ulykker med spirituskørsel og flere ulykker med børn som passagerer i biler. Omvendt vil der formentlig være færre ulykker med fodgængere og færre ulykker i myldretiderne. 1 1 Se f.eks. temanotaterne Børn i person- og varebiler og Ulykker om natten på wimpdoc.asp?page=document&objno= FIGUR 2 Procentvis fordeling pr. kvartal for føre for personskadeulykker i 2010 og i kvartal Procent Tørt Vådt Glat Uoplyst kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt

11 MÅNEDSFORDELING 3. KVARTAL Opdeles ulykker og personskader på måned, er der flere markante afvigelser i forhold til de forventede tal: Personskadeulykker Juli: Der er 282 personskadeulykker svarende til 26 % højere end forventet. Der er dog markant færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var 370 personskadeulykker. August: Der er 333 personskadeulykker svarende til 75 % højere end forventet. Der er dog også markant færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var 374 personskadeulykker. September: Der er 347 personskadeulykker svarende til 66 % højere end forventet. Der er lidt færre end i 3. kvartal 2010, hvor der i september var 354 personskadeulykker. Materielskadeulykker August: Der er 654 materielskadeulykker svarende til 26 % højere end forventet. Det er færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var 686 materielskadeulykker. September: Der er 714 materielskadeulykker svarende til 22 % højere end forventet. Det er ligeledes færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var 731 materielskadeulykker. Ulykker i alt Juli: Der er 859 ulykker i alt svarende til 4 % højere end forventet. Det er dog markant færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var ulykker i alt. August: Der er 987 ulykker i alt svarende til 33 % højere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var ulykker i alt. September: Der er ulykker i alt svarende til 28 % højere end forventet. Det er lidt færre end i 3. kvartal 2010, hvor der var ulykker i alt. Generelt kan det siges for 3. kvartal 2011, at der for alle måneder ses markant flere ulykker end forventet. Omvendt ses der markant færre personskadeulykker end i 3. kvartal 2010 i juli og august. Samtlige måneder i samtlige kategorier er lavere end Både i alt og fordelt på måneder ses en tydligt tendens til, at 3. kvartal 2011 ligger højere end forventningen. Det skyldes, at forventningen bygger på tal fra de seneste 10 år, hvor der er sket et vedvarende fald, og udviklingstrenden vil derfor være nedadgående. Af samme årsag vurderes 3. kvartal 2011 markant højere end forventningen, selvom niveauet er lavere end i 3. kvartal 2010, og faktisk er det laveste set siden Generelt er det typiske for 3. kvartal, at der ikke ses noget fast mønster med fordelingen på måneder igennem årene. Typisk ses der flest personskadeulykker og materielskadeulykker i september, men fordelingen varierer en del. Dette gælder også for 3. kvartal 2011, hvor 30 % af ulykkerne i alt er i juli, 34 % i august og 36 % i september. 11

12 TRANSPORTMIDLER FIGUR 3 Udvikling i personskader for udvalgte transportmidler de seneste 10 år. Vist som indeks for summen af de seneste fire kvartaler, hvor 3. kvartal 2002 er sat til 100. Indeks Knallert 30 Motorcykel 60 Fodgænger 40 Knallert 45 Personbil Cykel I figuren er varebiler, lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille. Indeks for disse grupper vil derfor variere betydeligt. Det fremgår af figuren, at fire af de viste transportmidler skiller sig ud fra personbil og cykel, som ellers stort set viser samme udvikling: Personskader på knallert 30/lille knallert varierer en del gennem årene. Antallet topper ved udgangen af 2002, men er faldet indtil midten af 2006, hvor der indtræder en kraftig stigning. Fra starten af 2009 er der dog indtrådt et fald, som fortsætter ind i 3. kvartal I 3. kvartal 2011 ligger indeks for personskader med lille knallert på 43 i forhold til udgangsåret Det betyder, at antallet af personskader på knallert 30 er faldet 57 % siden 3. kvartal Personskader med lille knallert ligger nu på niveau med personskader for personbil og cykel, som de seneste 10 år er faldet hhv. 55 % og 53 %, og udviklingen for de tre typer har været relativt ens siden midten af Personskader på motorcykel pr. 3. kvartal 2011 er på indeks 67 i forhold til 2002, som er sat til 100. Det svarer til et fald på 23 % siden 3. kvartal Personskader med motorcykel varierer en del, men mest markant er en stigning fra midten af 2006, som topper med udgangen af Derefter falder personskader med motorcykel svagt indtil starten af 2010, hvorefter faldet bliver kraftigere. Fra 3. kvartal 2010 indtræder igen en let stigning, som er fortsat i 3. kvartal Denne gruppe er fortsat relativ høj i forhold til de øvrige. Personskader på knallert 45/stor knallert ligger pr. 3. kvartal 2011 betydeligt lavere end i udgangsåret Indekset er på 24 i 3. kvartal 2011 set i forhold til 100 i 2. kvartal 2002, hvilket betyder at antallet er personskader er faldet 76 % på 10 år. Personskader med fodgængere følger indtil midten af 2010 stort set udviklingen for personbiler og cykler. Men siden er udviklingen for personskader med fodgængere begyndt at afvige mere systematisk fra de to andre typer. Udviklingen i personskader med fodgængere er siden starten af 2010 stagneret, hvorimod personskader med personbiler og cykler fortsat er faldet. Indeks er i 3. kvartal 2011 på 55 set i forhold til 3. kvartal 2002, og dette er ikke væsentlig ændret siden 1. kvartal Det svarer til et fald på 45 % siden udgangsåret, men antallet er stort set uændret de seneste 1½ år. 12

13 I 3. kvartal 2011 er der følgende markante afvigelser fra de forventede tal med hensyn til transportmidler: Personskader i alt Der er 461 personskader med personbil svarende til 14 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 576 personskader med personbil. Der er 37 personskader med varebil svarende til 68 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 41 personskader med varebil. Der er 3 personskader med andre transportmidler svarende til 73 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 12 personskader med andre transportmidler. Dræbte Der er 461 personskader med personbil svarende til 14 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 576 personskader med personbil. Der er 37 personskader med varebil svarende til 68 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 41 personskader med varebil. Der er 3 personskader med andre transportmidler svarende til 73 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 12 personskader med andre transportmidler. Alvorligt tilskadekomne Der er 174 alvorligt tilskadekomne i personbil svarende til 15 % lavere end forventet. Dette er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 210 alvorligt tilskadekomne i personbil. Der er 17 alvorligt tilskadekomne med varebil svarende til 89 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 15 alvorligt tilskadekomne med varebil. Lettere tilskadekomne Der er 263 lettere tilskadekomne med personbil svarende til 14 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 329 lettere tilskadekomne med personbil. Der er 17 lettere tilskadekomne med varebil svarende til 70 % højere end forventet. Dette er dog ikke højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 20 lettere tilskadekomne med varebil. Der er 5 lettere tilskadekomne med lastbil/bus svarende til 75 % lavere end forventet. Dette er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 35 lettere tilskadekomne med lastbil/bus. Generelt kan det opsummeres, at især personskaderne med personbil er lavere end forventningen baseret på de seneste 10 års positive udvikling. Personskader med personbil er ligeledes markant lavere end i 3. kvartal Desuden ses en del øvrige afvigelser fra forventningen både i positiv og negativ retning. Specielt ses der meget få personskader i lastbil/bus i forhold til i 3. kvartal 2010, men dette skyldes primært, at der var to voldsomme busulykker i 3. kvartal 2010, så derfor er tallene markant højere i 3. kvartal 2010 end normalt for lastbil/bus. Overordnet kan det konkluderes, at med undtagelse af personbiler og lastbil/bus ligner personskadernes fordeling på transportmiddel for 3. kvartal 2011 i høj grad 3. kvartal Ikke overraskende ses der flest personskader med personbiler. Det gælder generelt for alle kvartaler og alle år, formentlig fordi personbiler er det hyppigste transportmiddel på vejene. Næst flest personskader ses for cykler og herefter lille knallert, fodgænger og motorcykel. 3. kvartal 2011 afviger ikke markant fra denne fordeling, som også sås i 3. kvartal Set i forhold til 1. og 4. kvartal generelt ses der dog relativt flere personskader med motorcykler i 3. kvartal. 13

14 ULYKKESSITUATIONER Følgende figur viser, hvordan udviklingen i personskadeulykker har været indenfor de ti hovedsituationer for 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal i de fem foregående år. De ti numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne. FIGUR 4 Antal personskadeulykker fordelt på hovedsituation i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal for de foregående fem år. Antal ulykker med personskade Hovedsituation 0. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 14

15 Som det ses på figuren, er der alle år flest personskadeulykker i hovedsituation 0, eneulykker. Der ses færrest personskadeulykker ved hovedsituation 7, parkeringsulykker, og hovedsituation 9, ulykker med genstande. Dette er ikke specielt for 3. kvartal, men et mønster som ses hele året. I 3. kvartal 2011 er der ligeledes flest eneulykker, efterfulgt af ulykker med samme kurs og svingning (hovedsituation 3) og krydsningsulykker uden svingning (hovedsituation 5). Ca. en femtedel af personskadeulykkerne i 3. kvartal 2011 er eneulykker, hvilket er en lidt mindre andel end normalt for 3. kvartal. I forhold til 3. kvartal 2010 ses det på figuren, at fordelingen på hovedsituation i 3. kvartal 2011 er meget lignede den i 2010 dog med relativt færre indhentningsulykker (hovedsituation 1). Der kan ses følgende enkelte markante ændring for 3. kvartal 2011 i forhold til den beregnede forventning: Hovedsituation 4, svingningsulykker med modsat kurs: Der er sket 97 personskadeulykker, hvilket svarer til 26 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 91 personskadeulykker. Hovedsituation 5, krydsningsulykker uden svingning: Der er sket 116 personskadeulykker, hvilket svarer til 32 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 120 personskadeulykker. En opdeling på partskombination for de forskellige hovedsituationer viser følgende markante ændringer i forhold til forventningen: PARTSKOMBINATION Personbil - knallert 30 Der er sket 30 personskadeulykker ved hovedsituation 3, hvilket er markant højere end forventningen på 8. Det er dog ikke markant højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 27 personskadeulykker. Der er sket 15 personskadeulykker ved hovedsituation 4, hvilket er markant højere end forventningen på 2. Det er ikke markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 11 personskadeulykker. Personbil - cykel Der er sket 45 personskadeulykker ved hovedsituation 3, hvilket er markant højere end forventningen på 13. Det er også markant højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 31 personskadeulykker. Der er sket 36 personskadeulykker ved hovedsituation 5, hvilket svarer til 50 % højere end forventet. Det er ikke højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 39 personskadeulykker. Der er sket 33 personskadeulykker ved hovedsituation 6, hvilket er 43 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 39 personskadeulykker. Der er sket 184 personskadeulykker i alt, hvilket svarer til 44 % højere end forventet. Det er ikke markant højere end 3. kvartal 2010, hvor der var 178 personskadeulykker. Personbil - fodgænger Der er sket 69 personskadeulykker ved hovedsituation 8, hvilket svarer til 37 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 72 personskadeulykker. Knallert 30 Der er sket 26 personskadeulykker ved eneulykker, hvilket svarer til 40 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end 3. kvartal 2010, hvor der var 55 personskadeulykker. 15

16 ALDER Der er i 3. kvartal 2011 en del afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe og transportmiddel i forhold til de forventede tal. Samlet kan det altså siges, at der primært ses positive afvigelser fra forventningen. Især aldersgruppen år og ældre på 65 år og derover ligger markant lavere end både forventningen og tilsvarende tal fra 3. kvartal For specielle transportmidler ses især en positiv tendens for personskader med personbiler, mens personskader blandt fodgængere ligger højere end forventningen uden dog at afvige markant fra Aldersgruppen 7-14 år Der er 28 personskader med cykel svarende til 75 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 20 personskader. Aldersgruppen år Der er 76 personskader i alt svarende til 37 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 118 personskader. Der er 16 personskader med personbil svarende til 50 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 32 personskader. Der er 39 personskader med knallert 30 svarende til 29 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 58 personskader. Aldersgruppen år Der er 3 personskader med knallert 45 svarende til 75 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 17 personskader. Der er 43 personskader med fodgængere svarende til 39 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 37 personskader. Aldersgruppen 65 - år Der er 137 personskader i alt svarende til 17 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 175 personskader. Der er 49 personskader med personbil svarende til 31 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 61 personskader. Der er 29 personskader med fodgængere svarende til 53 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 26 personskader. 16

17 FIGUR 5 Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i 3. kvartal Antal 60 dræbt alvorlig lettere >= 90 Alder Aldersfordelingen af personskaderne er vist i figur 5. Det ses tydeligt, at der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 16 til 24 år. Aldersgruppen år dækker 28 % af personskaderne i 3. kvartal 2011, hvilket er samme andel som i de øvrige år. Det kan formentlig forklares med, at denne aldersgruppe i høj grad begynder at færdes som selvstændige trafikanter i trafikken på knallert og i personbil. Som ny trafikant i disse transportmidler har de unge endnu ikke opnået rutinen i at færdes i trafikken i disse. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen 0-14 år og for ældre over 64 år. 7 % af alle personskader i 3. kvartal 2011 er blandt børn, mens 11 % er blandt ældre. At der er så få børn mellem 0 og 14 år, som kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken kan skyldes, at de sjældent færdes som selvstændige trafikanter. De få tilskadekomne børn er ofte passagerer i biler. At tallet er lavt kan derfor betyde, at der benyttes sikkerhedsudstyr til børn i bilerne, og at dette fungerer. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at andelen af de ældre på over 64 år, som bliver dræbt eller har alvorlige personskader er større end andelen i øvrige aldersgrupper. De ældre på 6 år og derover udgør 20 % af de dræbte, men kun 9 % af de lettere tilskadekomne. Det kan skyldes, at ældre er mere skrøbelige, og derfor let kommer mere alvorligt til skade end yngre trafikanter. Omvendt sker 34 % af de lettere personskader i aldersgruppen år, mens det er 19 % af de dræbte. Disse tendenser ses i øvrigt også i de øvrige kvartaler i alle år, og på den måde adskiller 3. kvartal 2011 sig ikke. Det skal i øvrigt bemærkes, at aldersfordelingen også afspejler befolkningstallet. F.eks. er en af grundene til, at der ses færre personskader blandt ældre trafikanter, at denne aldersgruppe udgør en relativt mindre andel af befolkningen. 17

18 KØNSFORDELING 37 % af de dræbte og tilskadekomne i 3. kvartal 2010 er kvinder. Det svarer meget godt til den normale fordeling af personskader på køn i 3. kvartal de seneste 10 år. Derimod er det specielt for 3. kvartal generelt, at kvinder udgør en relativt mindre andel af de dræbte og tilskadekomne, end det er tilfældet i 1. og 4. kvartal, hvor 39 % af personskader er blandt kvinder. Andelen varierer desuden med alderen, således at der i 3. kvartal 2011 sker 31 % af personskaderne i alderen blandt kvinder, hvorimod andelen af kvinder blandt de dræbte og tilskadekomne er 44 % for ældre på 65 år og derover. I forhold til gennemsnittet i 3. kvartal de seneste 10 år ses der i 3. kvartal 2011 især for unge mænd relativt færre personskader i alderen år, hvorimod andelen af personskader blandt ældre mænd på 65 år og derover er relativt større end normalt. For kvinder ses der relativt flere personskader blandt børn 0-14 år i forhold til gennemsnittet for 3. kvartal de seneste 10 år. Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. Hver fjerde dræbte er en mand, mens 40 % af de lettere tilskadekomne er kvinder. Dette mønster ses både i 3. kvartal 2011 og for 3. kvartal de foregående 10 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig skaden er, desto større andel er mænd. Denne forskel ses mest udtalt i 1. kvartal og 4. kvartal, mens 2. og 3. kvartal har stort set samme fordeling. Specielt for 3. kvartal 2011 kan dog bemærkes, at kvinder udgør en relativt større andel af de alvorligt tilskadekomne end normalt for 3. kvartal. SPIRITUSULYKKER På figur 6 ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal de foregående fem år. Der er både markant færre personskadeulykker og markant færre materielskadeulykker med spirituspåvirkede i 3. kvartal 2011 i forhold til det forventede antal. Andelen af personskadeulykker med spirituspåvirkede førere er dog relativt lig 3. kvartal Over de 6 år ses en nedadgående tendens både for personskade- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkede førere. I 3. kvartal 2011 er 16 % af personskadeulykkerne og 15 % af materielskadeulykkerne registreret som ulykker med spirituspåvirkede førere. Normalt er det en lidt større andel af materielskadeulykkerne, hvor der er spirituspåvirkede førere, mens andelen for personskadeulykkerne de seneste 5 år er lige omkring 16 %. Dette gælder i øvrigt også for de øvrige kvartaler, hvor ulykker med spirituspåvirkede i gennemsnit udgør 16 % af personskadeulykkerne. For materielskadeulykkerne ses der for 3. kvartal de seneste år en nedadgående tendens med relativt færre ulykker med spirituspåvirkede førere. Dette fremgår også af figur 6, hvor det ses, at søjlen for 2011 er lavere for materielskadeulykker med sprit end for materielskadeulykker uden sprit. Det betyder, at materielskadeulykker med sprit er faldet mere siden 2006 end materielskadeulykker uden sprit. Derimod er de to søjler for 2011 for personskadeulykker næsten lige høje, hvilket er et udtryk for, at andelen af personskadeulykker med sprit i 2011 er omtrent den samme som i udgangsåret

19 Følgende markante afvigelser fra de forventede antal kan fremhæves. Personskadeulykker: Der er 158 spiritusrelaterede personskadeulykker i alt svarende til 19 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 164 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Der er 299 spiritusrelaterede materielskadeulykker i alt svarende til 20 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 335 materielskadeulykker. Personskader: Der er 108 personskader i alt med personbil i spiritusrelaterede ulykker svarende til 27 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 93 personskader i alt med personbil. Der er 65 lettere tilskadekomne med personbil i spiritusrelaterede ulykker svarende til 48 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 44 lettere tilskadekomne i personbil. Der er 15 personskader i alt med personbil i spiritusrelaterede ulykker svarende til 88 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 10 personskader i alt med varebil. FIGUR 6 Indeks for trafikuheld med og uden sprit i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal i de fem foregående år. Antallet af ulykker i 2006 er sat til 100, og markeret med faktiske tal over søjlerne. Indeks med sprit uden sprit med sprit uden sprit Personskade Materielskade 19

20 REGIONER I figur 7 vises udviklingen i 3. kvartal over de seneste 11 år inden for de fem sygehusregioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader er der et generelt fald i perioden for alle regionerne. Personskadeulykker og personskader fordeler sig groft sagt på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest i Sjælland og Nordjylland, som også ligger på omtrent samme niveau. Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med mindre udtalt fald. Her ses der flest i Hovedstaden og færrest i Nordjylland. FIGUR 7 Antal ulykker og personskader i 3. kvartal fordelt på regioner. Antal Personskadeulykker Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Materielskadeulykker Personskader

21 Det er bemærkelsesværdigt, at for 3. kvartal er antallet af personskadeulykker og personskader stort set halveret fra 2001 til 2011 i samtlige regioner. Faldet for personskadeulykker er størst i Hovedstaden, hvor antallet er faldet 55 % siden 3. kvartal 2001, og lavest for Syddanmark, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 44 %. For personskader er faldet ligeledes størst for Hovedstaden, som har 57 % færre personskader i 3. kvartal 2011 end i 3. kvartal Faldet i personskader er med 48 % lavest i Midtjylland. I forhold til 3. kvartal 2010, ses der en stigning i 3. kvartal 2011 i Midtjylland på 8 % for personskadeulykker og 12 % for personskader. Omvendt ses der for de 4 øvrige regioner et fald fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 i både personskadeulykker og personskader. Faldet for personskadeulykker er størst i Sjælland, hvor der i 3. kvartal 2011 er 23 % færre personskadeulykker end i 3. kvartal 2010, mens faldet for personskader er størst i Hovedstaden, som har 29 % færre personskader i 3. kvartal 2011 i forhold til 3. kvartal For materielskadeulykker ses der også et generelt fald for alle regioner undtagen Syddanmark, om end det er væsentlig mindre end for personskadeulykker og personskader. For materielskadeulykker sker det største fald i hele perioden i Hovedstaden, hvor antallet er 35 % lavere i 3. kvartal 2011 end i 3. kvartal For Syddanmark er antallet af materielskadeulykker i 3. kvartal 2011 det samme som i 3. kvartal Til gengæld ses en stigning i 3. kvartal 2011 i forhold til 3. kvartal 2010 i både Nordjylland og Sjælland på hhv. 3 % og 2 %, mens antallet i de øvrige 3 regioner falder. Faldet er størst i Hovedstaden, som i 3. kvartal 2011 ligger 10 % lavere end i 3. kvartal Specielt Nordjylland og Sjælland har haft en markant positiv udvikling i personskader både i forhold til forventningen og i forhold til 3. kvartal 2010, hvorimod Hovedstaden og Syddanmark har udviklet sig i mere negativ retning i forhold til forventningen. Derimod ligger de begge regioner markant lavere mht. tilskadekomne i forhold til 2010, hvilket også kan ses på figur 7. Der er følgende markante ændringer for fordelingen på regioner i 3. kvartal 2011 i forhold til forventningen Personskadeulykker: Nordjylland: Der er 102 personskadeulykker svarende til 36 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 127 personskadeulykker. Syddanmark: Der er 266 personskadeulykker svarende til 17 % højere end forventet. Det er dog lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 278 personskadeulykker. Hovedstaden: Der er 276 personskadeulykker svarende til 24 % højere end forventet. Det er heller ikke højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 310 personskadeulykker Materielskadeulykker: Syddanmark: Der er 522 materielskadeulykker svarende til 10 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 584 materielskadeulykker. Dræbte: Midtjylland: Der er 13 dræbte svarende til 58 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 14 dræbte. Sjælland: Der er 8 dræbte svarende til 60 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end antallet af dræbte i 3. kvartal 2010, som var på 9. Tilskadekomne: Nordjylland: Der er 125 tilskadekomne svarende til 41 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 132 tilskadekomne. Syddanmark: Der er 299 tilskadekomne svarende til 16 % højere end forventet. Det er dog markant lavere end antallet af tilskadekomne i 3. kvartal 2010, som var 344. Hovedstaden: Der er 303 tilskadekomne svarende til 22 % højere end forventet. Det er også markant lavere end antallet af tilskadekomne i 3. kvartal 2010, som var 376. Sjælland: Der er 142 tilskadekomne svarende til 16 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end antallet af tilskadekomne i 3. kvartal 2010, som var

22 POLITIKREDSE På grund af store forskelle i antallet af personskader i de enkelte politikredse, er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader i 3. kvartal for 2001 til 2011 i politikredsene opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. År 2001 er valgt som basisår, hvilket betyder at antallet af personskader i 3. kvartal 2001 er sat til 100 for de enkelte politikredse, og personskaderne for 3. kvartal de øvrige år er udregnet som ændringer ud fra dette basisår. Der er ikke påfaldende stor forskel på udviklingen i de tre områder. Det ses umiddelbart, at med undtagelse af Bornholm, der varierer meget grundet små værdier, følges alle politikredse i hvert område meget pænt ad i et generelt fald i antallet af personskader. Det høje tal for Bornholm i 3. kvartal 2010 er igen et resultat af 2 alvorlige busulykker med mange personskader. FIGUR 8 Personskader i 3. kvartal fordelt på politikredse. Tallene er indekseret, hvor personskader i 3. kvartal 2001 er sat til 100. Bemærk at indeks for Bornholm i 2010 går udenfor figuren helt op til 215. Indeks Personskader - Jylland 1, Nordjyllands Politi 3, Midt- og Vestjyllands Politi 5, Syd- og Sønderjyllands Politi 2, Østjyllands Politi 4, Sydøstjyllands Politi Jylland Indeks Personskader - Øerne Fortsætter til , Fyns Politi 8, Midt- og Vestsjællands Politi 7, Sydsjæl. og Lolland-Fl. Politi 12, Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader - Hovedstadsområdet , Nordsjællands Politi 11, Københavns Politi 10, Københavns Vestegns Politi Hovedstadsområdet

23 Det ses også direkte af figur 8, at faldet er nogenlunde lige stort på Øerne, i Hovedstaden og i Jylland. Tidligere har faldet været mindre i Jylland, men i 3. kvartal 2011 ses der stort set samme fald for alle tre områder. Dog er ses det mindste fald i Jylland, mens det største fald ses i Hovedstadsområdet. Med undtagelse af Midt- og Vestjylland og Københavns Vestegns politikredse ses der et fald fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal Specielt er faldet meget stort for Bornholm, hvilket skyldes at antallet af personskader i 3. kvartal 2010 var usædvanlig højt grundet to alvorlige busulykker. Derudover ses det største fald fra 2010 til 2011 i 3. kvartal for Nordjylland, Syd- og Sønderjylland og Midt- og Vestsjællands politikredse. Det er bemærkelsesværdig, at indeks for personskader i 3. kvartal 2011 med 46 på Øerne og 44 i Hovedstaden og 50 i Jylland er stort set ens for alle tre områder. Det betyder at antallet af personskader er faldet 54 % på Øerne og 56 % i Hovedstaden fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2011, mens antallet er faldet 50 % i Jylland. Antallet af personskader i 3. kvartal er således halveret siden 2001 i alle områder. Højeste indeks i 3. kvartal 2011 er for Midt- og Vestjyllands politikreds med 58 svarende til et fald fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2011 på 42 %. Det laveste indeks er 27 for Bornholms politikreds, hvilket svarer til et fald på 63 % siden 3. kvartal I 1. halvår af 2011 har Jylland haft et markant mindre fald i forhold til Øerne og Hovedstaden siden 2001, men i 3. kvartal ligner udviklingen hinanden i hele Danmark. Specielt er antallet af materielskadeulykker lavere end forventningen for alle politikredse på nær Københavns Vestegn, Bornholm og Midt- og Vestsjælland. For personskadeulykkernes vedkomne, har især Nordjylland haft en markant positiv udvikling med både færre end forventet og færre end i 3. kvartal Personskadernes fordeling på politikredse har ligeledes haft en positiv udvikling for specielt visse politikredse. Mest positiv både i forhold til forventningen og i forhold til 3. kvartal 2010 er Nordjylland, Sydsjælland og Lolland- Falster samt Midt- og Vestsjælland. Den største negative udvikling i forhold til forventning og 3. kvartal 2010 ses i Midt- og Vestjyllands politikreds. Igen ses der en del markante afvigelser i 3. kvartal 2011 fra de forventede tal for de enkelte politikredse Personskadeulykker: Nordjylland: Der er 106 personskadeulykker svarende til 26 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 135 personskadeulykker. Midt- og Vestjylland: Der er 145 personskadeulykker svarende til 23 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 122 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Fyn: Der er 209 materielskadeulykker svarende til 21 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 242 materielskadeulykker. Sydsjælland og Lolland-Falster: Der er 129 materielskadeulykker svarende til 21 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 155 materielskadeulykker. Tilskadekomne: Nordjylland: Der er 121 tilskadekomne svarende til 35 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 173 tilskadekomne. Midt- og Vestjylland: Der er 174 tilskadekomne svarende til 37 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 147 tilskadekomne. Sydsjælland og Lolland-Falster: Der er 72 tilskadekomne svarende til 21 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 93 tilskadekomne. Midt- og Vestsjælland: Der er 55 tilskadekomne svarende til 24 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 82 tilskadekomne. Dræbte: Østjylland: Der er 4 dræbte, hvilket er markant lavere end forventningen på 12. Det er ikke markant lavere end i 3. kvartal 2010, hvor der var 7 dræbte. 23

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer Miljø og familier 104 Miljø og familier 5. Miljø og familier Miljøbevidsthed Holdninger til miljøet Det kræver en aktiv indsats fra størstedelen af befolkningen at mindske de miljøproblemer, der opstår

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Krydskampagnen 2018 INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE FAKTA OG DOKUMENTATION EVALUERING. Hvem, hvordan, hvornår, hvor mange?

Krydskampagnen 2018 INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE FAKTA OG DOKUMENTATION EVALUERING. Hvem, hvordan, hvornår, hvor mange? Krydskampagnen Krydskampagnen 2018 FAKTA OG DOKUMENTATION INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE EVALUERING Ulykkesstatistik, HVUs dybdeanalyser, udvidet dødsulykkestatistik, positionsmålinger,

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere