Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar"

Transkript

1 Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

2 Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

3 Region Hovedstaden HVORDAN UNDERSTØTTES INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

4 Region Hovedstaden HVOR SKAL INNOVATIONS- INDSATSEN SKÆRPES? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

5 Region Hovedstaden HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

6 HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR INNOVATION? Innovation er på dagsordenen i Region Hovedstaden, og målgruppen for innovation er: Regionens ansatte Ser forbedringsmulighederne i hverdagen, kan innovere og gøre brug af mulighederne for støtte, rådgivning og samarbejde i regionen Patienter og pårørende Kan bidrage med viden om konkrete behov, og hvordan regionens ydelser opleves fra patientens stol, så de nye innovationer bliver målrettet brugernes behov Erhvervsliv og videninstitutioner Kan bidrage med ny viden, skabe nye løsninger og vækst i samarbejde med regionens ansatte Kommuner og praksissektor Kan deltage i innovationsarbejdet og sikre, at de nye løsninger anvendes på tværs af sektorer FOR MERE INFORMATION, KONTAKT: Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Vi får en fælles forståelse for, hvad innovation er, så vi sammen kan fremme vores innovationskultur Vibeke Løgstrup, Leder af Planlægningsfunktionen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Glostrup Hospital om workshoppen: Lær om innovation. Workshop: Lær om innovation Center for Regional Udvikling tilbyder en workshop, der oversætter innovationspolitikken til praksis og giver dig et indblik i innovationsprocesser og -værktøjer. En workshop kan vare fra 3 timer til en hel dag, og deltagerantallet kan variere fra 5 til 150 personer. Vi skræddersyr workshoppen, men hovedingrediensen vil dog altid være et innovationsspil. RegionH Design 17337

7 HVOR SKAL INNOVATIONSINDSATSEN SKÆRPES I REGION HOVEDSTADEN? Patientbehandling og -forløb Innovation skal bidrage til, at behandlingen tager udgangspunkt i patientens behov og at spild- og ventetid minimeres. Patient Empowerment skal fremmes via innovation for at styrke og understøtte patientens egne ressourcer og kompetencer. Dette kan bl.a. ske ved at etablere nye former for partnerskaber med patienter og pårørende med henblik på trygge og involverede borgere. Tværsektorielt samarbejde Der er behov for at afprøve nye samarbejder mellem kommuner, hospitaler, psykiatri, apoteksvæsenet og praksis med henblik på at fremme samarbejdet mellem sektorerne. Parterne vil blive indbudt til aktiv deltagelse i innovationsprojekter om tværsektorielle patientforløb og forskellige velfærdsydelser. Samtidig er det vigtigt, at de nye løsninger skræddersyes til patienters og pårørendes behov, hvorfor brugerne skal inddrages i innovationsarbejdet f.eks. i udviklingen af telemedicin. Teknologi, byggeri og grøn vækst Digitalisering samt trådløs og mobil kommunikation skaber nye udfordringer og muligheder for smarte teknologiske løsninger til bl.a. arbejdsgange, service, pleje, drift og behandling. Frem mod år 2020 bygger Region Hovedstaden syv store hospitalsbyggerier. Hermed er der mulighed for at gentænke arbejdsgange, serviceprocesser, patientforløb mv. med et anderledes indhold og indretning af bygningerne. I byggerierne er det højt prioriteret at minimere ressourceforbruget, CO 2 -udledninger, vandforbrug, jordforurening, miljø- og klimapåvirkninger fra materialer, varer og services. Samarbejde med erhvervsliv og videninstitutioner Et centralt mål er at etablere flere innovative samarbejder mellem regionens sundhedsvæsen, erhvervsliv, nationale og internationale videninstitutioner. Fokus er nye og nyttige løsninger, der tager udgangspunkt i de udfordringer og behov, som sundhedsvæsenet står over for. Et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) handler om at udforske og udvikle nye innovative løsninger, der ikke kan etableres gennem traditionelle indkøbs- og udbudsprocesser. I løsningerne indgår muligheden for globale erhvervspotentialer. En værktøjskasse til at styrke det tværsektorielle samarbejde i Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri og Frederiksberg Kommune har sat fokus på det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient. Dette har bl.a. resulteret i en ny ledelsesmodel og tjeklister til udskrivelsesdialogen mellem Frederiksberg Psykiatrisk Center og botilbud i Frederiksberg Kommune. Udvikling opstår i samarbejde mellem det offentlige og det private. Det er dér, det kommer til at ske Kim Norup Frederiksen, Den Sociale Virksomhed, forstander, Jonstrupvang Bebyggelsen om samarbejde med erhvervsliv og videninstitutioner. RegionH Design 17337

8 HVORDAN UNDERSTØTTES INNOVATION I REGION HOVEDSTADEN? Ledelse og organisationsmodeller Det kræver åbenhed, fleksibilitet og risikovillighed hos ledere og medarbejdere at agere innovativt i et sundhedsvæsen, hvor der ikke må ske fejl. Driftsledelse og innovationsledelse kræver forskellige, ledelsesmæssige indsatser. God innovationsledelse kræver prioritering af både tid og ressourcer til at eksperimentere (nyt), videreudvikle de bedste idéer (nyttigt) og implementere på tværs af afdelinger, hospitaler og virksomheder (nyttiggjort). Denne proces bliver bl.a. understøttet af uddannelsesforløb for alle mellem- og topledere i Region Hovedstaden. Innovationskompetencer og -kultur Ledere og medarbejdere skal deltage aktivt i arbejdet med innovation, så de oplever en reel forskel i deres driftsopgaver. Det skaber motivation, afføder nye praksisnære idéer og øger sandsynligheden for succesfuld implementering. Innovationskompetencer hos ledere og medarbejdere skal stimuleres, så det bliver mere almindeligt og accepteret at eksperimentere, løbe risici og arbejde tværfagligt uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. Denne proces bliver bl.a. understøttet af et MED-kursusforløb, en innovationspilotuddannelse, et innovationsmodul i Region Hovedstadens projektlederuddannelse, konferencer, seminarer, workshops og onlinecases om innovation. Støtte til innovation Innovation styrkes ved et tæt samarbejde på tværs af organisationen både internt på det enkelte hospital, virksomhed og center. Det regionale niveau skaber rammen for og støtter op om innovation lokalt, og det lokale niveau tager ansvar for innovation og bidrager til videnspredning og implementering på det regionale niveau. Denne proces bliver bl.a. understøttet af Center for Regional Udvikling, der rådgiver om opstart af innovationsprojekter, behovsafdækning, prototypeudvikling og test, vurdering af opfindelser, finansiering, juridiske spørgsmål og patentering, kommercialisering og offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) samt fungerer som én indgang for private virksomheder og videninstitutioner, som ønsker at samarbejde med Region Hovedstaden. Innovative idéer skal drives og gennemføres af brugerne for at sikre nyttiggørelse Der åbnede sig en breche i min tankegang Irene Haagensen, afdelingschef for Forskning og Innovation, Hillerød Hospital om innovationskompetencer og -kultur. Rigshospitalets direktør Torben Stentoft om Toplederforløbet, en efteruddannelse i innovation for topledelsen. RegionH Design 17337

9 HVORFOR INNOVATION I REGION HOVEDSTADEN? Der er generelt et stort pres på velfærdsstaten. Der kommer flere patienter med mere komplekse sygdoms- og behandlingsforløb, og der sker en hastig udvikling af nye teknologiske muligheder. Samtidig er hovedstadsregionen udfordret af den globale konkurrence og skaber mindre vækst end andre storbyregioner. Innovation er en absolut nødvendighed i løsningen af de mange udfordringer. De innovative løsninger skal skabe værdi for alle. Det skal bl.a. ske i form af øget beskæftigelse, flere og nye velfærdsløsninger, en øget konkurrenceevne og eksport samt øget patienttilfredshed og kvalitet i behandlingen på hospitalerne. Vision 2020 I Region Hovedstaden indgår innovation som en naturlig og prioriteret del af driften, forskningen og samarbejdet med erhvervslivet og andre eksterne aktører. Innovationen bidrager målbart og markant til nye, banebrydende, effektive løsninger, der understøtter en fortsat høj, faglig kvalitet i behandling og vækst i samfundet. Strategisk mål Udvikling af en innovationskultur I 2020 er innovation udbredt i hele organisationen, og implementering og udbredelse af de innovative idéer sker både hurtigere og i øget grad, hvilket afspejles i mere produktivitet, højere patient- og medarbejdertilfredshed og bedre kvalitet i behandlingen. Øget og hurtigere implementering af de gode ideer I 2020 har Region Hovedstaden etableret en innovationskultur, hvor ledere og medarbejdere arbejder systematisk med innovation som en metode til at forandre og forbedre sundhedsvæsenet, så borgerne får mest kvalitet for pengene. Satsning på innovationspartnerskaber I 2020 har Region Hovedstaden et tæt samspil med erhvervslivet og andre aktører om innovation, som bidrager markant til vækst, beskæftigelse og udvikling i arbejdspladser og eksport i hovedstadsregionen. At blive hørt, set og forstået har været den største personlige oplevelse for mig i projektet. Lis Eickhardt-Sørensen, KOL-patient og deltager i projektet Patienternes Hus - et offentligprivat innovationssamarbejde, hvor hospitaler i Region Hovedstaden, erhvervsliv, patienter og pårørende har arbejdet sammen om redskaber til Patient Empowerment. Samarbejdet har bl.a. ført til konceptet SPIS med App tit. RegionH Design 17337

10 HVAD ER INNOVATION I REGION HOVEDSTADEN? Innovation er NYT På grundlag af ny viden og/eller nye måder at kombinere viden på skabes nye idéer og løsninger. Idéerne skal være nye i forhold til de eksisterende løsninger, der anvendes. De kan udspringe af f.eks. forskning, brugerbehov, medarbejdernes daglige praksis, teknologi eller en strategisk satsning på et særligt område. F.eks. afprøver fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital to nye sansefødestuer. Sansefødestuerne er indrettet med dynamisk farvet lys, beroligende lyd og levende billeder, hvilket skal være med til at sikre de fødende en god fødselsoplevelse. Innovation er NYTTIGT Via udvikling og afprøvning af f.eks. prototyper påvises det, at innovationen kan omsættes i praksis og skabe værdi. F.eks. har Klinisk Biokemisk Afdeling på Gentofte Hospital, med inspiration fra japanske running-sushi restauranter, udviklet et automatisk opsamlingsmodul til blodprøver og dermed reduceret manuelle arbejdsgange. Automatiseringen sikrer kort svartid for patienterne, der kommer hurtigere i behandling, bliver hurtigere raske og hurtigere kan komme hjem igen. Innovation er NYTTIGGJORT Idéen er først en innovation, når den bliver realiseret gennem implementering, udbredelse og/eller kommercialisering. Løsningerne skal være til gavn for sundhedsvæsenet og samfundet. F.eks. har Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Glostrup, etableret et akutafsnit, med fokus på bl.a. et tryghedsskabende design med mange glaspartier, så der er gennemsyn mellem kontorer og fællesfaciliteter. Projektet blev gennemført på baggrund af en brugerdrevet innovationsproces, hvor personale, patienter og pårørende har bidraget til udviklingen. Det er rigtig, rigtig dejligt, at patienterne opfatter, at dét som vi har brugt meget tid på at udvikle, er brugbart i deres hverdag. Jimi Claussen, afdelingssygeplejerske, Kardiologisk Ambulatorium, Herlev Hospital om nyt telemedicinsk forsøg (HIT Hjerteinsufficiens telemedicin) på Herlev, Hvidovre, Glostrup og Bornholms hospitaler. Her måler patienter selv vægt, puls og blodtryk hjemme, sender data til klinikken og holder videokonference i stedet for at møde op på hospitalet. RegionH Design 17337

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter

O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling O2MATIC Bedre monitorering og iltregulering af KOL-patienter Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder i Region Hovedstaden O2MATIC Bedre

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere