Investering i værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i værdipapirer"

Transkript

1 Investering i værdipapirer Indledning Hvorfor investere i værdipapirer? Din investeringsprofil Hvor mange penge ønsker du at investere? Formålet med dine investeringer Tidshorisont Risikovillighed Investeringserfaring De forskellinge værdipapirtyper Danske obligationer Obligationstyper Afkast Obligationer som alternativ investering Risici Omsætning Skattemæssige forhold Udenlandske obligationer Skattemæssige forhold Danske aktier Aktietyper Afkast og risiko Aktier som alternativ investering Risici Omsætning Skattemæssige forhold Udenlandske aktier Skattemæssige forhold Investeringsbeviser Hvad er en investeringsforening? Ejerskab Lovregulering af investeringsforeninger Forskellige typer af investeringsforeninger Afkast og risiko Sydbank samarbejder med flere investeringsforeninger Skattemæssige forhold Sydbank værdipapirpuljer Ejerskab Forskellige puljer Forskellige måder at indskyde i puljerne Afkast og risiko Rebalancering Skattemæssige forhold Sammensætning af en værdipapirbeholdning Sydbanks investeringsrådgivning Sydbanks service i forbindelse med værdipapirrådgivning og -handel Handel med værdipapir - hvordan? Hvad sker der, når du har investeret i dine værdipapirer Øvrige forhold Spørgsmål Side 1 - version gældende fra 26. februar 2014

2 1. Indledning I Sydbank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har investeringscentre i bankens danske regioner, hvor investeringsrådgivere servicerer dels kunder med værdipapirinvesteringer over kr., dels kunder med særlige investeringsbehov veluddannede rådgivere i alle bankens afdelinger - klar til at yde kompetent investeringsrådgivning. Dermed tilgodeser vi de fleste kunders forskellige ønsker om og behov for rådgivning og handel med værdipapirer. Hvis du ikke allerede har kontakt til en af vores rådgivere vedrørende dine investeringer, er du velkommen til at kontakte nærmeste Sydbank-afdeling, som også gerne hjælper, hvis du har spørgsmål til denne beskrivelse af værdipapirinvesteringer eller til investering generelt. Formålet med beskrivelsen er at give dig et indblik i de væsentligste forhold i forbindelse med private investorers værdipapirinvesteringer, fx dine behov, ønsker og overvejelser som investor, de almindeligt forekommende værdipapirtyper og de risici, der knytter sig til de forskellige værdipapirtyper. Er du ikke en erfaren investor, anbefaler vi dig at læse teksten igennem i sin helhed med henblik på at få kendskab til de mere almindelige værdipapirtyper. Senere vil det være naturligt at bruge teksten som opslagsværk, når der opstår konkrete spørgsmål. Teksten i denne beskrivelse opdateres løbende på sydbank.dk/investering - under menupunktet "Priser og vilkår". 2. Hvorfor investere i værdipapirer? Investering i værdipapirer sker oftest ud fra ønsket om et højere afkast end det, som en almindelig bankkonto normalt kan tilbyde. En fornuftig sammensat værdipapirbeholdning forventes med tiden at give et større afkast end renteafkastet på en almindelig bankkonto. I forhold til penge på en bankkonto indebærer investering i værdipapirer muligheden for et større afkast, - men samtidig også en øget risiko for tab. Vil du investere i værdipapirer, drejer det sig derfor om at finde en fornuftig sammensætning af din værdipapirbeholdning. Sammensætningen vil som regel bestå af obligationer, aktier og investeringsbeviser. Vi råder dig også til at sprede dine investeringer på flere værdipapirtyper og værdipapirer. Din rådgiver er altid parat til at hjælpe med at sammensætte en værdipapirbeholdning, der passer til dine behov. Se afsnittet "Sydbanks investeringsrådgivning" bagerst i denne beskrivelse. 3. Din investeringsprofil Før du investerer, er der en række ting, du skal forholde dig til. Dem fortæller vi om her. Investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed og investeringserfaring betegner vi samlet som din investeringsprofil. Din rådgiver tager i sin rådgivning af dig altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Vi ønsker at give dig en optimal investeringsrådgivning, og en af forudsætningerne for det er, at du holder os løbende informeret om ændringer i din investeringsprofil. 4. Hvor mange penge ønsker du at investere? Din formue kan være sammensat af flere forskellige elementer fx ejerbolig, pensionsopsparing og opsparing i øvrigt. Det er derfor en god idé at danne dig et overblik over, hvordan din formue er sammensat i dag, og hvordan du ønsker, den skal udvikle sig i fremtiden, fx hvor stor en formue du ønsker at have til din rådighed, når du går på pension. Her er eksempelvis restløbetiden på eventuelle realkreditlån af betydning, ligesom størrelsen af din løbende pensionsopsparing har betydning for, hvordan din formue udvikler sig. Størrelsen på din opsparing i dag har betydning for, hvilken investeringssammensætning der er den optimale for dig. Før du overvejer investering i individuelle værdipapirer, bør opsparingen være på et vist beløb, fordi der ved værdipapirhandel opkræves et minimumsgebyr pr. handel. Størrelsen af dine investeringer i forhold til dine øvrige formueforhold er også af betydning for sammensætningen af dine investeringer. 5. Formålet med dine investeringer Formålet med dine investeringer bør være afklaret, før du investerer. Måske har du behov for en halv- eller helårlig udbetaling, eller du sparer op og investerer for at hæve pengene til et bestemt formål om fx tre år. Måske ønsker du en stabil formueudvikling over tid, eller du ønsker at være meget aktiv - måske ligefrem spekulativ - med en del af din opsparing. Dine investeringer kan meget vel tænkes at være opdelt - eksempelvis kunne du have ét formål med din pensionsopsparing og et andet formål med din øvrige opsparing. 6. Tidshorisont Tidshorisonten er den periode, som du regner med, at din opsparing skal være investeret i værdipapirer. Det er vigtigt, at du har taget stilling til, hvor lang tidshorisont, du har for dine investeringer. Investerer du med en kort tidshorisont, kan kursstabile værdipapirer være et alternativ til en bankkonto. Skal du fx bruge din opsparing om 2 år, har du mulighed for at investere i en obligation med 2 års løbetid. Investerer du med en lang tidshorisont, vil det være fordelagtigt at investere en del af din opsparing i lange obligationer og aktier, dvs. i mere kursfølsomme værdipapirer. Vi anvender følgende betegnelser for tidshorisont: Side 2 - version gældende fra 26. februar 2014

3 en kort tidshorisont er investeringer under 2 år en mellemlang tidshorisont er investeringer af 2 til 5 års varighed en lang tidshorisont er investeringer med over 5 års varighed. Vi anbefaler, at din investeringshorisont er 3 år eller mere, før du overvejer investering i aktier. Vi ved af erfaring, at tidshorisonten har stor betydning for, hvilken afkastudvikling man kan observere på en værdipapirbeholdning. På kort sigt vil en værdipapirbeholdning kunne vise relativt store udsving. Betragtes beholdningen over en 5 års periode, vil afkastet som regel vise væsentligt mindre udsving. Det kan derfor være uheldigt, hvis du har investeret din opsparing langsigtet, og det så viser sig, at du pludselig har brug for at sælge dine værdipapirer. Så kan du risikere at skulle sælge værdipapirerne med kurstab. Den tidshorisont, som dine investeringer har, vil ændre sig, alene fordi tiden går. Nærmer du dig fx det tidspunkt, hvor du planlægger at gå på pension, vil det være en god ide - i god tid forinden - at overveje, hvornår og i hvilket tempo du vil bruge af din opsparing. Din tidshorisont kan også ændre sig som følge af andre økonomiske begivenheder. Det vil derfor være en god ide, at du med passende mellemrum overvejer, om tidshorisonten på dine investeringer skal justeres. 7. Risikovillighed Investering i aktier giver som hovedregel et højere afkast end en investering i obligationer, mens investering i obligationer normalt giver et højere afkast end at placere penge på en bankkonto. Men risikoen ved investering i aktier er højere end risikoen ved investering i obligationer, og risikoen ved at investere i obligationer er højere end risikoen ved at placere penge på en bankkonto. Som investor vil du typisk sige ja til et højt afkast. Men spørgsmålet er, om du også kan acceptere "bagsiden af medaljen", nemlig den større risiko for at opnå et dårligt - måske ligefrem negativt - afkast. Det er meget vigtigt, at du overvejer den risiko, du ønsker at påtage dig med dine værdipapirinvesteringer. Det er herefter Sydbanks opgave, når vi rådgiver dig at finde den værdipapirsammensætning, som vi forventer, vil give dig det bedste afkast - ud fra den risiko, som du ønsker at løbe. Spredning af dine investeringer på både aktier og obligationer bidrager til at nedbringe din risiko. Det samme gør en spredning på flere forskellige aktier i forskellige lande og brancher. Investerer du eksempelvis i én eller kun ganske få aktier, vil din værdipapirbeholdning være meget følsom over for negativ kursudvikling i en enkelt aktie. Din rådgiver kan give dig et indtryk af risikoen på din nuværende værdipapirbeholdning, men også på de værdipapirer, du måske påtænker at investere i eller omlægge til. Når vi i Sydbank taler om risiko, bruger vi følgende 5 risikoprofiler: Bevarende, Konservativ, Balanceret, Vækstorienteret og Aggressiv. 8. Investeringserfaring Investeringserfaring er selvfølgelig noget, man opnår med tiden. Den erfarne værdipapirinvestor har oplevet perioder, hvor markederne har udviklet sig både positivt og negativt. Har du ikke stor erfaring med værdipapirinvestering, anbefaler vi, at du læser afsnittene om risiciene ved investering i de forskellige værdipapirtyper. Fordelen ved at trække på din rådgiver er, at du herved også trækker på bankens investeringserfaring. Vi anbefaler dig derfor at søge råd og vejledning hos din rådgiver. 9. De forskellige værdipapirtyper Inden du investerer i værdipapirer, er det vigtigt, at du er klar over de muligheder og risici, der er forbundet med investering i de forskellige værdipapirtyper. Nedenfor kan du derfor - i relativ kort form - læse om det, der kendetegner de almindeligt handlede værdipapirtyper Danske obligationer En obligation er et gældsbrev, som forpligter udstederen, fx den danske stat eller et realkreditinstitut, til at tilbagebetale obligationsgælden på en nærmere fastsat måde. Obligationer vil ofte være en naturlig bestanddel i en værdipapirbeholdning. Valg af obligation eller obligationer afhænger ikke alene af din investeringsprofil, men også af dine forventninger til renteudviklingen og din vurdering af, hvilke obligationer der aktuelt er interessante at investere i Obligationstyper Der er en række forskellige egenskaber tilknyttet rente- og tilbagebetalingen på en obligation. Inden vi kommer ind på de forskellige obligationstyper, vil vi gennemgå en række fællestræk for alle obligationer: Rentekupon På de fleste obligationer udbetales der renter en eller flere gange om året. Rentebetalingens størrelse kan aflæses på obligationens nominelle rentesats. Fx udbetaler staten på obligationen "5 % Dansk Stat Stående lån 2013" en årlig nominel Side 3 - version gældende fra 26. februar 2014

4 rente på 5 %, beregnet af den nominelle obligationsbeholdning. Fastforrentede/variabelt forrentede obligationer De fleste obligationer er fastforrentede, hvor rentebetalingen sker til samme rentesats i hele lånets løbetid. Der findes dog også variabelt forrentede obligationer, som er kendetegnet ved, at renten fastsættes for et halvt eller et helt år ad gangen. En obligationsinvestor kender således ikke rentekuponen for de fremtidige rentefastsættelsesperioder. Udløbsdato På de fleste obligationer er udløbsdatoen fastlagt på forhånd, og investor ved derfor på købstidspunktet, hvornår obligationen udløber/indfries. Den førnævnte statsobligation udløber i 2013, nærmere bestemt den 15. november Du kan se datoen for udløb i en obligationskursliste. Indfrielseskurs Obligationer indfries til kurs 100, det vil sige til den nominelle værdi af obligationen. Kurs Obligationer er en handelsvare, som handles til en pris, der kan variere i løbet af dagen, eller ændre sig fra den ene dag til den anden. Prisen på en obligation er det samme som kursen på obligationen. Hvis kursen på en obligation falder, mister obligationsejeren noget af sin værdi - men samtidig vil en lavere kurs gøre det billigere at købe obligationen. Kursværdi Værdien af en obligationsbeholdning beregnes ved at gange den nominelle obligationsbeholdning med den aktuelle kurs. Den værdi, der fremkommer, benævnes kursværdien. Den effektive rente En obligation har som regel en fast nominel rente. Rentebetalingen beregnes af den nominelle værdi på en obligation. Den effektive rente beregnes med udgangspunkt i anskaffelseskursen sammenholdt med obligationens fremtidige betalinger. Udsteder Den, hvis navn fremgår af obligationsnavnet, fx den Danske Stat eller Totalkredit. Geninvestering Vil du som obligationsinvestor sikre, at værdien samt det løbende afkast forbliver investeret i obligationer, skal du løbende geninvestere de rentebetalinger og udtrækninger, der løbende udbetales. De afdrag, som låntager tilbagebetaler, vil enten blive udbetalt som en samlet indfrielse eller som løbende udtrækninger. Disse beløb skal også løbende geninvesteres. Konverterbare/inkonverterbare obligationer Obligationer kan være konverterbare, hvilket betyder, at låntager har mulighed for at førtidsindfri sit obligationslån til kurs 100. Konverterbare obligationer er typisk realkreditlån udstedt som annuitetslån. Førtidig indfrielse (når realkreditlåntagere konverterer deres realkreditlån) vil normalt have den uheldige konsekvens for obligationsinvestor, at pengene efterfølgende skal geninvesteres til en lavere rente. Ved køb af konverterbare obligationer er der derfor risiko for, at obligationens løbetid bliver kortere end oprindelig planlagt, på grund af førtidige indfrielser. Når konverterbare obligationer købes til en kurs over 100, vil obligationsejeren opleve, at det udbetalte rentebeløb, målt i procent af kursværdien, er mindre end den nominelle rentesats på obligationen. Inkonverterbare obligationer kan ikke indfries før tid. Obligationer kan grundlæggende opdeles i følgende typer: Stående lån er karakteriseret ved, at indfrielsen af samtlige udstedte obligationer sker på én gang på én bestemt dato. Obligationen har en nominel rentesats (rentekupon), som restgælden forrentes med. Renter udbetales på terminsdatoen. Side 4 - version gældende fra 26. februar 2014

5 Den danske stat anvender som regel stående lån som finansieringskilde. Realkreditinstitutter anvender stående lån til finansiering af boligejeres rentetilpasningslån, fx Totalkredits BoligXlån og Nykredits Tilpasningslån. Annuitetslån anvendes typisk af realkreditinstitutterne og er karakteriseret ved, at låntager på obligationerne betaler en fastlagt ydelse (renter og afdrag) halv- eller kvartårligt. I starten er den faste ydelse sammensat af en stor rentebetaling og en meget lille afdragsandel. Afdragene pr. terminsdato bliver udbetalt til obligationskøber som udtrækninger. Udtrækningerne vil derfor i starten af lånets løbetid være små. Senere i obligationens levetid, når obligationsrestgælden bliver mindre, stiger afdragets andel af låntagers ydelse. Denne øgede afdragsdel betyder for obligationsinvestor, at udtrækningerne med tiden bliver større. Annuitetslån kan udstedes som konverterbare eller inkonverterbare obligationslån. De konverterbare lån, hvor låntagerne har mulighed for at opsige sine lån førtidigt, vil ofte give en merrente i forhold til inkonverterbare obligationer. Dette skyldes usikkerheden om obligationens reelle løbetid. I forbindelse med bestemte annuitetslån tilbyder realkreditinstitutterne afdragsfrihed. Der findes flere former for afdragsfrihed for låntagere. Afdragsfriheden betyder, at obligationskøber får tilbagebetalt sit lån (sin obligation) over længere tid. Den længere løbetid og dermed forbundne risiko resulterer i en højere rente til obligationsinvestor. Serielån er kendetegnet ved, at låntager betaler faste afdrag på hver terminsdato. Et 5-årigt serielån tilbagebetales således med et afdrag på 20 % af den oprindelige hovedstol hvert år i 5 år. Låntagers rentebetalinger falder i takt hermed. Obligationsinvestor vil derfor opleve, at der årligt udtrækkes (=indfries) en fast andel af obligationsbeholdningen. For at bevare obligationsbeholdningen skal der således løbende geninvesteres. Indekslån er en særlig obligationstype, hvor hovedstolen løbende inflationsreguleres. Der findes forskellige typer indekslån, og ideen med disse lån er, at obligationsinvestor inflationssikrer sin opsparing Afkast Afkastet ved en obligationsinvestering består af summen af nominel rente i perioden eventuelle udtrækningsgevinster/- tab forskellen mellem værdien i dag og købsværdien Obligationer som alternativ investering Afkastet fra en investering i obligationer har historisk været langt mere stabilt end en tilsvarende investering i aktier. Afkastet fra obligationer forventes dog over en længere årrække at være lavere end ved en investering i aktier. Forholdet mellem risiko og afkast kan forbedres ved at sprede investeringen over flere typer af obligationer Risici Risikoen ved investering i obligationer kan deles i to: Udstederrisiko Da en obligation er et gældsbrev, er der altid en teoretisk risiko for, at debitor ikke er i stand til at opfylde den aftalte afvikling og rentebetaling. Men i realiteten er denne risiko næsten ikke eksisterende i forbindelse med de danske stats- og realkreditobligationer. Erhvervsobligationer kan være udstedt af store og velrenommerede selskaber, men kan også være udstedt af mindre solide selskaber. En række selskaber vurderes af internationale kreditvurderingsbureauer som fx Moody's og Standard & Poor's. Disse bureauer følger selskaberne og giver løbende karakterer (ratings) for selskabets Side 5 - version gældende fra 26. februar 2014

6 kortfristede og langfristede gæld. Det anbefales at tage disse ratings med i vurderingen inden køb. Som regel giver obligationer, udstedt af selskaber med dårlige ratings, en lidt højere rente. Den højere rente er derfor en betaling for den øgede risiko på udstederen. Renterisiko Når renteniveauet i samfundet ændrer sig, ændrer den effektive rente på obligationerne sig også. Falder renten, stiger kurserne på obligationerne. Stiger renten, falder kursen på obligationerne. Rentefølsomme obligationer (dvs. obligationer med lang restløbetid) vil stige/falde mere i værdi end obligationer med kort restløbetid. Risikoen på en obligation, dvs. hvor meget kursen svinger på obligationen, måles ved brug af begrebet varighed Omsætning Danske obligationer noteres på NASDAQ OMX København. På NASDAQ OMX København er der noteret ca forskellige obligationer. Omsætningen er imidlertid koncentreret på relativt få obligationer. Som obligationsinvestor bør man være opmærksom på betydningen af, om en obligation omsættes meget (er likvid), eller om den omsættes meget sjældent (er illikvid). Der vil typisk være en merrente ved køb af illikvide obligationer (hvis man kan finde sælgere af disse obligationer). Merrenten afspejler imidlertid også risikoen for, at obligationsinvestor ikke kan finde købere til obligationen, den dag obligationen ønskes solgt. Vi anbefaler derfor, at investorer holder sig til de likvide obligationer Skattemæssige forhold Pensionsmidler beskattes efter lov om beskatning af pensionsafkast med en beskatningsprocent på aktuelt 15,3 %. Obligationsinvestor bør fokusere på køb af obligationer med højest mulig afkast. Investorer behøver ikke at skelne mellem fordelingen af afkastet mellem renteindtægter og kursgevinster, fordi hele afkastet beskattes med 15,3 %. Øvrige midler Ved investeringer i obligationer er såvel kursgevinster som renter skattepligtige. Tab er fradragsberettigede. Gevinst og tab medregnes i kapitalindkomsten Udenlandske obligationer Ved obligationsinvesteringer i udlandet er der yderligere risici. Der er risiko for politiske omvæltninger, lovændringer og økonomiske reformer, som kan få betydelig indflydelse på renteudviklingen i de pågældende lande. Hertil kommer valutakursrisikoen ved investeringer i en fremmed valuta. Falder den valuta, obligationen er udstedt i, vil obligationsinvestor miste værdi - målt i danske kroner. Der kan være flere fordele ved investering i udenlandske obligationer. Dels er markederne, og dermed valgmulighederne, selvsagt væsentlig større, dels er mulighederne for risikospredning større. Det er væsentligt at skelne mellem køb af statsobligationer og erhvervsobligationer, og mellem hvilke lande der investeres i. Der findes de såkaldte etablerede økonomier og finansielle markeder, hvor reguleringen af markederne sker på betryggende vis. Det er imidlertid også muligt at investere i såkaldte emerging markets, det vil sige lande og markeder i fx Sydamerika. Investering i disse lande bør foretages af investorer, der er kendt med markederne, har tilsvarende stor risikovillighed og en formue, der gør det muligt at sammensætte en værdipapirbeholdning med en tilpas spredning af investeringen på de forskellige obligationer og obligationsudstedere. Investering i individuelle udenlandske obligationer anbefaler vi alene til den erfarne investor, der samtidig har mulighed for at sprede sin risiko på markeder, udstedere mv. Øvrige investorer bør overveje investering i udenlandske obligationer via køb af investeringsbeviser (se beskrivelse længere nede) Skattemæssige forhold Pensionsmidler Side 6 - version gældende fra 26. februar 2014

7 beskattes efter lov om beskatning af pensionsafkast med en beskatningsprocent på p.t. 15,3 %. Obligationsinvestor bør fokusere på køb af obligationer med højest muligt afkast. Investor behøver ikke at skelne mellem fordelingen af afkastet mellem renteindtægter og kursgevinster, fordi hele afkastet beskattes med 15,3 %. Øvrige midler Ved investeringer i obligationer er såvel kursgevinster som renter skattepligtige. Tab er fradragsberettigede. Gevinst og tab medregnes i kapitalindkomsten Danske Aktier En aktie er en ejerandel i den pågældende virksomhed. Er der udstedt aktier, vil én aktie således repræsentere en ejerandel på 1 promille (1/1000). Virksomhederne udsteder aktier for at dække behovet for penge, fx til at foretage nye investeringer, at tilbagebetale gæld eller foretage opkøb. Ideen for investor ved at købe aktier er at få mulighed for at få andel i den værdi, som investor forventer, vil blive skabt i virksomheden. Virksomhedens og dermed aktiernes værdi er i høj grad baseret på forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling. Ændringer i forventningerne til den fremtidige udvikling vil derfor påvirke kursen på aktien. Risikoen ved at investere i en aktie er, at kursen kan falde på grund af fx ændrede forventninger til den fremtidige udvikling - og i værste fald, at selskabet kan gå konkurs. I denne situation har investor tabt sin investering. Man kan dog maksimalt tabe den sum, man har givet for aktien. Ejer du en aktie, har du normalt ret til at møde op og stemme på generalforsamlingen. Investerer du i aktier, bør du afsætte tid til at følge selskabernes udvikling og udviklingen på de finansielle markeder. Som aktieejer bør du derfor afse tid til at følge med aktiemarkederne Aktietyper Der findes en række forskellige aktietyper, der adskiller sig på forskellige punkter: Stemmeret Aktier kan være opdelt i hhv. A-aktier og B-aktier, hvor A-aktier typisk repræsenterer flere stemmeretter end B-aktien. Retten til udbytte Der findes præferenceaktier, hvis ejere normalt har fortrinsret til udbyttebetalingen, evt. suppleret med andre begrænsninger. Udvidelse af aktiekapitalen Udvidelse af aktiekapitalen kan ske ved, at nye aktier udbydes til salg til den aktuelle markedskurs. Udvidelsen kan også ske med fortegningsret for bestående aktionærer i selskabet. I de nævnte tilfælde skal aktionæren betale for at erhverve flere aktier. En aktieudvidelse kan også ske ved udstedelse af nye aktier, som udleveres til aktionærerne i det forhold, de ejer aktier i selskabet (fondsaktier). Ejerskab Når man køber aktier, vil aktierne være registreret som ihændehaveraktier. Du kan også som investor bede Sydbank om at få aktierne noteret på navn. Det har den betydning, at selskabet får kendskab til dit ejerskab i selskabet, og du får blandt andet tilsendt regnskab og andre væsentlige informationer om selskabet Afkast og risiko Afkastet af en aktieinvestering består af udbetalte udbytter - udbetaling sker i forbindelse med afholdelsen af den årlige generalforsamling stigninger og fald i aktiekursen. Over en længere årrække forventer vi, at aktier vil give et højere afkast end obligationer. Udsvingene i afkastene vil imidlertid også være større. Afkastets størrelse hænger derfor i høj grad sammen med risikoen. Højere risikovillighed giver mulighed for højere afkast og omvendt. Aktier er som udgangspunkt mere risikable at investere i end obligationer. Risikoen hænger dog også sammen med antallet af selskaber, som investor har spredt sin investering på. Investerer han hele formuen i fx ét selskab, vil investor derfor være helt afhængig af udviklingen i dette ene selskab. Historisk har det vist sig, at man kan forbedre afkastet i forhold til risikoen ved at sprede sine investeringer på flere brancher, lande og aktieselskaber. Side 7 - version gældende fra 26. februar 2014

8 Aktier som alternativ investering Motivet for investering i aktier er ønsket om et højere afkast, kombineret med villigheden til at løbe en højere risiko end ved investering i obligationer. Der vil typisk være tale om mere langsigtede investeringer. Det er en fordel at investere i flere værdipapirtyper, fordi kursudviklingen på obligationer og aktier sjældent vil bevæge sig i samme takt, og det bidrager til at nedbringe risikoen på den samlede værdipapirbeholdning Risici Ud over de risici for udsving i aktiekurserne, vi beskriver i afsnittet "Afkast og risiko", er der risikoen for, at et selskab går konkurs. Aktieinvestorer (aktionærer) har et begrænset ansvar. Det betyder, at de ikke kan afkræves yderligere betalinger eller andre hæftelser, efter at de har købt aktierne. Går et selskab konkurs, står aktionærerne (ejerne) imidlertid sidst i rækken af kreditorer og må se i øjnene, at alle pengene kan være tabt (aktierne er værdiløse). Desuden svarer risiciene for aktionærerne til virksomhedens risici: ændringer i markedets forventninger til aktien, konjunkturer, konkurrence, patenter, politiske indgreb, forbrugerpræferencer, modetrends, image, kampagner, retssager, teknologisk udvikling - for bare at nævne nogle af de faktorer, som kan få indflydelse på kursudviklingen i både positiv og negativ retning Omsætning Forskellige børser fungerer som markedsplads for handel med aktier. I Danmark er det NASDAQ OMX København, der fungerer som den vigtigste markedsplads for handel med danske aktier. Nogle aktier handles ofte og vil derfor være lette at købe eller sælge. Andre aktier kan være vanskelige at handle. Du bør derfor tage omsætteligheden (likviditeten) med i overvejelserne, før du investerer i aktier Skattemæssige forhold Pensionsmidler Pensionsmidler beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven med en beskatningsprocent på aktuelt 15,3 % af både værdistigninger og modtagne udbytter. Øvrige midler - aktier optaget til handel på et reguleret marked Aktieudbytte og realiserede gevinster på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, beskattes som aktieindkomst. Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fratrækkes aktieindkomsten. Overstiger tabet udbytter og gevinster, vil det overskydende tab blive fremført til senere år Udenlandske aktier Ved også at investere i udenlandske aktier kan du som investor opnå en endnu bedre spredning af dine investeringer. De store udenlandske markeder giver dig mulighed for at sprede risikoen på langt flere forskellige brancher, lande og selskaber. Det vil sige at forholdet mellem afkast og risiko generelt bliver bedre. Investering i udlandet medfører, at man påtager sig en landerisiko, hvor politiske omvæltninger, reguleringer, indgreb - men også lempelser og reformer, kan få betydelig indflydelse på aktiekurserne. Desuden er der valutakursrisikoen ved at investere i en fremmed valuta, der både kan stige og falde i forhold til danske kroner Skattemæssige forhold Der gælder som udgangspunkt de samme regler som for danske aktier. På udenlandske aktier kan der også komme yderligere afgifter til (eksempelvis på udbytter), bl.a. afhængigt af dobbeltbeskatningsaftaler eller lignende, som Danmark har med det pågældende land Investeringsbeviser Hvad er en investeringsforening En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der ønsker at få et godt afkast af deres opsparing. Idéen bag investeringsforeningen er at samle mange mindre beløb til et stort beløb, som så investeres i flere forskellige værdipapirer. Danske investeringsforeninger har det formål at pleje investorernes opsparing bedst muligt. Man slipper som investor for at forholde sig til investering i enkelt aktier eller obligationer. Side 8 - version gældende fra 26. februar 2014

9 Ejerskab Investeringsforeningerne er ejet af medlemmerne (investorerne i investeringsforeningen). Medlemmer i foreningen får hele foreningens overskud, efter at omkostningerne til køb og salg af værdipapirer samt administration er betalt. Overskuddet bliver udbetalt som udbytte eller fremgår som værdistigning på det enkelte investeringsbevis. Værdien af beviset stiger ikke i perioder, hvor der ikke skabes et overskud. Udvikler markederne sig uheldigt, vil man kunne opleve, at investeringsbeviserne bliver mindre værd. Allerede på købstidspunktet bliver man medejer af en række virksomheder eller obligationsserier - afhængig af, hvilken forening man investerer i Lovregulering af investeringsforeninger Lov om investeringsforeninger stiller krav om, at investeringsforeningens midler skal investeres i mange forskellige værdipapirer inden for rammerne af den pågældende investeringsforenings investeringsformål. Kravet om risikospredning er den væsentligste forskel mellem en investeringsforening og investering i enkelte værdipapirer. Loven stiller endvidere visse krav til vedtægter, regnskabsaflæggelse, opgørelsesprincipper mv Forskellige typer af investeringsforeninger Der udbydes mange investeringsforeninger i Danmark med meget forskellige investeringsmuligheder. Det typiske for alle investeringsforeninger er, at man som investor bør have en investeringshorisont på et par år eller mere - afhængigt af, hvilken type afdeling der er tale om. Investeringsmuligheder kan opdeles i følgende kategorier: Afdeling Obligationsbaserede afdelinger - danske obligationer Obligationsbaserede afdelinger - udenlandske obligationer Aktiebaserede afdelinger - geografisk afgrænsede Aktiebaserede afdelinger - brancheafgrænsede Investeringsområde Foreninger, der alene investerer i korte eller lange obligationer - eller et mix heraf. Forening, der investerer bredt i de udenlandske obligationsmarkeder. Foreninger, der investerer bredt i det globale aktiemarked, eller som investerer i enkeltområder, fx aktier i Østeuropa. Der findes endvidere foreninger, der investerer i specifikke lande, fx danske aktier. Foreninger, der investerer i enkelte brancher, fx bioteknologi Afkast og risiko Investering i investeringsforeninger bør ses som et alternativ til den direkte investering i det pågældende værdipapirmarked. Investeringsforeningerne kan på grund af deres størrelse sprede deres investeringer - en fordel, som den private investor normalt ikke har. Afkastningsforventningerne for de forskellige afdelinger følger de markeder, de pågældende investeringsforeninger investerer i. Jo smallere et investeringsområde, den pågældende investeringsforening investerer i, jo større afkastudsving vil der normalt være. Eksempelvis vil en afdeling, der udelukkende investerer i bioteknologiske aktier i verden, svinge markant mere end en investeringsforening, der investerer bredt i globale aktier. Vi anbefaler derfor, at du taler med din rådgiver, før du investerer Sydbank samarbejder med flere investeringsforeninger Sydbank samarbejder med flere investeringsforeninger for at sikre et konkurrencedygtigt udbud af investeringsforeninger. På Sydbanks hjemmeside sydbank.dk/investering/prisogvilkaar Side 9 - version gældende fra 26. februar 2014

10 kan du se en samlet oversigt over bankens samarbejdspartnere Skattemæssige forhold Pensionsmidler Beskattes efter lov om beskatning af pensionsafkast med en beskatningsprocent på p.t. 15,3 %. Beskatning sker af såvel renteindtægter og modtagne udbytter som realiserede og urealiserede kursgevinster. Eventuelle urealiserede og realiserede kurstab kan modregnes i gevinster. Øvrige midler Vi henviser til vores samarbejdspartneres hjemmeside, hvor de skattemæssige forhold er beskrevet: sydinvest.dk, bankinvest.dk, majinvest.dk, sparinvest.dk og valueinvest.dk 9.6. Sydbank værdipapirpuljer Sydbanks værdipapirpuljer bygger på samme grundidé som beskrevet under investeringsbeviser. Ved at investere på flere kunders vegne på én gang opnås bedre muligheder for spredning af investeringerne og en løbende pleje af værdipapirbeholdningen. Sydbank udbyder værdipapirpuljerne til pensionsmidler og til opsparing på børneopsparingskonti Ejerskab Hvis du ønsker det, kan du få din rådgiver til at tilmelde dig en pulje. Du behøver ikke at have et værdipapirdepot for at deltage i puljerne. Har du en kapitalpensionskonto, en ratepensionskonto, en selvpensioneringskonto eller en børneopsparingskonto, kan du tilmelde kontoen en bestemt pensionspulje. Når du deltager i en pulje ejer du ikke en andel af nogle værdipapirer - du har bare et indestående på en konto. En gang om året tilskriver vi renter på denne konto. Tilskrivning af rente sker på basis af afkastet på de værdipapirinvesteringer, som Sydbank har foretaget i bankens depot Forskellige puljer Sydbank tilbyder puljer med forskellige investeringsformål. Alle puljer investerer ud fra en langsigtet investeringshorisont. Pulje Indlånspuljen Kort obligationspulje Lang obligationspulje Højrenteobligationspulje Indeksobligationspulje Dansk aktiepulje Europæisk aktiepulje Global aktiepulje BRIK aktiepulje Bankvalg Investeringsområde Puljeordning, hvor kontant indestående forrentes med bankens gældende rentesats for indestående under kr Børsnoterede korte danske obligationer. Børsnoterede lange danske obligationer. Børsnoterede lange udenlandske obligationer. Børsnoterede indeksobligationer. Som beskrevet under obligationstyper, er idéen med at investere i indeksobligationer at sikre opsparingens realværdi. Børsnoterede danske aktier. Børsnoterede europæiske aktier, især aktier i lande, der deltager i eurosamarbejdet. Børsnoterede aktier i verden. Børsnoterede aktier i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Med udgangspunkt i kundens risikoprofil og tidshorisont overlades puljesammensætningen til Sydbank. Investering i aktiepuljerne bør ske med 5 års tidshorisont eller mere. Tidshorisonten på obligationspuljerne er kortere og egner sig derfor også til perioden, Side 10 - version gældende fra 26. februar 2014

11 hvor man nærmer sig tidspunktet for udbetalingen Forskellige måder at indskyde i puljerne Du kan tilmelde et fast kronebeløb som et engangsindskud, som efterfølgende forrentes med afkastet i værdipapirerne. Du kan også aftale med din rådgiver, at du tilmelder et fast beløb en gang om måneden til en eller flere puljer. Det giver dig den fordel, at du til enhver tid har hele din opsparing placeret i værdipapirer. Du kan tilmelde din konto til en eller flere puljer. Vælger du flere puljer, hvilket vi anbefaler, aftales en fast procentuel fordeling af dine indskud på flere puljer Afkast og risiko Ligesom ved investering i investeringsforeninger bør afkastet i puljerne ses som et alternativ til den direkte investering i det pågældende værdipapirmarked. Puljerne kan på grund af deres størrelse sprede deres investeringer - en fordel, som den private investor normalt ikke har. Den løbende overvågning og pleje af værdipapirinvesteringerne varetages af Sydbanks kapitalforvaltningsafdeling. Afkastforventningerne for de forskellige puljer følger de markeder, de pågældende puljer investerer i. Jo smallere et investeringsområde, den pågældende pulje investerer i, jo større afkastudsving vil der forventeligt være. Vi anbefaler, at du taler med din rådgiver om evt. deltagelse i puljerne og om fordelingen mellem de forskellige puljer. De månedlige puljeafkast kan du se på sydbank.dk/investering - klik på menupunktet "rådgivning", "formuepleje" og derefter "puljeafkast". Rentetilskrivningen på din konto sker en gang om året, hvor afkastet i de forskellige puljer opgøres og tilskrives kontoen. Har en pulje givet et negativt afkast det pågældende år, vil dette blive hævet på kontoen Rebalancering Da puljernes afkast typisk vil være forskellige på grund af de forskellige værdipapirmarkeder, der investeres i, vil afkastene resultere i, at den aftalte procentfordeling mellem dine puljer ikke længere vil være som aftalt. Derfor rebalancerer vi din puljedeltagelse i forbindelse med rentetilskrivningen en gang pr. år. Det vil sige, at vi bringer din puljedeltagelse tilbage til den procentvise fordeling, du tidligere har aftalt med din rådgiver Skattemæssige forhold Beskattes efter Pensionsafkastbeskatningsloven med en beskatningsprocent på aktuelt 15,3 %. Beskatning sker af såvel renteindtægter og modtagne udbytter som realiserede og urealiserede kursgevinster. Eventuelle urealiserede og realiserede kurstab kan modregnes i gevinster. 10. Sammensætning af en værdipapirbeholdning De enkelte værdipapirer kan betragtes som "byggeklodser", der kan sammensættes på mange forskellige måder. Med udgangspunkt i din investeringsprofil og dit kendskab til de forskellige værdipapirtyper er opgaven at sammensætte "byggeklodserne" - i dit værdipapirdepot - så det passer til netop dine ønsker og behov. Valg af værdipapirer og sammensætningen af din værdipapirbeholdning er en af de vigtigste discipliner i forsøget på at skabe en optimal og individuel sammensat værdipapirbeholdning. 11. Sydbanks investeringsrådgivning Det er vigtigt, at dine investeringer anbringes bedst muligt - og i overensstemmelse med dine ønsker og behov. Opgaven for os som rådgivere er at tage udgangspunkt i dit kendskab til de forskellige værdipapirtyper, dine økonomiske forhold, din investeringsprofil, fx investeringsformål, risikovillighed, tidshorisont og skatteforhold. Vi rådgiver dig gerne om sammensætningen af dine investeringer. Ifølge investorbeskyttelsesreglerne må vi ikke rådgive dig, hvis vi ikke kender dine privatøkonomiske forhold, som nævnt i afsnittet ovenfor. Ved valg af de konkrete investeringer anvender vi følgende investeringsproces: Overordnet vurdering af den økonomiske udvikling og prissætning i de forskellige finansielle markeder Vurdering af den overordnede fordeling mellem aktier og obligationer Valg af fordelingen af aktieinvesteringer på brancher Side 11 - version gældende fra 26. februar 2014

12 Valg af risiko på obligationsbeholdningen, dels risikoen på beholdningen under ét, dels fordelingen på korte, mellemlange og lange obligationer Valg af konkrete værdipapirer Sydbanks service i forbindelse med værdipapirrådgivning og -handel Du har via bankens forskellige servicetilbud og koncepter mulighed for at få den rådgivning, du efterspørger, og du har mulighed for at vælge, i hvor høj grad du selv ønsker at deltage i den løbende pleje af dine investeringer, dvs. at du har mulighed for: som det ene yderpunkt at handle på egen hånd. Det er fx tilfældet, når du handler via Sydbanks NetBank eller MobilBank. løbende at være i dialog med din rådgiver om sammensætning af dine investeringer. (ved investering i investeringsforeninger og Sydbank værdipapirpuljer) at overlade opgaven med den løbende pleje af de konkrete værdipapirinvesteringer til andre, men sådan, at du sammen med din rådgiver gennemgår din værdipapirsammensætning - en gennemgang, der naturligvis kan ske efter behov, men mindst bør ske én gang om året. som det andet yderpunkt at overlade hele værdipapirplejen til Sydbank ved at indgå en aftale med banken om porteføljemanagement; henvender sig primært til større investorer, der betaler en aftalt pris for serviceydelsen. Sydbank har indrettet investeringscentre forskellige steder i landet til at servicere kunder, der ønsker en tættere dialog og rådgivning - eller har investeret større beløb. I investeringscentrene er erfarne investeringsrådgivere klar til at rådgive dig ud fra netop dine behov for rådgivning, handel og løbende opfølgning. Her kan du også handle mere avancerede produkter som fx futures og optioner. Du har også mulighed for at følge kursudviklingen på dine investeringer på sydbank.dk. Her kan du se, hvilke værdipapirer udvalgte investeringsforeninger investerer i, og du kan hente anbefalinger og analyser, udarbejdet af Sydbanks analytikere. Vi bestræber os på at sikre en høj kvalitet i vores analyser, men kan naturligvis ikke garantere, at alle vores forventninger holder stik. Du skal også være opmærksom på, at analyserne er øjebliksbilleder, der kort tid efter offentliggørelsen kan være uaktuelle. Analyserne er primært tænkt som et "værktøj" til brug ved sammensætningen af fx din værdipapirbeholdning - ikke som enkeltstående anbefalinger. I Sydbanks NetBank har du endvidere mulighed for at følge med i udviklingen i værdien af dine egne værdipapirer og depoter. 12. Handel med værdipapir - hvordan? Du kan handle værdipapirer i Sydbank på forskellige måder, nemlig: via din rådgiver, fx i forbindelse med et møde i banken ved at ringe til din rådgiver og handle over Sydbanks NetBank eller MobilBank. Vi anbefaler dig at læse: Sydbanks regler for handel med værdipapirer, der beskriver, hvordan værdipapirhandler gennemføres, herunder mulighederne for valg af handelstype Sydbanks depotregler. Vilkårene finder du også på sydbank.dk/investering - under menupunktet "Priser og vilkår". 13. Hvad sker der, når du har investeret i dine værdipapirer Når du har handlet værdipapirer, sender Sydbank dig en bekræftelse på gennemførelsen af din ordre. Du har pligt til at kontrollere fondsnotaens indhold og straks reklamere over for banken, hvis notaens indhold ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Ved hvert årsskifte modtager du en depotårsudskrift fra Sydbank, der viser, hvilke værdipapirer du har i dit depot, og hvilke oplysninger der er indberettet til skattemyndighederne. Er du tilmeldt Sydbanks NetBank og MobilBank, har du adgang til at følge dine investeringer, fx den aktuelle værdi og fortjeneste/tab. 14. Øvrige forhold Insiderhandel Vi gør dig opmærksom på, at du ikke må anvende viden, som ikke er offentligt tilgængelig som grundlag for at købe eller sælge værdipapirer i et børsnoteret selskab. Disse såkaldte insiderregler er gældende for alle investorer. 15. Spørgsmål Har du spørgsmål til indholdet i denne beskrivelse af værdipapirinvesteringer - eller har du i øvrigt spørgsmål til investering - er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. Side 12 - version gældende fra 26. februar 2014

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere