Investeringsaftale (Store projekter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsaftale (Store projekter)"

Transkript

1 Investeringsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 23

2 Mellem Innovationsfonden Østergade 26 A, 4. Sal DK København K CVR-nr.: (herefter benævnt Fonden ) og AA Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt AA ) og XX Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt XX ) er der med virkning fra [dato] indgået følgende investeringsaftale om forskning, udvikling og/eller kommercialisering med en investering fra Fonden til projektet [projektnavn]. Side 2 af 23

3 Indhold 1. Bilagsfortegnelse Definitioner Baggrund, formål og yderligere Projektdeltageres tiltrædelse Investering og projektfinansiering Udbetaling og anvendelse af investering Rapportering til Fonden og review af Projektet Projektets udførelse Projektstyring Formidling Fondens omtale af Projektet Samarbejdsaftalen Fortrolighed Ansvar og skadesløsholdelse Force Majeure Ikrafttræden, løbetid, ophør og opsigelse Misligholdelse og ophævelse Forrang, ændringer, meddelelser og overdragelse Lovvalg og værneting Underskrifter Side 3 af 23

4 1. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Projektspecifikation Projektplan Organisation og ledelse Budget Forretningsorden for Styregruppen Samarbejdsaftale Tiltrædelsesaftale 2. Definitioner Følgende definitioner finder anvendelse: Administrator : Har den i punkt 5.2 angivne betydning Afslutningsrapport : Har den i punkt angivne betydning Aftalen : Er det samlede aftalekompleks bestående af denne Investeringsaftale og dens tilhørende bilag, herunder Samarbejdsaftalen, samt efterfølgende ændringer til nævnte dokumenter Associeret Virksomhed : Et selskab, en person eller virksomhed, som direkte eller indirekte udøver bestemmende indflydelse over en Part, eller som en Part direkte eller indirekte udøver bestemmende indflydelse over, eller som er underlagt bestemmende indflydelse fra det samme selskab eller den samme person eller virksomhed som en Part, idet bestemmende indflydelse defineres i overensstemmelse med selskabslovens 6 og Budget / Budgettet : Projektets samlede budget og Parternes respektive bidrag hertil vedlagt Investeringsaftalen som bilag Fonden : Den af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af Lov nr. 306 af 29. marts 2014 oprettede Danmarks Innovationsfond Fortrolig Viden : Al information, omfattende, men ikke begrænset til, hvad der under Samarbejdsaftalen måtte anses som baggrundsviden, samt al information, herunder, men ikke begrænset til, alle resultater samt deraf afledte immaterielle rettigheder, der måtte opstå i forbindelse med Projektet, og hvad der under Samarbejdsaftalen i øvrigt måtte anses som forgrundsviden. Uanset det forannævnte skal informationer, som gives mundtligt, alene omfattes af Fortrolig Viden, såfremt den Modtagende Part senest ti (10) dage fra informationernes modtagelse modtager en skriftlig underretning fra den Oplysende Part med beskrivelse af de pågældende informationer og med angivelse af, at de pågældende informationer skal behandles som Fortrolig Viden. Side 4 af 23

5 Investeringsaftalen : Denne investeringsaftale samt senere ændringer hertil, men eksklusive dens bilag. Se endvidere definitionen af Aftalen Investeringskriterier : Betyder de vilkår og de kriterier, herunder vurderingskriterier, og de forudsætninger, som Fonden har lagt til grund for investeringen i Projektet, og som blandt andet fremgår af Fondens Retningslinjer for store projekter - fase , offentliggjort i juni Investeringsperioden : Den periode defineret i Projektplanen og i Projektspecifikationen, i hvilken Fonden investerer i Projektet Investment Manager : Den eller de af Fonden i medfør af punkt udpegede repræsentant(er) for Fonden som undervejs i Projektet har løbende dialog med Projektlederen og som deltager i styregruppemøder Investment Review : Den årlige gennemgang af Projektet, herunder fagligt, budgetmæssigt og administrativt, som er nærmere beskrevet i punkt Milepæle : De i Projektplanen beskrevne milepæle Modtagende Part : Har den betydning som er angivet i punkt Oplysende Part : Har den betydning som er angivet i punkt Part : Hver af Projektdeltagerne og Fonden Parterne : Projektdeltagerne og Fonden Projekt-bidrager : Hver af de juridiske enheder og/eller personer, som ud over Projektpartnerne skal deltage i Projektets udførelse, jf. Projektplanen og Projektspecifikationen, og som underskriver eller senere tiltræder Aftalen som Projekt-bidrager, jf. punkt 3.3 samt Tiltrædelsesaftalen Projekt-bidragerne : De juridiske enheder og/eller personer, som ud over Projektpartnerne skal deltage i Projektets udførelse, jf. Projektplanen og Projektspecifikationen, og som underskriver eller senere tiltræder Aftalen som Projekt-bidrager, jf. punkt 3.3 samt Tiltrædelsesaftalen Projektdeltager : Hver af Projektpartnerne og Projekt-bidragerne Projektdeltagerne : Projektpartnerne og Projekt-bidragerne Projektet : Det projekt, der er beskrevet i Projektplanen Projektlederen : Den af Styregruppen udpegede og af Fonden godkendte projektleder, jf. punkt Projektpartner : Hver af de juridiske enheder og/eller personer, som underskriver eller senere tiltræder Aftalen som Projektpartner, jf. punkt 3.3 samt Tiltrædelsesaftalen Projektpartnerne : De juridiske enheder og/eller personer, som underskriver eller senere tiltræder Aftalen som Projektpartner, jf. punkt 3.3 samt Tiltrædelsesaftalen. Side 5 af 23

6 Projektplanen : Den plan for gennemførelse af Projektet, inklusive Milepæle og succeskriterier, der er vedlagt Investeringsaftalen som bilag 2, samt senere ændringer hertil, jf. punkt 6.2 og punkt Projektspecifikationen : Den overordnede specifikation af Projektet, herunder med information om Fondens investering og Projektdeltagerne, som er vedlagt Investeringsaftalen som bilag 1, samt senere ændringer hertil, jf. punkt 6.2 og punkt Samarbejdsaftalen : Den mellem Projektdeltagerne indgåede samarbejdsaftale, der regulerer deres indbyrdes forhold. Samarbejdsaftalen er vedlagt Investeringsaftalen som bilag Styregruppen : Den af Projektpartnerne nedsatte og af Fonden godkendte styregruppe, jf. punkt Tiltrædelsesaftale : En aftale indgået med en ny Projektdeltager på baggrund af den aftaleskabelon, som er vedlagt som bilag 7 til Investeringsaftalen Årsrapport : Har den i punkt angivne betydning. Med mindre andet specifikt er angivet, skal henvisninger til punkter heri anses for henvisninger til punkter i Investeringsaftalen. Henvisning til bilag er, med mindre andet specifikt er angivet, henvisning til bilag til Investeringsaftalen. Henvisninger til love og regler skal anses for henvisninger til gældende love og regler med senere ændringer. 3. Baggrund, formål og yderligere Projektdeltageres tiltrædelse 3.1. Formålet med Aftalen er at beskrive Projektdeltagernes samarbejde vedrørende Projektet, jf. Projektplanen og Projektspecifikationen, samt at beskrive betingelserne for Fondens investering og Projektdeltagernes modtagelse og brug af Fondens investering. Investeringsaftalen er som angivet i punkt 15.2 betinget af, at Projektet igangsættes inden for en nærmere angiven frist Projektdeltagerne har indgået en Samarbejdsaftale, jf. bilag 6, der regulerer deres indbyrdes forhold, herunder i relation til udnyttelsen og fordelingen af de resultater samt deraf afledte immaterielle rettigheder, der måtte opstå i forbindelse med Projektet. Se endvidere punkt 11 nedenfor Det er en betingelse for, at en Projektdeltager kan opnå ret til andel i de af Fonden investerede midler, og for at Projektdeltageren i øvrigt kan opnå rettigheder i henhold til denne Investeringsaftale, at Projektdeltageren underskriver denne Investeringsaftale i forbindelse med dens indgåelse eller senere tiltræder Investeringsaftalen som Part ved underskrift på Tiltrædelsesaftalen. Når en Projektdeltager har underskrevet en sådan Tiltrædelsesaftale, og når Tiltrædelsesaftalen tillige er underskrevet af Fonden, Styregruppens formand og Projektlederen, er den pågældende Projektdeltager Part under Aftalen. Beslutning om optagelse af nye Projektdeltagere som Parter under Aftalen træffes af Styregruppen i overensstemmelse med punkt Enhver optagelse af nye Projektdeltagere er imidlertid kun gyldig med Fondens forudgående samtykke, som bekræftes ved Fondens underskrift på Tiltrædelsesaftalen. Fonden kræver, at nye Projektdeltagere opfylder samme betingelser, som Fonden lagde til grund ved vurderingen af Projektet og de eksisterende Projektdeltagere, jf. Investeringskriterierne, og Fonden kan så- Side 6 af 23

7 ledes nægte godkendelse af en ny Projektdeltager, såfremt denne efter Fondens vurdering ikke opfylder betingelserne. Se endvidere punkt Investering og projektfinansiering 4.1. Fonden yder en investering på DKK [x] til Projektet i Investeringsperioden, jf. dog punkt 6.2 vedrørende tilpasning af Fondens investering. De samlede projektomkostninger samt den beløbsmæssige fordeling af investeringen mellem Projektdeltagerne fremgår af Budgettet. Se endvidere punkt 5 og punkt Såfremt Projektdeltagerne opnår hel eller delvis finansiering af deres bidrag til Projektet fra andre offentlige eller private råd, fonde, virksomheder m.v., skal dette skriftligt oplyses Fonden. Fonden har ret, men ikke pligt til at modregne i sin investering i forhold til en sådan anden finansiering. Fonden har dog pligt til at foretage modregning i sin investering, såfremt en Projektdeltager, der er en virksomhed, opnår en samlet offentlig medfinansiering, der er højere end tilladt i henhold til EU s statsstøtteregler. En Projektdeltagers ret til at modtage midler fra Fonden er betinget af, at Projektdeltageren forudgående underskriver og til Fonden fremsender sådanne erklæringer og sådanne oplysninger, som Fonden måtte kræve i forhold til sikring af overholdelse af EU's statsstøtteregler Ingen af Parterne kan tilpligtes at tilføre Projektet yderligere ressourcer eller i øvrigt at afholde omkostninger ud over det, der er pålagt den pågældende Part i henhold til det til enhver tid gældende Budget. Uden den pågældende Projektdeltagers forudgående skriftlige samtykke kan ændringer til Budgettet, jf. blandt andet punkt 6.2, således ikke medføre, at den pågældende Projektdeltager pålægges at tilføre Projektet yderligere ressourcer eller i øvrigt at afholde omkostninger ud over, hvad der følger af det på tidspunktet gældende Budget, eller at størrelsen på Projektdeltagerens del-betalinger eller tidspunktet for disses erlæggelse/tilførsel ændres til ulempe for Projektdeltageren. Hver Projektdeltager bærer selv endeligt de omkostninger, som Projektdeltageren måtte have afholdt ud over Budgettet. Projektdeltagerne er under hele Projektet forpligtede til at undgå unødigt ressourceforbrug og er særligt forpligtede til at begrunde ekstraordinære anskaffelser m.v. i de sidste seks (6) måneder af Investeringsperioden. Budgettet kan ikke ændres uden Fondens forudgående godkendelse. 5. Udbetaling og anvendelse af investering 5.1. Investeringen fra Fonden kan, jf. Fondens Retningslinjer for store projekter - fase offentliggjort i juni 2015, anvendes til alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til Projektet. Direkte omkostninger vil typisk være løn til medarbejdere, der arbejder på Projektet, herunder eventuelle ph.d.-studerende eller postdocs, eventuelle apparaturanskaffelser, som er nødvendige for at gennemføre den planlagte aktivitet, og andre direkte projektrelaterede omkostninger som f.eks. indkøb af materialer og rejse- og mødeomkostninger. Der må således ikke indgå indirekte omkostninger i Budget og regnskab, idet disse indgår i overhead eller er indregnet i de faste timesatser Udbetaling af Fondens investeringsbeløb sker ved overførsel til en af Projektpartnerne, som af Styregruppen, og efter Fondens godkendelse, er udpeget som administrator i forhold til mod- Side 7 af 23

8 tagelse og fordeling af de af Fonden investerede midler ( Administrator ). Administrator har ansvaret for at sikre, at de af Fonden udbetalte beløb udbetales til Projektdeltagerne i henhold til Budgettet og Projektplanen Fonden kan stille en række krav i forbindelse med valget af Administrator som betingelse for at godkende Administrator, herunder kan Fonden stille krav om, at Administrator har en for Fonden acceptabel økonomisk soliditet, at en eller flere relevante tredjeparter garanterer for Administrators opfyldelse af forpligtelser under Aftalen, eller at Administrator er organiseret på en for Fonden betryggende måde set i forhold til Administrators forpligtelser under Aftalen. Fonden kan til enhver tid kræve, at der udpeges en ny Administrator, såfremt den eksisterende Administrator efter Fondens vurdering ikke opfylder forpligtelserne under Aftalen, eller der efter Fondens vurdering er risiko for, at den eksisterende Administrator ikke vil være i stand til at opfylde forpligtelserne under Aftalen Udbetaling fra Fonden sker i henhold til Fondens til enhver tid gældende Generelle vilkår for store projekter, der findes på Fondens hjemmeside Udbetaling sker på baggrund af det senest godkendte Budget, dog vil udbetalinger blive reduceret i forhold til tidligere udbetalte men ikke forbrugte midler fra Fonden, jf. nærmere herom i Generelle vilkår for store projekter. Se endvidere punkt 5.8 om Fondens mulighed for at kræve udbetalte men ikke forbrugte midler tilbagebetalt. En Projektdeltager er ikke berettiget til at modtage andel i de af Fonden investerede midler, med mindre Projektdeltageren er tillagt sådan ret i henhold til Budgettet Fonden er som beskrevet i punkt 15.4 og punkt 16 berettiget til permanent at stoppe al udbetaling af midler, såfremt Fonden på baggrund af et Investment Review efter punkt 6.2 eller andet review efter punkt 6.5 finder, at der ikke er tilstrækkelig fremdrift i Projektet, eller referater fra styregruppemøder eller Årsrapporter ikke er modtaget til tiden, eller såfremt nævnte referater eller rapporter ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer, jf. punkt Fonden kan vælge, men er ikke forpligtet til, midlertidigt at standse udbetaling af midler helt eller delvist, til sådanne forhold er bragt på plads Fonden er endvidere berettiget til permanent at stoppe al udbetaling af midler til en Projektdeltager, såfremt den pågældende bliver underlagt insolvensbehandling som nærmere beskrevet i punkt 15.4, 2. afsnit. Fonden kan vælge, men er ikke forpligtet til, midlertidigt at standse udbetaling af midler helt eller delvist, såfremt Fonden modtager informationer jf. dette punkt 5.6, der giver Fonden anledning til at formode, at Projektdeltageren kan blive underlagt sådan insolvensbehandling. Såfremt en Projektdeltager bliver bekendt med, at der er indgivet begæring om rekonstruktion eller konkursbehandling i forhold til Projektdeltageren, eller Projektdeltageren bliver bekendt med, at et eller flere af de i konkurslovens 18 nævnte forhold gør sig gældende i forhold til Projektdeltageren, skal den pågældende straks informere Fonden, Projektlederen og Administrator herom, og Administrator må herefter ikke foretage udbetaling af midler til Projektdeltageren uden Fondens forudgående skriftlige godkendelse Udbetaling af Slutbeløb, jf. Fondens til enhver tid gældende Generelle vilkår for store projekter forudsætter, at Fonden har modtaget Afslutningsrapporten til tiden, at Afslutningsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer, og at Fonden har godkendt Afslutningsrapporten. Endvidere forudsætter udbetaling af Slutbeløbet, at Fonden har modtaget og godkendt den sidste Årsrapport for Projektet Fonden forbeholder sig ret til under projektforløbet at kræve ikke forbrugte beløb tilbagebetalt, og ikke forbrugte beløb skal altid tilbagebetales til Fonden efter udløb af Investeringsperi- Side 8 af 23

9 oden. Såfremt Fonden under projektforløbet kræver beløb tilbagebetalt, sker dette ved henvendelse til Projektlederen og Administrator. De berørte Projektdeltagere skal uden ugrundet ophold overføre midler til Administrator, således at tilbagebetaling til Fonden kan gennemføres. Se endvidere Generelle vilkår for store projekter angående tilbagebetaling af udbetalte midler Projektdeltagerne er forpligtede til uden ugrundet ophold at meddele Administrator alle nødvendige informationer til brug for udbetaling og overførsel af Fondens investering. Udleveres dette materiale og disse informationer ikke rettidigt, kan Fondens investeringsbeløb ikke udbetales. 6. Rapportering til Fonden og review af Projektet 6.1. Styregruppemødemateriale og -referater Fonden følger Projektets udvikling gennem hele Investeringsperioden ved løbende dialog med Projektlederen og Projektdeltagerne og ved deltagelse i styregruppemøder, herunder modtagelse af referater fra styregruppemøder Fonden skal modtage styregruppemødemateriale senest én (1) uge inden det enkelte styregruppemøde og skal modtage referat af styregruppemødet senest fjorten (14) dage efter styregruppemødets afholdelse Fonden kan til enhver tid anmode Projektpartnerne, via Projektlederen, om at aflægge en detaljeret afrapportering om Projektets fremdrift. Fristen for aflæggelse af en sådan afrapportering, der ikke udarbejdes i forbindelse med afholdelse af et styregruppemøde, er ti (10) hverdage fra anmodningen Årligt Investment Review Fonden vil én gang årligt foretage et Investment Review sammen med Styregruppen og eventuelle fagfolk, som Fonden ønsker at inddrage. Projektlederen og Administrator skal bistå Fonden og Styregruppen i forbindelse med Investment Review(s). Et Investment Review omfatter efter Fondens nærmere anvisninger gennemgang og vurdering af Projektets status og forventelige udvikling, både ud fra et fagligt, herunder resultatmæssigt, et økonomisk/budgetmæssigt, et tidsmæssigt og et administrativt/organisatorisk synspunkt. Et Investment Review baserer sig på input fra Styregruppen, Projektlederen og Administrator og sådanne yderligere informationer, som Fonden eller Styregruppen måtte kræve af Projektdeltagerne til brug for reviewet. Projektdeltagerne skal give alle fornødne oplysninger og al nødvendig hjælp til gennemførelse af reviewet Med mindre Fonden finder, at der ikke er grundlag for at lade Projektet fortsætte, jf. punkt 15.4 og punkt 16, vil Fonden og Styregruppen, baseret på det årlige Investment Review, i fællesskab tage stilling til, om der er behov for at foretage ændringer i Projektplanen, Projektspecifikationen og/eller Budgettet, herunder om der er grundlag for at reducere Fondens investering, eller om det er relevant for Projektdeltagerne at søge om yderligere investering fra Fonden, samt om det er relevant at forlænge eller forkorte Investeringsperioden. Projektplanen, Projektspecifikationen og/eller Budgettet opdateres i overensstemmelse med det besluttede, og de foretagne ændringer er med bindende virkning for alle Projektdeltagere, jf. dog punkt 4.3 og punkt 7.3. Side 9 af 23

10 6.3. Årsrapport Fonden skal årligt modtage en rapport ( Årsrapport ), som indeholder: (i) (ii) en økonomisk rapportering i form af et årsregnskab for Projektet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med Fondens til en hver tid gældende Generelle vilkår for store projekter, jf. punkt 5.4, af hvilke det blandt andet fremgår, hvorvidt der er pligt til at indlevere regnskabet eller Projektdeltagernes respektive delregnskaber i revideret stand, og en faglig rapportering i forhold til Projektets status og fremdrift, herunder med beskrivelse af og dokumentation for opnåede resultater og status i forhold til overholdelse af de for Projektet fastsatte Milepæle og Projektets status i forhold til de opstillede succeskriterier, jf. Projektplanen. Den faglige rapportering skal udarbejdes på baggrund af det under punkt 6.2 beskrevne Investment Review Årsrapporten for et givent regnskabsår skal være Fonden i hænde senest på tidspunktet angivet i Fondens til enhver tid gældende Generelle vilkår for store projekter og skal forud for fremsendelse til Fonden være godkendt af Styregruppen Projektdeltagerne har det ultimative ansvar for Årsrapporten og dens udarbejdelse. Projektdeltagerne er forpligtede til uden ugrundet ophold at udlevere alt nødvendigt materiale til brug for udarbejdelse af Årsrapporten til Projektlederen. Projektlederen har ansvaret for, at Styregruppen til sin godkendelse modtager udkast til Årsrapport, og for at Fonden efterfølgende modtager den godkendte Årsrapport inden for fristen, jf. punkt Administrator skal bistå Projektlederen med udarbejdelse af udkast til Årsrapporten Afslutningsrapport og opfølgning I umiddelbar forlængelse af Projektets afslutning og senest tre (3) måneder efter Investeringsperiodens udløb afleverer Projektlederen en skriftlig afslutningsrapport om Projektet ( Afslutningsrapporten ). Projektdeltagerne er forpligtede til at medvirke til Afslutningsrapportens udarbejdelse, og principperne i punkt finder anvendelse i forhold til udarbejdelse af Afslutningsrapporten. Afslutningsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Fondens til en hver tid gældende Generelle vilkår for store projekter, jf. punkt 5.4. Som led i evalueringen af Projektet og Afslutningsrapportens udarbejdelse forpligter Projektdeltagerne sig til at stå til rådighed for Fonden I op til fem (5) år efter Projektets afslutning forpligter Projektdeltagerne sig til at deltage i Fondens årlige opfølgning på Projektet Fondens løbende review af Projektet Ud over det årlige Investment Review, jf. punkt 6.2, kan Fonden på ethvert givent tidspunkt i Investeringsperioden beslutte at gennemføre et review af Projektet, både i relation til faglige, herunder resultatmæssige, økonomiske/budgetmæssige, tidsmæssige og administrative/organisatoriske forhold. Fonden kan til brug for sit review inddrage en eller flere eksterne, uafhængig vurderingspersoner. De eksterne, uafhængige vurderingspersoner kan blandt andet inddrages til at foretage en vurdering af, om et eller flere af Fondens Investeringskriterier og/eller Milepæle og/eller opgaver fastlagt i Projektplanen er opfyldt af Projektdeltagerne, jf. punkt 7.1. Projektdeltagerne, Projektlederen og Administrator skal give alle for- Side 10 af 23

11 nødne oplysninger og al nødvendig hjælp til gennemførelse af reviewet. Se punkt 15.4 vedrørende Fondens ret til at opsige Investeringsaftalen og punkt 16 vedrørende Fondens ret til at hæve Investeringsaftalen. 7. Projektets udførelse 7.1. Projektdeltagerne skal opfylde de Milepæle og udføre de opgaver, som er beskrevet i Projektplanen Projektdeltagerne skal udføre deres respektive opgaver i Projektet, således at Projektet bidrager til at fremme de målsætninger, som Fonden, jævnfør den i punkt beskrevne lov, har ydet investeringen i henhold til, og som har fundet udtryk i Investeringskriterierne Såfremt Fonden og Projektpartnerne enten i forbindelse med Investment Review(s), jf. punkt 6.2, eller i øvrigt bliver enige om, at det er hensigtsmæssigt at ændre på Milepælene eller på de i Projektplanen beskrevne opgaver, for eksempel på baggrund af foreløbige resultater opnået i forbindelse med Projektet, skal Projektpartnerne, via Styregruppen, udarbejde en revideret Projektplan, hvori de nye Milepæle og opgaver er beskrevet. Fonden skal godkende den reviderede Projektplan. Projektdeltagerne er forpligtede til at opfylde de Milepæle og udføre de opgaver, som er beskrevet i den til enhver tid gældende Projektplan. En Projektdeltagers deltagelse i Projektet og dennes rettigheder og forpligtelser, som er angivet i eller som følger af Projektplanen, kan imidlertid ikke ændres til skade for den pågældende Projektdeltager uden dennes forudgående skriftlige samtykke, se endvidere punkt 4.3 i forhold til ændring af Projektdeltagernes økonomiske forpligtelser i forhold til Projektet. Projektspecifikationen opdateres i overensstemmelse med eventuelle ændringer i Projektplanen Projektdeltagerne er forpligtede til at tilføre Projektet de nødvendige materialer, personale, faciliteter, udstyr og andet, som er beskrevet i Projektplanen og/eller Projektspecifikationen, jf. dog punkt 4.3. Projektdeltagerne er forpligtede til at fremme Projektet under bedst mulig anvendelse af de ressourcer, som er allokeret til Projektet Projektet skal udføres, og økonomiske bidrag skal erlægges i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af Projektplanen, Projektspecifikationen, Budgettet samt Fondens til enhver tid gældende Generelle vilkår for store projekter, jf. punkt Fonden lægger vægt på Responsible Research and Innovation (RRI), der sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater for samfundets værdier og behov. Fonden fremmer RRI i Fondens overordnede strategier og i forbindelse med Fondens projekter. EU-kommissionens definition og implementering af RRI samt Fondens opfordring til Projektdeltagerne om at følge anvisningerne i RRI fremgår af: Fonden bakker ligeledes op om de principper, der er redegjort for i det nationale adfærdskodeks for integritet i Dansk forskning The Danish Code of Conduct for Research Integrity, som er gjort tilgængelig via link på Fondens hjemmeside Projektdeltagerne skal følge anvisningerne i adfærdskodekset og accepterer og tiltræder således disse principper Fonden har tilsluttet sig bestemmelserne i Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde. Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis Side 11 af 23

12 finansiering fra Fonden, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. Projektdeltagerne accepterer og tiltræder disse principper. Ordlyden af politikkerne er gjort tilgængelig via link på Fondens hjemmeside Parterne accepterer, at selvom Projektet gennemføres tilfredsstillende, er det ikke ensbetydende med, at de i Projektplanen angivne, forudsete eller ønskede resultater opnås eller realiseres. Derfor påtager Parterne sig intet resultatansvar over for en eller flere af de andre Parter eller på anden måde et ansvar over for de andre Parters forventninger til Projektets resultater. Se punkt 15.4 om Fondens ret til at opsige Investeringsaftalen med henvisning til Investeringskriterierne. 8. Projektstyring 8.1. Styregruppen Projektpartnerne skal udpege en Styregruppe med repræsentanter fra hver af de deltagende Projektpartnere. Styregruppen skal udpege en formand og en næstformand, som sammen med Projektlederen repræsenterer Projektet i forhold til omverdenen. Styregruppen opererer på baggrund af den som bilag 5 til Investeringsaftalen vedlagte forretningsorden Styregruppen er Projektets øverste organ og har det overordnede ansvar for gennemførelsen af Projektet. Styregruppen varetager Projektets og Projektdeltagernes samlede interesser. Inden for rammerne af Investeringsaftalen, Projektplanen og Budgettet fastlægger Styregruppen strategien for Projektet og dets udførelse Styregruppens beslutninger har bindende virkning ikke kun for Projektpartnerne men også for Projekt-bidragerne, jf. dog punkt 4.3 og punkt Styregruppen skal følge Projektets udvikling og fremdrift og træffe beslutninger, som sikrer, at samspillet mellem Projektdeltagerne samt Projektets organisation, ledelse og ressourceallokering gør det muligt, at de opstillede Milepæle og opgaver som nærmere beskrevet i Projektplanen kan realiseres, og at der er tilstrækkelig fremdrift i Projektet. Styregruppen skal blandt andet sikre, at Projektdeltagerne samarbejder om fælles mål gennem hele Investeringsperioden og om nødvendigt tage initiativ til, at Projektplanen samt Projektets organisation justeres, jf. punkt 6.2 og punkt Styregruppen træffer beslutning om optagelse af nye Projektdeltagere, herunder om sådanne skal tiltræde Aftalen som Projektpartnere eller som Projekt-bidragere. Styregruppen skal overholde, hvad der måtte være angivet i Projektplanen om optagelse af nye Projektdeltagere. De eksisterende Projektdeltagere bemyndiger i kraft af Investeringsaftalen Styregruppens formand til sammen med Projektlederen at underskrive Tiltrædelsesaftaler med virkning for samtlige Projektdeltagere, se dog punkt 3.3. Se endvidere Tiltrædelsesaftalen. Optagelse af nye Projektdeltagere skal ske med respekt af det i punkt 4.3 og punkt 7.3 angivne. Projektspecifikationen skal opdateres i forhold til tiltrådte Projektdeltagere Styregruppen skal sikre, at der gennem hele Investeringsperioden er taget højde for såvel Projektets ledelse som administration Styregruppen fører tilsyn med Projektlederens arbejde og kan fastlægge retningslinjer for og instruere Projektlederen i dennes arbejde. Styregruppen kan til enhver tid kræve, at Pro- Side 12 af 23

13 jektlederen rapporterer til Styregruppen, enten skriftligt eller på et møde, i relation til forhold af relevans for Projektet Styregruppen fører tilsyn med Administrator og kan til enhver tid, og skal - hvis Fonden ønsker det - kræve, at Administrator skal udlevere oplysninger omkring udbetalinger fra Fonden og om Administrators fordeling af midlerne til Projektdeltagerne Styregruppen kan træffe beslutning om at udskifte Projektlederen og/eller Administrator. Valg af ny Projektleder og valg af ny Administrator kræver Fondens forudgående godkendelse. Styregruppen er forpligtet til at udskifte Projektlederen og/eller Administrator, såfremt Fonden kræver det, jf. punkt og punkt Styregruppen skal sikre Projektets økonomiske og faglige styring og godkende styregruppemødereferater og Årsrapporter i forbindelse med styregruppemøder. Styregruppen skal også godkende Afslutningsrapporten Styregruppen afholder møde mindst to (2) gange årligt, én gang i hvert halvår Fonden følger Projektets udvikling og har tilsynspligt med Projektets anvendelse af de investerede midler, hvilket dog ikke begrænser Styregruppens og Projektdeltagernes ansvar i forhold til anvendelsen af de investerede midler Fonden udpeger en til to (1-2) Investment Managers til at følge Styregruppens arbejde. De af Fonden udpegede Investment Managers er ikke medlemmer af Styregruppen, men alene observatører, og disse Investment Managers har følgelig ikke stemmeret på styregruppemøder. De udpegede Investment Managers har dog møde- og taleret på alle styregruppemøder, og Fonden, samt enhver Investment Manager, kan foranledige Styregruppen indkaldt til møde og få sat separate punkter på et styregruppemødes dagsorden Fonden og enhver Investment Manager kan kræve, at der ud over Styregruppens medlemmer og Investment Managers deltager relevante faglige specialister i styregruppemøder, og at disse faglige specialister har taleret på møderne Fonden og/eller de af Fonden udpegede Investment Managers kan på ingen måde holdes ansvarlig for Styregruppens arbejde, herunder for beslutninger truffet af Styregruppen på styregruppemøder, uanset om Investment Manager(s) har deltaget i styregruppemøder eller på anden måde har deltaget i Styregruppens arbejde. Dette gælder endvidere for Styregruppens eventuelle manglende iagttagelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Projektlederen Styregruppen skal udpege en Projektleder, som skal godkendes af Fonden. Fonden kan stille en række krav i forbindelse med valget af Projektleder som betingelse for at godkende Projektlederen, herunder kan Fonden stille krav om, at Projektlederen har relevant faglig erfaring og relevant erfaring med projektledelse. Fonden kan til enhver tid kræve, at der udpeges en ny Projektleder, såfremt den eksisterende Projektleder efter Fondens vurdering ikke opfylder forpligtelserne under Aftalen, eller der efter Fondens vurdering er risiko for, at den eksisterende Projektleder ikke vil være i stand til at opfylde forpligtelserne under Aftalen Projektlederen er underlagt Styregruppens tilsyn og instruktion. Projektlederen deltager i Styregruppens møder og har taleret men ikke stemmeret. Side 13 af 23

14 Projektlederen har det daglige ansvar for Projektet og dets udførelse, herunder koordinering af aktiviteter mellem Projektdeltagerne Dispositioner, der efter Projektets indhold er af usædvanlig art eller har stor betydning for Projektet, kan kun foretages efter særlig bemyndigelse fra Styregruppen Over for Fonden repræsenterer og agerer Projektlederen altid på vegne af det samlede Projekt I den løbende kommunikation med Projektlederen omkring Projektet og dets udførelse skal de meddelelser og de informationer, som Fonden giver til Projektlederen, anses for samtidigt givet til samtlige Projektdeltagere. Jf. dog punkt 17.3 om meddelelser til Projektdeltagerne i forhold til Investeringsaftalen Ud over hvad der i øvrigt følger af Investeringsaftalen og af Styregruppens instrukser, har Projektlederen ansvar for: at der afholdes et indledende styregruppemøde med deltagelse af Investment Manager(s) og alle Projektpartnerne senest én (1) måned efter Projektets start, at holde Styregruppen informeret om Projektets fremdrift, at der er løbende dialog med Fonden, herunder skal Projektlederen uden ugrundet ophold orientere Fonden om alle væsentlige forhold af betydning for Projektet og/eller Fondens investering, at sikre, at Projektets ressourcer anvendes optimalt, at informationer fra Fonden videreformidles til alle de øvrige Projektdeltagere, at de i punkt 6.1 beskrevne styregruppemødereferater udarbejdes og indsendes rettidigt til Fonden, at bistå Administrator i forbindelse med udbetalinger fra og tilbagebetalinger til Fonden, og at der udarbejdes udkast til Årsrapporter og Afslutningsrapport, og at de af Styregruppen godkendte Årsrapporter og Afslutningsrapporten indsendes til Fonden rettidigt. Projektlederen skal samarbejde med Administrator i forbindelse med Årsrapporternes udarbejdelse samt i forbindelse med øvrige rapporteringer, som angår Projektets økonomiske forhold. 9. Formidling 9.1. Projektdeltagerne skal sikre, at det af referencer til Projektets aktiviteter i diverse medier tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt støttet af Fonden Enhver publikation, beretning eller andet materiale, der offentliggøres af Projektdeltagerne, og som indeholder en omtale af Projektet og/eller resultater opnået i forbindelse med Projektet, skal angive, at Projektet er støttet af Fonden, og Fondens logo skal fremgå af materialet. Dog kan Fondens logo undtages i videnskabelige publikationer m.v. i det omfang, der ikke er kutyme for anvendelse af logo. Side 14 af 23

15 9.3. Projektdeltagerne forpligter sig til årligt i Investeringsperioden samt i det følgende kalenderår efter Projektets afslutning at bistå i forbindelse med udarbejdelsen af en kort beskrivelse af Projektet og Projektets status samt stille billedmateriale til rådighed til brug for Fondens offentliggørelse af årsberetning, Fondens hjemmeside, m.v. Materialet skal udarbejdes på dansk og engelsk. Fristen for indlevering af materialet fastsættes af Fonden, og det er Styregruppen og Projektlederen, der på vegne af Projektdeltagerne har ansvaret for, at Fonden modtager materialet rettidigt Enhver publikation, beretning og andet materiale, der offentliggøres af Projektdeltagerne i forbindelse med Projektet som omtalt i punkt 9.2, skal sendes til Fonden i elektronisk kopi senest fjorten (14) dage inden offentliggørelsen Med mindre andet følger af Investeringsaftalen, må ingen af Parterne anvende de andre Parters logoer, varemærker eller andre kendetegn i pressemeddelelser eller markedsføringsøjemed uden forinden at indhente skriftlig tilladelse fra den berørte Part Fonden kan fastsætte nærmere retningslinjer for de i dette punkt 9 angivne rettigheder og forpligtelser. Fonden kan endvidere kræve, at Projektdeltagerne opretter og vedligeholder en hjemmeside med information om Projektet. Det er Styregruppen og Projektlederen, der på vegne af Projektdeltagerne har ansvaret for, at sådan hjemmeside bliver oprettet og vedligeholdt. 10. Fondens omtale af Projektet I henhold til Fondens Retningslinjerne for store projekter - fase vil Fonden offentliggøre en oversigt over de fase 2-ansøgninger, der modtager tilsagn om investering, og Projektdeltagerne samtykker til, at uanset det i dette punkt 10 angivne kan Fonden i forbindelse med den i retningslinjerne beskrevne offentliggørelse benytte sig af teksten fra ansøgningsblanketten med den korte populærbeskrivelse. Projektdeltagerne samtykker endvidere til, at Fonden kan offentliggøre navnene på Projektdeltagerne, Projektets titel og varighed, og nøgletal fra investeringen, herunder investeringens størrelse, i Den Danske Forskningsdatabase ( på Fondens hjemmeside ( og i Fondens publikationer Såfremt Fonden derudover ønsker at omtale Projektet og/eller resultater opnået i forbindelse med Projektet over for offentligheden, skal Fonden skriftligt underrette Projektlederen om dette, herunder hvilke informationer Fonden påtænker at omtale over for offentligheden Fondens omtale, jf. punkt 10.2, af Projektet og/eller resultater opnået i forbindelse med Projektet over for offentligheden kræver samtlige Projektdeltageres godkendelse. Hvis ingen af Projektdeltagerne i tredive (30) dage regnet fra modtagelsen af den skriftlige underretning fra Fonden, jf. punkt 10.2, godkender eller afviser Fondens anmodning om omtale over for offentligheden, kan Fonden ved skriftlig opfordring give Projektdeltagerne fjorten (14) dage til at godkende eller skriftligt og begrundet afvise Fondens anmodning. Fortsat manglende svar på Fondens anmodning anses som accept af Fondens påtænkte omtale over for offentligheden Fondens omtale af Projektet og/eller resultater opnået i forbindelse med Projektet over for offentligheden må aldrig have et omfang eller indhold, der hindrer eller besværliggør beskyttelse, herunder immaterialretlig beskyttelse, af resultater opnået i forbindelse med Projektet. Side 15 af 23

16 10.5. I henhold til Retningslinjer for offentlighed om privat finansiering af forskning ved statslige institutioner af 13. januar 2000 skal statslige forskningsinstitutioner offentliggøre visse oplysninger om privat medfinansiering af institutionernes forskning. I tillæg til det i punkt 10.1 angivne accepterer Projektdeltagerne, at Projektets titel, Projektdeltagernes navne samt investeringens/støttebeløbets størrelse offentliggøres i overensstemmelse med de nævnte retningslinjer. 11. Samarbejdsaftalen Det er en betingelse for at opnå investering fra Fonden, at Projektdeltagerne har indgået og underskrevet Samarbejdsaftalen indeholdende en aftale om ejerskab og udnyttelse af de resultater og deraf afledte immaterielle rettigheder, der måtte opstå i forbindelse med Projektet Det er endvidere en betingelse, at Samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der sikrer, at en Projektdeltagers tiltrædelse af Investeringsaftalen, jf. punkt 3.3, bevirker Projektdeltagerens samtidige tiltrædelse af Samarbejdsaftalen, således at Projektdeltageren bliver Part under Aftalen i sin helhed. En Projektdeltager kan ikke tiltræde Samarbejdsaftalen uden samtidig at tiltræde Investeringsaftalen Projektpartnerne skal i Samarbejdsaftalen sikre, at eventuelle Projekt-bidragere påtager sig forpligtelser over for Projektpartnerne, der bevirker, at Projektpartnerne kan efterkomme de særlige forpligtelser, som Projektpartnerne er pålagt i henhold til Investeringsaftalen og dens øvrige bilag Fonden er ikke part i Samarbejdsaftalen og påtager sig intet ansvar i relation dertil, jf. punkt Samarbejdsaftalen kan imidlertid alene ændres med Fondens forudgående skriftlige samtykke. 12. Fortrolighed Ingen Fortrolige Viden, som en Part (den Modtagende Part ) modtager fra en anden Part (den Oplysende Part ) i henhold til Aftalen, herunder i forbindelse med Projektet, må videregives af den Modtagende Part til tredjemand udover i de tilladte situationer, som er anført nedenfor (Tilladt Videregivelse). Enhver Tilladt Videregivelse af Fortrolig Viden er betinget af, at den modtagende tredjemand i fornødent omfang bliver informeret om de videregivne oplysningers fortrolige natur og forud for modtagelsen påtager sig en fortrolighedsforpligtelse, som ikke er mindre vidtgående end forpligtelsen i henhold til dette punkt Fortrolig Viden, som en Parts Associerede Virksomheder og/eller underleverandør modtager fra en anden Part i henhold til Aftalen, herunder i forbindelse med Projektet, skal anses for at være modtaget af Parten. Den Modtagende Part er ansvarlig over for den Oplysende Part for enhver videregivelse af Fortrolig Viden, som sådanne Associerede Virksomheder og/eller underleverandører måtte foretage i strid med bestemmelserne i dette punkt Videregivelse af Fortrolig Viden er tilladt i følgende tilfælde ( Tilladt Videregivelse ): (i) Til den Modtagende Parts medarbejdere, Associerede Virksomheder, fuldmagtshavere, medlemmer af ledelsen, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, rådgivere, interessenter, konsulenter, licenstagere, underlicenstagere, studerende eller underleverandører, i det om- Side 16 af 23

17 fang, og kun i det omfang, at sådanne har brug for den Fortrolige Viden i forbindelse med Partens forpligtelser under Aftalen, herunder i forbindelse med Projektet. (ii) Hvis den Modtagende Part er underlagt en sådan forpligtelse i henhold til præceptiv lovgivning eller retslige skridt eller beordres hertil af en kompetent domstol. Den Modtagende Part er forpligtet til straks at give den Oplysende Part skriftlig meddelelse om et sådant krav med henblik på at aftale tidspunktet for og indholdet af en sådan videregivelse og med henblik på, at den Oplysende Part får mulighed for at oplyse om ejendomsretten til de pågældende oplysninger og om oplysningernes fortrolige karakter. Sådan videregivelse skal under alle omstændigheder begrænses mest muligt. For så vidt angår pligten til at videregive Fortrolig Viden i henhold til offentlighedsloven gælder punkt 12.8 nedenfor Den Modtagende Part må ikke bruge den Fortrolige Viden fra den Oplysende Part til andet formål end opfyldelsen af den Modtagende Parts forpligtelser eller udøvelsen af den Modtagende Parts rettigheder i henhold til Aftalen, herunder i forbindelse med Projektet Bestemmelserne i dette punkt 12 gælder ikke i forhold til Fortrolig Viden, som: (a) på tidspunktet for den Modtagende Parts modtagelse er offentligt kendt, (b) efter den Modtagende Parts modtagelse bliver offentligt kendt som følge af offentliggørelse eller på anden måde, dog med undtagelse af den Modtagende Parts misligholdelse af fortrolighedsforpligtelsen efter dette punkt 12, (c) på modtagelsestidspunktet var, eller senere er kommet i den modtagende Parts besiddelse fra en tredjemand, som ikke var underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysningerne på tidspunktet for videregivelse, eller d) var i den Modtagende Parts besiddelse før Modtagelsen i henhold til Aftalen og/eller blev uafhængigt udviklet af den Modtagende Parts studerende, medarbejdere, fuldmagtshavere, medlemmer af ledelsen, revisorer, rådgivere, interessenter, konsulenter, licenstagere, underlicenstagere eller underleverandører, som på tidspunktet ikke havde adgang til den Fortrolige Viden, og hvor den uafhængige udvikling kan dokumenteres Når den Oplysende Part kræver det, skal den Modtagende Part til den Oplysende Part returnere alle dokumenter eller andet materiale, der indeholder den Oplysende Parts Fortrolige Viden, og som er i den Modtagende Parts besiddelse eller under dennes kontrolbeføjelse, eller som er i personers besiddelse eller under personers kontrolbeføjelse, som har modtaget den Fortrolige Viden fra den Modtagende Part i henhold til nærværende punkt 12. Dog er den Modtagende Part ikke forpligtet til at efterkomme den Oplysende Parts krav, hvor den Fortrolige Viden er nødvendig for opfyldelsen af den Modtagende Parts forpligtelser eller udøvelsen af den Modtagende Parts rettigheder i henhold til Aftalen, herunder i forbindelse med Projektet Dette punkt 12's bestemmelser skal i forhold til den enkelte Part fortsætte med at være i kraft efter udløbet eller den førtidige opsigelse (uanset årsag) af Investeringsaftalen eller ophøret af en Parts deltagelse som part under Investeringsaftalen i en periode på fem (5) år fra et sådant udløb, opsigelse eller ophør eller i en sådan længere periode, som Parterne måtte have aftalt Hvis en Projektdeltager eller Fonden modtager en anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedsloven eller anden relevant lovgivning vedrørende Fortrolig Viden tilhørende en Projektdeltager, skal Fonden eller Projektdeltageren uden unødigt ophold skriftligt underrette den pågældende Projektdeltager herom. Projektdeltageren skal inden fem (5) hverdage efter mod- Side 17 af 23

18 tagelsen af underretningen skriftligt meddele, om denne med henvisning til offentlighedslovens regler herom eller anden relevant lovgivning har argumenter mod, at den omhandlede Fortrolige Viden kan videregives som led i opfyldelse af anmodningen om aktindsigt. 13. Ansvar og skadesløsholdelse Den enkelte Projektdeltager indestår over for Fonden for: at den pågældende Projektdeltager ikke er bekendt med og efter bedste overbevisning ikke på nogen måde i forbindelse med gennemførelse af og deltagelse i Projektet overtræder eller medvirker til krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder hvad angår rådgivning, information eller anden form for bidrag givet af den pågældende Projektdeltager, dennes ansatte eller studerende i forbindelse med Projektet, at den pågældende Projektdeltager efter bedste overbevisning har erhvervet alle påkrævede autorisationer, licenser, godkendelser og samtykker, som er nødvendige for, at denne kan indgå Aftalen og deltage i Projektet, at den pågældende Projektdeltager til enhver tid vil efterkomme de grundlæggende lovgivningsmæssige, regulatoriske og etiske principper, som gælder i forhold til Projektets specifikke område og udførelse, herunder, men ikke begrænset til, principper som nævnt i punkterne 7.6 og 7.7, og at den pågældende Projektdeltager vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning i forbindelse med Aftalen og gennemførelse af Projektet, herunder, men ikke begrænset til, lovgivning og regulering vedrørende statsstøtte, konkurrencelovgivning, lovgivning og regulering af korruption og hvidvask, enhver national, udenlandsk og international eksportkontrol lovgivning, regulering, konvention og sanktion samt enhver instruktion fra Fonden, der har til formål at sikre sådan overholdelse Den enkelte Projektdeltager er ansvarlig for at holde Fonden skadesløs for ethvert krav, som tredjemand måtte rejse over for Fonden som følge af Aftalen og gennemførelsen af Projektet, herunder, men ikke begrænset til, krav som følge af påståede krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder. Den enkelte Projektdeltager er dog kun forpligtet til at holde Fonden skadesløs efter denne bestemmelse i det omfang, den pågældende Projektdeltager selv er direkte ansvarlig for de forhold, som danner grundlag for et af Fonden rejst krav om skadesløsholdelse. Såfremt flere Projektdeltagere er direkte (med)ansvarlige for de forhold, som danner grundlag for et af Fonden rejst krav om skadesløsholdelse, fordeles forpligtelsen (til at holde Fonden skadesløs) pro rata i forhold til den endelige indbyrdes ansvarsfordeling mellem de pågældende Projektdeltagere, og der påhviler således ikke Projektdeltagerne en hæftelse over for Fonden ud over den således opgjorte pro rata ansvarsfordeling. Den endelige indbyrdes ansvarsfordeling mellem Projektdeltagerne reguleres efter dansk rets almindelige erstatnings- og regresregler, hvis andet ikke er aftalt Hvis tredjemand rejser krav mod Fonden eller inddrager Fonden i en rets- eller voldgiftssag, og Fonden vil rejse krav om skadesløsholdelse mod en eller flere af Projektdeltagerne som følge af tredjemands krav mod Fonden, skal Fonden uden ugrundet ophold orientere den/de relevant(e) Projektdeltager(e) om rets- eller voldgiftssagen. Side 18 af 23

19 13.4. Projektdeltagerne kan på ingen måde holde Fonden ansvarlig for forhold, som ikke vedrører Fondens forpligtelser som udtrykkeligt angivet i Investeringsaftalen. For eksempel kan Projektdeltagerne ikke holde Fonden ansvarlig for forhold, der vedrører de til Investeringsaftalen hørende bilag og/eller Projektdeltagernes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse bilag, uanset om Fondens logo er påtrykt bilagene og uanset om Fonden måtte have kendskab til, gennemgået, vurderet, godkendt, accepteret, underskrevet eller på anden måde medvirket ved udarbejdelsen af bilagene, herunder, men ikke begrænset til Samarbejdsaftalen. 14. Force Majeure Ingen af Parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure. Ved force majeure forstås begivenheder, som den pågældende Part ikke har indflydelse på, og som Parten heller ikke kunne have afværget, undgået eller forudset, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, krig, terrorisme, naturkatastrofer, undtagelsestilstand og lignende Den Part, der vil påberåbe sig force majeure-ansvarsfrihed, skal give meddelelse til de andre Parter og Styregruppen uden ugrundet ophold. Meddelelsen skal gives som skriftlig meddelelse og skal indeholde oplysning om force majeure-begivenhedens karakter og dens skønnede varighed og konsekvenser for Projektets gennemførelse, herunder den berørte Parts deltagelse. Hvis force majeure-begivenheden varer i mere end tyve (20) dage, er de andre Projektdeltagere berettiget til at hæve Samarbejdsaftalen uden forudgående varsel for så vidt angår den berørte Projektdeltagers deltagelse i Samarbejdsaftalen. Den berørte Projektdeltager skal i en sådan situation i øvrigt stilles, som om Projektdeltageren havde opsagt Samarbejdsaftalen. Den ovenfor nævnte adgang til at opsige en Projektdeltager og til at kræve Projektdeltageren stillet som opsigende Projektdeltager efter Samarbejdsaftalen skal dog ikke gælde i forhold til Fonden. 15. Ikrafttræden, løbetid, ophør og opsigelse Investeringsaftalen og Investeringsperioden træder i kraft den [indsæt dato]. Investeringsperioden er [x] år og [x] måneder, med mindre den ændres i overensstemmelse med punkt 6.2. Med mindre Investeringsaftalen ophører forud derfor, jf. det i dette punkt 15 og det i Punkt 16 angivne, så løber Investeringsaftalen frem til Investeringsperiodens udløb, hvor den ophører øjeblikkeligt og uden varsel. Investeringsaftalens ophør, uanset årsag, medfører Investeringsperiodens øjeblikkelige ophør Uanset det i punkt 15.1 angivne, så ophører Investeringsaftalen automatisk, såfremt Projektet ikke er igangsat senest tre (3) måneder efter [datoen for Investeringssaftalens ikrafttrædelse, jf. punkt 15.1]/[den startdato, der fremgår af Projektplanen]. Såfremt Fonden forud for udløbet af den nævnte tre (3) måneders periode fra Projektlederen har modtaget en af Styregruppen godkendt redegørelse for årsagerne til forsinkelsen, og Fonden på baggrund deraf finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, og at Projektet fortsat er relevant, så kan Fonden bestemme, at Investeringsaftalen ikke skal ophøre på trods af forsinkelsen. Ophører Investeringsaftalen imidlertid efter dette punkt 15.2, så vil Fonden kræve eventuelle udbetalte beløb tilbagebetalt fra Projektdeltagerne, og Projektlederen og Administrator skal bistå Fonden i forbindelse med gennemførelsen af sådan tilbagebetaling. Side 19 af 23

Investeringsaftale (Grand Solutions)

Investeringsaftale (Grand Solutions) Investeringsaftale (Grand Solutions) Projektnavn Side 1 af 19 Mellem Innovationsfonden Østergade 26 A, 4. Sal DK - 1100 København K CVR-nr.: 29 03 56 95 (herefter benævnt Fonden ) og AA Adresse Postnr.

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE [NAVN PÅ PROJEKT]

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE [NAVN PÅ PROJEKT] SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE [NAVN PÅ PROJEKT] 1. DEFINITIONER... 2 2. FORMÅL... 5 3. GYLDIGHED OG IKRAFTTRÆDEN... 6 4. GENNEMFØRELSE AF PROJEKTET... 6 5. PARTERNES ERSTATNINGSANSVAR... 8 6 FORTROLIGHED...

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks OPDATERET 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Direktionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING...3 2. MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER...3 3. GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere