Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015"

Transkript

1 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Nyremedicinsk Afdeling Y

2 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Klinisk sygepleje Indledning Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb... 4 Innovationsprojekt opfølgning på LUP Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende... 5 Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse... 5 Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens... 6 Patientforløb for P- dialyse behandling... 6 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende... 7 Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinske ordinationer i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet... 7 Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit... 7 Selvmonitorering i sengeafsnit Y Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense... 8 Temaaftener og udflugter for dialysepatienter Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet... 9 Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb... 9 Fokus på samarbejde med andre afdelinger... 9 Fokus på et sammenhængende TX-forløb Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister Sengeafsnit Y Hæmodialyseafsnit YD Odense Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Y- Ambulatoriet Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed Screening af tryksår Forebyggelse af infektioner Kvalitetssikring og udvikling Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Ernæring 12 Teknologiudvikling - APP Sygeplejeforskning og udvikling Indledning Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter

3 Publicering af artikler (og formidling?) Udviklingsprojekter Etablering af Journal Club Uddannelse Indledning Prægraduat uddannelse Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling Undervisning i kommunikation Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD Uddannelse af social og sundhedsassistenter Faglig ledelse af sygeplejen Indledning Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Visionær og strategisk indsatser Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker Mentorordning og supervision Mål for efter og videreuddannelse Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Branding af sygeplejen Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Implementering af sygeplejestrategien Indledning Initiativ Rapportering og evaluering

4 1. Klinisk sygepleje 1.1 Indledning Den kliniske sygepleje er kendetegnet ved at fokusere på mødet med patienten samt at være konkret og mangfoldig. Patient og pårørende er medinddraget og oplever, at deres ønsker og forventninger respekteres og integreres i sygeplejens mål og handlinger, hvor det er muligt. Sygeplejen udøves på et højt fagligt niveau af professionelt klinisk personale, der tager afsæt i forskning og erfaringsbaseret viden. Udførelse af klinisk sygepleje indebærer, at sygeplejersken og social og sundhedsassistenten udfører den kliniske sygepleje hos patienten, hvilket omfatter identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering. Der fokuseres på følgende emner: Patient og pårørendeinddragelse Komplekse patientforløb Patientsikkerhed Kvalitetssikring og udvikling Teknologiudvikling 1.2 Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb Innovationsprojekt opfølgning på LUP YD Odense og Y1 har fulgt op på LUP gennem et innovationsprojekt med supervision af projektleder Mette Mollerup fra Projekt Paris. Der foreligger projektbeskrivelse Opfølgning på LUP Status på innovationsprojektet: Koncept: Velkomstpakken: Velkomstpakken indeholder indkaldelsesbrev, velkomstpjece og indlæggelsessamtale som efter feedback og godkendelse skal testes og delelementer inddrages. Indretning af ankomstareal på 2. sal: Der er sendt besked til Jane Kragelund om, at vi ønsker, at deltage i projektet LIVET MELLEM STUERNE på OUH i kombination med indretning af ventefaciliteter i Hæmodialysen. Koordinatorfunktion i Y1 er oprettet: Der er udpeget en daglig koordinator, som bl.a. har til opgave at modtage nye patienter, og sikre sig at patienterne i forbindelse med ventetid føler sig set og informeret. 4

5 Koncept: Respekt Samarbejde med afdeling T s operationsgang (TO) og Y1 mhp optimering af patientflow: Det er aftalt, at koordinator på Y1 skal have daglige kontakter til koordinator på TO med henblik på konstant mulighed for tilbagemelding om ventetid eller eventuelle aflysninger. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem de to afdelinger, hvor halvårlige tværfaglige møder mellem Afd. Y og Afd. T indgår. Koncept opholdsstuen Y1: Der er malet i opholdstuen. Der er skabt hygge med planter, lys, vaser og borde. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der kan undersøge muligheder for kunst/ udsmykning. Koncept: Fra patient til patient: Der er afholdt møde med Nyreforeningen og Afdelingsledelsen. Nyreforeningen vil gerne gå ind i frivilligt arbejde på Afdeling Y. Der er foreløbig uddannet 2 frivillige fra Nyreforeningen. Afdelingen afventer tilbagemelding fra Nyreforeningen mhp. den videre plan Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende Nyrekurser til patienter med terminal uræmi Afdeling Y har en politik for behandling af terminal uræmi, hvor transplantation er 1. behandlingsvalg og hjemmehæmodialyse er 1. dialysevalg. Patient og pårørende inddrages gennem dialog, information og undervisning i håndtering af kronisk sygdom og valg af behandling af terminal uræmi bl.a. i form af transplantation eller dialyse, og der lægges stor vægt på hjemmebehandling. Undervisningen tilbydes i grupper og enkeltvis. Et tværfagligt uddannelsesteam af læger og sygeplejersker varetager nyrekurser for prædialysepatienter. Der er tre kursustilbud: Orienteringsmøde på 1½ time Nyresygdom og transplantation på 3 timer Nyresygdom og dialyse på 3 timer. Læger og sygeplejersker i Y ambulatoriet er ansvarlige for at henvise patienterne til kurserne, når patienten har behov for det efter udvalgte kriterier. Der følges individuelt op på Nyrekurserne i ambulatoriet, hvor patienterne visiteres videre til behandling. I 2015 evalueres nyrekursuskonceptet. Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse Dialyseafsnittene i Odense og Svendborg har deltaget i et multifacetteret forskningsprojekt OPTION, som er et uddannelsesprogram til akut opstartede patienter med dialog og deltagelse, og et sundhedspædagogisk program med flipover og kort. Undervisningen gav patienterne en 5

6 baggrund for at vælge dialyseform, og flere patienter skiftede dialyseform til hjemmedialyse enten peritonealdialyse eller hjemmehæmodialyse. Uddannelsesprogrammet er under implementering i YD Odense, som et fast tilbud til akut opstartede patienter. Der udarbejdes aktuelt en instruks for den sundhedspædagogiske intervention mhp. fastholdelse. Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens Patienter som er visiteret til hjemmehæmodialyse henvises til optræning. Optræning i hjemmehæmodialyse sker på en særskilt stue med deltagelse af et læge- sygeplejersketeam. For at fremme kvaliteten af optræningsforløbet er der udviklet et patientcentreret uddannelsesprogram med 6 kompetencekort, der skal styrke mestring af sygdom og hjemmebehandling. Kompetencekortene lægger op til medinddragelse af patientens præferencer i undervisningen gennem deltagelse og dialog. Konfluent pædagogik er referencerammen for optræningsprogrammet med fokus på patientens kognitive funktion, følelser og kropslige færdigheder. I vil der være fokus på implementering af referencerammen bag kompetencekortene så konfluent pædagogik kommer i spil. Det pædagogiske design bag patientforløbet har været præsenteret på EDTNA i 2013 i Malmö. I 2015 udarbejdes film om den gode hjemmehæmodialyse, som bl.a. indtænkes i en senere APP. Patientforløb for P- dialyse behandling I Y- ambulatoriet gennemføres undervisning af patienter i varetagelse af PD, så de er i stand til at mestre den selvstændigt eller delvist i eget hjem. Herunder at forebygge og reagere på mulige komplikationer, opleve kontrol (autonomi) over egen situation samt leve et tilfredsstillende hverdagsliv. Undervisningen retter sig mod patienter med terminal kronisk nyreinsufficiens, hvor PD er påkrævet, og hvor patienten i partnerskab med læge og sygeplejerske har valgt aktuel dialyseform. Patientens valg er truffet på baggrund af nyrekurserne som ovenfor beskrevet og/eller individuel information og samtale i Nyremedicinsk Ambulatorium. Pårørende inddrages så vidt muligt. 6

7 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende Efter optræning i hjemmehæmodialyse indbyder læge- sygeplejeteamet patienter og pårørende til Dialog aften 1 gang årligt, hvor der kan erfaringsudveksles. Patienter og pårørende bliver delt, så de pårørende får mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Mødeledelsen af dialog aftenen skal styrkes i Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet For patienter med forhøjet s- fosfat og behov for fosfatbindere er der i YD Odense et individuelt uddannelsestilbud Patientundervisning i fosfat og kost, hvor der er fokus på den sundhedsforebyggende samtale med anvendelse af Den motiverende samtale mhp. at øge patienten handlekompetence. Indsatsen er implementeret og følges aktuelt op af et pilotprojekt: Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet jf. instruks for: Calcium-fosfat- og D- vitaminforstyrrelser - delegeret behandling af hæmodialysepatienter : Formålet er, at opnå kontrol af patientens calcium fosfatstofskiftet, som tilgodeser retningslinjer fra K/DOQI. Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit Sengeafsnittet har gennemført et pilotprojekt Kvalitetsløft i indlæggelsessamtalen på elektive patienter gennem struktur, kommunikation (MI) og dokumentation i perioden Formålet var, at inddrage patientens præferencer i samtalen samt afdække og imødekomme patienten forventninger til indlæggelsen. I 2014 gennemføres projektet som implementeringsprojekt (PDSA cirkler) med evidensbaserede metode i træning og opfølgning af Patientcentreret kommunikation (MI). Der foreligger instrukser for indlæggelses og motivationssamtalen. Det er en fortløbende proces med to sygeplejersker som tovholdere. Næste tiltag er kvalitetsløft af udskrivelsessamtalen i Selvmonitorering af BT s måling I Y Ambulatoriet Det er dokumenteret at selvmonitorering af både døgn- og hjemmeblodtryk har væsentlig bedre reproducerbarhed og forudsiger kardiovaskulære hændelser mere præcist end konsultationsblodtryk. Med dette udgangspunkt er instruksen Hjemmeblodtryksmåling for patienter i Y-ambulatoriet udarbejdet og implementeres i

8 Selvmonitorering i sengeafsnit Y1 Mange af de nefrologiske patienter er selvhjulpne og vant til at tage ansvar for at monitorere sig selv både hjemme, men også i Y-ambulatoriet og i Y- Hæmodialysen. Under indlæggelsen i Y1 arbejdes der mod, at inddrage patienterne aktivt i deres pleje, så de får mulighed for at tage ansvar for deres situation både under indlæggelsen, men også fremadrettet i forhold til deres hverdags liv. Der findes mange aspekter i patientinddragelse, men et konkret tiltag vil være at give patienterne i Y1 mulighed for selv at kunne veje sig og evt. også måle deres blodtryk i efteråret Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense I dialyseafsnittene i Odense har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse. I YD Odense er 1. del projektet evalueret i 2013: Evaluering af Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse YD Odense. Patienterne var meget positive over for tiltaget og oplevede glæde ved at blive en del af arbejdsfællesskabet ved opstart og afslutning af dialysen. Projektet implementeres til nye patienter og næste skridt i 2014 er fokus på den individuelle patients behov. Patientinddragelsesgruppen har to indsatsområder i Det ene er at styrke den indledende samtale med nye patienter og sikre dokumentation af data i Cosmic. Det andet er implementering af metoder i konfluent pædagogik som redskab til at afdække patientens forventninger til dialyseforløbet, og hvad det betyder for hverdagslivet fx ved brug af Den pædagogiske sol. Patientinddragelse i dialyseopstart I YD Svendborg I dialyseafsnittet i Svendborg har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse: Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse. Patienterne har evalueret det positivt at blive involveret. Projektet implementeres til nye patienter og inddragelse af patienterne i dialysebehandlingen, hvor det er muligt. Inddragelse af patientens ressourcer er blevet en del af afsnittes sygeplejefaglige værdigrundlag. Afdækning af kontaktsygeplejerskeordningen YD i Svendborg afdækkede kontaktsygeplejerskeordningen i 2013 gennem projektet: Hvordan kan sygeplejersken bidrage til kontinuitet i patientforløbet til dialysepatienten? Feedbackmetoden blev anvendt med deltagelse af patienter og personale samt individuelle interview. Resultatet viste, at 8

9 den lokale kontekst med to kontaktlæger i et lille afsnit dækkede patienterne behov for kontinuitet. Patienterne efterlyste ikke kontaktsygeplejerskesystemet, de var tilfredse med at have kontakt med den sygeplejerske, der var på stuen. I 2014 vil instruks for kontaktpersonordning blive tilpasset. Temaaftener og udflugter for dialysepatienter YD i Svendborg tilrettelægger temaaftner for patienter og pårørende som fx: Temaaften for nyresyge og deres pårørende i samarbejde med Nyreforeningen: Når det ikke kan være anderledes med psykolog Anette Skriver Hjemmehæmodialyse i samarbejde med Hæmodialyseafsnittet i Odense. Fælles udflugter med patienterne. I 2013 var det en bustur til Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde I 2014 tilrettelægges udflugt til Langeland Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb Y ambulatoriet har etableret samarbejde om Peritonealdialyse med primær sektor. Det sker ved oplæring af hjemmesygeplejersker i varetagelse af peritonealdialyse i eget hjem. Formålet er, at flere patienter kan modtage dialyse derhjemme. YD Odense efterkommer opfordringer fra primærsektor om undervisning i pleje af hæmodialysepatienter. Det overvejes om der er behov for pjece Specialsygepleje til dialysepatienter i primær sektor Afdelingen ønsker at udbyde kurser til primærsektor i pleje af den nyresyge patient i Fokus på samarbejde med andre afdelinger Bidrage med indlæg på VIS møder Der foreligger en pjece Specialsygepleje til dialysepatienter på andre afdelinger, som kan være vejledende for andre afsnit. Fokus på et sammenhængende TX-forløb Når patienterne skal gennemgå et transplantationsforløb er de i kontakt med mange afdelinger/afsnit på OUH. Udgangspunktet for et godt og sammenhængende patientforløb er en god dialog mellem de forskellige afdelinger/afsnit. Derfor er der taget initiativ til at udpege to kontaktpersoner for Y-patienter på COPA (spl. Anita Riis og spl. Jeanette Pedersen), der vil blive arbejdet på tilsvarende kontakt på BRITA. Desuden er der taget kontakt til de to karkirurgiske 9

10 specialeansvarlige sygeplejersker på TO (opr.spl. Marlene Bro Böhm og opr.spl Susanne A Ehlers) med oplæg til dialog omkring vores TX-patienter. 1.3 Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister For at styrke sygeplejen i komplekse og accelererede patientforløb skal der i 2015 være ansat kliniske specialister i alle afsnit på Afdeling Y. Formålet er, at styrke den kliniske sygepleje via supervision og konkrete uddannelsesprogrammer i afdelingen. Antallet af kliniske sygeplejespecialister i de enkelte afsnit skal afspejle specialet, behandlingsmodaliteten og de sygeplejefaglige opgaver der knytter sig til disse. Krav til uddannelse Master i klinisk sygepleje, Cand. Cur. eller Master in Nursing Science. Krav til personlige egenskaber Organisatoriske, ledelsesmæssige, innovative, pædagogiske og kommunikative kompetencer, samt drivkraft og lyst til præge den sygeplejefaglige udvikling. De kliniske specialister kan rekrutteres internt og eksternt. Sengeafsnit Y1 Der er ansat to sideordnede kliniske specialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Transplantation - Kold nefrologi og dialyse Kvalitet og patientsikkerhed er en delt funktion i begge stillinger Den ene kliniske sygeplejespecialist er cand cur og den anden påbegynder uddannelse til master i klinisk sygepleje Hæmodialyseafsnit YD Odense Der ansættes to kliniske sygeplejespecialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse - Teknisk specialist hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen Der ansat en klinisk sygeplejespecialist der varetager det dialysetekniske område, hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen. I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist som skal varetage udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse. 10

11 Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Der ansættes én kliniske sygeplejespecialist, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse - I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist, som skal varetage Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse Y- Ambulatoriet Der er ansat én klinisk sygeplejespecialist, som varetager udvikling inden for følgende kliniske områder: - Kold nefrologi og PD - Transplantation Kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen 1.4 Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed I årsrapporten 2013 for patientsikkerhed har afdelingen fokus på risikomedicin herunder antikoagulation. Der er udarbejdet instrukser for AK behandling til indlagte og ambulante patienter, som skal implementeres i efteråret Der følges op på UTH i relation dertil. I sengeafsnittet er iv instrukserne under revidering i relation til medicin.dk og nyrespecifik risikomedicin. For at øge sikkerheden ved administration af iv medicin, er der installeret en ipad i medicinrummet, som skal sikre tilgangen til iv instrukserne. Der skal sikres implementering af den nye tilgang til iv instrukserne i Screening af tryksår Afdeling Y1 har implementeret tryksårsscreening og har det mål, at i 2014 skal afdelingen være uden tryksår i 100 dage. Sengeafsnittet Y1 har opdateret et kommissorium for indsatsen i Der auditeres på tryksårsscreening ved journalaudit 2 gange årligt. I 2014 vil der være skærpet fokus på de trykskader der afdækkes for at se, om de opstår i afsnittet eller patienten kommer med dem. Forebyggelse af infektioner Afdelingen har en hygiejneorganisation med hygiejnekoordinatorer, leder og hygiejnesygeplejerske som varetager forebyggelse af sygehusinfektioner i afdelingen. Der arbejdes efter kommissorium. Afdelingen ensarter instrukser om CVK modsvarende OUH, retningslinje. Afvente CVK pakken i Cosmic mhp. dokumentation. 11

12 1.5 Kvalitetssikring og udvikling Afdelingen stiler imod at sygeplejeinstrukser i videst mulig omfang baseres på evidens. Triagering i sengeafsnittet I sengeafsnittet er der fokus på implementering og fastholdelse af Triagering mhp. at opdatere sygeplejerskepersonalets basale viden og færdigheder i observation, vurdering og dokumentation af kritiske værdier. Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Afdække afdelingens standard for: Dataindsamling om mundstatus Tilbud om hjælp til mundhygiejne Procedure for mundpleje Afdække evidens for mundhygiejne i Ernæring Afdelingens Ernæringsråd har fokus på at kvalitetsforbedre ernæringsinterventionen til den kroniske nyrepatient gennem opdatering af ny viden, instrukser, uddannelse og handlekompetence i personalegruppen i samarbejde med afdelingens kliniske diætist. Opdatering og implementering af instrukser for ernæringsscreening og plan i Y1 i 2014 mhp. en styrkelse af ernæringsinterventionen til den indlagte patient. Udarbejde instruks for parenteral ernæring i Teknologiudvikling - APP Afdelingen har i 2014 fokus på ny it - teknologi til patientinddragelse og information til patienter, kollegaer og samarbejdspartnere i primær og sekundær sundhedstjeneste. Konkret er der er etableret et samarbejde med Innovationsafdelingen på OUH mhp. på udvikling af en applikation. Afdelingen har nedsat en tværfaglig gruppe af kliniske sygeplejespecialister, udviklingssygeplejerske og en overlæge, som sammen med afdelingsledelsen har valgt to aktuelle indsatsområder ud: Prædialysepatienter (Mit forløb) og Information af primær sundhedstjeneste. 12

13 2.0 Sygeplejeforskning og udvikling 2.1 Indledning Anvendelse af forskningsbaseret viden inden for sygeplejen er i udvikling og har stor betydning for patientforløbet. Afdelingen har etableret en forskningsenhed med en Ph.D. studerende forskningssygeplejerske, som på sigt skal opbygge et forsknings- og udviklingsmiljø i afdelingen i tæt samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU og forskningsrådet, OUH. Forskningssygeplejerske, udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister er afdelingens ressourcepersoner ved undersøgelse af praksis og implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister sikrer den sygeplejefaglige kvalitet og udvikling af sygeplejen relateret til klinisk praksis. Udviklingen sker også via udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser. 2.2 Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Afdelingen skal følge OUH s vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter Afdelingens Ph.D. studerende forskningssygeplejerske afslutter Ph.D.-forløbet i 2015 med mindst tre publikationer og en afhandling om levende nyredonation. Der planlægges studieophold på Umeå Universitet, Sverige i efteråret 2014, med henblik på etablering af forskningssamarbejde med en sygeplejeforsker-gruppe. 13

14 Publicering af artikler (og formidling?) Afdelingen forventer at publicere tre videnskabelige sygeplejeartikler i med baggrund i forsknings og udviklingsprojekter. Forsknings- og udviklingsprojekter præsenteres endvidere ved deltagelse i nationale og internationale kongresser i I 2014 præsenteres to udviklingsprojekter og et forskningsprojekt ved den sygeplejekongres for nefrologiske sygeplejersker EDTNA, Riga, Letland. Endvidere præsenteres forskningsprojekter ved Nordic Nursing Conference, Odense og Scandinavian Transplantation Society Conference, København. I 2015 forventes det, at der afholdes artikelskrivningskursus for nøglepersoner. Udviklingsprojekter Alle afsnit har igangsatte patientrelaterede udviklingsprojekter inden for sygeplejen i Der er udarbejdet kommissorier for udviklingsgrupper i afsnittene. Implementering af ny viden og ny teknologi inden for sygeplejen Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister har et kommissorium for indsatsområder, der sikrer ny klinisk praksis på baggrund af evidens baseret sygepleje/viden/ny teknologi. Etablering af Journal Club I 2013 blev der etableret Journal Club for kliniske sygeplejespecialister og udviklingssygeplejerske med forskningssygeplejersken som leder. Der er udarbejdet kommissorium for arbejdet, der sigter mod at udvikle og bevare akademiske kompetencer hos medlemmerne gennem kritisk læsning og diskussion af videnskabelige publikationer eller anden form for akademisk præsentation. 3.0 Uddannelse 3.1 Indledning Afdelingen understøtter sygeplejepersonalets faglige udvikling, så de professionelle har den relevante kompetence til rådighed. Uddannelsen er en væsentlig del af den kliniske sygepleje og en afgørende faktor i forhold til at sikre kvaliteten i patientplejen. I afdelingen er der fokus på følgende emner: Prægraduat uddannelse af danske og internationale sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelse af sygeplejersker 14

15 Postgraduat uddannelse af social og sundhedsassistenter 3.2 Prægraduat uddannelse 3 af afdelingens kliniske vejledere har diplomuddannelse i klinisk vejledning, en er under uddannelse og 1 klinisk vejleder afslutter Master i klinisk sygepleje i Afdelingen har etableret mødeforum for de kliniske vejledere og udviklingssygeplejerske med kommissorium mhp. at de kliniske vejledere får indsigt i Strategi for sygeplejen i Afdeling Y og får strategien implementeret i relation til de prægraduate uddannelser. I den forbindelse er der udarbejdet vejledninger til studietilbuddet på modul 11 og 12 studerende på følgende områder, som skal implementeres i Den kroniske patient Kommunikation Kvalitetsudvikling Patientsikkerhed Sundhedsfremme og forebyggelse Forskning og udvikling Der skal uddannes social- og sundhedsassistentelever i YD Odense fra efteråret 2014 og i Y- Amb og YD Svendborg fra foråret Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Afdelingen har et kompetenceudviklingsprogram på 4 niveauer på faglig, kommunikative, læring, selvledelse og social kompetence. Det er planlagt at opdatere indholdet i kompetenceniveauerne i 2014 jf. afdelingens uddannelses og videreuddannelsesmuligheder. Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling I 2014 etableres et 2 årigt uddannelsesprogram for nyansatte. Det afvikles i 4 moduler. 1. modul er introduktion til afsnittet, oplæring i klinisk praksis og studiebesøg i afdelingens andre afsnit. Modul 2-4 er teorimoduler af hver 2 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave med et selvvalgt problem fra klinisk praksis. 15

16 Undervisning i kommunikation I 2015 planlægges intern undervisning i Patientcentreret kommunikation mhp. at sikre god kommunikation med patienter og pårørende. Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD De nefrologiske afdelinger i RSD har etableret et samarbejde om et kursustilbud til erfarne sygeplejersker. Kurset udbydes i efteråret og afholdes i januar og februar. Det indeholder 6 dage fordelt på to måneder og afholdes på de forskellige matrikler. Hvert sygehus bidrager med lokale undervisere. Metoden Problem Baseret Læring er gennemgående på hele kurset. Kurset afsluttes med en fremlæggelse i grupper og et kursusbevis. Kurset udbydes for 4. gang i Strategisk for efter og videreuddannelse Afdelingen udarbejder instruks for rammer og vilkår for videreuddannelse af sygeplejersker i 2014 jf. de ændrede regler i videreuddannelsespuljen OUH og bortfald af SVU. Uddannelse af social og sundhedsassistenter Der foreligger et kompetenceudviklingsprogram på 3 niveauer for social og sundhedsassistenterne på faglig, kommunikativ, lærings, selvledelses og social kompetence. I 2014 vurderes det, om der skal etableres et kursustilbud til målgruppen som i Faglig ledelse af sygeplejen 4.1 Indledning Den sygeplejefaglige ledelse er ansvarlig for at sikre sygepleje af et højt fagligt niveau. Sygeplejen skal leve op til politiske og administrative krav om patientinddragelse, koordinerede patientforløb, implementering af DDKM, dokumentationskrav samt overholdelse af de økonomiske rammer. De sygeplejefaglige ledere skal udøve evidensbaseret ledelsespraksis og herunder sikre, at kvaliteten af sygepleje udføres på det højeste sygeplejefaglige niveau. 4.2 Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Der er på direktionsniveau nedsat en gruppe, der beskriver uddannelseskrav til sygeplejefaglige ledere. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af

17 Visionær og strategisk indsatser Sygeplejefaglige ledere er orienteret mod den fremtidige sygepleje baseret på patientens præferencer, krav fra det omgivende samfund samt aktuel evidens. Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker OUH afholder et 5 dages introduktionskursus for ny afdelingssygeplejersker/funktionsledere på OUH Mentorordning og supervision Afdeling Y tilbyder gruppesupervision for alle afdelingssygeplejersker/ledende sekretær Mål for efter og videreuddannelse Mål for efter/videreuddannelse af afdelingssygeplejersker beskrives af gruppe nedsat af direktionen. På afdelingsniveau aftales efter/videreuddannelse ved MUS - samtaler afhængig af aktuelt behov for kompetenceudvikling Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Der afholdes interne sygeplejekonferencer 1 gang månedligt med videndeling fra projekter afsluttede opgaver/afhandlinger, referater fra konferencer og kurser. Der afholdes Journal Club for kliniske sygeplejespecialister, forskningssygeplejerske og udviklingssygeplejerske Branding af sygeplejen Sygeplejen på Nyremedicinsk afdeling brandes ved at sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere præsenterer sygeplejefaglige - og ledelsesmæssige projekter ved konferencer, kongresser og i faglige fora. Sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere opfordres til at indgå i strategiske fora inden for sygeplejen på OUH og på regionalt niveau. Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Afdelingen synliggør nationale og internationale konferencer i Årshjul. Personale med nøglefunktioner formidler udviklings - og forskningsprojekter på OUH, nationale og internationale symposier og kongresser med præsentationer og posters. 17

18 5.0 Implementering af sygeplejestrategien 5.1 Indledning I Nyremedicinsk Afdeling Y er implementering af Strategi for sygeplejen forankret i sygeplejeledergruppen med oversygeplejersken som initiativtager til at igangsætte og efterfølgende sikre implementering i afdelingen. Det vil ske ved en delegering af de specifikke udviklingsopgaver til afdelingssygeplejersken og nøglepersoner. 5.2 Initiativ De enkelte afdelingssygeplejersker udarbejder en strategi for, hvordan de vil sikre målopfyldelse af sygeplejestrategien i eget afsnit i samarbejde med nøglepersoner 6.0 Rapportering og evaluering Sygeplejestrategien opdateres en gang årligt med redegørelse for fremdrift i implementeringen af initiativer i afdelingen. Næste opdatering 1. juni,

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH 2013-15, Lungemedicinsk Afdeling J.

Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH 2013-15, Lungemedicinsk Afdeling J. Afdeling: Lungemedicinsk Afdeling J Udarbejdet af: Lilian Møllegård/Gitte H. Agerskov Sagsnr.: E-mail: lilian.moellegaard@rsyd.dk Dato: 13. maj Telefon: 6541 2382 Handleplan - Strategi for sygepleje på

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

2013-2015 2013-2015. Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

2013-2015 2013-2015. Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Strategi Strategi for for sygepleje sygepleje på på Afdeling T, T, OUH OUH 2013-2015 2013-2015 Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Forord Det er en stor glæde hermed at kunne præsentere afdeling

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro.

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer Sydvestjysk Sygehus Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550 Kliniske læresituationer Læringsudbytte 1. At søge, sortere, tilegne

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

Kompetenceudvikling for sygeplejersker Kompetenceudvikling for sygeplejersker Medarbejderudviklingssamtale, MUS Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kompetencemodellens opbygning... 2 Profil for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse...

Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... 3 Sikkert patientforløb og overgange... 3 Teknologi...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom

Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom Årsmøde FS Nefro 30. September 2015 Hanne Agnholt Klinisk Sygeplejespecialist Nyremedicinsk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Offering Patients Therapy in Unplanned. Starts (OPTiONS studiet) Hanne Agerskov Forskningssygeplejerske

Offering Patients Therapy in Unplanned. Starts (OPTiONS studiet) Hanne Agerskov Forskningssygeplejerske Offering Patients Therapy in Unplanned Starts (OPTiONS studiet) Hanne Agerskov Forskningssygeplejerske 1 Indhold Baggrund Formål Målsætning Design, population, varighed Metode Projektstrategi og organisering

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere