Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015"

Transkript

1 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Nyremedicinsk Afdeling Y

2 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Klinisk sygepleje Indledning Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb... 4 Innovationsprojekt opfølgning på LUP Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende... 5 Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse... 5 Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens... 6 Patientforløb for P- dialyse behandling... 6 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende... 7 Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinske ordinationer i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet... 7 Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit... 7 Selvmonitorering i sengeafsnit Y Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense... 8 Temaaftener og udflugter for dialysepatienter Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet... 9 Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb... 9 Fokus på samarbejde med andre afdelinger... 9 Fokus på et sammenhængende TX-forløb Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister Sengeafsnit Y Hæmodialyseafsnit YD Odense Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Y- Ambulatoriet Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed Screening af tryksår Forebyggelse af infektioner Kvalitetssikring og udvikling Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Ernæring 12 Teknologiudvikling - APP Sygeplejeforskning og udvikling Indledning Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter

3 Publicering af artikler (og formidling?) Udviklingsprojekter Etablering af Journal Club Uddannelse Indledning Prægraduat uddannelse Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling Undervisning i kommunikation Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD Uddannelse af social og sundhedsassistenter Faglig ledelse af sygeplejen Indledning Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Visionær og strategisk indsatser Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker Mentorordning og supervision Mål for efter og videreuddannelse Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Branding af sygeplejen Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Implementering af sygeplejestrategien Indledning Initiativ Rapportering og evaluering

4 1. Klinisk sygepleje 1.1 Indledning Den kliniske sygepleje er kendetegnet ved at fokusere på mødet med patienten samt at være konkret og mangfoldig. Patient og pårørende er medinddraget og oplever, at deres ønsker og forventninger respekteres og integreres i sygeplejens mål og handlinger, hvor det er muligt. Sygeplejen udøves på et højt fagligt niveau af professionelt klinisk personale, der tager afsæt i forskning og erfaringsbaseret viden. Udførelse af klinisk sygepleje indebærer, at sygeplejersken og social og sundhedsassistenten udfører den kliniske sygepleje hos patienten, hvilket omfatter identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering. Der fokuseres på følgende emner: Patient og pårørendeinddragelse Komplekse patientforløb Patientsikkerhed Kvalitetssikring og udvikling Teknologiudvikling 1.2 Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb Innovationsprojekt opfølgning på LUP YD Odense og Y1 har fulgt op på LUP gennem et innovationsprojekt med supervision af projektleder Mette Mollerup fra Projekt Paris. Der foreligger projektbeskrivelse Opfølgning på LUP Status på innovationsprojektet: Koncept: Velkomstpakken: Velkomstpakken indeholder indkaldelsesbrev, velkomstpjece og indlæggelsessamtale som efter feedback og godkendelse skal testes og delelementer inddrages. Indretning af ankomstareal på 2. sal: Der er sendt besked til Jane Kragelund om, at vi ønsker, at deltage i projektet LIVET MELLEM STUERNE på OUH i kombination med indretning af ventefaciliteter i Hæmodialysen. Koordinatorfunktion i Y1 er oprettet: Der er udpeget en daglig koordinator, som bl.a. har til opgave at modtage nye patienter, og sikre sig at patienterne i forbindelse med ventetid føler sig set og informeret. 4

5 Koncept: Respekt Samarbejde med afdeling T s operationsgang (TO) og Y1 mhp optimering af patientflow: Det er aftalt, at koordinator på Y1 skal have daglige kontakter til koordinator på TO med henblik på konstant mulighed for tilbagemelding om ventetid eller eventuelle aflysninger. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem de to afdelinger, hvor halvårlige tværfaglige møder mellem Afd. Y og Afd. T indgår. Koncept opholdsstuen Y1: Der er malet i opholdstuen. Der er skabt hygge med planter, lys, vaser og borde. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der kan undersøge muligheder for kunst/ udsmykning. Koncept: Fra patient til patient: Der er afholdt møde med Nyreforeningen og Afdelingsledelsen. Nyreforeningen vil gerne gå ind i frivilligt arbejde på Afdeling Y. Der er foreløbig uddannet 2 frivillige fra Nyreforeningen. Afdelingen afventer tilbagemelding fra Nyreforeningen mhp. den videre plan Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende Nyrekurser til patienter med terminal uræmi Afdeling Y har en politik for behandling af terminal uræmi, hvor transplantation er 1. behandlingsvalg og hjemmehæmodialyse er 1. dialysevalg. Patient og pårørende inddrages gennem dialog, information og undervisning i håndtering af kronisk sygdom og valg af behandling af terminal uræmi bl.a. i form af transplantation eller dialyse, og der lægges stor vægt på hjemmebehandling. Undervisningen tilbydes i grupper og enkeltvis. Et tværfagligt uddannelsesteam af læger og sygeplejersker varetager nyrekurser for prædialysepatienter. Der er tre kursustilbud: Orienteringsmøde på 1½ time Nyresygdom og transplantation på 3 timer Nyresygdom og dialyse på 3 timer. Læger og sygeplejersker i Y ambulatoriet er ansvarlige for at henvise patienterne til kurserne, når patienten har behov for det efter udvalgte kriterier. Der følges individuelt op på Nyrekurserne i ambulatoriet, hvor patienterne visiteres videre til behandling. I 2015 evalueres nyrekursuskonceptet. Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse Dialyseafsnittene i Odense og Svendborg har deltaget i et multifacetteret forskningsprojekt OPTION, som er et uddannelsesprogram til akut opstartede patienter med dialog og deltagelse, og et sundhedspædagogisk program med flipover og kort. Undervisningen gav patienterne en 5

6 baggrund for at vælge dialyseform, og flere patienter skiftede dialyseform til hjemmedialyse enten peritonealdialyse eller hjemmehæmodialyse. Uddannelsesprogrammet er under implementering i YD Odense, som et fast tilbud til akut opstartede patienter. Der udarbejdes aktuelt en instruks for den sundhedspædagogiske intervention mhp. fastholdelse. Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens Patienter som er visiteret til hjemmehæmodialyse henvises til optræning. Optræning i hjemmehæmodialyse sker på en særskilt stue med deltagelse af et læge- sygeplejersketeam. For at fremme kvaliteten af optræningsforløbet er der udviklet et patientcentreret uddannelsesprogram med 6 kompetencekort, der skal styrke mestring af sygdom og hjemmebehandling. Kompetencekortene lægger op til medinddragelse af patientens præferencer i undervisningen gennem deltagelse og dialog. Konfluent pædagogik er referencerammen for optræningsprogrammet med fokus på patientens kognitive funktion, følelser og kropslige færdigheder. I vil der være fokus på implementering af referencerammen bag kompetencekortene så konfluent pædagogik kommer i spil. Det pædagogiske design bag patientforløbet har været præsenteret på EDTNA i 2013 i Malmö. I 2015 udarbejdes film om den gode hjemmehæmodialyse, som bl.a. indtænkes i en senere APP. Patientforløb for P- dialyse behandling I Y- ambulatoriet gennemføres undervisning af patienter i varetagelse af PD, så de er i stand til at mestre den selvstændigt eller delvist i eget hjem. Herunder at forebygge og reagere på mulige komplikationer, opleve kontrol (autonomi) over egen situation samt leve et tilfredsstillende hverdagsliv. Undervisningen retter sig mod patienter med terminal kronisk nyreinsufficiens, hvor PD er påkrævet, og hvor patienten i partnerskab med læge og sygeplejerske har valgt aktuel dialyseform. Patientens valg er truffet på baggrund af nyrekurserne som ovenfor beskrevet og/eller individuel information og samtale i Nyremedicinsk Ambulatorium. Pårørende inddrages så vidt muligt. 6

7 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende Efter optræning i hjemmehæmodialyse indbyder læge- sygeplejeteamet patienter og pårørende til Dialog aften 1 gang årligt, hvor der kan erfaringsudveksles. Patienter og pårørende bliver delt, så de pårørende får mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Mødeledelsen af dialog aftenen skal styrkes i Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet For patienter med forhøjet s- fosfat og behov for fosfatbindere er der i YD Odense et individuelt uddannelsestilbud Patientundervisning i fosfat og kost, hvor der er fokus på den sundhedsforebyggende samtale med anvendelse af Den motiverende samtale mhp. at øge patienten handlekompetence. Indsatsen er implementeret og følges aktuelt op af et pilotprojekt: Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet jf. instruks for: Calcium-fosfat- og D- vitaminforstyrrelser - delegeret behandling af hæmodialysepatienter : Formålet er, at opnå kontrol af patientens calcium fosfatstofskiftet, som tilgodeser retningslinjer fra K/DOQI. Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit Sengeafsnittet har gennemført et pilotprojekt Kvalitetsløft i indlæggelsessamtalen på elektive patienter gennem struktur, kommunikation (MI) og dokumentation i perioden Formålet var, at inddrage patientens præferencer i samtalen samt afdække og imødekomme patienten forventninger til indlæggelsen. I 2014 gennemføres projektet som implementeringsprojekt (PDSA cirkler) med evidensbaserede metode i træning og opfølgning af Patientcentreret kommunikation (MI). Der foreligger instrukser for indlæggelses og motivationssamtalen. Det er en fortløbende proces med to sygeplejersker som tovholdere. Næste tiltag er kvalitetsløft af udskrivelsessamtalen i Selvmonitorering af BT s måling I Y Ambulatoriet Det er dokumenteret at selvmonitorering af både døgn- og hjemmeblodtryk har væsentlig bedre reproducerbarhed og forudsiger kardiovaskulære hændelser mere præcist end konsultationsblodtryk. Med dette udgangspunkt er instruksen Hjemmeblodtryksmåling for patienter i Y-ambulatoriet udarbejdet og implementeres i

8 Selvmonitorering i sengeafsnit Y1 Mange af de nefrologiske patienter er selvhjulpne og vant til at tage ansvar for at monitorere sig selv både hjemme, men også i Y-ambulatoriet og i Y- Hæmodialysen. Under indlæggelsen i Y1 arbejdes der mod, at inddrage patienterne aktivt i deres pleje, så de får mulighed for at tage ansvar for deres situation både under indlæggelsen, men også fremadrettet i forhold til deres hverdags liv. Der findes mange aspekter i patientinddragelse, men et konkret tiltag vil være at give patienterne i Y1 mulighed for selv at kunne veje sig og evt. også måle deres blodtryk i efteråret Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense I dialyseafsnittene i Odense har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse. I YD Odense er 1. del projektet evalueret i 2013: Evaluering af Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse YD Odense. Patienterne var meget positive over for tiltaget og oplevede glæde ved at blive en del af arbejdsfællesskabet ved opstart og afslutning af dialysen. Projektet implementeres til nye patienter og næste skridt i 2014 er fokus på den individuelle patients behov. Patientinddragelsesgruppen har to indsatsområder i Det ene er at styrke den indledende samtale med nye patienter og sikre dokumentation af data i Cosmic. Det andet er implementering af metoder i konfluent pædagogik som redskab til at afdække patientens forventninger til dialyseforløbet, og hvad det betyder for hverdagslivet fx ved brug af Den pædagogiske sol. Patientinddragelse i dialyseopstart I YD Svendborg I dialyseafsnittet i Svendborg har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse: Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse. Patienterne har evalueret det positivt at blive involveret. Projektet implementeres til nye patienter og inddragelse af patienterne i dialysebehandlingen, hvor det er muligt. Inddragelse af patientens ressourcer er blevet en del af afsnittes sygeplejefaglige værdigrundlag. Afdækning af kontaktsygeplejerskeordningen YD i Svendborg afdækkede kontaktsygeplejerskeordningen i 2013 gennem projektet: Hvordan kan sygeplejersken bidrage til kontinuitet i patientforløbet til dialysepatienten? Feedbackmetoden blev anvendt med deltagelse af patienter og personale samt individuelle interview. Resultatet viste, at 8

9 den lokale kontekst med to kontaktlæger i et lille afsnit dækkede patienterne behov for kontinuitet. Patienterne efterlyste ikke kontaktsygeplejerskesystemet, de var tilfredse med at have kontakt med den sygeplejerske, der var på stuen. I 2014 vil instruks for kontaktpersonordning blive tilpasset. Temaaftener og udflugter for dialysepatienter YD i Svendborg tilrettelægger temaaftner for patienter og pårørende som fx: Temaaften for nyresyge og deres pårørende i samarbejde med Nyreforeningen: Når det ikke kan være anderledes med psykolog Anette Skriver Hjemmehæmodialyse i samarbejde med Hæmodialyseafsnittet i Odense. Fælles udflugter med patienterne. I 2013 var det en bustur til Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde I 2014 tilrettelægges udflugt til Langeland Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb Y ambulatoriet har etableret samarbejde om Peritonealdialyse med primær sektor. Det sker ved oplæring af hjemmesygeplejersker i varetagelse af peritonealdialyse i eget hjem. Formålet er, at flere patienter kan modtage dialyse derhjemme. YD Odense efterkommer opfordringer fra primærsektor om undervisning i pleje af hæmodialysepatienter. Det overvejes om der er behov for pjece Specialsygepleje til dialysepatienter i primær sektor Afdelingen ønsker at udbyde kurser til primærsektor i pleje af den nyresyge patient i Fokus på samarbejde med andre afdelinger Bidrage med indlæg på VIS møder Der foreligger en pjece Specialsygepleje til dialysepatienter på andre afdelinger, som kan være vejledende for andre afsnit. Fokus på et sammenhængende TX-forløb Når patienterne skal gennemgå et transplantationsforløb er de i kontakt med mange afdelinger/afsnit på OUH. Udgangspunktet for et godt og sammenhængende patientforløb er en god dialog mellem de forskellige afdelinger/afsnit. Derfor er der taget initiativ til at udpege to kontaktpersoner for Y-patienter på COPA (spl. Anita Riis og spl. Jeanette Pedersen), der vil blive arbejdet på tilsvarende kontakt på BRITA. Desuden er der taget kontakt til de to karkirurgiske 9

10 specialeansvarlige sygeplejersker på TO (opr.spl. Marlene Bro Böhm og opr.spl Susanne A Ehlers) med oplæg til dialog omkring vores TX-patienter. 1.3 Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister For at styrke sygeplejen i komplekse og accelererede patientforløb skal der i 2015 være ansat kliniske specialister i alle afsnit på Afdeling Y. Formålet er, at styrke den kliniske sygepleje via supervision og konkrete uddannelsesprogrammer i afdelingen. Antallet af kliniske sygeplejespecialister i de enkelte afsnit skal afspejle specialet, behandlingsmodaliteten og de sygeplejefaglige opgaver der knytter sig til disse. Krav til uddannelse Master i klinisk sygepleje, Cand. Cur. eller Master in Nursing Science. Krav til personlige egenskaber Organisatoriske, ledelsesmæssige, innovative, pædagogiske og kommunikative kompetencer, samt drivkraft og lyst til præge den sygeplejefaglige udvikling. De kliniske specialister kan rekrutteres internt og eksternt. Sengeafsnit Y1 Der er ansat to sideordnede kliniske specialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Transplantation - Kold nefrologi og dialyse Kvalitet og patientsikkerhed er en delt funktion i begge stillinger Den ene kliniske sygeplejespecialist er cand cur og den anden påbegynder uddannelse til master i klinisk sygepleje Hæmodialyseafsnit YD Odense Der ansættes to kliniske sygeplejespecialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse - Teknisk specialist hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen Der ansat en klinisk sygeplejespecialist der varetager det dialysetekniske område, hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen. I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist som skal varetage udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse. 10

11 Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Der ansættes én kliniske sygeplejespecialist, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse - I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist, som skal varetage Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse Y- Ambulatoriet Der er ansat én klinisk sygeplejespecialist, som varetager udvikling inden for følgende kliniske områder: - Kold nefrologi og PD - Transplantation Kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen 1.4 Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed I årsrapporten 2013 for patientsikkerhed har afdelingen fokus på risikomedicin herunder antikoagulation. Der er udarbejdet instrukser for AK behandling til indlagte og ambulante patienter, som skal implementeres i efteråret Der følges op på UTH i relation dertil. I sengeafsnittet er iv instrukserne under revidering i relation til medicin.dk og nyrespecifik risikomedicin. For at øge sikkerheden ved administration af iv medicin, er der installeret en ipad i medicinrummet, som skal sikre tilgangen til iv instrukserne. Der skal sikres implementering af den nye tilgang til iv instrukserne i Screening af tryksår Afdeling Y1 har implementeret tryksårsscreening og har det mål, at i 2014 skal afdelingen være uden tryksår i 100 dage. Sengeafsnittet Y1 har opdateret et kommissorium for indsatsen i Der auditeres på tryksårsscreening ved journalaudit 2 gange årligt. I 2014 vil der være skærpet fokus på de trykskader der afdækkes for at se, om de opstår i afsnittet eller patienten kommer med dem. Forebyggelse af infektioner Afdelingen har en hygiejneorganisation med hygiejnekoordinatorer, leder og hygiejnesygeplejerske som varetager forebyggelse af sygehusinfektioner i afdelingen. Der arbejdes efter kommissorium. Afdelingen ensarter instrukser om CVK modsvarende OUH, retningslinje. Afvente CVK pakken i Cosmic mhp. dokumentation. 11

12 1.5 Kvalitetssikring og udvikling Afdelingen stiler imod at sygeplejeinstrukser i videst mulig omfang baseres på evidens. Triagering i sengeafsnittet I sengeafsnittet er der fokus på implementering og fastholdelse af Triagering mhp. at opdatere sygeplejerskepersonalets basale viden og færdigheder i observation, vurdering og dokumentation af kritiske værdier. Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Afdække afdelingens standard for: Dataindsamling om mundstatus Tilbud om hjælp til mundhygiejne Procedure for mundpleje Afdække evidens for mundhygiejne i Ernæring Afdelingens Ernæringsråd har fokus på at kvalitetsforbedre ernæringsinterventionen til den kroniske nyrepatient gennem opdatering af ny viden, instrukser, uddannelse og handlekompetence i personalegruppen i samarbejde med afdelingens kliniske diætist. Opdatering og implementering af instrukser for ernæringsscreening og plan i Y1 i 2014 mhp. en styrkelse af ernæringsinterventionen til den indlagte patient. Udarbejde instruks for parenteral ernæring i Teknologiudvikling - APP Afdelingen har i 2014 fokus på ny it - teknologi til patientinddragelse og information til patienter, kollegaer og samarbejdspartnere i primær og sekundær sundhedstjeneste. Konkret er der er etableret et samarbejde med Innovationsafdelingen på OUH mhp. på udvikling af en applikation. Afdelingen har nedsat en tværfaglig gruppe af kliniske sygeplejespecialister, udviklingssygeplejerske og en overlæge, som sammen med afdelingsledelsen har valgt to aktuelle indsatsområder ud: Prædialysepatienter (Mit forløb) og Information af primær sundhedstjeneste. 12

13 2.0 Sygeplejeforskning og udvikling 2.1 Indledning Anvendelse af forskningsbaseret viden inden for sygeplejen er i udvikling og har stor betydning for patientforløbet. Afdelingen har etableret en forskningsenhed med en Ph.D. studerende forskningssygeplejerske, som på sigt skal opbygge et forsknings- og udviklingsmiljø i afdelingen i tæt samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU og forskningsrådet, OUH. Forskningssygeplejerske, udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister er afdelingens ressourcepersoner ved undersøgelse af praksis og implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister sikrer den sygeplejefaglige kvalitet og udvikling af sygeplejen relateret til klinisk praksis. Udviklingen sker også via udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser. 2.2 Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Afdelingen skal følge OUH s vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter Afdelingens Ph.D. studerende forskningssygeplejerske afslutter Ph.D.-forløbet i 2015 med mindst tre publikationer og en afhandling om levende nyredonation. Der planlægges studieophold på Umeå Universitet, Sverige i efteråret 2014, med henblik på etablering af forskningssamarbejde med en sygeplejeforsker-gruppe. 13

14 Publicering af artikler (og formidling?) Afdelingen forventer at publicere tre videnskabelige sygeplejeartikler i med baggrund i forsknings og udviklingsprojekter. Forsknings- og udviklingsprojekter præsenteres endvidere ved deltagelse i nationale og internationale kongresser i I 2014 præsenteres to udviklingsprojekter og et forskningsprojekt ved den sygeplejekongres for nefrologiske sygeplejersker EDTNA, Riga, Letland. Endvidere præsenteres forskningsprojekter ved Nordic Nursing Conference, Odense og Scandinavian Transplantation Society Conference, København. I 2015 forventes det, at der afholdes artikelskrivningskursus for nøglepersoner. Udviklingsprojekter Alle afsnit har igangsatte patientrelaterede udviklingsprojekter inden for sygeplejen i Der er udarbejdet kommissorier for udviklingsgrupper i afsnittene. Implementering af ny viden og ny teknologi inden for sygeplejen Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister har et kommissorium for indsatsområder, der sikrer ny klinisk praksis på baggrund af evidens baseret sygepleje/viden/ny teknologi. Etablering af Journal Club I 2013 blev der etableret Journal Club for kliniske sygeplejespecialister og udviklingssygeplejerske med forskningssygeplejersken som leder. Der er udarbejdet kommissorium for arbejdet, der sigter mod at udvikle og bevare akademiske kompetencer hos medlemmerne gennem kritisk læsning og diskussion af videnskabelige publikationer eller anden form for akademisk præsentation. 3.0 Uddannelse 3.1 Indledning Afdelingen understøtter sygeplejepersonalets faglige udvikling, så de professionelle har den relevante kompetence til rådighed. Uddannelsen er en væsentlig del af den kliniske sygepleje og en afgørende faktor i forhold til at sikre kvaliteten i patientplejen. I afdelingen er der fokus på følgende emner: Prægraduat uddannelse af danske og internationale sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelse af sygeplejersker 14

15 Postgraduat uddannelse af social og sundhedsassistenter 3.2 Prægraduat uddannelse 3 af afdelingens kliniske vejledere har diplomuddannelse i klinisk vejledning, en er under uddannelse og 1 klinisk vejleder afslutter Master i klinisk sygepleje i Afdelingen har etableret mødeforum for de kliniske vejledere og udviklingssygeplejerske med kommissorium mhp. at de kliniske vejledere får indsigt i Strategi for sygeplejen i Afdeling Y og får strategien implementeret i relation til de prægraduate uddannelser. I den forbindelse er der udarbejdet vejledninger til studietilbuddet på modul 11 og 12 studerende på følgende områder, som skal implementeres i Den kroniske patient Kommunikation Kvalitetsudvikling Patientsikkerhed Sundhedsfremme og forebyggelse Forskning og udvikling Der skal uddannes social- og sundhedsassistentelever i YD Odense fra efteråret 2014 og i Y- Amb og YD Svendborg fra foråret Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Afdelingen har et kompetenceudviklingsprogram på 4 niveauer på faglig, kommunikative, læring, selvledelse og social kompetence. Det er planlagt at opdatere indholdet i kompetenceniveauerne i 2014 jf. afdelingens uddannelses og videreuddannelsesmuligheder. Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling I 2014 etableres et 2 årigt uddannelsesprogram for nyansatte. Det afvikles i 4 moduler. 1. modul er introduktion til afsnittet, oplæring i klinisk praksis og studiebesøg i afdelingens andre afsnit. Modul 2-4 er teorimoduler af hver 2 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave med et selvvalgt problem fra klinisk praksis. 15

16 Undervisning i kommunikation I 2015 planlægges intern undervisning i Patientcentreret kommunikation mhp. at sikre god kommunikation med patienter og pårørende. Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD De nefrologiske afdelinger i RSD har etableret et samarbejde om et kursustilbud til erfarne sygeplejersker. Kurset udbydes i efteråret og afholdes i januar og februar. Det indeholder 6 dage fordelt på to måneder og afholdes på de forskellige matrikler. Hvert sygehus bidrager med lokale undervisere. Metoden Problem Baseret Læring er gennemgående på hele kurset. Kurset afsluttes med en fremlæggelse i grupper og et kursusbevis. Kurset udbydes for 4. gang i Strategisk for efter og videreuddannelse Afdelingen udarbejder instruks for rammer og vilkår for videreuddannelse af sygeplejersker i 2014 jf. de ændrede regler i videreuddannelsespuljen OUH og bortfald af SVU. Uddannelse af social og sundhedsassistenter Der foreligger et kompetenceudviklingsprogram på 3 niveauer for social og sundhedsassistenterne på faglig, kommunikativ, lærings, selvledelses og social kompetence. I 2014 vurderes det, om der skal etableres et kursustilbud til målgruppen som i Faglig ledelse af sygeplejen 4.1 Indledning Den sygeplejefaglige ledelse er ansvarlig for at sikre sygepleje af et højt fagligt niveau. Sygeplejen skal leve op til politiske og administrative krav om patientinddragelse, koordinerede patientforløb, implementering af DDKM, dokumentationskrav samt overholdelse af de økonomiske rammer. De sygeplejefaglige ledere skal udøve evidensbaseret ledelsespraksis og herunder sikre, at kvaliteten af sygepleje udføres på det højeste sygeplejefaglige niveau. 4.2 Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Der er på direktionsniveau nedsat en gruppe, der beskriver uddannelseskrav til sygeplejefaglige ledere. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af

17 Visionær og strategisk indsatser Sygeplejefaglige ledere er orienteret mod den fremtidige sygepleje baseret på patientens præferencer, krav fra det omgivende samfund samt aktuel evidens. Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker OUH afholder et 5 dages introduktionskursus for ny afdelingssygeplejersker/funktionsledere på OUH Mentorordning og supervision Afdeling Y tilbyder gruppesupervision for alle afdelingssygeplejersker/ledende sekretær Mål for efter og videreuddannelse Mål for efter/videreuddannelse af afdelingssygeplejersker beskrives af gruppe nedsat af direktionen. På afdelingsniveau aftales efter/videreuddannelse ved MUS - samtaler afhængig af aktuelt behov for kompetenceudvikling Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Der afholdes interne sygeplejekonferencer 1 gang månedligt med videndeling fra projekter afsluttede opgaver/afhandlinger, referater fra konferencer og kurser. Der afholdes Journal Club for kliniske sygeplejespecialister, forskningssygeplejerske og udviklingssygeplejerske Branding af sygeplejen Sygeplejen på Nyremedicinsk afdeling brandes ved at sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere præsenterer sygeplejefaglige - og ledelsesmæssige projekter ved konferencer, kongresser og i faglige fora. Sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere opfordres til at indgå i strategiske fora inden for sygeplejen på OUH og på regionalt niveau. Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Afdelingen synliggør nationale og internationale konferencer i Årshjul. Personale med nøglefunktioner formidler udviklings - og forskningsprojekter på OUH, nationale og internationale symposier og kongresser med præsentationer og posters. 17

18 5.0 Implementering af sygeplejestrategien 5.1 Indledning I Nyremedicinsk Afdeling Y er implementering af Strategi for sygeplejen forankret i sygeplejeledergruppen med oversygeplejersken som initiativtager til at igangsætte og efterfølgende sikre implementering i afdelingen. Det vil ske ved en delegering af de specifikke udviklingsopgaver til afdelingssygeplejersken og nøglepersoner. 5.2 Initiativ De enkelte afdelingssygeplejersker udarbejder en strategi for, hvordan de vil sikre målopfyldelse af sygeplejestrategien i eget afsnit i samarbejde med nøglepersoner 6.0 Rapportering og evaluering Sygeplejestrategien opdateres en gang årligt med redegørelse for fremdrift i implementeringen af initiativer i afdelingen. Næste opdatering 1. juni,

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation

Kompetenceudvikling og jobrotation Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè. 30-10-2014 2014 201? Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere