Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015"

Transkript

1 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Nyremedicinsk Afdeling Y

2 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg Klinisk sygepleje Indledning Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb... 4 Innovationsprojekt opfølgning på LUP Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende... 5 Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse... 5 Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens... 6 Patientforløb for P- dialyse behandling... 6 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende... 7 Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinske ordinationer i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet... 7 Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit... 7 Selvmonitorering i sengeafsnit Y Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense... 8 Temaaftener og udflugter for dialysepatienter Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet... 9 Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb... 9 Fokus på samarbejde med andre afdelinger... 9 Fokus på et sammenhængende TX-forløb Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister Sengeafsnit Y Hæmodialyseafsnit YD Odense Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Y- Ambulatoriet Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed Screening af tryksår Forebyggelse af infektioner Kvalitetssikring og udvikling Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Ernæring 12 Teknologiudvikling - APP Sygeplejeforskning og udvikling Indledning Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter

3 Publicering af artikler (og formidling?) Udviklingsprojekter Etablering af Journal Club Uddannelse Indledning Prægraduat uddannelse Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling Undervisning i kommunikation Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD Uddannelse af social og sundhedsassistenter Faglig ledelse af sygeplejen Indledning Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Visionær og strategisk indsatser Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker Mentorordning og supervision Mål for efter og videreuddannelse Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Branding af sygeplejen Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Implementering af sygeplejestrategien Indledning Initiativ Rapportering og evaluering

4 1. Klinisk sygepleje 1.1 Indledning Den kliniske sygepleje er kendetegnet ved at fokusere på mødet med patienten samt at være konkret og mangfoldig. Patient og pårørende er medinddraget og oplever, at deres ønsker og forventninger respekteres og integreres i sygeplejens mål og handlinger, hvor det er muligt. Sygeplejen udøves på et højt fagligt niveau af professionelt klinisk personale, der tager afsæt i forskning og erfaringsbaseret viden. Udførelse af klinisk sygepleje indebærer, at sygeplejersken og social og sundhedsassistenten udfører den kliniske sygepleje hos patienten, hvilket omfatter identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering. Der fokuseres på følgende emner: Patient og pårørendeinddragelse Komplekse patientforløb Patientsikkerhed Kvalitetssikring og udvikling Teknologiudvikling 1.2 Patient og pårørende inddragelse - initiativer Fokus på kommunikation, information og planlægning af patienternes forløb Innovationsprojekt opfølgning på LUP YD Odense og Y1 har fulgt op på LUP gennem et innovationsprojekt med supervision af projektleder Mette Mollerup fra Projekt Paris. Der foreligger projektbeskrivelse Opfølgning på LUP Status på innovationsprojektet: Koncept: Velkomstpakken: Velkomstpakken indeholder indkaldelsesbrev, velkomstpjece og indlæggelsessamtale som efter feedback og godkendelse skal testes og delelementer inddrages. Indretning af ankomstareal på 2. sal: Der er sendt besked til Jane Kragelund om, at vi ønsker, at deltage i projektet LIVET MELLEM STUERNE på OUH i kombination med indretning af ventefaciliteter i Hæmodialysen. Koordinatorfunktion i Y1 er oprettet: Der er udpeget en daglig koordinator, som bl.a. har til opgave at modtage nye patienter, og sikre sig at patienterne i forbindelse med ventetid føler sig set og informeret. 4

5 Koncept: Respekt Samarbejde med afdeling T s operationsgang (TO) og Y1 mhp optimering af patientflow: Det er aftalt, at koordinator på Y1 skal have daglige kontakter til koordinator på TO med henblik på konstant mulighed for tilbagemelding om ventetid eller eventuelle aflysninger. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem de to afdelinger, hvor halvårlige tværfaglige møder mellem Afd. Y og Afd. T indgår. Koncept opholdsstuen Y1: Der er malet i opholdstuen. Der er skabt hygge med planter, lys, vaser og borde. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der kan undersøge muligheder for kunst/ udsmykning. Koncept: Fra patient til patient: Der er afholdt møde med Nyreforeningen og Afdelingsledelsen. Nyreforeningen vil gerne gå ind i frivilligt arbejde på Afdeling Y. Der er foreløbig uddannet 2 frivillige fra Nyreforeningen. Afdelingen afventer tilbagemelding fra Nyreforeningen mhp. den videre plan Fokus på inddragelse af patienter og deres pårørende Nyrekurser til patienter med terminal uræmi Afdeling Y har en politik for behandling af terminal uræmi, hvor transplantation er 1. behandlingsvalg og hjemmehæmodialyse er 1. dialysevalg. Patient og pårørende inddrages gennem dialog, information og undervisning i håndtering af kronisk sygdom og valg af behandling af terminal uræmi bl.a. i form af transplantation eller dialyse, og der lægges stor vægt på hjemmebehandling. Undervisningen tilbydes i grupper og enkeltvis. Et tværfagligt uddannelsesteam af læger og sygeplejersker varetager nyrekurser for prædialysepatienter. Der er tre kursustilbud: Orienteringsmøde på 1½ time Nyresygdom og transplantation på 3 timer Nyresygdom og dialyse på 3 timer. Læger og sygeplejersker i Y ambulatoriet er ansvarlige for at henvise patienterne til kurserne, når patienten har behov for det efter udvalgte kriterier. Der følges individuelt op på Nyrekurserne i ambulatoriet, hvor patienterne visiteres videre til behandling. I 2015 evalueres nyrekursuskonceptet. Bedside undervisning til akut opstartede patienter i dialyse Dialyseafsnittene i Odense og Svendborg har deltaget i et multifacetteret forskningsprojekt OPTION, som er et uddannelsesprogram til akut opstartede patienter med dialog og deltagelse, og et sundhedspædagogisk program med flipover og kort. Undervisningen gav patienterne en 5

6 baggrund for at vælge dialyseform, og flere patienter skiftede dialyseform til hjemmedialyse enten peritonealdialyse eller hjemmehæmodialyse. Uddannelsesprogrammet er under implementering i YD Odense, som et fast tilbud til akut opstartede patienter. Der udarbejdes aktuelt en instruks for den sundhedspædagogiske intervention mhp. fastholdelse. Patientforløb for hjemmehæmodialyse som 1. dialysevalg ved nyreinsufficiens Patienter som er visiteret til hjemmehæmodialyse henvises til optræning. Optræning i hjemmehæmodialyse sker på en særskilt stue med deltagelse af et læge- sygeplejersketeam. For at fremme kvaliteten af optræningsforløbet er der udviklet et patientcentreret uddannelsesprogram med 6 kompetencekort, der skal styrke mestring af sygdom og hjemmebehandling. Kompetencekortene lægger op til medinddragelse af patientens præferencer i undervisningen gennem deltagelse og dialog. Konfluent pædagogik er referencerammen for optræningsprogrammet med fokus på patientens kognitive funktion, følelser og kropslige færdigheder. I vil der være fokus på implementering af referencerammen bag kompetencekortene så konfluent pædagogik kommer i spil. Det pædagogiske design bag patientforløbet har været præsenteret på EDTNA i 2013 i Malmö. I 2015 udarbejdes film om den gode hjemmehæmodialyse, som bl.a. indtænkes i en senere APP. Patientforløb for P- dialyse behandling I Y- ambulatoriet gennemføres undervisning af patienter i varetagelse af PD, så de er i stand til at mestre den selvstændigt eller delvist i eget hjem. Herunder at forebygge og reagere på mulige komplikationer, opleve kontrol (autonomi) over egen situation samt leve et tilfredsstillende hverdagsliv. Undervisningen retter sig mod patienter med terminal kronisk nyreinsufficiens, hvor PD er påkrævet, og hvor patienten i partnerskab med læge og sygeplejerske har valgt aktuel dialyseform. Patientens valg er truffet på baggrund af nyrekurserne som ovenfor beskrevet og/eller individuel information og samtale i Nyremedicinsk Ambulatorium. Pårørende inddrages så vidt muligt. 6

7 Erfaringsmøde for etablerede hjemmehd patienter og pårørende Efter optræning i hjemmehæmodialyse indbyder læge- sygeplejeteamet patienter og pårørende til Dialog aften 1 gang årligt, hvor der kan erfaringsudveksles. Patienter og pårørende bliver delt, så de pårørende får mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Mødeledelsen af dialog aftenen skal styrkes i Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet For patienter med forhøjet s- fosfat og behov for fosfatbindere er der i YD Odense et individuelt uddannelsestilbud Patientundervisning i fosfat og kost, hvor der er fokus på den sundhedsforebyggende samtale med anvendelse af Den motiverende samtale mhp. at øge patienten handlekompetence. Indsatsen er implementeret og følges aktuelt op af et pilotprojekt: Sygeplejekompetence og medicinordination uddelegering af medicinsk ordinationsret i relation til forstyrrelser i calcium-fosfat stofskiftet jf. instruks for: Calcium-fosfat- og D- vitaminforstyrrelser - delegeret behandling af hæmodialysepatienter : Formålet er, at opnå kontrol af patientens calcium fosfatstofskiftet, som tilgodeser retningslinjer fra K/DOQI. Kvalitetsløft af indlæggelsessamtalen (struktur, kommunikation (MI) og dokumentation) i Y sengeafsnit Sengeafsnittet har gennemført et pilotprojekt Kvalitetsløft i indlæggelsessamtalen på elektive patienter gennem struktur, kommunikation (MI) og dokumentation i perioden Formålet var, at inddrage patientens præferencer i samtalen samt afdække og imødekomme patienten forventninger til indlæggelsen. I 2014 gennemføres projektet som implementeringsprojekt (PDSA cirkler) med evidensbaserede metode i træning og opfølgning af Patientcentreret kommunikation (MI). Der foreligger instrukser for indlæggelses og motivationssamtalen. Det er en fortløbende proces med to sygeplejersker som tovholdere. Næste tiltag er kvalitetsløft af udskrivelsessamtalen i Selvmonitorering af BT s måling I Y Ambulatoriet Det er dokumenteret at selvmonitorering af både døgn- og hjemmeblodtryk har væsentlig bedre reproducerbarhed og forudsiger kardiovaskulære hændelser mere præcist end konsultationsblodtryk. Med dette udgangspunkt er instruksen Hjemmeblodtryksmåling for patienter i Y-ambulatoriet udarbejdet og implementeres i

8 Selvmonitorering i sengeafsnit Y1 Mange af de nefrologiske patienter er selvhjulpne og vant til at tage ansvar for at monitorere sig selv både hjemme, men også i Y-ambulatoriet og i Y- Hæmodialysen. Under indlæggelsen i Y1 arbejdes der mod, at inddrage patienterne aktivt i deres pleje, så de får mulighed for at tage ansvar for deres situation både under indlæggelsen, men også fremadrettet i forhold til deres hverdags liv. Der findes mange aspekter i patientinddragelse, men et konkret tiltag vil være at give patienterne i Y1 mulighed for selv at kunne veje sig og evt. også måle deres blodtryk i efteråret Patientinddragelse i dialyseopstart YD Odense I dialyseafsnittene i Odense har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse. I YD Odense er 1. del projektet evalueret i 2013: Evaluering af Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse YD Odense. Patienterne var meget positive over for tiltaget og oplevede glæde ved at blive en del af arbejdsfællesskabet ved opstart og afslutning af dialysen. Projektet implementeres til nye patienter og næste skridt i 2014 er fokus på den individuelle patients behov. Patientinddragelsesgruppen har to indsatsområder i Det ene er at styrke den indledende samtale med nye patienter og sikre dokumentation af data i Cosmic. Det andet er implementering af metoder i konfluent pædagogik som redskab til at afdække patientens forventninger til dialyseforløbet, og hvad det betyder for hverdagslivet fx ved brug af Den pædagogiske sol. Patientinddragelse i dialyseopstart I YD Svendborg I dialyseafsnittet i Svendborg har der været fokus på at styrke patientens egenomsorg, handlekompetence og self efficasy i forbindelse opstart og afslutning af hæmodialyse: Styrke egenomsorgen til kroniske hæmodialysepatienter gennem medinddragelse og uddannelse. Patienterne har evalueret det positivt at blive involveret. Projektet implementeres til nye patienter og inddragelse af patienterne i dialysebehandlingen, hvor det er muligt. Inddragelse af patientens ressourcer er blevet en del af afsnittes sygeplejefaglige værdigrundlag. Afdækning af kontaktsygeplejerskeordningen YD i Svendborg afdækkede kontaktsygeplejerskeordningen i 2013 gennem projektet: Hvordan kan sygeplejersken bidrage til kontinuitet i patientforløbet til dialysepatienten? Feedbackmetoden blev anvendt med deltagelse af patienter og personale samt individuelle interview. Resultatet viste, at 8

9 den lokale kontekst med to kontaktlæger i et lille afsnit dækkede patienterne behov for kontinuitet. Patienterne efterlyste ikke kontaktsygeplejerskesystemet, de var tilfredse med at have kontakt med den sygeplejerske, der var på stuen. I 2014 vil instruks for kontaktpersonordning blive tilpasset. Temaaftener og udflugter for dialysepatienter YD i Svendborg tilrettelægger temaaftner for patienter og pårørende som fx: Temaaften for nyresyge og deres pårørende i samarbejde med Nyreforeningen: Når det ikke kan være anderledes med psykolog Anette Skriver Hjemmehæmodialyse i samarbejde med Hæmodialyseafsnittet i Odense. Fælles udflugter med patienterne. I 2013 var det en bustur til Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde I 2014 tilrettelægges udflugt til Langeland Fokus på samspillet mellem primær og sekundær sektor i patientforløbet Fokus på samarbejde mellem primær og sekundær sektor i patientforløb Y ambulatoriet har etableret samarbejde om Peritonealdialyse med primær sektor. Det sker ved oplæring af hjemmesygeplejersker i varetagelse af peritonealdialyse i eget hjem. Formålet er, at flere patienter kan modtage dialyse derhjemme. YD Odense efterkommer opfordringer fra primærsektor om undervisning i pleje af hæmodialysepatienter. Det overvejes om der er behov for pjece Specialsygepleje til dialysepatienter i primær sektor Afdelingen ønsker at udbyde kurser til primærsektor i pleje af den nyresyge patient i Fokus på samarbejde med andre afdelinger Bidrage med indlæg på VIS møder Der foreligger en pjece Specialsygepleje til dialysepatienter på andre afdelinger, som kan være vejledende for andre afsnit. Fokus på et sammenhængende TX-forløb Når patienterne skal gennemgå et transplantationsforløb er de i kontakt med mange afdelinger/afsnit på OUH. Udgangspunktet for et godt og sammenhængende patientforløb er en god dialog mellem de forskellige afdelinger/afsnit. Derfor er der taget initiativ til at udpege to kontaktpersoner for Y-patienter på COPA (spl. Anita Riis og spl. Jeanette Pedersen), der vil blive arbejdet på tilsvarende kontakt på BRITA. Desuden er der taget kontakt til de to karkirurgiske 9

10 specialeansvarlige sygeplejersker på TO (opr.spl. Marlene Bro Böhm og opr.spl Susanne A Ehlers) med oplæg til dialog omkring vores TX-patienter. 1.3 Komplekse patientforløb Strategi for rekruttering og ansættelse af kliniske sygeplejespecialister For at styrke sygeplejen i komplekse og accelererede patientforløb skal der i 2015 være ansat kliniske specialister i alle afsnit på Afdeling Y. Formålet er, at styrke den kliniske sygepleje via supervision og konkrete uddannelsesprogrammer i afdelingen. Antallet af kliniske sygeplejespecialister i de enkelte afsnit skal afspejle specialet, behandlingsmodaliteten og de sygeplejefaglige opgaver der knytter sig til disse. Krav til uddannelse Master i klinisk sygepleje, Cand. Cur. eller Master in Nursing Science. Krav til personlige egenskaber Organisatoriske, ledelsesmæssige, innovative, pædagogiske og kommunikative kompetencer, samt drivkraft og lyst til præge den sygeplejefaglige udvikling. De kliniske specialister kan rekrutteres internt og eksternt. Sengeafsnit Y1 Der er ansat to sideordnede kliniske specialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Transplantation - Kold nefrologi og dialyse Kvalitet og patientsikkerhed er en delt funktion i begge stillinger Den ene kliniske sygeplejespecialist er cand cur og den anden påbegynder uddannelse til master i klinisk sygepleje Hæmodialyseafsnit YD Odense Der ansættes to kliniske sygeplejespecialister, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse - Teknisk specialist hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen Der ansat en klinisk sygeplejespecialist der varetager det dialysetekniske område, hvor kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen. I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist som skal varetage udgående dialyse og self care, kroniske patienter i centerdialyse. 10

11 Hæmodialyseafsnit YD Svendborg Der ansættes én kliniske sygeplejespecialist, som skal varetage udvikling inden for følgende kliniske områder: - Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse - I september 2014 opslås en stilling som klinisk sygeplejespecialist, som skal varetage Self care i centerdialyse og kroniske patienter i centerdialyse Y- Ambulatoriet Der er ansat én klinisk sygeplejespecialist, som varetager udvikling inden for følgende kliniske områder: - Kold nefrologi og PD - Transplantation Kvalitet og patientsikkerhed er en del af funktionen 1.4 Patientsikkerhed Implementering af indsatser til øget patientsikkerhed I årsrapporten 2013 for patientsikkerhed har afdelingen fokus på risikomedicin herunder antikoagulation. Der er udarbejdet instrukser for AK behandling til indlagte og ambulante patienter, som skal implementeres i efteråret Der følges op på UTH i relation dertil. I sengeafsnittet er iv instrukserne under revidering i relation til medicin.dk og nyrespecifik risikomedicin. For at øge sikkerheden ved administration af iv medicin, er der installeret en ipad i medicinrummet, som skal sikre tilgangen til iv instrukserne. Der skal sikres implementering af den nye tilgang til iv instrukserne i Screening af tryksår Afdeling Y1 har implementeret tryksårsscreening og har det mål, at i 2014 skal afdelingen være uden tryksår i 100 dage. Sengeafsnittet Y1 har opdateret et kommissorium for indsatsen i Der auditeres på tryksårsscreening ved journalaudit 2 gange årligt. I 2014 vil der være skærpet fokus på de trykskader der afdækkes for at se, om de opstår i afsnittet eller patienten kommer med dem. Forebyggelse af infektioner Afdelingen har en hygiejneorganisation med hygiejnekoordinatorer, leder og hygiejnesygeplejerske som varetager forebyggelse af sygehusinfektioner i afdelingen. Der arbejdes efter kommissorium. Afdelingen ensarter instrukser om CVK modsvarende OUH, retningslinje. Afvente CVK pakken i Cosmic mhp. dokumentation. 11

12 1.5 Kvalitetssikring og udvikling Afdelingen stiler imod at sygeplejeinstrukser i videst mulig omfang baseres på evidens. Triagering i sengeafsnittet I sengeafsnittet er der fokus på implementering og fastholdelse af Triagering mhp. at opdatere sygeplejerskepersonalets basale viden og færdigheder i observation, vurdering og dokumentation af kritiske værdier. Fokus på mundhygiejne til indlagte patienter Afdække afdelingens standard for: Dataindsamling om mundstatus Tilbud om hjælp til mundhygiejne Procedure for mundpleje Afdække evidens for mundhygiejne i Ernæring Afdelingens Ernæringsråd har fokus på at kvalitetsforbedre ernæringsinterventionen til den kroniske nyrepatient gennem opdatering af ny viden, instrukser, uddannelse og handlekompetence i personalegruppen i samarbejde med afdelingens kliniske diætist. Opdatering og implementering af instrukser for ernæringsscreening og plan i Y1 i 2014 mhp. en styrkelse af ernæringsinterventionen til den indlagte patient. Udarbejde instruks for parenteral ernæring i Teknologiudvikling - APP Afdelingen har i 2014 fokus på ny it - teknologi til patientinddragelse og information til patienter, kollegaer og samarbejdspartnere i primær og sekundær sundhedstjeneste. Konkret er der er etableret et samarbejde med Innovationsafdelingen på OUH mhp. på udvikling af en applikation. Afdelingen har nedsat en tværfaglig gruppe af kliniske sygeplejespecialister, udviklingssygeplejerske og en overlæge, som sammen med afdelingsledelsen har valgt to aktuelle indsatsområder ud: Prædialysepatienter (Mit forløb) og Information af primær sundhedstjeneste. 12

13 2.0 Sygeplejeforskning og udvikling 2.1 Indledning Anvendelse af forskningsbaseret viden inden for sygeplejen er i udvikling og har stor betydning for patientforløbet. Afdelingen har etableret en forskningsenhed med en Ph.D. studerende forskningssygeplejerske, som på sigt skal opbygge et forsknings- og udviklingsmiljø i afdelingen i tæt samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU og forskningsrådet, OUH. Forskningssygeplejerske, udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister er afdelingens ressourcepersoner ved undersøgelse af praksis og implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister sikrer den sygeplejefaglige kvalitet og udvikling af sygeplejen relateret til klinisk praksis. Udviklingen sker også via udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser. 2.2 Vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Afdelingen skal følge OUH s vision og strategi for sygeplejeforskning og udvikling Initiativer Iværksættelse af sygeplejefaglige forskningsprojekter Afdelingens Ph.D. studerende forskningssygeplejerske afslutter Ph.D.-forløbet i 2015 med mindst tre publikationer og en afhandling om levende nyredonation. Der planlægges studieophold på Umeå Universitet, Sverige i efteråret 2014, med henblik på etablering af forskningssamarbejde med en sygeplejeforsker-gruppe. 13

14 Publicering af artikler (og formidling?) Afdelingen forventer at publicere tre videnskabelige sygeplejeartikler i med baggrund i forsknings og udviklingsprojekter. Forsknings- og udviklingsprojekter præsenteres endvidere ved deltagelse i nationale og internationale kongresser i I 2014 præsenteres to udviklingsprojekter og et forskningsprojekt ved den sygeplejekongres for nefrologiske sygeplejersker EDTNA, Riga, Letland. Endvidere præsenteres forskningsprojekter ved Nordic Nursing Conference, Odense og Scandinavian Transplantation Society Conference, København. I 2015 forventes det, at der afholdes artikelskrivningskursus for nøglepersoner. Udviklingsprojekter Alle afsnit har igangsatte patientrelaterede udviklingsprojekter inden for sygeplejen i Der er udarbejdet kommissorier for udviklingsgrupper i afsnittene. Implementering af ny viden og ny teknologi inden for sygeplejen Udviklingssygeplejerske og kliniske sygeplejespecialister har et kommissorium for indsatsområder, der sikrer ny klinisk praksis på baggrund af evidens baseret sygepleje/viden/ny teknologi. Etablering af Journal Club I 2013 blev der etableret Journal Club for kliniske sygeplejespecialister og udviklingssygeplejerske med forskningssygeplejersken som leder. Der er udarbejdet kommissorium for arbejdet, der sigter mod at udvikle og bevare akademiske kompetencer hos medlemmerne gennem kritisk læsning og diskussion af videnskabelige publikationer eller anden form for akademisk præsentation. 3.0 Uddannelse 3.1 Indledning Afdelingen understøtter sygeplejepersonalets faglige udvikling, så de professionelle har den relevante kompetence til rådighed. Uddannelsen er en væsentlig del af den kliniske sygepleje og en afgørende faktor i forhold til at sikre kvaliteten i patientplejen. I afdelingen er der fokus på følgende emner: Prægraduat uddannelse af danske og internationale sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelse af sygeplejersker 14

15 Postgraduat uddannelse af social og sundhedsassistenter 3.2 Prægraduat uddannelse 3 af afdelingens kliniske vejledere har diplomuddannelse i klinisk vejledning, en er under uddannelse og 1 klinisk vejleder afslutter Master i klinisk sygepleje i Afdelingen har etableret mødeforum for de kliniske vejledere og udviklingssygeplejerske med kommissorium mhp. at de kliniske vejledere får indsigt i Strategi for sygeplejen i Afdeling Y og får strategien implementeret i relation til de prægraduate uddannelser. I den forbindelse er der udarbejdet vejledninger til studietilbuddet på modul 11 og 12 studerende på følgende områder, som skal implementeres i Den kroniske patient Kommunikation Kvalitetsudvikling Patientsikkerhed Sundhedsfremme og forebyggelse Forskning og udvikling Der skal uddannes social- og sundhedsassistentelever i YD Odense fra efteråret 2014 og i Y- Amb og YD Svendborg fra foråret Postgraduat uddannelse, herunder strategisk kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Afdelingen har et kompetenceudviklingsprogram på 4 niveauer på faglig, kommunikative, læring, selvledelse og social kompetence. Det er planlagt at opdatere indholdet i kompetenceniveauerne i 2014 jf. afdelingens uddannelses og videreuddannelsesmuligheder. Uddannelsesforløb i nefrologisk sygepleje og behandling I 2014 etableres et 2 årigt uddannelsesprogram for nyansatte. Det afvikles i 4 moduler. 1. modul er introduktion til afsnittet, oplæring i klinisk praksis og studiebesøg i afdelingens andre afsnit. Modul 2-4 er teorimoduler af hver 2 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave med et selvvalgt problem fra klinisk praksis. 15

16 Undervisning i kommunikation I 2015 planlægges intern undervisning i Patientcentreret kommunikation mhp. at sikre god kommunikation med patienter og pårørende. Udvidet kursus for erfarne nefrologiske sygeplejersker i RSD De nefrologiske afdelinger i RSD har etableret et samarbejde om et kursustilbud til erfarne sygeplejersker. Kurset udbydes i efteråret og afholdes i januar og februar. Det indeholder 6 dage fordelt på to måneder og afholdes på de forskellige matrikler. Hvert sygehus bidrager med lokale undervisere. Metoden Problem Baseret Læring er gennemgående på hele kurset. Kurset afsluttes med en fremlæggelse i grupper og et kursusbevis. Kurset udbydes for 4. gang i Strategisk for efter og videreuddannelse Afdelingen udarbejder instruks for rammer og vilkår for videreuddannelse af sygeplejersker i 2014 jf. de ændrede regler i videreuddannelsespuljen OUH og bortfald af SVU. Uddannelse af social og sundhedsassistenter Der foreligger et kompetenceudviklingsprogram på 3 niveauer for social og sundhedsassistenterne på faglig, kommunikativ, lærings, selvledelses og social kompetence. I 2014 vurderes det, om der skal etableres et kursustilbud til målgruppen som i Faglig ledelse af sygeplejen 4.1 Indledning Den sygeplejefaglige ledelse er ansvarlig for at sikre sygepleje af et højt fagligt niveau. Sygeplejen skal leve op til politiske og administrative krav om patientinddragelse, koordinerede patientforløb, implementering af DDKM, dokumentationskrav samt overholdelse af de økonomiske rammer. De sygeplejefaglige ledere skal udøve evidensbaseret ledelsespraksis og herunder sikre, at kvaliteten af sygepleje udføres på det højeste sygeplejefaglige niveau. 4.2 Sygeplejefaglig ledelse Beskrivelse af uddannelsesniveau for ledende sygeplejersker Der er på direktionsniveau nedsat en gruppe, der beskriver uddannelseskrav til sygeplejefaglige ledere. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af

17 Visionær og strategisk indsatser Sygeplejefaglige ledere er orienteret mod den fremtidige sygepleje baseret på patientens præferencer, krav fra det omgivende samfund samt aktuel evidens. Introduktionskurser for nye afdelingssygeplejersker OUH afholder et 5 dages introduktionskursus for ny afdelingssygeplejersker/funktionsledere på OUH Mentorordning og supervision Afdeling Y tilbyder gruppesupervision for alle afdelingssygeplejersker/ledende sekretær Mål for efter og videreuddannelse Mål for efter/videreuddannelse af afdelingssygeplejersker beskrives af gruppe nedsat af direktionen. På afdelingsniveau aftales efter/videreuddannelse ved MUS - samtaler afhængig af aktuelt behov for kompetenceudvikling Nyttiggørelse af sygeplejefaglig viden Der afholdes interne sygeplejekonferencer 1 gang månedligt med videndeling fra projekter afsluttede opgaver/afhandlinger, referater fra konferencer og kurser. Der afholdes Journal Club for kliniske sygeplejespecialister, forskningssygeplejerske og udviklingssygeplejerske Branding af sygeplejen Sygeplejen på Nyremedicinsk afdeling brandes ved at sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere præsenterer sygeplejefaglige - og ledelsesmæssige projekter ved konferencer, kongresser og i faglige fora. Sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere opfordres til at indgå i strategiske fora inden for sygeplejen på OUH og på regionalt niveau. Præsentation af posters på nationale og internationale konferencer Afdelingen synliggør nationale og internationale konferencer i Årshjul. Personale med nøglefunktioner formidler udviklings - og forskningsprojekter på OUH, nationale og internationale symposier og kongresser med præsentationer og posters. 17

18 5.0 Implementering af sygeplejestrategien 5.1 Indledning I Nyremedicinsk Afdeling Y er implementering af Strategi for sygeplejen forankret i sygeplejeledergruppen med oversygeplejersken som initiativtager til at igangsætte og efterfølgende sikre implementering i afdelingen. Det vil ske ved en delegering af de specifikke udviklingsopgaver til afdelingssygeplejersken og nøglepersoner. 5.2 Initiativ De enkelte afdelingssygeplejersker udarbejder en strategi for, hvordan de vil sikre målopfyldelse af sygeplejestrategien i eget afsnit i samarbejde med nøglepersoner 6.0 Rapportering og evaluering Sygeplejestrategien opdateres en gang årligt med redegørelse for fremdrift i implementeringen af initiativer i afdelingen. Næste opdatering 1. juni,

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation

Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation 5. December 2013 Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation 1 Kvalitetskoordinator Helen Bruun & Udviklingssygeplejerske Rikke Skou Medicinsk Afdeling Indhold Præsentation af

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere