Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej"

Transkript

1 Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN Resume Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan og A sendes til godkendelse i Byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger En endelig stillingtagen til hvilken linjeføring, der skal realiseres, afventer den offentlige høring af planforslagene Lokalplan og Kommuneplantillæg nr 19 redegør for hovedforslaget, hvor Drewsensvejs forlængelse føres under Søndre Ringvej, og der etableres en hank mellem Herningvej og krydset ved Vestergade Lokalplan A og Kommuneplantillæg nr 19-A redegør for det alternative forslag (borgerforslaget), hvor Drewsensvejs forlængelse etableres syd for jernbanen, og det kun er muligt at dreje til højre ind og højre ud ved Dalgasgade Vejforbindelsen forventes at overflytte trafik fra Dalgasgade og Vestergade til Drewsensvej Ligeledes giver vejforlængelsen mulighed for at lede trafik fra syd ad Horsensvej videre ad Søndre Ringvej og ind til bymidten via Drewsensvejs forlængelse Dette kan medføre en aflastning af Frederiksberggade Plandokumenter for hovedforslaget kan ses her: Plandokumenter for alternativt forslag kan ses her: A&lokalplanplanid=0

2 VVM-redegørelsen kan ses her: Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan med tilhørende VVMredegørelse og lokalplan og A godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger Sagen Supplerende beskrivelse af sagen Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå Beskrivelse af sagen Projektet er en udmøntning af retningslinje T1, stk 2 i Kommuneplan , Forlængelse af Drewsensvej mod vest nord for jernbanen, under Søndre Ringvej til Herningvej og med tilslutning til Søndre Ringvej Som alternativ er følgende retningslinje: Forlængelse af Drewsensvej mod vest til Søndre Ringvej syd for jernbanen og med krydsning af jernbanen i tunnel Drewsensvejs forlængelse mod vest fremgår også af Silkeborg Kommunes Trafikplan På baggrund af indsendte høringssvar i debatfasen vedtog Vej- og Trafikudvalget 8december 2015 at arbejde videre med debatoplæggets forslag III som hovedforslag, og med forslag II (revideret borgerforslag) som alternativt forslag Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte 16 januar 2016 at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr 19 og 19-A (bemærk tillæggene har fået nyt nummer i kraft af den nye kommuneplan) med tilhørende VVM-redegørelse samt forslag til lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej mod vest Lokalplanforslag (hovedforslaget) giver mulighed for forlængelse af Drewsensvej nord for jernbanen, hvor Herningvej forlægges og tilsluttes den nye vej vest for Søndre Ringvej Dette forudsætter en sideflytning af jernbanen under ringvejsbroen således, at Drewsensvej kan føres under broen ved siden af jernbanen Jernbanebroen og stibroen skal således udvides Søndre Ringvej udvides til fire gennemkørende spor omkring krydset Søndre Ringvej/Herningvej/Vestergade Lokalplanen omfatter et areal på ca 6,2 ha og ligger dels i landzone og dels i byzone Den samlede vej- og banestrækning er ca 1,1 km og omfatter

3 herudover en mindre del af den nord-sydgående Søndre Ringvej og krydset Herningvej/Søndre Ringvej/Vestergade Lokalplanens formål er, at der udlægges det nødvendige areal til forlængelse af Drewsensvej mod vest til Herningvej, herunder at der udlægges areal til vej- og broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre vejtekniske anlæg at der etableres gode og velfungerende cykel- og gangstier langs med den nye vejstrækning at der etableres foranstaltninger til afbødning af støjgener på omkringliggende ejendomme, og at støjafskærmninger tilpasses til de omgivende arealer og bebyggelse Lokalplanforslag A (alternativt forslag) giver mulighed for forlængelse af Drewsensvej med krydsning af jernbanen umiddelbart vest for Toldbodgade Herefter forløber vejen syd for banen og tilsluttes Søndre Ringvej i et T-kryds Der sker ingen ændring af Herningvejs forløb ved dette forslag Lokalplanen omfatter et areal på ca 7 ha og ligger dels i landzone og dels i byzone Den samlede vej- og banestrækning er ca 1,1 km og omfatter herudover krydset Herningvej/Søndre Ringvej/Vestergade og en mindre del af den nordsydgående Søndre Ringvej Lokalplanens formål er, at der udlægges det nødvendige areal til forlængelse af Drewsensvej mod vest, herunder at der udlægges areal til vej- og broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre vejtekniske anlæg at der etableres gode og velfungerende cykel- og gangstier langs med den nye vejstrækning at der etableres foranstaltninger til afbødning af støjgener på omkringliggende ejendomme, og at støjafskærmninger tilpasses til de omgivende arealer og bebyggelse Kommuneplantillæg 19 Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer Tillægget omfatter rammeområde 10-T-01 udlagt til trafikanlæg, men berører også rammer udlagt til boligformål, tekniske anlæg og centerformål Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr 19 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 19-A Lokalplanforslag A er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer Tillægget omfatter rammeområde 10-T-01 udlagt til trafikanlæg, men berører også rammer udlagt til boligformål, tekniske anlæg, centerformål og offentlige formål Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr 19-A til Kommuneplan VVM-redegørelse Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en VVMredegørelse Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere projektets virkninger på miljøet og på den baggrund fastlægge kommuneplanretningslinjer for projektet VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af hovedforslaget, det alternative forslag samt et 0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres VVM-redegørelsen kan ses her:

4 Vi arbejder pt på nye trafiktal for Drewsensvej med udgangspunkt i den nye trafikmodel De lokale forudsætninger skal undersøges inden de endelige tal kan indarbejdes i VVMredegørelsens kapitel 9 Trafik, 10 Støj og 11 Luft og klima De tal, der foreligger nu, er fra den foregående trafikmodel Det forventes ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i de tre kapitler Den tilrettede VVM-redegørelse foreligger senest ved offentliggørelse af forslagene Projektets virkninger på miljøet hovedpunkter: Hovedforslaget påvirker en del af Lysbro Skov, hvor der etableres tilslutningsvej Skoven er i kommuneplanen udpeget som landskabeligt interesseområde Vejanlægget vil medføre terrænregulering og rydning af en del af arealet, som dog vil blive reetableret med skov efter anlægsfasen Desuden påvirkes bymiljøet i Gesnersvej- og Frydensgadekvarteret samt baneterrænet, som er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i kommuneplanen Hovedforslaget tilpasser sig bymidtens vej- og bystruktur ved, at forlængelsen af Drewsensvej følger vejens nuværende retning og lineære forløb Det alternative forslag påvirker erhvervsejendomme syd for jernbanen (herunder FOAbygningen), hvor vejen vil forløbe tæt ved facaden Tilslutning til Søndre Ringvej sker på en dæmning, som lokalt vil medføre væsentlig visuel påvirkning Desuden påvirkes det flade baneterræn væsentligt, idet den nye vej føres over baneterrænet i en afgravning og under banen Det alternative forslag påvirker i mindre grad Lysbro Skov, men er derimod ikke tilpasset den eksisterende lineære vej- og bystruktur i Silkeborg og vejen vil fremstå dominerende i forhold til bymiljøet og det bevaringsværdige kulturmiljø på baneterrænet Hovedforslaget og det alternative forslag afviger fra hinanden ved, at hovedforslaget især påvirker Lysbro Skov, mens alternativet især påvirker det bevaringsværdige kulturmiljø på og omkring baneterrænet Bæredygtighed Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget Bæredygtighedsskemaerne for de to projektforslag kan ses på lokalplansiden under Andre sagsbilag for hovedforslaget: og for alternativt forslag:

5 A&lokalplanplanid=0 Borgerinddragelse I forbindelse med den forudgående høring blev der afholdt borgermøde 27 august 2015 En del af høringssvarene pegede på, at det alternative forslag vil være den bedste for bydelen I andre høringssvar blev der peget på hovedforslaget som det bedste forslag, da det vil belaste omgivelserne mindst Forslag til Kommuneplantillæg nr 19 og 19-A og Lokalplan og A vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der holdes borgermøde Datoen foreslås til mandag den 15 januar 2018 kl 19:00 Økonomi NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! Bilag Beslutning Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Dato: Indstillingen anbefales Leif Lund stemte imod, idet han ikke mener der i dag er det samme behov for vejen efter Silkeborgmotorvejen er åbnet Således er trafikken på Funder Bakke også blevet væsentlig mindre Ligeledes er Drewsensvej-vest et voldsomt indgreb, der kræver adskillige ejendomserhvervelser og evt ekspropriationer, hvilket også giver grund til bekymring og tilbageholdenhed De meget store omkostninger ved dette projekt kan med fordel anvendes bedre andre steder Der holdes borgermøde 15 januar 2018 kl 1900 Ej til stede Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: Indstillingen anbefales Hans Okholm (F) stemmer i mod

6 Ej til stede Udvalg: Byrådet Dato: Indstillingen godkendt Imod stemte: Socialistisk Folkeparti (F), Peter Nyegaard Jensen (V), Enhedslisten (Ø), Teresa Jørgensen (UP), Mustafa Kellegöz (Å), Leif Lund (UP), Liberal Alliance (I) og Lars Munksø (UP) Ej til stede Søren Kristensen (A)

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN Aflyst FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL HERNINGVEJ. Silkeborg midtby

LOKALPLAN Aflyst FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL HERNINGVEJ. Silkeborg midtby LOKALPLAN 10-026 FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL HERNINGVEJ Silkeborg midtby Aflyst Plan- og Vejudvalget har den 7. maj 2018 besluttet ikke at vedtage planen Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN A. Aflyst FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL SØNDRE RINGVEJ. Silkeborg Midtby

LOKALPLAN A. Aflyst FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL SØNDRE RINGVEJ. Silkeborg Midtby LOKALPLAN 10-026-A FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST TIL SØNDRE RINGVEJ Silkeborg Midtby Aflyst Plan- og Vejudvalget har den 7. maj 2018 besluttet ikke at vedtage planen Indholdsfortegnelse Formål 1

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015 VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST 27. august 2015 PROGRAM Velkomst Baggrund : Trafik og vækst i Silkeborg Hvad er en VVM Forarbejder Kommuneplan Forslag til linjeføringer Naturhensyn

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 05-10-2015 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Igangsætning af lokalplan boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen

Igangsætning af lokalplan boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen Dagsordenpunkt Igangsætning af lokalplan 10-027 boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen Sagsbehandler: Dr17208 Sags-ID: EMN-2016-03380 Resume Igangsætning af lokalplan 10-027 Boliger og boldbaner

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol 28-08-2017 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Lars Munksø (UP) Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk 11 (Offentlig) Godkendelse af forslag

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 20 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Silkeborg Byråd 24.august 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 20 til Kommuneplan 2013-2025 Silkeborg Byråd har 24. august 2015

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægningen for området ved AQUA og Ferskvandscenteret i Sydbyen, Silkeborg

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægningen for området ved AQUA og Ferskvandscenteret i Sydbyen, Silkeborg 26. november 2018 Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægningen for området ved AQUA og Ferskvandscenteret i Sydbyen, Silkeborg Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse

Læs mere

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Tillæg 15 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Endeligt vedtaget 8. august 2016 Offentliggjort 11. august 2016 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan (tillæg 57 til Kommuneplan i den offentlige høring)

VEDTAGET. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan (tillæg 57 til Kommuneplan i den offentlige høring) VEDTAGET Tillæg 3 Kommuneplan 2017-2018 (tillæg 57 til Kommuneplan 2013-2025 i den offentlige høring) Vedtaget af Plan-, Miljø og Klimaudvalget 11.september 2017 Offentliggjort 19. september 2017 Kommune

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 47 Toldbodgade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 54 Område ved Lunden 8 Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag.

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40 Forslag Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 40 Forslag til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase

Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase Baggrund for dialogfase Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for etablering af en omfartsvej øst om Hedensted. Hedensted Kommune har tidligere inviteret

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan Tillæg 4 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 22. september 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 22. september 2014 vedtaget tillæg 4 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Foreløbig. Tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Januar estervej. Fynsgade. Jørgen Roedsvej. Brog. Sjællandsgade.

Foreløbig. Tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Januar estervej. Fynsgade. Jørgen Roedsvej. Brog. Sjællandsgade. Rolighedsve M Tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 Januar 2018 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej Brog Jernbanevej Godsbanevej

Læs mere

Minikursus. Sammenhæng i den fysiske planlægning. v. Anne Mette Lade Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Minikursus. Sammenhæng i den fysiske planlægning. v. Anne Mette Lade Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune Minikursus Sammenhæng i den fysiske planlægning v. Anne Mette Lade Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Dette kommer jeg ind på Introduktion Det danske planhieraki Planloven Landsplanlægning

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Tjørnevej Syrenvej Rolighedsve M Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 August 2017 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan August 2017

Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan August 2017 Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan 2013-2025 August 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 20 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 20 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE SB.C.18 og SB.C.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19

Kommuneplantillæg nr. 19 Høringsperioden er på baggrund af et afholdt borgermøde forlænget til den 5. april 2018. Bryggeriet i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i fra 4. januar til 1. marts 2018 Industriparken Egedevej

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Etageboligområde Rugårdsvej 33y Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016.

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016. Side 1 af 3 07-11-2016 Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg Silkeborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse af Søtorvet i Silkeborg og skal nu i

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 11. juni - 6. juli 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Offentligt borgermøde

Offentligt borgermøde Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 24. april 2017 46 nye vindmøller ved Overgaard Randers Kommune Aftenens program, kl. 19.00 21.00 Velkommen, v. RK chef for Plan, Byg og Veje, Rune

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 til 4.E.16 - Lindø Industripark september 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde i Overmarken, Tommerup Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse Borgermøde d. 8 juni 2017 Christiansfeld Dagsorden for borgermødet Velkomst Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune Borgmester Hans Peter Geil,

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016

Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016 Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016 Vindmøller ved Overgaard Randers Kommune Aftenens program, kl. 19.00 21.00 Velkommen, v. RK chef for Plan, Byg og Veje, Rune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Byrådscentret Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014

Byrådscentret Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret 03-04-2014 Vurdering af høringssvar fra AB Morelhaven til forslag til Kommuneplan 2014 AB Morelhaven udtrykker bekymring vedr. forslaget, på to områder: 1. Udpegning af område til større

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Odense Letbane 1. etape

Odense Letbane 1. etape 1 Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Letbane 1. etape 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 30 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan Forslag til Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 19. december 2017 Forslag offentliggjort 13. december 2017 I høring 13.

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Borgerrepræsentationen skal godkende forslag til lokalplan og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005 med tilhørende miljøvurdering til offentliggørelse. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Tillæg nr. 4 til kommuneplan for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 4 til kommuneplan for Odsherred Kommune MILJØ OG TEKNIK Tillæg nr. 4 til kommuneplan 017-9 for Odsherred Kommune - omhandlende Vig Bakke BAGGRUND FOR TILLÆGGET Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en øget bebyggelsesgrad og en større

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune Center for Teknik og Miljø Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 for Odsherred Kommune Omhandlende boligområde, centerområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby BAGGRUND FOR TILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 2

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 2 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 2 Erhvervs- og boligområde ved Kirkegyden og Strandholtvej i Stige Ændring af kommuneplanområde 11 Stige Søhus Anderup Lumby Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for sommerhusområdet syd for Hjarbæk Rammeområde HJAR.S1.03_T17, HJAR.S1.04_T17 og HJAR.R1.02_T17 Tillæggets område 37 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD 1 HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 49, OMFORDELING AF BYZONEAREAL OG NYT ERHVERVSOMRÅDE VED STIGE 2 Introduktion For

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midt og station

Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midt og station Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midt og station Status: Udkast Offentliggørelse af forslag start: Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikraftrædelsesdato: Baggrund og formål Baggrund

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Omfordeling af byzoneareal og nyt erhvervsområde forslag til tillæg nr. 49 Tillæg til byudvikling og rammebestemmelser Odense Kommune Hvad er en kommuneplan? I

Læs mere

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og. banearealer. Randers Kommune.

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og. banearealer. Randers Kommune. FORDEBAT Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og Gassum Havndal Dalbyover Råby Gjerlev Øster Tørslev Udbyhøj banearealer. Fårup Asferg Spentrup Mejlby

Læs mere