Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden. Tilstede: Helle, Maria, Karina, Karin, Kasper, Lydia, Kamilla, Jesper, Marianne, Lone Afbud: Line, Lu 1. Orientering og debat: Regnskab for 2017, Budget Regnskab 2017: Overskuddet for 2017 blev på ca. kr (Det er ikke helt på plads endnu, her i en elregning for 2017 på kr ) Vi finder effektiviseringen (kr ) for 2018 i overskuddet fra Der er ansat 2 medarbejdere i begge børnehaver frem til 1. maj, idet der er flest børn fra jul frem til maj. Det betyder, at der er kr i reel overførsel. Vi forventer, at anvende pengene til at imødegå, hvis børnetallet falder yderligere end forventet. Budget 2018: Budgettet er tildelt på baggrund af 171 børnehavebørn og 115 vuggestuebørn. Vi forventer, at fordelingen er 168 børnehavebørn og 115 vuggestuebørn og vi fastansætter på baggrund af det forventede årsbørnetal. Det betyder, at vi forventer, at budgettet passer nogenlunde. Der er dog væsentlige opmærksomhedspunkter. Prognoserne på børnehaveområdet er meget usikre der er meget til-og fraflytning i området, særligt på Hybenvej og vi kender ikke omfanget af de børn der vælger private institutioner. Vi følger udviklingen hver måned og regulerer herefter. Forventet årsbørnetal: Flint bhv Rytterkildens bhv Flint vg. Rytter vg Orientering og debat: Kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet. Rapporten er bygget op efter de fire målområder: 1) Læring 2) Trivsel 3) Personlig mestring 4) Samskabelse Rapporten følger op på indikatorer fra kommunekvalitetsaftalen for dagtilbudsområdet ". 1) Læring. Resultatmål: Børnenes sproglige færdigheder skal forbedres år for år -Resultaterne fra sprogvurderingen viser, at en høj andel (16 %) af de 3-årige placeres i indsatsgruppen særlig indsats. Normcoren angiver, at 5 % af børnene bør skulle placeres i denne indsats. -Børnenes sproglige kompetencer stiger betydeligt fra de er 3 år til de er 5 år, og det ser ud til at den positive udvikling fortsætter i børnehaveklassen. -Horsens Kommunes dagtilbud er med i projektet Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen, hvor det pædagogiske personale arbejder systematisk med børnenes sprog. Det forventes, at de første effekter af projektet kan præsenteres i efteråret Pigerne i Horsens Kommune scorer fortsat en smule højere i sprogvurderingerne for de 5-årige sammenlignet med jævnaldrende drenge. I børnehaveklassen er drengene og pigernes sproglige kompetencer på niveau. 1

2 2) Trivsel. Resultatmål: Børnenes trivsel skal øges Både i 2014 og 2017 ligger forældrevurderingen højt med en gennemsnitlig vurdering på 4,2 for begge år. I forhold til at opfylde det lokale mål om, at trivslen skal øges, er Horsens Kommune meget tæt på. 3) Personlig mestring. Resultatmål: Børnenes personlige og sociale kompetencer skal forbedres år for år Både i 2014 og 2017 ligger forældrevurderingen højt med en gennemsnitlig vurdering på 4,1 for begge år. Det lokale mål om at børnenes personlige og sociale kompetencer skal forbedres år for år er, derfor meget tæt på at være opfyldt. 4) Samskabelse. Resultatmål: Alle dagtilbud skal have en samarbejdsaftale med en eller flere interessenter, der sikrer inddragelse af det omgivende samfund i dagtilbuddets arbejde og virke. Samarbejdsaftalerne skal have fokus på at styrke børnenes læring, trivsel og/eller personlige mestring -Alle dagtilbud samarbejder med mindst én ekstern aktør, eksempelvis det lokale kultur- og foreningsliv. Det lokale mål er derfor opfyldt. Samlet vurdering: Horsens Kommunes dagtilbud er overordnet inde i en positiv udvikling både med hensyn til børnenes læring, trivsel og personlige mestring Det sproglige niveau for de 5-årige børn er på et stabilt højt niveau, og viser en væsentlig sproglig udvikling fra børnene er 3 år til de bliver 5 år Der er dog for mange børn, der allerede som 3-årige er udfordret sprogligt. Der bør derfor fortsat være fokus på den tidlige sprogindsats på 0-2-årsområdet. Forældrene udtrykker høj tilfredshed med børnenes trivsel og udvikling af deres personlige mestring i dagtilbuddene. Forældrenes tilfredshed med børnenes evner til at håndtere konflikter er især steget, hvilket indikerer at den indsats, som blev iværksat på baggrund af kvalitetsrapporten for 2014/2015, har virket. Anbefalinger: o At der ikke igangsættes nye fælles initiativer, men at dagtilbuddene i stedet får tid til at omsætte deres nye viden fra forskellige projekter til praksis. o At dagtilbuddene får tid til at arbejde med de indsatser, der lokalt er relevante for dem i forhold til opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen. o At indsatser fra Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen fastholdes samtidig med at Børne- og Uddannelsesudvalget igangsætter en analyse af, hvorfor der er så stor en andel af børn i Horsens Kommune, der allerede ved 3-årsvurderingen placeres i indsatsgruppen særlig indsats. o At dagtilbuddene fortsat lokalt har fokus på den tidlige sprogtilegnelse samt sprogstimulering af drengene. Bestyrelsen har ingen kommentarer til den samlede kvalitetsrapport. 2

3 3. Orientering og debat: Horsens dagtilbud er i gang med at udrulle en plan for organisering af dagplejen i distriktet under daginstitutionerne. Fra 1/ vil der blive peget på Langmark, Stensballe og Bankager. Dagtilbudschefen (Anne Bust) indstiller, at dagplejedistrikterne Stensballe, Langmark og Bankager overgår til fælles ledelse under den lokale daginstitutionsleder pr. 1. januar Baggrund Byrådet i Horsens Kommune lægger vægt på, at dagtilbudsområdet er organiseret fleksibelt for at kunne imødekomme forældrenes ønsker og behov. I budgetaftalen 2017 fremhæver forligspartierne en god og fleksibel børnepasning som et helt afgørende element i et velfungerende familieliv og en vigtig brik i bosætningsindsatsen. Organisering af dagplejen sammen med daginstitutioner er et eksempel på fleksibel organisering. I 2015 blev der gennemført forsøgsprojekter med organisering af dagplejen sammen med daginstitutioner i dagtilbudsdistrikterne Brædstrup og Højvang, og efter en evaluering blev forsøgene gjort permanente pr. 1. januar Pr. 1. oktober 2016 skete samme organisering i dagtilbudsdistrikterne Egebjerg, Gedved og Hovedgård og pr. 1. januar 2017 i dagtilbudsdistrikterne Østbirk og Nim. Pr. 1. januar 2018 yderligere distrikterne i Søvind og Dagnæs, og pr. 1. august 2018 Lund. Der er således aktuelt 9 (med Lund pr. 1. august 2018 bliver det 10) distrikter ud af 18 distrikter der er organiseret med fælles ledelse af Dagpleje, vuggestue og børnehave. Den ændrede organisering sker på baggrund af beslutningen i Børne- og Skoleudvalget i december 2015 om at videreføre og implementere modellen i nye lokalområder. Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på, at den videre spredning af modellen sker på baggrund af de erfaringer, der er gjort i distrikter, hvor omorganiseringen allerede er sket. Erfaringer Evalueringen af forsøgsprojekterne i 2015 viste, at kvaliteten af det samlede dagtilbud stiger markant med en sammenlægning af dagpleje, vuggestue og børnehave under daginstitutionens ledelse. Især den oplevede kvaliteten hos dagplejen stiger i kraft af, at dagplejerne har let adgang til både ledelse og til pædagogisk sparring hos det pædagogiske personale i vuggestue og børnehave. Evalueringen viste, at der for både børn og forældre skabes mere sammenhæng i barnets overgang fra dagpleje til børnehave. Helhedstænkningen viser sig også i vuggestue og børnehave, fordi strukturelle skel er nedbrudt, og pædagogikken kan tage udgangspunkt i barnets behov i tæt dialog med dagplejerne samt forældrenes ønsker og ressourcer. Der er enighed om, at omorganiseringen fremmer dialog og samarbejde samt bidrager til, at man kan være fælles om at løfte det pædagogiske arbejde med de samme børn og forældre i hele 0-6 års perioden. Endelig viste evalueringen, at sammenlægningen samlet set giver et løft af dagtilbuddets kvalitet og image i lokalområdet. Alle, der deltog i evalueringen af forsøgsprojekterne i 2015, dvs. repræsentanter for forældrebestyrelser, MED-udvalg, ledelser og de to faglige organisationer, FOA og BUPL, bakkede op om forsøget og ønskede, at det skulle fortsætte. Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og ser muligheder i et øget samarbejde i overgangene til børnehave. 3

4 4. Orientering: Forsikringssag i Rytterkilden. Mandag den 11. december 2017 konstaterede vi, at der grundet en fedtlomme i kloaksystemet var ophobning af kloakvand i Rytterkildens kælder. Det er blevet håndteret at et professionelt firma, der har smidt alt ud, der har været i berøring med kloakvandet. Pt. er vi i gang med at affugte kælderen for genetablering af gulv, vægge samt ibrugtagning. Vi forventer, at det kan ske med udgangen af februar Der er kasseret løsøre og inventar for kr ,-. Ventilation, varme, håndværkerudgifter, ekstra elregning mv er ikke indregnet i det beløb og vi afventer stadig, hvordan forsikringsspørgsmålet håndteres. 5. Evaluering juleferiepasning i 2017 samt hvordan kan juleferiepasningen håndteres i 2018 så det giver bedst mulig mening for forældre og vi udnytte ressourcerne bedst muligt. Bestyrelsen havde fastlagt lukkedage mellem jul og nytår samt tirsdag den 2/ Det skabte en del forvirring trods daginstitutionens forsøg på at kommunikation af mange forskellige kanaler opslag, sms og Day-Care Fremmøde i juleferien Vi tilbød pasning for et barn den 27/12 og 28/12 i Rytterkilden. (Stensballe havde ingen børn der skulle passes) Der var ingen der havde behov for pasning den 29/12. Den 2/1 tilbød vi pasning for 9 børn i Flintbakkens vg. I lukkedagene skal Lone eller Lise kontaktes for tilmelding det giver et retvisende billede af det behov der er og vi kan derfor afsætte de nødvendige ressourcer til at løse opgaven. Den løsning virker og fastholdes. Skal vi i 2018 stadig havde en lukkedag onsdag den 2/1? Der vil være mulighed for pasning, men tilmelding til Lone eller Lise er nødvendig. Skolen har lukket den dag. Der vil være pasning i Langmark. Øvrige lukkedage i juleferien er: mandag den 24/12 (her tilbydes ikke pasning), torsdag den 27/12, fredag den 28/12, mandag den 31/12 og evt. onsdag den 2/1. Bestyrelsen fastholder beslutningen om at holde en lukkedag den 2/1 og anbefaler et endnu mere synligt opslag, hvor der gøres opmærksom på at denne dag er udover det sædvanlige. 6. Orientering og spørgsmål til nyt fra Langmark: Indsatser i et implementerings år. NUSSA På husmødet den 10. januar fik hele personalegruppen indsigt fra NUSSA trænerne ift. hvad og hvordan de arbejder. NUSSA legegrupperne fortsætter i 2018 med høj prioritet. Det kan være der hen over året skal ændres på børnegruppen der deltager i NUSSA. Vi vil med udgangspunkt i teori fra NUSSA, Susan Hart, Annette Prehn m.fl. gå på opdagelse i de gode mødeøjeblikke mellem børn og voksne. Der hvor børnene får et ekstra smil, øjenkontakt, en hånd på skulderen, en high five bare fordi de er her. Alt det som er med til at børnene føler sig værdifulde. Det gør vi også i stor stil i dag, men måske er der plads til lidt mere. Vi lærer sprog fortsætter i vuggestuerne indtil udgangen af april. Alle vuggestuegrupper starter op igen efter sommerferien 2018 nu uden forskningsindberetninger og den samme hast. Der er udarbejdet en særskilt drejebog ift. 4

5 Vi er tilmeldt til forskningsprojekt: Vi lærer sprog i børnehave, i børnehaven Rytterkilden med opstart september 2018 og 20 uger frem. Det bygger på samme koncept som i vuggestuerne, men nu tilrettet børnehaver og med fokus på datainformeret ledelsesunderstøtning. Vi afventer, hvilke kategori vi bliver udtrukket til. Vores fælles personalemøde i den 10. april vil være startskuddet til en ny periode med fokus på det, vi har med os fra projektet Kom ud i dag. Alle teams i Langmark arbejder med Kom ud i dag i maj og juni Vores pædagogiske dag i september vil omhandle Ny styrket læreplan og hvordan vi kommer godt i gang med den. Her er der igen fokus på de gode læringsmiljøer og på den gode relation mellem barn/voksen og barn/barn. Derudover vil 2018 komme til at omhandle den nye dagtilbudslov og indholdet af denne, hvor bla. øget fokus på forældrenes frie valg fylder en del fx deltidspladser mv. Et år med fokus på implementering af den viden vi har og ikke så meget nyt bortset fra Vi lærer sprog i børnehaven Rytterkilden og et år, hvor vi skal tilpasse organisationen til færre børn. Opfølgning på indsatserne for overgange fra vuggestue til børnehave. Tiltag: Fælles aktivitet 1-2 gange om måneden med de store børn i vuggestuen og de mindste børn i børnehaven (det tegner til at blive en succes). Vuggestuen på Flintbakken benytter kælderindgangen. 2 mdr. inden opstart i børnehaven sættes et billede og navn på barnets garderoben og barnet får en skuffe ligeledes med navn. Børnehaven udarbejder en bog med kort tekst og billeder om børnehavens personale og fysiske rammer. Lone og Lise komponerer en skabelon til uge 3. Børnehavens personale deltager i den afsluttende samtale i vuggestuen, hvor det vil støtte barnet i overgangen ift. overførslen af viden, erfaringer, læring m.m. De sidste 4 uger af barnets vuggestuetid besøges børnehaven minimum 2 gange og ligeledes går børnehaven på besøg hos barnet i vuggestuen. Børneskemaet afleveres til børnehaven og der videndeles om barnet interesser, sovetider, behovet for sut, samarbejde og involvering med forældre og hvad barnet øver sig på m.m. Gode ting af købe og Gode ting af øve udleveres til forældrene i vuggestuen inden overgang til børnehaven. Besøg af arbejdstilsynet i Flintebakkens vg. Arbejdstilsynet har været på almindeligt besøg i Flintebakkens vg. De gav anbefalinger ift. ergonomi, som vi er i gang med at implementere. 7. Invitation af kontaktpolitiker Hvad vil vi debattere med ham/hende og hvad skal oplæg fra personalet omhandle? Der er endnu ikke udpeget en kontaktpolitiker. Lone tager kontakt og høre om han/hun har mulighed for at deltage på mødet den 19. april. Oplæg fra personale vil være omkring, Vi lærer sprog, NUSSA, Kom ud i dag og gode læringsmiljøer. 8. Nye fra forældrene? Der var en dialog blandt forældrene vedr. det at være gode ambassadører for fx nye forældre, samt være med til at fastholde den gode kultur omkring deltagelse i fællesskabet og bakke op om legeaftaler og afprøve forskellige legeaftaler. 5

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn ( )

Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn ( ) Projekt: Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn (2016-19) Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Program Projektleder Forretningsmæssig drift

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. april 2014.

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. april 2014. Tilstede: Mette, Lise, Rosa, Ulrike og Lone AD 3 Orientering om Budget 2014. Lone orienterede om flg.: Budgettal for 2014 er udsendt. Der er indarbejdet en effektivisering på ca. kr. 400.000. Kr. 130.000

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl I Vildrosen

Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl I Vildrosen Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård d. 9. oktober 2018 kl. 19.00-21.15 I Vildrosen Afbud: Cathe Punktets Tema art Punkter til evt. 1. I Nyt fra formanden Orientering om, hvad der er af nyt

Læs mere

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg LMU i Nim Vuggestuen som gæstepleje På udvalgsmødet den 4. september 2017 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at igangsætte en forsøgsperiode

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

kelt dagtilbud. I rapporterne for de enkelte dagtilbud vil data blive præsenteret mere detaljeret på husniveau.

kelt dagtilbud. I rapporterne for de enkelte dagtilbud vil data blive præsenteret mere detaljeret på husniveau. Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel... 2 1.2 Formålet med kvalitetsrapporten... 2 1.3 Opbygning af kvalitetsrapporten... 3 2. Sammenfatning og indsatser... 4

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Dialog om Dagtilbud. Lokale løsningsbrikker

Dialog om Dagtilbud. Lokale løsningsbrikker Dialog om Dagtilbud Lokale løsningsbrikker Børn, Unge og Læring, april 2018 Indhold Indledning og læsevejledning 3 Tema A: Børn med særlige behov 4 Tema B: Faglighed 5 B.1.C Børnemiljøvurdering og efterfølgende

Læs mere

Møde i områdebestyrelsen Område Nord

Møde i områdebestyrelsen Område Nord Referat Dato: 31.5.2018 Tid: kl. 17.00 20.30 Sted: Skals børnehuse Emne: Møde i områdebestyrelsen Område Nord Mødedeltagere: Skals: Henrik Sigvardsen (formand) Vestervang: Johan I. Bjerremand Vestervang:

Læs mere

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnenes Univers Grindsted Vest Den 20. august 2015 kl på Trehøjevej 18. (Bemærk: tilrettet tidspunkt)

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnenes Univers Grindsted Vest Den 20. august 2015 kl på Trehøjevej 18. (Bemærk: tilrettet tidspunkt) Referat fra bestyrelsesmøde i Børnenes Univers Grindsted Vest Den 20. august 2015 kl. 18.30-21.00 på Trehøjevej 18. (Bemærk: tilrettet tidspunkt) Deltagere: Ann Pedersen, Ole Rimmer Donslund, Michael Vinding

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 Formålet med kvalitetsrapporten...5 1.3

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 1 Gl. Åby Dagtilbuds nye logo : Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Den lokale udviklingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet den 5. februar 2019

Referat fra møde i Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet den 5. februar 2019 fra møde i Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet den 5. februar 2019 Emne/udvalg Mødested Mødedato Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet Børnehuset Kastaniebakken, Biskop Svanes Vej 83, 3460 Birkerød

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram Program for læringsledelse Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Beskrivelse af praktiksted PAU elever Horsens Kommune. Dagtilbud Egebjerg Kaskelotten. Egesholm 5, 8700 Horsens. Torben Skov Lis B.

Beskrivelse af praktiksted PAU elever Horsens Kommune. Dagtilbud Egebjerg Kaskelotten. Egesholm 5, 8700 Horsens. Torben Skov Lis B. PAU elever Horsens Kommune 2017 Beskrivelse af praktiksted PAU elever Horsens Kommune Institutionens navn: Afdelingens navn: Dagtilbud Egebjerg Kaskelotten Adresse: Egesholm 5, 8700 Horsens Tlf.: 76294105

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24.april 2016 kl I Rytterkilden.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24.april 2016 kl I Rytterkilden. Daginstitution Langmark Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24.april 2016 kl. 17-19 I Rytterkilden. Tilstede: Lise, Anja, Helle, Ulrike, Jostein og Lone Afbud: Mette, Karina, Birgitte, Kate, Dorthe,

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave For perioden 2014-2017 Dette er Højbohus vuggestue og børnehaves virksomhedsplan gældende for 2014-2017. Vores virksomhedsplan skal ses som: Et arbejdsredskab

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg 9. November 2016 kl. 19-20.30 Børnenes Univers Grindsted Vest Program Velkomst og gennemgang af program ved formanden Den nye model formål og indhold

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Børnerådet. Onsdag den 17. februar 2016

Børnerådet. Onsdag den 17. februar 2016 Børnerådet Referat Onsdag den 17. februar 2016 Børne- og Ungeudvalget: Henrik Klem Lassen (I) Claus Engskov (O) Marc Genning (V) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Forældrebestyrelsesrepræsentanter:

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012.

Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012. Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012. Tilstede: Mette, Jacob, Pernille, Lucy, Ulrike, Birte, Amir og Lone(referent) Fraværende: Malene Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater

Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater i Horsens Kommune 1. Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget i Horsens Kommune har et politisk mål om, at øge alle børns læring, trivsel og personlig mestring.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation November 2018 Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation Baggrund Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet hvor

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.45 Fraværende: Mødested: 1.238 Lene Offersen, Byrådet (Afbud), Andreas Boesen (Afbud), Paw Amdisen (Afbud), Torben Engholm (Afbud)

Læs mere

Mødedato: Tirsdag den 12. september kl Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj

Mødedato: Tirsdag den 12. september kl Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE FORÆLDREBESTYRELSEN Mødedato: Tirsdag den 12. september kl. 17.30. Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj Dagsorden #2017 195606 Dagplejen er vært ved en let forplejning. 25/17 Konstatering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse Fussingø naturbørnehave; Marianne Jøhncke Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Henrik Dankvardt Stjernehuset; Kim Løgstrup Børnehuset

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Fussingø naturbørnehave; Maja Dalbæk Andersen Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Lotte Juul

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere