Bilag [nr.] Trepartsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag [nr.] Trepartsaftale"

Transkript

1 J.nr.: MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon Vester Farimagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. BAGGRUND DEFINITIONER MEDDELELSE VEDRØRENDE SIKKERHEDSSTILLELSE OPP-AFTALENS OPHØR OG TVANGSFULDBYRDELSE FINANCIERENS INDTRÆDELSE I OG UDTRÆDEN AF OPP-AFTALEN OVERDRAGELSE AF OPP-AFTALEN BESTILLERS RETTIGHEDER OVERDRAGELSE AF AFTALEN MEDDELELSER LOVVALG, JURISDIKTION OG TVISTER UNDERSKRIFTER SIDE 2/15

3 AFTALE Nærværende aftale er indgået den [dato] mellem (1) [Bestiller], herefter benævnt Bestiller. (2) [Financieren/Garanten], repræsenteret af [Agenten] og (3) [OPP-selskabet], (cvr. nr. xxx xxx xxx) 0. BAGGRUND A) I henhold til OPP-aftalen har OPP-selskabet påtaget sig det overordnede ansvar for [beskrivelse; f.eks. "projektering, anlæg og finansiering samt efterfølgende drift i en periode på [antal] år af [aktivet]"]. B) Financieren skal i denne forbindelse stille visse kreditfaciliteter til rådighed for OPP-selskabet i henhold til Låneaftalen. C) Som følge af Financierens behov for opfyldelse af kontrakten, uden at der indtræder misligholdelse, som bringer Financierens interesser, jf. Låneaftalen, i fare, har Bestiller, Financieren og OPP-selskabet indgået nærværende aftale. 1. DEFINITIONER 1.1 Hvis ikke andet følger af konteksten, skal begreber begyndende med kapitæler forstås i overensstemmelse med definitionerne i OPP-aftalen, jf. dennes pkt I tillæg hertil gælder i denne Aftale og i ethvert dokument, der udfærdiges i tilknytning hertil, nedenstående definitioner: Aftalen Nærværende aftale. Foreslået Den dato, som foreslås som dato for indtrædelse i indtrædelsesdato OPP-aftalen, jf. pkt Foreslået Den dato, som foreslås som dato for overdragelse overdragelsesdato af OPP-aftalen, jf. pkt Indtrædelsesdato Datoen for Financierens indtrædelse i OPP-aftalen. SIDE 3/15

4 Indtrædelsesperiode Perioden fra indtrædelsesdatoen til (i) udtrædelsesdatoen eller (ii) overdragelsesdatoen, afhængigt af, hvilket tidspunkt der indtræder først. Løfte om Indtrædelse Et løfte som nævnt i pkt. 4.4, og pkt Låneaftalen OPP-aftalen OPP-selskabet Overdragelsesdato Repræsentanten Den låneaftale, som OPP-selskabet har indgået den [dato] med [Financierens navn] i forbindelse med finansieringen af projektet. Den aftale af [dato], som er indgået mellem [Bestiller] og OPP-selskabet, hvori OPP-selskabet påtager sig ansvaret for [beskrivelse; f.eks. "projektering, anlæg og finansiering samt efterfølgende drift i en periode på [antal] år af [aktivet]"]. Datoen for Stedfortræderens overtagelse af OPPselskabets rettigheder og forpligtelser, jf. OPP-aftalen. (a) Agenten, en Långiver og/eller et til en Långiver koncernforbundet selskab, (b) en juridisk person, der er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af Agenten og/eller en Långiver, eller (c) en hvilken som helst anden juridisk person godkendt af [Bestiller]. Stedfortræderen Den, som Financieren ønsker, skal overtage OPPselskabets forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, jf. pkt Varsel om Indtrædelse Et varsel som defineret i pkt SIDE 4/15

5 Varsel om ophævelse Varsel om ophævelse af OPP-aftalen, jf. pkt Varsel om Et varsel fra Financieren om, at de ønsker, at OPPoverdragelse kontrakten overdrages, jf. pkt Varsel om udtræden Et varsel som nævnt i pkt Udtrædelsesdato Den dato for udtræden, som følger af et varsel om udtræden, jf. pkt MEDDELELSE VEDRØRENDE SIKKERHEDSSTILLELSE 2.1 OPP-selskabet og Financieren meddeler hermed Bestiller, at OPP-selskabet har pantsat sit krav om vederlag og ethvert andet krav om betaling i henhold til OPPaftalen i Financierens favør. Bestiller godkender pantsættelsen og bekræfter at have modtaget meddelelsen om pantsættelsen. 2.2 Endvidere godkender Bestiller, at ejerne af OPP-selskabet kan pantsætte deres ejerandele i OPP-selskabet til Financieren, og erklærer samtidig, at en sådan pantsætning ikke i sig selv vil udgøre misligholdelse af OPP-aftalen. 2.3 Bestillers ret til at kræve alle sine rettigheder i henhold til OPP-aftalen opfyldt påvirkes ikke af OPP-selskabets sikkerhedsstillelse som beskrevet i pkt Bestiller kan med frigørende virkning betale OPP-selskabet de beløb, som Bestiller har pligt til at erlægge i henhold til OPP-aftalen, indtil Financieren har givet Bestiller meddelelse om det modsatte. 2.4 Bestiller og OPP-selskabet kan ikke uden Financierens forudgående skriftlige samtykke indgå aftale om ændringer i OPP-aftalen, medmindre ændringen - er af ren administrativ karakter, - har til formål at afhjælpe et aktuelt problem, eller - i øvrigt ikke vil påvirke Financierens interesser i væsentlig grad. Aftaler om Ændringsarbejder i henhold til OPP-aftalens pkt. 3. kan altid effektueres uden Financierens samtykke. SIDE 5/15

6 3. OPP-AFTALENS OPHØR OG TVANGSFULDBYRDELSE 3.1 Indtil ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, forpligter Bestiller sig over for Financieren til ikke at ophæve OPP-aftalen uden først at have givet Financieren mindst 30 Arbejdsdages skriftligt Varsel om ophævelse med henblik på at tillade, at Financieren i denne periode kan afgive et Varsel om indtrædelse, jf. afsnit 4, eller et Varsel om overdragelse, jf. afsnit 5. Fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, forpligter Bestiller sig over for Financieren til ikke at ophæve OPP-aftalen uden først at have givet Financieren mindst 90 Arbejdsdages skriftligt Varsel om ophævelse med henblik på at tillade, at Financieren i denne periode kan afgive et Varsel om indtrædelse, jf. afsnit 4, eller et Varsel om overdragelse, jf. afsnit 5. Varslet om ophævelse skal i begge tilfælde indeholde oplysning om samt dokumentation for: (a) (b) (c) (d) Det forventede tidspunkt for ophævelsen, en detaljeret begrundelse for ophævelsen, alle OPP-selskabets uopfyldte forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, herunder eventuelle forfaldsdatoer, som Bestiller er bekendt med på tidspunktet for Varslet om ophævelse, og alle eventuelle beløb, som Bestiller bekendt er forfaldne, og som OPPselskabet er forpligtet til at erlægge, jf. OPP-aftalen, frem til udløbet af Varslet om ophævelse. 3.2 Et Varsel om ophævelse kan trækkes tilbage af Bestiller inden varslets udløb, jf. pkt Financieren forpligter sig til omgående at give Bestiller varsel om eventuelle krav, som måtte blive fremsat over for OPP-selskabet som følge af OPP-selskabets misligholdelse af Låneaftalen, herunder krav om erlæggelse af beløb, som ikke er betalt til forfaldsdatoen, og/eller om indledning af tvangsfuldbyrdelse i henhold til Låneaftalen. Varslet skal indeholde en angivelse af grundlaget for kravet eller tvangsfuldbyrdelsen. SIDE 6/15

7 3.4 Financieren forpligter sig endvidere til omgående at give Bestiller varsel om en eventuel misligholdelse af Låneaftalen, der giver Financieren ret til at ophæve Låneaftalen. Ved afgivelse af et sådant varsel har Financieren samme rettigheder efter Aftalen, som hvis Bestiller havde afgivet et Varsel om ophævelse. 3.5 Ophører OPP-aftalen som følge af Force Majeure som defineret i OPP-aftalens pkt. 1.3, litra p og pkt. 10.2, bortfalder Aftalen. I så fald kan ingen af parterne rejse krav mod hinanden, dog med forbehold for hvad der fremgår af OPP-aftalen. 4. FINANCIERENS INDTRÆDELSE I OG UDTRÆDEN AF OPP-AFTALEN 4.1 Financieren kan til enhver tid før udløbet af et Varsel om ophævelse give Bestiller varsel (Varsel om indtrædelse) om, at Financieren har til hensigt at lade en Repræsentant indtræde i OPP-aftalen, således at Repræsentanten påtager sig solidarisk ansvar for OPP-selskabets forpligtelser og rettigheder i henhold til OPP-aftalen med henblik på at sørge for opfyldelse af OPP-aftalen på OPP-selskabets vegne med virkning fra en nærmere angivet dato (Foreslået indtrædelsesdato). Ved indtrædelse før ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal den Foreslåede indtrædelsesdato, medmindre andet er aftalt, ligge tidligst 1 måned efter datoen for afsendelse af Varslet om indtrædelse. Ved indtrædelse fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal den Foreslåede indtrædelsesdato, medmindre andet er aftalt, ligge tidligst 3 måneder efter datoen for afsendelse af Varslet om indtrædelse. Bestiller har ikke ret til at ophæve OPP-aftalen i perioden fra afsendelsen af Varslet om indtrædelse til Indtrædelsesdatoen. Et Varsel om indtrædelse indebærer ikke i sig selv, at Financieren påtager sig forpligtelser i henhold til OPP-aftalen. 4.2 Inden for 15 Arbejdsdage efter modtagelsen af et Varsel om indtrædelse tilsender Bestiller Financieren meddelelse om informationerne i pkt. 3.1, litra c og d, opdateret pr. tidspunktet for Varslet om indtrædelse. Såfremt Bestillers meddelelse ikke fremsendes rettidigt, udskydes den Foreslåede indtrædelsesdato svarende til forsinkelsen. SIDE 7/15

8 4.3 Bestiller er forpligtet til at sende Financieren meddelelse om alle væsentlige ændringer i de oplysninger, som er givet i henhold til pkt. 4.2, og som Bestiller får kendskab til før Indtrædelsesdatoen. Såfremt denne type oplysninger gives senere end 10 Arbejdsdage før den foreslåede Indtrædelsesdato, udskydes den foreslåede Indtrædelsesdato tilsvarende. 4.4 Senest 5 Arbejdsdage inden den foreslåede Indtrædelsesdato sender Repræsentanten et skriftligt løfte (Løfte om indtrædelse) til Bestiller, hvori Repræsentanten erklærer, at han ønsker at indtræde i OPP-aftalen og vil sørge for at opfylde denne på OPPselskabets vegne. Afgiver Repræsentanten ikke et Løfte om indtrædelse inden udløbet af nævnte frist, skal Financieren straks trække Varslet om indtrædelse tilbage. Bestemmelserne i afsnit 5 berøres ikke af dette. 4.5 Såfremt Financieren trækker Varslet om indtrædelse tilbage, jf. pkt. 4.4, behandles parternes indbyrdes rettigheder og pligter, som om der ikke var givet et Varsel om indtrædelse. 4.6 Såfremt Repræsentanten afgiver et Løfte om indtrædelse, skal han i løftet betingelsesløst forpligte sig til: (a) (b) (c) (d) Senest på Indtrædelsesdatoen at betale Bestiller de beløb, som er dokumenterede i Bestillers meddelelse i henhold til pkt. 4.2 og pkt. 4.3, at betale Bestiller alle beløb, der forfalder til betaling i henhold til OPPaftalen på eller efter Indtrædelsesdatoen, at sikre opfyldelse af alle OPP-selskabets udestående forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, der måtte være indgået forud for Indtrædelsesdatoen, forudsat at disse forpligtelser er nævnt i Bestillers meddelelse, jf. pkt. 4.2 og pkt. 4.3, samt sikre opfyldelse af alle OPP-selskabets forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, som måtte blive indgået på eller efter indtrædelsesdatoen, og at hæfte for sine forpligtelser med mindst DKK [ ]. SIDE 8/15

9 4.7 Repræsentanten skal til enhver tid i Indtrædelsesperioden sørge for, at Bestiller får adgang til alle oplysninger og al dokumentation, som Bestiller måtte have behov for i forbindelse med Bestillers kontrol af ydelserne i henhold til OPP-aftalen. 4.8 Repræsentanten kan i Løftet om indtrædelse eller på ethvert tidspunkt efter Indtrædelsesdatoen give Bestiller varsel om, at Repræsentanten ønsker at udtræde af OPPaftalen (Varsel om udtræden) med virkning fra en nærmere angivet dato (Udtrædelsesdato), der skal anføres i Varslet om udtræden, og som mindst skal ligge to måneder efter datoen for afsendelse af Varslet om udtræden. 4.9 Såfremt Repræsentanten i væsentlig grad undlader at sørge for, at forpligtelser i henhold til OPP-aftalen opfyldes i overensstemmelse med Løftet om indtrædelse, kan Bestiller bringe Indtrædelsesperioden til ophør ved at varsle Repræsentanten herom 5 Arbejdsdage forinden Udtræden af OPP-aftalen, hvad enten dette sker i henhold til pkt. 4.8 eller pkt. 4.9, har ingen indvirkning på de af Repræsentantens forpligtelser, der er indgået i løbet af Indtrædelsesperioden. Dette gælder, uanset om omfanget af forpligtelsen er blevet fastslået efter udløbet af Indtrædelsesperioden, eller Bestiller først er blevet bekendt med forpligtelsen efter Indtrædelsesperiodens udløb. Derimod ophører alle Repræsentantens øvrige forpligtelser i henhold til OPP-aftalen pr. Udtrædelsesdatoen/datoen for udløbet af Bestillers varsel om, at Indtrædelsesperioden bringes til ophør I Indtrædelsesperioden og efter Indtrædelsesperiodens ophør er OPP-selskabet fortsat part i OPP-aftalen, medmindre OPP-aftalen overdrages i henhold til pkt Bestiller er dog forpligtet til under Indtrædelsesperioden at handle med Repræsentanten og ikke OPP-selskabet i alle spørgsmål, der relaterer sig til OPP-aftalen, hvilket OPP-selskabet erklærer at have accepteret. 5. OVERDRAGELSE AF OPP-AFTALEN 5.1 Inden udløbet af et Varsel om ophævelse eller i løbet af Indtrædelsesperioden kan Financieren til en hver tid give Bestiller varsel om, at Financieren ønsker, at en Stedfortræder overtager OPP-selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til OPP-aftalen (Varsel om overdragelse), uden at dette dog får virkning for forpligtelserne i henhold til et eventuelt Løfte om indtrædelse. SIDE 9/15

10 I varslet skal der være angivet en Foreslået overdragelsesdato for Stedfortræderens overtagelse af OPP-selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til OPP-aftalen. I perioden indtil ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal datoen, medmindre andet er aftalt, ligge ikke tidligere end 1 måned efter datoen for afsendelsen af varslet. I perioden fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal datoen, medmindre andet er aftalt, ligge ikke tidligere end 3 måneder efter datoen for afsendelsen af varslet. [Bestiller] har ikke ret til at ophæve OPP-aftalen i perioden fra afsendelsen af Varslet om overdragelse og frem til Overdragelsesdatoen. 5.2 En overdragelse af OPP-aftalen i henhold til Varslet om overdragelse får kun virkning, såfremt Bestiller giver skriftligt samtykke til overdragelsen i overensstemmelse med pkt Financieren skal snarest muligt give Bestiller alle de oplysninger og al den dokumentation, som Bestiller med rimelighed kan kræve med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt Bestiller skal give dette samtykke. 5.3 Bestiller kan kun nægte at give samtykke til en overdragelse af OPP-aftalen, hvis Financieren ikke i rimeligt omfang og til Bestillers tilfredsstillelse har formået at tilvejebringe oplysninger, jf. pkt. 5.2, som dokumenterer, at: (a) (b) (c) Stedfortræderen har retsevne til at indtræde som part i OPP-aftalen og opfylde forpligtelserne i henhold til OPP-aftalen, den tekniske kompetence og økonomiske situation samt de tekniske og økonomiske ressourcer, der er tilgængelige for Stedfortræderen, er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne i henhold til OPP-aftalen, og ejerandelene i Stedfortræderens selskab eller den bestemmende indflydelse på Stedfortræderens virksomhed tilhører personer, som er uafhængige af, og som ikke har forbindelse til, OPP-selskabet og/eller nogen af OPPselskabets nærtstående i aktieselskabslovens forstand. 5.4 Bestiller varsler Financieren om, hvorvidt Bestiller giver sit samtykke til overdragelsen, inden 10 Arbejdsdage efter tidspunktet for (i) modtagelsen af Varslet om overdragelse i henhold til pkt. 5.1, og SIDE 10/15

11 (ii) modtagelsen af de krævede oplysninger i henhold til pkt. 5.2 og 5.3, afhængig af, hvilket af disse tidspunkter, der ligger senest. Hvis meddelelse om samtykke ikke gives rettidigt, udskydes den foreslåede Overdragelsesdato tilsvarende. Financieren kan imidlertid give Bestiller skriftlig meddelelse om, at meddelelse om samtykke ikke er givet rettidigt, hvorfor Financieren anser samtykket for at være modtaget, medmindre Bestiller inden 5 Arbejdsdage giver Financieren varsel om, at der ikke gives samtykke. Hvis Bestiller ikke giver dette varsel inden 5 Arbejdsdage, kan Financieren anse samtykket til overdragelsen for at være modtaget ved udløbet af denne frist. 5.5 Hvis Bestiller benytter sig af sin ret til at nægte at give samtykke til en foreslået overdragelse af OPP-aftalen, skal dette ikke hindre Financieren i at give et eller flere efterfølgende varsler om overdragelse i henhold til pkt Såfremt Bestiller giver samtykke til overdragelse af OPP-aftalen, indtræder Stedfortræderen som part i OPP-aftalen fra den foreslåede Overdragelsesdato. Med virkning fra Overdragelsesdatoen er OPP-selskabet ikke længere part i OPPaftalen og frigøres fra alle forpligtelser, der herefter måtte opstå i henhold til OPPaftalen. I stedet overtager Stedfortræderen alle OPP-selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til OPP-aftalen pr. Overdragelsesdatoen. OPP-selskabet forbliver solidarisk ansvarlig med Stedfortræderen for ethvert af Bestillers krav i henhold til OPP-aftalen, som er opstået før Overdragelsesdatoen. Hvis Overdragelsesdatoen indtræder i løbet af en Indtrædelsesperiode, anses denne for at være bragt til ophør på Overdragelsesdatoen. Endvidere bortfalder Repræsentantens forpligtelser i henhold til et eventuelt Løfte om indtrædelse med virkning fra Overdragelsesdatoen. 5.7 Bestiller, OPP-selskabet og Stedfortræderen indgår forud for den foreslåede overdragelsesdato en overdragelsesaftale og enhver anden nødvendig aftale, herunder en trepartsaftale på vilkår svarende til Aftalen. Såfremt OPP-selskabet på tidspunktet for indgåelse af overdragelsesaftalen er gået konkurs eller af andre grunde ikke har rådighed over sit bo, og OPP-selskabets bo ikke er indtrådt i OPP-aftalen, skal Bestiller ophæve OPP-aftalen over for OPPselskabet, og der indgås en aftale mellem Bestiller og Stedfortræderen, der sikrer SIDE 11/15

12 samme retsstilling for Bestiller, Stedfortræderen og Financieren, som hvis OPPselskabet havde overdraget OPP-aftalen til Stedfortræderen. 5.8 Hvis Financieren ved ordinært udløb af Indtrædelsesperioden er i reelle forhandlinger med en Stedfortræder, som allerede er godkendt af Bestiller i henhold til pkt. 5.2, kan Bestiller give samtykke til en forlængelse af Indtrædelsesperioden. Et sådant samtykke skal gives uden unødigt ophold, medmindre der foreligger en saglig grund til at nægte samtykke. 6. BESTILLERS RETTIGHEDER 6.1 Hverken Låneaftalen, Aftalen eller nogen anden aftale mellem nogle af parterne i denne aftale har indvirkning på Bestillers rettigheder i henhold til OPP-aftalen, såfremt det modsatte ikke er bestemt. 6.2 I Indtrædelsesperioden kan Bestiller påberåbe sig alle rettigheder, jf. OPP-aftalen, herunder retten til kontraktophævelse, hvis vilkårene for ophævelse er opfyldt i forhold til OPP-selskabet og Financieren, dog med de begrænsninger der følger af pkt. 4.1, 4. punktum, og pkt Efter Overdragelsesdatoen vil Bestiller kunne påberåbe sig alle rettigheder jf. OPPaftalen, herunder retten til kontraktophævelse, hvis vilkårene for ophævelse er opfyldt i forhold til Stedfortræderen, dog med de begrænsninger der følger af pkt I løbet af en Indtrædelsesperiode må de ophævelsesgrunde, der måtte være gjort gældende inden Indtrædelsesperioden, eller som ville kunne gøres gældende som følge af misligholdelse, der har fundet sted inden Indtrædelsesperioden, ikke kunne påberåbes af Bestiller, og misligholdelse fra OPP-selskabets side, der har fundet sted inden Indtrædelsesperioden, og som ikke kan afhjælpes, anses ikke som misligholdelse fra Repræsentantens side. 6.5 Efter Overdragelsesdatoen må de ophævelsesgrunde, der måtte være gjort gældende inden Overdragelsesdatoen, eller som ville kunne gøres gældende som følge af misligholdelse, der har fundet sted inden Overdragelsesdatoen, ikke kunne påberåbes af Bestiller i forhold til Stedfortræderen, og misligholdelse fra OPP-selskabets side, der har fundet sted inden Overdragelsesdatoen, og som ikke kan afhjælpes, anses ikke som misligholdelse fra Stedfortræderens side. SIDE 12/15

13 7. OVERDRAGELSE AF AFTALEN 7.1 Financierens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan kun overdrages under forudsætning af, at overdragelsen sker sideløbende med Financierens overdragelse af sine rettigheder i henhold til Låneaftalen, individuelt eller kollektivt. 7.2 Overdragelse af Financierens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen forudsætter endvidere samtykke fra Bestiller og OPP-selskabet. Samtykke må ikke nægtes uden rimelig grund. 7.3 For så vidt angår Bestillers ret til overdragelse, finder OPP-aftalens pkt. 8.2 tilsvarende anvendelse. 8. MEDDELELSER 8.1 Alle meddelelser eller påkrav i tilknytning til Aftalen skal være skriftlige og skal sendes pr. brev eller telefax. Hvis meddelelser sendes pr. telefax, skal de bekræftes pr. brev, hvis modtageren anmoder herom. 8.2 Meddelelser skal sendes til nedenstående adresser: (i) Bestiller: [Adresse] Telefax: [xx xx xx xx] Att.: [stilling/navn] (ii) OPP-selskabet: [Adresse] Telefax: [xx xx xx xx] Att.: [stilling/navn] (iii) Financieren v/agenten: [Adresse] Telefax: [xx xx xx xx] Att.: [stilling/navn] SIDE 13/15

14 eller til anden adresse, som parterne skriftligt måtte give meddelelse om. 8.3 Alle meddelelser eller påkrav fra Bestiller, som rettes til Agenten i forbindelse med nærværende aftale, anses for bindende for Financieren på samme måde, som hvis Financieren selv havde modtaget den pågældende meddelelse eller det pågældende påkrav. Alle meddelelser eller påkrav fra Agenten, som rettes til Bestiller i forbindelse med nærværende aftale, anses for at være afsendt af Financieren. [De långivere, der i Aftalen samlet betegnes Financieren, kan ikke gøre deres rettigheder i henhold til Aftalen gældende individuelt med undtagelse af bestemmelserne i afsnit 7.] 8.4 Financieren kan med 10 Arbejdsdages skriftligt varsel til Bestiller udpege en ny Agent. 9. LOVVALG, JURISDIKTION OG TVISTER 9.1 Retsforholdet mellem parterne afgøres efter dansk ret. 9.2 Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med eller som et resultat af Aftalen, og som ikke løses i mindelighed, afgøres ved voldgift, jf. OPPaftalens pkt. [nr.]. 9.3 En tvist efter Aftalens pkt. 9.2 kan, hvis Bestiller ønsker det, kumuleres med tvister, der måtte opstå i forbindelse med eller som et resultat af OPP-aftalen, jf. OPPaftalens pkt. [nr.]. 9.4 Aftalen er udfærdiget i tre (3) originale eksemplarer, hvoraf Bestiller, OPP-selskabet og Agenten, hver især har fået udleveret et eksemplar. SIDE 14/15

15 10. UNDERSKRIFTER [Sted], [dato] [Bestiller] [OPP-selskabet] [Stilling] [Stilling] Financieren [Långiver 1] [Evt. långiver 2 etc.] [Stilling] [Stilling] SIDE 15/15

Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege

Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege Kontrakt Levering af svejserobotter j.nr. 7.01 Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege mellem Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune Kontrakt Ejendomsadministration Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Aftaleparter 3 2. Bilag 3 3. Baggrund, formål og generelle vilkår 3 4. Ejendomme 4 5. Kontraktperiode 4 6. Forhold vedrørende ikrafttræden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige udlejnings- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Trust Rental

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Backup & Opbevaring. Skovdal Nordic forpligter sig til at opbevare materiale i minimum 3

Backup & Opbevaring. Skovdal Nordic forpligter sig til at opbevare materiale i minimum 3 Standardbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra Skovdal Nordic, medmindre dette udtrykkeligt er fraveget

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler om Virksomheden

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning af jordfordeling

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. Udvikling af software til læringsteknologi. SOSU Nord. mellem. SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU )

Kontrakt. Udvikling af software til læringsteknologi. SOSU Nord. mellem. SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) Kontrakt Udvikling af software til læringsteknologi SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen Parterne.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Udbud Olie- og benzinudskillere. Kontrakt

Udbud Olie- og benzinudskillere. Kontrakt Udbud Olie- og benzinudskillere Kontrakt Dato: 06.08.2018 Dokument id: 90169 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner.

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Mobilize Me s, CVR-nummer 34208077, ( Virksomheden ) salg og levering af serviceydelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK ADMINISTRATIONS- AFDELINGEN J.nr. Udkast KONTRAKT vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

, ( Virksomheden ) salg og levering

, ( Virksomheden ) salg og levering Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Automation

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Udbud. Køb af miljømåleudstyr til Ovnlinie 1 Slagelse Affaldsenergi. Generelle betingelser og beskrivelser for udbud

Udbud. Køb af miljømåleudstyr til Ovnlinie 1 Slagelse Affaldsenergi. Generelle betingelser og beskrivelser for udbud Udbud Køb af miljømåleudstyr til Ovnlinie 1 Slagelse Affaldsenergi Generelle betingelser og beskrivelser for udbud April 2019 1. Kontraktudkast - Leverancen Side 2 af 8 Miljømåleudstyr til Slagelse Affaldsenergi

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse 4. Pris og betaling 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Betingelserne gælder for alle aftaler om Nordjysk Regnskab, CVR-nr. 27404332,

Læs mere

Leveranceaftale. Bilag Mobil fødekasse med stakkebånd

Leveranceaftale. Bilag Mobil fødekasse med stakkebånd Bilag 5 31-01-2017 Leveranceaftale Mobil fødekasse med stakkebånd AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk Indhold 1 Aftalegrundlag 3 2 Leverandørens ydelser

Læs mere

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER Aftalegrundlag Enhver levering af tredjepartsprodukter fra DFF-EDB, vil ske i henhold til nærværende betingelse, der sammen med det underskrevne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab

Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab Standardaftale til kommercialiseringspartnerskab Mellem [Navn, adresse, telefonnummer, cpr/cvr. nr.] Herefter Part A og [Navn, adresse, telefonnummer, cpr/cvr. nr.] Herefter Part B indgås dags dato følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR Your-IT ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Your-IT ApS, CVR-nummer

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks GARANTI (Sikkerhed i Driftsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks GARANTI (Sikkerhed i Driftsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.02 GARANTI (Sikkerhed i Driftsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr. for OPP-selskabet]

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Punkt 1 med underpunkter indarbejdes i samarbejdsbilaget, mens punkt 2 indarbejdes i bilag 1 (tidsplanen) og 3 samt 4 med underpunkter

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Aftale. Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem

Aftale. Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem Aftale Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem xxxxxx og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering J.nr. 7030-0045 Side 1 af 6 Dato: dato-mnd-år

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR. 32 44 93 44 Maj 2019 1. Generelt 1.1 Danske Solceller ApS, CVR-nr. 32 44 93 44 (herefter Danske Solceller) sælger og leverer komplette solcelleanlæg

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø CVR.nr.: (i det følgende kaldet leverandøren)

KONTRAKT. mellem. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø CVR.nr.: (i det følgende kaldet leverandøren) KONTRAKT mellem Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø CVR.nr.: 19716406 (i det følgende kaldet leverandøren) og Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen Det Kgl. Operakor

Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen Det Kgl. Operakor Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen Det Kgl. Operakor 1995 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til hovedaftalens enkelte bestemmelser...1 Til 2. Ledelsesretten...1

Læs mere

Generelle betingelser for vurderingsydelser

Generelle betingelser for vurderingsydelser Generelle betingelser for vurderingsydelser 1. Gyldighed og aftalegrundlag Dansk Ejendomsforvaltnings vurderingydelser leveres i henhold til en særskilt aftale ( Aftalen ) og på følgende betingelser (

Læs mere

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud.

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud. FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 999 af 5. oktober 2006, med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere