Det sikre valg til din opsparing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sikre valg til din opsparing"

Transkript

1 Det sikre valg til din opsparing

2 DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse Aktiviteter og fremtidsforventninger Afkast og formueudvikling Invester sammen med os Direkte ejerskab uden omkostninger Skattemæssige forhold Oplysninger om risici og hæftelse Investering for pensionsmidler Oplysninger om selskabet Oplysninger om det offentlige udbud af nye aktier Erklæring fra udsteder Selskabets vedtægter Tegning af nye aktier Tegningsblanket Kommunikation via og internet Bilag 1: Årsrapport 2011 for DK FormueplejeA/S, side 1-14 Bilag 2: Kvartalsopgørelse pr , side 1 Side 2

3 Velkommen til nye investorer DK Formuepleje A/S er en virksomhed i vækst og derfor udbyder vi nu nye B-aktier og vil gerne invitere dig til at være medinvestor sammen med vore nuværende aktionærer. Hvad enten du har en stor eller lille formue at investere, så er du velkommen som investor i DK formuepleje, og du får samme afkast i procent af din opsparing uanset størrelsen af din investering. I regnskabsåret 2011 opnåede vi et flot resultat på over 13 % af den investerede kapital, og for år 2012 forventer vi igen et tilfredsstillende resultat, som lever op til vort eget afkastkrav på 9 % på årsbasis. Overvejer du investering af din opsparing, så tag en snak med os, og få en løsning, hvor afkastet på din investering ikke spises op af dyr administration og gebyrer. Med Venlig hilsen DK Formuepleje A/S Jens Jørgen Jensen Direktør, cand. jur. Side 3

4 DK Formuepleje A/S Selskabets historie og baggrund DK Formuepleje blev stiftet den 01. januar 2011 som investeringsselskab. Selskabet er oprettet som et såkaldt «skattefrit selskab for kollektiv investering» efteraktieavancebeskatningslovens 19. Ordningen betyder, at selskabet ikke betaler skat af sin indkomst, bortset fra en 15% skat af modtagne udbytter fra danske selskaber. Denne skatteordning medfører tillige, at man som investor løbende beskattes af afkastet på sine aktier i selskabet efter lagerprincippet. Selskabet har den 21. februar 2012 fået bindende Ligningssvar fra SKAT omkring selskabets status som skattefrit investeringsselskab. Selskabet er stiftet på initiativ af direktør, cand. jur. Jens Jørgen Jensen, som fungerer som direktør for selskabet. Jens Jørgen Jensen, der til daglig arbejder med investeringsforvaltning og regnskab/administration af investeringsejendomme, har med oprettelsen af dette selskab ønsket at skabe en mulighed for placering af langsigtet opsparing, hvor selskabsformuen placeres med forholdsvis lav risiko og lave administrationsomkostninger. Aktionærkredsen bestod ved stiftelsen primært af investorer fra direktør Jens Jørgen Jensen s personlige netværk, og disse investorer indskød i alt 8,0 mio. kr i forbindelse med selskabets stiftelse i januar Selskabet skal ikke bruge midler på markedsføring af sig selv i reklamer, men det vil blive tilstræbt, at selskabets aktionærer fungerer som ambassadører for selskabet ved at udbrede kendskabet til selskabet og dets resultater. Desuden vil selskabets ledelse søge at få opmærksomhed på Internettet gennem deltagelse i diskussionsforum, idet de mest oplagte investorer til selskabets investeringskoncept anses for at være investorer med interesse for deres privatøkonomi og afkastet af deres investeringer og opsparing. Investeringer i DK Formuepleje sker efter princippet, at der alene placeres midler i selskaber, som vurderes til at have en tilfredsstillende politik inden for miljø og socialt ansvar for medarbejdere. Disse krav om ansvarlighed opstiller vi både, fordi vi ønsker at påvirke samfundet i en fornuftig retning, og dels fordi vi tror på, at det på sigt er med til at skabe det bedste afkast. Selskabet opnåede i regnskabsåret 2011 et overskud på tkr. svarende til et afkast på 13,15% i forhold til egenkapitalen ved årets begyndelse. Ved årets udgang udgjorde balancen 17,2 mio. kr. mens egenkapitalen udgjorde 9,1 mio. kr. Side 4

5 Vision med fokus på ejendomme og afkast Visionen for DK Formuepleje A/S er at skabe en investeringspulje, hvor såvel store som små investorer opnår et attraktivt afkast af Deres opsparing, samtidigt med at afkastet ikke spises op af unødvendige udgifter til administration. Investeringsafkastet opnås via placering af formuen i værdipapirer og fordringer mv. Investeringerne vil være fokuseret på ejendomsmarkedet, idet ejendomsrelatede formueplaceringer anses for attraktive efter de seneste års prisfald på ejendomsmarkedet, og med det direkte afkast, som investeringsejendomme giver, anses risikoen samtidig for lav. Herudover vil der - alt efter markedsforventningerne - blive foretaget investeringer i obligations-, aktie- og valutamarkedet, når der vurderes at være attraktive investeringsmuligheder. Investorer skal opnå et afkast af deres investering, som er blandt markedets bedste i sit segment. Selskabets realiserede afkast og gode kundeservice skal gøre det naturligt for eksisterende aktionærer at anbefale selskabet til andre investorer med ønske om opsparing i pensionsøjemed eller anden langsigtet opsparing. Selskabet skal være uafhængigt af pengeinstitutter og andre formuerådgivere. Selskabet vil ikke betale formidlingsprovision til pengeinstitutter og finansielle formidlere for at anbefale selskabets aktier til kunder og klienter, idet sådanne provisioner reducerer det afkast, som selskabets investorer opnår. Selskabet vil i stedet tiltrække investorer gennem et bedre afkast, som gør det naturligt for selskabets eksisterende aktionærer at anbefale investeringsmåden til familie og venner. Gennem fokusering på afkast og lave administrationsudgifter får selskabet de bedste forudsætninger for at levere attraktive resultater i årene fremover. Strategi med afkastkrav på 9 % p.a. DK Formuepleje A/S s investeringer skal alle bidrage til opfyldelse af ledelsens målsætning om en investeringsportefølje, som giver en gennemsnitlig forrentning af selskabets egenkapital på 9 % på årsbasis. Strategien i DK Formuepleje A/S fastlægges ud fra hensynet til at sikre selskabet et attraktivt afkast af den investerede formue, samtidig med at der foretages en risikospredning, således at selskabet ikke er afhængigt af enkeltstående investeringer. Selskabets investeringsportefølje placeres med fokus på ejendomssektoren og finansieringsaktiviteter gennem køb af aktier i såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede ejendomsselskaber, ejendomsfinansiering, køb af pantebreve og udlån. Herudover kan selskabsformuen placeres i obligations-, aktie- og valutamarkedet, samt i afledte finansielle instrumenter. Sammensætningen af investeringspuljen fastlægges af bestyrelsen og direktionen på basis af forventningerne til udviklingen i de forskellige markedssegmenter. Side 5

6 DK Formuepleje A/S Selskabets Ledelse Jens Jørgen Jensen, direktør og bestyrelsesmedlem Hovedbeskæftigelse: Direktør i DK FormueplejeA/S Direktør og indehaver afaalborg RegnskabskontorApS Direktør i Danilund Ejendomsinvest A/S Bestyrelsesformand for Ejerforeningen Lindholm Stationscenter Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Vesterbro 82 Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Bethaniagade Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Cand.merc. aud. (statsaut. revisor-studiet) -Aalborg Universitet Cand.jur. (jurist) -Aarhus Universitet Master of BusinessAdministration,Aalborg Business Institute Financial Manager - United Nations Development Programme, Laos (SydøstAsien) Pensions- og forsikringsrådgiver - BM-AssuranceA/S Kunderådgiver - Sparekassen Nordjylland Aktionærrådsmedlem - Spar Nord Bank Eugene Crean, bestyrelsesformand Hovedbeskæftigelse: Teknisk chef, DTE StampenA/S, Flauenskjold Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Teknisk uddannelse fra Cork, Irland SMD-tekniker, Flextronics, Pandrup SMD-tekniker, Bosch/Siemens, Pandrup Bo Pedersen, bestyrelsesmedlem Hovedbeskæftigelse: Selvstændig virksomhed Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Selvstændig virksomhed Assurandør,Assurancekontoret, Sindal. Forsikringskonsulent, Forsikringscentret, Esbjerg Side 6

7 Aktiviteter og fremtidsforventninger DK FormueplejeA/S hovedaktivitet er forvaltning af den i selskabet investerede kapital med henblik på at opnå et attraktivt langsigtet afkast for selskabets investorer. Dette sker gennem investeringer i ejendomssektoren i form af køb af ejerandele i ejendomsselskaber og udlån til ejendomssektoren. Herudover omfatter selskabets investeringsstrategi køb af såvel børsnoterede som ikke-noterede aktier og ejerandele i selskaber, som vurderes attraktive ud fra forventninger til afkast og risici. Investeringsstrategien omfatter tillige obligationsinvestering og udlån. Selskabets strategi omfatter også anvendelse af afledte finansielle instrumenter som futures og optioner til afdækning og eksponering på aktie, obligations og valutamarkederne. Sammensætningen af investeringspuljen vil blive fastlagt af bestyrelsen og direktionen på basis af ledelsens forventninger til ejendoms-, aktie- og rentemarkederne. Selskabet vil kunne trække sine investeringer ud af markederne, såfremt der forventes kursfald, eller selskabet vil kunne afdække sine risici helt eller delvist via futures og optionsmarkedet. DK Formuepleje A/S investeringsstrategi er tilrettelagt efter, at ledelsen ønsker en portefølje, som opfylder kravene til aktiv-sammensætningen i Aktieavancebeskatningslovens (ABL) 19. Når et selskab omfattes af ABL 19 betyder det, at selskabet er skattefrit og ikke skal betale selskabsskat. Beskatningsreglerne er nærmere omtalt på side 11. Selskabets nuværende investeringsportefølje består af børsnoterede aktier, obligationer og udlån. Selskabets fire største investeringer i børsnoterede aktier er i selskaberne Jeudan A/S, Victoria Properties A/S, Dan- Ejendomme HoldingA/S og Nordea BankA/S. Siden afslutningen af seneste regnskabsår har selskabet ikke foretaget væsentlige investeringer, men selskabet planlægger yderligere investeringer i fremtiden i forbindelse med kapitaludvidelser i selskabet. Selskabet er ikke afhængigt af patenter, licenser eller andre aftaler af grundlæggende betydning (fx om selskabsadministration eller formueforvaltning), ligesom selskabet ikke ejer eller er part i sådanne. DK Formuepleje A/S s formue forventes at vokse betydeligt over de kommende år gennem kapitaludvidelser og henlæggelse af akkumulerede overskud. Tabellen viser forventningerne til selskabets kapitalforhold, idet der påregnes kapitaludvidelser på 8 mio.kr. pr. år over de næste 5 år, samt et resultat på 9%afegenkapitalen ved årets begyndelse. År Årets resultat Kapitaludvideler Egenkapital ultimo Side 7

8 DK Formuepleje A/S År 3% 6% 9% Afkast og formueudvikling Mange investeringer og opsparinger laves uden tilstrækkelig opmærksomhed på krav til afkastet af investeringerne eller opsparingen, fordi fokus i stedet er rettet på, hvor stor en formue, der investeres her og nu, eller hvor meget man sparer op hver måned eller år. Vi har med tabellen og illustrationen på denne side ønsket at skabe mere fokus på betydningen af det årlige afkast, hvis man vil sikre sig en fornuftig formue, den dag man skal bruge sine investerede eller opsparede penge. Der er ikke taget hensyn til skat, idet beskatningen er individuel og afhænger af indkomsttype og de øvrige indkomstforhold hos den enkelte. Tabellen til højre og figuren nedenfor viser formueudviklingen for en kapital på kr ved forskellige årlige afkast på henholdsvis 3 % og 6 % samt 9 %. Det ses af figuren, at jo længere investeringsperioden er, desto større betydning har det årlige afkast for formuens størrelse Side 8

9 Invester sammen med os Når du køber aktier i DK Formuepleje A/S, overdrager du i realiteten ansvaret til os for, at dine investerede penge forvaltes bedst muligt. Dette er et ansvar som kræver både tillid og kompetencer. Med tillid mener vi, at du er nød til at stole på os som et professionelt investeringsfirma, såfremt du ønsker at købe aktier i DK FormueplejeA/S. Med kompetencer mener vi, at det ikke er nok, at vi som forvalter af dine penge er ærlige og reelle i vor handlemåde. Det er også en nødvendighed for sikre et tilfredsstillende afkast, at vi har erfaring og forstand på de investeringer, som selskabet foretager. Såfremt du ikke har den fornødne tillid til os eller tiltro til vore kompetencer, bør du investere dine penge i aktier i et andet selskab, hvor du har tiltro og tillid til de mennesker, som skal forvalte din formue. Når du foretager investeringer, skal du altid huske, at der er en sammenhæng mellem afkast og risiko. Og du bør også være opmærksom på, at en spredning af investeringerne er vigtigt for at reducere risikoen på din formue. Hos DK Formuepleje A/S arbejder vi ud fra princippet om, at vi skal lave bedre afkast på den investerede kapital end hvis pengene var placeret i banken eller på en pensionsordning i et forsikringsselskab eller pensionsselskab. Afkastet skaber vi ved at investere inden for områder, hvor vi har de kompetencer og den indsigt, der gør, at vi har gode forudsætninger for skabe et attraktivt resultat. Uanset hvilke sektorer der investeres i, kræver en professionel forvaltning, at man har indgående indsigt i området, og at man løbende overvåger markedsudviklingen. Selskabets investeringer vil være fokuseret på ejendomssektoren, hvor selskabets daglige ledelse har et indgående kendskab til markedet og dets muligheder og faldgrupper. Når du køber aktier i DK FormueplejeA/S drager du fordel af de kompetencer, som er opbygget i selskabet. Dine midler bliver investeret i et selskab, hvor ledelsen selv besidder en væsentlig kapitalandel og derfor har samme interesse som dig, nemlig at opnå det bedst mulige afkast af formuen samtidig med, at der ikke tages større risici end nødvendigt. DK FormueplejeA/S har en målsætning om, at selskabet skal forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 9 % på årsbasis. Men en investering i DK Formuepleje A/S er ikke en bankbog med en fast rente. Det er en aktieinvestering med udsving i afkastet, hvor der både vil være gode og dårlige år, og derfor anbefaler vi, at vore investorer har en længere investeringshorisont for midler placeret i selskabet. Side 9

10 DK Formuepleje A/S Direkte ejerskab uden omkostninger Når man køber aktier i DK Formuepleje A/S, kan man eje aktierne direkte, således at hverken forsikrings- /pensionsselskaber, banker eller investeringsforeninger skal have have administrationsomkostninger eller depotgebyrer for at administere aktierne i DK Formuepleje. Det har stor betydning for afkastet på lang sigt. Ved køb af aktier i DK Formuepleje registreres investors navn og adresseoplysninger i selskabets aktiebog. Selskabet udsteder kvittering til aktionæren for indskrivningen i aktiebogen med angivelse af aktiebesiddelsen og registreringstidspunktet. Der er ingen løbende udgifter forbundet med at eje aktierne på denne måde. En traditionel pensionsopsparing i et forsikringsselskab er ofte opbygget således, at forsikringsselskabet tager en procentdel af de årlige indbetalinger til administration, hvorefter den resterende del af årets indbetalinger tilskrives kundens konto. Herefter placeres opsparingen for eksempel i aktier i link-ordninger eller investeringsforeninger, hvor der tillige er årlige administrationsomkostninger på den investerede formue, som ofte er omkring 2 % årligt. Nedenstående tabel viser forskellen i opsparingen med og uden betaling af 2% årligt i administrationsomkostninger. Efter 35 år har de 2 % i omkostninger taget halvdelen af formuen!!! (se år 35 i tabel) Derfor anbefaler vi direkte ejerskab uden omkostninger for langsigtet investering. Adminstrationsomk. 2 % pr. år Formue ultimo før adm.omk. Adm. omk. 2% År Formue primo Afkast 9% Formue ultimo Adminstrationsomk. 0 % pr. år Formue ultimo før adm.omk. Adm. omk 0% År Formue primo Afkast 9% Formue ultimo og derfor anbefaler din bank os nok ikke!!! Administrationsomkostningerne, som du sparer, er naturligvis indtægter som bankerne mv. går glip af, og derfor skal du ikke regne med, at din bank synes, at det er smart, hvis du vælger os i stedet for en af de investeringsforeninger, som bankerne administrer og/eller formidler. Så tag roligt dette prospekt med til dit årlige økonomitjek i banken, men forvent ikke at bankrådgiveren skal klappe dig på ryggen for selv at beholde det stykke af kagen, som banken skulle have spist. Side 10

11 Skattemæsige forhold Beskatning af DK Formuepleje A/S DK FormueplejeA/S er et skattefrit investeringsselskab som defineret iaktieavancebeskatningslovens 19. Det betyder, at selskabets indkomst generelt er skattefri, bortset fra beskatning af aktieudbytte fra danske selskaber, for hvilke der skal betales en skat på 15 %. Skattefriheden for selskabet er fordelagtig og betyder, at selskabets overskud ikke reduceres af selskabsskat, bortset fra den nævnte skat på danske aktieudbytter. For at kunne omfattes af de attraktive regler i ABL 19 om skattefrihed, kræves at mindst 85 % af selskabets investeringer placeres i værdipapirer og fordringer omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. For en uddybning af disse regler, henvises tilaktieavancebeskatningsloven 19. Selskabet har i februar 2012 indhentet bindende forhåndssvar, hvori Skatterådet bekræfter, at selskabet opfylder kravene til at omfattes af reglerne for skattefrie investeringsselskaber. Beskatning af aktionærer Opgørelse af årets skattemæssige resultat på aktierne Gevinst eller tab på aktierne opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets udgang og aktiernes værdi ved indkomstårets start (lagerprincippet). Udbytte medregnes i indkomsten i det år, hvori udbyttebetalingen besluttes. Gevinst eller tab på aktier købt i indkomståret opgøres dog som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udgang og købsprisen med tillæg af købsomkostninger. På tilsvarende vis opgøres gevinst eller tab på solgte aktier som forskellen mellem værdien ved indkomstårets start og salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger. Beskatningen af det opgjorte skattemæssige resultat Fysiske personer, som har investeret med frie midler, medregner årets skattemæssige resultat under kapitalindkomsten. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af aktionærens øvrige skattepligtige indtægter og fradrag, jfr. Personskattelovens regler. Fysiske personer, som har investeret i selskabet med midler i virksomhedsskatteordningen, skal medregne årets skattemæssige resultat under virksomhedsindkomsten, jfr. Virksomhedsskattelovens regler. Aktie- og anpartsselskaber, som ejer aktier i DK Formuepleje A/S, skal medregne årets skattemæssige resultat i selskabets skattepligtige indkomst, jfr. Selskabsskattelovens regler. Side 11

12 DK Formuepleje A/S Oplysning om risici og hæftelse Investering i aktier involverer generelt større risiko end ved køb af stats- og realkreditobligationer. Værdien af aktierne i et investeringsselskab er en afspejling af selskabets værdier fratrukket gældsforpligtigelserne. Når man som aktionær investerer sammen med andre investorer via DK Formuepleje A/S, hæfter man på ingen måde for gæld optaget i forbindelse med selskabets finansiering, hvilket er direkte bestemt i Selskabsloven for at beskytte aktionærerne i et aktieselskab. Selskabets investorer kan således sove trygt om natten uden bekymringer om hæftelse for gælden. Ligeledes kan en aktionær aldrig blive pålagt at foretage yderligere indskud i selskabet, hvilket også er bestemt i Selskabsloven. Risikoen som aktionær er derfor afgrænset til den investerede kapital i selskabet uden risiko for ubehagelige overraskelser i forbindelse med hæftelse for selskabets gæld. Som aktionær er man medejer af selskabet, og afkastet på aktierne afhænger af selskabets evne til at forrente selskabsformuen. Afkastet af den investerede formue er underlagt svingninger i samfundsøkonomien, hvorfor der må forventes at kunne forekomme afvigelser i forhold til selskabets fremtidsforventninger og budgetter såvel i opadgående som nedadgående retning for de enkelte år såvel som for den samlede investeringsperiode. DK Formuepleje A/S har udelukkende investeringer i Danmark, idet ledelsen i selskabet er af den opfattelse, at udenlandske aktiviteter medfører særlige risici, som ledelsen ikke mener, at selskabet får kompensation for i form af højere afkast. For DK Formuepleje A/S gælder ligesom for andre investeringsselskaber, at den fremtidige værdi af selskabets aktiver dels afhænger af den generelle økonomiske udvikling i de markeder, som selskabet investerer i, og dels afhænger af udviklingen i de konkrete projekter, som selskabsformuen placeres i. Selskabet er således afhængigt af, at ledelsen er i stand til at udvælge attraktive investeringsemner, og at ledelsen forstår at forvalte investeringerne professionelt, således at afkastet optimeres. Side 12

13 Investering for pensionsmidler Såvel pensionsmidler som almindelig opsparing kan placeres i DK Formuepleje A/S. For pensionsordninger gælder dog mindstekrav til opsparingens størrelse, og mange pensionsordninger har herudover begrænsninger for, hvilke værdipapirer, der kan investeres i. Generelt gælder, at den andel af en pensionsordning, som kan placeres i ikke-børsnoterede aktier, afhænger af opsparingens størrelse i det enkelte pengeinstitut, som vist i nedenstående tabel. Er værdien af din pensionsordning under kr., vil det ikke være muligt efter gældende regler at placere nogen del af pensionsopsparingen i DK FormueplejeA/S. Ved investering via pensionsordninger skal du påregne stadig at skulle afholde udgifter til depotgebyrer og administrationsomkostninger efter gældende regler hos banken eller pensionsselskabet. Ønsker du at investere nogle af dine pensionsmidler i DK Formuepleje A/S, anbefales du at kontakte din bank, revisor eller anden rådgiver omkring de nærmere regler, herunder eventuelle begrænsninger i placeringsmulighederne, som måtte gælde for dine pensionsordninger. Værdi af pensionsopsparing (DKK) Grænse for investering i unoterede aktier (DKK) Reglerne for køb af ikke-børsnoterede aktier for midler på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter kræver, at den enkelte investering udgør mindst kr. De årlige værdistigninger på aktierne vil blive omfattet af en pensionsafkastbeskatning på 15 % af forskellen mellem værdien ved årets begyndelse og udgang. Herudover vil der ske sædvanlig beskatning ved udbetaling fra de pågældende rate- og kapitalpensioner efter de på udbetalingstidspunktet gældende regler. Side 13

14 DK Formuepleje A/S Oplysninger om selskabet Selskabets navn og adresse: Bestyrelsen: Direktionen: Revisor: Hjemsted: Stiftelsestidspunkt: Regnskabsår: Selskabsform: Vedtægtsmæssigt formål: Registrering i offentlige registre: Aktiekapital og udstedte aktier: DK FormueplejeA/S Vesterbro Aalborg Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Bestyrelsesformand Eugene Crean, Bredholtvej 22, 9381 Sulsted Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Bestyrelsesmedlem Bo Pedersen, Ø. Halne Hedevej 22, 9430 Vadum Direktionen består af: Direktør, cand.jur. Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Statsautoriseret revisor CarstenAndersen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Dusager 16, 8200 Aarhus N. I henhold til lov nr. 245 af , er det i selskabet bestemt i forbindelse med selskabets stiftelse, at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens bestemmelser, hvor revisor ikke påtegner selskabets regnskaber. Aalborg Kommune Selskabet er stiftet den 1. januar januar til 31. december (kalenderåret) Udsteder er et Aktieselskab, og selskabsformen er reguleret i lov nr. 470 af 12/06/ Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtigelser. For selskabets forpligtigelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver, jfr. selskabets vedtægter 3. Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder., jfr. selskabets vedtægter 2. Selskabet er registreret i følgende offentlige registre: Det Centrale Virksomhedsregister under CVR nr Erhvervsstyrelsen under CVR nr SKAT under CVR nr Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr , heraf nominel A-aktiekapital kr og nominel B-aktiekapital kr Alle aktier har en nominel værdi på kr Der er udstedt i alt stk. aktier, hvoraf stk. er A-aktier og stk. er B- aktier. Selskabet ejes af ejerne af de udstedte aktier, således at den enkelte aktionærs ejerandel svarer til dennes andel af det samlede antal udstedte aktier. Alle aktier har samme rettigheder i selskabet, bortset fra stemmeretten som er forskellig for A-aktier og B-aktier. For stemmeret gælder, at A-aktier har 10 stemmer pr. aktie, mens B-aktier har én stemme pr. aktie, jfr. selskabets vedtægter 5. Hele selskabskapitalen er fuldt indbetalt til selskabet. Der findes ikke aktier i selskabet, som ikke er fuldt indbetalte. Side 14

15 Warrants & konvertible obligationer: Koncernforhold: Stemmeretsbegrænsninger: Ejerskabsbegrænsninger: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse: Aktionærer omfattet af Selskabslovens 56. Selskabet har ikke udstedt warrants eller konvertible obligationer, og ledelsen har ingen planer om at sådanne skal udstedes fremover. Selskabet indgår ikke i noget koncernforhold. Ingen selskaber eller enkeltpersoner har bestemmende indflydelse over selskabet. For selskabet gælder ingen begrænsninger i aktionærernes udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen. Der findes ingen bestemmelser om begrænsninger i størrelsen på de enkelte aktionærers aktieposter i selskabet. Ved generalforsamlingsbeslutning den 3. januar 2012 blev bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet med indtil i alt stk B-aktier af én eller flere gange i perioden indtil 31. december Bemyndigelsen er indeholdt i selskabets vedtægter 15. Følgende aktionærer er noteret i selskabets fortegnelse over aktionærer, som besidder mere end 5 % af stemmerettighederne eller mere end 5 % af aktiekapitalen i selskabet, jfr. selskabslovens 56: DEP InvestA/S, Vesterbro 91, 9000Aalborg Christina Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Supattra Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Pavinee Jensen, Vesterbro 82, 9000 Aalborg Sidstnævnte 3 aktionærer er døtre af direktør Jens Jørgen Jensen. DEP Invest A/S ledes og ejes af direktør Jens Jørgen Jensen. Retstvister: Aktiebog og navnenotering: Selskabet er ikke involveret i retstvister, eller tvister af anden art. Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse. Selskabets aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebreve. Indkaldelse til generalforsamling: Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside: Indkaldelse sker således alene via selskabets hjemmeside, hvor meddelelse om generalforsamling vil være annonceret under fanen Generalforsamling. Side 15

16 DK Formuepleje A/S Oplysninger om det offentlige udbud af nye B-aktier Formålet med aktie-udbud: DK Formuepleje A/S har en investeringsportefølje, som p.t. består af aktiebesiddelse i børsnoterede ejendomsselskaber, udlån til ejendomssektoren og finansieringsaktiviteter. Selskabet har en egenkapitalandel omkring 50 % i forhold til balancesummen, som er med til at minimere selskabets afhængighed af banker og øvrige finansieringskilder. Formålet med dette udbud af aktier er at give flere investorer mulighed for at investere i selskabet samtidigt med, at der skabes råderum for en forøgelse af selskabets forretningsomfang under fastholdelse selskabets gode soliditetsforhold. Typen af de nye udbudte aktier: Pålydende værdi og antal udbudte aktier: De udbudte værdipapirer er nye B-aktier i DK Formuepleje A/S, jfr. lov nr. 470 af 12/06/2009 Lov om aktie- & anpartsselskaber (Selskabsloven). Kapitalforhøjelsen sker i henhold til Selskabslovens kapitel 10 ( ). Udbuddet omfatter stk. nye B-aktier, som udbydes til en tegningskurs, som fastsættes på basis af selskabets regnskabsmæssige indre værdi. Aktierne udstedes med en fast nominel værdi på kr. 100 pr. aktie. Ved fuldtegning af dette udbud tilføres selskabet yderligere nominel aktiekapital på kr i form af nye B-aktier til en forventet gennemsnitskurs á kr. 120,- svarende til et samlet tegningsprovenu på kr Rettigheder knyttet til aktierne: Omsættelighed: Udbudskurs: Aktiekapitalen i DK Formuepleje A/S er opdelt i A-aktier og B-aktier, som - bortset fra stemmeret - har samme rettigheder i enhver henseende, så som adgang til generalforsamling og ret til udbytte/likvidationsprovenu. For stemmeret gælder, at A- aktier har 10 stemmer pr. aktie, mens B-aktier har én stemme pr. aktie. De nye B-aktier får samme rettigheder i selskabet, som eksisterende B-aktier i selskabet. Såvel A-aktier som B-aktier i DK Formuepleje A/S er frit omsættelige, ligesom selskabet ikke har begrænsninger i antallet af aktier, som må være ejet af en enkelt aktionær. Ved udgangen af hvert kvartal (dvs , 30.06, og 31.12) udarbejder selskabet en Kvartalsopgørelse, som viser selskabets indre værdi pr. aktie med 2 decimaler. Den indre værdi pr. aktie beregnes som egenkapitalen delt med antal udestående aktier, idet egne aktier ikke medregnes i hverken formue eller antal udestående aktier. Udbudskursen i perioden fra 15. til 61. dag efter opgørelsesdatoen fastsættes som den indre værdi pr. aktie tillagt 1 kurspoint og oprundet til nærmest hele kurspoint. Udbudskursen i perioden fra 62. dag efter opgørelsesdatoen og indtil den 14. dag i efterfølgende kvartal fastsættes som den indre værdi pr. aktie tillagt 2 kurspoint og oprundet til nærmest hele kurspoint. Tillægget på 1 eller 2 kurspoint tillægges for at kompensere for forventet indtjening i perioden fra seneste opgørelse af indre værdi og indtil tegningstidspunktet. Ved starten af dette aktieudbud sker fastsættelsen af udbudskursen på basis af den indre værdi pr. aktie i henhold til kvartalsopgørelse pr Side 16 Indre værdi pr udgjorde 115,96 kr. i henhold til kvartalsopgørelse, der indgår i dette prospekt som bilag 2. Udbudskursen i perioden til udgør 115,96 + 1,00, der oprundes til nærmeste hele kurspoint, således at udbudskursen udgør 117 kr. pr. aktie. Udbudskursen i perioden til udgør 115,96 + 2,00, der oprundes til nærmeste hele kurspoint, således at udbudskursen udgør 118 kr. pr. aktie. På bais af Kvartalsopgørelse pr , vil der blive beregnet ny udbudskurs gældende fra Den nye udbudskurs gældende fra vil blive offentliggjort på den , osv.

17 Den indre værdi pr. aktie vil således blive beregnet ved udgangen af hvert kvartal og offentliggjort 14 dage efter kvartalets udgang sammen med beregning af ny udbudskurs for nye aktier, som er gældende fra den efterfølgende dag, jfr. principperne anvendt i bilag 2, som er kvartalsopgørelsen pr Tegning af aktier i henhold til udbudskursen gældende for perioden fra til kan kun ske efter startdatoen for dette aktieudbud, som er den Kvartalsopgørelse med opgørelse af indre værdi pr. aktie, samt herudfra beregnet tegningskurs for nye aktier offentliggøres på selskabets hjemmeside under fanen "Selskabsinformation". Offentliggørelse sker den 14. dag efter kvartalets udgang, således at den nye offentliggjorte tegningskurs er gældende fra den efterfølende dag. Udbudskursen forventes at ligge i intervallet mellem 117 kr. og 130 kr. pr. aktie. Udbudskursen under dette aktieudbud kan højst udgøre 130 kr. pr. aktie á nominelt kr Kvartalsopgørelse: Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder selskabet en kvartalsopgørelse udvisende selskabets nettoformue og indre værdi pr. aktie. Udarbejdelse af kvartalsopgørelsen sker efter værdiansættelsesprincipperne i Årsregnskabsloven (LBK. nr. 323 af 11/04/2011). For børsnoterede værdipapirer med en offentliggjort markedspris i form af seneste børskurs, er værdiansættelsen uafhængig af skøn uøvet af ledelsen ifm. værdiopgørelsen. For ikke-børsnoterede værdipapirer, udlån og andre aktiver, som ikke handles på en likvid markedsplads, indregnes aktiverne i balancen til markedsværdi under hensyn til tilgængelig information, herunder indtjeningsforventninger, renteniveau og likviditetsforhold, samt kendte handelspriser for tilsvarende aktiver. Værdiansættelsen kan indeholde skøn efter reglerne i Årsregnskabsloven og sker på basis af foreliggende information og forventninger på vurderingstidspunktet. Det kan senere vise sig, at forholdene ændrer sig, eller at forventningerne ikke realiseres, hvilket kan påvirke værdien af selskabets investeringer, og dermed den indre værdi af aktierne i selskabet. Minimumstegning: Betalingsfrist og tidspunkt for råderet over nytegnede aktier: Minimumstegning udgør 50 stk. nye B-aktier. Betaling for en afgiven aktietegning skal være modtaget af selskabet inden 5 hverdage efter, at tegningsordren er modtaget af selskabet. Accept af tegningsordrer sker først, når tegningsbeløbet er indbetalt. Ved accept af aktietegningen vil aktierne samme dag blive registreret i selskabets aktiebog, og aktietegner vil fra dette tidspunkt kunne råde over aktierne. Ved registrering i selskabets aktiebog fremsendes samtidigt skriftlig meddelelse til aktietegner med bevis for den foretagne registrering i aktiebogen. Selskabet udsteder ikke aktiebreve, og der sker således ikke udlevering af aktiebreve. Nye aktier registreres i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter aktieudbudets afslutning. Bestemmelser om fortegningsret: Ret til udbytte for nye aktier: Nærværende udbud af nye B-aktier sker uden fortegningsret for nuværende aktionærer. Nye aktier bærer ret til udbytte, der vedtages efter tegningstidspunktet. Selskabets nuværende udbyttepolitik er, at der ikke udloddes udbytte, idet hele årets resultat henlægges til selskabets egenkapital, således at værdien af aktierne i selskabet vokser mest muligt. Side 17

18 DK Formuepleje A/S Oplysninger om det offentlige udbud af nye B-aktier, fortsat Kildeskat af udbytte: Tildelingsmetode: Ved udbetaling af udbytte, er selskabet i henhold til skattelovgivningen forpligtiget til at tilbageholde kildeskat af udbytte. For år 2012 udgør kildeskatten 27 % af det deklarerede udbytte. Den tilbageholdte skat fremsendes af selskabet til skattemyndighederne, og beløbet vil blive modregnet i den endelige skat, som aktionæren skal betale til det danske skattevæsen, når årsopgørelse for indkomståret foreligger. Tildeling af nye B-aktier sker løbende under udbudsperioden, og tildeling vil ske inden 8 dage efter tidspunktet for selskabets modtagelse af såvel tegningsaftalen og tegningsbeløbet. Tegningsaftaler indsendt til selskabet uden at tegningsbeløbet for aktierne er overført til selskabet, vil først blive ekspederet, når betalingen er modtaget. Ved overtegning vil aktierne blive tildelt til investorer efter den rækkefølge, som tegningsaftaler, for hvilke tegningsbeløbet er indbetalt, er modtaget på selskabets kontor. Udbudsperioden: Garanter for aktieudbuddet: Handel med aktier i selskabet: Udbudsperioden starter den 14. maj Udbudsperioden løber frem til den 13. maj 2013, men udbudsperioden kan af selskabet lukkes tidligere, såfremt selskabet finder det hensigtsmæssigt eller aktieudbuddet er fuldtegnet. Aktieemissionen er ikke garanteret af banker eller andre garanter, eller overtaget i fast tegning af nogen. Udbuddet sker med en maksimumsgrænse på stk. nye B- aktier og uden nogen minimumsgrænse. Selskabets aktier er ikke optaget til handel på nogen regulerede markeder eller alternative markedspladser. Handel med aktier i selskabet kræver derfor indtil videre, at sælger og køber selv finder hinanden uden om en markedsplads. Selskabet planlægger at vokse gennem henlæggelse af overskud til egenkapitalen og gennem udbud af nye aktier, således at selskabet kan komme op i en størrelse, som gør det muligt og hensigtsmæssigt for selskabet at få selskabets aktier omfattet af en handelsfacilitet. Selskabets ledelse har som målsætning, at egenkapitalen i DK Formuepleje A/S skal overstige 50 mio.kr. forinden ledelsen iværksætter arbejdet med en at få selskabets aktier tilknyttet en handelsfacilitet. En handelsfacilitet kan være såvel et EU-reguleret marked som alternative handelssteder som First North eller Dansk OTC. Det afgørende vil være, at der bliver mulighed for køb og salg af selskabets aktier uden for store omkostninger og med en acceptabel likviditet i aktien. Selskabets generalforsamling vil af selskabets ledelse få forelagt forslag til optagelse på en handelsfacilitet, når selskabet anses for at have opnået en tilfredsstillende størrelse, hvilket som udgangspunkt vil være en egenkapital på mindst 50 mio. kr. Ved beslutning om børsnotering, vil der blive udarbejdet et børsprospekt efter Værdipapirhandelslovens regler og den pågældende markedsplads bestemmelser. Vederlag i forbindelse med udbuddet af aktier: Hverken bestyrelsen eller direktionen modtager særligt vederlag i forbindelse med dette udbud af B-aktier i selskabet. Ligeledes ydes der ikke provision eller honorar til investeringsrådgivere eller pengeinstitutter i forbindelse med dette udbud af aktier. Side 18

19 Erklæring fra udsteder Erklæring Undertegnede, som er ansvarlig for dette prospekt, erklærer hermed, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vor overbevisning indeholder de oplysninger, som vi anser for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over DK Formuepleje A/S aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de aktier, som ved nærværende emission, udbydes til offentligheden. Prospektet skal læses i sammenhæng med selskabets Årsrapport for 2011, som indgår som bilag til dette prospekt. Selskabets Årsrapport for 2011 indeholder selskabets årsregnskab og finansiel information for selskabet. Der er ikke udarbejdet perioderegnskaber efter aflæggelsen af Årsrapport for 2011, ligesom det oplyses, at der ikke er sket væsentlige begivenheder i perioden siden den 31. december 2011, som er afslutningdatoen for Årsrapporten for 2011 eller ændringer i selskabets fremtidsforventninger, som kan have væsentlig betydning for vurderingen af udstederen. Dette prospektet er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 222 af 10. marts Aalborg, den 01. maj Bestyrelsen Eugene Crean Bo Pedersen Jens Jørgen Jensen Teknisk chef Selvstændig Direktør Bredholtvej 22 Ø. Halne Hedevej 22 Vesterbro Sulsted 9430 Vadum 9000 Aalborg Direktionen Jens Jørgen Jensen Direktør Vesterbro Aalborg Side 19

20 DK Formuepleje A/S Selskabets vedtægter 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er DK Formuepleje A/S og selskabets hjemsted eraalborg Kommune. 2. Selskabets formål Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder. 3. Hæftelse for selskabets forpligtigelser Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver. 4.Aktiekapital Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en fast nominel værdi på 100 kr. pr. aktie. Der er i alt udstedt stk. aktier, der er fordelt på stk.a-aktier og stk. B- aktier. 5.Aktieklasser og stemmerettigheder Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie har 10 stemmer pr. aktie og hver B-aktie har én stemme pr. aktie. Ved forhøjelse af aktiekapitalen med fortegningsret har indehavere af A-aktier fortrinsret til tegning af nyea-aktier og indehavere af B-aktier har fortrinsret til tegning af nye B-aktier, såfremt forhøjelsen af aktiekapitalen i aktieklasserne er forholdsmæssig i forhold til aktieklassernes pålydende værdi før forhøjelsen. Sker kapitalforhøjelse med fortegningsret alene med aktier i én af aktieklasserne, har alle aktionærer, uanset aktieklasse, forholdsmæssig fortegningsret til forhøjelsesbeløbet, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer anden beslutning. I øvrigt hara-aktier og B-aktier samme rettigheder. 6.Aktiebog, navnenotering og omsættelighed Aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre bestyrelsen beslutter dette. Udstedte aktiebreve, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende aktiebreve, som ikke er omsætningspapirer. Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse. Enhver aktionær er pligtig at holde selskabet orienteret om sin aktuelle adresse. Erhvervelse eller overdragelse af aktier til sikkerhed eller eje skal for at have retsvirkning over for selskabet og Side 20 tredjemand noteres i selskabets aktiebog. Ved pantsætning noteres tillige, hvorvidt pantsætningen omfatter stemmeretten knyttet til aktierne. Meddelelse om overdragelse af aktier skal anmeldes af erhververen på en af selskabet udarbejdet anmeldelsesblanket, og erhververen er ansvarlig for at sikre, at overdragelsen er sket retmæssigt. Der udstedes kvittering for indførelsen i aktiebogen. Selskabets aktier er frit omsættelige. 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Jylland eller på Sjælland efter bestyrelsens beslutning. Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt han har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Forslag, som af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige selskabets årsrapport være tilgængelige på hjemmesiden: 8. Dagsorden og ledelse af generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. f) Valg af medlemmer til bestyrelsen. g) Valg af revisor. h) Eventuelt.

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S . Til aktionærer i Aalborg, den 23. april 2014 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 9. maj 2014 klokken 10.00 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

Årsrapport 2011 CVR nr. 33 38 60 95

Årsrapport 2011 CVR nr. 33 38 60 95 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: DK Formuepleje A/S Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR nr.: 33 38 60 95 Kontaktoplysninger: Web: E-mail: info@dk-formuepleje.dk Telefon:

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Årsrapport 2012 CVR nr. 33 38 60 95

Årsrapport 2012 CVR nr. 33 38 60 95 Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Side 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: DK Formuepleje A/S Vesterå 1 9000 Aalborg CVR nr.: 33 38 60 95 Kontaktoplysninger: Web: E-mail: info@dk-formuepleje.dk Telefon: (+45)

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR nr. 33 38 60 95

Årsrapport 2014. CVR nr. 33 38 60 95 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Side 2 Virksomhedsoplysninger Side 3 Selskabets ledelse Side 4 Ledelsespåtegning Side 5 Ledelsesberetning Side 6 Anvendt regnskabspraksis Side 7

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere