Det sikre valg til din opsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sikre valg til din opsparing"

Transkript

1 Det sikre valg til din opsparing

2 DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse Aktiviteter og fremtidsforventninger Afkast og formueudvikling Invester sammen med os Direkte ejerskab uden omkostninger Skattemæssige forhold Oplysninger om risici og hæftelse Investering for pensionsmidler Oplysninger om selskabet Oplysninger om det offentlige udbud af nye aktier Erklæring fra udsteder Selskabets vedtægter Tegning af nye aktier Tegningsblanket Kommunikation via og internet Bilag 1: Årsrapport 2011 for DK FormueplejeA/S, side 1-14 Bilag 2: Kvartalsopgørelse pr , side 1 Side 2

3 Velkommen til nye investorer DK Formuepleje A/S er en virksomhed i vækst og derfor udbyder vi nu nye B-aktier og vil gerne invitere dig til at være medinvestor sammen med vore nuværende aktionærer. Hvad enten du har en stor eller lille formue at investere, så er du velkommen som investor i DK formuepleje, og du får samme afkast i procent af din opsparing uanset størrelsen af din investering. I regnskabsåret 2011 opnåede vi et flot resultat på over 13 % af den investerede kapital, og for år 2012 forventer vi igen et tilfredsstillende resultat, som lever op til vort eget afkastkrav på 9 % på årsbasis. Overvejer du investering af din opsparing, så tag en snak med os, og få en løsning, hvor afkastet på din investering ikke spises op af dyr administration og gebyrer. Med Venlig hilsen DK Formuepleje A/S Jens Jørgen Jensen Direktør, cand. jur. Side 3

4 DK Formuepleje A/S Selskabets historie og baggrund DK Formuepleje blev stiftet den 01. januar 2011 som investeringsselskab. Selskabet er oprettet som et såkaldt «skattefrit selskab for kollektiv investering» efteraktieavancebeskatningslovens 19. Ordningen betyder, at selskabet ikke betaler skat af sin indkomst, bortset fra en 15% skat af modtagne udbytter fra danske selskaber. Denne skatteordning medfører tillige, at man som investor løbende beskattes af afkastet på sine aktier i selskabet efter lagerprincippet. Selskabet har den 21. februar 2012 fået bindende Ligningssvar fra SKAT omkring selskabets status som skattefrit investeringsselskab. Selskabet er stiftet på initiativ af direktør, cand. jur. Jens Jørgen Jensen, som fungerer som direktør for selskabet. Jens Jørgen Jensen, der til daglig arbejder med investeringsforvaltning og regnskab/administration af investeringsejendomme, har med oprettelsen af dette selskab ønsket at skabe en mulighed for placering af langsigtet opsparing, hvor selskabsformuen placeres med forholdsvis lav risiko og lave administrationsomkostninger. Aktionærkredsen bestod ved stiftelsen primært af investorer fra direktør Jens Jørgen Jensen s personlige netværk, og disse investorer indskød i alt 8,0 mio. kr i forbindelse med selskabets stiftelse i januar Selskabet skal ikke bruge midler på markedsføring af sig selv i reklamer, men det vil blive tilstræbt, at selskabets aktionærer fungerer som ambassadører for selskabet ved at udbrede kendskabet til selskabet og dets resultater. Desuden vil selskabets ledelse søge at få opmærksomhed på Internettet gennem deltagelse i diskussionsforum, idet de mest oplagte investorer til selskabets investeringskoncept anses for at være investorer med interesse for deres privatøkonomi og afkastet af deres investeringer og opsparing. Investeringer i DK Formuepleje sker efter princippet, at der alene placeres midler i selskaber, som vurderes til at have en tilfredsstillende politik inden for miljø og socialt ansvar for medarbejdere. Disse krav om ansvarlighed opstiller vi både, fordi vi ønsker at påvirke samfundet i en fornuftig retning, og dels fordi vi tror på, at det på sigt er med til at skabe det bedste afkast. Selskabet opnåede i regnskabsåret 2011 et overskud på tkr. svarende til et afkast på 13,15% i forhold til egenkapitalen ved årets begyndelse. Ved årets udgang udgjorde balancen 17,2 mio. kr. mens egenkapitalen udgjorde 9,1 mio. kr. Side 4

5 Vision med fokus på ejendomme og afkast Visionen for DK Formuepleje A/S er at skabe en investeringspulje, hvor såvel store som små investorer opnår et attraktivt afkast af Deres opsparing, samtidigt med at afkastet ikke spises op af unødvendige udgifter til administration. Investeringsafkastet opnås via placering af formuen i værdipapirer og fordringer mv. Investeringerne vil være fokuseret på ejendomsmarkedet, idet ejendomsrelatede formueplaceringer anses for attraktive efter de seneste års prisfald på ejendomsmarkedet, og med det direkte afkast, som investeringsejendomme giver, anses risikoen samtidig for lav. Herudover vil der - alt efter markedsforventningerne - blive foretaget investeringer i obligations-, aktie- og valutamarkedet, når der vurderes at være attraktive investeringsmuligheder. Investorer skal opnå et afkast af deres investering, som er blandt markedets bedste i sit segment. Selskabets realiserede afkast og gode kundeservice skal gøre det naturligt for eksisterende aktionærer at anbefale selskabet til andre investorer med ønske om opsparing i pensionsøjemed eller anden langsigtet opsparing. Selskabet skal være uafhængigt af pengeinstitutter og andre formuerådgivere. Selskabet vil ikke betale formidlingsprovision til pengeinstitutter og finansielle formidlere for at anbefale selskabets aktier til kunder og klienter, idet sådanne provisioner reducerer det afkast, som selskabets investorer opnår. Selskabet vil i stedet tiltrække investorer gennem et bedre afkast, som gør det naturligt for selskabets eksisterende aktionærer at anbefale investeringsmåden til familie og venner. Gennem fokusering på afkast og lave administrationsudgifter får selskabet de bedste forudsætninger for at levere attraktive resultater i årene fremover. Strategi med afkastkrav på 9 % p.a. DK Formuepleje A/S s investeringer skal alle bidrage til opfyldelse af ledelsens målsætning om en investeringsportefølje, som giver en gennemsnitlig forrentning af selskabets egenkapital på 9 % på årsbasis. Strategien i DK Formuepleje A/S fastlægges ud fra hensynet til at sikre selskabet et attraktivt afkast af den investerede formue, samtidig med at der foretages en risikospredning, således at selskabet ikke er afhængigt af enkeltstående investeringer. Selskabets investeringsportefølje placeres med fokus på ejendomssektoren og finansieringsaktiviteter gennem køb af aktier i såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede ejendomsselskaber, ejendomsfinansiering, køb af pantebreve og udlån. Herudover kan selskabsformuen placeres i obligations-, aktie- og valutamarkedet, samt i afledte finansielle instrumenter. Sammensætningen af investeringspuljen fastlægges af bestyrelsen og direktionen på basis af forventningerne til udviklingen i de forskellige markedssegmenter. Side 5

6 DK Formuepleje A/S Selskabets Ledelse Jens Jørgen Jensen, direktør og bestyrelsesmedlem Hovedbeskæftigelse: Direktør i DK FormueplejeA/S Direktør og indehaver afaalborg RegnskabskontorApS Direktør i Danilund Ejendomsinvest A/S Bestyrelsesformand for Ejerforeningen Lindholm Stationscenter Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Vesterbro 82 Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Bethaniagade Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Cand.merc. aud. (statsaut. revisor-studiet) -Aalborg Universitet Cand.jur. (jurist) -Aarhus Universitet Master of BusinessAdministration,Aalborg Business Institute Financial Manager - United Nations Development Programme, Laos (SydøstAsien) Pensions- og forsikringsrådgiver - BM-AssuranceA/S Kunderådgiver - Sparekassen Nordjylland Aktionærrådsmedlem - Spar Nord Bank Eugene Crean, bestyrelsesformand Hovedbeskæftigelse: Teknisk chef, DTE StampenA/S, Flauenskjold Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Teknisk uddannelse fra Cork, Irland SMD-tekniker, Flextronics, Pandrup SMD-tekniker, Bosch/Siemens, Pandrup Bo Pedersen, bestyrelsesmedlem Hovedbeskæftigelse: Selvstændig virksomhed Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Selvstændig virksomhed Assurandør,Assurancekontoret, Sindal. Forsikringskonsulent, Forsikringscentret, Esbjerg Side 6

7 Aktiviteter og fremtidsforventninger DK FormueplejeA/S hovedaktivitet er forvaltning af den i selskabet investerede kapital med henblik på at opnå et attraktivt langsigtet afkast for selskabets investorer. Dette sker gennem investeringer i ejendomssektoren i form af køb af ejerandele i ejendomsselskaber og udlån til ejendomssektoren. Herudover omfatter selskabets investeringsstrategi køb af såvel børsnoterede som ikke-noterede aktier og ejerandele i selskaber, som vurderes attraktive ud fra forventninger til afkast og risici. Investeringsstrategien omfatter tillige obligationsinvestering og udlån. Selskabets strategi omfatter også anvendelse af afledte finansielle instrumenter som futures og optioner til afdækning og eksponering på aktie, obligations og valutamarkederne. Sammensætningen af investeringspuljen vil blive fastlagt af bestyrelsen og direktionen på basis af ledelsens forventninger til ejendoms-, aktie- og rentemarkederne. Selskabet vil kunne trække sine investeringer ud af markederne, såfremt der forventes kursfald, eller selskabet vil kunne afdække sine risici helt eller delvist via futures og optionsmarkedet. DK Formuepleje A/S investeringsstrategi er tilrettelagt efter, at ledelsen ønsker en portefølje, som opfylder kravene til aktiv-sammensætningen i Aktieavancebeskatningslovens (ABL) 19. Når et selskab omfattes af ABL 19 betyder det, at selskabet er skattefrit og ikke skal betale selskabsskat. Beskatningsreglerne er nærmere omtalt på side 11. Selskabets nuværende investeringsportefølje består af børsnoterede aktier, obligationer og udlån. Selskabets fire største investeringer i børsnoterede aktier er i selskaberne Jeudan A/S, Victoria Properties A/S, Dan- Ejendomme HoldingA/S og Nordea BankA/S. Siden afslutningen af seneste regnskabsår har selskabet ikke foretaget væsentlige investeringer, men selskabet planlægger yderligere investeringer i fremtiden i forbindelse med kapitaludvidelser i selskabet. Selskabet er ikke afhængigt af patenter, licenser eller andre aftaler af grundlæggende betydning (fx om selskabsadministration eller formueforvaltning), ligesom selskabet ikke ejer eller er part i sådanne. DK Formuepleje A/S s formue forventes at vokse betydeligt over de kommende år gennem kapitaludvidelser og henlæggelse af akkumulerede overskud. Tabellen viser forventningerne til selskabets kapitalforhold, idet der påregnes kapitaludvidelser på 8 mio.kr. pr. år over de næste 5 år, samt et resultat på 9%afegenkapitalen ved årets begyndelse. År Årets resultat Kapitaludvideler Egenkapital ultimo Side 7

8 DK Formuepleje A/S År 3% 6% 9% Afkast og formueudvikling Mange investeringer og opsparinger laves uden tilstrækkelig opmærksomhed på krav til afkastet af investeringerne eller opsparingen, fordi fokus i stedet er rettet på, hvor stor en formue, der investeres her og nu, eller hvor meget man sparer op hver måned eller år. Vi har med tabellen og illustrationen på denne side ønsket at skabe mere fokus på betydningen af det årlige afkast, hvis man vil sikre sig en fornuftig formue, den dag man skal bruge sine investerede eller opsparede penge. Der er ikke taget hensyn til skat, idet beskatningen er individuel og afhænger af indkomsttype og de øvrige indkomstforhold hos den enkelte. Tabellen til højre og figuren nedenfor viser formueudviklingen for en kapital på kr ved forskellige årlige afkast på henholdsvis 3 % og 6 % samt 9 %. Det ses af figuren, at jo længere investeringsperioden er, desto større betydning har det årlige afkast for formuens størrelse Side 8

9 Invester sammen med os Når du køber aktier i DK Formuepleje A/S, overdrager du i realiteten ansvaret til os for, at dine investerede penge forvaltes bedst muligt. Dette er et ansvar som kræver både tillid og kompetencer. Med tillid mener vi, at du er nød til at stole på os som et professionelt investeringsfirma, såfremt du ønsker at købe aktier i DK FormueplejeA/S. Med kompetencer mener vi, at det ikke er nok, at vi som forvalter af dine penge er ærlige og reelle i vor handlemåde. Det er også en nødvendighed for sikre et tilfredsstillende afkast, at vi har erfaring og forstand på de investeringer, som selskabet foretager. Såfremt du ikke har den fornødne tillid til os eller tiltro til vore kompetencer, bør du investere dine penge i aktier i et andet selskab, hvor du har tiltro og tillid til de mennesker, som skal forvalte din formue. Når du foretager investeringer, skal du altid huske, at der er en sammenhæng mellem afkast og risiko. Og du bør også være opmærksom på, at en spredning af investeringerne er vigtigt for at reducere risikoen på din formue. Hos DK Formuepleje A/S arbejder vi ud fra princippet om, at vi skal lave bedre afkast på den investerede kapital end hvis pengene var placeret i banken eller på en pensionsordning i et forsikringsselskab eller pensionsselskab. Afkastet skaber vi ved at investere inden for områder, hvor vi har de kompetencer og den indsigt, der gør, at vi har gode forudsætninger for skabe et attraktivt resultat. Uanset hvilke sektorer der investeres i, kræver en professionel forvaltning, at man har indgående indsigt i området, og at man løbende overvåger markedsudviklingen. Selskabets investeringer vil være fokuseret på ejendomssektoren, hvor selskabets daglige ledelse har et indgående kendskab til markedet og dets muligheder og faldgrupper. Når du køber aktier i DK FormueplejeA/S drager du fordel af de kompetencer, som er opbygget i selskabet. Dine midler bliver investeret i et selskab, hvor ledelsen selv besidder en væsentlig kapitalandel og derfor har samme interesse som dig, nemlig at opnå det bedst mulige afkast af formuen samtidig med, at der ikke tages større risici end nødvendigt. DK FormueplejeA/S har en målsætning om, at selskabet skal forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 9 % på årsbasis. Men en investering i DK Formuepleje A/S er ikke en bankbog med en fast rente. Det er en aktieinvestering med udsving i afkastet, hvor der både vil være gode og dårlige år, og derfor anbefaler vi, at vore investorer har en længere investeringshorisont for midler placeret i selskabet. Side 9

10 DK Formuepleje A/S Direkte ejerskab uden omkostninger Når man køber aktier i DK Formuepleje A/S, kan man eje aktierne direkte, således at hverken forsikrings- /pensionsselskaber, banker eller investeringsforeninger skal have have administrationsomkostninger eller depotgebyrer for at administere aktierne i DK Formuepleje. Det har stor betydning for afkastet på lang sigt. Ved køb af aktier i DK Formuepleje registreres investors navn og adresseoplysninger i selskabets aktiebog. Selskabet udsteder kvittering til aktionæren for indskrivningen i aktiebogen med angivelse af aktiebesiddelsen og registreringstidspunktet. Der er ingen løbende udgifter forbundet med at eje aktierne på denne måde. En traditionel pensionsopsparing i et forsikringsselskab er ofte opbygget således, at forsikringsselskabet tager en procentdel af de årlige indbetalinger til administration, hvorefter den resterende del af årets indbetalinger tilskrives kundens konto. Herefter placeres opsparingen for eksempel i aktier i link-ordninger eller investeringsforeninger, hvor der tillige er årlige administrationsomkostninger på den investerede formue, som ofte er omkring 2 % årligt. Nedenstående tabel viser forskellen i opsparingen med og uden betaling af 2% årligt i administrationsomkostninger. Efter 35 år har de 2 % i omkostninger taget halvdelen af formuen!!! (se år 35 i tabel) Derfor anbefaler vi direkte ejerskab uden omkostninger for langsigtet investering. Adminstrationsomk. 2 % pr. år Formue ultimo før adm.omk. Adm. omk. 2% År Formue primo Afkast 9% Formue ultimo Adminstrationsomk. 0 % pr. år Formue ultimo før adm.omk. Adm. omk 0% År Formue primo Afkast 9% Formue ultimo og derfor anbefaler din bank os nok ikke!!! Administrationsomkostningerne, som du sparer, er naturligvis indtægter som bankerne mv. går glip af, og derfor skal du ikke regne med, at din bank synes, at det er smart, hvis du vælger os i stedet for en af de investeringsforeninger, som bankerne administrer og/eller formidler. Så tag roligt dette prospekt med til dit årlige økonomitjek i banken, men forvent ikke at bankrådgiveren skal klappe dig på ryggen for selv at beholde det stykke af kagen, som banken skulle have spist. Side 10

11 Skattemæsige forhold Beskatning af DK Formuepleje A/S DK FormueplejeA/S er et skattefrit investeringsselskab som defineret iaktieavancebeskatningslovens 19. Det betyder, at selskabets indkomst generelt er skattefri, bortset fra beskatning af aktieudbytte fra danske selskaber, for hvilke der skal betales en skat på 15 %. Skattefriheden for selskabet er fordelagtig og betyder, at selskabets overskud ikke reduceres af selskabsskat, bortset fra den nævnte skat på danske aktieudbytter. For at kunne omfattes af de attraktive regler i ABL 19 om skattefrihed, kræves at mindst 85 % af selskabets investeringer placeres i værdipapirer og fordringer omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. For en uddybning af disse regler, henvises tilaktieavancebeskatningsloven 19. Selskabet har i februar 2012 indhentet bindende forhåndssvar, hvori Skatterådet bekræfter, at selskabet opfylder kravene til at omfattes af reglerne for skattefrie investeringsselskaber. Beskatning af aktionærer Opgørelse af årets skattemæssige resultat på aktierne Gevinst eller tab på aktierne opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets udgang og aktiernes værdi ved indkomstårets start (lagerprincippet). Udbytte medregnes i indkomsten i det år, hvori udbyttebetalingen besluttes. Gevinst eller tab på aktier købt i indkomståret opgøres dog som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udgang og købsprisen med tillæg af købsomkostninger. På tilsvarende vis opgøres gevinst eller tab på solgte aktier som forskellen mellem værdien ved indkomstårets start og salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger. Beskatningen af det opgjorte skattemæssige resultat Fysiske personer, som har investeret med frie midler, medregner årets skattemæssige resultat under kapitalindkomsten. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af aktionærens øvrige skattepligtige indtægter og fradrag, jfr. Personskattelovens regler. Fysiske personer, som har investeret i selskabet med midler i virksomhedsskatteordningen, skal medregne årets skattemæssige resultat under virksomhedsindkomsten, jfr. Virksomhedsskattelovens regler. Aktie- og anpartsselskaber, som ejer aktier i DK Formuepleje A/S, skal medregne årets skattemæssige resultat i selskabets skattepligtige indkomst, jfr. Selskabsskattelovens regler. Side 11

12 DK Formuepleje A/S Oplysning om risici og hæftelse Investering i aktier involverer generelt større risiko end ved køb af stats- og realkreditobligationer. Værdien af aktierne i et investeringsselskab er en afspejling af selskabets værdier fratrukket gældsforpligtigelserne. Når man som aktionær investerer sammen med andre investorer via DK Formuepleje A/S, hæfter man på ingen måde for gæld optaget i forbindelse med selskabets finansiering, hvilket er direkte bestemt i Selskabsloven for at beskytte aktionærerne i et aktieselskab. Selskabets investorer kan således sove trygt om natten uden bekymringer om hæftelse for gælden. Ligeledes kan en aktionær aldrig blive pålagt at foretage yderligere indskud i selskabet, hvilket også er bestemt i Selskabsloven. Risikoen som aktionær er derfor afgrænset til den investerede kapital i selskabet uden risiko for ubehagelige overraskelser i forbindelse med hæftelse for selskabets gæld. Som aktionær er man medejer af selskabet, og afkastet på aktierne afhænger af selskabets evne til at forrente selskabsformuen. Afkastet af den investerede formue er underlagt svingninger i samfundsøkonomien, hvorfor der må forventes at kunne forekomme afvigelser i forhold til selskabets fremtidsforventninger og budgetter såvel i opadgående som nedadgående retning for de enkelte år såvel som for den samlede investeringsperiode. DK Formuepleje A/S har udelukkende investeringer i Danmark, idet ledelsen i selskabet er af den opfattelse, at udenlandske aktiviteter medfører særlige risici, som ledelsen ikke mener, at selskabet får kompensation for i form af højere afkast. For DK Formuepleje A/S gælder ligesom for andre investeringsselskaber, at den fremtidige værdi af selskabets aktiver dels afhænger af den generelle økonomiske udvikling i de markeder, som selskabet investerer i, og dels afhænger af udviklingen i de konkrete projekter, som selskabsformuen placeres i. Selskabet er således afhængigt af, at ledelsen er i stand til at udvælge attraktive investeringsemner, og at ledelsen forstår at forvalte investeringerne professionelt, således at afkastet optimeres. Side 12

13 Investering for pensionsmidler Såvel pensionsmidler som almindelig opsparing kan placeres i DK Formuepleje A/S. For pensionsordninger gælder dog mindstekrav til opsparingens størrelse, og mange pensionsordninger har herudover begrænsninger for, hvilke værdipapirer, der kan investeres i. Generelt gælder, at den andel af en pensionsordning, som kan placeres i ikke-børsnoterede aktier, afhænger af opsparingens størrelse i det enkelte pengeinstitut, som vist i nedenstående tabel. Er værdien af din pensionsordning under kr., vil det ikke være muligt efter gældende regler at placere nogen del af pensionsopsparingen i DK FormueplejeA/S. Ved investering via pensionsordninger skal du påregne stadig at skulle afholde udgifter til depotgebyrer og administrationsomkostninger efter gældende regler hos banken eller pensionsselskabet. Ønsker du at investere nogle af dine pensionsmidler i DK Formuepleje A/S, anbefales du at kontakte din bank, revisor eller anden rådgiver omkring de nærmere regler, herunder eventuelle begrænsninger i placeringsmulighederne, som måtte gælde for dine pensionsordninger. Værdi af pensionsopsparing (DKK) Grænse for investering i unoterede aktier (DKK) Reglerne for køb af ikke-børsnoterede aktier for midler på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter kræver, at den enkelte investering udgør mindst kr. De årlige værdistigninger på aktierne vil blive omfattet af en pensionsafkastbeskatning på 15 % af forskellen mellem værdien ved årets begyndelse og udgang. Herudover vil der ske sædvanlig beskatning ved udbetaling fra de pågældende rate- og kapitalpensioner efter de på udbetalingstidspunktet gældende regler. Side 13

14 DK Formuepleje A/S Oplysninger om selskabet Selskabets navn og adresse: Bestyrelsen: Direktionen: Revisor: Hjemsted: Stiftelsestidspunkt: Regnskabsår: Selskabsform: Vedtægtsmæssigt formål: Registrering i offentlige registre: Aktiekapital og udstedte aktier: DK FormueplejeA/S Vesterbro Aalborg Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Bestyrelsesformand Eugene Crean, Bredholtvej 22, 9381 Sulsted Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Bestyrelsesmedlem Bo Pedersen, Ø. Halne Hedevej 22, 9430 Vadum Direktionen består af: Direktør, cand.jur. Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Statsautoriseret revisor CarstenAndersen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Dusager 16, 8200 Aarhus N. I henhold til lov nr. 245 af , er det i selskabet bestemt i forbindelse med selskabets stiftelse, at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens bestemmelser, hvor revisor ikke påtegner selskabets regnskaber. Aalborg Kommune Selskabet er stiftet den 1. januar januar til 31. december (kalenderåret) Udsteder er et Aktieselskab, og selskabsformen er reguleret i lov nr. 470 af 12/06/ Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtigelser. For selskabets forpligtigelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver, jfr. selskabets vedtægter 3. Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder., jfr. selskabets vedtægter 2. Selskabet er registreret i følgende offentlige registre: Det Centrale Virksomhedsregister under CVR nr Erhvervsstyrelsen under CVR nr SKAT under CVR nr Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr , heraf nominel A-aktiekapital kr og nominel B-aktiekapital kr Alle aktier har en nominel værdi på kr Der er udstedt i alt stk. aktier, hvoraf stk. er A-aktier og stk. er B- aktier. Selskabet ejes af ejerne af de udstedte aktier, således at den enkelte aktionærs ejerandel svarer til dennes andel af det samlede antal udstedte aktier. Alle aktier har samme rettigheder i selskabet, bortset fra stemmeretten som er forskellig for A-aktier og B-aktier. For stemmeret gælder, at A-aktier har 10 stemmer pr. aktie, mens B-aktier har én stemme pr. aktie, jfr. selskabets vedtægter 5. Hele selskabskapitalen er fuldt indbetalt til selskabet. Der findes ikke aktier i selskabet, som ikke er fuldt indbetalte. Side 14

15 Warrants & konvertible obligationer: Koncernforhold: Stemmeretsbegrænsninger: Ejerskabsbegrænsninger: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse: Aktionærer omfattet af Selskabslovens 56. Selskabet har ikke udstedt warrants eller konvertible obligationer, og ledelsen har ingen planer om at sådanne skal udstedes fremover. Selskabet indgår ikke i noget koncernforhold. Ingen selskaber eller enkeltpersoner har bestemmende indflydelse over selskabet. For selskabet gælder ingen begrænsninger i aktionærernes udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen. Der findes ingen bestemmelser om begrænsninger i størrelsen på de enkelte aktionærers aktieposter i selskabet. Ved generalforsamlingsbeslutning den 3. januar 2012 blev bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet med indtil i alt stk B-aktier af én eller flere gange i perioden indtil 31. december Bemyndigelsen er indeholdt i selskabets vedtægter 15. Følgende aktionærer er noteret i selskabets fortegnelse over aktionærer, som besidder mere end 5 % af stemmerettighederne eller mere end 5 % af aktiekapitalen i selskabet, jfr. selskabslovens 56: DEP InvestA/S, Vesterbro 91, 9000Aalborg Christina Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Supattra Jensen, Vesterbro 82, 9000Aalborg Pavinee Jensen, Vesterbro 82, 9000 Aalborg Sidstnævnte 3 aktionærer er døtre af direktør Jens Jørgen Jensen. DEP Invest A/S ledes og ejes af direktør Jens Jørgen Jensen. Retstvister: Aktiebog og navnenotering: Selskabet er ikke involveret i retstvister, eller tvister af anden art. Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse. Selskabets aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebreve. Indkaldelse til generalforsamling: Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside: Indkaldelse sker således alene via selskabets hjemmeside, hvor meddelelse om generalforsamling vil være annonceret under fanen Generalforsamling. Side 15

16 DK Formuepleje A/S Oplysninger om det offentlige udbud af nye B-aktier Formålet med aktie-udbud: DK Formuepleje A/S har en investeringsportefølje, som p.t. består af aktiebesiddelse i børsnoterede ejendomsselskaber, udlån til ejendomssektoren og finansieringsaktiviteter. Selskabet har en egenkapitalandel omkring 50 % i forhold til balancesummen, som er med til at minimere selskabets afhængighed af banker og øvrige finansieringskilder. Formålet med dette udbud af aktier er at give flere investorer mulighed for at investere i selskabet samtidigt med, at der skabes råderum for en forøgelse af selskabets forretningsomfang under fastholdelse selskabets gode soliditetsforhold. Typen af de nye udbudte aktier: Pålydende værdi og antal udbudte aktier: De udbudte værdipapirer er nye B-aktier i DK Formuepleje A/S, jfr. lov nr. 470 af 12/06/2009 Lov om aktie- & anpartsselskaber (Selskabsloven). Kapitalforhøjelsen sker i henhold til Selskabslovens kapitel 10 ( ). Udbuddet omfatter stk. nye B-aktier, som udbydes til en tegningskurs, som fastsættes på basis af selskabets regnskabsmæssige indre værdi. Aktierne udstedes med en fast nominel værdi på kr. 100 pr. aktie. Ved fuldtegning af dette udbud tilføres selskabet yderligere nominel aktiekapital på kr i form af nye B-aktier til en forventet gennemsnitskurs á kr. 120,- svarende til et samlet tegningsprovenu på kr Rettigheder knyttet til aktierne: Omsættelighed: Udbudskurs: Aktiekapitalen i DK Formuepleje A/S er opdelt i A-aktier og B-aktier, som - bortset fra stemmeret - har samme rettigheder i enhver henseende, så som adgang til generalforsamling og ret til udbytte/likvidationsprovenu. For stemmeret gælder, at A- aktier har 10 stemmer pr. aktie, mens B-aktier har én stemme pr. aktie. De nye B-aktier får samme rettigheder i selskabet, som eksisterende B-aktier i selskabet. Såvel A-aktier som B-aktier i DK Formuepleje A/S er frit omsættelige, ligesom selskabet ikke har begrænsninger i antallet af aktier, som må være ejet af en enkelt aktionær. Ved udgangen af hvert kvartal (dvs , 30.06, og 31.12) udarbejder selskabet en Kvartalsopgørelse, som viser selskabets indre værdi pr. aktie med 2 decimaler. Den indre værdi pr. aktie beregnes som egenkapitalen delt med antal udestående aktier, idet egne aktier ikke medregnes i hverken formue eller antal udestående aktier. Udbudskursen i perioden fra 15. til 61. dag efter opgørelsesdatoen fastsættes som den indre værdi pr. aktie tillagt 1 kurspoint og oprundet til nærmest hele kurspoint. Udbudskursen i perioden fra 62. dag efter opgørelsesdatoen og indtil den 14. dag i efterfølgende kvartal fastsættes som den indre værdi pr. aktie tillagt 2 kurspoint og oprundet til nærmest hele kurspoint. Tillægget på 1 eller 2 kurspoint tillægges for at kompensere for forventet indtjening i perioden fra seneste opgørelse af indre værdi og indtil tegningstidspunktet. Ved starten af dette aktieudbud sker fastsættelsen af udbudskursen på basis af den indre værdi pr. aktie i henhold til kvartalsopgørelse pr Side 16 Indre værdi pr udgjorde 115,96 kr. i henhold til kvartalsopgørelse, der indgår i dette prospekt som bilag 2. Udbudskursen i perioden til udgør 115,96 + 1,00, der oprundes til nærmeste hele kurspoint, således at udbudskursen udgør 117 kr. pr. aktie. Udbudskursen i perioden til udgør 115,96 + 2,00, der oprundes til nærmeste hele kurspoint, således at udbudskursen udgør 118 kr. pr. aktie. På bais af Kvartalsopgørelse pr , vil der blive beregnet ny udbudskurs gældende fra Den nye udbudskurs gældende fra vil blive offentliggjort på den , osv.

17 Den indre værdi pr. aktie vil således blive beregnet ved udgangen af hvert kvartal og offentliggjort 14 dage efter kvartalets udgang sammen med beregning af ny udbudskurs for nye aktier, som er gældende fra den efterfølgende dag, jfr. principperne anvendt i bilag 2, som er kvartalsopgørelsen pr Tegning af aktier i henhold til udbudskursen gældende for perioden fra til kan kun ske efter startdatoen for dette aktieudbud, som er den Kvartalsopgørelse med opgørelse af indre værdi pr. aktie, samt herudfra beregnet tegningskurs for nye aktier offentliggøres på selskabets hjemmeside under fanen "Selskabsinformation". Offentliggørelse sker den 14. dag efter kvartalets udgang, således at den nye offentliggjorte tegningskurs er gældende fra den efterfølende dag. Udbudskursen forventes at ligge i intervallet mellem 117 kr. og 130 kr. pr. aktie. Udbudskursen under dette aktieudbud kan højst udgøre 130 kr. pr. aktie á nominelt kr Kvartalsopgørelse: Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder selskabet en kvartalsopgørelse udvisende selskabets nettoformue og indre værdi pr. aktie. Udarbejdelse af kvartalsopgørelsen sker efter værdiansættelsesprincipperne i Årsregnskabsloven (LBK. nr. 323 af 11/04/2011). For børsnoterede værdipapirer med en offentliggjort markedspris i form af seneste børskurs, er værdiansættelsen uafhængig af skøn uøvet af ledelsen ifm. værdiopgørelsen. For ikke-børsnoterede værdipapirer, udlån og andre aktiver, som ikke handles på en likvid markedsplads, indregnes aktiverne i balancen til markedsværdi under hensyn til tilgængelig information, herunder indtjeningsforventninger, renteniveau og likviditetsforhold, samt kendte handelspriser for tilsvarende aktiver. Værdiansættelsen kan indeholde skøn efter reglerne i Årsregnskabsloven og sker på basis af foreliggende information og forventninger på vurderingstidspunktet. Det kan senere vise sig, at forholdene ændrer sig, eller at forventningerne ikke realiseres, hvilket kan påvirke værdien af selskabets investeringer, og dermed den indre værdi af aktierne i selskabet. Minimumstegning: Betalingsfrist og tidspunkt for råderet over nytegnede aktier: Minimumstegning udgør 50 stk. nye B-aktier. Betaling for en afgiven aktietegning skal være modtaget af selskabet inden 5 hverdage efter, at tegningsordren er modtaget af selskabet. Accept af tegningsordrer sker først, når tegningsbeløbet er indbetalt. Ved accept af aktietegningen vil aktierne samme dag blive registreret i selskabets aktiebog, og aktietegner vil fra dette tidspunkt kunne råde over aktierne. Ved registrering i selskabets aktiebog fremsendes samtidigt skriftlig meddelelse til aktietegner med bevis for den foretagne registrering i aktiebogen. Selskabet udsteder ikke aktiebreve, og der sker således ikke udlevering af aktiebreve. Nye aktier registreres i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter aktieudbudets afslutning. Bestemmelser om fortegningsret: Ret til udbytte for nye aktier: Nærværende udbud af nye B-aktier sker uden fortegningsret for nuværende aktionærer. Nye aktier bærer ret til udbytte, der vedtages efter tegningstidspunktet. Selskabets nuværende udbyttepolitik er, at der ikke udloddes udbytte, idet hele årets resultat henlægges til selskabets egenkapital, således at værdien af aktierne i selskabet vokser mest muligt. Side 17

18 DK Formuepleje A/S Oplysninger om det offentlige udbud af nye B-aktier, fortsat Kildeskat af udbytte: Tildelingsmetode: Ved udbetaling af udbytte, er selskabet i henhold til skattelovgivningen forpligtiget til at tilbageholde kildeskat af udbytte. For år 2012 udgør kildeskatten 27 % af det deklarerede udbytte. Den tilbageholdte skat fremsendes af selskabet til skattemyndighederne, og beløbet vil blive modregnet i den endelige skat, som aktionæren skal betale til det danske skattevæsen, når årsopgørelse for indkomståret foreligger. Tildeling af nye B-aktier sker løbende under udbudsperioden, og tildeling vil ske inden 8 dage efter tidspunktet for selskabets modtagelse af såvel tegningsaftalen og tegningsbeløbet. Tegningsaftaler indsendt til selskabet uden at tegningsbeløbet for aktierne er overført til selskabet, vil først blive ekspederet, når betalingen er modtaget. Ved overtegning vil aktierne blive tildelt til investorer efter den rækkefølge, som tegningsaftaler, for hvilke tegningsbeløbet er indbetalt, er modtaget på selskabets kontor. Udbudsperioden: Garanter for aktieudbuddet: Handel med aktier i selskabet: Udbudsperioden starter den 14. maj Udbudsperioden løber frem til den 13. maj 2013, men udbudsperioden kan af selskabet lukkes tidligere, såfremt selskabet finder det hensigtsmæssigt eller aktieudbuddet er fuldtegnet. Aktieemissionen er ikke garanteret af banker eller andre garanter, eller overtaget i fast tegning af nogen. Udbuddet sker med en maksimumsgrænse på stk. nye B- aktier og uden nogen minimumsgrænse. Selskabets aktier er ikke optaget til handel på nogen regulerede markeder eller alternative markedspladser. Handel med aktier i selskabet kræver derfor indtil videre, at sælger og køber selv finder hinanden uden om en markedsplads. Selskabet planlægger at vokse gennem henlæggelse af overskud til egenkapitalen og gennem udbud af nye aktier, således at selskabet kan komme op i en størrelse, som gør det muligt og hensigtsmæssigt for selskabet at få selskabets aktier omfattet af en handelsfacilitet. Selskabets ledelse har som målsætning, at egenkapitalen i DK Formuepleje A/S skal overstige 50 mio.kr. forinden ledelsen iværksætter arbejdet med en at få selskabets aktier tilknyttet en handelsfacilitet. En handelsfacilitet kan være såvel et EU-reguleret marked som alternative handelssteder som First North eller Dansk OTC. Det afgørende vil være, at der bliver mulighed for køb og salg af selskabets aktier uden for store omkostninger og med en acceptabel likviditet i aktien. Selskabets generalforsamling vil af selskabets ledelse få forelagt forslag til optagelse på en handelsfacilitet, når selskabet anses for at have opnået en tilfredsstillende størrelse, hvilket som udgangspunkt vil være en egenkapital på mindst 50 mio. kr. Ved beslutning om børsnotering, vil der blive udarbejdet et børsprospekt efter Værdipapirhandelslovens regler og den pågældende markedsplads bestemmelser. Vederlag i forbindelse med udbuddet af aktier: Hverken bestyrelsen eller direktionen modtager særligt vederlag i forbindelse med dette udbud af B-aktier i selskabet. Ligeledes ydes der ikke provision eller honorar til investeringsrådgivere eller pengeinstitutter i forbindelse med dette udbud af aktier. Side 18

19 Erklæring fra udsteder Erklæring Undertegnede, som er ansvarlig for dette prospekt, erklærer hermed, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vor overbevisning indeholder de oplysninger, som vi anser for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over DK Formuepleje A/S aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de aktier, som ved nærværende emission, udbydes til offentligheden. Prospektet skal læses i sammenhæng med selskabets Årsrapport for 2011, som indgår som bilag til dette prospekt. Selskabets Årsrapport for 2011 indeholder selskabets årsregnskab og finansiel information for selskabet. Der er ikke udarbejdet perioderegnskaber efter aflæggelsen af Årsrapport for 2011, ligesom det oplyses, at der ikke er sket væsentlige begivenheder i perioden siden den 31. december 2011, som er afslutningdatoen for Årsrapporten for 2011 eller ændringer i selskabets fremtidsforventninger, som kan have væsentlig betydning for vurderingen af udstederen. Dette prospektet er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 222 af 10. marts Aalborg, den 01. maj Bestyrelsen Eugene Crean Bo Pedersen Jens Jørgen Jensen Teknisk chef Selvstændig Direktør Bredholtvej 22 Ø. Halne Hedevej 22 Vesterbro Sulsted 9430 Vadum 9000 Aalborg Direktionen Jens Jørgen Jensen Direktør Vesterbro Aalborg Side 19

20 DK Formuepleje A/S Selskabets vedtægter 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er DK Formuepleje A/S og selskabets hjemsted eraalborg Kommune. 2. Selskabets formål Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder. 3. Hæftelse for selskabets forpligtigelser Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver. 4.Aktiekapital Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en fast nominel værdi på 100 kr. pr. aktie. Der er i alt udstedt stk. aktier, der er fordelt på stk.a-aktier og stk. B- aktier. 5.Aktieklasser og stemmerettigheder Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie har 10 stemmer pr. aktie og hver B-aktie har én stemme pr. aktie. Ved forhøjelse af aktiekapitalen med fortegningsret har indehavere af A-aktier fortrinsret til tegning af nyea-aktier og indehavere af B-aktier har fortrinsret til tegning af nye B-aktier, såfremt forhøjelsen af aktiekapitalen i aktieklasserne er forholdsmæssig i forhold til aktieklassernes pålydende værdi før forhøjelsen. Sker kapitalforhøjelse med fortegningsret alene med aktier i én af aktieklasserne, har alle aktionærer, uanset aktieklasse, forholdsmæssig fortegningsret til forhøjelsesbeløbet, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer anden beslutning. I øvrigt hara-aktier og B-aktier samme rettigheder. 6.Aktiebog, navnenotering og omsættelighed Aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre bestyrelsen beslutter dette. Udstedte aktiebreve, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende aktiebreve, som ikke er omsætningspapirer. Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse. Enhver aktionær er pligtig at holde selskabet orienteret om sin aktuelle adresse. Erhvervelse eller overdragelse af aktier til sikkerhed eller eje skal for at have retsvirkning over for selskabet og Side 20 tredjemand noteres i selskabets aktiebog. Ved pantsætning noteres tillige, hvorvidt pantsætningen omfatter stemmeretten knyttet til aktierne. Meddelelse om overdragelse af aktier skal anmeldes af erhververen på en af selskabet udarbejdet anmeldelsesblanket, og erhververen er ansvarlig for at sikre, at overdragelsen er sket retmæssigt. Der udstedes kvittering for indførelsen i aktiebogen. Selskabets aktier er frit omsættelige. 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Jylland eller på Sjælland efter bestyrelsens beslutning. Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt han har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Forslag, som af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige selskabets årsrapport være tilgængelige på hjemmesiden: 8. Dagsorden og ledelse af generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. f) Valg af medlemmer til bestyrelsen. g) Valg af revisor. h) Eventuelt.

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

Årsrapport for år 2011. for. Danilund Ejendomsinvest A/S

Årsrapport for år 2011. for. Danilund Ejendomsinvest A/S Danilund Ejendomsinvest. Årsrapport for år 2011 for Danilund Ejendomsinvest A/S Selskabsoplysninger Selskabets navn DANILUND EJENDOMSINVEST A/S og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere