AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands."

Transkript

1 S S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var gengið frá samkomulagi milli ríkisstjórna Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Samkomulagið tekur gildi hinn 1. janúar Orðsendingaskiptin eru birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. Fylgiskjal Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. september Einar Ágústsson. Pétur Thorsteinsson. 1. Orðsending danska sendifulltrúans til utanríkisráðherra Íslands. Reykjavík, den 10. september Jeg har den ære at henvise til rekommandation nr. 9 fra den Internationale Civile Luftfartsorganisations 2. konference om fællesfinancieringsoverenskomsterne af 1956, hvilken konference afholdtes i Paris fra den 27. marts til den 5. april 1973,samt til denne rekommandations godkendelse af nævnte organisations råd den 29. maj Rekommandationen tager sigte på en sammenlægning af lufttrafiktjenesterne i det nordatlantiske område for derved at lette lufttrafikkontrollen med luftfartöjer, der gennemflyver dansk luftrum over Grönland. På et möde i Köbenhavn den 30. april og 1. maj 1974 i en arbejdsgruppe nedsat af ICAO s North Atlantic System Planning Group, sem ICAO s generalsekretær havde overdraget opgaven af undersöge problemerne med sammenlægning af lufttrafiktjensterne viste en cost/benefit beregning, at den for luftfarten bedste lösning ville være, at lufttrafiktjenesterne over Grönland blev overtaget af Reykjavík Oceanic Control. Under henvisning til foranstående og til de under et möde i Montreal den 12. november 1974 mellem repræsentanter for luftfartsmyndighederne i Danmark, Island og Canada stedfundne dröftelser og vedrörende visse detaljer med hensyn til overdragelse af områdekontrollen til Island, har jeg den ære at foreslå en aftale af fölgende indhold mellem Danmarks regering og Islands regering: 1) Danmark overdrager til Island og forudsat udgifterrne herved refunderes, påtager Island sig ansvaret for ydelse af lufttrafiktjenester for den del af det grönlandske luftrum, således som angivet 1) Danmörk felur Íslandi og Ísland tekur að sér, svo framarlega sem kostanður þar að lútandi verði endurgreiddur, að veita flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, eins og nánar er tilgreint í

2 S i det vedhæftede tillæg. 2) De under punkt 1 overdragne funktioner skal udöves i overensstemmelse med bestemmelserne i den i Chicago den 7. december 1944 undertegnede konvention om International Civil Luftfart og i overrensstemmelse med den Internationale Civile Luftfartsorganisations planer, som det er anbefalet medlemsstaterne at fölge, og som er vedtaget af Island og af Danmark. 3) Overdragelse til Island af lufttrafiktjenesterne i luftrummet over Grönland vil hverken helt eller delvis ophæve Danmark s surverænitet over det grönlandske höjhedsområde. 4) Fremmede staters militære luftfartöjer må ikke uden forud indhentet tilladelse fra dansk myndighed overflyve grönlandsk höjhedsområde. 5) Danmark stiller de i vedhæftede tillæg angiven kommunikationsfaciliteter til rådighed for Island ved ydelsen af lufttrafiktjenester. 6) Med henblik på at bringe regler og fastlagte fremgangsmåder samt hjælpemidler og tjenester i overensstemmelse med ændringer i ICAO-rekommandationer eller i andet öjemed, kan tillæget fra til til anden ændres ved aftale mellem de to landets luftfartsdirektorater. 7) Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar ) Nærværende aftale kan af hver af parterne bringes til ophör den 31. december et hvilket som helst år ved skriftlig henvendelse til pågældende regering senest den 1. januar samme år. meðfylgjandi fylgiskjali. 2) Þau verkefni, sem um ræðir í 1. gr., skulu leyst af höndum í samræmi við ákvæði samningsins um alþjóðaflugmál, sem undirritaður var í Chicago hinn 7. desember 1944, svo og í samræmi við þau ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem mælst er til að aðildarríkin fylgi og samþykkt hafa verið af Danmörku og Íslandi. 3) Enda þótt Íslandi sé falin flugumferðarþjónusta í lofthelgi Grænlands raskar það á engan hátt fullveldisrétti Danmerkur yfir grænlensku yfirráðasvæði. 4) Danmörk lætur Íslandi í té fjarskiptakerfi, sem lýst er í meðfylgjandi fylgiskjali, til afnota við flugumferðarþjónustu. 5) Í því skyni að reglur og vinnuaðferðir, svo og stöðvar og þjónusta, verði í samræmi við breytingar á tilmælum ICAO, eða í öðrum tilgangi, er heimilt að breyta fylgiskjalinu með samkomulagi milli flugmálastjórna ríkjanna tveggja. 6) Samkomulag þetta tekur gildi hinn 1. janúar ) Samkomulagi þessu er hvorum aðila um sig heimilt að segja upp hinn 31. desember ár hvert með skriflegri tilkynningu til hlutaðeigandi ríkisstjórnar eigi síðar en hinn 1. janúar sama árs. 8) Samkomulagi þessu er hvorum aðila um sig heimilt að segja upp hinn 31. desember ár hvert með skriflegri tilkynningu til hlutaðeigandi ríkisstjórnar eigi síðar en hinn 1. janúar sama árs.

3 S Såfremt ovenstående forslag kan godkendes af Islands regering, har jeg den ære at foreslå, at nærværende note tillige með tillægget dertil og Deres Ekscellences svar betragtes som udgörende en aftale om dette anliggende mellem de to regeringer. Modtag, hr. Udenrigsminister, forsikringen om min mest udmærkede höjagtelse. Hans Ekscellence Udenrigsminister Einar Ágústsson Reykjavík. Tyge Kappel Chargé d affaires a.i. TILLÆG til aftale mellem Island og Danmark angående tilvejebringelse af lufttrafiktjenester inden for nærmere angivet luftrum. 1. Det af Danmark til Island i medför af nærværende aftale overdragne ansvar omfatter fölgende: 1.1 Områdekontroltjeneste. Flyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste. Tilvejebringelse af områdekontroltjeneste, flyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste på 24 timers basis inden for fölgende luftrum; Vandrette grænser: Området begrænset af en linie mellem N, V; N, V; V; N, V; N; V; N; N; V; N, V; Nordpolen; N V; N, V; N, V; N, V; og udgangspunktet. Lodrette grænser: Nedre grænse: FL 195. (Lavest anvendelige FL er FL 200). Övre grænse: Ubegrænset. Note: Det forudsættes, at tilvejebringelsen af lufttrafiktjenester inden for luftrummet under det ovenfor omhandlede luftrum varetages af FIC SÖNDRESTRÖM, med undtagelse af Söndreström og Thule terminalområder samt kontrolzoner, hvor tilvejebringelsen Fylgiskjal með samkomulagi milli Íslands og Danmerkur varðandi flugumferðarþjónustu í nánar tilteknu loftrými. 1. Ábyrgð sú, sem Danmörk framselur til Íslands samkvæmt samkomulagi þessu, er eftirfarandi: 1.1 Flugstjórnarsvæðis-, flugupplýsinga- og viðbúnaðarþjónusta. Flugstjórnarsvæðis-, flugupplýsinga- og viðbúnaðarþjónustu skal veita allan sólarhringinn innan eftirfarandi loftrýmis: Lárétt mörk: Svæðið takmarkast af línu milli N, V; N, V; N, V; N, V; N; V; N, Vd; N, V; norðurheimskaut; N, V; N, V; N, V; N, V; N, V; og upphafspunkts. Lóðrétt mörk: Neðri mörk: FL 195 (Lægsta nothæft fluglag er FL 200). Eftri mörk: Ótilgreind. Aths.: Gert er ráð fyrir að flugumferðarþjónusta innan loftrýmisins fyrir neðan ofangreint loftrými verði á vegum FIC SÖNDRESTRÖM, að undanteknum Söndreström- og Thuleaðflugsstjórnarsvæðum og flugstjórnarsviðum, þar sem flugumferðarþjónusta verður á vegum Bandaríkjanna.

4 S af lufttrafiktjenester varetages af USA. Höjest andvendelige FL er FL Regler og fastlagte fremgangsmåder vedrörende flyvninger inden for det under 1.1 omhandlede luftrum. 2.1 Lufttrafikregler. Lufttrafikreglerne skal være de i Annex 2 til den internationale civile luftfartskonvention indeholdte, og som ændret ved afvigelser notificeret af Danmark. Overflyvning over grönlandsk område skal ske under overholdelse af AIP Grönland og Færöerne, afsnit GEN og FAL. 2.2 Lufttrafiktjenester. ICAO-dokumenter, som finder anvendelse af tilvejebringelsen af lufttrafiktjenester: Annex 11 - Air Traffic Services, PANS RAC DOC RAC/501*, Regional supplementary Procedures, part 2 (RAC), applicable to the NAT region, DOC 7030*. *Som ændret ved afvigelser, hvis nogle, Island og Danmark er enedes om. 3. Kommunikationstjeneste. 3.1 ICAO-dokumenter, sem finder anvendelse på tilvejebringelse af kommunikationstjeneste: Annex 10 Aeronautical Telecommunications*, Regional Supplementary Procedures Part 2 (COM), applicable to the NAT Region, DOC 7030*. *Som ændret ved afvigelser, hvis nogle, Island og Danmark er enedes om. 3.2 Danmark vil træffe foranstaltninger til tilstedeværelsen af fölgende hjælpemidler: Fast tjeneste AFTN AFTN central i Söndre Strömfjord med fölgende forbindelser: Söndre Strömfjord - Goose Söndre Strömfjord - Reykjavík Hæsta nothæft fluglag er FL Reglur um vinnuaðferðir í sambandi við flug innan þess loftrýmis, sem tilgreint er í gr Flugreglur. Flugreglur skulu vera samkvæmt viðbæti nr. 2 (ICAO Annex 2), með þeim frávikum sem Danmörk hefur tilkynnt. Flug yfir Grænlandi skal vera í samræmi við ákvæði AIP Grænlands og Færeyja, kafla GEN og FAL. 2.2 Flugumferðarþjónusta. ICAO skjöl, sem nota skal við flugumferðarþjónustu: Annex 11 - Air Traffic Services, PANS RAC DOC RAC/501*), Regional Supplementary Procedures, part 2 (RAC), applicable to the NAT region, DOC 7030*). *Eins og þeim kann að vera breytt með frávikum, sem Danmörk og Ísland eru ásátt um. 3. Fjarskiptaþjónusta. 3.1 ICAO skjöl sem nota skal við fjarskiptaþjónustu: Annex 10 - Aeronautical Telecommunications*), Regional Supplementary Procedures Part 2 (COM), applicable to the NAT region, DOC 7030*). *Eins og þeim kann að vera breytt með fráviku, sem Danmörk og Ísland eru ásátt um. 3.2 Danmörk mun sjá um að eftirfarandi búnaður sé fyrir hendi: 3,2,1 Fjarskipti milli staða AFTN AFTN-miðstöð í Söndre Strömfjord með eftirfarandi fjarritarásum: Söndre Strömfjord - Goose Söndre Strömfjord - Reykjavík Söndre Strömfjord - Thule Söndre Strömfjord - Kulusuk/Mesters Vig/Narssarssuaq o.s.frv Talrásir.

5 S Söndre Strömfjord - Thule Söndre Strömfjord - Kulusuk/Mesters Vig/Narssarssuaq etc AFS Talekredslöb via Söndre Strömfjord for at forbinde Reykjavík med: Gander OAC Edmonton ACC Söndre Strömfjord Radio/FIC/APP Thule APP Bevægelig tjeneste Söndre Strömfjord A/G tjeneste på fölgende frekvenser: 2868 khz 5624 khz 8910 khz khz khz 4. Måleenheder. Luftfartsstationer skal i radiokorrespondance med luftfartöjer anvende de i ICAO Annex 5, Blue Table angivne måleenheder. 5. Luftfartsinformationer. Luftfartsinformationer vedrörende islandske lufttrafiktjenesteenheder og kommunikationsstationer, som betjener lufttrafikken, der flyver i det til Island delegerede luftrum, samt eventuelle ATSruter vil blive bekendtgjort i den islandske AIP. Talrásir um Söndre Strömfjord, er tengi Reykjavík við: Gander OAC Edmonton ACC Söndre Strömfjord Radio/FIC/APP Thule APP Fjarskipti við loftför Söndre Strömfjord farstöðvaþjónusta á eftirfarandi tíðnum: 2868 khz 5624 khz 8910 khz khz 127,9 MHz 4. Mælieiningar. Í fjarskiptum við loftför skulu stöðvar nota nælieiningar samkvæmt,,bláu töflunni" í ICAO viðbæti nr Flugupplýsingar. Flugupplýsingar varðandi íslenskar flugumferðarþjónustudeildir og fjarskiptastöðvar, er þjóna flugumferð í því loftrými, sem framselt er til Íslands, svo og hugsanlegar ATS-flugleiðir, eru birtar í,,aip Iceland". 2. Svar utanríkisráðherra Íslands til danska sendifulltrúans. Herra sendifulltrúi Reykjavík, 10. sept Ég leyfi mér að vísa til erindis yðar í dag viðvíkjandi ráðgerðu samkomulagi milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands í samræmi við niðurstöður af viðræðum og könnunum hlutaðeigandi aðila aðallega innan vébanda Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO). Vil ég hér með tjá yður, að ríkisstjórn Íslands fellst á tillögu yðar um að gert verði milli ríkisstjórna Íslands og Danmerkur samkomulag um þetta efni með þeim ákvæðum sem lýst er í erindi yðar og fylgiskjali þess. Ennfremur er samþykkt sú tillaga, að með áðurnefndu erindi yðar ásamt fylgiskjali og þessu svarerindi mínu skuli teljast stofnað til umrædds samkomulags milli ríkisstjórnanna tveggja.

6 S Með erindi þessu fylgir íslenskur texti samkomulagsins í heild (prentaður við hlið danska textans hér að framan.) Ég votta yður, herra sendifulltrúi, enn á ný sérstaka virðingu mína. Herra sendifulltrúi Tyge Kappel, danska sendiráðið, Reykjavík. Einar Ágústsson

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 9, 26. januar 2010 I medfør af 54, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7.

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger

ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger ATS-instruks 13 Lufttrafiktjenestemeldinger Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Initiering og udveksling af ATS-meldinger 1.2 Meldekontorer (ARO) 2. Kategorier af meldinger 2.1 Generelt 2.2 Meldinger vedrørende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008 23.1.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 19/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere