Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing"

Transkript

1 Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg

2

3 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Indholdsfortegnelse Lastfastsættelse Referencer og beregningsforudsætninger Fastsættelse af egenlast Fastsættelse af nyttelast Fastsættelse af ulykkelast Fastsættelse af snelast efter DS/EN Fastsættelse af vindlast efter DS/EN Vindhastighed og hastighedstryk Bestemmelse af formfaktorerne for vindtryk Formfaktor for det indvendige vindtryk Friktionskraft på tagene på grund af vind B4-2-F12-H130

4

5 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Lastfastsættelse Denne rapport dokumenterer fastsættelsen af de forskellige laster som påvirker konstruktionen. De værdier for bredde, længder og højder m.v. der er fastsat i de enkelte afsnit er skønnet, og er derfor ikke helt i overensstemmelse med de endelige dimensioner af konstruktionen. De er dog fastsat således at de er på den sikre side. 1. Referencer og beregningsforudsætninger I dette kapitel opgøres de referencer og beregningsforudsætninger der er anvendt i forbindelse med lastfastsættelsen. Eurocodes og anden litteratur Beregningerne i lastfastsættelsen er baseret på følgende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Eurocode 1 Laster DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlaster og nyttelaster for bygning DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster - Snelast DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster Vindlast Nationale annekser DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 Nationalt anneks til DS/EN Egen- og nyttelast Nationalt anneks til DS/EN Snelast Nationalt anneks til DS/EN Vindlast Anden Litteratur Teknisk Ståbi, 21. Udgave Produktblade Konstruktionselement Producent Kilde Træuldbetonplader Troldtek akustik Colorsteel 19 Corus Byggesystemer A/S Limtræ Lilleheden Nesporexplade Ivarsson al2.pdf Dampspær Icopal Vindspær Icopal Kran Abus B4-2-F12-H130 1

6 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse 2. Fastsættelse af egenlast For egenlasten henvises der til Bilag L-1 - Egenlast, hvor alle egenlaster kan ses. 3. Fastsættelse af nyttelast Af nyttelaster haves der kranens maksimale løftekapacitet, nyttelast på tage og nyttelasten på den indskudte etage. For kranens vedkommende haves den maksimale virkende last, når kranen befinder sig lige under en understøtning til 59,7 kn, som er inklusiv en stødfaktor. Den maksimale vandret virkende last, når kranen befinder sig under en understøtning, haves til 2,1 kn. For taget skal der regnes med en punktlast på 1,5 kn, som placeres hvor det pågældende konstruktionselement vil udsættes for det største moment hhv. udbøjning. Nyttelasten opstår, når en person skal udføre arbejde på taget. 4. Fastsættelse af ulykkelast Kranens bufferlast tages med i dimensionering som ulykkelast. Bufferlasten haves fra kranens produktblade til 9,1 kn. 5. Fastsættelse af snelast efter DS/EN Snelasten på konstruktionen bestemmes ud fra følgende formel: = hvor er formfaktoren for snelasten, er eksponeringsfaktoren, er den termiske faktor og er den karakteriske værdi for snelast (terrænværdi). I Danmark sættes terrænværdien til 0,9 /. 1 Eksponeringsfaktoren bør tage hensyn til udvikling fremover i det omkringliggende område. vælges til 0,8 da det antages at området er vindblæst. Dette skyldes at der haves et fladt, fritliggende område, som er udsat til alle sider, uden eller med kun lidt afskærmning fra terræn, højere bygværker eller træer. 2 Dette betyder at der er væsentlig fjernelse af sne på selve bygningen pga. vind. fastsættes til 1,0. 3 Formfaktoren sættes på selve fabrikationshallen til 0,8 da taghældning ligger mellem Herudfra kan den karakteristiske snelast på fabrikationshallen findes: =0,8 0,8 1,0 0,9 / =0,58 / Da bygningen konstrueres med sadeltag, bør der tages højde for forskellige lastarrangementer, se Figur 1 på næste side. 1 Generelle laster Snelast - DS/EN DK NA: , side 4 2 Generelle laster Snelast - DS/EN , side 20 (da) 3 Generelle laster Snelast - DS/EN , side 20 (da) 4 Generelle laster Snelast DS/EN , side 21(da) 2 B4-2-F12-H130

7 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Figur 1: Formfaktoren for snelast Sadeltag Der haves den samme hældning på taget på begge sider af midten, derved bliver = =5. Det giver de nedenstående værdier. For tilfælde (i), haves der 0,58 / på begge sider. Snelasten er altså jævnt fordelt på hele taget. For tilfælde (ii) haves der 0,29 / på den ene side og 0,58 / på den anden side. For tilfælde (iii) haves der 0,58 / på den ene side og 0,29 / på den anden side. Ophobning af sne Op mod fabrikationshallens gavl ønsker bygherren en overdækket oplagsplads. Dette betyder at der haves et tag som støder op til et højere bygværk og dermed kan der forekomme ophobning af sne på det lavere liggende tag, se Figur 2. Figur 2: Formfaktoren for tage, som støder op til højere bygværker. 5 5 Generelle laster Snelast DS/EN , side 27(da) B4-2-F12-H130 3

8 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse Snelasten på konstruktionen bestemmes stadig ud fra følgende formel: = Terrænværdien sættes stadig til 0,9 /. Den termiske faktor sættes til 1,0. Eksponeringsfaktoren vil derimod ændres og den vælges til 1,0 da det antages at fabrikationshallen medfører at halvtaget er i læ. Formfaktoren vil derimod ændre sig. Da taget over oplagringspladsen også har en hældning på 5, vil fortsat være 0,8. findes udfra formlen: = + hvor er formfaktoren for den snelast der kommer på grund af nedskridende sne fra det øvre liggende tag. Den sættes i dette tilfælde til 0, da der haves en hældning på 5. er formfaktoren der kommer fra påvirkningen af vind, denne findes ved den mindste værdi af: = + h 2h hvor y er sneens specifikke tyngde der sættes til 2 /. 6 Længden af fabrikshallen sættes til 49 m og bredde af oplagspladsen sættes til 10 m. Et gennemsnit for højde forskellen h mellem fabrikshallens tag og halvtaget findes til 1,5 m ,5 =19,67 = 2 / 1,5 0,9 / =3,33 Ud fra denne beregning ses det at 19,67>3,33, derfor bruges 3,33 til videre beregning. =0+3,33=3,33 Længde af sneophobningen kan så bestemmes: =2 h=2 1,5 =3 sættes ud fra dette til 5m, da det anbefales at Dette giver at der for tilfælde (i) er en last på 0,58 / og for tilfælde (ii) er en last i ly fra fabrikshallen 3,7 / og 0,58 / for resten af halvtagets længde. En oversigt over snelasterne ses også i Bilag L-1 - Snelast. Der forsættes med fastsættelse af vindlasten i det næste afsnit. 6 Generelle laster Snelast DS/EN , side 26(da) 7 DS/EN , Side 26 4 B4-2-F12-H130

9 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Fastsættelse af vindlast efter DS/EN I dette afsnit fastsættes vindlasten på fabrikshallen og halvtaget. Afsnittet er inddelt i to dele. Den første del omhandler beregning af peakhastighedstrykket q p som bruges til at beregne vindtrykket på facader og tagflader. Den anden del indeholder en bestemmelse af formfaktorerne for både det udvendige tryk c pe og det indvendige tryk c pi. Ud fra formfaktorerne findes vindlasten. Som forudsætning til bestemmelse af vindlasten, skønnes højden z af fabrikationshallen indledningsvis til 9 m. En oversigt over de fundne vindlaster ses i Bilag L-1 - Vindlast. 6.1 Vindhastighed og hastighedstryk I beregning af vindhastigheden indgår basisvindhastigheden v b. Denne beregnes ved =, [1.1] hvor c dir er retningsfaktoren, som konservativt sættes til 1,0, se Tabel 1 c season er årstidsfaktoren, som sættes til 1,0, se Tabel 2 v b,0 er grundværdien for basisvindhastigheden, som bestemmes nedenunder. Tabel 1: Viser retningsfaktorens kvadrat cdir2 for den pågældende vindretning. 8 Tabel 2: Viser årstidsfaktorens kvadrat c season 2 for den pågældende kalendermåned. Der vælges at bruge retningsfaktoren til 1,0, da dette giver den største vindbelastning. Årstidsfaktoren sættes til 1,0, da der ikke er tale om en midlertidig konstruktion, som f.eks. et byggestillads. Grundværdien for basisvindhastigheden I det danske nationale anneks DS/EN DK NA: 2010 fremgår det, at der anvendes en grundværdi på 24 m/s bortset fra en 25 km bred zone langs Vestkysten. Ved vestkysten skal der anvendes en grundværdi på 27 m/s og der interpoleres mellem disse, når en konstruktion befinder sig i zonen. Placering af projektet i forhold til denne zone ses på Figur 3. 8 DS/EN DK NA: 2010, side 4 B4-2-F12-H130 5

10 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse Figur 3: Viser et kort over afstanden af fabrikationshallen til zonens grænse, hvor der skal regnes med en grundværdi for basisvindhastighed på 27 m/s. Da projektet ligger 12 km fra Vestkysten, giver interpolationen følgende grundværdi for basisvindhastigheden:, =24 / + 27 / 24 / =25,56 / Dermed fås basisvindhastigheden ud fra ligning 1.1 til: =1,0 1,0 25,56 / =25,56 / Middelvind For at kunne beregne peakhastighedstrykket, skal middelvindhastigheden v m (z) i en højde z over terræn findes. Denne størrelse bestemmes på følgende måde: = [1.2] hvor c r (z) c o (z) er ruhedsfaktoren, som bestemmes nedenunder er orografifaktoren, som regnes til 1,0, da det antages at terræn er meget fladt. 9 9 DS/EN , side 19 (da) 6 B4-2-F12-H130

11 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Ruhedsfaktoren Ruhedsfaktoren tager højde for middelvindhastighedens variation på grunden som følge af højden over terræn og ruhed af terræn til luv for konstruktionen i den betragtede vindretning. Ruhedsfaktoren c r (z) bestemmes på følgende måde: = for [1.3] hvor k r z z 0 er terrænfaktoren afhængigt af ruhedslængden z 0. Terrænfaktoren bestemmes nedenunder er højden af bygningen er ruhedslængden z min er minimumshøjden, der fremgår af Tabel 3 z max er maksimalhøjden, der regnes til 200 m. 10 Ruhedslængden bestemmes efter følgende ligning: =0,19,, [1.4] hvor z 0,II findes til 0,05 m (terrænkategori II, se Tabel 3) Tabel 3: Viser terrænkategorier og terrænparametre z 0 og z min. 11 I dette projekt haves der terrænkategori II vest for grunden, men da der haves en glattere terrænkategori i en afstand på mindre end 1 km (se Figur 4), anvendes terrænkategori I. 10 DS/EN , side 20 (da) 11 DS/EN , Tabel 4.1, side 20 (da) B4-2-F12-H130 7

12 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse Figur 4: Viser et kort, hvor der er tegnet en cirkel med 1 km radius omkring projektets område. Valget medfører at z 0 sættes til 0,01 m og z min er lige med 1 m jf. Tabel 3. Dermed fås ruhedslængden k r med ligning 1.4 til:, 0,01 =0,19 0,05 =0,17 Da fabrikationshallens højde bliver skønnet til 9 m, haves der 9 jf. ligning 1.3. Hermed kan ruhedsfaktoren c r (z) ud fra ligning 1.3 findes til: 9 =0,17 9 0,01 =1,15 Hvis betingelsen ikke har været opfyldt skulle der bruges en anden formel til at bestemme ruhedsfaktoren. Denne formel er dog udeladt. Ud fra ligning 1.2 beregnes middelvindhastigheden v m (z) til: 9 =1,15 1,0 25,56 / =29,52 / Vindens turbulens Turbulensintensiteten I v (z) i højden z indgår også i beregning af peakhastighedstrykket. Turbulensintensiteten beregnes efter følgende ligning: = for [1.5] 8 B4-2-F12-H130

13 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 hvor σ v v m (z) er turbulensens standardafvigelse, som beregnes nedenunder er middelvindhastigheden, der er beregnet til 29,52 m/s Turbulensens standardafvigelse σ v bestemmes af ligning: = [1.6] hvor k r er ruhedslængden, der er regnet ud til 0,17 v b er basisvindhastigheden, der er regnet ud til 25,56 m/s k I er turbulensfaktoren, der sættes til 1,0. 12 Dermed beregnes turbulensens standardafvigelse σ v af ligning 1.6 til: =0,17 25,56 / 1,0=4,35 / Da betingelsen er opfyldt, bestemmes turbulensintensiteten I v (z) ud fra ligning 1.5 til: 4,35 / 9 = 29,52 / =0,147 Have betingelsen ikke været opfyldt, skulle der anvendes en anden formel. Denne formel er dog udeladt. Peakhastighedstryk Med de fundne størrelser kan peakhastighedstrykket q p (z) i højden z beregnes. =[1+7 ] [1.7] hvor I v (z) er turbulensintensiteten, der er regnet ud til 0,147 ρ er luftens densitet, som er 1,25 kg/m 3 v m (z) er middelvindhastigheden, der er regnet ud til 29,52 m/s Ud fra ligning 1.7 bestemmes peakhastighedstrykket q p (z) til: =[1+7 0,147] 1 2 1,25 / 29,52 / =1,11 / 6.2 Bestemmelse af formfaktorerne for vindtryk Formfaktor for det udvendige vindtryk Hvor der haves et areal på facaden eller taget, der er større end 1 m 2, men mindre end 10 m 2 anvendes følgende ligning til at finde formfaktoren 13 : =,,, [1.8] 12 DS/EN , side 22 (da) 13 DS/EN , formel til figur 7.2 i afsnit 7.2 B4-2-F12-H130 9

14 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse hvor c pe,1 er formfaktoren for et areal mindre end 1 m 2 c pe,10 er formfaktoren for et areal større end 10 m 2 A er arealet af den pågældende zone Formfaktor for vindtryk på facaden af fabrikationshallen Referencehøjden z e for vægge i vindsiden afhænger af højde/bredde (h/b)-forholdet. Da højden af fabrikationshallen er mindre end bredden, haves der tilfældet for referencehøjden som fremgår af Figur 5. Figur 5: Viser et udsnit af referencehøjde z e afhængigt af h og b og det tilhørende hastighedstrykprofil. 14 For at finde formfaktorerne for facaden af fabrikationshallen, ses der på vinden både på tværs og på langs af bygningen. Der haves følgende inddeling af facaden i vindzoner, se Figur 6. Figur 6: Viser zoneinddeling for lodrette vægge. Der er kun taget et tilfælde med hvor e < d DS/EN , Figur 7.4, side 35 (da) 15 DS/EN , Figur 7.5, side 36 (da) 10 B4-2-F12-H130

15 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Vinden på tværs af fabrikationshallen Der anvendes den nederste opstalt i Figur 6. For tilfældet hvor vinden kommer på tværs af fabrikationshallen, haves: = 49 = 30 h = 9 For at bestemme bredden af vindzonerne, bestemmes størrelsen e. Denne længde er den mindste værdi af b eller 2h. Da 2 9 < 49 haves = 18. h/d skal kendes, for at kunne bestemme formfaktoren. Denne findes til: h = 9 30 =0,3 Formfaktoren for facaden vælges ud fra Tabel 4. Tabel 4: Viser anbefalede værdier af formfaktorer for udvendige vindtryk på lodrette vægge i bygninger med rektangulær grundplan. 16 Da h/d ligger imellem 0,25 og 1, interpoleres mellem formfaktorene for h/ 0,25 og h/ =1. Fra arealberegninger i Bilag L-2 haves, at der ikke er noget areal, der er mindre end 10 m 2. Derfor aflæses formfaktoren direkte i kolonnen af c pe,10. Med interpolationen fås følgende formfaktor på facaden for vind på tværs: Zone A B C D E c pe -1,20-0,80-0,50 0,79-0,49 Tabel 5: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for det udvendige vindtryk på facaden for vinden på tværs af fabrikationshallen. Vinden på langs af fabrikationshallen Der anvendes den øverste opstalt i Figur 6. For tilfældet hvor vinden kommer på langs af fabrikationshallen, haves: = 30 = 49 h = 9 Da 2 9 <30 haves =18. h/d-forholdet bestemmes for denne vindsituation til: 16 DS/EN , Tabel 7.1, side 37 (da) B4-2-F12-H130 11

16 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse h = 9 49 =0,18 Formfaktoren for facaden vælges ud fra Tabel 4. Fra arealberegninger Bilag L-2 haves, at der ikke er noget areal, der er mindre end 10 m 2. Derfor aflæses formfaktoren direkte i kolonnen af c pe,10. Der fås følgende formfaktor på facaden for vind på langs: Zone A B C D E c pe -1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 Tabel 6: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for det udvendige vindtryk på facaden for vinden på langs af fabrikationshallen. Formfaktor for vindtryk på tagfladen af fabrikationshallen For at finde formfaktorerne for tagfladen af fabrikationshallen, ses der på vinden både på tværs og på langs af bygningen. Vinden på tværs af fabrikationshallen For tilfældet hvor vinden kommer på tværs af fabrikationshallen, haves: = 49 = 30 h= 9 Inddeling af taget i vindzoner, hvor e stadigvæk er 2 h=2 9 =18, fremgår af Figur 7. Figur 7: Viser zoneinddeling for sadeltage, når vinden er på tværs af bygningen. 17 Formfaktoren for tagfladen vælges ud fra Tabel DS/EN , Figur 7.8, side 44 (da) 12 B4-2-F12-H130

17 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Tabel 7: Viser formfaktorer for udvendige tryk på sadeltage for vinden på tværs af bygningen. 18 Af tabellen fremgår det, at der haves to tilfælde for vind på tværs. I tilfælde I haves overvejende sug på tagfladen, mens der ingen belastning eller kun forholdsvis lidt sug på tagfladen. Fra arealberegninger Bilag L-2 haves, at zone F er mindre end 10 m 2. Derfor bruges ligning 1.8 til at beregne formfaktoren for zone F: =,,, = 2,5 2,5 1, = 1,77 Der fås følgende formfaktor på tagfladen for vind på tværs: Zone F G H I J c pe tilfælde I -1,77-1,20-0,60-0,60 0,20 c pe tilfælde II 0,00 0,00 0,00-0,60-0,60 Tabel 8: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for det udvendige vindtryk på taget af fabrikationshallen. Formfaktorerne gælder for vinden på tværs af fabrikationshallen. Vinden på langs af fabrikationshallen Inddeling af taget i vindzoner til vinden på langs af fabrikationshallen, ses på Figur 8, hvor e stadigvæk er lig med 18 m: Figur 8: Viser zoneinddeling for sadeltage, når vinden er på langs af bygningen. 19 Formfaktoren for tagfladen vælges ud fra Tabel DS/EN , Tabel 7.4a, side 45 (da) 19 DS/EN , Figur 7.8, side 44 (da) B4-2-F12-H130 13

18 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse Tabel 9: Viser formfaktorer for udvendige tryk på sadeltage for vinden på langs af bygningen. 20 Fra arealberegninger Bilag L-2 haves, at zone F er mindre end 10 m 2. Derfor bruges ligning 1.8 til at beregne formfaktoren for zone F. =,,, = 2,2 2,2 1, = 1,65 Der fås følgende formfaktor på tagfladen for vind på langs af fabrikationshallen: Zone F G H I c pe -1,65-1,30-0,70-0,60 Tabel 10: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for det udvendige vindtryk på taget af fabrikationshallen. Formfaktorerne gælder for vinden på langs af fabrikationshallen. Formfaktor for vindtryk på tagfladen over oplagspladsen Formfaktorerne på tagfladen over oplagspladsen bestemmes igen for vinden på tværs og på langs af bygningen. Halvtaget regnes som et tagudhæng når vinden kommer vestfra. Derudover regnes halvtaget som et pulttag for vindpåvirkningen på oversiden og som tagudhæng for vindpåvirkningen på undersiden af taget for alle andre vindretninger. Dette skyldes at halvtaget har 3 frie sider, hvor vinden kan komme uhindret under taget. Derimod blæser vinden vestfra først på fabrikationshallen før den påvirker halvtaget. Hvordan formfaktorerne findes ved et tagudhæng ses på Figur 9. For vinden fra nord, syd og øst bestemmes faktorerne nedenunder. I det følgende benævnes formfaktoren på halvtagets overside c pe,over og på halvtagets underside c pe,under. Figur 9: Viser en illustration af relevante vindtryk for udragende tage DS/EN , Tabel 7.4b, side 46 (da) 21 DS/EN , Figur 7.3, side 34 (da) 14 B4-2-F12-H130

19 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Vinden på tværs af halvtaget For tilfældet hvor vinden kommer fra vest og øst haves vinden på tværs af halvtaget. Det bemærkes at situationen kaldes vinden langs af fabrikationshallen ved lastfastsættelse. Som nævnt bestemmes formfaktorerne for vinden vestfra som der haves et tagudhæng. For vinden østfra bestemmes formfaktorerne på oversiden for et pulttag og på undersiden for et tagudhæng. Højden af halvtaget skønnes til 6 m. = 29 = 10 h= 6 For vinden fra vest bruges Figur 9 til at bestemme formfaktorerne. Det ses at formfaktoren på halvtaget overside er den samme formfaktor, som taget af fabrikationshallen har ved gavlen til halvtaget (zone I), se Figur 8 og Tabel 10. Desuden fremgår af Figur 9, at formfaktoren på halvtagets underside er formfaktoren ved gavlen (zone E), se Figur 8, når vinden kommer fra vestlige retning. Zone E I c pe, over -0,60 c pe, under -0,30 Tabel 11: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for vindtrykket på tagoversiden og -undersiden over oplagspladsen for vinden vestfra. For vinden fra øst bruges Figur 10 til at bestemme formfaktorerne på halvtagets underside. Ved vinden østfra vil gavlen af fabrikationshallen have formfaktoren til zone D, se Figur 6 og Tabel 6, da vinden blæser direkte på denne side af fabrikationshallen. For formfaktoren på halvtagets overside betragtes halvtaget som et pulttag. Inddelingen af halvtaget i vindzoner, hvor =2 h=2 6 =12, ses på Figur 10. Figur 10: Viser zoneinddeling for pulttage, når vinden er på tværs af bygningen DS/EN , Figur 7.7, side 41 (da) B4-2-F12-H130 15

20 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse Formfaktoren for tagfladen vælges ud fra Tabel 12. Tabel 12: Viser formfaktorer for udvendige tryk på pulttage for vinden på tværs af bygningen. 23 Af tabellen fremgår det, at der haves to tilfælde for vind på tværs af halvtaget. I tilfælde I haves udelukkende sug på tagfladen, mens der ikke haves belastning i tilfælde II. Fra arealberegninger Bilag L-2 haves, at zone F er mindre end 10 m 2. Derfor bruges ligning 1.8 til at beregne formfaktoren for zone F. =,,, = 2,5 2,5 1, = 2,05 Der fås følgende formfaktor på tagfladen for vind på tværs: Zone D F G H c pe, over tilfælde I -2,05-1,20-0,60 c pe, over tilfælde II 0,00 0,00 0,00 c pe, under til. I + II 0,70 Tabel 13: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for vindtrykket på tagoversiden og -undersiden over oplagspladsen for vinden østfra. Vinden på langs halvtaget For tilfældet hvor vinden kommer fra nord og syd haves vinden på langs af halvtaget. Som nævnt bestemmes formfaktorerne for et pulttag på oversiden og for et tagudhæng på undersiden af halvtaget. = 10 = 29 h = 6 Inddeling af taget i vindzoner, hvor = =10, da 2 h>, ses på Figur DS/EN , Tabel 7.3a, side 42 (da) 16 B4-2-F12-H130

21 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Figur 11: Viser zoneinddeling for pulttage, når vinden er på langs af bygningen. Formfaktoren for tagfladen vælges ud fra Tabel 14. Tabel 14: Viser formfaktorer for udvendige tryk på pulttage for vinden på langs af bygningen. 24 Fra arealberegninger Bilag L-2 haves, at zone F up, F low og G er mindre end 10 m 2. Derfor bruges ligning 1.8 til at beregne formfaktoren for de to zoner. =,,, = 2,6 2,6 2,1 10 = 2,40 =,,, = 2,4 2,4 2, = 2,28 =,,, = 2,0 2,0 1, = 1,86 Der fås følgende formfaktor for vind langs af halvtaget: Zone A B C F up F low G H I c pe, over -2,40-2,28-1,86-0,60-0,50 c pe, under -1,20-0,80-0,50 Tabel 15: Viser en oversigt over de bestemte formfaktorer for vindtrykket på tagoversiden og -undersiden over oplagspladsen for vinden nord- og sydfra. 24 DS/EN , Tabel 7.3b, side 42 (da) B4-2-F12-H130 17

22 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse 6.3 Formfaktor for det indvendige vindtryk Samtidige med at der opstår vindtryk udvendig på facaden og tagfladen, opstår inden for bygningen et vindtryk, der kaldes det indvendige vindtryk c pi. Det betyder, at det udvendige vindtryk skal kombineres med det indvendige vindtryk for at få den samlede belastning vinden udgør på konstruktionen. Formfaktoren for det indvendige vindtryk afhænger af størrelsen og fordelingen af åbninger i bygningens ydervægge. Af DS/EN fremgår det at der er nogle forhold, skal opfyldes. Forholdene er: Har mindst to af bygningens sider (facader eller tag) et samlet areal af åbninger i hver side større end 30 % af den pågældende sides areal, regnes laster på konstruktionen ud fra regler for frie tage En dominerende flade har et areal af åbninger på mindst to gange arealet af alle åbninger og utætheder i bygningens øvrige flader. Haves en sådan dominerende flade, regnes der med en brøkdel af det udvendige vindtryk. Haves ikke en sådan flade, bestemmes formfaktoren af stk. 6. Da der indgår utætheder i facaden, beregnes først det samlede areal af facaden. For at finde baggrundsgennemtrængeligheden anvendes 0,1 % af facadearealet 25. Derudover bestemmes arealet af åbninger for hver side. Yderligere beregnes forholdet mellem åbningsarealet og den pågældende sides areal. En opgørelse af disse størrelser ses i Tabel 16. Arealer Gennemtrængelighed Totalt areal Forhold mellem Facade Åbent 0,01 % af facadearealet åbnings- og areal facadeareal Nord 343 m 2 4,2 m 2 0,343 m 2 4,543 m 2 1,3 % Syd 343 m 2 7,98 m 2 0,343 m 2 8,323 m 2 2,4 % Øst 240 m 2 14 m 2 0,24 m 2 14,24 m 2 16,8 % Vest 240 m 2 40 m 2 0,24 m 2 40,24 m 2 5,9 % Samlet areal 67,346 m 2 Tabel 16: Viser en oversigt af facadeareal, åbent areal, gennemtrængeligheden, det totale areal og forholdet mellem åbnings- og facadearealet. Ud fra Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ses, at der ikke er flader, som har over 30 % åbninger. Der skal derfor regnes med et indvendigt tryk. Med de fundne arealer for åbninger på hver side, føres der en kontrol om en flade klassificeres som dominerende flade. Det største åbne areal haves ved den vestlige facade, som er 40,24 m 2. Summen af de øvrige åbninger udgør 27,1 m 2. Da den dominerende flade skal være større end 2 27,1 = 54,2 er den vestlige facade ikke dominerende. Dette gælder også for de resterende facader. Med konstatering at der ikke er nogen dominerende flade, beregnes formfaktoren for det indvendige vindtryk c pi på baggrund af stk. 6. Der anvendes Figur 12 til bestemmelse af formfaktoren. 25 DS/EN B4-2-F12-H130

23 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Figur 12: Viser formfaktorer for det indvendige vindtryk på jævnt fordelte åbninger. 26 Der skal bruges det samme h/d- forhold som blev brugt i afsnit 6.2 Formfaktor for det udvendige vindtryk. Ud fra diagrammet bestemmes c pi afhængigt af fladeparametern µ. Fladeparametern beregnes på følgende måde: = å,h 0,0 å Haves der en h/d- forholdet der ligger imellem h/ > 1 og h/ 0,25, interpoleres c pi. Ud fra det ovenstående bestemmelses formfaktorerne for det udvendige vindtryk ses, hvor der haves en negativ c pe. En oversigt over arealer med negativ c pe, den deraf beregnede fladeparameter µ samt den resulterende formfaktor for det indvendige vindtryk c pi afhængigt af vindretning ses i Tabel 17. Vindretning arealer med h/dforholdet fladepara- resulterende c pi negativ c pe meter μ Vind på tværs nord syd/vest/øst 0,3 0,93-0,31 Vind på tværs syd nord/vest/øst 0,3 0,88-0,28 Vind på langs vest nord/syd/øst 0,18 0,40 0,27 Vind på langs øst nord/syd/vest 0,18 0,79-0,17 Tabel 17: Viser en oversigt over arealer med en negativ c pe, h/d-forholdet, fladeparametern µ og det resulterende indvendige vindtryk c pi for de forskellige vindretninger. Da formfaktoren for det indvendige vindtryk er kendt nu, kan der foretages en kombination af formfaktorerne for det udvendige og indvendige vindtryk. 6.4 Friktionskraft på tagene på grund af vind Da både fabrikationshallens tag og halvtaget over oplagspladsen har en ru overflade på grund af tagbelægningen med bølgeprofil, opstår en friktionskraft på grund af vind. Der 26 DS/EN , Figur 7.13, side 52 (da) B4-2-F12-H130 19

24 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse regnes med at friktionskraften påføres i gavlenden af bygningen, se Figur 13. Ud fra DS/EN haves en formfaktor for friktion. Denne tages fra tabel 7.10 og er for bølgeprofiler: =0,04 Denne ne formfaktor skal multipliceres med referencearealet A fr, friktionskraften opstår på og peakhastighedstrykket. Referencearealet omfatter tag- og vægoverflader, se Figur 13. Figur 13: Viser hvor referencearealet for friktionskraften ligger og en oversigt over de anvendte mål. Begyndelse af referencearealet udstrækning haves i vindens retning ved den mindste værdi af 2b eller 4h. Dermed haves for fabrikationshallen: Længden af hallen er fastsat til 49 meter. Dermed regnes referencearealets bredde til: De geometriske mål til bestemmelsen af friktionskraften ses på Figur 13. Dermed regnes væggenes areal til: æ Ved tagets referenceareal antages det at der ikke haves nogen hældning på taget, hvormed det regnes til: Dermed haves det samle referenceareal til: æ B4-2-F12-H130

25 Lastfastsættelse Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Sammen med peakhastighedstrykket på 1,11 og friktionskraftens formfaktor 0,04 fås den opstående vindkraft på fabrikationshallens tag til: 572 0,04 1,11 25,4 Denne kraft fordeles lige over alle 9 knudepunkter ved gavlen, se Figur 14, hvormed der fås den enkelte påvirkning til:. 25,4 2,82 9 Figur 14: Viser at friktionskraften fordeles lig over alle 9 knuder af vindgitteret. Efter friktionskraften for fabrikationshallens tag er bestemt, ses der på den opstående friktionskraft på halvtaget. For halvtaget haves følgende mindste værdi for begyndelsen af referencearealets udstrækning: Længden af halvtaget er fastsat til 30 meter. Dermed regnes referencearealets bredde til: Ved halvtaget er det kun tagfladen der er referencearealet. Ved tagets referenceareal antages det igen at der ikke haves nogen hældning på taget, hvormed det samlede referenceareal regnes es til: Det bemærkes at der multipliceres med 2, idet tagfladens underside også er ru, hvormed der opstår friktionskraft på det dobbelte areal. Sammen med peakhastighedstrykket på 1,11 og friktionskraftens formfaktor 0,04 fås den opstående vindkraft på fabrikationshallens tag til: B4-2-F12-H130 21

26 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Lastfastsættelse ( )=200 0,04 1,11 =8,88 Denne kraft optages af vindgitteret i halvtaget og føres videre til fundamentet. En oversigt over vindlasterne ses i Bilag L-1 - Vindlast. 22 B4-2-F12-H130

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1- GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-: Generelle

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Entreprise 8. Lastanalyse

Entreprise 8. Lastanalyse Entreprise Lastanalyse Denne del dækker over analysen af de lodrette og vandrette laster på tårnet. Herunder egenlast, nyttelast, snelast, vindlast og vandret asselast. Dette danner grundlag for diensioneringen

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

* * *!#$%&'()&*((+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !#$%&'%(()'%&* +,-(. !"#$%&"'()&("(+!,-.,/0102+1+/13,04150,6102+78+49:-4;+?65,6+ + + + + + + + + + + +!"#$%&'%(()'%& +,-(./()0123 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Anvendte standarder... 3 3 Vindlast...

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Kennedy Arkaden - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Byggeri & Anlæg B6-Rapport, gruppe C103 Maj 2004 Indholdsfortegnelse A Lastanalyse 1 A.1 Egenlast....................................

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato Afgangsprojekt Blue Water Shipping -Projektgrundlag Mirna Bato 20-05-2018 Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion Blue Water Shipping Projektgrundlag 1 Blue Water Shipping Projektgrundlag

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Danske normregler for snelast 1916-2010

Danske normregler for snelast 1916-2010 ISBN 978-87-90856-28-1 9 788790 856281 Rapporten gennemgår udviklingen af reglerne for snelast i danske normer fra 1916 til i dag. Udviklinge en af normreglerne er dels beskrevet i hovedtræk og dels ved

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Bilags og Appendiksrapport

Bilags og Appendiksrapport Bilags og Appendiksrapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Indhold BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast....................................... 2 K.A.2

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Svend Ole Hansen ApS SCT. JØRGENS ALLÉ 7 DK-1615 KØBENHAVN V DENMARK TEL: (+45) FAX: (+45)

Svend Ole Hansen ApS SCT. JØRGENS ALLÉ 7 DK-1615 KØBENHAVN V DENMARK TEL: (+45) FAX: (+45) Svend Ole Hansen ApS SCT. JØRGENS ALLÉ 7 DK-1615 KØBENHAVN V DENMARK TEL: (+45) 33 25 38 38 FAX: (+45) 33 25 38 39 WWW.SOHANSEN.DK Bilag 8. WIND ENGINEERING FLUID DYNAMICS VINDMILJØ VED JAGTVEJ 171 Vindtunnelforsøg

Læs mere

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold LægteDim Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation Indhold Formål 2 Installation 2 Anvendelse 2 Inddata 3 Projektidentifikation 3 Bygningens tværsnitsmål 3 Bygningens længdemål 3 Lægtens

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere