Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S"

Transkript

1 Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S

2 Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon Soil Invest A/S, Selskabet Investeringen henvender sig til både privatpersoner og virksomheder, der har et ønske om en høj forrentning af deres midler idet der forventes et årligt afkast på gennemsnitligt 12,16 % af det indskudte beløb i 15 år. Der kan anvendes frie midler, midler fra selskaber og holdingselskaber samt pensionsmidler efter gældende regler til investering i Selskabet. Selskabet skaber afkastet til det budgetterede udbytte ved at investere i /udleje jord. Købet finansieres via anvendelse af den i Selskabet kontante indskudte selskabskapital. Selskabet budgetterer med indtægter fra udlejning/bortforpagtning af jorden samt tilbagesalg af aktier. Derved får selskabet driftsoverskud hvert år. En del af driftsoverskuddet anvendes til betaling af omkostninger samt jordskatter, mens resten anvendes til udbetaling af udbytte til aktionærerne. Ansvarlige for prospektet Nærværende prospekt med tilhørende foreløbige budgetter er udarbejdet af AgroCon Aps, cvr.nr efterfølgende benævnt AgroCon og udtaler sig om forhold, der gør sig gældende i juni Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikativer. Der gøres opmærksom på, at nærværende prospekt giver en beskrivelse af investeringen, men er ikke udtømmende. AgroCon erklærer herved at have gjort vores bedste for at sikre at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets forhold. Prospektet indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der anses for nødvendige for, at investorerne og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter. Nærværende prospekt er grundet minimumstegningen på DKK ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen. AgroCon opfordrer alle investorer til at rådføre sig med egne rådgivere før beslutning om bindende tegning træffes. Juni 2010 Brian Kristiansen CEO 1

3 AgroCon Soil Invest A/S - En attraktiv investering Hvorfor investere I jord og hvorfor Rumænien? Central- og Østeuropa er et nyt, meget attraktivt marked for investeringer på landbrugsområdet. Som et af de nye medlemslande i EU er Rumænien særlig attraktivt, idet der er stor fokus på vækst og mulighed for store landbrugsprojekter. Rumænien byder tillige på noget af verdens mest frugtbare landbrugsjord. Investorer kan nu blive ejer af aktier baseret på værdifast jord i Rumænien med potentielt højt afkast. Investor investerer i AgroCon Soil Invest A/S som via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. køber jord og bortforpagter denne til AgroCon s driftsselskab, herefter benævnt AC S.R.L., som varetager selve driften af jorden. Herved undgår investorerne risikoen samt det komplekse juridiske og operationelle ansvar for driften af jorden. Forpagtningsaftalen på jorden indgås i euro og pristalsreguleres med 4 % årligt. AC S.R.L. tilbagekøber successivt over 15 år halvdelen af aktierne i Agrocon Soil Invest S.R.L. til en på forhånd fastlagt pris, der stiger 7 % hvert år. Første aktiehandel sker i 2012 til kurs 125 og den sidste aktiehandel sker i 2025 til kurs 301, hvilket er 195 % højere end AgroCon Soil Invest A/S oprindeligt stiftede selskabet til (102). Det danske moderselskab AgroCon Soil Invest A/S modtager herved årlige betalinger og ejer ved udgangen af perioden 50 % af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. Denne form for investering giver investorerne et løbende gennemsnitligt afkast på 12,16 % af det indskudte beløb, såfremt den resterende halvdel af aktierne afhændes til kurs 301 i Løbende fast indtægt Gennemsnitligt højt årligt afkast Løbende værditilvækst Konjunktur uafhængig investering Minimumstegning er DKK ,-. Projektet er kendetegnet ved at have et særdeles attraktivt afkast. Omkostningerne ved driften af landbruget, ledelse m.v. afholdes af AC S.R.L. alene og ikke af investorerne. Jorden opkøbes i det sydvestlige Rumænien og er en af de mest frugtbare jordtyper i verden. Det tilsigtes at resten af jorden sælges i år 2025 og at selskabet herefter opløses med mindre andet aftales blandt investorerne. Investeringen tilbydes på aktiebasis og investor kan på ethvert tidspunkt under den valgte periode sælge aktierne til tredjepart, herunder rettighederne til det årlige afkast og den endelige betaling. Struktur og aftaler 2

4 Det danske selskab AgroCon Soil Invest A/S, som investorerne køber aktier i, stifter et rumænsk datterselskab, kaldet AgroCon Soil Invest S.R.L. Det rumænske datterselskab er 100 % ejet af det danske selskab. Det rumænske datterselskab opkøber jorden og videreudlejer/bortforpagter den til AC S.R.L., der er juridisk og økonomisk uafhængig af AgroCon Soil Invest A/S. Investor Investor Investor AgroCon Soil Invest A/S AgroCon Aps (AC DK) Selskabskapital DKK 150 mio. Stifter datterselskab med en nominel selskabskapital på 87,4 mio. RON AgroCon Soil Invest S.R.L Selskabskapital RON 87,4 mio. (DKK 153 mio.) Køber jorden og udlejer denne til AC S.R.L. AgroCon S.R.L. (AC S.R.L.) Driftsselskabet AC S.R.L. lejer jord, betaler forpagtning plus køber løbende aktier af AgroCon Soil Invest A/S. 3

5 Administrations- og managementaftale AgroCon Soil Invest A/S indgår en administrations- og managementaftale med det dansk ejede AC DK, hvorefter det står for den daglige ledelse i Rumænien. Aftalen omfatter udover selve driften af jorden: Administration i Rumænien. Administration i Danmark. Kontakt til revisor og advokat. Budgetter, økonomistyring, daglig bogføring, betalinger mv. Anbringelse af likvide midler Årsrapport udarbejdes i samarbejde med Selskabets revisor. Rapportering til aktionærerne. Forpagtningsaftale for 15-års periode Der er herfor aftalt et årligt honorar på Det er aftalt, at AC S.R.L. successivt fra køber halvdelen af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. til en pris der i 2012 er kurs 125 og som stiger med 7 % årligt og i 2025 er kursen på aktierne 301. Aftalen om køb af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. er uopsigelig for begge parter. 4

6 Budget og budgetforudsætninger for AgroCon Soil Invest S.R.L. Der er anvendt følgende forudsætninger i budgetterne Valuta: RON omregnet til DKK (1 RON = 1,75 DKK) Jordskat År Indtægt Driftsomkostning Renteindtægt Resultat før skat Skat 16% Resultat efter skat Selskabskapital Udbytte fra Agrocon Soil Invest S.R.L. til Agrocon Soil Invest A/S Sum

7 Selskabskapital AgroCon Soil Invest A/S stiftes i 2010 med en selskabskapital på DKK 150 mio. til kurs 103, hvilket giver selskabet en egenkapital på DKK 154,5 mio. Selskabet indskyder ligeledes i 2010 DKK 150 mio. i selskabskapital i AgroCon Soil Invest S.R.L. til kurs 102, hvilket giver datterselskabet en samlet egenkapital på DKK 153 mio. Købet af jorden sker via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. Der forventes købt ca ha i perioden 2010 til 2011 til en samlet pris på DKK 151,8 mio. Indtægt Indtægt består af lejeindtægt fra den jord AgroCon Soil Invest S.R.L. udlejer til AC S.R.L. Årlig lejeindtægt i 2011 der afregnes i euro er 140,- pr. ha, hvilket pristalsreguleres med 4 % årligt. Driftsomkostninger Driftsomkostninger består af administrationsfee til AgroCon Soil Invest A/S på , - og managementomkostninger AC S.R.L. på ,-. Begge beløb afregnes i euro. Herudover forventes omkostninger til revisor og advokat i Rumænien på DKK ,-. Driftsomkostningerne pristalsreguleres med 4 % årligt. Overkurs er sat ind på driftskreditten som ekstra likviditet til bl.a. éngangsomkostning vedr. opstart og stiftelse af selskaber. Den resterende likviditet vil blive forrentet på driftskreditten. Jordskat Jordskat for ejet jord i Rumænien på DKK ,- er svarende til DKK 63,- pr. ha. Renteindtægt Renteindtægt for indestående kapital i Rumænien. Renten er indregnet med 6,5 % for indestående RON. Skat 16 % Der er budgetteret med betalt skat på 16 % af resultat før skat i det Rumænske selskab. 6

8 Budget og budgetforudsætninger for AgroCon Soil Invest A/S År Indtægt adm. fee Resultat AgroCon Soil Invest S.R.L. Kursgevinst ved salg af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Drifts omkostninger Rente indtægter Resultat før skat Selskabs Skat 25% Resultat Efter skat Aktiesalg AgroCon Soil Invest A/S sælger hvert år fra 2012 til ,57 % af aktierne i datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. til AC S.R.L. Prisen på aktierne er kurs 125 i 2012 og stiger med 7 % hvert år. Anskaffelseskursen på aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. var i 2010 kurs 102. Selskabet skal betale omkostningerne til gennemførelse af udbuddet, når selskabskapitalindskuddet er gennemført og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Investeringen i AgroCon Soil Invest A/S har de første 15 år et forventet årlig gennemsnitligt afkast på 12,16 % af det indskudte beløb, hvis værdien af de resterende aktier i datterselskabet AgroCon Soil 7

9 Invest S.R.L. kan opgøres til den samme kurs, som AC S.R.L. betaler for køb af aktier i 2025 i henhold til den indgåede aftale. Hvorvidt AgroCon Soil Invest S.R.L. i 2025 har en værdi på kurs 301 afhænger af værdien af selskabets jord i Rumænien. EKS. PÅ ÅRLIGT UDBYTTE VED INVESTERING PÅ DKK 1 MIO. FOR AGROCON SOIL INVEST A/S År Indskud Udbytte til investor Bogført egenkapital Aftalt handelsværdi på aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Indirekte beregnet Merværdi på aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Indirekte beregnet Værdi af AgroCon Soil Invest A/S , , , , , , , , , , , , , , Sum *Regnskabsåret er pr. 31/12. Udbytte kommer til udbetaling efter afholdelse af generalforsamlingen i foråret. 8

10 Beregning af afkast ved investering i AgroCon Soil Invest A/S Indirekte beregnet værdi AgroCon Soil Invest A/S d. 31/ Udloddet udbytte i Samlet værdi og afkast Oprindeligt indskud i Værdistigning og udbytte Gennemsnit DKK pr. år Gennemsnit pr. år 12,16 % Eks.: I 2010 indskyder investor kr ,-. Grundet løbende udbyttelodning bliver investors gennemsnitlige afkast pr. år 12,16 % af det oprindelige beløb. 9

11 Fakta om Rumænien Kilde: Udenrigsministeriet Forfatning: Område: Hovedstad: Befolkning: Etniske grupper: Sprog: Politik: Religion: Aktiver: Eksport produkter: Rumænien er et parlamentarisk demokrati med en republikansk forfatning km 2 (ca. 5 gange så stort som Danmark). Bukarest (Bucuresti med lige over 2 mio. indbyggere). 21,5 millioner. 89 % rumænere, 6,6 % ungarere og 4,4 % andre. Rumænsk er det officielle sprog. Ungarsk, tysk og andre minoritetssprog bliver også talt. En stor del af befolkningen taler også flydende fransk og italiensk. Rumænien er en demokratisk republik. Den lovgivende gren af den rumænske regering består af to kamre, Senatet (Senatet), som har 137 medlemmer, og Camera Deputaţilor (underhuset), som har 332 medlemmer. Landets statsoverhoved er Traian Basescu og er valgt demokratisk for en 5-årig periode. Statsoverhovedet udpeger en premierminister som normalt er lederen af den udøvende magt. Premierministeren sammensætter regeringen til parlamentets godkendelse. Knap 90 % af rumænerne er ortodokse kristne, mens de sidste 10 % fortrinsvis er katolikker og protestanter. Olie, naturgas, bly, zink, kobber, mangan, kul, brunkul, uran, krom, tungsten, skov og landbrugsjord. Metaller, metalprodukter, mineraler og korn. Valuta: 1 RON = 1,75 DDK (juni 2010) Rumænien stiler mod at overgå til EURO i BNP: Skatter: BNP i 2008 var på USD pr. indbygger. Såvel indkomstskatten som selskabsskatten i Rumænien er 16 %, uanset indkomstens størrelse. Medlemskab: Rumænien blev medlem af NATO den 29. marts 2004 og medlem af EU den 1. januar Som medlem af EU har Rumænien gennemført en række reformer, der påkræves for at opnå medlemskab. Reformerne skal fremme det retslige samarbejde mellem Rumænien og de øvrige medlemslande. 10

12 Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici af både finansiel og kommerciel karakter. Således påvirkes værdien af AgroCon Soil Invest A/S s aktiver og passiver, pengestrømme samt størrelsen af den fremtidige indtjening af den generelle økonomiske udvikling og markedsforhold. AgroCon Soil Invest A/S har indflydelse på den økonomiske udvikling på visse områder, hvorimod udviklingen på andre områder er underlagt faktorer uden for AgroCon Soil Invest A/S s kontrol. Dette afsnit skitserer et antal risikofaktorer, som kan have indflydelse på AgroCon Soil Invest A/S s fremtidige drift, finansielle stilling og indtjening. Afsnittet beskriver alene de risici, der efter ledelsens opfattelse anses som væsentlige for selskabet, og som af ledelsen vurderes at kunne få væsentlig negativ indflydelse på AgroCon Soil Invest A/S s drift, finansielle stilling og resultat og dermed for en investering i aktier i AgroCon Soil Invest A/S. Risiciene er ikke beskrevet i prioriteret rækkefølge. De omtalte risikofaktorer kan endvidere ikke opfattes som udtømmende. Der eksisterer således en række andre faktorer, som kan have indvirkning på AgroCon Soil Invest A/S s finansielle udvikling samt for en investering i AgroCon Soil Invest A/S. Budgetterne for selskabets drift er baseret på ledelsens vurdering og de beskrevne forudsætninger. Da der er tale om budgetter, skal det understreges, at sådanne altid er forbundet med usikkerhed. Der forventes indkøbt hektar jord. Købet forestås af AC S.R.L. Der kan være fremtidige eksterne forhold uden for AC S.R.L. s indflydelse, som kan medføre en tidsmæssig udskydelse i køb af jord i forhold til det forventede eller reduktion i antallet af hektarer. Der kan være udsving i det løbende tilbagebetalingsbeløb. Det skal anføres, at de økonomiske risici er forsøgt imødegået ved at have en relativ stor budgetmæssig likviditetsreserve, hvor den samlede finansiering bestående af aktiekapital overstiger det budgetterede likviditetsbehov. Likviditetsreserven i AgroCon Soil Invest S.R.L. er på ca. 1,2 mio. DKK i opstartsfasen. Forpagtningsaftale på jord i AgroCon Soil Invest S.R.L. samt på tilbagekøb af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. afhænger af betalingsevnen hos AC S.R.L. Der er usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af jorden i Agrocon Soil Invest S.R.L. efter budgetperiodens udløb, herunder også valutakursen mellem DKK og RON, hvilket påvirker kursen på den resterende halvdel af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L., der ejes af AgroCon Soil Invest A/S i

13 Vilkår for aktieudbud Der udbydes i alt stk. aktier á DKK pr. stk., svarende til nominelt DKK ,- Aktierne udbydes til kurs 103 pr. aktie á nominelt DKK 5.000,- og afregnes franko. Investorer skal som minimum tilbyde at købe aktier til en kursværdi på DKK svarende til nominelt DKK til kurs 103. AC DK kan frit vælge om købstilbuddet skal accepteres, ligesom AC DK frit kan vælge at acceptere købstilbuddet helt eller delvist. Ved delvist accept af købstilbuddet vil Tilbudsgiver dog mindst modtage et antal aktier svarende til minimumstilbuddet. Såfremt der indkommer købstilbud, der samlet overstiger aktieudbuddet, fordeles de udbudte aktier blandt tilbudsgiverne efter AC DK s frie skøn. Projektet gennemføres selv om der ikke tegnes aktier for DKK 150 mio., dog minimum DKK 30 mio. Udbudsperioden løber fra d. 15. juli til 31. august 2010 kl (begge dage inklusive) med mindre udbuddet som følge af fuldtegning lukkes tidligere, ligesom udbudsperioden kan forlænges, dog senest til den 1. december Tilbudsgiver skal inden 3 bankdage efter modtagelse af accept af tilbud deponere den samlede købesum for aktierne hos Nordea på kontonr Overdragelsen af aktierne (såfremt købstilbuddet accepteres) gennemføres i perioden 1. september 30. september Udbytte fra det rumænske selskab AgroCon Soil Invest S.R.L. til det danske moderselskab, AgroCon Soil Invest A/S er skattefrit. AC DK anbefaler investorer at søge rådgivning om skattemæssige forhold hos egen rådgiver. 12

14 Om AgroCon Aps AgroCon Aps er som Investerings- og managementfirma udbyder af investeringsprojekter, der omfatter køb af jord samt etablering og drift af landbrug i Rumænien. Vores vision er: At skabe et yderst profitabelt investeringsprojekt der kombinerer dansk knowhow med et af verdens mest frugtbare landbrugsområder. Formålet med AgroCon Aps er at udbyde projekter, der normalt ikke er tilgængelige for mindre og mellemstore investorer, både i investeringsomfang og som investeringsaktiv. Ideen har vist sig at være rigtig og med dette nye investeringskoncept, har interessen vist sig at være stor. Vores fokus er: Jord er den sikreste investering Jord er reelt den eneste blivende værdi i verden Jord skaber merværdi - produktion skaber afkast Fødevaremangel er en voksende realitet Fødevarebehovet vokser med personer pr. dag Fødevarearealet er faldende med hertil stigende jordpriser AgroCon Aps, cvr som blev stiftet i 2007 har specialiseret sig i at udvikle og administrere landbrugsprojekter i Rumænien. AgroCon Aps har opbygget en betydelig indsigt og erfaring i at håndtere de opgaver, der følger med ved gennemførelse og drift af projekter. Igennem vores interesse i landbrug og Rumænien etablerede vi sammen med andre investorer i 2007 et rent investeringsprojekt. Dette pilotprojekt er kørende på tredje år, og Brian Kristiansen er nu udtrådt af ledelsen for helt at hellige sig dette nye projekt fuldt ud. Vores succes baserer sig på 4 elementer: En høj grad af faglig kompetence Nærvær og indsigt i landets forhold Loyalt og fortroligt netværk i lokalområdet Maksimal juridisk sikkerhed i projekterne AgroCon Aps har hovedkontor i Danmark og landekontor i Rumænien. 13

15 Brian Kristiansen CEO Ejer af AC S.R.L. Brian Kristiansen er uddannet landmand med grønt diplom fra Dalum Landbrugsskole. Har brugt de seneste 5 år på studie af Rumænien. Driver 300 ha med planteproduktion i Danmark. Kontakt: Tlf.: Per Poulsen Informations-/ledelses- og organisationsrådgiver Per Poulsen er tilknyttet AC DK som Information- /Ledelsesog Organisationsrådgiver. Per Poulsen har 15 års baggrund i ledelse og HR. Mia Bender Kristiansen Administration og regnskab Mia Bender Kristiansen har 14 års erfaring med regnskaber inden for landbrugssektoren og har forestået administration og regnskab på pilotprojektet i Rumænien. Kontakt: Ramona-Daniela Landechef Rumænien Ramona-Daniela er daglig leder af AC S.R.L. s aktiviteter i Rumænien. Ramona-Daniela har boet 15 år i Danmark og taler rumænsk, dansk, italiensk, engelsk og tysk. Tidligere arbejdet for både italienske og danske selskaber med samme ansvarsområde. AgroCon Aps Kogsbøllevej 82, 5871 Frørup

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere