Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S"

Transkript

1 Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S

2 Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon Soil Invest A/S, Selskabet Investeringen henvender sig til både privatpersoner og virksomheder, der har et ønske om en høj forrentning af deres midler idet der forventes et årligt afkast på gennemsnitligt 12,16 % af det indskudte beløb i 15 år. Der kan anvendes frie midler, midler fra selskaber og holdingselskaber samt pensionsmidler efter gældende regler til investering i Selskabet. Selskabet skaber afkastet til det budgetterede udbytte ved at investere i /udleje jord. Købet finansieres via anvendelse af den i Selskabet kontante indskudte selskabskapital. Selskabet budgetterer med indtægter fra udlejning/bortforpagtning af jorden samt tilbagesalg af aktier. Derved får selskabet driftsoverskud hvert år. En del af driftsoverskuddet anvendes til betaling af omkostninger samt jordskatter, mens resten anvendes til udbetaling af udbytte til aktionærerne. Ansvarlige for prospektet Nærværende prospekt med tilhørende foreløbige budgetter er udarbejdet af AgroCon Aps, cvr.nr efterfølgende benævnt AgroCon og udtaler sig om forhold, der gør sig gældende i juni Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikativer. Der gøres opmærksom på, at nærværende prospekt giver en beskrivelse af investeringen, men er ikke udtømmende. AgroCon erklærer herved at have gjort vores bedste for at sikre at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets forhold. Prospektet indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der anses for nødvendige for, at investorerne og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter. Nærværende prospekt er grundet minimumstegningen på DKK ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen. AgroCon opfordrer alle investorer til at rådføre sig med egne rådgivere før beslutning om bindende tegning træffes. Juni 2010 Brian Kristiansen CEO 1

3 AgroCon Soil Invest A/S - En attraktiv investering Hvorfor investere I jord og hvorfor Rumænien? Central- og Østeuropa er et nyt, meget attraktivt marked for investeringer på landbrugsområdet. Som et af de nye medlemslande i EU er Rumænien særlig attraktivt, idet der er stor fokus på vækst og mulighed for store landbrugsprojekter. Rumænien byder tillige på noget af verdens mest frugtbare landbrugsjord. Investorer kan nu blive ejer af aktier baseret på værdifast jord i Rumænien med potentielt højt afkast. Investor investerer i AgroCon Soil Invest A/S som via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. køber jord og bortforpagter denne til AgroCon s driftsselskab, herefter benævnt AC S.R.L., som varetager selve driften af jorden. Herved undgår investorerne risikoen samt det komplekse juridiske og operationelle ansvar for driften af jorden. Forpagtningsaftalen på jorden indgås i euro og pristalsreguleres med 4 % årligt. AC S.R.L. tilbagekøber successivt over 15 år halvdelen af aktierne i Agrocon Soil Invest S.R.L. til en på forhånd fastlagt pris, der stiger 7 % hvert år. Første aktiehandel sker i 2012 til kurs 125 og den sidste aktiehandel sker i 2025 til kurs 301, hvilket er 195 % højere end AgroCon Soil Invest A/S oprindeligt stiftede selskabet til (102). Det danske moderselskab AgroCon Soil Invest A/S modtager herved årlige betalinger og ejer ved udgangen af perioden 50 % af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. Denne form for investering giver investorerne et løbende gennemsnitligt afkast på 12,16 % af det indskudte beløb, såfremt den resterende halvdel af aktierne afhændes til kurs 301 i Løbende fast indtægt Gennemsnitligt højt årligt afkast Løbende værditilvækst Konjunktur uafhængig investering Minimumstegning er DKK ,-. Projektet er kendetegnet ved at have et særdeles attraktivt afkast. Omkostningerne ved driften af landbruget, ledelse m.v. afholdes af AC S.R.L. alene og ikke af investorerne. Jorden opkøbes i det sydvestlige Rumænien og er en af de mest frugtbare jordtyper i verden. Det tilsigtes at resten af jorden sælges i år 2025 og at selskabet herefter opløses med mindre andet aftales blandt investorerne. Investeringen tilbydes på aktiebasis og investor kan på ethvert tidspunkt under den valgte periode sælge aktierne til tredjepart, herunder rettighederne til det årlige afkast og den endelige betaling. Struktur og aftaler 2

4 Det danske selskab AgroCon Soil Invest A/S, som investorerne køber aktier i, stifter et rumænsk datterselskab, kaldet AgroCon Soil Invest S.R.L. Det rumænske datterselskab er 100 % ejet af det danske selskab. Det rumænske datterselskab opkøber jorden og videreudlejer/bortforpagter den til AC S.R.L., der er juridisk og økonomisk uafhængig af AgroCon Soil Invest A/S. Investor Investor Investor AgroCon Soil Invest A/S AgroCon Aps (AC DK) Selskabskapital DKK 150 mio. Stifter datterselskab med en nominel selskabskapital på 87,4 mio. RON AgroCon Soil Invest S.R.L Selskabskapital RON 87,4 mio. (DKK 153 mio.) Køber jorden og udlejer denne til AC S.R.L. AgroCon S.R.L. (AC S.R.L.) Driftsselskabet AC S.R.L. lejer jord, betaler forpagtning plus køber løbende aktier af AgroCon Soil Invest A/S. 3

5 Administrations- og managementaftale AgroCon Soil Invest A/S indgår en administrations- og managementaftale med det dansk ejede AC DK, hvorefter det står for den daglige ledelse i Rumænien. Aftalen omfatter udover selve driften af jorden: Administration i Rumænien. Administration i Danmark. Kontakt til revisor og advokat. Budgetter, økonomistyring, daglig bogføring, betalinger mv. Anbringelse af likvide midler Årsrapport udarbejdes i samarbejde med Selskabets revisor. Rapportering til aktionærerne. Forpagtningsaftale for 15-års periode Der er herfor aftalt et årligt honorar på Det er aftalt, at AC S.R.L. successivt fra køber halvdelen af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. til en pris der i 2012 er kurs 125 og som stiger med 7 % årligt og i 2025 er kursen på aktierne 301. Aftalen om køb af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. er uopsigelig for begge parter. 4

6 Budget og budgetforudsætninger for AgroCon Soil Invest S.R.L. Der er anvendt følgende forudsætninger i budgetterne Valuta: RON omregnet til DKK (1 RON = 1,75 DKK) Jordskat År Indtægt Driftsomkostning Renteindtægt Resultat før skat Skat 16% Resultat efter skat Selskabskapital Udbytte fra Agrocon Soil Invest S.R.L. til Agrocon Soil Invest A/S Sum

7 Selskabskapital AgroCon Soil Invest A/S stiftes i 2010 med en selskabskapital på DKK 150 mio. til kurs 103, hvilket giver selskabet en egenkapital på DKK 154,5 mio. Selskabet indskyder ligeledes i 2010 DKK 150 mio. i selskabskapital i AgroCon Soil Invest S.R.L. til kurs 102, hvilket giver datterselskabet en samlet egenkapital på DKK 153 mio. Købet af jorden sker via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. Der forventes købt ca ha i perioden 2010 til 2011 til en samlet pris på DKK 151,8 mio. Indtægt Indtægt består af lejeindtægt fra den jord AgroCon Soil Invest S.R.L. udlejer til AC S.R.L. Årlig lejeindtægt i 2011 der afregnes i euro er 140,- pr. ha, hvilket pristalsreguleres med 4 % årligt. Driftsomkostninger Driftsomkostninger består af administrationsfee til AgroCon Soil Invest A/S på , - og managementomkostninger AC S.R.L. på ,-. Begge beløb afregnes i euro. Herudover forventes omkostninger til revisor og advokat i Rumænien på DKK ,-. Driftsomkostningerne pristalsreguleres med 4 % årligt. Overkurs er sat ind på driftskreditten som ekstra likviditet til bl.a. éngangsomkostning vedr. opstart og stiftelse af selskaber. Den resterende likviditet vil blive forrentet på driftskreditten. Jordskat Jordskat for ejet jord i Rumænien på DKK ,- er svarende til DKK 63,- pr. ha. Renteindtægt Renteindtægt for indestående kapital i Rumænien. Renten er indregnet med 6,5 % for indestående RON. Skat 16 % Der er budgetteret med betalt skat på 16 % af resultat før skat i det Rumænske selskab. 6

8 Budget og budgetforudsætninger for AgroCon Soil Invest A/S År Indtægt adm. fee Resultat AgroCon Soil Invest S.R.L. Kursgevinst ved salg af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Drifts omkostninger Rente indtægter Resultat før skat Selskabs Skat 25% Resultat Efter skat Aktiesalg AgroCon Soil Invest A/S sælger hvert år fra 2012 til ,57 % af aktierne i datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. til AC S.R.L. Prisen på aktierne er kurs 125 i 2012 og stiger med 7 % hvert år. Anskaffelseskursen på aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. var i 2010 kurs 102. Selskabet skal betale omkostningerne til gennemførelse af udbuddet, når selskabskapitalindskuddet er gennemført og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Investeringen i AgroCon Soil Invest A/S har de første 15 år et forventet årlig gennemsnitligt afkast på 12,16 % af det indskudte beløb, hvis værdien af de resterende aktier i datterselskabet AgroCon Soil 7

9 Invest S.R.L. kan opgøres til den samme kurs, som AC S.R.L. betaler for køb af aktier i 2025 i henhold til den indgåede aftale. Hvorvidt AgroCon Soil Invest S.R.L. i 2025 har en værdi på kurs 301 afhænger af værdien af selskabets jord i Rumænien. EKS. PÅ ÅRLIGT UDBYTTE VED INVESTERING PÅ DKK 1 MIO. FOR AGROCON SOIL INVEST A/S År Indskud Udbytte til investor Bogført egenkapital Aftalt handelsværdi på aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Indirekte beregnet Merværdi på aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. Indirekte beregnet Værdi af AgroCon Soil Invest A/S , , , , , , , , , , , , , , Sum *Regnskabsåret er pr. 31/12. Udbytte kommer til udbetaling efter afholdelse af generalforsamlingen i foråret. 8

10 Beregning af afkast ved investering i AgroCon Soil Invest A/S Indirekte beregnet værdi AgroCon Soil Invest A/S d. 31/ Udloddet udbytte i Samlet værdi og afkast Oprindeligt indskud i Værdistigning og udbytte Gennemsnit DKK pr. år Gennemsnit pr. år 12,16 % Eks.: I 2010 indskyder investor kr ,-. Grundet løbende udbyttelodning bliver investors gennemsnitlige afkast pr. år 12,16 % af det oprindelige beløb. 9

11 Fakta om Rumænien Kilde: Udenrigsministeriet Forfatning: Område: Hovedstad: Befolkning: Etniske grupper: Sprog: Politik: Religion: Aktiver: Eksport produkter: Rumænien er et parlamentarisk demokrati med en republikansk forfatning km 2 (ca. 5 gange så stort som Danmark). Bukarest (Bucuresti med lige over 2 mio. indbyggere). 21,5 millioner. 89 % rumænere, 6,6 % ungarere og 4,4 % andre. Rumænsk er det officielle sprog. Ungarsk, tysk og andre minoritetssprog bliver også talt. En stor del af befolkningen taler også flydende fransk og italiensk. Rumænien er en demokratisk republik. Den lovgivende gren af den rumænske regering består af to kamre, Senatet (Senatet), som har 137 medlemmer, og Camera Deputaţilor (underhuset), som har 332 medlemmer. Landets statsoverhoved er Traian Basescu og er valgt demokratisk for en 5-årig periode. Statsoverhovedet udpeger en premierminister som normalt er lederen af den udøvende magt. Premierministeren sammensætter regeringen til parlamentets godkendelse. Knap 90 % af rumænerne er ortodokse kristne, mens de sidste 10 % fortrinsvis er katolikker og protestanter. Olie, naturgas, bly, zink, kobber, mangan, kul, brunkul, uran, krom, tungsten, skov og landbrugsjord. Metaller, metalprodukter, mineraler og korn. Valuta: 1 RON = 1,75 DDK (juni 2010) Rumænien stiler mod at overgå til EURO i BNP: Skatter: BNP i 2008 var på USD pr. indbygger. Såvel indkomstskatten som selskabsskatten i Rumænien er 16 %, uanset indkomstens størrelse. Medlemskab: Rumænien blev medlem af NATO den 29. marts 2004 og medlem af EU den 1. januar Som medlem af EU har Rumænien gennemført en række reformer, der påkræves for at opnå medlemskab. Reformerne skal fremme det retslige samarbejde mellem Rumænien og de øvrige medlemslande. 10

12 Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici af både finansiel og kommerciel karakter. Således påvirkes værdien af AgroCon Soil Invest A/S s aktiver og passiver, pengestrømme samt størrelsen af den fremtidige indtjening af den generelle økonomiske udvikling og markedsforhold. AgroCon Soil Invest A/S har indflydelse på den økonomiske udvikling på visse områder, hvorimod udviklingen på andre områder er underlagt faktorer uden for AgroCon Soil Invest A/S s kontrol. Dette afsnit skitserer et antal risikofaktorer, som kan have indflydelse på AgroCon Soil Invest A/S s fremtidige drift, finansielle stilling og indtjening. Afsnittet beskriver alene de risici, der efter ledelsens opfattelse anses som væsentlige for selskabet, og som af ledelsen vurderes at kunne få væsentlig negativ indflydelse på AgroCon Soil Invest A/S s drift, finansielle stilling og resultat og dermed for en investering i aktier i AgroCon Soil Invest A/S. Risiciene er ikke beskrevet i prioriteret rækkefølge. De omtalte risikofaktorer kan endvidere ikke opfattes som udtømmende. Der eksisterer således en række andre faktorer, som kan have indvirkning på AgroCon Soil Invest A/S s finansielle udvikling samt for en investering i AgroCon Soil Invest A/S. Budgetterne for selskabets drift er baseret på ledelsens vurdering og de beskrevne forudsætninger. Da der er tale om budgetter, skal det understreges, at sådanne altid er forbundet med usikkerhed. Der forventes indkøbt hektar jord. Købet forestås af AC S.R.L. Der kan være fremtidige eksterne forhold uden for AC S.R.L. s indflydelse, som kan medføre en tidsmæssig udskydelse i køb af jord i forhold til det forventede eller reduktion i antallet af hektarer. Der kan være udsving i det løbende tilbagebetalingsbeløb. Det skal anføres, at de økonomiske risici er forsøgt imødegået ved at have en relativ stor budgetmæssig likviditetsreserve, hvor den samlede finansiering bestående af aktiekapital overstiger det budgetterede likviditetsbehov. Likviditetsreserven i AgroCon Soil Invest S.R.L. er på ca. 1,2 mio. DKK i opstartsfasen. Forpagtningsaftale på jord i AgroCon Soil Invest S.R.L. samt på tilbagekøb af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. afhænger af betalingsevnen hos AC S.R.L. Der er usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af jorden i Agrocon Soil Invest S.R.L. efter budgetperiodens udløb, herunder også valutakursen mellem DKK og RON, hvilket påvirker kursen på den resterende halvdel af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L., der ejes af AgroCon Soil Invest A/S i

13 Vilkår for aktieudbud Der udbydes i alt stk. aktier á DKK pr. stk., svarende til nominelt DKK ,- Aktierne udbydes til kurs 103 pr. aktie á nominelt DKK 5.000,- og afregnes franko. Investorer skal som minimum tilbyde at købe aktier til en kursværdi på DKK svarende til nominelt DKK til kurs 103. AC DK kan frit vælge om købstilbuddet skal accepteres, ligesom AC DK frit kan vælge at acceptere købstilbuddet helt eller delvist. Ved delvist accept af købstilbuddet vil Tilbudsgiver dog mindst modtage et antal aktier svarende til minimumstilbuddet. Såfremt der indkommer købstilbud, der samlet overstiger aktieudbuddet, fordeles de udbudte aktier blandt tilbudsgiverne efter AC DK s frie skøn. Projektet gennemføres selv om der ikke tegnes aktier for DKK 150 mio., dog minimum DKK 30 mio. Udbudsperioden løber fra d. 15. juli til 31. august 2010 kl (begge dage inklusive) med mindre udbuddet som følge af fuldtegning lukkes tidligere, ligesom udbudsperioden kan forlænges, dog senest til den 1. december Tilbudsgiver skal inden 3 bankdage efter modtagelse af accept af tilbud deponere den samlede købesum for aktierne hos Nordea på kontonr Overdragelsen af aktierne (såfremt købstilbuddet accepteres) gennemføres i perioden 1. september 30. september Udbytte fra det rumænske selskab AgroCon Soil Invest S.R.L. til det danske moderselskab, AgroCon Soil Invest A/S er skattefrit. AC DK anbefaler investorer at søge rådgivning om skattemæssige forhold hos egen rådgiver. 12

14 Om AgroCon Aps AgroCon Aps er som Investerings- og managementfirma udbyder af investeringsprojekter, der omfatter køb af jord samt etablering og drift af landbrug i Rumænien. Vores vision er: At skabe et yderst profitabelt investeringsprojekt der kombinerer dansk knowhow med et af verdens mest frugtbare landbrugsområder. Formålet med AgroCon Aps er at udbyde projekter, der normalt ikke er tilgængelige for mindre og mellemstore investorer, både i investeringsomfang og som investeringsaktiv. Ideen har vist sig at være rigtig og med dette nye investeringskoncept, har interessen vist sig at være stor. Vores fokus er: Jord er den sikreste investering Jord er reelt den eneste blivende værdi i verden Jord skaber merværdi - produktion skaber afkast Fødevaremangel er en voksende realitet Fødevarebehovet vokser med personer pr. dag Fødevarearealet er faldende med hertil stigende jordpriser AgroCon Aps, cvr som blev stiftet i 2007 har specialiseret sig i at udvikle og administrere landbrugsprojekter i Rumænien. AgroCon Aps har opbygget en betydelig indsigt og erfaring i at håndtere de opgaver, der følger med ved gennemførelse og drift af projekter. Igennem vores interesse i landbrug og Rumænien etablerede vi sammen med andre investorer i 2007 et rent investeringsprojekt. Dette pilotprojekt er kørende på tredje år, og Brian Kristiansen er nu udtrådt af ledelsen for helt at hellige sig dette nye projekt fuldt ud. Vores succes baserer sig på 4 elementer: En høj grad af faglig kompetence Nærvær og indsigt i landets forhold Loyalt og fortroligt netværk i lokalområdet Maksimal juridisk sikkerhed i projekterne AgroCon Aps har hovedkontor i Danmark og landekontor i Rumænien. 13

15 Brian Kristiansen CEO Ejer af AC S.R.L. Brian Kristiansen er uddannet landmand med grønt diplom fra Dalum Landbrugsskole. Har brugt de seneste 5 år på studie af Rumænien. Driver 300 ha med planteproduktion i Danmark. Kontakt: Tlf.: Per Poulsen Informations-/ledelses- og organisationsrådgiver Per Poulsen er tilknyttet AC DK som Information- /Ledelsesog Organisationsrådgiver. Per Poulsen har 15 års baggrund i ledelse og HR. Mia Bender Kristiansen Administration og regnskab Mia Bender Kristiansen har 14 års erfaring med regnskaber inden for landbrugssektoren og har forestået administration og regnskab på pilotprojektet i Rumænien. Kontakt: Ramona-Daniela Landechef Rumænien Ramona-Daniela er daglig leder af AC S.R.L. s aktiviteter i Rumænien. Ramona-Daniela har boet 15 år i Danmark og taler rumænsk, dansk, italiensk, engelsk og tysk. Tidligere arbejdet for både italienske og danske selskaber med samme ansvarsområde. AgroCon Aps Kogsbøllevej 82, 5871 Frørup

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017

Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017 Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017 Hvordan gør man et udenlandsk landbrugsselskab klar til salg til en kapitalstærk køber v/ Søren Villumsen (formand Roden Invest A/S) og Kristian

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 150 Side 1 af 18 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere