Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)"

Transkript

1 Side 1 af 12 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er korrekt udfyldt i de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Det anbefales at læse vejledning til ansøger inden ansøgningsskemaet udfyldes. Der kan kun skrives i de markerede områder Der kan kun vedlægges bilag for punkt 4, 7 og 8. Ansøgninger sendes til Emnefeltet skal udfyldes med Kommunepulje 2015 runde 1 efterfulgt af institutionsnavn for hovedansøgeren samt projektets titel: Eksempel: Kommunepulje 2015 runde 1 Kommunenavn Projekttitel 1. Projektets titel: Effektiv kommunikation i sommerhusområder 2. Kort beskrivelse af hovedformålet med projektet, der kan bruges ved offentliggørelse (5-10 linjer) 3. Hovedansøger(står for kontakten til Miljøstyrelsen) og medansøgere Hovedansøger: Kommune- /virksomhedsnavn: BOFA, Bornholms Affaldsbehandling Adresse: Almegårdsvej 8 Postnummer og by: 3700 Rønne Telefon: CVR-nr: Bankoplysninger Bank: Danske bank Reg. Nr: 4720 Konto nr.: Projektleder Navn: Steffen Gerdes Tlf.: Økonomisk ansvarlig for projektet Navn: Henrik Larsen, økonomichef Bofa Tlf.: Medansøgere: (Navn og adresse på organisation, kontaktperson, CVR/CPR; på alle andre, der deltager i Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, CVR: kontaktperson: Birthe Thrane, ansøgergruppen og medfinansierer projektet) Halsnæs Forsyning, Gjethusparken 3, 1. sal, 3300 Frederiksværk, CVR: Kontaktperson: Jens Peter Nørgaard, Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, CVR:

2 Side 2 af 12 Kontaktperson: Anne Birgitte Gehrt, Jammerbugt Kommune, Toftevej Aabybro, CVR: Kontaktperson: Tom Hansen, KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S., CVR: , Kontaktperson: Mathias Vang Vestergaard, 2300 København S DAKOFA, Vordroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C., CVR: , Kontaktperson: Inge Werther, Er ansøger (sæt gerne flere kryds ved flere ansøger) X Kommune Forskningsvirksomhed X Forsynings- eller affaldsselskab X Forening NGO Andet kort beskrivelse af ansøger: 4. Overblik over projektfinansiering Alle beløbsfelter med totalbeløb skal udfyldes. Hvis et felt ikke er relevant for projektet udfyldes det med kr. 0. Nedenstående skema er et økonomisk overblik over projektet og erstatter ikke et budget. Budgettet skal vedlægges som bilag. Der henvises til vejledningen punkt 4 for en beskrivelse af kravene til budgetindholdet. Budgetskabelonen i menuen sådan søger du på mst.dk kan evt. anvendes som udgangspunkt for udformningen af budgettet. 5. Projektbeskrivelse a. Baggrund hvad er den nuværende situation (max ½ side) Beskriv kort baggrunden for projektet og de muligheder eller problemstillinger for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet der betyder, at der er behov for projektet. Ifølge regeringens ressourcestrategi I skal kommunerne genanvende 50 % af dagrenovationen inden Sommerhus-tunge kommuner er afhængige af at kunne indsamle store mængder genanvendelige affaldsfraktioner fra sommerhusområderne, hvis de skal nå genanvendelsesmålet på 50 % af dagrenovationen. Dette projekt er blevet til som følge af en bred anerkendelse af manglende viden om effektiv kommunikation blandt landet største sommerhuskommuner. Derfor er projektet her set som supplement til de sideløbende projekter i Varde, Halsnæs og hos KL, der på nuværende tidspunkt er i gang. Heri ses nemlig et specifikt behov for at få udviklet og testet nogle kommunikationsredskaber, som bredt kan komme sommerhuskommunerne til gavn.

3 Side 3 af 12 Sommerhuskommuner har særlige udfordringer i forhold til at indsamle affald til genanvendelse og dermed at opfylde ressourcestrategiens mål. Det skyldes at sommerhusområderne bl.a. har store sæson variationer i affaldsmængden, store variationer i affaldssammensætningen, behov for varierende tømningsfrekvenser, og udlejningsbureauer, som selv tømmer affaldsbeholdere ved skiftedage mv. Endvidere er sommerhusområder ofte karakteriseret ved at have meget forskellige brugere med meget forskellige affaldsbehov og dermed også forskellige måder at søge og få information om f.eks. affaldssortering på. Disse kan inddeles i følgende grupper: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. Endelig de mange lejere, som består af turister med mange forskellige nationaliteter Dertil findes der store variationer mellem udlejningsandelen og turisternes nationaliteter i de forskellige sommerhusområder. Det betyder også, at information om affaldssortering bl.a. skal imødekomme mange sprog (dansk, engelsk, tysk, polsk mv.). Dette indbefatter bl.a. affaldsterminologi (som kan være svær at oversætte), forskellige aldersgrupper og forskellige informationskanaler. De sommerhustunge kommuner har behov for at få et overblik over, hvordan brugersammensætningen af deres sommerhusområder ser ud, samt at få en viden om, hvilke informationsredskaber og kanaler, der virker bedst ift. lige præcis deres område. Dette er afgørende for at kunne indsamle så store mængder genanvendeligt affald som muligt. Den viden mangler. b. Formål og succeskriterier (max ½ side) Beskriv projektets formål og succeskriterier - Formål: Hvad vil projektet gøre i forhold til den ovenfor skitserede situation? - Succeskriterier: Hvad er kriterierne for at kunne sige, at projektet opfylder formålet? Det konkrete formål med projektet er at udvikle og teste forskellige kommunikationsredskaber og kanaler, tilpasset de forskellige grupper af sommerhusbrugere. Resultatet vil være en mere effektiv kommunikation, som vil nå brugerne i de affaldssituationer, hvor de har behov for at få/have information om affaldshåndteringen. Dette kan først opnås, når der er skabt viden om brugernes adfærd, behov samt hvor og hvordan de søger information. Succeskriterier for projektet er derfor: Sommerhusområderne og deres brugergrupper er kortlagt og beskrevet. Der er udviklet kommunikationsredskaber og de bedst egnede kommunikationskanaler er identificeret ift. brugertyper. Kommunikationsredskaber og -kanaler er afprøvet og de mest effektive og praktiske midler og kanaler er fundet. De effektive kommunikationsredskaber og -kanaler er formildet til kommunerne og til relevante aktører (udlejningsbureauer m.v.).

4 Side 4 af 12 c. Leverancer og metode (max 1 side) Beskriv projektets leverancer og metoder - Leverancer: Hvad bidrager projektet med hvad kommer der ud af projektet? - Metode: Hvordan udformes og gennemføres projektet Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Projektet består tre overordnede faser. 1) Forundersøgelse, 2) Udvikling af kommunikationsredskaber og 3) Test. Sluttelig vil projektet blive afrapporteret og videreformidlet til kommuner og relevante aktører. Figur 1 beskriver projektets forløb og udførende. De enkelte projektfaser uddybes efterfølgende. Figur 1. Projektforløb Fase 1 Kortlægning af Sommerhusområder Udførende: Konsulent Fase 2 Udvikling af virkemiddeldesign Udførende: Konsulent Fase 3 Test af kommunikationsredskaber Udførende: Projektgruppe og konsulenter Afrapportering Virkemiddeldesign og formidling Udførende: Projektgruppe og konsulenter Fase 1: Forundersøgelse (sommer/efterår) 2015 Forundersøgelsen i projektets første fase, vil bestå af en kortlægning af sommerhusområderne som omfatter: Udlejningsandelen Turister og deres nationalitet (heri typiske udgangspunkt for affaldssortering)

5 Side 5 af 12 Aldersgrupper Hvilke aktører er væsentlige ift. sommerhuse og brugen af husene (f.eks. udlejningsbureauer, grundejerforeninger, landlæggerforeninger mv.) Udenlandske erfaringer, herunder hvordan turisterne opfatter affaldssorteringen i Danmark Herudover vil kortlægningen omfatte en beskrivelse af, hvordan de identificerede brugergrupper anvender sommerhusene og lokalområdet. Disse vil som udgangspunkt være: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. Lejere (Der skelnes mellem danske og udenlandske lejere). De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. For hver af de identificeret brugergrupper vil det bliver undersøgt: Hvordan bruger de forskellige grupper sommerhusområdet og nærmiljøet? Hvordan søger forskellige aldersgrupper information? Hvad er de forskellige brugertypers bagvedliggende motivation for at søge informationen? Hvem er de i kontakt med i løbet af deres ophold? Hvilke aktiviteter de typisk foretager sig? Hvor og hvornår får de generelt deres information fra i dag? Hvilke kommunikationskanaler findes der og er der nogen som endnu ikke bliver udnyttet? Kortlægningen vil blive udarbejdet af ekstern konsulent og vil tage udgangspunkt i eksisterende data og viden hos Center for Regional Turismeforskning (CRT), Danmarks statistik, Bornholms Ressourcelaboratorium (BR) og lokale Turistbureauer. Kortlægningen vil blive suppleret med en interviewundersøgelse blandt de identificerede brugergrupper af sommerhusene. Fase 2: Kommunikationsredskaber (vinter/forår) På baggrund af kortlægningen vil der, i samarbejde med eksterne konsulenter, blive udarbejdet forskellige kommunikationsredskaber, som tager udgangspunkt i at målrette de forskellige redskaber og udnyttelse af forskellige informationskanaler. Her tages der udgangspunkt i de forskellige brugergrupper og den viden om potentialer og behov som kortlægningen rummer, så informationer om affaldsordninger og sortering til genanvendelse rammer brugeren af sommerhuset, der hvor brugeren er og har behov for informationen. Fase 2 vil derfor omfatte: En analyse af, hvilke informationskanaler, der passer til de enkelte brugergrupper. Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Der skelnes mellem brug af følgende virkemidler: o o o Digitale (udnyttelse af mobile enheder og webkanaler) Skiltning (visuelle/vejledende redskaber i lokalområde, trykt oplysning til og i sommerhuse) Lokale kampagner (Interessent- og informationsmøder, involvering af lokale aktører)

6 Side 6 af 12 o o o Informative redskaber (brochurer, materiale fra udlejningsbureauer, via ejerforeninger) Nationale kampagner Samarbejde med relevante udenlandske aktører En beskrivelse af, hvordan de enkelte brugertilpassede virkemidler skal se ud og designs heraf (f.eks. fleksible designtemplates, som kan tilpasses de enkelte kommuners udtryk/designs). Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Fase 3: Test af kommunikationsredskaber via forskellige informationskanaler (forår/sommer) 2016 De udarbejdede kommunikationsredskaber og informationskanaler testes og afprøves i en række repræsentative sommerhusområder og brugergrupper: Der udvælges 5 testområder blandt de projektdeltagende Der udvælges 5 brugergrupper Der udvælges et antal kommunikationsredskaber, som relaterer sig til de udvalgte brugergrupper og som repræsenterer forskellige redskaber og informationskanaler, herunder ift. hvem der er afsender f.eks. kommunen, udlejer, grundejerforening mv. Effekten af kommunikationsindsatsen måles. Hvordan effekten konkret måles defineres endeligt, når kommunikationsredskaberne er valgt ud, men effekten kunne f.eks. måles gennem: o Brugeroplevelse o Færre klager o Antal hits/antal brugere på f.eks. hjemmeside, APP mv. o Specifikke affaldsfraktioner f.eks. indpakning af aske Interviews af brugere omfattet af kommunikationsindsatsen hvordan opleves indsatsen og virker det. Interviews ne udføres at ekstern konsulent. Afslutning: Afrapportering og opfølgning (efterår/vinter) 2016 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper. Det betyder, at samlingen indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber. Samlingen vil omfatte designskabeloner til f.eks. foldere, hjemmesider, APP s eller lignende samt eksempler på konkrete tekster og formuleringer mv. Samlingen kan placeret på relevante hjemmesider, sendes til aktører mv. og anvendes fremadrettet til affaldskommunikation i sommerhusområder. Erfaringer og testresultater samt sammenfattende konklusioner på de mest effektive og praktisk anvendelige kommunikationsredskaber (ud fra brugertyper og forskellige informationskanaler) d. Hvad er de forventede effekter på genanvendelsen af husholdningsaffaldet inden for fraktionerne: organisk affald, pap, papir, metal, plastik, glas og træ? Beskriv hvilke effekter på genanvendelsen for fraktionerne omfattet af ressourcestrategien for husholdningerne der kan opnås gennem projektet og hvilke perspektiver der kan ses fra projektet på længere sigt på nationalt plan.

7 Side 7 af 12 Størstedelen af husholdningsaffaldet i sommerhusområdet bliver indsamlet som restaffald og andelen af indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner er meget lille på grund af førnævnte udfordringer. Med en mere effektiv, praktisk og målrettet informationsindsats forventes det, at mængden af de nævnte indsamlede affaldsfraktioner til genanvendelse kan øges betragteligt. Deri tillægges, at andre indsatser for at optimere logistik, adgangsveje, nye beholdersammensætning, indendørssorteringsløsninger, decentrale affaldsstationer m.m, er afhængige af, at der skabes effektiv kommunikation med brugerne. Det er specielt vigtigt, at kommunikationen med brugerne optimeres, hvis der skal opnås gode resultater med indsamling af den organiske fraktion i sommerhusområderne, fordi der her ses et specielt behov for at imødekomme udfordringerne med regelmæssig indsamling (for at undgå lugtgener, rotter, kontaminering af genanvendelige fraktioner m.m.). Der er i dag 35 kommuner med minimum 2000 sommerhusenheder hver (DST, 2014) og i omegnen af sommerhuse i alt. Derfor er indsatser, der rammer sommerhusområderne med til at effektivisere genanvendelsesindsatsen i forhold en betydelig del af den danske bygningsmasse og kan samtidig være med til at mindske driftsomkostninger for en lang række kommuner, som i sidste ende vil komme borgerne økonomisk til gavn. e. Hvilke nyskabende perspektiver er der i projektet Beskriv konkret hvilke nye erfaringer, viden og/eller metoder projektet forventes at biddrage med. I beskrivelsen skal der særligt lægges vægt på de nationale perspektiver for projektet Det er første gang, at sommerhusområder bliver kortlagt med hensyn til, at udvikle den mest effektive og praktiske kommunikation om affaldssortering og genanvendelse til forskellige brugere af sommerhuse. Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan de førnævnte forskellige brugergruppe bedst kan nås gennem forskellige kommunikative redskaber, så der skabes et fundament for en øget indsamling af affaldsressourcer til genanvendelse. Erfaringerne og resultaterne fra projektet vil kunne anvendes bredt i landets kommuner efterfølgende. Ligeledes forventes det, at der skabes en specialviden om affaldskommunikation til særlige og ligeledes mere fragmenterede brugertyper, som eventuelt vil kunne komme til gavn i andre sammenhænge. f. Formidling hvordan får andre del i den nye viden? Beskriv hvordan projektet og resultaterne vil blive formidlet. Dette skal være konkret og dække formidling både under projektet og ved projektets afslutning. Beskriv hvordan det sikres projektet biddrager til vidensopbygning for aktører/organisationer udenfor projektgruppen. Bemærk! Markedsførings aktiviteter ikke kan modtage tilskud og ikke derfor ikke skal beskrives.

8 Side 8 af 12 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholde følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Resultaterne vil blive formidling gennem: o På relevante konference/workhop KL og DAKOFA o Artikler/nyheder KL og DAKOFA o Indlæg i kommunale netværk styregruppen o Via den kommende vidensdelingsportal hos Miljøstyrelsen g. Hvad gør et tilskud nødvendigt Beskriv hvorfor, der er behov for offentligt tilskud for at kunne gennemføre projektet, og hvad et tilskud kan gøre muligt. Det kunne f.eks. være at sætte gang i en aktivitet som eller ikke ville blive gennemført, øge omfanget af aktiviteterne, sikre resultaterne kommer flere til gode, eller projektet gennemføres hurtigere end det ellers ville Nuværende igangværende undersøgelser har ikke samme centrale fokus på at få udviklet og afprøvet specifikke kommunikationsmidler for sommerhusområderne. Derfor er der i de konkrete tilfælde ikke opnået midler til at udføre en grundigere undersøgelse, af hvad som faktisk virker og samtidig designe nye virkemidler. Sammenslutningen af medansøgere vidner bl.a. om, at der findes en bred anerkendelse af behovet for en mere afdækkende analyse, som ligeledes bredt kan komme landets kommuner til gavn. 6. Beskriv rollefordelingen (hvis der er mere end en projektansøger) Beskriv hvordan løsningen af opgaverne i projektet er fordelt mellem de enkelte aktører i projektet. Hvordan træffes beslutninger og hvem har ansvar for hvilke dele af projektet? Hvilke særlige kompetencer har de enkelte ansøgere og hvordan kommer de til udtryk i projektet? Projektet organiseres med en styregruppe, projektgruppe og en følgegruppe. Figur 2. Projektorganisering

9 Side 9 af 12 Styregruppe Følgegruppe Projektgruppe Konsulenter 6.1 Styregruppe Styregruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Miljøstyrelsen Styregruppens rolle er at sikre, beslutte, koordinere, kvalitetssikre og fordele ressourcerne i projektet på følgende måde: Sikre, at de igangsatte aktiviteter og delopgaver i projektets faser arbejder frem mod formålet Udbyde udvikling af informationsredskaber til konsulent (fase 2 samt delopgaver i fase 1 og 3) Godkende delresultater og endelige resultater Træffe overordnede beslutninger i projektperioden Sikre koordinering med andre relevante projekter i kommunepuljen, særligt projekter fokuseret på sommerhusområder Sikre, at projektressourcerne løbende prioriteres i forhold til de foreslåede aktiviteter Sikre, at projektet og delprojekter kvalitetssikres Sikre, at rammerne for overholdelse af tidsplanen er tilstede Der forventes afholdt mindst 5 styregruppemøder, men antallet af møder justeres efter behov.

10 Side 10 af 12 Projektledelsen af projektet er placeret hos Bornholms Regionskommune ved Steffen Christian Gerdes, BOFA. Der nedsættes et sekretariat hos DAKOFA, som vil være en integreret del af styregruppen. Sekretariatet vil dermed kunne trække på de erfaringer, viden og data som DAKOFA og DAKOFAs Erfa-gruppe for sommerhusområder og øvrige mange netværk besidder. Den overordnede projektledelse af sekretariatsarbejdet vil være placeret hos faglig koordinator Inge Werther, DAKOFA, som efter behov vil kunne trække på styregruppen. 6.2 Projektgruppe Projektgruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Konsulenterne Projektgruppens rolle er at koordinere, tilpasse og fordele konsulenternes ressourcer i projektet på følgende måde: Løbende gøre status for konsulenternes arbejde og resultater Sikre fremdrift i projektet og at tidsplanen holdes Løbende afklare og diskutere problemstillinger, som er opstået i forbindelse med konsulentopgaverne, så den bedste løsning findes Der forventes afholdt mindst 5 projektgruppemøder og møderne søges så vidt muligt planlagt i forbindelse med styregruppemøderne. 6.3 Følgegruppe Der nedsættes en følgegruppe, som består af de vigtigst aktører inden for sommerhus og turismeområdet. Følgegruppen vil bl.a. bestå af: Udlejnings- og turistbureauer Grundejerforeninger Stop Spild Af Mad Center for regional- og turismeforskning Landlæggerudvalg Aalborg Forsyning, Renovation Øvrige identificerede aktører Følgegruppen vil løbende blive inddraget i projektet for, at bidrage med viden, informationer og andre relevante input til projektet og medvirker dermed til at sikre projektets kvalitet og succes. Der forventes afholdt 3 følgegruppemøder.

11 Side 11 af Tidsplan Tidsplanen for projektet skal indeholde hovedaktiviteter, leverancer og vigtige milepæle. Nedenstående skabelon kan tilpasses til projektet eller en ny tidsplan kan udarbejdes. Vær opmærksom på at overskridelse af tidsplanen kan få konsekvenser for udbetaling af projektmidler. Tidsplanen kan evt. vedhæftes som bilag J J A S O N D J F M A M J J A S O N Fase 1 Kortlægning X X X Interviewundersøgelse X X X Rapportering X Fase 2 Opfølgning X X kortlægning Virkemiddeldesign X X X Fase 3 Planlægning tests X X X Test af virkemidler X X X X Opsamling tests X X Afrapportering X X X Møder mv. Styregruppe X X X X X Følgegruppe X X X Projektgruppe X X X X X 8. Underskrift Undertegnede bekræfter rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen Projektleder: Navn Steffen Gerdes Dato 25/ Underskrift Hovedansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Jens Hjul-Nielsen Dato 25/ Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift (Alternativt kan medansøgere underskrive på et underskriftblad)

12 Side 12 af 12 HUSK! Ansøgningen skal underskrives. Underskrifter fra hovedansøger og medansøger sikrer, at de alle er indforstået med projekt og budget. BEMÆRK: Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for Liste over bilag Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen Bilag 1: Budget (anvend evt. budgetskabelonen se punkt 4 i vejledningen for vejledning i udformning af budget) Bilag 2: Underskriftsblad(e) for medansøgere, der ikke har underskrevet ansøgningen under pk.t 8. Bilag 3: CV for de væsentligste projektdeltagere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere