Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)"

Transkript

1 Side 1 af 12 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er korrekt udfyldt i de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Det anbefales at læse vejledning til ansøger inden ansøgningsskemaet udfyldes. Der kan kun skrives i de markerede områder Der kan kun vedlægges bilag for punkt 4, 7 og 8. Ansøgninger sendes til Emnefeltet skal udfyldes med Kommunepulje 2015 runde 1 efterfulgt af institutionsnavn for hovedansøgeren samt projektets titel: Eksempel: Kommunepulje 2015 runde 1 Kommunenavn Projekttitel 1. Projektets titel: Effektiv kommunikation i sommerhusområder 2. Kort beskrivelse af hovedformålet med projektet, der kan bruges ved offentliggørelse (5-10 linjer) 3. Hovedansøger(står for kontakten til Miljøstyrelsen) og medansøgere Hovedansøger: Kommune- /virksomhedsnavn: BOFA, Bornholms Affaldsbehandling Adresse: Almegårdsvej 8 Postnummer og by: 3700 Rønne Telefon: CVR-nr: Bankoplysninger Bank: Danske bank Reg. Nr: 4720 Konto nr.: Projektleder Navn: Steffen Gerdes Tlf.: Økonomisk ansvarlig for projektet Navn: Henrik Larsen, økonomichef Bofa Tlf.: Medansøgere: (Navn og adresse på organisation, kontaktperson, CVR/CPR; på alle andre, der deltager i Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, CVR: kontaktperson: Birthe Thrane, ansøgergruppen og medfinansierer projektet) Halsnæs Forsyning, Gjethusparken 3, 1. sal, 3300 Frederiksværk, CVR: Kontaktperson: Jens Peter Nørgaard, Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, CVR:

2 Side 2 af 12 Kontaktperson: Anne Birgitte Gehrt, Jammerbugt Kommune, Toftevej Aabybro, CVR: Kontaktperson: Tom Hansen, KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S., CVR: , Kontaktperson: Mathias Vang Vestergaard, 2300 København S DAKOFA, Vordroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C., CVR: , Kontaktperson: Inge Werther, Er ansøger (sæt gerne flere kryds ved flere ansøger) X Kommune Forskningsvirksomhed X Forsynings- eller affaldsselskab X Forening NGO Andet kort beskrivelse af ansøger: 4. Overblik over projektfinansiering Alle beløbsfelter med totalbeløb skal udfyldes. Hvis et felt ikke er relevant for projektet udfyldes det med kr. 0. Nedenstående skema er et økonomisk overblik over projektet og erstatter ikke et budget. Budgettet skal vedlægges som bilag. Der henvises til vejledningen punkt 4 for en beskrivelse af kravene til budgetindholdet. Budgetskabelonen i menuen sådan søger du på mst.dk kan evt. anvendes som udgangspunkt for udformningen af budgettet. 5. Projektbeskrivelse a. Baggrund hvad er den nuværende situation (max ½ side) Beskriv kort baggrunden for projektet og de muligheder eller problemstillinger for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet der betyder, at der er behov for projektet. Ifølge regeringens ressourcestrategi I skal kommunerne genanvende 50 % af dagrenovationen inden Sommerhus-tunge kommuner er afhængige af at kunne indsamle store mængder genanvendelige affaldsfraktioner fra sommerhusområderne, hvis de skal nå genanvendelsesmålet på 50 % af dagrenovationen. Dette projekt er blevet til som følge af en bred anerkendelse af manglende viden om effektiv kommunikation blandt landet største sommerhuskommuner. Derfor er projektet her set som supplement til de sideløbende projekter i Varde, Halsnæs og hos KL, der på nuværende tidspunkt er i gang. Heri ses nemlig et specifikt behov for at få udviklet og testet nogle kommunikationsredskaber, som bredt kan komme sommerhuskommunerne til gavn.

3 Side 3 af 12 Sommerhuskommuner har særlige udfordringer i forhold til at indsamle affald til genanvendelse og dermed at opfylde ressourcestrategiens mål. Det skyldes at sommerhusområderne bl.a. har store sæson variationer i affaldsmængden, store variationer i affaldssammensætningen, behov for varierende tømningsfrekvenser, og udlejningsbureauer, som selv tømmer affaldsbeholdere ved skiftedage mv. Endvidere er sommerhusområder ofte karakteriseret ved at have meget forskellige brugere med meget forskellige affaldsbehov og dermed også forskellige måder at søge og få information om f.eks. affaldssortering på. Disse kan inddeles i følgende grupper: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. Endelig de mange lejere, som består af turister med mange forskellige nationaliteter Dertil findes der store variationer mellem udlejningsandelen og turisternes nationaliteter i de forskellige sommerhusområder. Det betyder også, at information om affaldssortering bl.a. skal imødekomme mange sprog (dansk, engelsk, tysk, polsk mv.). Dette indbefatter bl.a. affaldsterminologi (som kan være svær at oversætte), forskellige aldersgrupper og forskellige informationskanaler. De sommerhustunge kommuner har behov for at få et overblik over, hvordan brugersammensætningen af deres sommerhusområder ser ud, samt at få en viden om, hvilke informationsredskaber og kanaler, der virker bedst ift. lige præcis deres område. Dette er afgørende for at kunne indsamle så store mængder genanvendeligt affald som muligt. Den viden mangler. b. Formål og succeskriterier (max ½ side) Beskriv projektets formål og succeskriterier - Formål: Hvad vil projektet gøre i forhold til den ovenfor skitserede situation? - Succeskriterier: Hvad er kriterierne for at kunne sige, at projektet opfylder formålet? Det konkrete formål med projektet er at udvikle og teste forskellige kommunikationsredskaber og kanaler, tilpasset de forskellige grupper af sommerhusbrugere. Resultatet vil være en mere effektiv kommunikation, som vil nå brugerne i de affaldssituationer, hvor de har behov for at få/have information om affaldshåndteringen. Dette kan først opnås, når der er skabt viden om brugernes adfærd, behov samt hvor og hvordan de søger information. Succeskriterier for projektet er derfor: Sommerhusområderne og deres brugergrupper er kortlagt og beskrevet. Der er udviklet kommunikationsredskaber og de bedst egnede kommunikationskanaler er identificeret ift. brugertyper. Kommunikationsredskaber og -kanaler er afprøvet og de mest effektive og praktiske midler og kanaler er fundet. De effektive kommunikationsredskaber og -kanaler er formildet til kommunerne og til relevante aktører (udlejningsbureauer m.v.).

4 Side 4 af 12 c. Leverancer og metode (max 1 side) Beskriv projektets leverancer og metoder - Leverancer: Hvad bidrager projektet med hvad kommer der ud af projektet? - Metode: Hvordan udformes og gennemføres projektet Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Projektet består tre overordnede faser. 1) Forundersøgelse, 2) Udvikling af kommunikationsredskaber og 3) Test. Sluttelig vil projektet blive afrapporteret og videreformidlet til kommuner og relevante aktører. Figur 1 beskriver projektets forløb og udførende. De enkelte projektfaser uddybes efterfølgende. Figur 1. Projektforløb Fase 1 Kortlægning af Sommerhusområder Udførende: Konsulent Fase 2 Udvikling af virkemiddeldesign Udførende: Konsulent Fase 3 Test af kommunikationsredskaber Udførende: Projektgruppe og konsulenter Afrapportering Virkemiddeldesign og formidling Udførende: Projektgruppe og konsulenter Fase 1: Forundersøgelse (sommer/efterår) 2015 Forundersøgelsen i projektets første fase, vil bestå af en kortlægning af sommerhusområderne som omfatter: Udlejningsandelen Turister og deres nationalitet (heri typiske udgangspunkt for affaldssortering)

5 Side 5 af 12 Aldersgrupper Hvilke aktører er væsentlige ift. sommerhuse og brugen af husene (f.eks. udlejningsbureauer, grundejerforeninger, landlæggerforeninger mv.) Udenlandske erfaringer, herunder hvordan turisterne opfatter affaldssorteringen i Danmark Herudover vil kortlægningen omfatte en beskrivelse af, hvordan de identificerede brugergrupper anvender sommerhusene og lokalområdet. Disse vil som udgangspunkt være: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. Lejere (Der skelnes mellem danske og udenlandske lejere). De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. For hver af de identificeret brugergrupper vil det bliver undersøgt: Hvordan bruger de forskellige grupper sommerhusområdet og nærmiljøet? Hvordan søger forskellige aldersgrupper information? Hvad er de forskellige brugertypers bagvedliggende motivation for at søge informationen? Hvem er de i kontakt med i løbet af deres ophold? Hvilke aktiviteter de typisk foretager sig? Hvor og hvornår får de generelt deres information fra i dag? Hvilke kommunikationskanaler findes der og er der nogen som endnu ikke bliver udnyttet? Kortlægningen vil blive udarbejdet af ekstern konsulent og vil tage udgangspunkt i eksisterende data og viden hos Center for Regional Turismeforskning (CRT), Danmarks statistik, Bornholms Ressourcelaboratorium (BR) og lokale Turistbureauer. Kortlægningen vil blive suppleret med en interviewundersøgelse blandt de identificerede brugergrupper af sommerhusene. Fase 2: Kommunikationsredskaber (vinter/forår) På baggrund af kortlægningen vil der, i samarbejde med eksterne konsulenter, blive udarbejdet forskellige kommunikationsredskaber, som tager udgangspunkt i at målrette de forskellige redskaber og udnyttelse af forskellige informationskanaler. Her tages der udgangspunkt i de forskellige brugergrupper og den viden om potentialer og behov som kortlægningen rummer, så informationer om affaldsordninger og sortering til genanvendelse rammer brugeren af sommerhuset, der hvor brugeren er og har behov for informationen. Fase 2 vil derfor omfatte: En analyse af, hvilke informationskanaler, der passer til de enkelte brugergrupper. Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Der skelnes mellem brug af følgende virkemidler: o o o Digitale (udnyttelse af mobile enheder og webkanaler) Skiltning (visuelle/vejledende redskaber i lokalområde, trykt oplysning til og i sommerhuse) Lokale kampagner (Interessent- og informationsmøder, involvering af lokale aktører)

6 Side 6 af 12 o o o Informative redskaber (brochurer, materiale fra udlejningsbureauer, via ejerforeninger) Nationale kampagner Samarbejde med relevante udenlandske aktører En beskrivelse af, hvordan de enkelte brugertilpassede virkemidler skal se ud og designs heraf (f.eks. fleksible designtemplates, som kan tilpasses de enkelte kommuners udtryk/designs). Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Fase 3: Test af kommunikationsredskaber via forskellige informationskanaler (forår/sommer) 2016 De udarbejdede kommunikationsredskaber og informationskanaler testes og afprøves i en række repræsentative sommerhusområder og brugergrupper: Der udvælges 5 testområder blandt de projektdeltagende Der udvælges 5 brugergrupper Der udvælges et antal kommunikationsredskaber, som relaterer sig til de udvalgte brugergrupper og som repræsenterer forskellige redskaber og informationskanaler, herunder ift. hvem der er afsender f.eks. kommunen, udlejer, grundejerforening mv. Effekten af kommunikationsindsatsen måles. Hvordan effekten konkret måles defineres endeligt, når kommunikationsredskaberne er valgt ud, men effekten kunne f.eks. måles gennem: o Brugeroplevelse o Færre klager o Antal hits/antal brugere på f.eks. hjemmeside, APP mv. o Specifikke affaldsfraktioner f.eks. indpakning af aske Interviews af brugere omfattet af kommunikationsindsatsen hvordan opleves indsatsen og virker det. Interviews ne udføres at ekstern konsulent. Afslutning: Afrapportering og opfølgning (efterår/vinter) 2016 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper. Det betyder, at samlingen indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber. Samlingen vil omfatte designskabeloner til f.eks. foldere, hjemmesider, APP s eller lignende samt eksempler på konkrete tekster og formuleringer mv. Samlingen kan placeret på relevante hjemmesider, sendes til aktører mv. og anvendes fremadrettet til affaldskommunikation i sommerhusområder. Erfaringer og testresultater samt sammenfattende konklusioner på de mest effektive og praktisk anvendelige kommunikationsredskaber (ud fra brugertyper og forskellige informationskanaler) d. Hvad er de forventede effekter på genanvendelsen af husholdningsaffaldet inden for fraktionerne: organisk affald, pap, papir, metal, plastik, glas og træ? Beskriv hvilke effekter på genanvendelsen for fraktionerne omfattet af ressourcestrategien for husholdningerne der kan opnås gennem projektet og hvilke perspektiver der kan ses fra projektet på længere sigt på nationalt plan.

7 Side 7 af 12 Størstedelen af husholdningsaffaldet i sommerhusområdet bliver indsamlet som restaffald og andelen af indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner er meget lille på grund af førnævnte udfordringer. Med en mere effektiv, praktisk og målrettet informationsindsats forventes det, at mængden af de nævnte indsamlede affaldsfraktioner til genanvendelse kan øges betragteligt. Deri tillægges, at andre indsatser for at optimere logistik, adgangsveje, nye beholdersammensætning, indendørssorteringsløsninger, decentrale affaldsstationer m.m, er afhængige af, at der skabes effektiv kommunikation med brugerne. Det er specielt vigtigt, at kommunikationen med brugerne optimeres, hvis der skal opnås gode resultater med indsamling af den organiske fraktion i sommerhusområderne, fordi der her ses et specielt behov for at imødekomme udfordringerne med regelmæssig indsamling (for at undgå lugtgener, rotter, kontaminering af genanvendelige fraktioner m.m.). Der er i dag 35 kommuner med minimum 2000 sommerhusenheder hver (DST, 2014) og i omegnen af sommerhuse i alt. Derfor er indsatser, der rammer sommerhusområderne med til at effektivisere genanvendelsesindsatsen i forhold en betydelig del af den danske bygningsmasse og kan samtidig være med til at mindske driftsomkostninger for en lang række kommuner, som i sidste ende vil komme borgerne økonomisk til gavn. e. Hvilke nyskabende perspektiver er der i projektet Beskriv konkret hvilke nye erfaringer, viden og/eller metoder projektet forventes at biddrage med. I beskrivelsen skal der særligt lægges vægt på de nationale perspektiver for projektet Det er første gang, at sommerhusområder bliver kortlagt med hensyn til, at udvikle den mest effektive og praktiske kommunikation om affaldssortering og genanvendelse til forskellige brugere af sommerhuse. Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan de førnævnte forskellige brugergruppe bedst kan nås gennem forskellige kommunikative redskaber, så der skabes et fundament for en øget indsamling af affaldsressourcer til genanvendelse. Erfaringerne og resultaterne fra projektet vil kunne anvendes bredt i landets kommuner efterfølgende. Ligeledes forventes det, at der skabes en specialviden om affaldskommunikation til særlige og ligeledes mere fragmenterede brugertyper, som eventuelt vil kunne komme til gavn i andre sammenhænge. f. Formidling hvordan får andre del i den nye viden? Beskriv hvordan projektet og resultaterne vil blive formidlet. Dette skal være konkret og dække formidling både under projektet og ved projektets afslutning. Beskriv hvordan det sikres projektet biddrager til vidensopbygning for aktører/organisationer udenfor projektgruppen. Bemærk! Markedsførings aktiviteter ikke kan modtage tilskud og ikke derfor ikke skal beskrives.

8 Side 8 af 12 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholde følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Resultaterne vil blive formidling gennem: o På relevante konference/workhop KL og DAKOFA o Artikler/nyheder KL og DAKOFA o Indlæg i kommunale netværk styregruppen o Via den kommende vidensdelingsportal hos Miljøstyrelsen g. Hvad gør et tilskud nødvendigt Beskriv hvorfor, der er behov for offentligt tilskud for at kunne gennemføre projektet, og hvad et tilskud kan gøre muligt. Det kunne f.eks. være at sætte gang i en aktivitet som eller ikke ville blive gennemført, øge omfanget af aktiviteterne, sikre resultaterne kommer flere til gode, eller projektet gennemføres hurtigere end det ellers ville Nuværende igangværende undersøgelser har ikke samme centrale fokus på at få udviklet og afprøvet specifikke kommunikationsmidler for sommerhusområderne. Derfor er der i de konkrete tilfælde ikke opnået midler til at udføre en grundigere undersøgelse, af hvad som faktisk virker og samtidig designe nye virkemidler. Sammenslutningen af medansøgere vidner bl.a. om, at der findes en bred anerkendelse af behovet for en mere afdækkende analyse, som ligeledes bredt kan komme landets kommuner til gavn. 6. Beskriv rollefordelingen (hvis der er mere end en projektansøger) Beskriv hvordan løsningen af opgaverne i projektet er fordelt mellem de enkelte aktører i projektet. Hvordan træffes beslutninger og hvem har ansvar for hvilke dele af projektet? Hvilke særlige kompetencer har de enkelte ansøgere og hvordan kommer de til udtryk i projektet? Projektet organiseres med en styregruppe, projektgruppe og en følgegruppe. Figur 2. Projektorganisering

9 Side 9 af 12 Styregruppe Følgegruppe Projektgruppe Konsulenter 6.1 Styregruppe Styregruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Miljøstyrelsen Styregruppens rolle er at sikre, beslutte, koordinere, kvalitetssikre og fordele ressourcerne i projektet på følgende måde: Sikre, at de igangsatte aktiviteter og delopgaver i projektets faser arbejder frem mod formålet Udbyde udvikling af informationsredskaber til konsulent (fase 2 samt delopgaver i fase 1 og 3) Godkende delresultater og endelige resultater Træffe overordnede beslutninger i projektperioden Sikre koordinering med andre relevante projekter i kommunepuljen, særligt projekter fokuseret på sommerhusområder Sikre, at projektressourcerne løbende prioriteres i forhold til de foreslåede aktiviteter Sikre, at projektet og delprojekter kvalitetssikres Sikre, at rammerne for overholdelse af tidsplanen er tilstede Der forventes afholdt mindst 5 styregruppemøder, men antallet af møder justeres efter behov.

10 Side 10 af 12 Projektledelsen af projektet er placeret hos Bornholms Regionskommune ved Steffen Christian Gerdes, BOFA. Der nedsættes et sekretariat hos DAKOFA, som vil være en integreret del af styregruppen. Sekretariatet vil dermed kunne trække på de erfaringer, viden og data som DAKOFA og DAKOFAs Erfa-gruppe for sommerhusområder og øvrige mange netværk besidder. Den overordnede projektledelse af sekretariatsarbejdet vil være placeret hos faglig koordinator Inge Werther, DAKOFA, som efter behov vil kunne trække på styregruppen. 6.2 Projektgruppe Projektgruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Konsulenterne Projektgruppens rolle er at koordinere, tilpasse og fordele konsulenternes ressourcer i projektet på følgende måde: Løbende gøre status for konsulenternes arbejde og resultater Sikre fremdrift i projektet og at tidsplanen holdes Løbende afklare og diskutere problemstillinger, som er opstået i forbindelse med konsulentopgaverne, så den bedste løsning findes Der forventes afholdt mindst 5 projektgruppemøder og møderne søges så vidt muligt planlagt i forbindelse med styregruppemøderne. 6.3 Følgegruppe Der nedsættes en følgegruppe, som består af de vigtigst aktører inden for sommerhus og turismeområdet. Følgegruppen vil bl.a. bestå af: Udlejnings- og turistbureauer Grundejerforeninger Stop Spild Af Mad Center for regional- og turismeforskning Landlæggerudvalg Aalborg Forsyning, Renovation Øvrige identificerede aktører Følgegruppen vil løbende blive inddraget i projektet for, at bidrage med viden, informationer og andre relevante input til projektet og medvirker dermed til at sikre projektets kvalitet og succes. Der forventes afholdt 3 følgegruppemøder.

11 Side 11 af Tidsplan Tidsplanen for projektet skal indeholde hovedaktiviteter, leverancer og vigtige milepæle. Nedenstående skabelon kan tilpasses til projektet eller en ny tidsplan kan udarbejdes. Vær opmærksom på at overskridelse af tidsplanen kan få konsekvenser for udbetaling af projektmidler. Tidsplanen kan evt. vedhæftes som bilag J J A S O N D J F M A M J J A S O N Fase 1 Kortlægning X X X Interviewundersøgelse X X X Rapportering X Fase 2 Opfølgning X X kortlægning Virkemiddeldesign X X X Fase 3 Planlægning tests X X X Test af virkemidler X X X X Opsamling tests X X Afrapportering X X X Møder mv. Styregruppe X X X X X Følgegruppe X X X Projektgruppe X X X X X 8. Underskrift Undertegnede bekræfter rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen Projektleder: Navn Steffen Gerdes Dato 25/ Underskrift Hovedansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Jens Hjul-Nielsen Dato 25/ Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift (Alternativt kan medansøgere underskrive på et underskriftblad)

12 Side 12 af 12 HUSK! Ansøgningen skal underskrives. Underskrifter fra hovedansøger og medansøger sikrer, at de alle er indforstået med projekt og budget. BEMÆRK: Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for Liste over bilag Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen Bilag 1: Budget (anvend evt. budgetskabelonen se punkt 4 i vejledningen for vejledning i udformning af budget) Bilag 2: Underskriftsblad(e) for medansøgere, der ikke har underskrevet ansøgningen under pk.t 8. Bilag 3: CV for de væsentligste projektdeltagere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G PRÆSENTATION Anne Mette Thorup Kommunikationskonsulent i Affald & Genbrug Frederiksberg Kommune (2007) R98 (2000 2007)

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere