Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)"

Transkript

1 Side 1 af 12 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er korrekt udfyldt i de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Det anbefales at læse vejledning til ansøger inden ansøgningsskemaet udfyldes. Der kan kun skrives i de markerede områder Der kan kun vedlægges bilag for punkt 4, 7 og 8. Ansøgninger sendes til Emnefeltet skal udfyldes med Kommunepulje 2015 runde 1 efterfulgt af institutionsnavn for hovedansøgeren samt projektets titel: Eksempel: Kommunepulje 2015 runde 1 Kommunenavn Projekttitel 1. Projektets titel: Effektiv kommunikation i sommerhusområder 2. Kort beskrivelse af hovedformålet med projektet, der kan bruges ved offentliggørelse (5-10 linjer) 3. Hovedansøger(står for kontakten til Miljøstyrelsen) og medansøgere Hovedansøger: Kommune- /virksomhedsnavn: BOFA, Bornholms Affaldsbehandling Adresse: Almegårdsvej 8 Postnummer og by: 3700 Rønne Telefon: CVR-nr: Bankoplysninger Bank: Danske bank Reg. Nr: 4720 Konto nr.: Projektleder Navn: Steffen Gerdes Tlf.: Økonomisk ansvarlig for projektet Navn: Henrik Larsen, økonomichef Bofa Tlf.: Medansøgere: (Navn og adresse på organisation, kontaktperson, CVR/CPR; på alle andre, der deltager i Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, CVR: kontaktperson: Birthe Thrane, ansøgergruppen og medfinansierer projektet) Halsnæs Forsyning, Gjethusparken 3, 1. sal, 3300 Frederiksværk, CVR: Kontaktperson: Jens Peter Nørgaard, Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, CVR:

2 Side 2 af 12 Kontaktperson: Anne Birgitte Gehrt, Jammerbugt Kommune, Toftevej Aabybro, CVR: Kontaktperson: Tom Hansen, KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S., CVR: , Kontaktperson: Mathias Vang Vestergaard, 2300 København S DAKOFA, Vordroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C., CVR: , Kontaktperson: Inge Werther, Er ansøger (sæt gerne flere kryds ved flere ansøger) X Kommune Forskningsvirksomhed X Forsynings- eller affaldsselskab X Forening NGO Andet kort beskrivelse af ansøger: 4. Overblik over projektfinansiering Alle beløbsfelter med totalbeløb skal udfyldes. Hvis et felt ikke er relevant for projektet udfyldes det med kr. 0. Nedenstående skema er et økonomisk overblik over projektet og erstatter ikke et budget. Budgettet skal vedlægges som bilag. Der henvises til vejledningen punkt 4 for en beskrivelse af kravene til budgetindholdet. Budgetskabelonen i menuen sådan søger du på mst.dk kan evt. anvendes som udgangspunkt for udformningen af budgettet. 5. Projektbeskrivelse a. Baggrund hvad er den nuværende situation (max ½ side) Beskriv kort baggrunden for projektet og de muligheder eller problemstillinger for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet der betyder, at der er behov for projektet. Ifølge regeringens ressourcestrategi I skal kommunerne genanvende 50 % af dagrenovationen inden Sommerhus-tunge kommuner er afhængige af at kunne indsamle store mængder genanvendelige affaldsfraktioner fra sommerhusområderne, hvis de skal nå genanvendelsesmålet på 50 % af dagrenovationen. Dette projekt er blevet til som følge af en bred anerkendelse af manglende viden om effektiv kommunikation blandt landet største sommerhuskommuner. Derfor er projektet her set som supplement til de sideløbende projekter i Varde, Halsnæs og hos KL, der på nuværende tidspunkt er i gang. Heri ses nemlig et specifikt behov for at få udviklet og testet nogle kommunikationsredskaber, som bredt kan komme sommerhuskommunerne til gavn.

3 Side 3 af 12 Sommerhuskommuner har særlige udfordringer i forhold til at indsamle affald til genanvendelse og dermed at opfylde ressourcestrategiens mål. Det skyldes at sommerhusområderne bl.a. har store sæson variationer i affaldsmængden, store variationer i affaldssammensætningen, behov for varierende tømningsfrekvenser, og udlejningsbureauer, som selv tømmer affaldsbeholdere ved skiftedage mv. Endvidere er sommerhusområder ofte karakteriseret ved at have meget forskellige brugere med meget forskellige affaldsbehov og dermed også forskellige måder at søge og få information om f.eks. affaldssortering på. Disse kan inddeles i følgende grupper: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. Endelig de mange lejere, som består af turister med mange forskellige nationaliteter Dertil findes der store variationer mellem udlejningsandelen og turisternes nationaliteter i de forskellige sommerhusområder. Det betyder også, at information om affaldssortering bl.a. skal imødekomme mange sprog (dansk, engelsk, tysk, polsk mv.). Dette indbefatter bl.a. affaldsterminologi (som kan være svær at oversætte), forskellige aldersgrupper og forskellige informationskanaler. De sommerhustunge kommuner har behov for at få et overblik over, hvordan brugersammensætningen af deres sommerhusområder ser ud, samt at få en viden om, hvilke informationsredskaber og kanaler, der virker bedst ift. lige præcis deres område. Dette er afgørende for at kunne indsamle så store mængder genanvendeligt affald som muligt. Den viden mangler. b. Formål og succeskriterier (max ½ side) Beskriv projektets formål og succeskriterier - Formål: Hvad vil projektet gøre i forhold til den ovenfor skitserede situation? - Succeskriterier: Hvad er kriterierne for at kunne sige, at projektet opfylder formålet? Det konkrete formål med projektet er at udvikle og teste forskellige kommunikationsredskaber og kanaler, tilpasset de forskellige grupper af sommerhusbrugere. Resultatet vil være en mere effektiv kommunikation, som vil nå brugerne i de affaldssituationer, hvor de har behov for at få/have information om affaldshåndteringen. Dette kan først opnås, når der er skabt viden om brugernes adfærd, behov samt hvor og hvordan de søger information. Succeskriterier for projektet er derfor: Sommerhusområderne og deres brugergrupper er kortlagt og beskrevet. Der er udviklet kommunikationsredskaber og de bedst egnede kommunikationskanaler er identificeret ift. brugertyper. Kommunikationsredskaber og -kanaler er afprøvet og de mest effektive og praktiske midler og kanaler er fundet. De effektive kommunikationsredskaber og -kanaler er formildet til kommunerne og til relevante aktører (udlejningsbureauer m.v.).

4 Side 4 af 12 c. Leverancer og metode (max 1 side) Beskriv projektets leverancer og metoder - Leverancer: Hvad bidrager projektet med hvad kommer der ud af projektet? - Metode: Hvordan udformes og gennemføres projektet Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Projektet består tre overordnede faser. 1) Forundersøgelse, 2) Udvikling af kommunikationsredskaber og 3) Test. Sluttelig vil projektet blive afrapporteret og videreformidlet til kommuner og relevante aktører. Figur 1 beskriver projektets forløb og udførende. De enkelte projektfaser uddybes efterfølgende. Figur 1. Projektforløb Fase 1 Kortlægning af Sommerhusområder Udførende: Konsulent Fase 2 Udvikling af virkemiddeldesign Udførende: Konsulent Fase 3 Test af kommunikationsredskaber Udførende: Projektgruppe og konsulenter Afrapportering Virkemiddeldesign og formidling Udførende: Projektgruppe og konsulenter Fase 1: Forundersøgelse (sommer/efterår) 2015 Forundersøgelsen i projektets første fase, vil bestå af en kortlægning af sommerhusområderne som omfatter: Udlejningsandelen Turister og deres nationalitet (heri typiske udgangspunkt for affaldssortering)

5 Side 5 af 12 Aldersgrupper Hvilke aktører er væsentlige ift. sommerhuse og brugen af husene (f.eks. udlejningsbureauer, grundejerforeninger, landlæggerforeninger mv.) Udenlandske erfaringer, herunder hvordan turisterne opfatter affaldssorteringen i Danmark Herudover vil kortlægningen omfatte en beskrivelse af, hvordan de identificerede brugergrupper anvender sommerhusene og lokalområdet. Disse vil som udgangspunkt være: Ejere af sommerhuse, som selv bruger husene uden at leje dem ud. Ejere, der delvis selv bruger sommerhusene og i perioder selv lejer husene ud til turister. Lejere (Der skelnes mellem danske og udenlandske lejere). De professionelle udlejningsbureauer og virksomheder. For hver af de identificeret brugergrupper vil det bliver undersøgt: Hvordan bruger de forskellige grupper sommerhusområdet og nærmiljøet? Hvordan søger forskellige aldersgrupper information? Hvad er de forskellige brugertypers bagvedliggende motivation for at søge informationen? Hvem er de i kontakt med i løbet af deres ophold? Hvilke aktiviteter de typisk foretager sig? Hvor og hvornår får de generelt deres information fra i dag? Hvilke kommunikationskanaler findes der og er der nogen som endnu ikke bliver udnyttet? Kortlægningen vil blive udarbejdet af ekstern konsulent og vil tage udgangspunkt i eksisterende data og viden hos Center for Regional Turismeforskning (CRT), Danmarks statistik, Bornholms Ressourcelaboratorium (BR) og lokale Turistbureauer. Kortlægningen vil blive suppleret med en interviewundersøgelse blandt de identificerede brugergrupper af sommerhusene. Fase 2: Kommunikationsredskaber (vinter/forår) På baggrund af kortlægningen vil der, i samarbejde med eksterne konsulenter, blive udarbejdet forskellige kommunikationsredskaber, som tager udgangspunkt i at målrette de forskellige redskaber og udnyttelse af forskellige informationskanaler. Her tages der udgangspunkt i de forskellige brugergrupper og den viden om potentialer og behov som kortlægningen rummer, så informationer om affaldsordninger og sortering til genanvendelse rammer brugeren af sommerhuset, der hvor brugeren er og har behov for informationen. Fase 2 vil derfor omfatte: En analyse af, hvilke informationskanaler, der passer til de enkelte brugergrupper. Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Der skelnes mellem brug af følgende virkemidler: o o o Digitale (udnyttelse af mobile enheder og webkanaler) Skiltning (visuelle/vejledende redskaber i lokalområde, trykt oplysning til og i sommerhuse) Lokale kampagner (Interessent- og informationsmøder, involvering af lokale aktører)

6 Side 6 af 12 o o o Informative redskaber (brochurer, materiale fra udlejningsbureauer, via ejerforeninger) Nationale kampagner Samarbejde med relevante udenlandske aktører En beskrivelse af, hvordan de enkelte brugertilpassede virkemidler skal se ud og designs heraf (f.eks. fleksible designtemplates, som kan tilpasses de enkelte kommuners udtryk/designs). Denne opgave udføres af ekstern konsulent. Fase 3: Test af kommunikationsredskaber via forskellige informationskanaler (forår/sommer) 2016 De udarbejdede kommunikationsredskaber og informationskanaler testes og afprøves i en række repræsentative sommerhusområder og brugergrupper: Der udvælges 5 testområder blandt de projektdeltagende Der udvælges 5 brugergrupper Der udvælges et antal kommunikationsredskaber, som relaterer sig til de udvalgte brugergrupper og som repræsenterer forskellige redskaber og informationskanaler, herunder ift. hvem der er afsender f.eks. kommunen, udlejer, grundejerforening mv. Effekten af kommunikationsindsatsen måles. Hvordan effekten konkret måles defineres endeligt, når kommunikationsredskaberne er valgt ud, men effekten kunne f.eks. måles gennem: o Brugeroplevelse o Færre klager o Antal hits/antal brugere på f.eks. hjemmeside, APP mv. o Specifikke affaldsfraktioner f.eks. indpakning af aske Interviews af brugere omfattet af kommunikationsindsatsen hvordan opleves indsatsen og virker det. Interviews ne udføres at ekstern konsulent. Afslutning: Afrapportering og opfølgning (efterår/vinter) 2016 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper. Det betyder, at samlingen indeholder følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber. Samlingen vil omfatte designskabeloner til f.eks. foldere, hjemmesider, APP s eller lignende samt eksempler på konkrete tekster og formuleringer mv. Samlingen kan placeret på relevante hjemmesider, sendes til aktører mv. og anvendes fremadrettet til affaldskommunikation i sommerhusområder. Erfaringer og testresultater samt sammenfattende konklusioner på de mest effektive og praktisk anvendelige kommunikationsredskaber (ud fra brugertyper og forskellige informationskanaler) d. Hvad er de forventede effekter på genanvendelsen af husholdningsaffaldet inden for fraktionerne: organisk affald, pap, papir, metal, plastik, glas og træ? Beskriv hvilke effekter på genanvendelsen for fraktionerne omfattet af ressourcestrategien for husholdningerne der kan opnås gennem projektet og hvilke perspektiver der kan ses fra projektet på længere sigt på nationalt plan.

7 Side 7 af 12 Størstedelen af husholdningsaffaldet i sommerhusområdet bliver indsamlet som restaffald og andelen af indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner er meget lille på grund af førnævnte udfordringer. Med en mere effektiv, praktisk og målrettet informationsindsats forventes det, at mængden af de nævnte indsamlede affaldsfraktioner til genanvendelse kan øges betragteligt. Deri tillægges, at andre indsatser for at optimere logistik, adgangsveje, nye beholdersammensætning, indendørssorteringsløsninger, decentrale affaldsstationer m.m, er afhængige af, at der skabes effektiv kommunikation med brugerne. Det er specielt vigtigt, at kommunikationen med brugerne optimeres, hvis der skal opnås gode resultater med indsamling af den organiske fraktion i sommerhusområderne, fordi der her ses et specielt behov for at imødekomme udfordringerne med regelmæssig indsamling (for at undgå lugtgener, rotter, kontaminering af genanvendelige fraktioner m.m.). Der er i dag 35 kommuner med minimum 2000 sommerhusenheder hver (DST, 2014) og i omegnen af sommerhuse i alt. Derfor er indsatser, der rammer sommerhusområderne med til at effektivisere genanvendelsesindsatsen i forhold en betydelig del af den danske bygningsmasse og kan samtidig være med til at mindske driftsomkostninger for en lang række kommuner, som i sidste ende vil komme borgerne økonomisk til gavn. e. Hvilke nyskabende perspektiver er der i projektet Beskriv konkret hvilke nye erfaringer, viden og/eller metoder projektet forventes at biddrage med. I beskrivelsen skal der særligt lægges vægt på de nationale perspektiver for projektet Det er første gang, at sommerhusområder bliver kortlagt med hensyn til, at udvikle den mest effektive og praktiske kommunikation om affaldssortering og genanvendelse til forskellige brugere af sommerhuse. Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan de førnævnte forskellige brugergruppe bedst kan nås gennem forskellige kommunikative redskaber, så der skabes et fundament for en øget indsamling af affaldsressourcer til genanvendelse. Erfaringerne og resultaterne fra projektet vil kunne anvendes bredt i landets kommuner efterfølgende. Ligeledes forventes det, at der skabes en specialviden om affaldskommunikation til særlige og ligeledes mere fragmenterede brugertyper, som eventuelt vil kunne komme til gavn i andre sammenhænge. f. Formidling hvordan får andre del i den nye viden? Beskriv hvordan projektet og resultaterne vil blive formidlet. Dette skal være konkret og dække formidling både under projektet og ved projektets afslutning. Beskriv hvordan det sikres projektet biddrager til vidensopbygning for aktører/organisationer udenfor projektgruppen. Bemærk! Markedsførings aktiviteter ikke kan modtage tilskud og ikke derfor ikke skal beskrives.

8 Side 8 af 12 Projektet vil resultere i en samling kommunikationsredskaber, som er målrettet forskellige brugergrupper og som vil indeholde følgende: En beskrivelse af de identificerede brugergrupper som benytter sommerhuse, herunder deres formål med at benytte sommerhuset, adfærd mv. En beskrivelse af, hvilke kommunikative redskaber, der mest effektivt henvender sig til den enkelte brugergruppe En eksempelsamling på de kommunikative redskaber Resultaterne vil blive formidling gennem: o På relevante konference/workhop KL og DAKOFA o Artikler/nyheder KL og DAKOFA o Indlæg i kommunale netværk styregruppen o Via den kommende vidensdelingsportal hos Miljøstyrelsen g. Hvad gør et tilskud nødvendigt Beskriv hvorfor, der er behov for offentligt tilskud for at kunne gennemføre projektet, og hvad et tilskud kan gøre muligt. Det kunne f.eks. være at sætte gang i en aktivitet som eller ikke ville blive gennemført, øge omfanget af aktiviteterne, sikre resultaterne kommer flere til gode, eller projektet gennemføres hurtigere end det ellers ville Nuværende igangværende undersøgelser har ikke samme centrale fokus på at få udviklet og afprøvet specifikke kommunikationsmidler for sommerhusområderne. Derfor er der i de konkrete tilfælde ikke opnået midler til at udføre en grundigere undersøgelse, af hvad som faktisk virker og samtidig designe nye virkemidler. Sammenslutningen af medansøgere vidner bl.a. om, at der findes en bred anerkendelse af behovet for en mere afdækkende analyse, som ligeledes bredt kan komme landets kommuner til gavn. 6. Beskriv rollefordelingen (hvis der er mere end en projektansøger) Beskriv hvordan løsningen af opgaverne i projektet er fordelt mellem de enkelte aktører i projektet. Hvordan træffes beslutninger og hvem har ansvar for hvilke dele af projektet? Hvilke særlige kompetencer har de enkelte ansøgere og hvordan kommer de til udtryk i projektet? Projektet organiseres med en styregruppe, projektgruppe og en følgegruppe. Figur 2. Projektorganisering

9 Side 9 af 12 Styregruppe Følgegruppe Projektgruppe Konsulenter 6.1 Styregruppe Styregruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Miljøstyrelsen Styregruppens rolle er at sikre, beslutte, koordinere, kvalitetssikre og fordele ressourcerne i projektet på følgende måde: Sikre, at de igangsatte aktiviteter og delopgaver i projektets faser arbejder frem mod formålet Udbyde udvikling af informationsredskaber til konsulent (fase 2 samt delopgaver i fase 1 og 3) Godkende delresultater og endelige resultater Træffe overordnede beslutninger i projektperioden Sikre koordinering med andre relevante projekter i kommunepuljen, særligt projekter fokuseret på sommerhusområder Sikre, at projektressourcerne løbende prioriteres i forhold til de foreslåede aktiviteter Sikre, at projektet og delprojekter kvalitetssikres Sikre, at rammerne for overholdelse af tidsplanen er tilstede Der forventes afholdt mindst 5 styregruppemøder, men antallet af møder justeres efter behov.

10 Side 10 af 12 Projektledelsen af projektet er placeret hos Bornholms Regionskommune ved Steffen Christian Gerdes, BOFA. Der nedsættes et sekretariat hos DAKOFA, som vil være en integreret del af styregruppen. Sekretariatet vil dermed kunne trække på de erfaringer, viden og data som DAKOFA og DAKOFAs Erfa-gruppe for sommerhusområder og øvrige mange netværk besidder. Den overordnede projektledelse af sekretariatsarbejdet vil være placeret hos faglig koordinator Inge Werther, DAKOFA, som efter behov vil kunne trække på styregruppen. 6.2 Projektgruppe Projektgruppen vil bestå af: Bornholms Regionskommune/BOFA Odsherred Kommune Halsnæs Forsyning Jammerbugt Kommune Hjørring Kommune KL DAKOFA Konsulenterne Projektgruppens rolle er at koordinere, tilpasse og fordele konsulenternes ressourcer i projektet på følgende måde: Løbende gøre status for konsulenternes arbejde og resultater Sikre fremdrift i projektet og at tidsplanen holdes Løbende afklare og diskutere problemstillinger, som er opstået i forbindelse med konsulentopgaverne, så den bedste løsning findes Der forventes afholdt mindst 5 projektgruppemøder og møderne søges så vidt muligt planlagt i forbindelse med styregruppemøderne. 6.3 Følgegruppe Der nedsættes en følgegruppe, som består af de vigtigst aktører inden for sommerhus og turismeområdet. Følgegruppen vil bl.a. bestå af: Udlejnings- og turistbureauer Grundejerforeninger Stop Spild Af Mad Center for regional- og turismeforskning Landlæggerudvalg Aalborg Forsyning, Renovation Øvrige identificerede aktører Følgegruppen vil løbende blive inddraget i projektet for, at bidrage med viden, informationer og andre relevante input til projektet og medvirker dermed til at sikre projektets kvalitet og succes. Der forventes afholdt 3 følgegruppemøder.

11 Side 11 af Tidsplan Tidsplanen for projektet skal indeholde hovedaktiviteter, leverancer og vigtige milepæle. Nedenstående skabelon kan tilpasses til projektet eller en ny tidsplan kan udarbejdes. Vær opmærksom på at overskridelse af tidsplanen kan få konsekvenser for udbetaling af projektmidler. Tidsplanen kan evt. vedhæftes som bilag J J A S O N D J F M A M J J A S O N Fase 1 Kortlægning X X X Interviewundersøgelse X X X Rapportering X Fase 2 Opfølgning X X kortlægning Virkemiddeldesign X X X Fase 3 Planlægning tests X X X Test af virkemidler X X X X Opsamling tests X X Afrapportering X X X Møder mv. Styregruppe X X X X X Følgegruppe X X X Projektgruppe X X X X X 8. Underskrift Undertegnede bekræfter rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen Projektleder: Navn Steffen Gerdes Dato 25/ Underskrift Hovedansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Jens Hjul-Nielsen Dato 25/ Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: Navn Dato Underskrift (Alternativt kan medansøgere underskrive på et underskriftblad)

12 Side 12 af 12 HUSK! Ansøgningen skal underskrives. Underskrifter fra hovedansøger og medansøger sikrer, at de alle er indforstået med projekt og budget. BEMÆRK: Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for Liste over bilag Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen Bilag 1: Budget (anvend evt. budgetskabelonen se punkt 4 i vejledningen for vejledning i udformning af budget) Bilag 2: Underskriftsblad(e) for medansøgere, der ikke har underskrevet ansøgningen under pk.t 8. Bilag 3: CV for de væsentligste projektdeltagere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70...

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... Page 1 of 1 30-06-2015 From: Lone Misfeldt Sent: 24-03-2015 13:00:37 To: Bendt Skodborg Nielsen Subject: MST ans gning

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) For at

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) 1. Projektets

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder Med fokus på affaldshåndtering MST

Effektiv kommunikation i sommerhusområder Med fokus på affaldshåndtering MST Effektiv kommunikation i sommerhusområder Med fokus på affaldshåndtering MST-770-00160 1 Styregruppen: BOFA (projektledelse) Jammerbugt kommune Hjørring kommune Odsherred kommune Halsnæs Forsyning KL DAKOFA

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1 Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1 Miljøstyrelsen har 7. maj 2015 givet tilsagn om støtte til 16 projekter. Det

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD

EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD Til Miljøstyrelsen Dokument type Billagssamling Dato Marts 2017 EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD INDHOLD 1. BILAG 1: BESKRIVELSE AF DATA FRA MILJØSTYRELSEN

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2 Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2 Miljøstyrelsen har i december 2015 givet tilsagn om støtte til 19 projekter.

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere