REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013"

Transkript

1 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser: Henrik Amdi Madsen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen Claus Eskesen Søren Elsberg Hans A. Sørensen Flemming Lassen Afbud: Gert B. Pedersen, 3F Claus Henriksen, DI AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER TEMA: Mod Strategi 2013 Fredag d. 21. september 2012 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, Mødelokale 2, 1780 København V DAGSORDEN til udvalgsmøde (start kl ) 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra d. 2. maj TEMA: Mod strategi AMU A. Status på B. Resultater af projektet IKT i AMU C. Bevilgede udviklingsaktiviteter EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelser for 2013 i UU erne B. IOP opgavebank til inspiration C. CAP projektet Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte? 5. Status i udviklingsudvalgene 6. Meddelelser 7. Næste møde 8. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden Godkendes. Formanden kvitterer for dagsordensmaterialet, der er et godt oplæg for udvalgets drøftelser. B. Godkendelse af referat d. 2.maj Referatet er vedlagt i bilag 1. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: Industriens udfordringer - IF s løsninger På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at der skal igangsættes en strategiudviklingsproces, som skal afsluttes på IF mødet den 3. december med vedtagelse af ny strategi for IF udvalget. Som en del af beslutningen blev det vedtaget, at man på næstkommende IF møde skulle behandle status på arbejdet med EUD 2012 samt foreløbig status på arbejdet med SWOT er i de enkelte UU er. Opfølgning under punkt 2 (TEMA). Behovsredegørelse 2013 Det blev på sidste møde besluttet, at sekretariatet på næste udvalgsmøde fremlægger oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter for Opfølgning under punkt 3.C B. Godkendelse af referat d. 2. maj 2012 Formanden gjorde opmærksom på, at i forhold til tema punktet omkring Strategi 2013 (punkt 2 i dagsorden) vil dagens drøftelser blive videreført på IF s strategi seminar den 1. november. Suppleret med en IF/MI konference den 2. november om energi- og miljøområdet, som er et fælles indsatsområde. Givet de aktuelle politiske sonderinger omkring AMU og EUD området finder formanden, at det er et særdeles velegnet tidspunkt at diskutere IF s fremtidige strategi. Status på projektet IKT i AMU Det besluttes på sidste møde, at sekretariatet i forbindelse med afrapporteringen af projektet skal afklare, på hvilken måde IF udvalget kan bidrage til at løfte brugen af IKT inden for IF s AMU kurser. Opfølgning under punkt 3.B 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet vil indledningsvis orientere om aktuelle uddannelsespolitiske tiltag, som kan have betydning for udvalgets område. Sekretariatet har udarbejdet et tema-oplæg (bilag 2), hvor det indstilles, at udvalget drøfter: Hvilke faktorer ser udvalget som særligt vigtige at behandle i forhold til strategi 2013 som det ser ud lige nu, herunder særligt de problemstillinger, som er skitseret i bilag 3? Er der noget, som bør undersøges inden behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Hvilke materialer vil være vigtige at inddrage ved behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Se endvidere bilag 3 og 4 som også knytter sig til dette 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet gav en opdatering på vigtige uddannelsespolitiske initiativer på AMU og EUD området: Vigtige politiske initiativer på AMU området: Opstramning af reglerne for udlicitering Stramning af udbydernes udbudsforpligtelse: VEU lægger op til, at udbyderne skal udbyde og markedsføre alle kurser i deres portefølje mindst en gang årligt VEU rådet igangsætter en analyse af årsagerne til den kraftige nedgang i brugen af AMU, dette vil bla. omfatte en synliggørelse af skolernes IDV aktivitet på VEU mødet i november Finanslov 2013 lægger op til en reduktion i taksterne for AMU, idet den ekstraordinære takstforhøjelse foreslås at bortfalde. Side 2 af 9

3 dagens temapunkt. Der er ikke afsat midler til VEU centrenes drift og rådgivningsindsats på FFL 2013 Vigtige politiske initiativer på EUD området Der er på FFL afsat flere midler til EUD, nogle af dem øremærkede. Samtidig lægges der op til at fjerne den eksisterende praktikpladspræmie- og bonusordning Der er nedsat et hurtigt arbejdende erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Udvalget skal til brug for finanslovsforhandlingerne producere et enighedspapir til folketinget om 1) langsigtede løsninger på de nuværende praktikpladsproblemer og 2) sikring af uddannelsesgarantien på EUD området Der er stærkt politisk ønske om at opdele erhvervsuddannelserne i hhv. et voksenspor og et unge spor, fordi der er en formodning om, at voksenlærlinge fortrænger unges muligheder for at få en praktikplads Herefter diskuterede udvalget med udgangspunkt i bilag 3 og 4, hvilke faktorer der er særligt vigtige at behandle på IF s strategiseminar den 1. november samt om der er punkter, som oplæg til seminarets drøftelser, som skal undersøges nærmere. IF udvalget er enige om, at det i forbindelse med de strategiske drøftelser er vigtigt at understrege over for UU erne, at ændringer af IF s uddannelser er en diskussion, som skal tages af UU erne. IF udvalgets beslutter at indstille følgende fokuspunkter til strategi-seminaret 1. november: En diskussion af GVU ordningens muligheder inden for IF s område, herunder hvilke styringsmetoder IF kan anvende, hvis man ønsker at bruge ordningen mere systematisk. Til brug for drøftelserne ønskes et så godt overblik over brugen af GVU inden for IF s område, som muligt. Samt skitsere reglerne og praksis for området (herunder TUR s erfaringer) En diskussion af mulighederne for at indføre standardmerit på IF s erhvervsuddannelser. Til brug for drøftelserne ønskes et overblik over mulighederne for standardmerit inden for de eksisterende juridiske rammer. En diskussion af transparensen mellem AMU og EUD. Til brug for disse drøftelser skal sekretariatet afklare, hvor meget transparens der mellem AMU og EUD inden for de enkelte Side 3 af 9

4 uddannelsesområder i dag, særligt fokus på uddannelsespakker. En diskussion af, hvorvidt IF skal igangsætte et pilotprojekt, hvor 2-3 UU er søger at afklare, om der kan ske en større integration af deres respektive erhvervsuddannelser. Altså mere step-by-step tilgang end en big bang løsning i forhold til at reformere den måde, som IF s uddannelser er bygget op på. En undersøgelse af andre faglige udvalgs erfaringer med en fælles bekendtgørelse for flere uddannelser (f.eks. HAKL) eller andre alternative modeller for beskrivelse af uddannelserne. En undersøgelse af, hvordan erhvervsrettet påbygning bruges i dag i praksis, herunder en nærmere afklaring af, i hvor høj grad ordningen kan dække behov for faglig specialisering En nærmere afklaring af, hvorfor så mange af IF s færdiguddannede, særligt inden industrioperatøruddannelsen, har en erhvervsfaglig uddannelse i forvejen. Endeligt ønskes der, til brug for drøftelserne på IF seminaret, en letforståelig profil af hhv. IF s AMU kursister og EUD elever. Profilen skal være en bearbejdet version af nogle af de mange tabeller, som indgår i mødets bilag 4 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk Portalen har været i drift siden 15. juni Samtidig med lanceringen af portalen blev der igangsat en netværksbaseret markedsføringskampagne for portalen. Kampagnen relanceres september Sekretariatet har registeret mange besøgende på siden og der er også indkommet en del positive henvendelser fra brugere af portalen. IF er pt. i dialog med de andre efteruddannelsesudvalg om tilkobling af deres efteruddannelsesområder på portalen. Det er forventningen, at de efteruddannelsesudvalg, som ønsker at indgå i samarbejdet vil blive tilkoblet amukurs.dk i starten af næste år. 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk IF medlem Morten Revsbeck oplyser, at amukurs.dk får rigtig mange gode tilbagemeldinger, både fra virksomhedens medarbejdere og fra kursusafdelingen. Den store tilfredshed med portalen. Dog efterlyses en app version. Næstformanden forestiller sig, at der på et tidspunkt vil blive kigget på mulighederne for en version 2 af amukurs.dk. På det tidspunkt vil de mange udviklingsforslag om bla. en app indgå i overvejelserne. Det vil være en fortsat prioritet i udviklingsarbejdet, at portalens overskuelighed og enkelhed fastholdes. Næstformanden efterspørger gode historier om, hvordan folk oplever at bruge amukurs.dk. Disse historier er vigtige at indsamle og formidle, da de øger synligheden af portalen over for brugerne i langt højere grad, end de historier, der laves centralt fra. Formanden oplyser, at det stadig er et stort problem med aflysninger, som blandt andet udspringer i sko- Side 4 af 9

5 Projektets indledende undersøgelse omkring af brugen af IKT blandt AMU underviserne på IF s område viste, at arbejdet med IKT i AMU mange steder ikke er tilstrækkeligt forankret hos skolens ledelse. Det ligger uden for projektets ramme direkte at adressere denne problemstilling, da projektets fokus er understøttelse af faglælernes øgede krav til holdstørrelse pga. økonomien. Dette problem kan amukurs.dk ikke løse. B. Resultater af projektet IKT i AMU Projektet vedr. IKT i AMU, som har den mundrette titel Analyse af anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - med særligt fokus på deltagere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder samt manglende IKTkompetencer er afsluttet ultimo september 2012 Projektet er med til at understøtte IF s målsætning om at sikre kvalitet i undervisningen på IF s AMU kurser. Projektet blev igangsat primo november 2011 og havde forventet sluttidspunkt i marts Projektets afslutning blev udskudt til september 2012, fordi det viste sig sværere end forventet at skaffe de fornødne input omkring best practise fra AMU faglærerne. Projektet har omfattet følgende faser: 1. Udsendelse af elektronisk spørgeskema vedr. brug af IKT i AMU til alle de undervisere på IF s uddannelser, som IF har kunnet indhente adresser på. 2. Telefoninterview med en række udvalgte undervisere 3. Workshop med udvalgte ildsjæle / undervisere, hvor forskellige måder at anvende IKT i AMUundervisningen blev diskuteret 4. På baggrund af ovenfor nævnte informationsindsamling: udarbejdelse af best-practise katalog vedr. anvendelsen af IKT 5. Formidling af best practise kataloget til skolerne bl.a. via faglærerkonference for underviserne (afholdes 19. september 2013). Sekretariatet oplyser, at der vil blive udsendt en reminder mail til LUU, skuemestre og andre potentielle brugere i netværket inden udgangen af september. Endvidere vil der blive udsendt en pressemeddelelse, som fortæller om amukurs.dk s hidtidige succes, også inden udgangen af september. B. Resultater af projektet IKT i AMU Formanden oplyser, at hun er orienteret om, at IKT bliver et stadig vigtigere felt inden for mange områder, f.eks. handelsområdet. Det er derfor vigtigt, at IF udvalget arbejder med det som et indsatsområde, også i Strategi Helle Ankersen oplyser, at it-udviklingen i Post Danmark går meget stærkt i produktionen. Blandt andet er der indført elektroniske tavlemøder. Hendes erfaringer er, at pædagogik i forhold til at undervise med brug af IKT er en særlig kompetence, som er væsensforskellig fra faglærernes teknisk-faglige kompetencer. Formanden understreger, at det er vigtigt at IF afholder en konference omkring IKT i AMU rettet mod skolens ledelse. Konferencen bør centreres om følgende emner: undervisningspædagogik ifht. IKT i AMU teknologiske løsninger skoleledelsens muligheder for at understøtte udviklingen i retning af mere IKT i AMU på IF s område Konferencen forventes at blive holdt i tæt samarbejde med Danske Erhvervsskoler. Det skriftlige produkt af projektet er blevet en et inspirationskatalog for faglærere i forhold til brug af IKT i AMU. Samt resultaterne af projektets indledende undersøgelser omkring brugen af IKT blandt AMU undervisere inden for IF s område. Projektets skriftlige slutprodukt er vedlagt i bilag 5. Side 5 af 9

6 rernes undervisningskompetencer ifht. IKT. Men det er planen, at IF sekretariatet skal tage initiativ til en større konference vedr. skoleledens strategiske prioritering af IKT i AMU undervisningen snarest muligt. Formålet med konferencen vil være at få startet en dialog med skolernes ledelse om, hvordan arbejdet med IKT i AMU kan opnå en større ledelsesmæssig forankring, så indsatsen ikke afhænger af nogle få ildsjæle. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Sekretariatet har udarbejdet oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter fra Ministeriets AMU ad hoc pulje for 2012, se bilag 6. Bevillingen gives for en toårig periode og kan således bruges frem til den 31. december EUD A. Evaluering af arbejde med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Ministeriet for Børn og Undervisning skal have tilsendt de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2013 den 21. september I IU indsendes udviklingsredegørelserne samlet, med en fælles, overordnet udviklingsredegørelse, som udgør rammen for de enkelte uddannelsers specifikke udviklingsredegørelser. UU erne har løbende været inddraget i arbejdet med at udfylde udviklingsredegørelserne for deres egne uddannelsesområder, enten gennem konkrete drøftelser eller gennem skriftlige høringer omkring udviklingsredegørelserne. I år har Ministeriet skærpet kravet om, at udviklingsudvalgene angiver konkrete, tidsfæstede handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladsaftaler for udvalgets uddannelse. Dette krav er blevet drøftet af det fælles formandskab, som har besluttet, at der skal udarbejdes udkast til fælles handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til IF og MI s erhvervsuddannelser. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Formanden understreger, at det er organisationerne, ikke sekretariatet som har besluttet de beskrevne prioriteringer. Det besluttes, at sekretariatet til brug for drøftelserne på IF seminaret 1. november laver en oversigt over igangværende AMU projekter og andre relevante, igangværende projekter - med formål og status. 4. EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Formanden noterer, at ministeriet er blevet mere specifikke i deres forventninger til udvalgenes handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Kravene udfordrer parterne, da der ikke er praksis for at arbejde med en så lang tidshorisont, som ministeriet forventer. Claus Eskesen noterer, at udviklingsredegørelserne har den positive effekt, at udvalgene får lejlighed til at få et overblik over, hvordan branchen ser ud på et givent tidspunkt. Dog er arbejdet med udviklingsredegørelsen ret dekoblet fra UU ernes egne handlingsplaner, hvilket giver en uhensigtsmæssig arbejdsproces i UU erne. Der opfordres til, at arbejdet med udviklingsredegørelserne i højere grad end nu integreres i UU ernes egne handlingsplaner. Det indstilles, at udvalget drøfter om den nuværende involvering af UU erne er passende eller om der skal ske justeringer i givet fald hvilke? B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Udviklingsudvalget for industrioperatøruddannelsen besluttede i januar 2012 at udvikle en opgavebank på IUs hjemmeside for uddannelsens svendeprøve. Dette for at sikre, at kvaliteten af svendeprøveopgaverne blev mere ensartet. På mødet vil udviklingsudvalgets konsulent B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Præsentationen udgår. Formanden oplyser, at hvis udvalgsmedlemmerne ønsker at hører mere om arbejdet med IOP opgavebank kan de til en hver tid rekvirere Hanne Hvitfeld Hansen til et oplæg i deres eget udvalg. Side 6 af 9

7 Hanne Hvitfeld Hansen kort fortælle om udvalgets erfaringer med udarbejdelse af opgavebanken, herunder: Hvilke udfordringer er der ved at udvikle en opgavebank? Hvilke gevinster er der ved at udvikle en opgavebank? Gode råd til andre udviklingsudvalg, som ønsker at udvikle opgavebank C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) Teknologisk Institut har på årets CAP bevilling fået midler til en analyse af, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves af erhvervsuddannede ansat i fremstillingsindustrien. Og hvordan de fortsat skal kunne bidrage til vækst og innovation i takt med, at energiforbrug og minimering af spild bliver stadig vigtigere forudsætninger for vækst og konkurrenceevne. Industriens Uddannelser er følgegruppe på projektet, for derigennem at sikre IU s ønsker til konkrete og handlingsorienterede resultater og anbefalinger, som kan anvendes i det løbende udviklingsarbejde i forhold til erhvervsuddannelserne i regi af IF og MI. Formanden efterspørger en samlet oversigt over igangværende CAP projekter. Der er flere projekter, som er af relevans for IF udvalget. Det aftales, at oversigten vil indgå på næste IF møde. Teknologisk Institut arbejder pt. på at finde relevante case virksomheder og indgå aftaler med dem. IU har bidraget med forslag til virksomheder og får mulighed for at kommentere listen, før TI tager kontakt til virksomhederne. Projektet følger tidsplanen. Forventet afleveringstidspunkt er januar Status i udviklingsudvalgene (orienteringspunkt) 6. Status i udviklingsudvalgene Status på udviklingsudvalgenes arbejde fremgår af bilag 7. Bemærk at status på SWOT arbejdet ikke indgår i statusopdateringerne, fordi de behandles separat under punkt 2 i dagsorden. Formanden noterer, at statusopdateringerne viser, at udviklingsudvalgene har mange forskellige udviklingsaktiviteter i gang. Det vurderes at være en styrke, at udviklingsaktiviteterne er af så forskellig art. Det indstilles, at udvalgsmedlemmer, repræsenteret i et Udviklingsudvalg kommer med supplerende bemærkninger, hvis nødvendigt. 6. Nyt fra organisationerne og IU 6. Nyt fra organisationerne og IU A. Formandskabet A. Formandskabet Næstformanden oplyser, at de nye overenskomster er trådt i kraft. Som en del af disse er det aftalt, at TekSam vil kunne tilkaldes til virksomheder for at yde rådgivning og konsulentbistand i forhold til uddannelsesarbejdet på virksomheden. Endvidere er Side 7 af 9

8 det som en del af overenskomsten aftalt, at der ansættes 2 konsulenter i 2013, som har til formål at besøge i alt 1000 virksomheder med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Næstformanden håber, at indsatsen får en afsmittende effekt på antallet af praktikpladser inden for IF s område. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Et udvalgsmedlem efterlyser, at bilagene bliver omdannet til hyperlink så de kan åbnes online, som alternativ til at printe alle bilagene. Dette vil blive implementeret fra næste møde. Kurt Mikkelsen opfordrer udvalget til at arrangere et besøg til Boings kompetencecenter i Hamborg. Han oplyser desuden, at han er i gang med at arrangere et besøg af Christine Antorini på Grundfos. Formålet skal være at vise effekten af AMU på virksomheden og synliggøre virksomhedens arbejde med at uddanne lærlinge. Endelig oplyser Kurt, at der med stor succes er gennemført danske lean kurser på virksomhedens afdeling i Taiwan. Hans A. Sørensen oplyser, at danske erhvervsskoler oplever mange juridiske barrierer i forhold til at etablere skoler i Kina. C. Sekretariatet IU har fået bevilget midler til et TUP projekt omkring IKV ifht. uddannelsesstrukturer på IU s uddannelsesområde. Projektet skal styrke IKV ifht. AMU-uddannelsesstrukturer på IU s område gennem tre tiltag: Styrke skolernes strategi og forretningsgange i forhold til IKV Vise hvordan IKV kan bidrage til kompetenceløft Teste nye metoder til at gennemføre IKV C. Sekretariatet Sekretariatet oplyser, at TUP projektet vedr. IKV og uddannelsesstrukturer lige er gået i gang. Projektet skal gennemføres over to år. Det aftales, at IF sekretariatet løbende holder IF udvalget orienteret om projektets resultater via korte statusopdateringer. Projektet har stor relevans for IF s område. Projektet vil blive gennemført af Kubix og New Insight under ledelse af IF konsulent Solvej Sigaard Knoth. Sekretariatet har implementeret flere elementer af IF/MI s fælles handlingsplan for LUU. I maj 2012 blev der gennemført i alt fire regionale dialogmøder, tre i Jylland og et i København. Herudover er der blevet udsendt ny, revideret LUU håndbog til samtlige LUU er i regi af IU. I de kommende måneder vil der blive arbejdet på at få udarbejdet et særligt nyhedsbrev til LUU medlemmer. Samt afholdelse af dialogmøde med udvalgte uddannelseschefer omkring styrkelse af LUU arbejdet. Side 8 af 9

9 7. Næste møde Næste udvalgsmøde afholdes den 3. december i DI (julefrokost 2012) Desuden minder sekretariatet om, at der afholdes IF/UU konference den 1. november og fælles IF/MI seminar den 2. november. Begge dage afholdes på Hotel Kolding Fjord, inklusiv overnatning. Program udsendes snarest. 7. Næste møde Formanden oplyser, at der på den fælles IF-MI konference den 2. november vil blive mange, spændende indlæg omkring temaet miljø- og energi i industrien! Mødet den 3. december vil blive holdt på DI s midlertidige adresse på Amager. 8. Eventuelt 8. Eventuelt Side 9 af 9

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere