REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013"

Transkript

1 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser: Henrik Amdi Madsen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen Claus Eskesen Søren Elsberg Hans A. Sørensen Flemming Lassen Afbud: Gert B. Pedersen, 3F Claus Henriksen, DI AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER TEMA: Mod Strategi 2013 Fredag d. 21. september 2012 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, Mødelokale 2, 1780 København V DAGSORDEN til udvalgsmøde (start kl ) 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra d. 2. maj TEMA: Mod strategi AMU A. Status på B. Resultater af projektet IKT i AMU C. Bevilgede udviklingsaktiviteter EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelser for 2013 i UU erne B. IOP opgavebank til inspiration C. CAP projektet Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte? 5. Status i udviklingsudvalgene 6. Meddelelser 7. Næste møde 8. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden Godkendes. Formanden kvitterer for dagsordensmaterialet, der er et godt oplæg for udvalgets drøftelser. B. Godkendelse af referat d. 2.maj Referatet er vedlagt i bilag 1. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: Industriens udfordringer - IF s løsninger På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at der skal igangsættes en strategiudviklingsproces, som skal afsluttes på IF mødet den 3. december med vedtagelse af ny strategi for IF udvalget. Som en del af beslutningen blev det vedtaget, at man på næstkommende IF møde skulle behandle status på arbejdet med EUD 2012 samt foreløbig status på arbejdet med SWOT er i de enkelte UU er. Opfølgning under punkt 2 (TEMA). Behovsredegørelse 2013 Det blev på sidste møde besluttet, at sekretariatet på næste udvalgsmøde fremlægger oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter for Opfølgning under punkt 3.C B. Godkendelse af referat d. 2. maj 2012 Formanden gjorde opmærksom på, at i forhold til tema punktet omkring Strategi 2013 (punkt 2 i dagsorden) vil dagens drøftelser blive videreført på IF s strategi seminar den 1. november. Suppleret med en IF/MI konference den 2. november om energi- og miljøområdet, som er et fælles indsatsområde. Givet de aktuelle politiske sonderinger omkring AMU og EUD området finder formanden, at det er et særdeles velegnet tidspunkt at diskutere IF s fremtidige strategi. Status på projektet IKT i AMU Det besluttes på sidste møde, at sekretariatet i forbindelse med afrapporteringen af projektet skal afklare, på hvilken måde IF udvalget kan bidrage til at løfte brugen af IKT inden for IF s AMU kurser. Opfølgning under punkt 3.B 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet vil indledningsvis orientere om aktuelle uddannelsespolitiske tiltag, som kan have betydning for udvalgets område. Sekretariatet har udarbejdet et tema-oplæg (bilag 2), hvor det indstilles, at udvalget drøfter: Hvilke faktorer ser udvalget som særligt vigtige at behandle i forhold til strategi 2013 som det ser ud lige nu, herunder særligt de problemstillinger, som er skitseret i bilag 3? Er der noget, som bør undersøges inden behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Hvilke materialer vil være vigtige at inddrage ved behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Se endvidere bilag 3 og 4 som også knytter sig til dette 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet gav en opdatering på vigtige uddannelsespolitiske initiativer på AMU og EUD området: Vigtige politiske initiativer på AMU området: Opstramning af reglerne for udlicitering Stramning af udbydernes udbudsforpligtelse: VEU lægger op til, at udbyderne skal udbyde og markedsføre alle kurser i deres portefølje mindst en gang årligt VEU rådet igangsætter en analyse af årsagerne til den kraftige nedgang i brugen af AMU, dette vil bla. omfatte en synliggørelse af skolernes IDV aktivitet på VEU mødet i november Finanslov 2013 lægger op til en reduktion i taksterne for AMU, idet den ekstraordinære takstforhøjelse foreslås at bortfalde. Side 2 af 9

3 dagens temapunkt. Der er ikke afsat midler til VEU centrenes drift og rådgivningsindsats på FFL 2013 Vigtige politiske initiativer på EUD området Der er på FFL afsat flere midler til EUD, nogle af dem øremærkede. Samtidig lægges der op til at fjerne den eksisterende praktikpladspræmie- og bonusordning Der er nedsat et hurtigt arbejdende erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Udvalget skal til brug for finanslovsforhandlingerne producere et enighedspapir til folketinget om 1) langsigtede løsninger på de nuværende praktikpladsproblemer og 2) sikring af uddannelsesgarantien på EUD området Der er stærkt politisk ønske om at opdele erhvervsuddannelserne i hhv. et voksenspor og et unge spor, fordi der er en formodning om, at voksenlærlinge fortrænger unges muligheder for at få en praktikplads Herefter diskuterede udvalget med udgangspunkt i bilag 3 og 4, hvilke faktorer der er særligt vigtige at behandle på IF s strategiseminar den 1. november samt om der er punkter, som oplæg til seminarets drøftelser, som skal undersøges nærmere. IF udvalget er enige om, at det i forbindelse med de strategiske drøftelser er vigtigt at understrege over for UU erne, at ændringer af IF s uddannelser er en diskussion, som skal tages af UU erne. IF udvalgets beslutter at indstille følgende fokuspunkter til strategi-seminaret 1. november: En diskussion af GVU ordningens muligheder inden for IF s område, herunder hvilke styringsmetoder IF kan anvende, hvis man ønsker at bruge ordningen mere systematisk. Til brug for drøftelserne ønskes et så godt overblik over brugen af GVU inden for IF s område, som muligt. Samt skitsere reglerne og praksis for området (herunder TUR s erfaringer) En diskussion af mulighederne for at indføre standardmerit på IF s erhvervsuddannelser. Til brug for drøftelserne ønskes et overblik over mulighederne for standardmerit inden for de eksisterende juridiske rammer. En diskussion af transparensen mellem AMU og EUD. Til brug for disse drøftelser skal sekretariatet afklare, hvor meget transparens der mellem AMU og EUD inden for de enkelte Side 3 af 9

4 uddannelsesområder i dag, særligt fokus på uddannelsespakker. En diskussion af, hvorvidt IF skal igangsætte et pilotprojekt, hvor 2-3 UU er søger at afklare, om der kan ske en større integration af deres respektive erhvervsuddannelser. Altså mere step-by-step tilgang end en big bang løsning i forhold til at reformere den måde, som IF s uddannelser er bygget op på. En undersøgelse af andre faglige udvalgs erfaringer med en fælles bekendtgørelse for flere uddannelser (f.eks. HAKL) eller andre alternative modeller for beskrivelse af uddannelserne. En undersøgelse af, hvordan erhvervsrettet påbygning bruges i dag i praksis, herunder en nærmere afklaring af, i hvor høj grad ordningen kan dække behov for faglig specialisering En nærmere afklaring af, hvorfor så mange af IF s færdiguddannede, særligt inden industrioperatøruddannelsen, har en erhvervsfaglig uddannelse i forvejen. Endeligt ønskes der, til brug for drøftelserne på IF seminaret, en letforståelig profil af hhv. IF s AMU kursister og EUD elever. Profilen skal være en bearbejdet version af nogle af de mange tabeller, som indgår i mødets bilag 4 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk Portalen har været i drift siden 15. juni Samtidig med lanceringen af portalen blev der igangsat en netværksbaseret markedsføringskampagne for portalen. Kampagnen relanceres september Sekretariatet har registeret mange besøgende på siden og der er også indkommet en del positive henvendelser fra brugere af portalen. IF er pt. i dialog med de andre efteruddannelsesudvalg om tilkobling af deres efteruddannelsesområder på portalen. Det er forventningen, at de efteruddannelsesudvalg, som ønsker at indgå i samarbejdet vil blive tilkoblet amukurs.dk i starten af næste år. 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk IF medlem Morten Revsbeck oplyser, at amukurs.dk får rigtig mange gode tilbagemeldinger, både fra virksomhedens medarbejdere og fra kursusafdelingen. Den store tilfredshed med portalen. Dog efterlyses en app version. Næstformanden forestiller sig, at der på et tidspunkt vil blive kigget på mulighederne for en version 2 af amukurs.dk. På det tidspunkt vil de mange udviklingsforslag om bla. en app indgå i overvejelserne. Det vil være en fortsat prioritet i udviklingsarbejdet, at portalens overskuelighed og enkelhed fastholdes. Næstformanden efterspørger gode historier om, hvordan folk oplever at bruge amukurs.dk. Disse historier er vigtige at indsamle og formidle, da de øger synligheden af portalen over for brugerne i langt højere grad, end de historier, der laves centralt fra. Formanden oplyser, at det stadig er et stort problem med aflysninger, som blandt andet udspringer i sko- Side 4 af 9

5 Projektets indledende undersøgelse omkring af brugen af IKT blandt AMU underviserne på IF s område viste, at arbejdet med IKT i AMU mange steder ikke er tilstrækkeligt forankret hos skolens ledelse. Det ligger uden for projektets ramme direkte at adressere denne problemstilling, da projektets fokus er understøttelse af faglælernes øgede krav til holdstørrelse pga. økonomien. Dette problem kan amukurs.dk ikke løse. B. Resultater af projektet IKT i AMU Projektet vedr. IKT i AMU, som har den mundrette titel Analyse af anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - med særligt fokus på deltagere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder samt manglende IKTkompetencer er afsluttet ultimo september 2012 Projektet er med til at understøtte IF s målsætning om at sikre kvalitet i undervisningen på IF s AMU kurser. Projektet blev igangsat primo november 2011 og havde forventet sluttidspunkt i marts Projektets afslutning blev udskudt til september 2012, fordi det viste sig sværere end forventet at skaffe de fornødne input omkring best practise fra AMU faglærerne. Projektet har omfattet følgende faser: 1. Udsendelse af elektronisk spørgeskema vedr. brug af IKT i AMU til alle de undervisere på IF s uddannelser, som IF har kunnet indhente adresser på. 2. Telefoninterview med en række udvalgte undervisere 3. Workshop med udvalgte ildsjæle / undervisere, hvor forskellige måder at anvende IKT i AMUundervisningen blev diskuteret 4. På baggrund af ovenfor nævnte informationsindsamling: udarbejdelse af best-practise katalog vedr. anvendelsen af IKT 5. Formidling af best practise kataloget til skolerne bl.a. via faglærerkonference for underviserne (afholdes 19. september 2013). Sekretariatet oplyser, at der vil blive udsendt en reminder mail til LUU, skuemestre og andre potentielle brugere i netværket inden udgangen af september. Endvidere vil der blive udsendt en pressemeddelelse, som fortæller om amukurs.dk s hidtidige succes, også inden udgangen af september. B. Resultater af projektet IKT i AMU Formanden oplyser, at hun er orienteret om, at IKT bliver et stadig vigtigere felt inden for mange områder, f.eks. handelsområdet. Det er derfor vigtigt, at IF udvalget arbejder med det som et indsatsområde, også i Strategi Helle Ankersen oplyser, at it-udviklingen i Post Danmark går meget stærkt i produktionen. Blandt andet er der indført elektroniske tavlemøder. Hendes erfaringer er, at pædagogik i forhold til at undervise med brug af IKT er en særlig kompetence, som er væsensforskellig fra faglærernes teknisk-faglige kompetencer. Formanden understreger, at det er vigtigt at IF afholder en konference omkring IKT i AMU rettet mod skolens ledelse. Konferencen bør centreres om følgende emner: undervisningspædagogik ifht. IKT i AMU teknologiske løsninger skoleledelsens muligheder for at understøtte udviklingen i retning af mere IKT i AMU på IF s område Konferencen forventes at blive holdt i tæt samarbejde med Danske Erhvervsskoler. Det skriftlige produkt af projektet er blevet en et inspirationskatalog for faglærere i forhold til brug af IKT i AMU. Samt resultaterne af projektets indledende undersøgelser omkring brugen af IKT blandt AMU undervisere inden for IF s område. Projektets skriftlige slutprodukt er vedlagt i bilag 5. Side 5 af 9

6 rernes undervisningskompetencer ifht. IKT. Men det er planen, at IF sekretariatet skal tage initiativ til en større konference vedr. skoleledens strategiske prioritering af IKT i AMU undervisningen snarest muligt. Formålet med konferencen vil være at få startet en dialog med skolernes ledelse om, hvordan arbejdet med IKT i AMU kan opnå en større ledelsesmæssig forankring, så indsatsen ikke afhænger af nogle få ildsjæle. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Sekretariatet har udarbejdet oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter fra Ministeriets AMU ad hoc pulje for 2012, se bilag 6. Bevillingen gives for en toårig periode og kan således bruges frem til den 31. december EUD A. Evaluering af arbejde med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Ministeriet for Børn og Undervisning skal have tilsendt de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2013 den 21. september I IU indsendes udviklingsredegørelserne samlet, med en fælles, overordnet udviklingsredegørelse, som udgør rammen for de enkelte uddannelsers specifikke udviklingsredegørelser. UU erne har løbende været inddraget i arbejdet med at udfylde udviklingsredegørelserne for deres egne uddannelsesområder, enten gennem konkrete drøftelser eller gennem skriftlige høringer omkring udviklingsredegørelserne. I år har Ministeriet skærpet kravet om, at udviklingsudvalgene angiver konkrete, tidsfæstede handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladsaftaler for udvalgets uddannelse. Dette krav er blevet drøftet af det fælles formandskab, som har besluttet, at der skal udarbejdes udkast til fælles handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til IF og MI s erhvervsuddannelser. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Formanden understreger, at det er organisationerne, ikke sekretariatet som har besluttet de beskrevne prioriteringer. Det besluttes, at sekretariatet til brug for drøftelserne på IF seminaret 1. november laver en oversigt over igangværende AMU projekter og andre relevante, igangværende projekter - med formål og status. 4. EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Formanden noterer, at ministeriet er blevet mere specifikke i deres forventninger til udvalgenes handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Kravene udfordrer parterne, da der ikke er praksis for at arbejde med en så lang tidshorisont, som ministeriet forventer. Claus Eskesen noterer, at udviklingsredegørelserne har den positive effekt, at udvalgene får lejlighed til at få et overblik over, hvordan branchen ser ud på et givent tidspunkt. Dog er arbejdet med udviklingsredegørelsen ret dekoblet fra UU ernes egne handlingsplaner, hvilket giver en uhensigtsmæssig arbejdsproces i UU erne. Der opfordres til, at arbejdet med udviklingsredegørelserne i højere grad end nu integreres i UU ernes egne handlingsplaner. Det indstilles, at udvalget drøfter om den nuværende involvering af UU erne er passende eller om der skal ske justeringer i givet fald hvilke? B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Udviklingsudvalget for industrioperatøruddannelsen besluttede i januar 2012 at udvikle en opgavebank på IUs hjemmeside for uddannelsens svendeprøve. Dette for at sikre, at kvaliteten af svendeprøveopgaverne blev mere ensartet. På mødet vil udviklingsudvalgets konsulent B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Præsentationen udgår. Formanden oplyser, at hvis udvalgsmedlemmerne ønsker at hører mere om arbejdet med IOP opgavebank kan de til en hver tid rekvirere Hanne Hvitfeld Hansen til et oplæg i deres eget udvalg. Side 6 af 9

7 Hanne Hvitfeld Hansen kort fortælle om udvalgets erfaringer med udarbejdelse af opgavebanken, herunder: Hvilke udfordringer er der ved at udvikle en opgavebank? Hvilke gevinster er der ved at udvikle en opgavebank? Gode råd til andre udviklingsudvalg, som ønsker at udvikle opgavebank C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) Teknologisk Institut har på årets CAP bevilling fået midler til en analyse af, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves af erhvervsuddannede ansat i fremstillingsindustrien. Og hvordan de fortsat skal kunne bidrage til vækst og innovation i takt med, at energiforbrug og minimering af spild bliver stadig vigtigere forudsætninger for vækst og konkurrenceevne. Industriens Uddannelser er følgegruppe på projektet, for derigennem at sikre IU s ønsker til konkrete og handlingsorienterede resultater og anbefalinger, som kan anvendes i det løbende udviklingsarbejde i forhold til erhvervsuddannelserne i regi af IF og MI. Formanden efterspørger en samlet oversigt over igangværende CAP projekter. Der er flere projekter, som er af relevans for IF udvalget. Det aftales, at oversigten vil indgå på næste IF møde. Teknologisk Institut arbejder pt. på at finde relevante case virksomheder og indgå aftaler med dem. IU har bidraget med forslag til virksomheder og får mulighed for at kommentere listen, før TI tager kontakt til virksomhederne. Projektet følger tidsplanen. Forventet afleveringstidspunkt er januar Status i udviklingsudvalgene (orienteringspunkt) 6. Status i udviklingsudvalgene Status på udviklingsudvalgenes arbejde fremgår af bilag 7. Bemærk at status på SWOT arbejdet ikke indgår i statusopdateringerne, fordi de behandles separat under punkt 2 i dagsorden. Formanden noterer, at statusopdateringerne viser, at udviklingsudvalgene har mange forskellige udviklingsaktiviteter i gang. Det vurderes at være en styrke, at udviklingsaktiviteterne er af så forskellig art. Det indstilles, at udvalgsmedlemmer, repræsenteret i et Udviklingsudvalg kommer med supplerende bemærkninger, hvis nødvendigt. 6. Nyt fra organisationerne og IU 6. Nyt fra organisationerne og IU A. Formandskabet A. Formandskabet Næstformanden oplyser, at de nye overenskomster er trådt i kraft. Som en del af disse er det aftalt, at TekSam vil kunne tilkaldes til virksomheder for at yde rådgivning og konsulentbistand i forhold til uddannelsesarbejdet på virksomheden. Endvidere er Side 7 af 9

8 det som en del af overenskomsten aftalt, at der ansættes 2 konsulenter i 2013, som har til formål at besøge i alt 1000 virksomheder med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Næstformanden håber, at indsatsen får en afsmittende effekt på antallet af praktikpladser inden for IF s område. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Et udvalgsmedlem efterlyser, at bilagene bliver omdannet til hyperlink så de kan åbnes online, som alternativ til at printe alle bilagene. Dette vil blive implementeret fra næste møde. Kurt Mikkelsen opfordrer udvalget til at arrangere et besøg til Boings kompetencecenter i Hamborg. Han oplyser desuden, at han er i gang med at arrangere et besøg af Christine Antorini på Grundfos. Formålet skal være at vise effekten af AMU på virksomheden og synliggøre virksomhedens arbejde med at uddanne lærlinge. Endelig oplyser Kurt, at der med stor succes er gennemført danske lean kurser på virksomhedens afdeling i Taiwan. Hans A. Sørensen oplyser, at danske erhvervsskoler oplever mange juridiske barrierer i forhold til at etablere skoler i Kina. C. Sekretariatet IU har fået bevilget midler til et TUP projekt omkring IKV ifht. uddannelsesstrukturer på IU s uddannelsesområde. Projektet skal styrke IKV ifht. AMU-uddannelsesstrukturer på IU s område gennem tre tiltag: Styrke skolernes strategi og forretningsgange i forhold til IKV Vise hvordan IKV kan bidrage til kompetenceløft Teste nye metoder til at gennemføre IKV C. Sekretariatet Sekretariatet oplyser, at TUP projektet vedr. IKV og uddannelsesstrukturer lige er gået i gang. Projektet skal gennemføres over to år. Det aftales, at IF sekretariatet løbende holder IF udvalget orienteret om projektets resultater via korte statusopdateringer. Projektet har stor relevans for IF s område. Projektet vil blive gennemført af Kubix og New Insight under ledelse af IF konsulent Solvej Sigaard Knoth. Sekretariatet har implementeret flere elementer af IF/MI s fælles handlingsplan for LUU. I maj 2012 blev der gennemført i alt fire regionale dialogmøder, tre i Jylland og et i København. Herudover er der blevet udsendt ny, revideret LUU håndbog til samtlige LUU er i regi af IU. I de kommende måneder vil der blive arbejdet på at få udarbejdet et særligt nyhedsbrev til LUU medlemmer. Samt afholdelse af dialogmøde med udvalgte uddannelseschefer omkring styrkelse af LUU arbejdet. Side 8 af 9

9 7. Næste møde Næste udvalgsmøde afholdes den 3. december i DI (julefrokost 2012) Desuden minder sekretariatet om, at der afholdes IF/UU konference den 1. november og fælles IF/MI seminar den 2. november. Begge dage afholdes på Hotel Kolding Fjord, inklusiv overnatning. Program udsendes snarest. 7. Næste møde Formanden oplyser, at der på den fælles IF-MI konference den 2. november vil blive mange, spændende indlæg omkring temaet miljø- og energi i industrien! Mødet den 3. december vil blive holdt på DI s midlertidige adresse på Amager. 8. Eventuelt 8. Eventuelt Side 9 af 9

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Hans A. Sørensen MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod strategi 2013

Hans A. Sørensen MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod strategi 2013 København d. 27. november 202 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning Jørgensen Industriens Uddannelser: Henrik Amdi Madsen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: 10.00 HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Resvbæk, DI

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere