REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013"

Transkript

1 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser: Henrik Amdi Madsen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen Claus Eskesen Søren Elsberg Hans A. Sørensen Flemming Lassen Afbud: Gert B. Pedersen, 3F Claus Henriksen, DI AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER TEMA: Mod Strategi 2013 Fredag d. 21. september 2012 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, Mødelokale 2, 1780 København V DAGSORDEN til udvalgsmøde (start kl ) 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra d. 2. maj TEMA: Mod strategi AMU A. Status på B. Resultater af projektet IKT i AMU C. Bevilgede udviklingsaktiviteter EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelser for 2013 i UU erne B. IOP opgavebank til inspiration C. CAP projektet Bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte? 5. Status i udviklingsudvalgene 6. Meddelelser 7. Næste møde 8. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden Godkendes. Formanden kvitterer for dagsordensmaterialet, der er et godt oplæg for udvalgets drøftelser. B. Godkendelse af referat d. 2.maj Referatet er vedlagt i bilag 1. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: Industriens udfordringer - IF s løsninger På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at der skal igangsættes en strategiudviklingsproces, som skal afsluttes på IF mødet den 3. december med vedtagelse af ny strategi for IF udvalget. Som en del af beslutningen blev det vedtaget, at man på næstkommende IF møde skulle behandle status på arbejdet med EUD 2012 samt foreløbig status på arbejdet med SWOT er i de enkelte UU er. Opfølgning under punkt 2 (TEMA). Behovsredegørelse 2013 Det blev på sidste møde besluttet, at sekretariatet på næste udvalgsmøde fremlægger oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter for Opfølgning under punkt 3.C B. Godkendelse af referat d. 2. maj 2012 Formanden gjorde opmærksom på, at i forhold til tema punktet omkring Strategi 2013 (punkt 2 i dagsorden) vil dagens drøftelser blive videreført på IF s strategi seminar den 1. november. Suppleret med en IF/MI konference den 2. november om energi- og miljøområdet, som er et fælles indsatsområde. Givet de aktuelle politiske sonderinger omkring AMU og EUD området finder formanden, at det er et særdeles velegnet tidspunkt at diskutere IF s fremtidige strategi. Status på projektet IKT i AMU Det besluttes på sidste møde, at sekretariatet i forbindelse med afrapporteringen af projektet skal afklare, på hvilken måde IF udvalget kan bidrage til at løfte brugen af IKT inden for IF s AMU kurser. Opfølgning under punkt 3.B 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet vil indledningsvis orientere om aktuelle uddannelsespolitiske tiltag, som kan have betydning for udvalgets område. Sekretariatet har udarbejdet et tema-oplæg (bilag 2), hvor det indstilles, at udvalget drøfter: Hvilke faktorer ser udvalget som særligt vigtige at behandle i forhold til strategi 2013 som det ser ud lige nu, herunder særligt de problemstillinger, som er skitseret i bilag 3? Er der noget, som bør undersøges inden behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Hvilke materialer vil være vigtige at inddrage ved behandling af strategi 2013 på seminaret den 1. november 2012? Se endvidere bilag 3 og 4 som også knytter sig til dette 2. TEMA: Mod Strategi 2013 (drøftelsespunkt) Formandskabet gav en opdatering på vigtige uddannelsespolitiske initiativer på AMU og EUD området: Vigtige politiske initiativer på AMU området: Opstramning af reglerne for udlicitering Stramning af udbydernes udbudsforpligtelse: VEU lægger op til, at udbyderne skal udbyde og markedsføre alle kurser i deres portefølje mindst en gang årligt VEU rådet igangsætter en analyse af årsagerne til den kraftige nedgang i brugen af AMU, dette vil bla. omfatte en synliggørelse af skolernes IDV aktivitet på VEU mødet i november Finanslov 2013 lægger op til en reduktion i taksterne for AMU, idet den ekstraordinære takstforhøjelse foreslås at bortfalde. Side 2 af 9

3 dagens temapunkt. Der er ikke afsat midler til VEU centrenes drift og rådgivningsindsats på FFL 2013 Vigtige politiske initiativer på EUD området Der er på FFL afsat flere midler til EUD, nogle af dem øremærkede. Samtidig lægges der op til at fjerne den eksisterende praktikpladspræmie- og bonusordning Der er nedsat et hurtigt arbejdende erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Udvalget skal til brug for finanslovsforhandlingerne producere et enighedspapir til folketinget om 1) langsigtede løsninger på de nuværende praktikpladsproblemer og 2) sikring af uddannelsesgarantien på EUD området Der er stærkt politisk ønske om at opdele erhvervsuddannelserne i hhv. et voksenspor og et unge spor, fordi der er en formodning om, at voksenlærlinge fortrænger unges muligheder for at få en praktikplads Herefter diskuterede udvalget med udgangspunkt i bilag 3 og 4, hvilke faktorer der er særligt vigtige at behandle på IF s strategiseminar den 1. november samt om der er punkter, som oplæg til seminarets drøftelser, som skal undersøges nærmere. IF udvalget er enige om, at det i forbindelse med de strategiske drøftelser er vigtigt at understrege over for UU erne, at ændringer af IF s uddannelser er en diskussion, som skal tages af UU erne. IF udvalgets beslutter at indstille følgende fokuspunkter til strategi-seminaret 1. november: En diskussion af GVU ordningens muligheder inden for IF s område, herunder hvilke styringsmetoder IF kan anvende, hvis man ønsker at bruge ordningen mere systematisk. Til brug for drøftelserne ønskes et så godt overblik over brugen af GVU inden for IF s område, som muligt. Samt skitsere reglerne og praksis for området (herunder TUR s erfaringer) En diskussion af mulighederne for at indføre standardmerit på IF s erhvervsuddannelser. Til brug for drøftelserne ønskes et overblik over mulighederne for standardmerit inden for de eksisterende juridiske rammer. En diskussion af transparensen mellem AMU og EUD. Til brug for disse drøftelser skal sekretariatet afklare, hvor meget transparens der mellem AMU og EUD inden for de enkelte Side 3 af 9

4 uddannelsesområder i dag, særligt fokus på uddannelsespakker. En diskussion af, hvorvidt IF skal igangsætte et pilotprojekt, hvor 2-3 UU er søger at afklare, om der kan ske en større integration af deres respektive erhvervsuddannelser. Altså mere step-by-step tilgang end en big bang løsning i forhold til at reformere den måde, som IF s uddannelser er bygget op på. En undersøgelse af andre faglige udvalgs erfaringer med en fælles bekendtgørelse for flere uddannelser (f.eks. HAKL) eller andre alternative modeller for beskrivelse af uddannelserne. En undersøgelse af, hvordan erhvervsrettet påbygning bruges i dag i praksis, herunder en nærmere afklaring af, i hvor høj grad ordningen kan dække behov for faglig specialisering En nærmere afklaring af, hvorfor så mange af IF s færdiguddannede, særligt inden industrioperatøruddannelsen, har en erhvervsfaglig uddannelse i forvejen. Endeligt ønskes der, til brug for drøftelserne på IF seminaret, en letforståelig profil af hhv. IF s AMU kursister og EUD elever. Profilen skal være en bearbejdet version af nogle af de mange tabeller, som indgår i mødets bilag 4 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk Portalen har været i drift siden 15. juni Samtidig med lanceringen af portalen blev der igangsat en netværksbaseret markedsføringskampagne for portalen. Kampagnen relanceres september Sekretariatet har registeret mange besøgende på siden og der er også indkommet en del positive henvendelser fra brugere af portalen. IF er pt. i dialog med de andre efteruddannelsesudvalg om tilkobling af deres efteruddannelsesområder på portalen. Det er forventningen, at de efteruddannelsesudvalg, som ønsker at indgå i samarbejdet vil blive tilkoblet amukurs.dk i starten af næste år. 3. AMU (orienteringspunkt) A. Status på amukurs.dk IF medlem Morten Revsbeck oplyser, at amukurs.dk får rigtig mange gode tilbagemeldinger, både fra virksomhedens medarbejdere og fra kursusafdelingen. Den store tilfredshed med portalen. Dog efterlyses en app version. Næstformanden forestiller sig, at der på et tidspunkt vil blive kigget på mulighederne for en version 2 af amukurs.dk. På det tidspunkt vil de mange udviklingsforslag om bla. en app indgå i overvejelserne. Det vil være en fortsat prioritet i udviklingsarbejdet, at portalens overskuelighed og enkelhed fastholdes. Næstformanden efterspørger gode historier om, hvordan folk oplever at bruge amukurs.dk. Disse historier er vigtige at indsamle og formidle, da de øger synligheden af portalen over for brugerne i langt højere grad, end de historier, der laves centralt fra. Formanden oplyser, at det stadig er et stort problem med aflysninger, som blandt andet udspringer i sko- Side 4 af 9

5 Projektets indledende undersøgelse omkring af brugen af IKT blandt AMU underviserne på IF s område viste, at arbejdet med IKT i AMU mange steder ikke er tilstrækkeligt forankret hos skolens ledelse. Det ligger uden for projektets ramme direkte at adressere denne problemstilling, da projektets fokus er understøttelse af faglælernes øgede krav til holdstørrelse pga. økonomien. Dette problem kan amukurs.dk ikke løse. B. Resultater af projektet IKT i AMU Projektet vedr. IKT i AMU, som har den mundrette titel Analyse af anvendelse af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - med særligt fokus på deltagere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder samt manglende IKTkompetencer er afsluttet ultimo september 2012 Projektet er med til at understøtte IF s målsætning om at sikre kvalitet i undervisningen på IF s AMU kurser. Projektet blev igangsat primo november 2011 og havde forventet sluttidspunkt i marts Projektets afslutning blev udskudt til september 2012, fordi det viste sig sværere end forventet at skaffe de fornødne input omkring best practise fra AMU faglærerne. Projektet har omfattet følgende faser: 1. Udsendelse af elektronisk spørgeskema vedr. brug af IKT i AMU til alle de undervisere på IF s uddannelser, som IF har kunnet indhente adresser på. 2. Telefoninterview med en række udvalgte undervisere 3. Workshop med udvalgte ildsjæle / undervisere, hvor forskellige måder at anvende IKT i AMUundervisningen blev diskuteret 4. På baggrund af ovenfor nævnte informationsindsamling: udarbejdelse af best-practise katalog vedr. anvendelsen af IKT 5. Formidling af best practise kataloget til skolerne bl.a. via faglærerkonference for underviserne (afholdes 19. september 2013). Sekretariatet oplyser, at der vil blive udsendt en reminder mail til LUU, skuemestre og andre potentielle brugere i netværket inden udgangen af september. Endvidere vil der blive udsendt en pressemeddelelse, som fortæller om amukurs.dk s hidtidige succes, også inden udgangen af september. B. Resultater af projektet IKT i AMU Formanden oplyser, at hun er orienteret om, at IKT bliver et stadig vigtigere felt inden for mange områder, f.eks. handelsområdet. Det er derfor vigtigt, at IF udvalget arbejder med det som et indsatsområde, også i Strategi Helle Ankersen oplyser, at it-udviklingen i Post Danmark går meget stærkt i produktionen. Blandt andet er der indført elektroniske tavlemøder. Hendes erfaringer er, at pædagogik i forhold til at undervise med brug af IKT er en særlig kompetence, som er væsensforskellig fra faglærernes teknisk-faglige kompetencer. Formanden understreger, at det er vigtigt at IF afholder en konference omkring IKT i AMU rettet mod skolens ledelse. Konferencen bør centreres om følgende emner: undervisningspædagogik ifht. IKT i AMU teknologiske løsninger skoleledelsens muligheder for at understøtte udviklingen i retning af mere IKT i AMU på IF s område Konferencen forventes at blive holdt i tæt samarbejde med Danske Erhvervsskoler. Det skriftlige produkt af projektet er blevet en et inspirationskatalog for faglærere i forhold til brug af IKT i AMU. Samt resultaterne af projektets indledende undersøgelser omkring brugen af IKT blandt AMU undervisere inden for IF s område. Projektets skriftlige slutprodukt er vedlagt i bilag 5. Side 5 af 9

6 rernes undervisningskompetencer ifht. IKT. Men det er planen, at IF sekretariatet skal tage initiativ til en større konference vedr. skoleledens strategiske prioritering af IKT i AMU undervisningen snarest muligt. Formålet med konferencen vil være at få startet en dialog med skolernes ledelse om, hvordan arbejdet med IKT i AMU kan opnå en større ledelsesmæssig forankring, så indsatsen ikke afhænger af nogle få ildsjæle. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Sekretariatet har udarbejdet oversigt over bevilgede udviklingsaktiviteter fra Ministeriets AMU ad hoc pulje for 2012, se bilag 6. Bevillingen gives for en toårig periode og kan således bruges frem til den 31. december EUD A. Evaluering af arbejde med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Ministeriet for Børn og Undervisning skal have tilsendt de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2013 den 21. september I IU indsendes udviklingsredegørelserne samlet, med en fælles, overordnet udviklingsredegørelse, som udgør rammen for de enkelte uddannelsers specifikke udviklingsredegørelser. UU erne har løbende været inddraget i arbejdet med at udfylde udviklingsredegørelserne for deres egne uddannelsesområder, enten gennem konkrete drøftelser eller gennem skriftlige høringer omkring udviklingsredegørelserne. I år har Ministeriet skærpet kravet om, at udviklingsudvalgene angiver konkrete, tidsfæstede handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladsaftaler for udvalgets uddannelse. Dette krav er blevet drøftet af det fælles formandskab, som har besluttet, at der skal udarbejdes udkast til fælles handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til IF og MI s erhvervsuddannelser. C. Bevilgede udviklingsaktiviteter 2012 Formanden understreger, at det er organisationerne, ikke sekretariatet som har besluttet de beskrevne prioriteringer. Det besluttes, at sekretariatet til brug for drøftelserne på IF seminaret 1. november laver en oversigt over igangværende AMU projekter og andre relevante, igangværende projekter - med formål og status. 4. EUD A. Evaluering af arbejdet med udviklingsredegørelserne for 2013 i UU erne (drøftelsespunkt) Formanden noterer, at ministeriet er blevet mere specifikke i deres forventninger til udvalgenes handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Kravene udfordrer parterne, da der ikke er praksis for at arbejde med en så lang tidshorisont, som ministeriet forventer. Claus Eskesen noterer, at udviklingsredegørelserne har den positive effekt, at udvalgene får lejlighed til at få et overblik over, hvordan branchen ser ud på et givent tidspunkt. Dog er arbejdet med udviklingsredegørelsen ret dekoblet fra UU ernes egne handlingsplaner, hvilket giver en uhensigtsmæssig arbejdsproces i UU erne. Der opfordres til, at arbejdet med udviklingsredegørelserne i højere grad end nu integreres i UU ernes egne handlingsplaner. Det indstilles, at udvalget drøfter om den nuværende involvering af UU erne er passende eller om der skal ske justeringer i givet fald hvilke? B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Udviklingsudvalget for industrioperatøruddannelsen besluttede i januar 2012 at udvikle en opgavebank på IUs hjemmeside for uddannelsens svendeprøve. Dette for at sikre, at kvaliteten af svendeprøveopgaverne blev mere ensartet. På mødet vil udviklingsudvalgets konsulent B. IOP opgavebank til inspiration (orienteringspunkt) Præsentationen udgår. Formanden oplyser, at hvis udvalgsmedlemmerne ønsker at hører mere om arbejdet med IOP opgavebank kan de til en hver tid rekvirere Hanne Hvitfeld Hansen til et oplæg i deres eget udvalg. Side 6 af 9

7 Hanne Hvitfeld Hansen kort fortælle om udvalgets erfaringer med udarbejdelse af opgavebanken, herunder: Hvilke udfordringer er der ved at udvikle en opgavebank? Hvilke gevinster er der ved at udvikle en opgavebank? Gode råd til andre udviklingsudvalg, som ønsker at udvikle opgavebank C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) C. CAP projektet bæredygtig vækst i industrien hvad kræver det af faglærte (orienteringspunkt) Teknologisk Institut har på årets CAP bevilling fået midler til en analyse af, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves af erhvervsuddannede ansat i fremstillingsindustrien. Og hvordan de fortsat skal kunne bidrage til vækst og innovation i takt med, at energiforbrug og minimering af spild bliver stadig vigtigere forudsætninger for vækst og konkurrenceevne. Industriens Uddannelser er følgegruppe på projektet, for derigennem at sikre IU s ønsker til konkrete og handlingsorienterede resultater og anbefalinger, som kan anvendes i det løbende udviklingsarbejde i forhold til erhvervsuddannelserne i regi af IF og MI. Formanden efterspørger en samlet oversigt over igangværende CAP projekter. Der er flere projekter, som er af relevans for IF udvalget. Det aftales, at oversigten vil indgå på næste IF møde. Teknologisk Institut arbejder pt. på at finde relevante case virksomheder og indgå aftaler med dem. IU har bidraget med forslag til virksomheder og får mulighed for at kommentere listen, før TI tager kontakt til virksomhederne. Projektet følger tidsplanen. Forventet afleveringstidspunkt er januar Status i udviklingsudvalgene (orienteringspunkt) 6. Status i udviklingsudvalgene Status på udviklingsudvalgenes arbejde fremgår af bilag 7. Bemærk at status på SWOT arbejdet ikke indgår i statusopdateringerne, fordi de behandles separat under punkt 2 i dagsorden. Formanden noterer, at statusopdateringerne viser, at udviklingsudvalgene har mange forskellige udviklingsaktiviteter i gang. Det vurderes at være en styrke, at udviklingsaktiviteterne er af så forskellig art. Det indstilles, at udvalgsmedlemmer, repræsenteret i et Udviklingsudvalg kommer med supplerende bemærkninger, hvis nødvendigt. 6. Nyt fra organisationerne og IU 6. Nyt fra organisationerne og IU A. Formandskabet A. Formandskabet Næstformanden oplyser, at de nye overenskomster er trådt i kraft. Som en del af disse er det aftalt, at TekSam vil kunne tilkaldes til virksomheder for at yde rådgivning og konsulentbistand i forhold til uddannelsesarbejdet på virksomheden. Endvidere er Side 7 af 9

8 det som en del af overenskomsten aftalt, at der ansættes 2 konsulenter i 2013, som har til formål at besøge i alt 1000 virksomheder med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Næstformanden håber, at indsatsen får en afsmittende effekt på antallet af praktikpladser inden for IF s område. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Et udvalgsmedlem efterlyser, at bilagene bliver omdannet til hyperlink så de kan åbnes online, som alternativ til at printe alle bilagene. Dette vil blive implementeret fra næste møde. Kurt Mikkelsen opfordrer udvalget til at arrangere et besøg til Boings kompetencecenter i Hamborg. Han oplyser desuden, at han er i gang med at arrangere et besøg af Christine Antorini på Grundfos. Formålet skal være at vise effekten af AMU på virksomheden og synliggøre virksomhedens arbejde med at uddanne lærlinge. Endelig oplyser Kurt, at der med stor succes er gennemført danske lean kurser på virksomhedens afdeling i Taiwan. Hans A. Sørensen oplyser, at danske erhvervsskoler oplever mange juridiske barrierer i forhold til at etablere skoler i Kina. C. Sekretariatet IU har fået bevilget midler til et TUP projekt omkring IKV ifht. uddannelsesstrukturer på IU s uddannelsesområde. Projektet skal styrke IKV ifht. AMU-uddannelsesstrukturer på IU s område gennem tre tiltag: Styrke skolernes strategi og forretningsgange i forhold til IKV Vise hvordan IKV kan bidrage til kompetenceløft Teste nye metoder til at gennemføre IKV C. Sekretariatet Sekretariatet oplyser, at TUP projektet vedr. IKV og uddannelsesstrukturer lige er gået i gang. Projektet skal gennemføres over to år. Det aftales, at IF sekretariatet løbende holder IF udvalget orienteret om projektets resultater via korte statusopdateringer. Projektet har stor relevans for IF s område. Projektet vil blive gennemført af Kubix og New Insight under ledelse af IF konsulent Solvej Sigaard Knoth. Sekretariatet har implementeret flere elementer af IF/MI s fælles handlingsplan for LUU. I maj 2012 blev der gennemført i alt fire regionale dialogmøder, tre i Jylland og et i København. Herudover er der blevet udsendt ny, revideret LUU håndbog til samtlige LUU er i regi af IU. I de kommende måneder vil der blive arbejdet på at få udarbejdet et særligt nyhedsbrev til LUU medlemmer. Samt afholdelse af dialogmøde med udvalgte uddannelseschefer omkring styrkelse af LUU arbejdet. Side 8 af 9

9 7. Næste møde Næste udvalgsmøde afholdes den 3. december i DI (julefrokost 2012) Desuden minder sekretariatet om, at der afholdes IF/UU konference den 1. november og fælles IF/MI seminar den 2. november. Begge dage afholdes på Hotel Kolding Fjord, inklusiv overnatning. Program udsendes snarest. 7. Næste møde Formanden oplyser, at der på den fælles IF-MI konference den 2. november vil blive mange, spændende indlæg omkring temaet miljø- og energi i industrien! Mødet den 3. december vil blive holdt på DI s midlertidige adresse på Amager. 8. Eventuelt 8. Eventuelt Side 9 af 9

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Tina Hermann (sekretær) REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Tina Hermann (sekretær) REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER BILAG 1 København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere