Tilsynsrapport 2016 Plejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2016 Plejeboliger"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2016 Plejeboliger Humlehusene og Albertshøj

2 Indledning...4 Baggrund for tilsynet...4 Læsevejledning...4 Tilsyn på Albertshøj...5 Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...5 Samlet konklusion og anbefalinger Aktuelle forhold på tilsynsdagen Kort beskrivelse af boligenheden Ændringer i beboersammensætningen Ændringer i personalesituationen Ledelse Implementering og opdatering af instrukser og procedurer Instrukser for ansvars- og kompetenceforhold Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Specifik oplæring til personalet Utilsigtede hændelser Egenkontrol af sundhedsfaglig dokumentation Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang Det gode måltid Vurdering af kulturen i forhold til borgerens eget hjem Personale Hygiejne Forholdene for borgere med særlige behov Sundhedsfaglig dokumentation Utilsigtede hændelser Samarbejde med ledelsen Trivsel på arbejdspladsen Samarbejde og dialog med beboere og pårørende Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra en rehabiliterende tankegang Vurdering af kulturen i forhold til borgernes eget hjem Borgere/beboere Borgernes oplevelse af samarbejdet med personalet Levering af ydelser Udbud af aktiviteter Fokus på det gode måltid Boligforhold og fysiske rammer Pårørende Pårørendes oplevelse af samarbejdet med personalet Levering af ydelser Udbud af aktiviteter Fokus på det gode måltid Boligforhold og fysiske rammer...13 Tilsyn på Humlehusene...14 Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...14 Samlet konklusion og anbefalinger Aktuelle forhold på tilsynsdagen Kort beskrivelse af boligenheden Ændringer i beboersammensætningen Ændringer i personalesituationen Ledelse Implementering og opdatering af instrukser og procedurer

3 Indholdsfortegnelse 2.2 Instrukser for ansvars- og kompetenceforhold Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Specifik oplæring til personalet Utilsigtede hændelser Egenkontrol af sundhedsfaglig dokumentation Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang Det gode måltid Vurdering af kulturen i forhold til borgerens eget hjem Personale Hygiejne Forholdene for borgere med særlige behov Sundhedsfaglig dokumentation Utilsigtede hændelser Samarbejde med ledelsen Trivsel på arbejdspladsen Samarbejde og dialog med beboere og pårørende Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra en rehabiliterende tankegang Vurdering af kulturen i forhold til borgernes eget hjem Borgere/beboere Borgernes oplevelse af samarbejdet med personalet Levering af ydelser Udbud af aktiviteter Fokus på det gode måltid Boligforhold og fysiske rammer Pårørende Pårørendes oplevelse af samarbejdet med personalet Levering af ydelser Udbud af aktiviteter Fokus på det gode måltid Boligforhold og fysiske rammer

4 Indledning Baggrund for tilsynet Kommunerne har efter lov om Social Service 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bestemmelser. Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn på plejecentre. Tilsynsrapporten foreligges Kommunalbestyrelsen en gang årligt. På baggrund af ovenstående blev der i november 2016 gennemført uanmeldt tilsyn på Albertslund Kommunes to plejecentre, Humlehusene og Albertshøj. Læsevejledning Rapporten indledes, for hvert plejecenter, med konklusion og anbefalinger fra tilsynet. Alle bemærkninger i tilsynsrapporten er tilvejebragt gennem interview af gruppeleder, personale, beboere og pårørende samt tilsynets observationer. Derefter gennemgås de overordnede områder i forlængelse af tilsynet, herunder: Ledelsesmæssige opgaver i form af blandt andet opfølgning, oplæring, procedurer, instrukser samt formidlingsansvar. Personalemæssige opgaver i form af blandt andet kendskab til hygiejne, sundhedsfaglig dokumentation og praktisk udførelse af arbejdet. Beboernes oplevelse af blandt andet de leverede ydelser og den faktiske kvalitet samt dialog og tilfredshed med kontinuitet, aktivitet og personalestabilitet. Pårørendes oplevelse af de leverede ydelser og den faktiske kvalitet Tilsynet observerer ydelserne i relation til gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. 3

5 Tilsyn på Albertshøj Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende Tilsynet blev gennemført på Albertshøj Plejecenter tirsdag den 11. oktober I år har tilsynet valgt at udføre tilsyn på femte sal. Ved tilsynsbesøget deltog Gruppeleder på 5. sal samt medarbejdere fra to grupper. Samlet konklusion og anbefalinger Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultatet, hvor tilsynet kan konstaterer nedenstående: Beboerne oplever, at de har en god og tryg hverdag. Beboerne oplever, at de modtager en god individuel pleje og omsorg. Beboerne oplever at blive respekteret for deres ønsker og levevis. Beboerne oplever en imødekommende kommunikation. Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. Anbefalingerne retter sig i år primært mod områder, hvor der er divergerende opfattelser mellem ledelse og personale. På baggrund af tilsynet anbefaler tilsynet følgende: Personalet efterlyser tydeligere ansvars- og kompetencefordeling, hvorfor tilsynet anbefaler at ledelsen implementerer og opdaterer instrukser og procedurer, der tydeliggør opgavefordelingen mellem faggrupper, herunder instrukser for ansvars- og kompetenceforhold (pkt. 2.2, 3.2). At samarbejdet til sygeplejegruppen styrkes og at det bliver tydeligere, hvornår der er behov for en sygeplejefaglig vurdering af beboeres tilstand (3.2). At ledelsen sikrer mere systematisk oplæring - særligt til Social- og sundhedsassistenter, der skal varetage uddelegerede opgaver (pkt. 2.4, 3.2). At ledelsen systematisk anvender utilsigtede hændelser til opfølgning og læring samt, at der kontinuerligt foretages afrapportering til Dansk Patient Sikkerheds database (pkt. 2.5, 3.4). At ledelsen sætter fokus på at højne den faglige udvikling. Personalet efterspørger støtte og vejledning, når egen faglighed ikke er tilstrækkelig til at løse komplekse problemstillinger (pkt. 3.2). At ledelsen sikrer, at de rehabiliterende indsatser dokumenteres i omsorgssystemet (pkt. 2.7). At ledelsen arbejder på hurtigere tilbagemeldinger til personalet. Personalet oplever, at der går lang tid fra en konkret forespørgsel til handling og ledelsesmæssig opbakning (pkt. 3.5). At der arbejdes med tydeligere rammer og retning for arbejdsopgaverne samt afklaring af roller mellem socialog sundhedshjælpere og assistenter (pkt. 3.6). Det skal for en god ordens skyld understreges, at tilsynets observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. 4

6 1. Aktuelle forhold på tilsynsdagen 1.1 Kort beskrivelse af boligenheden Herunder tilsynets indtryk af boligen/fællesarealer og rengøring af boligen i forhold til sundhedsfaglig standard. I forbindelse med rundgang på Albertshøj, 5. sal har tilsynet fokus på, om beboerne deltager i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerer tilsynet omgangsformen, herunder dialog og tone mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejdere. Tilsynet har ingen bemærkninger til boligenheden, herunder rengøring af boligen i forhold til sundhedsfaglig standard. Albertshøj Plejecenter fremstår imødekommende og tilsynet kan konstatere en god dialog og tone mellem beboere og medarbejdere. 1.2 Ændringer i beboersammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen inden for det sidste år? Siden sidste uanmeldte kommunale tilsyn blev gennemført er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen på Albertshøj, da man har lukket Albo og flyttet beboerne til Albertshøj. Derudover er der kommet flere beboere til, hvoraf en del af dem på 5. sal Albertshøj er fysisk dårligere og derfor har en anden plejetyngde. 1.3 Ændringer i personalesituationen Er der sket væsentlige ændringer i personalesammensætningen siden sidste tilsyn? Ledelsen informerer, at der er sket væsentlige ændringer i personalesammensætningen siden sidste tilsyn. I flytningen fra Albo til Albertshøj har der været en væsentlig udvidelse i antallet af medarbejdere. Derudover arbejder medarbejderne i blandede vagter samt hver anden weekend. 2. Ledelse 2.1 Implementering og opdatering af instrukser og procedurer Ledelsens formidlingsansvar i forhold til ny lovgivning, procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder Hvordan sikres det at nye instrukser og procedurer formidles ud til personalet? Er det ledelsens vurdering, at personalet benytter de mulige informationskilder til at lære nye kompetencer og opnå relevant viden? Ledelsen informerer tilsynet om, at nye instrukser og procedurer introduceres og drøftes på personalemøder. Alle instrukser- og procedurer er tilgængelig elektronisk. Ledelsen orienterer til tilsynet, at det har været nødvendigt at rette ledelsesmæssigt fokus på at få personalet til systematisk at anvende de tilgængelige informationskilder (instrukser og procedurer). 2.2 Instrukser for ansvars- og kompetenceforhold Ledelsen oplyser om der er instrukser for ansvars- og kompetenceforhold her blandt andet stillings- og funktionsbeskrivelse Er der instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for personalegrupper Tilsynet kan konstatere, at der foreligger funktionsbeskrivelser og overordnede kompetenceprofiler for de forskellige 5

7 tilknyttet pleje, praktisk hjælp og sygepleje? personalegrupper. Ledelsen orienterer, at personalet er opmærksomme på faggrænser samt at det noteres i personalemapper, når der er opnået kompetencer til varetagelse af specifikke opgaver. (Dette stemmer ikke overens med personalets opfattelse, pkt.3.2) Er der relevant overensstemmelse mellem beboersammensætning og personalets kompetence? Hvilke kompetencer er tilstede i dagvagt, aftenvagt og nattevagt samt weekend/helligdage? Hvilke kompetenceressourcer er mulige at tilkalde efter behov? Ledelsen bekræfter overfor tilsynet, at der er relevant overensstemmelse mellem beboersammensætningen og personalets kompetencer. Dog gives der til tilsynet udtryk for, at der mangler kompetencer i gruppen med demente borgere, men at personalet aktuelt er i gang med oplæring. Tilsynet kan konstatere, at der som minimum er én Social- og sundhedsassistent tilstede i alle grupper i dagvagter, aftenvagter samt weekend/helligdage. Ledelsen informerer, at der er et godt samarbejde mellem grupperne på Albertshøj Plejecenter og at grupperne hjælper hinanden i spidsbelastningsperioder. Ledelsen orienterer, at det er muligt at tilkalde følgende kompetenceressourcer efter behov: Sygeplejersker, diætist, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt praktiserende læger. 2.3 Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Ledelsen oplyser, om der iværksættes oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Er der oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere, således at medarbejderne er bekendt med gældende lovgivning, procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder? Tilsynet kan konstatere, at der foreligger et introduktionsprogram til nye medarbejdere og afløsere. Med introduktionsprogrammet følger et introduktionsskema, hvor ledelsen løbende følger om nye medarbejdere har gennemgået alle elementer i introduktionsprogrammet. Nye medarbejdere modtager oftest introduktion/sidemandsoplæring i to dagvagter og en aftenvagt inden de selvstændigt udfører arbejdsopgaver. 2.4 Specifik oplæring til personalet Ledelsen oplyser, om der i situationer, hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver, foretages specifik oplæring af personalet Foretages der specifik oplæring af personalet i de situationer, hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver? Der foretages specifik oplæring af personalet i situationer, hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver. Dog kan tilsynet konstatere, at det ikke fremgår tydeligt i personalemapperne, hvilke medarbejderne, der kan tage ansvar for oplæring i specifikke sundhedsfaglige opgaver. Er der procedurer for hvornår en sundhedsfaglig opgave betegnes som specifik? Er der klare aftaler for hvor personalet kan hente hjælp, hvis de står i en situation, som fordrer specifik sundhedsfaglig viden? Ledelsen orienterer, at der foreligger en procedurer, når den specifikke sundhedsfaglige opgave ligger uden for Social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. Ledelsen bekræfter overfor tilsynet, at der er klare aftaler for, hvor personalet kan hente hjælp, hvis de står i en situation, som fordrer en specifik sundhedsfaglig viden. 6

8 2.5 Utilsigtede hændelser Er der det sidste år rapporteret hændelser, og er der fulgt op på hændelserne i samarbejde med medarbejderne med henblik på læring i organisationen Tilsynet konstaterer, at der ikke kontinuerligt rapporteres utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerhedsdatabase. Ledelsen orienterer til tilsynet, at der ved utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering udfyldes et skema og på baggrund af dette skema udarbejdes der en handleplan for at undgå samme utilsigtede hændelse igen. Er der i det forløbne år brugt magtanvendelse i plejen? Hvis ja, hvordan er hændelsen brugt som læringsforløb i plejen. Gruppelederen orienterer til tilsynet, at der ikke inden for det forløbne år er anvendt magtanvendelse. 2.6 Egenkontrol af sundhedsfaglig dokumentation Foretages der systematisk vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation? Gives der tilbagemelding til personalet og hvordan foregår denne? I forbindelse med Styrelsens for Patientsikkerheds tilsyn på Albertshøj Plejecenter d. 14. juni 2016 har Styrelsen stillet 11 krav som Albertshøj plejecenter skal udbedre. 8 af de anførte krav omhandler sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet konstaterer, at der siden d. 14. juni har været fokus fra ledelsen på kontinuerligt og systematisk at vurdere den sundhedsfaglige dokumentation. I forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds krav, er der indført løbende sparring og vejledning mellem ledelse og personale således, at kravene til den sundhedsfaglige dokumentation efterleves. 2.7 Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang Hvordan arbejder personalet ud fra en rehabiliterende tankegang for at opretholde borgernes funktionsniveau samt genoptræne evt. tabt funktionsniveau? Udarbejdes der mål for rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgeren? Ledelsen angiver, at personalet på tilsynstidspunktet er i gang med at blive uddannet i det rehabiliterende tankesæt, hvorfor personalet ikke fuldt ud arbejder rehabiliterende endnu. Dog har personalet stort indblik i mestringstankegangen og hjælp til selvhjælp. Der er fokus på at opretholde borgernes funktionsniveau samt genoptræne evt. tabt funktionsniveau. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er dokumenteret mål for de rehabiliterende indsatser hos borgerne. Der arbejdes med mål, men ikke kontinuerligt og systematisk. Hvordan sikre ledelsen at målene er relevante og hvordan arbejdes der med disse i hverdagen? De mål der sættes tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og daglige gøremål. 2.8 Det gode måltid Prioriteres indsatsen omkring det gode måltid og hvordan gøres dette? Har pårørende mulighed for at deltage i Ledelsen angiver, at der er et tæt samarbejde med diætisten således, at borgernes tilbydes den mest ernæringsrigtige kost i forhold til den enkelte borgers behov. Ledelsen bekræfter, at pårørende har mulighed for at deltage i 7

9 måltidet? Har beboerne mulighed for at komme med ønsker til menuen? Kan beboerne selv vælge hvor og hvornår et måltid ønskes indtaget? måltiderne samt at beboerne har mulighed for at komme med ønsker til menuen. Tilsynet kan konstatere, at der er fleksibilitet i forhold til at vælge hvor og hvornår et måltid ønskes indtaget. 2.9 Vurdering af kulturen i forhold til borgerens eget hjem Hvordan kombinerer I, med respekt for borgeren at hjemmet både skal fungerer som hjem for beboeren og som arbejdsplads for medarbejderen? Hvordan arbejdes der med at sikre respekt for beboerens integritet i egen bolig? Hvordan bruger i fællesarealerne til at fremme samhørighed blandt afdelingens beboere? Tilsynet vurderer, at der er en god kultur og respekt omkring arbejdet i borgerens eget hjem og har ingen yderligere bemærkninger hertil. Tilsynet kan på baggrund af samtaler med beboere, pårørende, personale og ledelse konstaterer, at der udvises respekt for beboerens integritet i egen bolig. Ledelsen angiver, at et flertal af beboerne gør meget brug af fællesarealerne og at der er et ønske om at tilbringe tid sammen. På beboermøderne har beboerne mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal foregå i fællesarealerne. 3. Personale 3.1 Hygiejne Hvilke hygiejniske forholdsregler tager du i dit arbejde? Tilsynet har ingen bemærkninger til personalets håndtering af hygiejniske forholdsregler. Det er indtrykket, at personalet efterlever de sundhedsfaglige standarder for god hygiejne. Personalet angiver, at der i hver gruppe er en hygiejne ambassadør, som kontinuerligt sørger for, at de hygiejniske forholdsregler overholdes. 3.2 Forholdene for borgere med særlige behov Oplever du, at der er oplæring eller mulighed for kurser i forhold til borgere med specielle plejebehov? Personalet angiver, at der i forbindelse med oplæring eller opfølgning på handleplaner kan være lange reaktionstider fra ledelsen. Derudover opleves det som vanskeligt at få vejledning og hjælp af de rette fagpersoner, når egen faglighed ikke rækker til en specifik sundhedsfaglig opgave (fx. sygeplejegruppen). Personalet angiver endvidere, at der ved pleje af beboere med komplekse behov kan opstå tvivl om varetagelsen af uddelegerede sundhedsopgaver. Tilsynet konstaterer, at personalet efterlyser fokus på at højne den faglige udvikling. 3.3 Sundhedsfaglig dokumentation Vurderingen er foretaget hos 10 antal tilfældigt udvalgte borgere Foreligger der ajourførte borgeraftaler og borgerplaner, der indeholder alle relevante pleje- og omsorgsindsatser eller henvisninger hertil? I forbindelse med Styrelsens for Patientsikkerheds tilsyn d. 14. juni 2016 har der været fokus på af ajourføre den sundhedsfaglige dokumentation og der er udarbejdet handleplaner for arbejdet med dette. 8

10 Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger hertil. 3.4 Utilsigtede hændelser Ved personalet hvad utilsigtede hændelser er? Har I i din gruppe gennemgået eventuelle utilsigtede hændelser med henblik på faglig læring? Tilsynet kan konstaterer, at personalet er orienteret om, hvad utilsigtede hændelser er. Personalet angiver, at der ikke konsekvent indberettes utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerhedsdatabase. Endvidere opleves det, at der ikke er en åben kultur i forhold til opfølgning og læring i forbindelse med utilsigtede hændelser. 3.5 Samarbejde med ledelsen Personalets oplevelser i forhold til samarbejdet med daglig leder Har du mulighed for at få kontakt med din leder, når du har behov for det? Får du opbakning fra din leder i hverdagen? Personalet angiver, at de har mulighed for at få kontakt til deres ledere, når der er behov for det. Personalet orienterer til tilsynet, at der ofte går lang tid, hvis der er behov for ændringer i arbejdsopgaver/rutiner - også af mere praktisk karakter. 3.6 Trivsel på arbejdspladsen Trives medarbejderne generelt på deres arbejdsplads? Er der forhold medarbejderne gerne vil have forbedret? Personalet angiver, at flytningen fra Albo til Albertshøj har skabt mange udfordringer og frustrationer for personalet og efterlyser fælles rammer og retning på samarbejdet og arbejdsfællesskabet. Personalet angiver ønske om tydeligere ledelse, når der skal træffes sygeplejefaglige beslutninger om borgernes tilstand. 3.7 Samarbejde og dialog med beboere og pårørende Personalets imødekommenhed i forhold til borgersamarbejdet Hvordan samarbejder du med beboeren og deres pårørende? Hvordan oplever du dialogen mellem personalet og beboerne og deres pårørende? Har du forslag til, hvordan samarbejdet kunne udvikles mellem personalet, beboere og deres pårørende? Personalet beskriver indlevende deres samarbejde med beboere og pårørende. Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger til samarbejdet. Personalet angiver, at der er en god tone og dialog mellem beboere, pårørende og personalet. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med en anerkendende tilgang til beboere og pårørende. Personalet har ingen forslag til dette spørgsmål. 3.8 Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra en rehabiliterende tankegang Hvordan arbejder personalet ud fra en rehabiliterende tankegang for at opretholde borgernes funktionsniveau samt genoptræne evt. tabt funktionsniveau? Personalet angiver i detaljer og med praksisnære eksempler, hvordan de kontinuerligt arbejder med at opretholde borgernes funktionsniveau og genoptræne evt. tabt funktionsniveau. 3.9 Vurdering af kulturen i forhold til borgernes eget hjem Hvordan kombinerer i, med respekt for Personalet beskriver indlevende og i detaljer, hvordan de arbejder 9

11 beboeren, at hjemmet både skal fungerer som hjem for beboeren og som arbejdsplads for medarbejderen. Hvordan bruger i fællesarealerne til at fremme samhørighed blandt afdelingens beboere? og navigerer i hjemmet med respekt for borgeren og samtidig tager højde for, at det er deres arbejdsplads. Tilsynet vurderer, at der udvises respekt for borgerens liv og individuelle behov. Fællesarealerne anvendes til aktiviteter for beboerne. Personalet angiver, at beboerne er med til at komme med forslag til aktiviteter. 4. Borgere/beboere 4.1 Borgernes oplevelse af samarbejdet med personalet Oplever beboerne at de har en kontaktperson? Tilsynet vurderer, at beboerne oplever og kender til deres kontaktperson. Er beboerne trygge ved at tale med personalet? Oplever beboerne, at der er god tone mellem dem selv og personalet? Oplever du, at dine pårørende er velkomne i din bolig og på fællesarealerne? Oplever beboerne, at der er mange forskellige hjælpere? De adspurgte beboere angiver, at de føler sig trygge ved at tale med personalet. Beboerne oplever, at der er en god tone mellem beboere og personalet. Beboerne har en klar oplevelse af, at deres pårørende er velkomne på Albertshøj Plejecenter både i den private bolig og på fællesarealerne. Beboerne oplever, at der er mange forskellige social- og sundhedshjælpere og de oplever, at der er mange afløsere. 4.2 Levering af ydelser Oplever beboerne, at de får den hjælp de har behov for? Er beboerne selv med til at beslutte, hvilken hjælp de modtager? Bliver hjælpen tilrettelagt ud fra beboernes egne ønsker (fx. toiletbesøg og bad) Beboerne angiver, at de får den hjælp de har behov for. Beboerne oplever, at de har medbestemmelse i forhold til, hvilken hjælp de modtager og hvordan den tilrettelægges. Det opleves, at hjælpen tilrettelægges ud fra beboernes egne ønsker. 4.3 Udbud af aktiviteter Oplever beboerne, at de har mulighed for at deltage i aktiviteter? Hvilke aktiviteter kan beboerne bedst lide? Har beboerne forslag til nye aktiviteter? Benytter beboerne sig af mulighed for samvær med de andre beboere? Beboerne oplever, at have mulighed for at deltage i aktiviteter, men giver samtidig udtryk for, at de godt kunne tænke sig flere små aktiviteter. Beboerne angiver, at de er meget glade for aktiviteter, hvor der indgår musik og sang. Beboerne ønsker sig flere aktiviteter med musik og sang. De adspurgte beboere opholder sig i fællesarealerne, når de har behov for samvær med de andre beboere. 4.4 Fokus på det gode måltid Er beboerne tilfredse med maden? Har beboerne mulighed for selv at bestemme, hvor de ønsker at spise? Har beboerne mulighed for at bestemme, hvornår de ønsker at spise? Har beboerne mulighed for at komme med Beboerne beskriver, at de er nogenlunde tilfredse med maden. Beboerne oplever, at de selv har mulighed for at bestemme, hvor de ønsker at spise samt hvem de ønsker at spise sammen med. Beboerne oplever, at de selv kan bestemme, hvornår de vil spise. Beboerne har mulighed for at komme med ønsker til menuen. 10

12 ønsker til menuen? 4.5 Boligforhold og fysiske rammer Er beboerne glade for deres hjem? Er beboerne tilfredse med fællesarealerne? Er der noget, beboerne kunne tænke sig skulle ændres/være anderledes? Beboerne er glade for deres boliger og giver udtryk for, at de føler sig hjemme på Albertshøj. Beboerne er tilfredse med fællesarealerne Beboerne har ingen bemærkninger hertil. 5. Pårørende 5.1 Pårørendes oplevelse af samarbejdet med personalet Har din pårørende (beboer) en kontaktperson og ved du hvem det er? Er du tryg ved at tale med personalet Oplever du, at der er en god tone mellem din pårørende, dig og personalet? Oplever du dig velkommen hos din pårørende og på fællesarealerne? Oplever du at der er fast personale? Tilsynet kan på baggrund af samtaler med pårørende til beboere på Albertshøj konstatere, at de pårørende kender til beboerens kontaktperson. De pårørende oplever en god tone og dialog mellem pårørende, beboere og personalet. De pårørende angiver, at de føler sig velkommen og meget imødekommet, når de besøger Albertshøj. De pårørende giver udtryk for, at der som regel er fast personale. 5.2 Levering af ydelser Oplever du, at din pårørende får den hjælp han/hun har behov for? Oplever du, at din pårørende har medbestemmelse i forhold til sin hverdag og den hjælp han/hun modtager? De pårørende oplever, at beboerne får den hjælp som de har behov for og at der i høj grad er medbestemmelse i forhold til hverdagens aktiviteter. 5.3 Udbud af aktiviteter Oplever du, at din pårørende bliver tilbudt forskellige aktiviteter? Hvilke aktiviteter sætter din pårørende størst pris på? Synes du der er aktiviteter nok i hverdagen? Har du forslag til nye aktiviteter? Oplever du, at der er mulighed for socialt samvær for dig og din pårørende, når du kommer på besøg? De pårørende oplever, at beboerne bliver tilbudt aktiviteter og angiver, at beboerne er særligt glade for aktiviteter med musik og sang. De pårørende giver udtryk for, at der godt kunne være flere aktiviteter som inddrog beboerne mere direkte. Det opleves, at mange hverdags aktiviteter er samling omkring tv-programmer. De pårørende oplever, at de har mulighed for socialt samvær, når de kommer på besøg. 5.4 Fokus på det gode måltid Oplever du, at din pårørende er tilfreds med maden? De pårørende oplever, at beboerne overordnet er glade og tilfredse med maden samt at beboerne selv har mulighed for at beslutte, hvor 11

13 Har din pårørende mulighed for at beslutte, hvor de vil spise og hvem de vil spise sammen med? Har du mulighed for at spise sammen med din pårørende? Har din pårørende og dig mulighed for selv at bestemme, hvornår I ønsker at spise, når du er på besøg? og hvornår de vil spise og hvem de vil spise sammen med. Der opleves stor fleksibilitet i forhold til spisetider og besøg fra pårørende. De pårørende bekræfter, at de er informeret om, at de har mulighed for at deltage i måltiderne mod egen betaling. 5.5 Boligforhold og fysiske rammer Er du tilfreds med din pårørendes bolig? Er du tilfreds med fællesarealerne som din pårørende har adgang til? Er der noget du kunne tænke dig skulle ændres? De pårørende er tilfredse med beboernes private boliger og fællesarealerne. 12

14 Tilsyn på Humlehusene Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende Tilsynet blev gennemført på Humlehusene tirsdag den 11. oktober Ved tilsynsbesøget deltog gruppeleder fra Humlehusene 7 samt medarbejdere. Samlet konklusion og anbefalinger Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultatet, hvor tilsynet kan konstaterer nedenstående: Beboerne oplever, at de har en god og tryg hverdag. Beboerne oplever, at de modtager en god individuel pleje og omsorg. Beboerne oplever at blive respekteret for deres ønsker og levevis. Beboerne oplever en imødekommende kommunikation. Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af tilsynsresultatet anbefaler tilsynet følgende: At ledelsen sørger for at rengøringen efterlever de sundhedsfaglige standarder (pkt. 1.1). At ledelsen sikrer mere systematik og kontinuitet i forbindelse med oplæring i specifikke sundhedsfaglige opgaver (pkt.2.2, 2.4, 3.2). At ledelsen fortsætter det skærpede fokus på egenkontrol af den sundhedsfaglige dokumentation (pkt.2.6) At ledelsen sikrer, at de rehabiliterende indsatser dokumenteres i omsorgssystemet og at der løbende følges op på målene (pkt. 2.7). 13

15 1. Aktuelle forhold på tilsynsdagen 1.1 Kort beskrivelse af boligenheden Herunder tilsynets indtryk af boligen/fællesarealer og rengøring af boligen i forhold til sundhedsfaglig standard. Ved tilsynet på Humlehusene Plejecenter blev tilsynet informeret om, at plejecentret var i gang med ombygning og indretning af nye aflastningspladser, hvorfor fællesarealerne fremstod roede, da disse blev brugt til opmagasinering af møbler mm. under ombygning. Tilsynet har bemærkninger til rengøringen af boligenheden og vil gerne rette opmærksomheden mod rengøring af gulvene således, at der fremover bliver gjort rent i henhold til sundhedsfaglige standarder. 1.2 Ændringer i beboersammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen inden for det sidste år? Ledelsen angiver, at der ikke er sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen inden for det sidste år. 1.3 Ændringer i personalesituationen Er der sket væsentlige ændringer i personalesammensætningen siden sidste tilsyn? Ledelsen angiver, at der ikke er sket væsentlige ændringer i personalesammensætningen det sidste år. 2. Ledelse 2.1 Implementering og opdatering af instrukser og procedurer Ledelsens formidlingsansvar i forhold til ny lovgivning, procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder Hvordan sikres det at nye instrukser og procedurer formidles ud til personalet? Er det ledelsens vurdering at personalet benytter de mulige informationskilder til at lære nye kompetencer og opnå relevant viden? Ledelsen orienterer til tilsynet, at nye instrukser og procedurer formidles til personalet via samt, at personalet er blevet bedre til at følge op og få læst mails. Det er ledelsens vurdering, at personalet benytter sig af de tilgængelig informationskilder og løbende holder sig opdateret. Endvidere kan tilsynet konstatere, at ledelsen forventer, at alle medarbejdere er forpligtede til at tage e-learnings brandkursus, hygiejnekursus samt ABC demenskursus. 2.2 Instrukser for ansvars- og kompetenceforhold Ledelsen oplyser om der er instrukser for ansvars- og kompetenceforhold her blandt andet stillings- og funktionsbeskrivelse Er der instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for personalegrupper tilknyttet pleje, praktisk hjælp og sygepleje? Tilsynet kan konstaterer, at der foreligger instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for social- og sundhedshjælpere og assistenter samt for demensnøglepersoner. Derudover ligger der funktionsbeskrivelser, som beskriver de forskellige arbejdsopgaver i afdelingen. Er der relevant overensstemmelse mellem beboersammensætning og personalets Ledelsen angiver, at der er overensstemmelse mellem beboersammensætningen og personalets kompetencer og informere 14

16 kompetence? Hvilke kompetencer er tilstede i dagvagt, aftenvagt og nattevagt samt weekend/helligdage? tilsynet om, at der er stort fokus på personalets indbyrdes relationer og erfaring, når der planlægges vagter. I både dagvagt, aftenvagt og nattevagt er der 50 pct. social- og sundhedshjælpere og 50% social- og sundhedsassistenter tilstede. Hvilke kompetenceressourcer er mulige at tilkalde efter behov? Ledelsen orienterer til tilsynet, at de samarbejder med: sygeplejegruppen, fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjerneskadekonsulenten. 2.3 Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Ledelsen oplyser, om der iværksættes oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Er der oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere, således at medarbejderne er bekendt med gældende lovgivning, procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder? Tilsynet konstaterer, at der foreligger introduktionsprogram til nye medarbejdere og afløsere. Ledelsen informerer, at der løbende bliver fulgt op på introduktionsprogrammerne så det sikres, at medarbejderne oplæres grundigt. 2.4 Specifik oplæring til personalet Ledelsen oplyser, om der i situationer, hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver, foretages specifik oplæring af personalet Foretages der specifik oplæring af personalet i de situationer, hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver? Ledelsen angiver, at der ved oplæring af personalet i specifikke sundhedsfaglige opgaver anvendes skemaer som udfyldes, når oplæringen har fundet sted. Ledelsen angiver endvidere, at oplæringen foregår via sygeplejegruppen. Er der procedurer for hvornår en sundhedsfaglig opgave betegnes som specifik? Er der klare aftaler for hvor personalet kan hente hjælp, hvis de står i en situation, som fordrer specifik sundhedsfaglig viden? Tilsynet konstaterer, at der foreligger procedurer for oplæring i særlige sundhedsfaglige opgaver. Ledelsen angiver til tilsynet, at der arbejdes på at anvende disse procedurer mere systematisk. Ledelsen angiver, at der er klare aftaler for hvor personalet kan hente hjælp. 2.5 Utilsigtede hændelser Er der det sidste år rapporteret hændelser, og er der fulgt op på hændelserne i samarbejde med medarbejderne med henblik på læring i organisationen Er der i det forløbne år brugt magtanvendelse i plejen? Hvis ja, hvordan er hændelsen brugt som læringsforløb i plejen. Ledelsen angiver, at der er fokus på indberetning af utilsigtede hændelser (UTH). Ledelsen bruger UTH til løbende læring og refleksion og de drøftes ved beboer konferencerne. Ledelsen angiver, at der ikke er anvendt magtanvendelse det forløbne år. Såfremt der er behov for magtanvendelse reflekteres over hændelsen efterfølgende og det bruges som læringseksempel. 2.6 Egenkontrol af sundhedsfaglig dokumentation Foretages der systematisk vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation? Styrelsen for Patientsikkerhed udførte tilsyn på Albertshøj Plejecenter medio Det blev besluttet, at de deraf følgende krav fra Styrelsen til Albertshøj Plejecenter også skulle være gældende for Humlehusene. På den baggrund har der været egenkontrol af den sundhedsfaglige dokumentation og ledelsen angiver, at der 15

17 Gives der tilbagemelding til personalet og hvordan foregår denne? løbende arbejdes på mere systematisk egenkontrol af dokumentationen. Ledelsen angiver, at der gives tilbagemeldinger til personalet på beboerkonferencerne. 2.7 Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang Hvordan arbejder personalet ud fra en rehabiliterende tankegang for at opretholde borgernes funktionsniveau samt genoptræne evt. tabt funktionsniveau? Ledelsen angiver, at personalet har stort fokus på at opretholde og vedligeholde borgernes funktionsniveau samt at personalet på tilsynstidspunktet er i gang med at blive uddannet i det rehabiliterende tankesæt. Udarbejdes der mål for rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgeren? Hvordan sikre ledelsen at målene er relevante og hvordan arbejdes der med disse i hverdagen? Tilsynet konstaterer, at der på tilsynstidspunktet ikke er dokumenteret mål for de rehabiliterende indsatser hos borgerne. Der arbejdes med mål, men ikke systematisk. Ledelsen angiver til tilsynet, at de mål der sættes tager udgangspunkt i borgernes funktionsniveau og daglige gøremål. 2.8 Det gode måltid Prioriteres indsatsen omkring det gode måltid og hvordan gøres dette? Har pårørende mulighed for at deltage i måltidet? Har beboerne mulighed for at komme med ønsker til menuen? Kan beboerne selv vælge hvor og hvornår et måltid ønskes indtaget? Ledelsen angiver overfor tilsynet, at der er et godt samarbejde med diætisten samt at personalet har haft glæde af sparringen med diætisten. I hverdagen har beboerne indflydelse på, hvad de gerne vil spise. Ledelsen angiver, at de pårørende har mulighed for at deltage i måltiderne mod egenbetaling. Ledelsen angiver, at beboerne i høj grad har selvbestemmelse over, hvornår de ønsker at indtage dagens måltider. 2.9 Vurdering af kulturen i forhold til borgerens eget hjem Hvordan kombinerer I, med respekt for borgeren at hjemmet både skal fungerer som hjem for beboeren og som arbejdsplads for medarbejderen? Hvordan arbejdes der med at sikre respekt for beboerens integritet i egen bolig? Hvordan bruger i fællesarealerne til at fremme samhørighed blandt afdelingens beboere? Tilsynet vurderer, at der er en god kultur og respekt i forbindelse med arbejdet i beboerens eget hjem og har ingen yderligere bemærkninger hertil. Ledelsen angiver, at der er et stort fokus på at kende beboernes livshistorie, da det er en stor del af relationsopbygningen og den daglige pleje. Ledelsen angiver, at fællesarealerne bliver brugt til aktiviteter og at mange af beboerne også opholder sig på fællesarealerne, når der ikke er aktiviteter. Beboerne er især glade for at opholde sig i den lukkede have. 3. Personale 16

18 3.1 Hygiejne Hvilke hygiejniske forholdsregler tager du i dit arbejde? Tilsynet har ingen bemærkninger til personalets håndtering af hygiejniske forholdsregler. Det er indtrykket, at personalet efterlever de sundhedsfaglige standarder for god hygiejne. 3.2 Forholdene for borgere med særlige behov Oplever du, at der er oplæring eller mulighed for kurser i forhold til borgere med specielle plejebehov? Personalet angiver, at der er oplæring og mulighed for kurser i forhold til beboere med specielle plejebehov. Personalet angiver stor tilfredshed med e-learningskurser (brand og hygiejne), da det er en effektiv måde til at opfriske viden. Personalet angiver endvidere, at der sommetider opstår tvivl om ansvars- og kompetenceforhold ifm. varetagelse af specifikke sundhedsfaglige opgaver, herunder uddelegerede sundhedsopgaver. 3.3 Sundhedsfaglig dokumentation Vurderingen er foretaget hos xx antal tilfældigt udvalgte borgere Foreligger der ajourførte borgeraftaler og borgerplaner, der indeholder alle relevante pleje- og omsorgsindsatser eller henvisninger hertil? I forbindelse med de anførte krav fra Styrelsen for patientsikkerhed har der været stort fokus på den sundhedsfaglige dokumentation. Personalet angiver, at der foreligger ajourførte borgeraftaler og borgerplaner. 3.4 Utilsigtede hændelser Ved personalet hvad utilsigtede hændelser er? Har I i din gruppe gennemgået eventuelle utilsigtede hændelser med henblik på faglig læring? Tilsynet kan konstatere, at personalet er i stand til at redegøre for definitionen af en utilsigtet hændelse. Personalet angiver, at det er fast procedurer, at personalet noterer utilsigtede hændelser og sender til ledelsen. Efterfølgende tages hændelserne op til beboerkonferencerne med henblik på faglig læring. 3.5 Samarbejde med ledelsen Personalets oplevelser i forhold til samarbejdet med daglig leder Har du mulighed for at få kontakt med din leder, når du har behov for det? Får du opbakning fra din leder i hverdagen? Personalet oplever en synlig ledelse samt at det er nemt at få kontakt til ledelsen. Personalet angiver, at de oplever god opbakning fra ledelsen. 3.6 Trivsel på arbejdspladsen Trives medarbejderne generelt på deres arbejdsplads? Er der forhold medarbejderne gerne vil have forbedret? Personalet tilsynet var i kontakt med angiver, at de trives på deres arbejdsplads Personalet har ingen bemærkninger hertil. 3.7 Samarbejde og dialog med beboere og pårørende Personalets imødekommenhed i forhold til borgersamarbejdet Hvordan samarbejder du med beboeren og deres pårørende? Personalet beskriver indlevende deres samarbejde med beboere og pårørende. Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger til 17

19 Hvordan oplever du dialogen mellem personalet og beboerne og deres pårørende? Har du forslag til, hvordan samarbejdet kunne udvikles mellem personalet, beboere og deres pårørende? samarbejdet. Personalet angiver, at der er en god tone og dialog mellem beboere, pårørende og personalet. På tilsynstidspunktet opleves ligeledes god tone og dialog. Personalet angiver, at de er meget opmærksomme på at inddrage pårørende i samarbejdet, da det opleve som stor gevinst for samarbejdet. 3.8 Rehabilitering som velfærdsstrategi og vurdering af hvorvidt der arbejdes ud fra en rehabiliterende tankegang Hvordan arbejder personalet ud fra en rehabiliterende tankegang for at opretholde borgernes funktionsniveau samt genoptræne evt. tabt funktionsniveau? Personalet angiver i detaljer og med praksisnære eksempler, hvordan de kontinuerligt arbejder med at opretholde beboernes funktionsniveau og genoptræne evt. tabt funktionsniveau. 3.9 Vurdering af kulturen i forhold til borgernes eget hjem Hvordan kombinerer i, med respekt for beboeren, at hjemmet både skal fungerer som hjem for beboeren og som arbejdsplads for medarbejderen. Hvordan bruger i fællesarealerne til at fremme samhørighed blandt afdelingens beboere? Personalet angiver indlevende, hvordan de arbejder og navigerer i hjemmet med respekt for borgeren og samtidig tager højde for, at det er en arbejdsplads. Personalet er meget opmærksomme på at APV en skal være i orden. Tilsynet vurderer, at der udvises respekt for beboernes liv og individuelle behov. Personalet angiver, at der er stort fokus på, at der på fællesarealerne skal være plads til alle. Det er personalet, der vurderer, hvis der er behov for afskærmning af enkelte beboere. Personalet angiver, at beboerne er med til at bestemme aktiviteterne på fællesarealerne. 4. Borgere/beboere 4.1 Borgernes oplevelse af samarbejdet med personalet Oplever beboerne at de har en kontaktperson? Tilsynet vurdere, at beboerne oplever og kender til deres kontaktpersoner. Er beboerne trygge ved at tale med personalet? Oplever beboerne, at der er god tone mellem dem selv og personalet? Oplever du, at dine pårørende er velkomne i din bolig og på fællesarealerne? Oplever beboerne, at der er mange forskellige hjælpere? De adspurgte beboere angiver, at de føler sig trygge ved at tale med personalet. Beboerne oplever, at der er en god tone mellem beboere og personalet. Beboerne har en klar oplevelse af, at deres pårørende er velkomne i Humlehusene. Beboerne angiver til tilsynet, at de oplever mange forskellige hjælpere 4.2 Levering af ydelser Oplever beboerne, at de får den hjælp de har behov for? Er beboerne selv med til at beslutte, hvilken hjælp de modtager? Bliver hjælpen tilrettelagt ud fra beboernes Beboerne angiver, at de får den hjælp de har behov for. Beboerne oplever, at de har medbestemmelse i forhold til. hvilken hjælp de modtager og hvordan hjælpen tilrettelægges. Beboerne oplever, at hjælpen er tilrettelagt ud fra individuelle 18

20 egne ønsker (fx. toiletbesøg og bad) behov. 4.3 Udbud af aktiviteter Oplever beboerne, at de har mulighed for at deltage i aktiviteter? Hvilke aktiviteter kan beboerne bedst lide? Har beboerne forslag til nye aktiviteter? Benytter beboerne sig af mulighed for samvær med de andre beboere? Beboerne angiver, at de har mulighed for at deltage i aktiviteter. Beboerne angiver til tilsynet, at de er glade for aktiviteter, der indeholder sang, musik, dans og lignende. Beboerne ønsker flere aktiviteter med sang, musik og dans. Beboerne angiver, at de opholder sig på fællesarealerne, når de har behov for samvær med andre beboere. 4.4 Fokus på det gode måltid Er beboerne tilfredse med maden? Har beboerne mulighed for selv at bestemme, hvor de ønsker at spise? Har beboerne mulighed for at bestemme, hvornår de ønsker at spise? Har beboerne mulighed for at komme med ønsker til menuen? Beboerne angiver, at de er tilfredse med maden særligt er der stor tilfredshed med den mad, der bliver serveret om aftenen. Beboerne oplever, at de selv har mulighed for at bestemme, hvor de ønsker at spise samt hvem de ønsker at spise sammen med. Beboerne oplever, at de selv kan bestemme, hvornår de vil spise. Beboerne oplever, at de har mulighed for at komme med ønsker til menuen. 4.5 Boligforhold og fysiske rammer Er beboerne glade for deres hjem? Er beboerne tilfredse med fællesarealerne? Er der noget, beboerne kunne tænke sig skulle ændres/være anderledes? Beboerne er glade for deres boliger og angiver, at de føler sig hjemme på Albertshøj. Beboerne er tilfredse med fællesarealerne. Beboerne har ingen bemærkninger hertil. 5. Pårørende 5.1 Pårørendes oplevelse af samarbejdet med personalet Har din pårørende (beboer) en kontaktperson og ved du hvem det er? Er du tryg ved at tale med personalet Oplever du, at der er en god tone mellem din pårørende, dig og personalet? Oplever du dig velkommen hos din pårørende og på fællesarealerne? Oplever du at der er fast personale? Tilsynet kan på baggrund af samtaler med pårørende til beboere i Humlehusene konstatere, at de pårørende kender til beboerens kontaktperson. De pårørende oplever en god tone og dialog mellem pårørende, beboere og personalet. De pårørende angiver, at de føler sig velkomne og meget imødekommet, når de besøger Humlehusene. De pårørende angiver, at der som regel er fast personale, men at de samtidig oplever, at der er for lidt personale til at håndtere de ressourcekrævende beboere. 19

21 5.2 Levering af ydelser Oplever du, at din pårørende får den hjælp han/hun har behov for? Oplever du, at din pårørende har medbestemmelse i forhold til sin hverdag og den hjælp han/hun modtager? De pårørende oplever, at beboerne får den hjælp som de har behov for og at der er medbestemmelse i forhold til hverdagens aktiviteter. De pårørende angiver til tilsynet, at det er god kvalitet, at beboerne selv kan sove så længe som de har lyst til. 5.3 Udbud af aktiviteter Oplever du, at din pårørende bliver tilbudt forskellige aktiviteter? Hvilke aktiviteter sætter din pårørende størst pris på? Synes du der er aktiviteter nok i hverdagen? Har du forslag til nye aktiviteter? Oplever du, at der er mulighed for socialt samvær for dig og din pårørende, når du kommer på besøg? De pårørende oplever, at beboerne bliver tilbudt aktiviteter og angiver, at beboerne er særligt glade for aktiviteter med musik og sang. Dog angiver de pårørende, at de har oplevet et faldende udbud af aktiviteter til beboerne. De pårørende har et indtryk af, at der ofte bliver tændt for tv et fremfor socialt samvær mellem beboere og personale. 5.4 Fokus på det gode måltid Oplever du, at din pårørende er tilfreds med maden? Har din pårørende mulighed for at beslutte, hvor de vil spise og hvem de vil spise sammen med? Har du mulighed for at spise sammen med din pårørende? Har din pårørende og dig mulighed for selv at bestemme, hvornår I ønsker at spise, når du er på besøg? De pårørende oplever, at beboerne overordnet er glade og tilfredse med maden og at der er mulighed for selv at beslutte hvor og hvornår de vil spise og hvem de vil spise sammen med. De pårørende oplever stor fleksibilitet i forhold til spisetider og besøg fra pårørende. De pårørende bekræfter, at de har mulighed for at spise med mod egenbetaling. De adspurgte pårørende har benyttet sig af tilbuddet flere gange. 5.5 Boligforhold og fysiske rammer Er du tilfreds med din pårørendes bolig? Er du tilfreds med fællesarealerne som din pårørende har adgang til? Er der noget du kunne tænke dig skulle ændres? De pårørende er tilfredse med beboernes private boliger og fællesarealerne. 20

22 21 Sundhed, Pleje & Omsorg BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Nordmarks Allé Albertslund

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 5. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Demens Uanmeldt tilsynsbesøg d. 14. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, sektion Wandallshaven Uanmeldt tilsynsbesøg d. 20. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Øst Gudbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 29. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side 2

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side 2 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 30. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 21. marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 14. maj 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Øst, Trollehøj Uanmeldt tilsynsbesøg d. 7. Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Plejeboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 24. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Øst, Thurøhus Uanmeldt tilsynsbesøg d. 3. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 17.september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 2. april 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Gudbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 8. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Plejecenter Demensboliger. Uanmeldt tilsynsbesøg d. 25. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollehøj Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 22. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Caroline Amalielund Pleje- og ældreboliger. Uanmeldt tilsynsbesøg d. 30. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Vindeby Pilevej Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. juni 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2

Læs mere

Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018

Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Thurøhus Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 20. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Strandlyst Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 20. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning......

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Stenstrup Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 10. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Caroline Amalie Plejecenter, demensboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 26. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Frøavlen Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side. 2. Læsevejledning... side. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side. 2. Læsevejledning... side. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Christinehaven ældreboliger og plejeboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 7. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Selvejende institution - Strandlyst Uanmeldt tilsynsbesøg d. 8.5.2017 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Damgården Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 3. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Bryghus Plejecenter, Demensboliger og Bryggerlunden Uanmeldt tilsynsbesøg d. 22. november 2018

Bryghus Plejecenter, Demensboliger og Bryggerlunden Uanmeldt tilsynsbesøg d. 22. november 2018 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Plejecenter, Demensboliger og Bryggerlunden Uanmeldt tilsynsbesøg d. 22. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal Uanmeldt plejehjemstilsyn d.. november 20 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 2011 på Åbakken

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 2011 på Åbakken Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 20 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlige lejligheder, velindrettede. bemærkning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Trye

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Trye Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Trye Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger Tilsynet

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne Tilsynsførendes bemærkning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 5. oktober 2017, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet 7. november 2017 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet 24. november 2015 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018 Vejerslev Ældrecenter Oktober 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Vejerslev Ældrecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 31. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 31. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 31. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 23. december 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Tirsdag den 18. november 2014 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Tirsdag den 18. november 2014 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune Tirsdag den 18. november 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebjergcentret.

Læs mere