Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand) Jens Erik Madsen (næstformand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang Anna Lund Hansen Aase Andersen Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Erling Nitschke Lis Hamann Birgit Lindgaard Bent Juhl Jensen Bent Gyldenvang Aase Andersen Lis Hamann Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om ny struktur m.v. på området Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet Vision og indsatsområder for den kommende demenspolitik i Norddjurs Kommune Planer for udarbejdelse af ny handicappolitik i Norddjurs Kommune Plejecenter Farsøhthus Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Tilsynsrapporter til høring Ældrerådsvalg Møder/orientering siden sidst Kommende møder og arrangementer Næste møde...21 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsgang: ÆR Åben sag Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Godkendt. 1

4 2. Orientering om ny struktur m.v. på området Sagsgang: ÆR Åben sag Kristel Herholdt Thaarup Boje, koordinerende sygeplejerske, træning og hjemmepleje vest, vil orientere om den nye struktur på området. Herunder orienteres også kort om træningscenter vest på Møllehjemmet i Auning. Karina Kreutzfeldt, plejecenterleder på Farsøhthus vil orientere om de igangværende planer om indretning af to dagligstuer i østfløjen. Kristel Herholdt Thaarup Boje og Karina Kreutzfeldt gav en god og bred orientering. 2

5 3. Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse I04 10/14752 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede kommunalbestyrelsen, at antallet af sygehusindlæggelser herunder genindlæggelser skal reduceres med 100 i 2012, 200 i 2013, 300 i 2014 og 400 i Indsatsen er opdelt i 3 faser. Fase 1 og 3 retter sig mod voksne borgere med somatiske sygdomme. Fase 1 er godt i gang, mens fase 3 endnu ikke er påbegyndt. Målgruppen for forebyggelse af indlæggelse i fase 2 er: 1. Børn og unge 2. Borgere med psykiatrisk sygdom. For hver af de to målgrupper er der gennemført analyser for at få afdækket mulighederne for at forebygge indlæggelse. Der er bl.a. fremskaffet data om antal indlæggelser, indlæggelsesårsagerne, behandlingssted, indlæggelseslængden, indlæggelsestidspunktet og indlæggelsesmåden. Med udgangspunkt i de eksisterende tiltag er mulighederne for yderligere indsatser undersøgt. Indsatsområderne vil blive løbende kvalificeret og der er nedsat flere tværorganisatoriske arbejdsgrupper. Nedenfor oplistes de påtænkte tiltag i forhold til at reducerer antallet af indlæggelser af børn og unge: Styrket indsats i forhold til anbefaling og anvendelse af app en Min Baby (komiteen for Sundhedsoplysninger). Fremsendelse af rapporter om antal indlæggelser og indlæggelsesårsager til Familiehuset/Sundhedsplejen. 3

6 Gennemgang af procedurer og informationsmateriale i forhold til de udvalgte sygdomsområder (luftvejssygdomme og feber/feberkramper). Guideline til personalet i forhold til rådgivning om mulige tiltag ved uegnede boliger i kommunen. Afdækning af mulighederne for vaske hænder intervention i institutionerne. Styrket indsats i forhold til rådgivning om hygiejniske forhold i daginstitutionerne. Fokus på information til nye forældre om god hygiejne, herunder smittespredning. Afdækning af mulighederne og interessen for åbent hus arrangement om astma. Styrket indsats i forhold til forebyggelse af ulykker. Nedenfor oplistes de påtænkte tiltag på psykiatriområdet: Information til medarbejderne om tilbud og muligheder til borgere med psykiatrisk sygdom. Indsats i forhold til tidlig opsporing og sikring af den rette behandling ved tegn på psykisk sygdom. Undervisning målrettet borgerens anvendelse af medicin (medicinpædagogik). Indsats i forhold til forbedring af fysisk sundhed hos borgere med psykisk sygdom. Målrettet forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Pårørendenetværk/-grupper til ældre, der er i risiko for depression. Gennemgang af misbrugsbehandlingen i kommunen i forhold til KL s politiske udspil på området. Undersøgelse af mulighederne for inddragelse af Psykiatri Fondens tilbud. En beskrivelse af planen for gennemførelse af fase 2 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at indsatsen i fase 2 vil medvirke til at realisere den indarbejde besparelse på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne. 4

7 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til gennemførelse af fase 2 i arbejdet med forebyggelse af sygehusindlæggelser drøftes og sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet og børne- og ungdomsudvalget. Bilag: 1 Åben Plan for fase 2 - Forebyggelse af indlægelse 23855/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. Ældrerådet kan anbefale planen. Samtidig vil ældrerådet anmode om, at udvalget overvejer/drøfter mulighederne for, at sundhedshuset i Grenaa inddrages i planerne for fase 1 og fase 2. 5

8 4. Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik P22 13/1711 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB For Norddjurs Kommune er det vigtigt, at flygtninge og indvandrere føler sig velkomne og hurtigt bliver i stand til at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. En vellykket integration er et fælles anliggende, der kræver vilje og forståelse fra alle borgere i kommunen uanset etnisk og kulturel baggrund. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i marts 2009 en integrationspolitik, der skaber en samlet ramme for Norddjurs Kommunes integrationsindsats. Integrationspolitikken indeholder en beskrivelse af overordnede målsætninger og konkrete indsatser på en række kommunale hovedområder som f.eks. modtagelse og boligplacering, skole- og dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og fritid. Efterfølgende har Norddjurs Kommune udarbejdet en lang række generelle politikker, planer og kvalitetsstandarder på disse områder, som har betydning for alle kommunens borgere herunder også flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikkens målsætninger skal i vid udstrækning tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes øvrige politikker og planer, og politikken skal medvirke til at sikre, at borgere med anden etnisk og kulturel baggrund kan blive omfattet af de generelle tilbud og aktiviteter for alle borgere i kommunen. Der er derfor behov for at tage den nuværende integrationspolitik op til revision, så integrationsindsatsen i højere grad kan komme til at spille sammen med og påvirke kommunens øvrige politikker og planer, og indgå som en del af de generelle aktivitets- og servicetilbud. 6

9 Som følge heraf har velfærdsforvaltningen udarbejdet et forslag til et kommissorium og en tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til et kommissorium og en tidsplan for det kommende arbejde med en revision af integrationspolitikken sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og kommunens øvrige fagudvalg. Bilag: 1 Åben Ny integrationspolitik - kommissorium 24418/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. Ældrerådet anbefaler forslaget. 7

10 5. Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet A00 13/4044 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,8 mio. kr. til en styrkelse af indsatsen på handicap- og psykiatriområdet. Voksen- og plejeudvalget havde på sit møde den 19. december 2012 en indledende drøftelse af, hvordan budgetudvidelsen skal anvendes. Voksen- og plejeudvalget pegede i den forbindelse på følgende emner, som der skulle arbejdes videre med: Anskaffelse af velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet og uddannelse af medarbejdere i brugen af teknologien Åbent værested for socialt udsatte Kompetenceudvikling af medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for årige Pulje til tilskud til dækning af udgifter til ledsagelse af brugere i forbindelse med ferier Sundere liv i psykiatrien Styrkelse af den forebyggende indsats på handicap- og psykiatriområdet Bostøtte i forbindelse med opstart af nyt STU-kollegium Bostøtte målrettet til de mest udsatte grupper. Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen vil på udvalgsmødet fremlægge et konkret forslag til anvendelsen af budgetudvidelsen. Økonomiske konsekvenser Budgetudvidelsen på voksen handicap- og psykiatriområdet er på 0,8 mio. kr. i 2013 og overslagsårene

11 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalget tager stilling til anvendelsen af budgetudvidelsen. 2. at udvalgets forslag til anvendelse af budgetudvidelsen sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. Bilag: 1 Åben Forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet 28376/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen fremlagde på udvalgsmødet et forslag til anvendelse af budgetudvidelsen på handicap- og psykiatriområdet. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget tilslutter sig det fremlagte forslag til anvendelse af budgetudvidelsen og godkender, at forslaget sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. Ældrerådet kan godkende forslaget. 9

12 6. Vision og indsatsområder for den kommende demenspolitik i Norddjurs Kommune Sagsgang: ÆR Åben sag Der er nedsat en styregruppe vedrørende demenspolitik. Gruppen har haft sit første møde den 29. januar 2013, ligesom der har været afholdt et indledende dialogmøde. Ældrerådets repræsentant i styregruppen Birgit Lindgaard har ønsket, at ældrerådet drøfter sagen. De forskellige problemstillinger blev drøftet, og ældrerådets udsagn går videre i arbejdet. 10

13 7. Planer for udarbejdelse af ny handicappolitik i Norddjurs Kommune Sagsgang: ÆR Åben sag Der er nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en handicappolitik i Norddjurs Kommune. Der har været afholdt dialogmøde den 17. januar 2013 som inspiration for det videre arbejde. Ældrerådets repræsentant i arbejdsgruppen er Birgit Lindgaard. Birgit Lindgaard ønsker, at ældrerådet drøfter sagen. Punktet blev drøftet. 11

14 8. Plejecenter Farsøhthus Sagsgang: ÆR Åben sag Ældrerådet besluttede på mødet den 7. februar 2013 at foreslå Voksen- og Plejeudvalget at foretage en mindre bygningsændring på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro som en del af tredje fase af ældrebolighandlingsplanen i Norddjurs Kommune. Subsidiært foreslås det, at udgiften til ændringen medtages i kommunens anlægsbudget for Torsdag den 19. februar 2013 afholdtes det første møde i en arbejdsgruppe om planerne på Farsøhthus. Jens Erik Madsen var indbudt som deltager. Voksen- og plejeudvalget fik på sit møde den 21. februar 2013 en status på ældrebolighandlingsplanen. Næstformanden redegør for sagen. Ældrerådet anbefaler, at sagen nyder fremme. 12

15 9. Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD Sagsgang: ÆR Åben sag Der afholdes valg af ét medlem og to stedfortrædere til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Valget afholdes kl torsdag den 14. marts 2013 i Fårvang. Der er 33 stemmeberettigede, heraf 3 fra Norddjurs Ældreråd. Anmeldte kandidater til en bestyrelsespost: Anker Andersen, formand for Seniorrådet i Hedensted Kommune Carl Aksel Kragh Sørensen, formand for Aarhus Ældreråd Anmeldte kandidater til en post som stedfortræder: Anker Andersen, Seniorrådet i Hedensted Kommune Bende Ingstrup Andersen, Syddjurs Ældreråd Kurt Rønne, Seniorrådet i Skanderborg Kommune Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus Ældreråd Valget gælder for to år. Den nye bestyrelse tiltræder efter afslutningen af repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand den 15. maj Indstilling Næstformanden indstiller, at det besluttes, hvordan de tre delegerede skal stemme. Ældrerådet drøftede de muligheder, der er for stemmeafgivning. 13

16 10. Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Sagsgang: ÆR Åben sag DANSKE ÆLDRERÅD indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand. DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer den 16. maj 2013 en ældrepolitisk konference med titlen: Ældreomsorg i forandring God vilje er en forudsætning for god omsorg. Norddjurs Ældreråd kan i henhold til vedtægtens 6, stk. 1 møde med 3 stemmeberettigede repræsentanter. Tilmeldte ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære mødet uden stemmeog taleret. Pris for repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning i enkeltværelse og konference bliver 2.995,00 kr. Indstilling Formanden indstiller, at ældrerådet udpeger delegerede til repræsentantskabsmødet og deltagere i konferencen. Jens Erik Madsen, Birgit Jensen, Birgit Lindgaard, Anna Lund Hansen og Erik Laursen deltager i repræsentantskabsmødet og konferencen. 14

17 11. Tilsynsrapporter til høring Sagsgang: ÆR Åben sag Psykiatriområdet: a. Uanmeldt kommunalt tilsyn på Voldby Plejehjem den 15. august 2012 b. Anmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 12. december c. Uanmeldt kommunalt tilsyn på Kornvænget og Åparken den 4. februar Bilag: 1 Åben Uanmeldt kommunalt tilsyn Voldby Plejehjem 29985/13 2 Åben Anmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have 29840/13 3 Åben Uanmeldt kommunalt tilsyn på Kornvænget og Åparken 29806/13 Tilsynsrapporterne toges til efterretning. 15

18 12. Ældrerådsvalg Sagsgang: ÆR Åben sag Valgudvalget holdt møde på rådhuset i Grenaa den 20. februar I mødet deltog også sekretariatschef Kim Bruun Nielsen. Beslutningsreferat er vedhæftet som bilag. Retningslinier for valg til ældrerådet i 2009 blev gennemgået. Nødvendige ændringer blev identificeret. Dokumentet er vedhæftet som bilag. Valgudvalget har følgende indstillinger til ældrerådet: Kandidaternes placering på stemmesedlen afgøres ved lodtrækning Lokalavisen ændres overalt til lokalaviserne Ældrerådet påtager sig at rekruttere de nødvendige valgstyrere Valgstyrernes opgaver bliver gennemgået på et møde forud for valget Kommunalbestyrelsen godkender, at valgudvalget er valgbestyrelsen Når der er truffet endelig beslutning om antal og placering af valgstederne, vil ældrerådet drøfte planerne for orienteringsmøder og valgmateriale. Indstilling Næstformanden indstiller, at ældrerådet tiltræder indstillingerne. Bilag: 1 Åben Beslutninger fra mødet i valgudvalget den 20. februar 2013.doc 28697/13 2 Åben Retningslinier for valg til ældrerådet.pdf 28700/13 16

19 Ældrerådet tiltræder indstillingerne. 17

20 13. Møder/orientering siden sidst Sagsgang: ÆR Åben sag Møde i økonomiudvalget Direktionsmøde Valgudvalgsmøde i Grenaa Møde i kunstgruppen. Anna Lund Hansen deltog fra ældrerådet Møde i voksen- og plejeudvalget Møde i kommunalbestyrelsen Formandsmøde i Grenaa (dagsorden) Direktionsmøde Møde i miljø- og teknikudvalget Nyhedsbrev 1/2013 fra DANSKE ÆLDRERÅD Direktionsmøde Forretningsudvalgsmøde i Vanløse (DANSKE ÆLDRERÅD) JEM Toges til efterretning. 18

21 14. Kommende møder og arrangementer Sagsgang: ÆR Åben sag Møde i økonomiudvalget Direktionsmøde Årsmøde i ÆldreSagen Rougsø-Sønderhald i Ørsted Bio Temadag i Fårvang: Visiteret kørsel og regional, kollektiv transport Lis Hamann, Erik Laursen, Birgit Lindgaard og Jens Erik Madsen deltager Aftale om samkørsel. Mødet begynder kl Valgmøde i Fårvang kl Lis Hamann, Erik Laursen og Birgit Lindgaard deltager Møde i kommunalbestyrelsen Lederforum Direktionsmøde Bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD i Vejle Møde i voksen- og plejeudvalget Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget Ønske om punkter til dagsordenen Direktionsmøde Formandsmøde kl i Grenaa Styregruppen for handicappolitik Møde i miljø- og teknikudvalget Forretningsudvalgsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Direktionsmøde 19

22 Toges til efterretning. 20

23 15. Næste møde Sagsgang: ÆR Åben sag Næste ordinære møde afholdes torsdag den 11. april 2013 i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa Ønske om punkter om dagsordenen. Toges til efterretning. 21

24 Bilagsoversigt 3. Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse 1. Plan for fase 2 - Forebyggelse af indlægelse (23855/13) 4. Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik 1. Ny integrationspolitik - kommissorium (24418/13) 5. Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet 1. Forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet (28376/13) 11. Tilsynsrapporter til høring 1. Uanmeldt kommunalt tilsyn Voldby Plejehjem (29985/13) 2. Anmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have (29840/13) 3. Uanmeldt kommunalt tilsyn på Kornvænget og Åparken (29806/13) 12. Ældrerådsvalg 1. Beslutninger fra mødet i valgudvalget den 20. februar 2013.doc (28697/13) 2. Retningslinier for valg til ældrerådet.pdf (28700/13) 22

25 Underskriftsside Svend Erik Christiansen (formand) Jens Erik Madsen (næstformand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang Anna Lund Hansen Aase Andersen Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Erling Nitschke Lis Hamann Birgit Lindgaard Bent Juhl Jensen 23

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere