Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrationsog sikkerhedsspørgsmål, reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger som led i den samlede overførsel, forlængelse af EFSI, ændring af stillingsfortegnelsen for Frontex og ajourføring af indtægter (egne indtægter) - Rådets holdning af 8. november 2016 I. INDLEDNING Den 30. september 2016 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. og anmodede om ændringer på udgifts- og indtægtssiden i budgettet for Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: at nedsætte betalingsbevillingerne (BB) med ,3 mio. EUR, hovedsagelig under udgiftsområde 1b og i mindre grad under udgiftsområde 2 og 3, på grund af forsinkelser i gennemførelsen af programmerne for at nedsætte forpligtelsesbevillingerne (FB) med -14,7 mio. EUR under udgiftsområde 2 som følge af den seneste behovsvurdering 13583/16 jb/nd/bh 1

2 at fremrykke 73,9 mio. EUR i FB fra de finansielle instrumenter under CEF - energi til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) med en tilsvarende kompensation i 2018 at øge FB med +250 mio. EUR og BB med +10 mio. EUR under udgiftsområde 3, navnlig til nødhjælpsinstrumentet inden for Unionen, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF). Efter at der er blevet taget hensyn til omfordelingen af 9,9 mio. EUR fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) som følge af ændringer i vekselkursen mellem EUR og GBP, foreslår Kommissionen at finansiere de resterende supplerende FB under udgiftsområde 3 ved at mobilisere margenen til uforudsete udgifter op til et beløb af 240,1 mio. EUR, som helt skal udlignes i samme år med margenen under udgiftsområde 5 at fremrykke 50 stillinger til midlertidigt ansatte ud af de 130 stillinger, der er anmodet om for 2017 til Frontex, som følge af agenturets reviderede mandat. De ændringer på indtægtssiden, der foreslås i dette FÆB, vedrører revisionen af budgetoverslaget over de traditionelle egne indtægter (dvs. toldafgifter og sukkerafgifter), moms- og BNI-grundlagene samt opførelsen af de relevante korrektioner til fordel for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf, hvilket påvirker fordelingen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettets egne indtægter. Nettovirkningen af dette FÆB på 2016-budgettets udgiftsside er en stigning på + 225,4 mio. EUR i FB og en nedskæring på 7 274,3 mio. EUR i BB, hvorved medlemsstaternes bidrag sænkes tilsvarende for regnskabsåret 2016 (overskud) /16 jb/nd/bh 2

3 II. KONKLUSION Den 8. november 2016 vedtog Rådet sin holdning til FÆB nr. 4 til det almindelige budget for 2016, jf. BILAGET /16 jb/nd/bh 3

4 BILAG SAMLEDE INDTÆGTER 13583/16 jb/nd/bh 4

5 A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 13583/16 jb/nd/bh 5

6 Det almindelige budgets finansiering Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2016 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse 1 Budget Procentvis ændring 1. Intelligent og inklusiv vækst ,31 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer ,80 3. Sikkerhed og medborgerskab ,85 4. Et globalt Europa ,80 5. Administration ,38 6. Kompensation p.m. p.m. Særlige instrumenter ,04 Udgifter i alt ,31 INDTÆGTER Beskrivelse Budget 2015 Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,92 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) ,96 Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for p.m. p.m. aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI p.m vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) Indtægter afsnit 3-9 i alt ,46 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) ,19 Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3) ,14 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom ,07 Indtægter i alt , lene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2016 (EUT L 48 af , s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2016 til nr. 3/2016 og Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr.. lene i denne kolonne svarer til tallene i 2015-budgettet (EUT L 69 af , s. 1) og ændringsbudget nr. 1 til nr. 8/2015. Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«. Egne indtægter for 2016-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 166. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj /16 jb/nd/bh 6

7 TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikke- 1 % af BNI Reduktionssats (%) 1 % af BNI 1 % af det Medlemsstater, hvis reducerede multipliceret med reducerede momsgrundlag er momsberegnings- reduktionssatsen momsberegnings- reduceret grundlag grundlag 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Kroatien Italien Cypern Cypern Letland Litauen Luxembourg Luxembourg Ungarn Malta Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«. Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI /16 jb/nd/bh 7

8 TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede Ensartet sats for egne Egne momsindtægter efter momsberegningsgrundlag momsindtægter (%) den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt /16 jb/nd/bh 8

9 TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af BNI Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland , Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Beregning af sats: ( ) / ( ) = 0, /16 jb/nd/bh 9

10 TABEL 4.1 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2015 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse Koefficient 8 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 19, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for 7,5910 førtiltrædelsesudgifter 3. (1) (2) 11, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) TABEL 4.2 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 6) Beskrivelse Koefficient 12 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 17, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for 7,4180 førtiltrædelsesudgifter 3. (1) (2) 10, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Afrundede procentsatser. 9 De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. 10» UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 11 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. 12 Afrundede procentsatser. 13 De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen /16 jb/nd/bh 10

11 Beskrivelse Koefficient 12 (%) Beløb 8. Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige 16 = (9) (10) TABEL 4.3 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 5) Beskrivelse Koefficient 17 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 16, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 7, (1) (2) 8, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter Førtiltrædelsesudgifter Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) » UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 15 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. 16 Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den foreløbige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2014 ( EUR, som angivet i ÆB 4/2015) er finansieret over kapitel 36 i FÆB. 17 Afrundede procentsatser. 18 De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte EU den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne - justeret med Unionens BNP-deflator for årene samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over bevillingerne - justeret med Unionens BNP-deflator for årene (5a); og ii) de samlede fordelte udgifter i disse medlemsstater, undtagen direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikterne, der afholdes over EUGFL, Garantisektionen (5b). Dette beløb er fradraget i de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der var uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. 19» UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI /16 jb/nd/bh 11

12 Beskrivelse Koefficient 17 (%) Beløb 10. Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige 21 = (9) (10) TABEL 5.1 Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til EUR (kapitel 1 5) Medlemsstat Andele i BNI- Andele uden Andele uden 3/4 af Kolonne 4 Finansierings- Finansieringsn beregnings- Det Forenede Tyskland, Tysklands, fordelt efter nøgle øgle anvendt Kongerige Nederlandene, Nederlandenes, grundlag fordelings- på Østrig, Sverige Østrigs og nøglen i korrektionen og Det Sveriges andel kolonne 3 Forenede af kolonne 2 Kongerige (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,81 3,40 5,46 1,55 4, Bulgarien 0,29 0,36 0,57 0,16 0, Tjekkiet 1,04 1,25 2,02 0,57 1, Danmark 1,85 2,24 3,60 1,02 3, Tyskland 21,18 25,59 0,00-19,19 0,00 6, Estland 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irland 1,19 1,43 2,31 0,65 2, Grækenland 1,18 1,43 2,29 0,65 2, Spanien 7,48 9,04 14,54 4,12 13, Frankrig 15,13 18,29 29,41 8,34 26, Kroatien 0,30 0,36 0,58 0,16 0, Italien 11,17 13,49 21,70 6,15 19, Cypern 0,12 0,14 0,23 0,07 0, Letland 0,17 0,21 0,33 0,09 0, Litauen 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Luxembourg 0,24 0,29 0,46 0,13 0, Ungarn 0,72 0,87 1,39 0,39 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Nederlandene 4,69 5,67 0,00-4,25 0,00 1, Østrig 2,24 2,71 0,00-2,03 0,00 0, Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. 21 Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2012 ( , som angivet i ÆB 6/2015) er finansieret over kapitel 35 i forslag til ændringsbudget /16 jb/nd/bh 12

13 Medlemsstat Andele i BNI- Andele uden Andele uden 3/4 af Kolonne 4 Finansierings- Finansieringsn beregnings- Det Forenede Tyskland, Tysklands, fordelt efter nøgle øgle anvendt Kongerige Nederlandene, Nederlandenes, grundlag fordelings- på Østrig, Sverige Østrigs og nøglen i korrektionen og Det Sveriges andel kolonne 3 Forenede af kolonne 2 Kongerige Polen 2,85 3,44 5,54 1,57 5, Portugal 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Rumænien 1,10 1,33 2,14 0,61 1, Slovenien 0,26 0,32 0,51 0,14 0, Slovakiet 0,52 0,63 1,01 0,29 0, Finland 1,38 1,67 2,68 0,76 2, Sverige 3,19 3,86 0,00-2,89 0,00 0, Det Forenede Kongerige 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00-28,36 28,36 100, Beregningerne er foretaget med 15 decimaler. TABEL 5.2 Mellemliggende ajourføring af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 (kapitel 36) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig /16 jb/nd/bh 13

14 Medlemsstat Beløb Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt 0 TABEL 5.3 Finansiering af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 (kapitel 35) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige /16 jb/nd/bh 14

15 Medlemsstat Beløb Det Forenede Kongerige I alt 0 TABEL 6 Oversigt over det almindelige budgets finansiering 22 efter type af egne indtægter og medlemsstat Traditionelle egne indtægter (TEI) Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger Medlemsstat Nettoafgifter sukkersektor en (75 %) Toldafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) Opkrævnings omkostninger (25 % af brutto-tei) p.m. Egne momsindtægt er Egne BNIindtægter UKkorrektion»Nationale bidrag«i alt Procent af samlede»nationale bidrag«(%) Egne indtægter i alt 23 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet 1, Danmark , Tyskland , Estland , Irland 1, Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , p.m. (egne indtægter + andre indtægter = indtægter i alt = udgifter i alt); ( = = ). 23 Egne indtægter i alt i procent af BNI: ( ) / ( ) = 0,91 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 % /16 jb/nd/bh 15

16 Malta , Nederlanden e , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt , B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST INDTÆGTER Afsnit Tekst Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1 Egne indtægter Overskud, saldi og tilpasninger Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 5 Indtægter i forbindelse med institutionernes administration BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER 7 Morarenter og bøder Lånoptagelse og långivning /16 jb/nd/bh 16

17 Afsnit Tekst Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9 Diverse indtægter I alt AFSNIT 1 EGNE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1 1 Afgifter og lignende, der er fastsat inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker (artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom) TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Korrektion af budgetuligevægte Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige p.m. p.m. Afsnit 1 I alt KAPITEL 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Kapitel 1 2 I alt /16 jb/nd/bh 17

18 Artikel Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Unionen. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet. lene er nettotal uden opkrævningsomkostninger. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen /16 jb/nd/bh 18

19 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Kapitel 1 3 I alt Artikel Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr /16 jb/nd/bh 19

20 Anmærkninger Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4. Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland /16 jb/nd/bh 20

21 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Kapitel 1 4 I alt Artikel Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger De BNI-baserede indtægter er»supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer. Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter 13583/16 jb/nd/bh 21

22 (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI. I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,6514 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c). Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige /16 jb/nd/bh 22

23 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Artikel i alt KAPITEL 1 5 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 1 5 Korrektion af budgetuligevægte Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom 0 0 Kapitel 1 5 I alt 0 0 Artikel Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 0 0 Anmærkninger Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen. Retsgrundlag Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17). Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien /16 jb/nd/bh 23

24 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 6 BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 1 6 Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige 13583/16 jb/nd/bh 24

25 Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse /436/EF, Euratom p.m. Kapitel 1 6 I alt p.m. p.m. p.m. Artikel Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse /436/EF, Euratom Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. p.m. p.m. Anmærkninger Under denne artikel opføres bruttoreduktioner af de årlige BNI-baserede bidrag for visse medlemsstater i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom. Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af , s. 1), særlig artikel 10, stk. 9. Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 5. Medlemsstat Budgettet for 2016 Budgettet for 2015 Gennemførelse i 2014 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, 13583/16 jb/nd/bh 25

26 Medlemsstat Budgettet for 2016 Budgettet for 2015 Gennemførelse i 2014 Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, Artikel i alt p.m. p.m. 0, AFSNIT 3 OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER Afsnit Kapitel Tekst Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3 0 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Saldi og tilpasninger af saldi hidrørende fra momsindtægter vedrørende tidligere regnskabsår i henhold til artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 p.m. p.m. 3 2 Saldi og tilpasninger af saldi beregnet på basis af bruttonationalindkomsten/produktet vedrørende tidligere regnskabsår i henhold til artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 p.m. p.m. 3 4 Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed p.m. p.m. 3 5 Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige p.m Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige p.m. 0 Afsnit 3 I alt /16 jb/nd/bh 26

27 KAPITEL 3 0 DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 3 0 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland p.m. Kapitel 3 0 I alt p.m. Artikel Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår. De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 39. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000. Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab. Et underskud opføres under artikel i oversigten over udgifter i sektion III»Kommissionen« /16 jb/nd/bh 27

28 Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af , s. 1). Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel 18. Artikel Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. p.m. p.m. Anmærkninger Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17). Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af , s. 10). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel 7, stk /16 jb/nd/bh 28

29 KAPITEL 3 1 SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 3 1 Saldi og tilpasninger af saldi hidrørende fra momsindtægter vedrørende tidligere regnskabsår i henhold til artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/ Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m. Kapitel 3 1 I alt p.m. p.m. Artikel Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 Konto Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. p.m. p.m. Anmærkninger Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår. Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af denne oversigt, jf. Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den 13583/16 jb/nd/bh 29

30 pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år. Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne. Retsgrundlag Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af , s. 9). Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af , s. 1), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8. Medlemsstat Budgettet for 2016 Budgettet for 2015 Gennemførelse i 2014 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen p.m ,36 p.m ,42 p.m ,30 p.m ,05 p.m ,04 p.m ,02 p.m ,87 p.m ,30 p.m ,20 p.m ,10 p.m ,91 p.m ,33 p.m , p.m ,26 p.m ,82 p.m ,23 p.m ,21 p.m , p.m ,48 p.m ,20 p.m , /16 jb/nd/bh 30

31 Medlemsstat Budgettet for 2016 Budgettet for 2015 Gennemførelse i 2014 Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige p.m ,10 p.m ,32 p.m , p.m ,11 p.m ,90 p.m ,63 p.m , Konto i alt p.m ,07 KAPITEL 3 2 SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst forslag til ændringsbudget nr. 3 2 Saldi og tilpasninger af saldi beregnet på basis af bruttonationalindkomsten/produktet vedrørende tidligere regnskabsår i henhold til artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/ Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m. Kapitel 3 2 I alt p.m. p.m /16 jb/nd/bh 31

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2014 COM(2014) 461 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2014/1 BSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 14/03013 Fremsat den 12. november 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0320 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2019 COM(2019) 320 final ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Styrkelse af centrale programmer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU,

B RÅDETS FORORDNING (EU, 02014R0609 DA 01.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2,

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2, 21.5.2016 L 132/85 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2010 KOM(2010)96 endelig 2010/0056 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde and others Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene

RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene L 347/884 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 RÅDET FOR DEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 207 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. april 2016 Hvordan vedtager EU sit budget? EU s budget

Læs mere