Direktionens årsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens årsplan 2015"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen

2 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det kommende år. En retning, som bidrager til opfyldelsen af de politiske, borgerrettede mål og det langsigtede arbejde for at indfri byrådets vision for Solrød Kommune. Formålet med årsplanen er: at give et billede af det kommende års strategiske udfordringer, som organisationen står overfor på tværs af afdelinger og institutioner (afsnit 3). at formulere fælles initiativer og mål for hele organisationen i 2014 (afsnit 4). Direktionens årsplan understøtter den sammenhængende styring fra byrådet og direktionen til institutioner og afdelinger. Beskrivelsen af de kommende års strategiske udfordringer baserer sig blandt andet på byrådets budgetaftale for 2015, drøftelser med Lederpanelet samt bilaterale drøftelser med de forskellige lederfora. Udmøntningen af de fælles initiativer og mål sker enten gennem udmøntning i de enkelte I/A s årsplaner hvor indsatser beskrives i egen årsplan og drøftes mellem direktør og leder. Eller gennem projekter, hvor der oftest nedsættes en tværgående projektgruppe, som rapporterer tilbage til direktionen med henblik på beslutning. Direktionens årsplan tager afsæt i det fælles organisatoriske grundlag, som ridses op i næste afsnit. 2. Det organisatoriske grundlag Det organisatoriske grundlag for de fælles indsatser, der iværksættes i direktionens årsplan udgøres af visionen for Solrød Kommune som organisation og arbejdsplads, God ledelse i Solrød Kommune og værdigrundlaget for organisationen. Organisationens vision understøtter byrådets vision for lokalsamfundet og sætter rammen for direktionens årsplan. Visionen for organisationen Solrød Kommune som organisation vil være en af landets bedst fungerende organisationer og bedste offentlige arbejdspladser. - Vi vil understøtte et demokratisk samfund ved at være en åben, enkel og kommunikerende organisation. - Vi vil målbevidst være i dialog og skabe effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne. - Vi vil fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere ved at sikre udviklingsmuligheder og ansvar. - Vi vil hele tiden være i udvikling, så vi lever op til omverdenens krav og forventninger. 3. Vilkår og udfordringer for organisationen i årene fremover Udviklingen i befolkningssammensætningen er fortsat en væsentlig udfordring for Solrød Kommune. Der er udsigt til at der kommer flere ældre, og at de erhvervsaktive borgere vil udgøre en stadig mindre del af den samlede befolkning. 2

3 Byrådets budgetaftale for budget 2015 identificerer flere generelle udfordringer for Solrød Kommune, herunder: Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede befolkningssammensætning Fortsat orden i økonomien og stabilt serviceniveau gennem effektivisering og digitalisering Implementering af den kommende beskæftigelsesreform Den igangværende implementering af folkeskolereformen Hele organisationen arbejder for at opfylde de politiske mål og håndtere de generelle udfordringer fra byrådets budgetaftale, som det også er beskrevet i Mål & Økonomi. For at ruste organisationen til at håndtere de skiftende udfordringer og politiske mål, og samtidig sikre den løbende udvikling i den rigtige retning, identificerer direktionen årligt de væsentligste strategiske og tværgående udfordringer for organisationen det kommende år. For 2015 er de væsentligste strategiske og tværgående indsatsområder, der modsvarer de udfordringer, som kommunen står overfor: Innovation og effektivisering Styring og styringsmodel Trivsel og kompetenceudvikling Digitalisering og porteføljestyring Innovation og effektivisering Den demografiske udvikling og de fortsatte krav om nulvækst i de offentlige bugetter, kommer også fremover til at stille krav til kommunernes ydelser. Samtidig bevæger efterspørgslen efter kommunale serviceydelser sig kun i én retning, nemlig opad. Det skærpede krydspres mellem stigende forventninger og færre ressourcer, og den kun stigende efterspørgsel efter kommunale serviceydelser, gør det nødvendigt at kommunerne leverer mere for mindre. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nytænke og innovere opgaveløsningen. Med afsæt i de økonomiske udfordringer fra 2016, har direktionen igangsat en innovation- og effektiviseringsproces, der vil inddrage samtlige ledere og et større antal ansatte. Innovation- og effektiviseringsprocessen har flere formål: Den skal bygge videre på det afsluttede arbejde med beskrivelse af et fælles ledelsesgrundlag i Solrød Kommune. Innovation- og effektiviseringsprocessen skal foregå i et tværgående setup, fordi organisationen er nået til et punkt, hvor det er nødvendigt at alle ledere tænker nyt sammen og på tværs af organisatoriske skel. Lederne skal opnå en fælles forståelse af, hvordan vi i Solrød arbejder med innovation og effektivisering. Der skal i 2015 ligge et færdigt innovationskatalog til Byrådet med mulige omprioriteringer / effektiviseringer / besparelser. Alle ledere i Solrød Kommune indgår i innovation- og effektiviseringsprojektet, gennem arbejdsgrupper, og både tværgående og lokale indsatser. Processen understøttes af en task-force, der er nedsat til formålet, og sikrer direktionens og ledernes overblik over samtlige projekter, de økonomiske konsekvenser, og ikke mindst sikrer sammenhæng og fremdrift i processen. 3

4 Styring og styringsmodel På den styringsmæssige bane er der et løbende eksternt pres for mere viden om kommunernes økonomi, aktivitet og ressourceforbrug. Der efterspørges mere og bedre viden om, hvad kommunerne bruger pengene til og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt. Dertil kommer, at der også internt i organisationen efterspørges aktivitetstal, der dokumenterer en udvikling på et område. Tal som kan bruges i den løbende styring og tilpasning af produktionen indenfor de enkelte fagområder. Som følge heraf vil der i 2015 blive fokuseret målrettet på at få FLIS det fælleskommunale ledelsesinformationssystem implementeret på de områder der allerede er en del af FLIS, eller som bliver det i løbet af Sideløbende hermed lægges op til en opdatering og justering af styringshåndbogen, som indeholder en beskrivelse af kommunens samlede styringsmodel. Styringshåndbogen er over tid blevet forældet som følge af, at der er sket en løbende udvikling af dokumenterne i vores fælles styringsmodel. Trivsel I en omskiftelig tid, hvor organisationen løbende skal kunne tilpasses til at løse nye opgaver, eller løse opgaver på en ny måde, er det vigtigt at den rummer de rigtige kompetencer. Det gælder både ved nyansættelser, men i endnu højere grad også i forhold til kompetenceudviklingen af de til enhver tid ansatte medarbejdere. En kortlægning i 2014 af ledernes oplevede behov for kompetenceudvikling har vist, at der er så store lokale forskelle på de enkelte lederes udfordringer, at der ikke er behov for én samlet model. Der er i højere grad behov for en række understøttende tiltag, som kan give et mere præcist overblik til planlægning, og for en lettilgængelig værktøjskasse, som lederne let kan tage i brug. Der bliver i 2015 gennemført en tværgående trivselsundersøgelse på tværs af hele organisationen, som vil give pejlemærker for kommende indsatsområder i forhold til at sikre den fortsatte trivsel for medarbejdere og leder. Høj trivsel og arbejdsglæde skaber resultater og tilfredse borgere der hvor vi arbejder. Og underbygger samtidig, at medarbejdernes kompetencer kan udfolde sig og komme i spil til det fælles bedste. Digitalisering og porteføljestyring Der vil i 2015 være et fortsat fokus fra direktionen på digitalisering og strategisk ITudvikling. En række nationale og fælleskommunale strategier og initiativer udfordrer såvel styringen af IT- og digitaliseringsprojekter som økonomien på området, ligesom det i stigende grad forudsætter specialist-kompetencer indenfor området. Dertil kommer borgere, virksomheder og medarbejderes stigende forventninger til digitale løsninger samt en meget stor vækst i antallet af enheder, som skal understøttes (pc ere, smartphones, tablets etc.). De nationale og fælleskommunale initiativer er i vidt omfang bestemmende for på hvilke områder, og i hvilken hastighed, en række nye IT-løsninger skal implementeres og arbejdsgange i forretningen omlægges. Det forudsætter en sund IT-økonomi, tværgående styring af IT- og digitaliseringsprojekter, ressourcer til implementering samt evnen til gevinstrealisering. Samtidig hermed stiller udviklingen og kompleksiteten på området sammenholdt med væksten i antallet af IT-løsninger samt forskelligartede enheder, der skal understøttes i stigende grad krav om forskelligartede kompetencer. 14 Kommuner i region Sjælland herunder Solrød Kommune - er gået sammen om at afdække potentialet i et forpligtigende samarbejde omkring digitalisering. Direktionen vil det 4

5 kommende år følge arbejdet med henblik på stillingtagen til, hvorvidt Solrød Kommune skal træde ind i samarbejdet. 4. Fælles mål for organisationen 2015 Med afsæt i udfordringerne har direktionen formuleret en række fælles tværgående mål, som organisationen skal implementere i Indsatserne vil bidrage til, at Solrød Kommune kan indfri de politisk vedtagne mål, der er beskrevet i Mål og Økonomi. Der er to typer mål i direktionens årsplan: Mål som alle I/A er skal udmønte i sin egen årsplan. Mål for organisationen som helhed/fælles projekter, som direktionen er ansvarlig for at udmønte, og som den enkelte I/A er ikke skal opstille mål for i egen årsplan. Det er tilstræbt, at de mål, som institutioner og afdelinger skal udmønte i egen årsplan, er formuleret, så der er metodefrihed til at vælge hvordan og hvad enheden vil gøre, for at nå de konkrete mål inden for rammerne af, at organisationen trækker i samme retning. Direktionen følger løbende op på udmøntningen af målene. I forårets samtaler mellem I/Aleder og direktør drøftes, hvordan mål som alle I/A er skal udmønte, er formuleret. Der følges op på de projektmål, som direktionen er ansvarlig for at udmønte, den 15. marts, 15. juni og 15. oktober. Udmøntningen af begge typer mål indgår herefter i den løbende dialog mellem direktør og I/A-leder(e) på baggrund af I/A ernes årsplaner. 4.1 Mål som I/A er skal udmønte i egne årsplaner Overordnede mål Den samlede sygefraværsprocent skal være højst 4,75 % Konkrete mål Institutioner og afdelinger med et sygefravær på over 6 % skal reducere fraværet med 20 % i forhold til året før (2014). Institutioner og afdelinger med et sygefravær på 6 % eller derunder skal reducere fraværet med 10 % - dog minimum til 4,75 %. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på 3,5 % eller under skal fastholde niveauet. 4.2 Projektmål, som direktionen er ansvarlig for at udmønte Overordnede mål Konkrete mål 5

6 Implementering af innovations- og effektiviseringsprojekter Alle I/A-ledere deltager i en arbejdsgruppe om et eller flere af de udvalgte innovationsprojekter. Innovations- og effektiviseringsindsatser der kræver et større forarbejde og/eller investering for at kunne gennemføres, skal samles i innovationskataloget, som skal præsenteres politisk medio Innovationskataloget skal samlet anvise et tocifret millionbeløb i realiserbare effektiviseringsgevinster. Styringsmodellens dokumenter skal videreudvikles, og det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) skal implementeres. Styringshåndbogen skal opdateres, så den er tidssvarende og svarer til praksis. I 2015 skal implementeringen af FLIS gennemføres. Senest med udgangen af 2. kvartal 2015 skal de første nøgletal til det politiske niveau være udvalgt Trivsel og sygefravær Der skal gennemføres en tværgående trivselsundersøgelse i hele organisationen inden årets udgang. Der skal opstilles konkrete mål for undersøgelsen på bagrund af den seneste trivselsundersøgelse. Sygefraværsstatistikken skal forbedres, så den giver lederne bedre muligheder for differentieret ledelsesinformation. Der skal implementeres en række trivselsindsatser, som PEA er ansvarlige for. Implementering af nyt ESDH-system Senest med udgangen af 2015 skal et nyt ESDH-system være implementeret og i drift. 6

7 IT- og digitalisering Styringen af den samlede portefølje af IT- og digitaliseringsprojekter skal videreudvikles og forankres på tværs af organisationen. Der skal implementeres en ny økonomimodel på IT-området, som i højere grad sidestiller afdelinger og institutioner samtidig med at den skal kunne imødekomme, at det er forskellige enheder/hardware de enkelte I/A er efterspørger. Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen Indsats ift. god borgerbetjening Der skal gennemføres en afdækning af, hvad de faldende resultater ift. god borgerbetjening i borgertilfredshedsundersøgelsen dækker over. Der skal inden årets udgang iværksættes ét eller flere initiativer mhp. at øge tilfredsheden med borgerbetjeningen. Sund arbejdsplads Som beskrevet i budgetaftalen skal det undersøges, om der kan iværksættes yderligere initiativer for at sikre, at Solrød Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Der skal inden årets udgang være gennemført en undersøgelse af behov og muligheder, og være udarbejdet konkrete anbefalinger til evt. yderligere initiativer. Styrket image Som beskrevet i budgetaftalen skal der udarbejdes et oplæg med forslag til systematisk at arbejde med at styrke Solrød Kommunes image/brand. Oplægget skal præsenteres politisk i 3. kvartal Appendix: Opfølgning på 2014 projektmål Opfølgningen på mål tager afsæt i følgende kategorier: Målet er opfyldt, hvilket svarer til % opfyldelse. Målet er stort set opfyldt, hvilket svarer til ca. 80 % opfyldelse. Målet er delvist opfyldt, hvilket svarer til % opfyldelse. Målet er ikke opfyldt, hvilket svarer til ingen eller 5-10 % opfyldelse. 7

8 Set på tværs af organisationen er målopfyldelsen i 2014 samlet set god. Nedenfor ses den forventede målopfyldelse for de enkelte mål pr. ultimo For en mere detaljeret gennemgang henvises til Solnettes styringsportal under fanebladet Årsplaner : Konkret mål for 2014 Status pr. ultimo % af alle breve fra Solrød Kommune sendes og modtages digitalt i Kvaliteten af den telefoniske borgerbetjening skal højnes. Implementering af nyt ESDH-system Implementering af ny hjemmeside Fortsat optimering af kontaktcenterløsning Der skal gennemføres de nødvendige forberedelser som led i det fælleskommunale arbejde med at bryde det IT-monopol, som KMD har på en række helt centrale områder. Gennemførelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelse Målet er opfyldt. Implementeringen af den nye telefoniløsning gennemføres ultimo 2014-primo Der gennemføres brugerevaluering af systemet efter implementeringen. Grundet andre it-projekter er implementeringen af det nye ESDH-system skubbet til medio Designprocessen har taget længere tid end forventet. Tidspunktet hvor den nye hjemmeside kan gå i luften er derfor udskudt til starten af Kontaktcenterløsningen er testet og i drift. Systemet er afhængig af funktionaliteter i det nye telefonisystem, og er derfor forsinket tilsvarende det projekt i forhold til at opnå optimal drift. Arbejdet er i gang og vi er på omdrejningshøjde med deadlines for drejebogen. Der er dannet en uformel organisering der arbejdes på at etablere en mere fast organisation. Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført. Rapport er behandlet af fagudvalg og byråd på møder i september. Brugertilfredshedsundersøgelse for dagtilbudsområdet er igangsat pr. 20. oktober. Dataindsamlingen vil pågå indtil 16. november. Resultaterne af undersøgelsen vil blive behandlet af fagudvalget på møde i januar Implementering af GIS som styringsværktøj Målet er opfyldt. 8

9 Definere og implementere model for systematisk og strategisk kompetenceudvikling. Personaleafdelingen har, ved hjælp af fokusgruppeinterview afdækket organisationens behov for en decideret model for systematisk og strategisk kompetenceudvikling. Konklusionen er at der i de forskellige dele af organisationen arbejdes målrettet og systematisk med kompetenceudvikling ift. de forskellige fagligheder og opgaver, der løses indenfor de enkelte fagområder. På den baggrund af Direktionen i oktober 2014 besluttet at der ikke skal udarbejdes en model. Det er ligeledes besluttet, at PEA inden årets udgang beskriver og kommunikerer hvilke muligheder, der er for central kompetenceudviklingsunderstøtning, herunder ansøgnings- og budgetproces etc. Yderligere vil PEA supplerer med yderligere værktøjer til kompetenceudviklingsværktøjer på Sol-nettet. Aktiviteten forventes afsluttet inden årets udgang, hvilket er forudsætningen for målopfyldelse på punktet. Opdatering af styringsmodellens dokumenter Dagsordnerne til det politiske niveau ved budgetopfølgningen er forenklet. Der er etableret et internt netværk for økonomimedarbejdere, som løbende drøfter forenklingen af dokumenter der anvendes ved budgetopfølgningen. Arbejdet med at fastlægge ledelsesinformation på fagområderne er i gang. Der er udvalgt to pilotområder - ældreområdet samt kultur og fritid med hvem der har været afholdt en række møder med henblik på indhentning og udvælgelse af nøgletal. Den endelige udvælgelse er ikke foretaget endnu, men forventes at ske snarest. Den fremadrettede proces i første omgang koncentrerer sig om de områder, der er inkluderet i FLIS-systemet (eller står overfor at blive det i nærmeste fremtid). 9

10 Implementering af det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) Direktionen har på møde den 30. oktober 2014 godkendt følgende plan for det fortsatte arbejde: Der nedsættes arbejdsgrupper på de relevante områder til at gennemgå dataene i FLIS og sikre valideringen af disse. Direktionen og udvalgte ledere indgår i et pilotforsøg med at få leveret ledelsesinformation via FLIS-app en til IPAD. På baggrund af erfaringerne herfra vil det blive klarlagt, om dette vil være den bedste form for formidling af ledelsesinformation til de resterende dele af organisationen. Relevante nøgletal vil fremadrettet blive inkluderet i eksisterende styringsdokumenter i form af økonomirapporter samt Mål og Økonomi. Implementeringen af dette vil finde sted senest fra medio Det nye kodeks for god ledelse skal udarbejdes på baggrund af det materiale, der produceres på DIA-konferencen Målet er opfyldt. 10

Direktionens årsplan 2016

Direktionens årsplan 2016 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2016 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Strategi & Analyse Godkendt i direktionen, 1. dec. 2011 Sagsnr. 11/46562. Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2012+

Strategi & Analyse Godkendt i direktionen, 1. dec. 2011 Sagsnr. 11/46562. Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2012+ Strategi & Analyse Godkendt i direktionen, 1. dec. 2011 Sagsnr. 11/46562 Holbæk Kommune Direktionens strategiplan 2012+ INDHOLD FORMÅL... 2 DEN STRATEGISKE SITUATION... 2 AMBITION... 4 UDVIKLINGSOMRÅDER

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Effektiviseringsstrategien kort fortalt.

Effektiviseringsstrategien kort fortalt. Effektiviseringsstrategien kort fortalt. Effektiviseringsstrategien har to mål: At skabe en central råderumspulje blandt andet til udvikling og investering på ca. 45 mio. kr. årligt. Effektiviseringer

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2013+

Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2013+ Holbæk Kommune Direktionens strategiplan 2013+ Indhold FORMÅL... 2 STATUS PÅ STRATEGIPLAN 2012... 3 DEN STRATEGISKE SITUATION STRATEGISKE UDFORDRINGER... 3 FRA INNOVATION OG IMPLEMENTERING TIL RESULTATER...

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere