3. maj Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet."

Transkript

1 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt indeholder vigtig information om Multi-Style, Multi-Manager Funds p.l.c. ("Selskabet"), der er en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde og er stiftet som et investeringsselskab med variabel kapital og løbende emission i Irland den 7. maj Selskabet er underlagt Central Bank of Ireland ("Centralbanken") i henhold til UCITS-bestemmelserne (Institutter for Kollektiv Investering i Omsættelige Værdipapirer) af 2011, og Selskabet fik tilladelse til at drive virksomhed den 8. juli Selskabet har på nuværende tidspunkt 15 underliggende fonde. Dette forenklede prospekt vedrører The Global Real Estate Securities Fund ("Fonden"). Der er udarbejdet to andre forenklede prospekter som vedrører Selskabet; ét for 10 underliggende fonde og et særskilt for én underliggende fond. Potentielle investorer opfordres til at læse Prospektet dateret 3. maj 2012 ("Prospektet"), før de træffer beslutning om investering. Investors rettigheder og forpligtelser samt juridiske forhold til Selskabet fremgår af Prospektet. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. Centralbanken godkendte Fonden den 7. december Basisvalutaen i Fonden er amerikanske dollars. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. INVESTERINGS- FORMÅL: INVESTERINGS- POLITIK: Fondens investeringsformål er at opnå værdistigning og afkast. Fonden vil primært (dvs. mindst to tredjedele af Fondens samlede formue uden hensyntagen til accessoriske likvide midler) investere i aktier i mellemstore og store ejendomsselskaber og/eller ejendomsfonde med erhvervs- og boligudlejning (herunder, men ikke begrænset til, amerikanske Real Estate Investment Trusts ("REITs"), hollandske Fiscale Beleggingsinstelling, belgiske Sociétés d Investissements à Capital Fixe en Immobilière, franske Sociétés d Investissements Immobilières Cotées og australske Listed Property Trusts), som er børsnoteret i lande, der indgår i FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index, Net TRI ("Indekset") som er et markedsværdivægtet indeks, der er justeret for aktierne i fri handel (free float) baseret på kurserne på de senest handlede aktier i de selskaber, der kan investeres i. Investeringer i konvertible obligationer må ikke overstige 25% af Fondens nettoformue. Fonden beskæftiger sig ikke med markedstiming mellem børsmarkedet og kontante midler. På samme måde vil allokeringer i de større regioner (Nordamerika, Europa, Asien og Australien) typisk afspejle Indekset over tid. Fonden kan også investere i nye udstedelser, for hvilke der vil blive søgt om optagelse til notering på et Kontrolleret Marked inden for et år fra udstedelsen. Generelt Fonden kan desuden investere højst 10% af nettoformuen i investeringsbeviser eller aktier i institutter for kollektiv investering med løbende emission som defineret i FR016/006/AC#

2 Administrativ Bestemmelse 45(e). Kapitalforvalteren opkræver ikke de gebyrer eller omkostninger af Selskabet, som knytter sig til købet eller salget af aktier i det pågældende program, herunder enhver form for provision som kan resultere i transaktionsgebyrer som fx direkte forvaltnings-, rådgivnings- og fornyelsesprovision. Fonden forvaltes af en eller flere Money Managers ansat af Principal Money Manager, og i visse tilfælde forvalter Principal Money Manager også Fondens formue direkte. Principal Money Manager checker omhyggeligt Fondens karakteristika sammen med Money Manager(s) mindst en gang i kvartalet og undertiden en gang om måneden. Fonden kan anvende investeringsteknikker og afledte finansielle instrumenter til effektiv porteføljeforvaltning og/eller investering i overensstemmelse med sine investeringsformål og de til enhver tid gældende betingelser og begrænsninger, som er anført i Prospektet under "Investeringsteknikker og instrumenter". RISIKOPROFIL: Følgende risikofaktorer gælder for Fonden: Værdien af Aktier kan falde såvel som stige, og investorerne vil måske ikke få det investerede beløb tilbage. Prisen på værdipapirer svinger dagligt afhængig af markedsforholdene. Der er en række faktorer, som kan påvirke markederne, fx politiske og økonomiske nyheder, selskabers resultatopgørelser, demografiske tendenser, katastrofer og udvidede markedsforventninger. Værdien af Selskabets aktiver kan blive påvirket af usikkerhed f.eks. i forbindelse med den politiske udvikling, ændringer i regeringens politik, beskatning og restriktioner for hjemførelse af valuta samt restriktioner for udenlandske investeringer i nogle af de lande, hvor Selskabet investerer. Fonden kan udstede Aktieklasser i en anden valuta end Fondens Basisvaluta, og derfor kan værdien af Aktionærens investering i en sådan Klasse blive påvirket positivt eller negativt af kursudsving i de to valutaer. Selskabets investeringer kan foretages i en lang række valutaer. Fonden kan bruge valutakontrakter til at ændre valutakursrisikoen på de omsættelige værdipapirer, der er i porteføljen. Der er derfor en mulighed for, at Fondens resultater bliver stærkt påvirket af valutakursbevægelser, fordi Fondens valutapositioner ikke svarer til værdipapirpositionen. Fonden er udsat for kreditrisiko med hensyn til samhandelspartnere og risiko for misligholdelse i forbindelse med afvikling. Fonden kan investere i markeder, hvor depotbankens systemer og/eller afregningssystemerne ikke er fuldt udviklet. Forsigtig anvendelse af afledte finansielle instrumenter kan være gunstig, men AFI'er indebærer også en risiko, som er anderledes, og til tider større, end den risiko, som mere traditionelle investeringer indebærer. Resultatbaserede gebyrer skal betales i relation til Fonden. Da dette er et program med flere kapitalforvaltere, vil Fondens investeringsforvaltning blive udført af en række Money Managers, som hver især forvalter separate aktivporteføljer i Fonden. Et resultatbaseret gebyr skal kun betales for resultatet af den del af porteføljen, som en given Money Manager er ansvarlig for. Det er derfor muligt, at Fonden skal betale resultatbaserede gebyrer vedrørende det resultat, som en 2

3 eller flere af sådanne Money Managers har opnået til en eller flere Money Managers, selv om Fondens samlede Indre Værdi ikke er steget. Der er en risiko for, at tilvæksten i resultatbaserede gebyrer ikke er fuldstændig rimelig mellem forskellige Aktionærer. Det kan ikke garanteres, såfremt der anlægges sag mod Selskabet ved en anden jurisdiktions domstole, at Fondenes ansvarsadskillelse vil blive opretholdt. Fonden kan foretage transaktioner i unoterede værdipapirer, der eksponerer den over for modparternes kreditværdighed og deres evne til at opfylde vilkårene i kontrakterne. Hvis Fonden foretager transaktioner i credit default swaps og andre swap-arrangementer og AFI-teknikker, bliver den udsat for en risiko for, at modparten kan misligholde sine forpligtelser i henhold til den pågældende kontrakt. Der er endvidere mulighed for, at igangværende transaktioner med afledte finansielle instrumenter afsluttes uventet som følge af begivenheder, der ligger uden for Selskabets kontrol, fx konkurs, ulovliggørelse eller ændring af skatteeller regnskabslovgivning, som vedrører sådanne transaktioner på tidspunktet for aftalen. Det er, i overensstemmelse med branchens praksis, Selskabets politik at skaffe eksponeringer over for sine modparter. Swap-markedet er vækstet væsentligt i de seneste år med en lang række banker og investeringsbankselskaber, der agerer både som fuldmagtsgivere og som befuldmægtigede, der anvender standardiseret swap-dokumentation. Det har resulteret i, at swap-markedet er blevet likvidt, men der er ingen garanti for, at et likvidt sekundært marked eksisterer på et specifikt tidspunkt for en bestemt swap. Fonden er også underlagt en risiko forbundet med et sammenbrud på de børser, hvor sådanne instrumenter handles, eller på deres clearingcentraler. Afledte finansielle instrumenter svarer ikke altid helt eller blot i høj grad til eller følger værdien på de værdipapirer, kurser eller indekser, som de er designet til at følge. Selskabets anvendelse af AFI-teknikker er således ikke altid et effektivt middel til at nå Selskabets investeringsformål og kan til tider have den modsatte virkning på dette. Der er juridiske risici forbundet med at anvende AFI'er som kan føre til tab på grund af en uventet anvendelse af en lov eller forordning eller på grund af, at kontrakterne ikke har retskraft eller ikke er korrekt dokumenterede. Eftersom mange AFI'er har et gearingselement, kan ugunstige ændringer i værdien eller niveauet for det underliggende aktiv, kurs eller indeks medføre et tab, der er væsentligt større end det beløb, der er investeret i selve det afledte finansielle instrument. Fonden kan til enhver tid anvende futures og optioner både fra det noterede og unoterede marked som en del af deres investeringspolitik eller til risikoafdækning. Disse instrumenter er meget volatile, og de indebærer visse særlige risici og udsætter investorerne for en stor risiko for tab. Fonden kan investere i et eller flere institutter for kollektiv investering, herunder de ordninger, der forvaltes af Kapitalforvalteren, Kapitalforvalterens rådgiver, Principal Money Manager eller deres tilknyttede selskaber. Ordninger fra institutter for kollektiv investering, der ikke er irske, giver muligvis ikke en investorbeskyttelse, der svarer til den, som opnås gennem ordninger fra institutter 3

4 for kollektiv investering, der er godkendt af Centralbanken. Muligheden for at handle REIT'er på et sekundært marked kan være mere begrænset end for andre aktier. REIT'ernes likviditet på de store amerikanske fondsbørser er gennemsnitligt lavere end en typisk aktie, der er børsnoteret på S&P 500 Index. En Fond kan låne sine porteføljeværdipapirer til børsmæglere og banker med henblik på at frembringe indtægter til den pågældende Fond. I tilfælde af disse låntageres konkurs eller anden misligholdelse kan der opstå forsinkelse i forbindelse med Fondens realisering af lånesikkerheden eller med Fondens generhvervelse af de lånte værdipapirer og dækning af tab. En mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der gælder for Fonden, er anført i Prospektet. RESULTATER: Oplysninger om resultaterne for Fonden for det regnskabsår, der sluttede 30. september 2011, er anført i Bilag 1 til dette Forenklede Prospekt. DEN TYPISKE INVESTORPROFIL: Fonden egner sig for de investorer, der søger vækst og afkast med en tidshorisont på 5 til 7 år. En investor skal være parat til at acceptere moderate udsving. UDBYTTEPOLITIK: Fonden kan udstede Udbyttebetalende Aktier, Akkumulerende Aktier eller Roll-Up Aktier. Alle Aktieklasser er Roll-Up Aktier, medmindre andet fremgår af navnet på Aktieklassen. Udbyttebetalende Aktier er aktier, hvor Nettoresultatet til enhver tid udbetales på Udlodningsdagen efter bestyrelsens skøn. Udlodningsbeløbet vedrørende forskellige klasser af Udbyttebetalende Aktier i Fonden kan variere, hvilket afspejler forskelle i gebyrer og omkostninger, der pålægges Aktieklasserne. Sådanne udlodninger skal foretages af Nettoresultatet. Akkumulerende Aktier er aktier, hvor udbytte deklareres, men hvor Nettoresultatet geninvesteres i Fondens kapital på Udlodningsdagen, hvorved Den Indre Værdi pr. Aktie stiger for de Akkumulerende Aktier sammenlignet med de Udbyttebetalende Aktier. Der vedtages eller udloddes intet Nettoresultat i forbindelse med Roll-Up Aktier, og Den Indre Værdi afspejler derfor Nettoresultatet. GEBYRER OG OMKOSTNINGER: Det maksimale forvaltningsgebyr for en aktieklasse i Fonden er 2,50 % eller 3,00 % p.a. af den indre værdi alt efter hvornår aktieklassen blev stiftet. Pr. datoen for dette forenklede prospekt er alle aktieklasser bortset fra Klasse R-H Akkumulerende omfattet af et maksimalt forvaltningsgebyr på 2,50 %. En forhøjelse af forvaltningsgebyret for en aktieklasse skal forhåndsgodkendes af aktionærerne i den pågældende aktieklasse. Andre aktieklasser kan etableres med højere, lavere eller slet ingen gebyrer. Fonden kan også betale Kapitalforvalteren et resultatbaseret gebyr, som nærmere beskrevet i Prospektet. Aktionæromkostninger Omsætningsgebyr: til 5% Bestyrelsen kan opkræve en udvandingsregulering i forbindelse med tegning og/eller tilbagekøb. 4

5 Desuden skal investor eventuelt betale yderligere gebyrer til en formidler, f.eks. en bank eller en uafhængig finansiel rådgiver. Indløsningsgebyr: Intet Omlægningsgebyr: Op til 5% Udlæg foretaget af Bestyrelsen, Administrator og/eller Depotbanken betales eventuelt af Fondene. The Global Real Estate Securities Fund Administrationshonorar i procent af den Indre Værdi pr. Klasse Samlet Administrations-, Depot- og Forvaltningsgebyr i procent af Indre Værdi pr. Fond Klasse A 1,50% Maksimalt 0,20% Klasse B 0,90% Klasse B Udbyttebetalende 0,90% Klasse C 1,50% Klasse C Udbyttebetalende 1,50% Klasse DH-A 1,55% Klasse DH-B 0,95% Klasse DH-B Udbyttebetalende 0,95% Klasse EH-A Udbyttebetalende 1,55% Klasse EMG Immo International 2,10% Klasse H 2,00% Klasse I 0,90% Klasse I Udbyttebetalende 0,90% Klasse NZDH-B Akkumulerende 0,90% Klasse P Udbyttebetalende 1,50% Klasse R-H Akkumulerende 2,55% Klasse SH-A Udbyttebetalende 1,55% Klasse SH-B 0,95% Klasse SH-B Udbyttebetalende 0,95% Klasse T 2,30% Klasse T Udbyttebetalende 2,30% SAMLET OMKOSTNINGS- PROCENT: Den Samlede Omkostningsprocent for Fonden for regnskabsåret, der sluttede 30. september 2011, var som følger: Klasse A 1,70% Klasse B 1,10% Klasse EH-A 1,75% Klasse H 2,20% Klasse NZDH-B Akkumulerende 1,10% Klasse R-H Akkumulerende 2,75% Klasse SH-B 1,15% Klasse T 2,50% Historiske oplysninger om den samlede omkostningsprocent kan rekvireres fra Kapitalforvalteren eller Administrator. 5

6 PORTEFØL- JEOMSÆTNINGS- PROCENT: Porteføljeomsætningsprocent for Fonden for regnskabsåret, der sluttede 30. september 2011, var.205,83%. Historiske oplysninger om Porteføljeomsætningsprocenten kan rekvireres fra Kapitalforvalteren eller Administrator. SKAT: Selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Irland og er normalt ikke underlagt irsk beskatning af indtægter og kursgevinster. Der er normalt ingen irsk stempelafgift på udstedelse, indløsning, omlægning eller overdragelse af Aktier i Selskabet. Aktionærer og potentielle investorer anbefales at rådføre sig med egne professionelle rådgivere i relation til den skattemæssige behandling af deres beholdning i Selskabet. OFFENTLIG- GØRELSE AF AKTIEKURS: Medmindre fastsættelsen af Den Indre Værdi pr. Aktie er blevet standset midlertidigt, skal den seneste Indre Værdi pr. Aktie i Fonden være tilgængelig på Administrators hjemstedsadresse, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, på alle Børsdage efter Handelsdagen og skal offentliggøres (så vidt det er praktisk muligt) dagligt den første Børsdag efter Handelsdagen på Bloomberg ( der er en offentligt tilgængelig hjemmeside. KØB OG SALG AF INVESTERINGSBE VISER/AKTIER: Der kan investeres i Fonden ved at kontakte Administrator og udfylde en tegningsblanket. Tegnings- og indløsningsansøgninger modtages pr. fax eller elektroniske medier. YDERLIGERE VIGTIG INFORMATION: Kapitalforvalter: Principal Money Manager og Rådgiver: Depotbank og Formueforvalter: Administrator: Medudbyder og Equitisation Money Manager: Auditors: Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Frank Russell Company PricewaterhouseCoopers Yderligere oplysninger og eksemplarer af Prospektet, den seneste årsrapport og halvårsrapport samt ansøgningsblanketter kan rekvireres gratis fra Selskabets eller Kapitalforvalterens hjemsted. 6

7 Bilag 1 RESULTATER Der gøres opmærksom på, at historiske resultater ikke nødvendigvis er retningsgivende for Fondens fremtidige resultater. Tallene er eksklusive tegnings- og indløsningsgebyrer. The Global Real Estate Securities Fund Gennemsnitlig Årligt Afkast Seneste tre år: -3,12 % Seneste fem år: -5,61% Seneste ti år: Ikke oplyst Resultat er anført i Euro The Global Real Estate Securities Fund blev stiftet 14. december Resultatet i figuren ovenfor vedrører kun Fondens Klasse B Udbyttebetalende Aktier. Klasse B-Aktier er retningsgivende for Fondens andre Aktieklasser. Detaljerede oplysninger om historiske resultater vedrørende Fondens andre Aktieklasser kan rekvireres hos Kapitalforvalteren. 7

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

PARVEST EQUITY USA MID CAP

PARVEST EQUITY USA MID CAP Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 15. oktober 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Bankinvest I KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt. Oplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Forenklet prospekt November 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Forenklet prospekt November 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Forenklet prospekt November 2009 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 1 Indhold Bilag Baggrundsoplysninger 2 Investeringsoplysninger vedrørende Afdelingerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere