3. maj Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet."

Transkript

1 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt indeholder vigtig information om Multi-Style, Multi-Manager Funds p.l.c. ("Selskabet"), der er en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde og er stiftet som et investeringsselskab med variabel kapital og løbende emission i Irland den 7. maj Selskabet er underlagt Central Bank of Ireland ("Centralbanken") i henhold til UCITS-bestemmelserne (Institutter for Kollektiv Investering i Omsættelige Værdipapirer) af 2011, og Selskabet fik tilladelse til at drive virksomhed den 8. juli Selskabet har på nuværende tidspunkt 15 underliggende fonde. Dette forenklede prospekt vedrører The Global Real Estate Securities Fund ("Fonden"). Der er udarbejdet to andre forenklede prospekter som vedrører Selskabet; ét for 10 underliggende fonde og et særskilt for én underliggende fond. Potentielle investorer opfordres til at læse Prospektet dateret 3. maj 2012 ("Prospektet"), før de træffer beslutning om investering. Investors rettigheder og forpligtelser samt juridiske forhold til Selskabet fremgår af Prospektet. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. Centralbanken godkendte Fonden den 7. december Basisvalutaen i Fonden er amerikanske dollars. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. INVESTERINGS- FORMÅL: INVESTERINGS- POLITIK: Fondens investeringsformål er at opnå værdistigning og afkast. Fonden vil primært (dvs. mindst to tredjedele af Fondens samlede formue uden hensyntagen til accessoriske likvide midler) investere i aktier i mellemstore og store ejendomsselskaber og/eller ejendomsfonde med erhvervs- og boligudlejning (herunder, men ikke begrænset til, amerikanske Real Estate Investment Trusts ("REITs"), hollandske Fiscale Beleggingsinstelling, belgiske Sociétés d Investissements à Capital Fixe en Immobilière, franske Sociétés d Investissements Immobilières Cotées og australske Listed Property Trusts), som er børsnoteret i lande, der indgår i FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index, Net TRI ("Indekset") som er et markedsværdivægtet indeks, der er justeret for aktierne i fri handel (free float) baseret på kurserne på de senest handlede aktier i de selskaber, der kan investeres i. Investeringer i konvertible obligationer må ikke overstige 25% af Fondens nettoformue. Fonden beskæftiger sig ikke med markedstiming mellem børsmarkedet og kontante midler. På samme måde vil allokeringer i de større regioner (Nordamerika, Europa, Asien og Australien) typisk afspejle Indekset over tid. Fonden kan også investere i nye udstedelser, for hvilke der vil blive søgt om optagelse til notering på et Kontrolleret Marked inden for et år fra udstedelsen. Generelt Fonden kan desuden investere højst 10% af nettoformuen i investeringsbeviser eller aktier i institutter for kollektiv investering med løbende emission som defineret i FR016/006/AC#

2 Administrativ Bestemmelse 45(e). Kapitalforvalteren opkræver ikke de gebyrer eller omkostninger af Selskabet, som knytter sig til købet eller salget af aktier i det pågældende program, herunder enhver form for provision som kan resultere i transaktionsgebyrer som fx direkte forvaltnings-, rådgivnings- og fornyelsesprovision. Fonden forvaltes af en eller flere Money Managers ansat af Principal Money Manager, og i visse tilfælde forvalter Principal Money Manager også Fondens formue direkte. Principal Money Manager checker omhyggeligt Fondens karakteristika sammen med Money Manager(s) mindst en gang i kvartalet og undertiden en gang om måneden. Fonden kan anvende investeringsteknikker og afledte finansielle instrumenter til effektiv porteføljeforvaltning og/eller investering i overensstemmelse med sine investeringsformål og de til enhver tid gældende betingelser og begrænsninger, som er anført i Prospektet under "Investeringsteknikker og instrumenter". RISIKOPROFIL: Følgende risikofaktorer gælder for Fonden: Værdien af Aktier kan falde såvel som stige, og investorerne vil måske ikke få det investerede beløb tilbage. Prisen på værdipapirer svinger dagligt afhængig af markedsforholdene. Der er en række faktorer, som kan påvirke markederne, fx politiske og økonomiske nyheder, selskabers resultatopgørelser, demografiske tendenser, katastrofer og udvidede markedsforventninger. Værdien af Selskabets aktiver kan blive påvirket af usikkerhed f.eks. i forbindelse med den politiske udvikling, ændringer i regeringens politik, beskatning og restriktioner for hjemførelse af valuta samt restriktioner for udenlandske investeringer i nogle af de lande, hvor Selskabet investerer. Fonden kan udstede Aktieklasser i en anden valuta end Fondens Basisvaluta, og derfor kan værdien af Aktionærens investering i en sådan Klasse blive påvirket positivt eller negativt af kursudsving i de to valutaer. Selskabets investeringer kan foretages i en lang række valutaer. Fonden kan bruge valutakontrakter til at ændre valutakursrisikoen på de omsættelige værdipapirer, der er i porteføljen. Der er derfor en mulighed for, at Fondens resultater bliver stærkt påvirket af valutakursbevægelser, fordi Fondens valutapositioner ikke svarer til værdipapirpositionen. Fonden er udsat for kreditrisiko med hensyn til samhandelspartnere og risiko for misligholdelse i forbindelse med afvikling. Fonden kan investere i markeder, hvor depotbankens systemer og/eller afregningssystemerne ikke er fuldt udviklet. Forsigtig anvendelse af afledte finansielle instrumenter kan være gunstig, men AFI'er indebærer også en risiko, som er anderledes, og til tider større, end den risiko, som mere traditionelle investeringer indebærer. Resultatbaserede gebyrer skal betales i relation til Fonden. Da dette er et program med flere kapitalforvaltere, vil Fondens investeringsforvaltning blive udført af en række Money Managers, som hver især forvalter separate aktivporteføljer i Fonden. Et resultatbaseret gebyr skal kun betales for resultatet af den del af porteføljen, som en given Money Manager er ansvarlig for. Det er derfor muligt, at Fonden skal betale resultatbaserede gebyrer vedrørende det resultat, som en 2

3 eller flere af sådanne Money Managers har opnået til en eller flere Money Managers, selv om Fondens samlede Indre Værdi ikke er steget. Der er en risiko for, at tilvæksten i resultatbaserede gebyrer ikke er fuldstændig rimelig mellem forskellige Aktionærer. Det kan ikke garanteres, såfremt der anlægges sag mod Selskabet ved en anden jurisdiktions domstole, at Fondenes ansvarsadskillelse vil blive opretholdt. Fonden kan foretage transaktioner i unoterede værdipapirer, der eksponerer den over for modparternes kreditværdighed og deres evne til at opfylde vilkårene i kontrakterne. Hvis Fonden foretager transaktioner i credit default swaps og andre swap-arrangementer og AFI-teknikker, bliver den udsat for en risiko for, at modparten kan misligholde sine forpligtelser i henhold til den pågældende kontrakt. Der er endvidere mulighed for, at igangværende transaktioner med afledte finansielle instrumenter afsluttes uventet som følge af begivenheder, der ligger uden for Selskabets kontrol, fx konkurs, ulovliggørelse eller ændring af skatteeller regnskabslovgivning, som vedrører sådanne transaktioner på tidspunktet for aftalen. Det er, i overensstemmelse med branchens praksis, Selskabets politik at skaffe eksponeringer over for sine modparter. Swap-markedet er vækstet væsentligt i de seneste år med en lang række banker og investeringsbankselskaber, der agerer både som fuldmagtsgivere og som befuldmægtigede, der anvender standardiseret swap-dokumentation. Det har resulteret i, at swap-markedet er blevet likvidt, men der er ingen garanti for, at et likvidt sekundært marked eksisterer på et specifikt tidspunkt for en bestemt swap. Fonden er også underlagt en risiko forbundet med et sammenbrud på de børser, hvor sådanne instrumenter handles, eller på deres clearingcentraler. Afledte finansielle instrumenter svarer ikke altid helt eller blot i høj grad til eller følger værdien på de værdipapirer, kurser eller indekser, som de er designet til at følge. Selskabets anvendelse af AFI-teknikker er således ikke altid et effektivt middel til at nå Selskabets investeringsformål og kan til tider have den modsatte virkning på dette. Der er juridiske risici forbundet med at anvende AFI'er som kan føre til tab på grund af en uventet anvendelse af en lov eller forordning eller på grund af, at kontrakterne ikke har retskraft eller ikke er korrekt dokumenterede. Eftersom mange AFI'er har et gearingselement, kan ugunstige ændringer i værdien eller niveauet for det underliggende aktiv, kurs eller indeks medføre et tab, der er væsentligt større end det beløb, der er investeret i selve det afledte finansielle instrument. Fonden kan til enhver tid anvende futures og optioner både fra det noterede og unoterede marked som en del af deres investeringspolitik eller til risikoafdækning. Disse instrumenter er meget volatile, og de indebærer visse særlige risici og udsætter investorerne for en stor risiko for tab. Fonden kan investere i et eller flere institutter for kollektiv investering, herunder de ordninger, der forvaltes af Kapitalforvalteren, Kapitalforvalterens rådgiver, Principal Money Manager eller deres tilknyttede selskaber. Ordninger fra institutter for kollektiv investering, der ikke er irske, giver muligvis ikke en investorbeskyttelse, der svarer til den, som opnås gennem ordninger fra institutter 3

4 for kollektiv investering, der er godkendt af Centralbanken. Muligheden for at handle REIT'er på et sekundært marked kan være mere begrænset end for andre aktier. REIT'ernes likviditet på de store amerikanske fondsbørser er gennemsnitligt lavere end en typisk aktie, der er børsnoteret på S&P 500 Index. En Fond kan låne sine porteføljeværdipapirer til børsmæglere og banker med henblik på at frembringe indtægter til den pågældende Fond. I tilfælde af disse låntageres konkurs eller anden misligholdelse kan der opstå forsinkelse i forbindelse med Fondens realisering af lånesikkerheden eller med Fondens generhvervelse af de lånte værdipapirer og dækning af tab. En mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der gælder for Fonden, er anført i Prospektet. RESULTATER: Oplysninger om resultaterne for Fonden for det regnskabsår, der sluttede 30. september 2011, er anført i Bilag 1 til dette Forenklede Prospekt. DEN TYPISKE INVESTORPROFIL: Fonden egner sig for de investorer, der søger vækst og afkast med en tidshorisont på 5 til 7 år. En investor skal være parat til at acceptere moderate udsving. UDBYTTEPOLITIK: Fonden kan udstede Udbyttebetalende Aktier, Akkumulerende Aktier eller Roll-Up Aktier. Alle Aktieklasser er Roll-Up Aktier, medmindre andet fremgår af navnet på Aktieklassen. Udbyttebetalende Aktier er aktier, hvor Nettoresultatet til enhver tid udbetales på Udlodningsdagen efter bestyrelsens skøn. Udlodningsbeløbet vedrørende forskellige klasser af Udbyttebetalende Aktier i Fonden kan variere, hvilket afspejler forskelle i gebyrer og omkostninger, der pålægges Aktieklasserne. Sådanne udlodninger skal foretages af Nettoresultatet. Akkumulerende Aktier er aktier, hvor udbytte deklareres, men hvor Nettoresultatet geninvesteres i Fondens kapital på Udlodningsdagen, hvorved Den Indre Værdi pr. Aktie stiger for de Akkumulerende Aktier sammenlignet med de Udbyttebetalende Aktier. Der vedtages eller udloddes intet Nettoresultat i forbindelse med Roll-Up Aktier, og Den Indre Værdi afspejler derfor Nettoresultatet. GEBYRER OG OMKOSTNINGER: Det maksimale forvaltningsgebyr for en aktieklasse i Fonden er 2,50 % eller 3,00 % p.a. af den indre værdi alt efter hvornår aktieklassen blev stiftet. Pr. datoen for dette forenklede prospekt er alle aktieklasser bortset fra Klasse R-H Akkumulerende omfattet af et maksimalt forvaltningsgebyr på 2,50 %. En forhøjelse af forvaltningsgebyret for en aktieklasse skal forhåndsgodkendes af aktionærerne i den pågældende aktieklasse. Andre aktieklasser kan etableres med højere, lavere eller slet ingen gebyrer. Fonden kan også betale Kapitalforvalteren et resultatbaseret gebyr, som nærmere beskrevet i Prospektet. Aktionæromkostninger Omsætningsgebyr: til 5% Bestyrelsen kan opkræve en udvandingsregulering i forbindelse med tegning og/eller tilbagekøb. 4

5 Desuden skal investor eventuelt betale yderligere gebyrer til en formidler, f.eks. en bank eller en uafhængig finansiel rådgiver. Indløsningsgebyr: Intet Omlægningsgebyr: Op til 5% Udlæg foretaget af Bestyrelsen, Administrator og/eller Depotbanken betales eventuelt af Fondene. The Global Real Estate Securities Fund Administrationshonorar i procent af den Indre Værdi pr. Klasse Samlet Administrations-, Depot- og Forvaltningsgebyr i procent af Indre Værdi pr. Fond Klasse A 1,50% Maksimalt 0,20% Klasse B 0,90% Klasse B Udbyttebetalende 0,90% Klasse C 1,50% Klasse C Udbyttebetalende 1,50% Klasse DH-A 1,55% Klasse DH-B 0,95% Klasse DH-B Udbyttebetalende 0,95% Klasse EH-A Udbyttebetalende 1,55% Klasse EMG Immo International 2,10% Klasse H 2,00% Klasse I 0,90% Klasse I Udbyttebetalende 0,90% Klasse NZDH-B Akkumulerende 0,90% Klasse P Udbyttebetalende 1,50% Klasse R-H Akkumulerende 2,55% Klasse SH-A Udbyttebetalende 1,55% Klasse SH-B 0,95% Klasse SH-B Udbyttebetalende 0,95% Klasse T 2,30% Klasse T Udbyttebetalende 2,30% SAMLET OMKOSTNINGS- PROCENT: Den Samlede Omkostningsprocent for Fonden for regnskabsåret, der sluttede 30. september 2011, var som følger: Klasse A 1,70% Klasse B 1,10% Klasse EH-A 1,75% Klasse H 2,20% Klasse NZDH-B Akkumulerende 1,10% Klasse R-H Akkumulerende 2,75% Klasse SH-B 1,15% Klasse T 2,50% Historiske oplysninger om den samlede omkostningsprocent kan rekvireres fra Kapitalforvalteren eller Administrator. 5

6 PORTEFØL- JEOMSÆTNINGS- PROCENT: Porteføljeomsætningsprocent for Fonden for regnskabsåret, der sluttede 30. september 2011, var.205,83%. Historiske oplysninger om Porteføljeomsætningsprocenten kan rekvireres fra Kapitalforvalteren eller Administrator. SKAT: Selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Irland og er normalt ikke underlagt irsk beskatning af indtægter og kursgevinster. Der er normalt ingen irsk stempelafgift på udstedelse, indløsning, omlægning eller overdragelse af Aktier i Selskabet. Aktionærer og potentielle investorer anbefales at rådføre sig med egne professionelle rådgivere i relation til den skattemæssige behandling af deres beholdning i Selskabet. OFFENTLIG- GØRELSE AF AKTIEKURS: Medmindre fastsættelsen af Den Indre Værdi pr. Aktie er blevet standset midlertidigt, skal den seneste Indre Værdi pr. Aktie i Fonden være tilgængelig på Administrators hjemstedsadresse, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, på alle Børsdage efter Handelsdagen og skal offentliggøres (så vidt det er praktisk muligt) dagligt den første Børsdag efter Handelsdagen på Bloomberg (www.bloomberg.com), der er en offentligt tilgængelig hjemmeside. KØB OG SALG AF INVESTERINGSBE VISER/AKTIER: Der kan investeres i Fonden ved at kontakte Administrator og udfylde en tegningsblanket. Tegnings- og indløsningsansøgninger modtages pr. fax eller elektroniske medier. YDERLIGERE VIGTIG INFORMATION: Kapitalforvalter: Principal Money Manager og Rådgiver: Depotbank og Formueforvalter: Administrator: Medudbyder og Equitisation Money Manager: Auditors: Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Frank Russell Company PricewaterhouseCoopers Yderligere oplysninger og eksemplarer af Prospektet, den seneste årsrapport og halvårsrapport samt ansøgningsblanketter kan rekvireres gratis fra Selskabets eller Kapitalforvalterens hjemsted. 6

7 Bilag 1 RESULTATER Der gøres opmærksom på, at historiske resultater ikke nødvendigvis er retningsgivende for Fondens fremtidige resultater. Tallene er eksklusive tegnings- og indløsningsgebyrer. The Global Real Estate Securities Fund Gennemsnitlig Årligt Afkast Seneste tre år: -3,12 % Seneste fem år: -5,61% Seneste ti år: Ikke oplyst Resultat er anført i Euro The Global Real Estate Securities Fund blev stiftet 14. december Resultatet i figuren ovenfor vedrører kun Fondens Klasse B Udbyttebetalende Aktier. Klasse B-Aktier er retningsgivende for Fondens andre Aktieklasser. Detaljerede oplysninger om historiske resultater vedrørende Fondens andre Aktieklasser kan rekvireres hos Kapitalforvalteren. 7

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere