Vurdering af Timed Up and Go.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Timed Up and Go."

Transkript

1 Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Timed Up and Go. Vurderet af Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san. Faglig konsulent Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København K Vurderingen er afsluttet november

2 Timed Up and Go, vurdering,...3 Baggrund...3 Problemområde...3 Formål...3 Diagnosespecifikt eller generisk måleredskab?...3 Beskrivelse...3 Oversættelse...3 Målgruppe...3 ICF niveau...4 Hvor kan måleredskabet bruges...4 Tidsforbrug...4 Udgifter...4 Hvilken type målemetode...4 Hvad indeholder målemetodens manual...4 Hvad kræves af uddannelse/oplæring...4 Udstyr...4 Hvilken type data...4 Reliabilitet (I hvor høj grader der overensstemmelse ved gentagne målinger)...4 Intrarater reliabilitet...4 Interrater reliabilitet...5 Test-retest...5 Validitet (i hvor høj grad målemetoden måler det, den er konstrueret til at måle)...5 Face validity:...5 Content validity:...5 Criterion validity:...5 Concurrent validity...6 Predictive validity:...7 Prescriptive validity:...7 Construct validity:...7 Andre relevante oplysninger...8 Responsivnes...8 Diskriminationsevne...8 Referenceværdier...8 Forskelle i testprocedure...9 Forskellige stole...9 Gangredskab...9 Fodtøj...9 Tidtagning...9 Beskrivelse af kommando...10 Antal tidtagningsperioder...10 Hvis målemetoden er udenlandsk, hvordan er den oversat?...10 Forskellige udgaver af Timed Up and Go...10 Konklusion...10 Litteratursøgning...10 Litteraturliste

3 Timed Up and Go, vurdering, Baggrund Timed Up and Go (TUG) er en videreudvikling af Get-up and Go udviklet af Mathias et al (40). Ved Get-up and Go blev samme bane som ved TUG benyttet, der var ingen tidtagning, men balancen blev klassificeret på en skala fra 1-5. Yderpunkterne var lette at definere, men der var ikke enighed om klassificering i de midterste klasser. Testen viste sig ikke at være reliabel, hvorfor TUG blev udviklet i 1991 (55). Problemområde Måling af mobilitet. Formål At teste basismobilitet. TUG måler essentielle komponenter af funktionel uafhængighed ved basismobilitet (defineret som at kunne rejse og sætte sig, gå en kort afstand og vende) (55). Diagnosespecifikt eller generisk måleredskab? TUG er et generisk måleredskab Beskrivelse TUG måler den tid (i sekunder), det tager en person at rejse sig fra en almindelig stol med armlæn (sædehøjde ca. 46 cm), gå 3 meter, vende, gå tilbage til stolen og sætte sig igen. Testpersonen sidder med ryggen mod stolens ryglæn, armene hvilende på armlænene og eventuelt gangredskabet inden for rækkevidde. På kommandoen Parat-gå rejser testpersonen sig, går i et sikkert tempo til en streg på gulvet 3 meter væk (mindst en fod skal berøre stregen), vender, går tilbage til stolen og sætter sig igen. Testpersonen er iført sit vante fodtøj og bruger sit sædvanlige gangredskab (rollator, stokke eller ingenting), ganghjælpemidlet noteres på testskema. For at blive bekendt med testen udfører testpersonen hele testen én gang, før der tages tid. Tiden måles fra kommandoen gå gives, til det øjeblik testpersonens bagdel igen rører stolen. Der må ikke gives personstøtte under testen, men ved behov kan der guides verbalt. Oversættelse TUG er oversat til dansk i 2002 (28) efter internationale regler (22). Målgruppe Testen er udviklet til skrøbelige ældre (65+) (55). Den er afprøvet på ældre med forskellig grad af funktionsnedsættelse og kognitive vanskeligheder (3;5;6;11-13;15;30;38;39;43;47;52;54;56;57;62;66;68;69;72;76). Derudover er testen anvendt på patienter med hoftenær fraktur (25;28;29;31), patienter med knæ- eller hoftealloplastik (33), benamputerede (60;61), patienter fra ortopædkirurgisk afdeling (18), personer med rheumatoid artrit eller andre gigtlidelser (34;35;42;50), personer med slidgigt i knæ (53), apopleksipatienter (7;16;19;41;58;74), personer med parkinsons syge (10;46), low back pain (64), voksne med CP (2) og personer med perifer vestibulær hypofunktion (8;20). Vær opmærksom på, at selvom testen er afprøvet på ovennævnte målgrupper er det ikke sikkert den kan bruges til personer i forskellige faser af den aktuelle sygdom. Fx er TUG vurderet til at være god til ikke akutte apopleksipatienter (41) men ikke god til akutte apopleksipatienter (58). TUG synes at være bedst (mest sensitiv og bedst måle effekt) hos en målgruppe der funktionsmæssigt befinder sig i midtergruppen hverken totalt afhængige eller helt normalt fungerende (18;50). 3

4 På nationalt plan anbefales TUG til testning af patienter med hoftenær fraktur i Danmark (1) og til apopleksipatienter i Sverige (49;65) ICF niveau TUG måler funktionsevne og aktivitet. Hvor kan måleredskabet bruges TUG kan bruges såvel på hospital eller klinikken som i patientens hjem, idet den ikke kræver specielle redskaber. Tidsforbrug Det tager ca minutter at udføre testen Udgifter Minimal, der skal ikke betales afgifter ved brug af testen. Hvilken type målemetode TUG er en generisk målemetode, der ikke er afhængig af diagnose. TUG vurderes til at være mest anvendelig til personer med moderat funktionsevnenedsættelse (5;50;55). Hvad indeholder målemetodens manual Manualen indeholder beskrivelse af udstyr, testbane og tidtagning. Hvad kræves af uddannelse/oplæring Kræver instruktion af højest ½ dags varighed, derudover ingen krav til uddannelse. Udstyr En stol med armlæn, sædehøjde 46 cm. Stopur. Der benyttes en opmålt bane på 3 m fra forreste stoleben. Det anbefales, at der benyttes en afmålt bane med god plads til på begge sider af banen så testpersonen selv vælger, om der vendes venstre-om eller højre-om. Banen bør derfor ikke placeres langs en væg. Stolen skal står sikkert med de bagerste ben mod en væg eller lignende. Hvilken type data Data måles på en ratioskala (tid i sekunder). Reliabilitet (I hvor høj grader der overensstemmelse ved gentagne målinger) Reliabilitet for TUG er vurderet i flere studier, og generelt fundet god. De fleste reliabilitetsstudier omhandler ældre med varierende problemstillinger; såvel friske som svækkede, hjemmeboende eller på institution (3;5;13;33;36;47;55;56;62;63;66;68;69). Reliabiliteten af TUG er ligeledes belyst ved forskellige patologiske tilstande: parkinson (10;46), apopleksi (58), low back pain (64), perifer artrit (50), benamputation (60) og hoftenær fraktur (28); bemærk, at der på forskellige steder i sygdomsforløbet kan være forskellig reliabilitet. Reliabiliteten er også undersøgt i Danmark og fundet god. Intrarater reliabilitet Intrarater reliabilitet er generelt vurderet til at være god. Der er fundet ICC mellem 0,81 og 0,99 (3;13;28;55;69); testpopulationerne var henholdsvis på 33, 10, 60 og 175 personer. To studier har undersøgt korrelationen mellem forskellige testtidspunkter for samme tester, og fundet r mellem 0.96 og 1,0 (30;60), endvidere er det vist, at der ikke er forskel på måling foretaget af to testere (t-test; p<0,001) og vist med Bland-Altmann plot (63), testpopulationen var henholdsvis på 33, 46 og 131 personer. En enkelt artikel der tester 1667 canadiske ældre med TUG finder en ICC på kun 0,56, hvilket indikerer dårlig/moderat intrarater reliabilitet (56). Metodisk synes der at være problemer i reliabili- 4

5 tetstesten, da der gennemsnitligt gik 112 dage (SD 72,4) mellem målingerne; spørgsmålet er derfor, om det er måleredskabets reliabilitet eller en reel forskel der måles (17;49). Da det kun er denne ene artikel der beskriver moderat/dårlig reliabilitet tillægges det middelmådige resultat ikke større betydning. Interrater reliabilitet Interrater reliabilitet er generelt vurderet til at være god. Otte artikler beskriver interrater reliabilitet med ICC, der er beregnet til at være mellem 0,81 og 0,99 (28;36;46;55;62;64;68;69); testpopulationerne var henholdsvis på 42, 60, 30, 9,175, 24, 44 og 23 personer. En artikel har vist interrater reliabilitet med en reliability coefficient på 0,97; testpopulation på 19 personer (50). To studier har undersøgt korrelationen mellem forskellige testere, og fundet r mellem 0,93 og 0,99 (30) (60); testpopulationerne var henholdsvis på 33 og 46 personer. Øvede testere har højere interraterreliabilitet (ICC 0,99) i forhold til uøvede testere (ICC 0,97) (46). Test-retest Tre undersøgelser belyser test-retest, alle finder god overensstemmelse mellem test og re-test; et studie med 44 testpersoner finder en ICC på 0,98 (64), et andet med 9 testpersoner finder ingen forskel testet med ANOVA p=0,73 (10), og et tredje med 19 testpersoner finder fuld overensstemmelse eller max 1 sek. forskel målt indenfor en uge (50). Validitet (i hvor høj grad målemetoden måler det, den er konstrueret til at måle) Der foreligger en del validitetsundersøgelser af TUG. De fleste undersøgelser har ældre med forskellig grad af funktionsnedsættelse som målgruppe (6;9;11;12;15;18;26;29;30;37;38;47;48;55-57;59;62;71;72). Validitet af TUG er også belyst hos testpersoner med hoftenær fraktur (25;31), low back pain (64), benamputation (45;60), apopleksi (19), parkinsons syge (46) og bilateral vestibulær hypofunktion (20). Bemærk, at validitet altid er et udtryk for gyldigheden i en given kontekst. Face validity: Både testere og testpersoner angiver, at TUG giver et billede af basismobilitet (38). Content validity: Basismobilitet er beskrevet som evnen til at komme ind og ud af seng, op og ned af stol, gang over kortere distancer samt vending (55). At teste disse komponenter hos personer med funktionsevnetab synes fornuftigt idet det er elementer der indgår i almindelige dagligdags funktioner (15;60). TUG giver et godt indblik i ældres balanceproblemer (47;57). 70% af personalet på en geriatrisk optræningsafdeling har ved en undersøgelse angivet, at TUG giver meningsfuld information om patienters mobilitet (26 personer med sundhedsfaglig baggrund deltog i undersøgelsen) (38). Kan en person ikke klare basismobilitet uafhængigt bør de enkelte delelementer testes individuelt og TUG bør ikke anvendes (55). Criterion validity: Det er ikke muligt at opstille en guldstandard for måling af basismobilitet (55;60). Nogle steder anvendes TUG som kriterieinstrument når andre test beskrives (14;31;45;59). 5

6 Concurrent validity Den samstemmende validitet mellem TUG og andre måleredskaber til måling af funktionsnedsættelse er vurderet på adskillige målgrupper. Der er generelt en god concurrent validity med høj korrelation med andre måleredskaber der måler funktionsnedsættelse. De steder concurrent validity er fundet dårlig er der sammenlignet med måleredskaber der måler flere aspekter end blot basismobilitet (ex et sociale aspekt, eller funktion af OE). Nedenfor er gengivet korrelationer for sammenhængen (r) mellem TUG og andre måleredskaber samt hvilken målgruppe der er undersøgt. Bergs Balanceskala Målgruppe: skrøbelige ældre (60+ år) med kendte balanceproblemer; (n=60); r=-0,81 (55). Målgruppe: ældre (65+ år) tilknyttet brugerhus eller plejehjem; (n=33); r=-0,81 (30). Målgruppe: hoftefrakturpatienter og matchende kontrolgruppe; (92 ptt med hoftenær fraktur og kontrolgruppe på 92); hos patienter med hoftenær fraktur er der fundet r=-0,74, hos kontrolgruppen r=-0,68 (25). Målgruppe: apopleksipatienter (30-77 år); (n=13); r mellem 0,67 og 0,76 (19). Barthels Indeks Målgruppe: hoftefrakturpatienter og matchende kontrolgruppe; (92 ptt med hoftenær fraktur og kontrolgruppe på 92); hos patienter med hoftenær fraktur er der fundet r=-0,69, hos kontrolgruppen r=-0,26. Korrelationen er moderat/stærk hos patienter med nedsat funktionsevne, mens korrelationen er svag i kontrolgruppen (25). Målgruppe: skrøbelige ældre (60+ år) med kendte balanceproblemer; (n=60); r=-,078 (55). Frenchay Activities of Daily Living Index Målgruppe: hoftefrakturpatienter og matchende kontrolgruppe; (92 ptt med hoftenær fraktur og kontrolgruppe på 92); hos patienter med hoftenær fraktur er der fundet r=-0,59, hos kontrolgruppen r=-0,37 (25). Older Americans Resources and Services Score (OARS) Målgruppe: ældre (65+ år), hjemmeboende og på plejehjem; (n=1631); r=-0,70 (56). Cumulative Illness Rating Scale Målgruppe: ældre (65+ år), hjemmeboende og på plejehjem; (n=1631); r=0,26. Den dårlige korrelation kan syldes, at Cumulative Illness Rating Scale måler sygdomsgrad på 13 områder. Cumulative Illness Rating Scale måler således bredere end TUG (56). Frailty scale Målgruppe: ældre (65+ år), hjemmeboende og på plejehjem; (n=1631); r=0,60 (56) Modified Webster Scale Målgruppe: pt med Parkinson (50+ år); (n= 12); r=0,62 (46). Groening Activity Restriction Scale (GARS) Målgruppe: hjemmeboende benamputerede, proteseforsynede pt. (60+ år); (n=32); r=0,39. Korrelationen er lav fordi GARS også indeholder elementer af håndfunktion der ikke korrelerer med TUG (60). 6

7 Sickness impact profile 68 (SIP68) Målgruppe: hjemmeboende benamputerede, proteseforsynede pt. (60+ år); (n=32); r=0,40. TUG korrelerer dårligt med den sociale og den emotionelle subscore, derfor en generel dårlig korrelation (60). Gentaget rejse/sætte sig test: (tiden det tager at rejse og sætte sig fem gange) Målgruppe: patienter med LBP og kontrolgruppe; (44 ptt med LBP og kontrolgruppe på 48). Hos testpersoner med LBP er der fundet en tydelig korrelation (r=0,98), for raske forsøgspersoner er korrelationen svag (r=0,30) (64) 10 meter gangtest Målgruppe: ældre ortopædkirurgiske ptt. (gennemsnitsalder 73,4 SD 10,8); (n= 79); r mellem 0,50 og 0,87. Der er korrelation mellem TUG og ganghastighed, men sammenhængen er kompleks, og afhænger af diagnose og mobilitet ved indlæggelse (18). Ganghastighed Målgruppe: skrøbelige ældre (60+ år) med kendte balanceproblemer; (n=60); r=0,61 (55). Målgruppe: patienter med LBP og kontrolgruppe; (44 ptt med LBP og kontrolgruppe på 48); r=- 0,78 for patienter med LBP, r=-0,67 for kontrolgruppen. Korrelationen hos pt med LBP er stærkere end hos kontrolgruppen (64). 5 min gangtest Målgruppe: patienter med LBP og kontrolgruppe; (44 ptt med LBP og kontrolgruppe på 48); r=- 0,96 hos patienter med LBP, r=-0,47 hos kontrolgruppen. Korrelationen er stærk hos patienter med LBP, mens korrelationen hos kontrolgruppen er svag (64). Predictive validity: Det har være antaget, at TUG kunne prædiktere fald hos ældre, men dette er ikke påvist ved undersøgelser (6;9;11;71). To undersøgelse beskriver prædiktionsværdien for fald (23;62), men undersøgelserne er retrospektive, og belyser således ikke prædiktion. Den prædiktive validitet for fald er således ikke fundet (72). I en prospektivt undersøgelse af 198 hjemmeboende ældre er det vist, at TUG kan prædikere ikke fald (71). Tre undersøgelser af hospitalsindlagte ældre viser, at TUG kan anvendes til prædiktion af boligtype og funktionsniveau efter udskrivelse (26;29;48). Hos ældre i beskyttede boliger er det vist, at difftug i kombination med andre undersøgelser kan være et væsentligt redskab til prædiktion af fald (37) (se afsnittet om andre udgaver af TUG). Prescriptive validity: TUG er ikke en diagnostisk test, og den preskriptive validitet er derfor ikke grundigt belyst. En undersøgelse af 413 hjemmeboende ældre viser dog, at såfremt TUG udføres på >12 sekunder bør yderligere undersøgelser af balance iværksættes (5). Et cutpoint på 12 sekunder bekræftes i en anden undersøgelse (30), mens en tredje undersøgelse viser et cutpoint på 10 sekunder (55) (alle undersøgelser er af hjemmeboende ældre). Construct validity: Det underliggende construct er, at TUG skal afsløre nedsat basismobilitet. Der er ikke fundet undersøgelser, der modsiger at TUG måler netop nedsat basismobilitet. Der er derimod fundet tydelige 7

8 korrelationer mellem TUG og flere andre test, der måler mobilitet hos målgrupper med kendt nedsat mobilitet. Ophavsmændene til TUG har vurderet at balance, ganghastighed og uafhængighed i ADL repræsenterede delelementer af den teoretiske begrebsramme bag TUG. De sammenlignede derfor resultater fra TUG med resultater fra Bergs Balanceskala, Barthels Indeks og ganghastighed, og fandt en god overensstemmelse mellem TUG og hver enkelt af de andre tests (55). Hos mennesker med nedsat funktionsevne er fundet god korrelation mellem TUG og andre måleredskaber til måling af funktionsevnetab, mens dette ikke er fundet hos friske kontrolgrupper, hvilket underbygger constructet. Der er fundet dårlig korrelation mellem TUG og måleredskaber, som inkluderer måling af håndfunktion eller sociale aspekter. Dette ville også være forventet, da TUG måler essentielle komponenter af funktionel uafhængighed ved basismobilitet, defineret som at kunne rejse og sætte sig, gå en kort afstand og vende. På baggrund af ovenstående må construct validity vurderes som god. Andre relevante oplysninger Responsivnes For ældre med tidligere fald og hos testpersoner med reumatoid artritis er der påvist effekt af træning ved en forbedret TUG (35;42;57). Det samme er vist for apopleksipatienter med moderat og høj ganghastighed, men ikke med apopleksipatienter med en ganghastighed <0,30 m/sek. (58). I en undersøgelse af træning til ældre med dårlig mobilitet har man heller ikke kunnet påvise effekt af træning på TUG, men der er tvivl om hvorvidt dette skyldes, at der ikke var træningseffekt, eller om TUG ikke er følsom nok til at registrere forandringer (43). Diskriminationsevne En undersøgelse viser, at TUG kan diskriminerer mellem forskellige grupper inddelt efter funktionsevne (p<0,0001 Kruskal Wallis test) (5), og kan diskriminerer fallers fra non-fallers (p<0,001 MANOVA) (62), (p<0,01 MANCOVA) (23). Referenceværdier Flere artikler beskriver referenceværdier af TUG for forskellige grupper af testpersoner. Her bliver alene referenceværdier for raske ældre gengivet. Er der brug for referenceværdier for enkeltdiagnoser henvises til litteraturlisten. Litteraturen giver et par eksempler referenceværdier (17;69), i nedenstående tabel er referenceværdier gengivet. Referenceværdier for hjemmeboende ældre (69) Uden gangstativ Med gangstativ Alder Gennemsnit (SD) Range Gennemsnit (SD) Range (n= 66) mænd 9,93 (1,40) 7,60-12,25 11,57 (1,31) 9,84-15,15 kvinder 10,15 (2,91) 5,94-22,97 14,19 (4,67) 7,46-27, (n=59) mænd 10,45 (1,85) 8,25-14,50 12,23 (1,88) 9,41-15,70 kvinder 10,37 (2,23) 6,89-16,47 14,27 (5,22) 7,00-33,

9 (n=50) mænd 10,48 (1,59) 8,44-13,82 11,82 (5,22) 9,18-16,81 kvinder 10,98 (2,68) 6,69-15,91 15,29 (5,08) 6,28-29,90 I en undersøgelse af 413 hjemmeboende ældre kvinder (65-85 år) fandt man en normalværdi 12 sekunder (5). Undersøgelsen konkluderer, at såfremt TUG gennemføres på mere end 12 sekunder bør balance og mobilitet undersøges nøjere (5), dette fund bekræftes af Podsiadlo og Jacobsen et al (30). For 10 raske ældre (70-84 år) er der fundet en gennemsnitlig TUG på 8,5 sek. (SD ej beskrevet) (55), andre har fundet gennemsnitlig TUG for 20 hjemmeboende ældre (65-86 år) på 13 sek. (SD 2,6) (66), mens en stor undersøgelse af 251 ældre (60-95 år) har vist en gennemsnitlig TUG på 15 (SD 6,5) i den sidste undersøgelse er inkluderet 31 testpersoner der anvendte ganghjælpemiddel (47). Alderens indflydelse på TUG er undersøgt, men der er ikke fundet forskel på hjemmeboende ældre (65-79 år) (69), se ovenstående link til tabel om referenceværdier. Forskelle i testprocedure Forskellige stole Det anbefales, at benytte en stol med sædehøjde mellem 44 og 47 cm og med armlæn (63) Der er foretaget en undersøgelse af stoletypens betydning for testens udfald; målgruppen var ældre med problemer i bevægeapparatet. Tidsforbruget ved TUG fra en lav stol (42 cm) er længere end ved TUG fra en stol med anbefalet højde (46 cm) (p<0,001 Wilcoxon) (63). Testpersonerne havde signifikant sværere og var mere usikre hvis stolen ikke havde armlæn (p<0,001 Wilcoxon) og enkelte kunne ikke gennemføre TUG fra en stol uden armlæn (63). Gangredskab Tider med og uden brug af gangredskab bør ikke sammenlignes. En undersøgelse viser, at brugen af gangstativ medfører statistisk signifikant længere gennemgangstid i forhold til gennemgangstid uden gangstativ (62;69). Det anbefales på den baggrund, at det altid noteres om testpersonen benytter gangredskab og i givet fald hvilket gangredskab der anvendes. Fodtøj Testpersoner bør anvende spadseresko til TUG; det er vist, at tidsforbruget ved TUG er større med højhælede sko og med bare fødder (3). Tidtagning Der er i litteraturen ikke enighed om hvorvidt tidtagningen starter på gå, eller i det øjeblik testpersonens bagdel løfter sig fra sædet. I originalartiklen er begyndelsestidspunktet ikke nøje beskrevet (55). Nogle undersøgelser starter tiden i det øjeblik testpersonens bagdel løfter sig fra sædet (18;36), nogle starter tiden på ordet start (go) (5;28;33;47;69), mens andre bruger andre tidtagningsmetoder (33;74). Oftest refereres der blot til originalartiklen, og tidtagningen beskrives ikke nærmere. Det ser ud som om flest undersøgere benytter tidtagning fra kommandoen gå, hvorfor det anbefales at bruge denne tidtagning. 9

10 Beskrivelse af kommando En enkelt undersøgelse angiver, at ordet go ikke er velvalgt, men anbefaler i stedet, at ordet start anvendes (46). I den danske oversættelse anvendes ordet parat-gå. Det anbefales at bruge den kommando. Antal tidtagningsperioder I originalartiklen beskrives, at testpersonerne afprøver banen en gang inden tidtagning (55). Derudover anvendes forskellige metoder et gennemsnit af to gennemgange (3), bedste gennemgang ud af tre gennemgange (5;46). Indtil andet er bevist anbefales at proceduren beskrevet i originalartiklen benyttes (en prøvegennemgang før personen testes) (55). Hvis målemetoden er udenlandsk, hvordan er den oversat? TUG er oversat efter internationale retningslinjer (28). Forskellige udgaver af Timed Up and Go Der er fundet fem forskellige udgaver af TUG. På er de forskellige udgaver gennemgået. Konklusion For ældre med forskellige former for funktionsnedsættelse er TUG et godt redskab til måling af basismobilitet. TUG er relevant for personer med et vist funktionsevnetab; men testpersonerne skal være i stand til uden personstøtte at kunne klare forflytninger og gang over korte distancer. Reliabilitet og validitet af TUG er belyst i mange undersøgelser, specielt hos ældre testpersoner. Såvel reliabilitet som validitet er generelt fundet god. TUG er valideret for mange diagnosegrupper og synes generelt relevant for personer med et vist funktionsevnetab. Som effektmål er TUG ikke anvendt i stor omfang, men der er fundet enkelte undersøgelser der understøtter anvendeligheden. For personer med vestibulær hypofunktion og for apopleksipatienter i det akutte stadie er validiteten beskrevet som begrænset, hvorfor yderligere undersøgelser anbefales før testen bruges til disse grupper. Til belysning af mobilitet og balance peger flere undersøgelser på TUG som en del af et testbatteri. Til vurdering af faldrisiko er TUG ikke fundet brugbar. For hjemmeboende ældre er det vist, at såfremt TUG > 12 sekunder bør balance og mobilitet undersøges nærmere. Der er udviklet forskellige udgaver af TUG, af disse synes difftug mest relevant, og kan i sammenhæng med andre redskaber benyttes til vurdering af faldrisiko. Generelt er TUG et godt redskab, der er let at anvende, hurtigt, og relevant til måling af basismobilitet. Såvel terapeuter som testpersoner finder TUG relevant. Litteratursøgning Der er september 2003 søgt litteratur på følgende: PubMed; søgeord: Timed Up and Go (53 hits); Timed Up & Go (110 hits); TUG (180 hits). CINAHL; søgeord: Timed Up and Go test (98 hits); TUG (78 hits); begge: limit instrumentation Cochrane; søgeord: Timed Up and Go (19 hits); TUG (13 hits). PEDro; søgeord: Timed Up and Go (2 hits); Timed Up & Go (7 hits); TUG (2 hits). AMED: Timed Up and Go (43 hits); Timed Up & Go (16 hits); TUG (30 hits). EMBASE: Timed Up and Go (96 hits); Timed Up & Go (96 hits); TUG (145 hits). Ved relevante artikler på engelsk eller skandinaviske sprog er abstract udvalgt. Til baggrund for denne vurdering er der benyttet 69 artikler og rapporter samt fem abstracts hvor det indenfor den 10

11 afsatte tidsramme ikke har været muligt at skaffe artikler (fremgår af litteraturlisten) (1-21;23-76). Abstracts er benyttet på særlige områder hvor oversigtsartikler har henvist hertil som væsentlige kilder. Litteraturliste (1) Det Nationale Indikatorprojekt, Hoftenære frakturer, Standarder, indikatorer og prognostiske faktorer. (2) Andersson C, Grooten W, Hellsten M, Kaping K, Mattsson E. Adults with cerebral palsy: walking ability after progressive strength training. Dev Med Child Neurol 2003; 45(4): (3) Arnadottir SA, Mercer VS. Effects of footwear on measurements of balance and gait in women between the ages of 65 and 93 years. Phys Ther 2000; 80(1): (4) Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ, Wood-Dauphinee SL. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil 1992; 73(11): (5) Bischoff HA, Stahelin HB, Monsch AU, Iversen MD, Weyh A, von Dechend M et al. Identifying a cut-off point for normal mobility: a comparison of the timed 'up and go' test in community-dwelling and institutionalised elderly women. Age Ageing 2003; 32(3): (6) Boulgarides LK, McGinty SM, Willett JA, Barnes CW. Use of clinical and impairmentbased tests to predict falls by community-dwelling older adults. Phys Ther 2003; 83(4): (7) Bourbonnais D, Bilodeau S, Lepage Y, Beaudoin N, Gravel D, Forget R. Effect of forcefeedback treatments in patients with chronic motor deficits after a stroke. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81(12): (8) Brown KE, Whitney SL, Wrisley DM, Furman JM. Physical therapy outcomes for persons with bilateral vestibular loss. Laryngoscope 2001; 111(10): (9) Bruckner, J. and Herge, E. A. Assessing the risk of falls in elders with mental retardation and developmental disabilities. Topics in Geriatric Rehabilitation 2003; 19(3): (Abstract). (10) Campbell F, Ashburn A, Thomas P, Amar K. An exploratory study of the consistency of balance control and the mobility of people with Parkinson's disease (PD) between medication doses. Clin Rehabil 2003; 17(3): (11) Chiu AY, Au-Yeung SS, Lo SK. A comparison of four functional tests in discriminating fallers from non-fallers in older people. Disabil Rehabil 2003; 25(1): (12) Condron JE, Hill KD. Reliability and validity of a dual-task force platform assessment of balance performance: effect of age, balance impairment, and cognitive task. J Am Geriatr Soc 2002; 50(1):

12 (13) Connelly DM, Vandervoort AA. Effects of detraining on knee extensor strength and functional mobility in a group of elderly women. J Orthop Sports Phys Ther 1997; 26(6): (14) Dite W, Temple VA. A clinical test of stepping and change of direction to identify multiple falling older adults. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2002; 83(11): (15) Eekhof JA, De Bock GH, Schaapveld K, Springer MP. Short report: functional mobility assessment at home. Timed up and go test using three different chairs. Can Fam Physician 2001; 47: (16) Fennessy PA, Anderson J. Is the timed "up and go" test in Parkinson's Disease a valid assessment for impaired mobility? Center for Clinical effectiveness, Southerne Health care Network, Australia. <[12] Edition> ed. <[16] City>.(Ref Type: Report) (17) Finch E, Brooks D, Stratford PW, Mayo NE. Physical Rehabilitation Outcome Measures. 2 ed. Canadian Physiotherapy Association, (18) Freter SH, Fruchter N. Relationship between timed 'up and go' and gait time in an elderly orthopaedic rehabilitation population. Clin Rehabil 2000; 14(1): (19) Geiger RA, Allen JB, O'Keefe J, Hicks RR. Balance and mobility following stroke: effects of physical therapy interventions with and without biofeedback/forceplate training. Phys Ther 2001; 81(4): (20) Gill-Body KM, Beninato M, Krebs DE. Relationship among balance impairments, functional performance, and disability in people with peripheral vestibular hypofunction. Phys Ther 2000; 80(8): (21) Gocha M, Chiarello LA, Lange BJ. Strength and functional mobility in children with acute lymphoblastic leukemia. Med Pediatr Oncol 2003; 40(4): (22) Guillemin F. Cross-cultural adaptation and validation of health status measures. Scandinavian Journal of Rheumatology 1995; 24(2): (23) Gunter KB, White KN, Hayes WC, Snow CM. Functional mobility discriminates nonfallers from one-time and frequent fallers. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55(11):M672- M676. (24) Habib Z, Westcott S, Valvano J. Assessment of balance abilities in Pakistani children: A cultural perspective. Pediatric Physical Therapy 1999; 11(2): (25) Hall SE, Williams JA, Senior JA, Goldswain PR, Criddle RA. Hip fracture outcomes: quality of life and functional status in older adults living in the community. Aust N Z J Med 2000; 30(3): (26) Hansen, K., Mahoney, J., and Palta, M. Risk factors for lack of recovery of ADL independence after hospital discharge. J Am.Geriatr Soc 1999; 47(3): (Abstract). 12

13 (27) Hinman RS, Bennell KL, Crossley KM, McConnell J. Immediate effects of adhesive tape on pain and disability in individuals with knee osteoarthritis. Rheumatology (Oxford) 2003; 42(7): (28) Holm B. Timed Up & Go. Fysioterapeuten (dansk) 2002; 4: (29) Ingemarsson AH, Frandin K, Mellstrom D, Moller M. Walking ability and activity level after hip fracture in the elderly--a follow-up. J Rehabil Med 2003; 35(2): (30) Jacobsen L, Christensen R, and Skovhede D. Reliabilitets- og validitets undersøgelse af Timed Up and Go. Nyt om forskning 2000; 2000(1):26. (Abstract). (31) Jaglal S, Lakhani Z, Schatzker J. Reliability, validity, and responsiveness of the lower extremity measure for patients with a hip fracture. J Bone Joint Surg Am 2000; 82-A(7): (32) Jensen J, Nyberg L, Gustafson Y, Lundin-Olsson L. Fall and injury prevention in residential care--effects in residents with higher and lower levels of cognition. J Am Geriatr Soc 2003; 51(5): (33) Kennedy D, Stratford PW, Pagura SM, Walsh M, Woodhouse LJ. Comparison of gender and group differences in self-report and physical performance measures in total hip and knee arthroplasty candidates. J Arthroplasty 2002; 17(1): (34) Kennedy N, Stokes E. Measuring and evaluating rheumatoid arthritis. BR J THER REHA- BIL 2002; 9(9): (35) Kennedy N. The effect of a period of rehabilitation in a rheumatic diseases unit. BR J THER REHABIL 2001; 8(1): (36) Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. Attention, frailty, and falls: the effect of a manual task on basic mobility. J Am Geriatr Soc 1998; 46(6): (37) Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. The Mobility Interaction Fall chart. Physiother Res Int 2000; 5(3): (38) MacKnight C, Rockwood K. The Sensibility of Bedside Tests of Balance and Mobility. J Can Geriatr Soc 2002; 5(3, 2002): (39) Malone M, Hill A, Smith G. Three-month follow up of patients discharged from a geriatric day hospital. Age Ageing 2002; 31(6): (40) Mathias S, Nayak US, Isaacs B. Balance in elderly patients: the "get-up and go" test. Arch Phys Med Rehabil 1986; 67(6): (41) Mayo NE, Wood-Dauphinee S, Cote R, Gayton D, Carlton J, Buttery J et al. There's no place like home : an evaluation of early supported discharge for stroke. Stroke 2000; 31(5):

14 (42) McMeeken J, Stillman B, Story I, Kent P, Smith J. The effects of knee extensor and flexor muscle training on the timed-up-and-go test in individuals with rheumatoid arthritis. Physiother Res Int 1999; 4(1): (43) McMurdo ME, Johnstone R. A randomized controlled trial of a home exercise programme for elderly people with poor mobility. Age Ageing 1995; 24(5): (44) McMurdo ME, Millar AM, Daly F. A randomized controlled trial of fall prevention strategies in old peoples' homes. Gerontology 2000; 46(2): (45) Miller WC, Deathe AB, Speechley M. Lower extremity prosthetic mobility: a comparison of 3 self-report scales. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82(10): (46) Morris S, Morris ME, Iansek R. Reliability of measurements obtained with the Timed "Up & Go" test in people with Parkinson disease. Phys Ther 2001; 81(2): (47) Newton RA. Balance screening of an inner city older adult population. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78(6): (48) Nikolaus, T., Bach, M., Oster, P., and Schlierf, G. Prospective value of self-report and performance-based tests of functional status for 18-month outcomes in elderly patients. Aging (Milano.) 1996; 8(4): (Abstract). (49) Nilsagård Y, Hammer A. "Timed Up and Go ett test i tiden". Nordisk Fysioterapi 2003; 7(3): (50) Noren AM, Bogren U, Bolin J, Stenstrom C. Balance assessment in patients with peripheral arthritis: applicability and reliability of some clinical assessments. Physiother Res Int 2001; 6(4): (51) Okumiya K, Matsubayashi K, Nakamura T, Fujisawa M, Osaki Y, Doi Y et al. The timed "up & go" test is a useful predictor of falls in community-dwelling older people. J Am Geriatr Soc 1998; 46(7): (52) Okumiya K, Matsubayashi K, Nakamura T, Fujisawa M, Osaki Y, Doi Y et al. The timed "Up & Go" test and manual button score are useful predictors of functional decline in basic and instrumental ADL in community-dwelling older people. J Am Geriatr Soc 1999; 47(4): (53) Ouellet D, Moffet H. Locomotor deficits before and two months after knee arthroplasty. Arthritis Rheum 2002; 47(5): (54) Pettersson AF, Engardt M, Wahlund LO. Activity level and balance in subjects with mild Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2002; 13(4): (55) Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991; 39(2):

15 (56) Rockwood K, Awalt E, Carver D, MacKnight C. Feasibility and measurement properties of the functional reach and the timed up and go tests in the Canadian study of health and aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55(2):M70-M73. (57) Rose DJ, Clark S. Can the control of bodily orientation be significantly improved in a group of older adults with a history of falls? J Am Geriatr Soc 2000; 48(3): (58) Salbach NM, Mayo NE, Higgins J, Ahmed S, Finch LE, Richards CL. Responsiveness and predictability of gait speed and other disability measures in acute stroke. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82(9): (59) Schenkman M, Scherer S, Riegger-Krugh C, Cutson TM. Measurement of impairments and functional limitations in older adults: Conceptual considerations and practical applications. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine 2002; 14(2): (60) Schoppen T, Boonstra A, Groothoff JW, de Vries J, Goeken LN, Eisma WH. The Timed "up and go" test: reliability and validity in persons with unilateral lower limb amputation. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80(7): (61) Schoppen T, Boonstra A, Groothoff JW, de Vries J, Goeken LN, Eisma WH. Physical, mental, and social predictors of functional outcome in unilateral lower-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84(6): (62) Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther 2000; 80(9): (63) Siggeirsdottir K, Jonsson BY, Jonsson H, Jr., Iwarsson S. The timed 'Up & Go' is dependent on chair type. Clin Rehabil 2002; 16(6): (64) Simmonds MJ, Olson SL, Jones S, Hussein T, Lee CE, Novy D et al. Psychometric characteristics and clinical usefulness of physical performance tests in patients with low back pain. Spine 1998; 23(22): (65) Socialstyrelsen, Sverige. Nationella riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur. (66) Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age- and gender-related test performance in community-dwelling elderly people: Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, and gait speeds. Phys Ther 2002; 82(2): (67) Stemmons M. Does a distracting environment influence clinical test scores for community dwellers over 65 years of age? J Geriatr Phys Ther 2002; 25(1): (68) Thomas VS, Hageman PA. A preliminary study on the reliability of physical performance measures in older day-care center clients with dementia. Int Psychogeriatr 2002; 14(1): (69) Thompson M, Medley A. Performance of community dwelling elderly on the timed Up and Go test. Phys Occup Ther Geriatr 1995; 13(3):

16 (70) Tornquist K, Lovgren M, Soderfeldt B. Sensitivity, specificity, and predictive value in Katz's and Barthel's ADL indices applied on patients in long term nursing care. Scand J Caring Sci 1990; 4(3): (71) Trueblood, P. R. Performance and impairment-based assessments among community dwelling elderly: sensitivity and specificity. Issues Aging 2001; 24(1):2-6. (Abstract). (72) VanSwearingen J. Predicting falls. Phys Ther 2001; 81(4): (73) VanSwearingen JM, Brach JS. Making geriatric assessment work: selecting useful measures. Phys Ther 2001; 81(6): (74) Walker C, Brouwer BJ, Culham EG. Use of visual feedback in retraining balance following acute stroke. Phys Ther 2000; 80(9): (75) Wall JC, Bell C, Campbell S, Davis J. The Timed Get-up-and-Go test revisited: measurement of the component tasks. J Rehabil Res Dev 2000; 37(1): (76) Whitney SL, Poole JL, Cass SP. A review of balance instruments for older adults. Am J Occup Ther 1998; 52(8):

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge UGESKR LÆGER 168/40 2. OKTOBER 2006 3437 Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge OVERSIGTSARTIKEL Cand.scient.san. Jette Ammentorp, professor Jan

Læs mere

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger VIDENSKAB 647 European Valproate Mania Study Group. J Clin Psychopharmacol 2000;20:195-203. 20. Smith LA, Cornelius V, Warnock A et al. Acute bipolar mania: a systematic review and meta-analysis of co-therapy

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv?

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Helle Lindgaard Center for Rusmiddelforskning INDLEDNING Igennem de senere år er man indenfor forskning omkring alkoholmisbrug blevet

Læs mere

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse Titel Søgeord Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Total Hoftealloplastik. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Total Hoftealloplastik. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi Total Hoftealloplastik Referenceprogram Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi November 2006 Indholdsfortegnelse Grad af Evidens og styrke af anbefalinger 3 Kapitel

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

at hjemmetræning af apopleksipatienter

at hjemmetræning af apopleksipatienter fagligt Af Anja Skerris og Pia Kjær, projektergoterapeuter. Ann Østergaard, projektsygeplejerske. Christina Skou, projektfysioterapeut. Hjemmetræning til apopleksipatienter gør en forskel Tværfaglig og

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Den gode indflytning

Den gode indflytning 1 Den gode indflytning Udvikling og afprøvning af velkomstpakke til styrkelse af samarbejdet mellem beboer, pårørende og plejepersonale på Plejecentret Hørgården Udarbejdet af Ergoterapeut, MSc Annette

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Mini Nutritional Assessment MNA

Vejledning i udfyldelse af Mini Nutritional Assessment MNA Vejledning i udfyldelse af Mini Nutritional Assessment MNA Mini Nutritional Assessment (MNA ) MNA er et screenings- og vurderingsværktøj, der kan bruges til identificering af ældre patienter, som er i

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere