Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m 2 i den østlige del af Holtug. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en bebyggelse med tre helårsboliger med et vist helhedspræg, som er tilpasset byggestilen i Holtug. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & iljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik og iljø, Hovedgaden 46 i Hårlev, på kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik og iljø i Stevns Kommune.

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE 4 Lokalplanens område, baggrund og formål 4 Lokalplanområdets omgivelser 4 Lokalplanens indhold 5 Anvendelse 5 Bebyggelse 5 Trafik 5 Landskab og beplantning 5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5 Regionplan 5 Kommuneplanlægning 5 Bevaring 6 Boliger og anden bebyggelse 6 Erhverv 6 Eksisterende lokalplaner 7 ANDEN LOVGIVNING 7 useumsloven 7 iljøforhold/lokal Agenda 21 7 Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse 8 Spildevandsplan 8 Jordforurening 8 iljøvurdering 8 Servitutter 9 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 16 idlertidige retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet 1 Kortbilag 2 Udstykning 2 Bilag 3 Planteliste 3 Bilag 4 iljøscreening 4 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala 9 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 3 af 17

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område, baggrund og formål Lokalplan nr. 109 omfatter et areal på 2.155m 2 på matr. nr. 59b Holtug by, Holtug, se Kortbilag 1. Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Holtug, syd for Holtug Linievej. Holtug er afgrænset i PLAN 21 06, Stevns Kommuneplan Formålet med Lokalplan nr. 109 er at muliggøre en mindre bebyggelse og at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk, både indbyrdes og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier og til den byggestil, der er fremherskende i området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet afgrænses mod øst, vest og nord af bebyggelse i Holtug og mod syd af åbent land. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 4 af 17

5 Lokalplanens indhold Anvendelse Anvendelsen fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), i form af åben lav bebyggelse. Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde tillades mindre erhverv, som kan indpasses i forhold til omgivelserne og ikke medfører ulemper for de omboende. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 (BR 2008). Bebyggelsen skal opføres med høj rejsning, så tagetagen kan udnyttes Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan, som fastsættes af bygningsmyndigheden. Trafik Området trafikbetjenes fra Holtug Linievej. Der udlægges en adgangsvej som privat fællesvej. Landskab og beplantning Grænsen mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Der skal derfor etableres et levende hegn langs lokalplanområdets sydside af egnskarakteristiske arter - løvfældende træer og buske. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Amternes regionplaner fra 2005 danner sammen med Fingerplan 2007 rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med Storstrøms Amts Regionplan 2005 og Fingerplanen Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område 4 B4, Holtug. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan har det været nødvendigt at ændre plangrundlaget ved Kommuneplantillæg nr. 16, hvorved det er gjort muligt at udarbejde en lokalplan, der ikke er gældende for hele Holtug, samtidig med, at det er blevet muligt at udstykke grunde på (mindst) 700m 2 ved lokalplanplanlægning. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 5 af 17

6 For de større, afgrænsede landsbyer (heriblandt Holtug) gælder følgende generelle rammer: Bevaring Landsbyernes miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse. Dog uden at forhindre, at der kan ske en naturlig og nødvendig fornyelse. De kvaliteter, der skal bevares, drejer sig om det samlede miljø, enkelthuse, beplantning, vejforløb og gadejord. Boliger og anden bebyggelse Der forudsættes et begrænset boligbyggeri i landsbyerne som afrunding eller udfyldning. For Sigerslev og Lunds vedkommende kan etablering af nye udstykninger til bebyggelse og anlæg kun ske ved lokalplanlægning. Erhverv indre erhverv skal have mulighed for etablering i landsbyerne. Rammebestemmelser for område 4 B4 Holtug. Ændringer gennemført ved Kommuneplantillæg nr. 16 er anført med fed skrift. 1. Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål, offentlige formål, samt til jordbrugsformål og andre mindre erhvervsformål. Butikker, servicevirksomheder, institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området. Overflødiggjorte og tomme bygninger i landsbyerne kan på vilkår af, at landsby- karakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. 2. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må, for hver enkelt ejendom, ikke overstige 30. Ny bebyggelse må som hovedregel ikke opføres med mere end 1½ etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5m. Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde. 3a. Udstykning Udstykning af ejendomme til åben-lav boligbebyggelse må ikke foretages med mindre grundstørrelse end 1.000m 2. 3b. Bebyggelsens fremtræden Landsbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse således: at eksisterende bebyggelse opført før 1940 ved restaurering, ombygning og vedligeholdelse skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige stil og arkitektur for at sikre den bygningskulturelle arv og karakter, at ny bebyggelse samt om- og tilbygning får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Undtaget herfra er dog istandsættelse af og ny bebyggelse til landbrugets avls- og driftsbygninger, med mindre der er særlige begrundelser herfor, så som bevaringsinteresser, som er knyttet til landbrugsbebyggelsen og nærmeste tilliggende arealer i landsbyen. 4. Friarealer og stier Fælles friarealer såsom gadekær, branddamme, græsarealer, stier, fortove, og lign. skal registreres, fastholdes, plejes og være tilgængelige. Friarealer mod vej - private som offentlige - skal søges friholdt for oplagring. Karakterfuld beplantning skal søges fastholdt. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 6 af 17

7 5. LOKALPLAN a. En bevarende lokalplan skal omfatte hele landsbyen og indeholde en registrering af eksisterende forhold, samt bestemmelser til sikring af bystrukturen, bevaringsværdig bebyggelse samt bevaring og pleje af gadejord, majstang, fællesarealer, gadekær, og værdifuld bevoksning. Det kommende kommuneatlas kortlægning af bevaringsværdig bebyggelse mv. skal indarbejdes i lokalplanen og evt. udbygges. b. En lokalplan, der omfatter hele Holtug, skal indeholde retningslinier for regulering af trafikken, med henblik på at forbedre forhold for cyklister og fodgængere. c. En lokalplan kan fastlægge gang- og cykelstiers indføring i landsbyen. 6. Særlige muligheder i en lokalplan En lokalplan kan, uanset bestemmelser i pkt. 1,2 og 3(a og b) muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse og anden ydre fremtræden for bebyggelse end nævnt i pkt. 1 og 3, såfremt landsbykarakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, at der i dele af området kan indrettes eller opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på indtil 35 for hver enkelt ejendom, og at der kan udstykkes grunde ned til en størrelse på mindst 700m Zoneforhold Området skal fortsat have zonestatus som landzone. 8. Øvrige zoneforhold Området er beliggende i kystnærhedszonen. 9. Gældende lokalplaner En del af område 4 B4 er omfattet af Lokalplan nr. 35. Eksisterende lokalplaner I Holtug findes lokalplanerne 35 og 109. ANDEN LOVGIVNING useumsloven I henhold til useumsloven kan eventuelle arkæologiske levn, som fremkommer i forbindelse med jordarbejder og byggeri, kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Bygherre kan anmode useerne i Vordingborg, eller useerne i Vordingborg kan beslutte at foretage nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. iljøforhold/lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 7 af 17

8 Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Holtug Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Spildevandsplan Området separatkloakeres og tilsluttes det offentlige kloakledningsnet gælder både spildevand fra bygninger og regn- og overfladevand fra bygninger, veje og øvrige befæstede arealer. Oplandet er omfattet af gældende spildevandsplan. Jordforurening Hvis der påtræffes forurenet jord under gravearbejde el. lign. skal forureningen straks anmeldes til kommunen og gravearbejdet indstilles. Det skal sikres at de øverste 50cm er ren jord når ejendommen benyttes til følsom arealanvendelse som f.eks. bolig. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Flytning af jord fra forurenede eller områdeklassificerede områder kræver analyser af jorden. iljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 4 L1 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Holtug Vandværk, Holtug Borgerforening og iljøcenter Roskilde. Der er ikke modtaget bemærkninger. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 8 af 17

9 Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet. atr. nr. 59b Holtug By, Holtug: Hæftelser Der findes ingen hæftelser på ejendommen Byrder Der findes ingen byrder på ejendommen Øvrige oplysninger Aktnr.: S B Holtug By, Holtug App.dato: Areal(m2): 2156 Vej(m2): 0 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 9 af 17

10 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplan nr. 109, Holtug Vænge, Holtug I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål 1 Formålet med lokalplanen er: 2 At danne rammerne for en ny boligbebyggelse på matr. nr. 59b Holtug By, Holtug, og sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk både indbyrdes, og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og 2 og omfatter matr. nr. 59b Holtug by og sogn, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 5. maj Lokalplanområdet ligger i landzone. 3. Områdets anvendelse 1 Anvendelsen fastlægges til boligformål(helårsbeboelse) i form af åben lav bebyggelse. 2 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o.lign. til områdets forsyning. Bygningen må max. udgøre 10m 2 og ikke være højere end 2m over terræn. Grundstørrelsen skal begrænses mest muligt. Udformning, materialevalg og placering skal godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og iljø. 3 Inden for lokalplanområdet må med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse i hvert enkelt tilfælde - udøves erhverv, som er foreneligt med områdets karakter af boligområde, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets anvendelse eller medfører ulempe for de omboende. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 10 af 17

11 4. Områdets udstykning 1 Inden for lokalplanafgrænsningen skal området udstykkes i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste udstykningsplan i parceller à mindst 700m 2. 2 Området må ikke udstykkes yderligere. 5. Bebyggelsens omfang og placering 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 (BR 2008). 2 Husene skal orienteres syd-nord eller øst-vest. 3 For udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må bygningshøjden i skel ikke overstige 2,5m. 4 Stuegulvets overkant må ikke ligge højere end 50cm over niveauplan for hver enkelt boligenhed. 5 Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5m skal godkendes af bygningsmyndigheden. 6 Bebyggelsen skal have et helhedspræg og derfor formmæssigt være ensartet og i store træk med ensartet taghældning, se herunder: Proportionsprincip 7 Bebyggelsen skal opføres som 1½ planshuse. 8 Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan. 9 Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 11 af 17

12 10 Bygninger må ikke gives en større husdybde end 8,0m. Husene skal bygges med facadelængde ikke mindre end husdybden x 1,5 (længehus). Der kan opføres vinkeltilbygning i overensstemmelse med principskitsen vist herunder. Vinkelbygning skal placeres mindst 30cm fra gavl hovedhus. 11 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 o og 50 o. Taghøjden må max. være 1,5 gange facadehøjden. 12 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage (symmetrisk tværsnit). 13 Der må ikke udføres afvalmede tage. 14 Ved mindre bygninger med husdybde på max. 4m på f.eks. skure og udhuse eller tilbygninger på under 10m 2 kan anvendes hældning ned til 15 o. Det forudsættes, at tilbygningen gives et fremspring på under 2,8m fra hovedhusets ydervæg, og at tilbygningens vægge trækkes mindst 0,5m tilbage fra hovedhusets hjørner. Taget på en tilbygning må ikke overstige en højde på 4m fra terræn. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 1 Al bebyggelse skal ved udformning og materiale- og farvevalg tilpasses til den omkringliggende bebyggelse. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 12 af 17

13 2 Således skal også tilbygning og ombygning tilpasses til eks. bygning. 3 Ny bebyggelse samt om- eller tilbygninger skal tillige tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til bygningsform, proportionering af facader, materialer og farver, og må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse. Gode proportioner skal tilvejebringes hvad angår forholdet mellem facade og tag, vinduers størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden. 4 Tage skal dækkes med vingetegl i røde, grå eller sorte nuancer, strå, røde, grå eller sorte cementtagsten i vingefacon, skifer eller eternitskifer, medmindre andet godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke anvendes bølgeeternit eller metalpladetag. Vindskedesten må ikke anvendes. Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tegl/tagsten, og teglstenslignende stålplader må ikke anvendes, dog undtaget glas til væksthuse, overdækkede terrasser, vinterhaver, udestuer, indgangspartier, solfangere og lign. indre tage på udhuse, skure, mv. kan dog have beklædninger af zink eller kobber, tagpap samlet på trekantlister eller galvaniserede stålplader (pandeplader). Tagudhæng må ikke overstige 0,4m ekskl. tagrende. På ejendomme med stråtag dog 0,6m. Stråtag kan afsluttes med sternbræt. 5 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer og farver, som er tilpasset omgivelserne og husets formsprog. Boligers ydermure skal fremstå i blank mur eller som pudset, vandskuret eller berappet filtset mur behandlet med hvid, gul eller rød kalkfarve eller mat silikatmaling. I farvevalg skal søges beherskelse ved brug af lette kulører, der ikke virker skrigende og pågående (se farveskala, Bilag 5). Facader af letbeton eller mineralulds-facadebatts vil kunne anvendes, men skal i givet fald filtses eller pudses og males eller kalkes. indre bygningsdele kan udføres i andre materialer, f.eks. træ eller metal. 6 Farver skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. En bygningskrop skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7 Vinduer og glasdøre skal fremstå som huller i facademurværk. Dette gælder ikke udestuer, væksthuse, vinterhaver, overdækkede terrasser og lign. Såfremt termoruder anvendes i sprossedelte vinduer, må bredden af den synlige sprosse ikke være større end 24mm. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 13 af 17

14 Der må ikke anvendes vinduer i plast. 8 Ovenlysvinduer og/eller kviste skal udføres i begrænset størrelse og aldrig med større bredde og højde end stueetagens vinduer, med tagform med symmetriske tagflader, der har hældning og tagdækning som hovedhuset, eller med fladere hældning eller buetag med metalbeklædning, eller med tag med ensidigt fald fra tagryg til tagfod på kvist (taskekvist). 9 Såfremt sidebeklædning på kvistsiderne/flunkerne udføres af træ, skal beklædningen være lodret. I stråtag skal kviste udføres med halvrundt tag som en naturlig del af stråtaget, og vinduer udformes, så karme følger tagets krumning. 10 Døre, vinduer og lign. mindre bygningsdele skal fremstå malede enten med almindelig oliemaling eller tilsvarende maling, eller med dækkende træimprægneringsmiddel, eller med indfarvning fra producent. 11 Gavltrekanter skal enten udføres som facaderne, eller med træbeklædning. Bræddebeklædning skal udføres som lodret beklædning 1 på 2, der afsluttes med vandret vandnæse forneden. Andre beklædninger kan anvendes, men skal være afstemt med facadernes karakter. Hvis andre materialer anvendes, skal disse godkendes af Kommunalbestyrelsen. Farven skal harmonere med resten af huset. Beklædning males i sort eller mørk brun eller mørke, dæmpede jordfarver som rødbrun og grøn umbra.(se farveskala, Bilag 5). 13 Ønskes en tagflade eventuelt udført til energibesparende foranstaltninger (solfangere og lignende) skal Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. 14 Permanent skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvor der er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed. 7. Ubebyggede arealer 1 Ubebyggede arealer skal anlægges og vedligeholdes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 2 Ubebyggede byggegrunde skal minimum 2 gange årligt klippes ifølge regler for vedligeholdelse af vedvarende brakjord. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 14 af 17

15 3 Hegn mod nabo og vej skal etableres som hækbeplantning og gives en maks. højde på 1,80meter. I det levende hegn må opsættes et dyrehegn i en højde på maksimalt 1,4m. 4 Hegn mellem naboer skal plantes i skel. Hegn mod vej og naboer uden for lokalplanområdet skal plantes mindst 50cm fra skel. Udgifterne til hegning afholdes af grundejerne. 5 Der må ikke opsættes hegn mellem de to koteletben, indkørslerne til de to sydligste grunde, se Bilag 2. 6 Der må ikke forefindes oplag, der kan være grundvandstruende. 7 Den skarpe grænse mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Plantebælte mod syd etableres i forbindelse med byggemodningen. 8 Beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod det åbne land skal bestå af de for området karakteristiske løvfældende træer og buske, se bilag 3. 9 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer og lign. må ikke finde sted. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold 1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Holtug Linievej via ny, privat fællesvej. 2 Detailprojekt for den private fællesvej inklusive evt. belysning skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed i henhold til Privatvejsloven før anlæg og ibrugtagen af denne. 3 Der skal etableres min. 2 p-pladser på egen grund. 9. Tekniske anlæg 1 El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. 2 Fritstående antennemaster må ikke etableres, ligesom der ikke på bygninger må opsættes større antenneanlæg end almindelige radio- og TV-antenner. 3 Parabolantenner skal placeres under tagniveau. 4 Der kan opsættes mindre digitale antenner efter tilladelse fra Teknik og iljø. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 15 af 17

16 10. Grundejerforening 1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet, hvor ejere af grunde inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, samt evt. øvrige fællesarealer og anlæg. 11. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 1 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal useerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 2 Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Holtug Vandværk og det offentlige kloaksystem. 3 Inden ny bebyggelse tages i brug, skal beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod syd være etableret. 12. Lokalplan og byplanvedtægt Der findes ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 13. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 14. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. ere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. idlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 16 af 17

17 det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 6. juli Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 109 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 25. juni Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 17 af 17

18 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

19 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 2 Udstykning

20 Lokalplan nr. 109 Bilag 3 Planteliste

21 Bilag 4 Checkliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 109 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 X Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde X væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed X. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv X Planteliv X Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X

22 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Befolkningen Sundhedstilstand X Svage grupper X Friluftsliv/rekreative interesser X Indendørs støj- og vibrationspåvirkning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi X Geologiske særpræg X Jordforurening x an skal være opmærksom på 72b i JFL om dokumentation af de øverste 50 cm er rene Risiko for jordforurening x Jordhåndtering/flytning x

23 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder X Regnvand kan afledes til eksisterende regnvandsledning med videre udløb i Kulstirenden. Det skal vurderes om der er behov for forsinkelse af regnvandet. Udledning af spildevand X Lokalplanområdet er omfattet af den nuværende spildevandsplan. SSSpildevandet afledes til Store Heddinge Renseanlæg Grundvandsforhold X Særlige drikkevandsinteresser, dog i udkanten af området. Der er ca. 25 m lerdæklag. Beliggende ca. 400 m fra Holtug Vandværks boring. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) x Ringe risiko pga. god beskyttelse. x eget begrænset emissioner i anlægs- og byggefasen. Emissioner fra trafik til og fra x Stigningen i emissioner må betragtes som værende begrænset. området Støj Støj X I forbindelse med etablering af boliger, vil der formentligt være en støjpåvirkning. Vibrationer X Der kan der måske forekomme lidt vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning X Trafikbelastningen må kun forventes at stige minimalt Støj x Støjbelastningen forventes kun at stige minimalt.

24 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Energiforbrug X Sikkerhed X Risiko for ulykker X Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet x Kulturarv Kulturhistoriske værdier X Kirker X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Areal overgår fra landsbrugsjord til bebygget område Energiforbrug X Der vil ske en stigning i energiforbruget. Vandforbrug X Vandforbruget øges det vurderes, at Holtug Vandværk kan levere Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmde X stoffer Affald, genanvendelse X Øget mængde affald skal håndteres. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk X

25 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Lys og/eller reflektioner X Æstetisk udtryk X Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirk- X ning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Et øget indbyggertal i landsbyen, vil medføre en positiv effekt på landsbyen. Påvirkning af erhvervsliv X Øget omsætning i detailvare samt øget arbejdskraft i lokalområdet. Stevns Kommune

26 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala Farver for murværk (udvendige bygningssider, mure, skure, udhuse og lign) angives med Farver for døre og vinduer angives med D/V Farver for gavle angives med G G V/D G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D V/D V/D Den klassiske jordfarveskala er udarbejdet af Raadvadcentret og kan findes på side 51 i Socialministeriets publikation af 2006; Bevaringsværdige bygninger. Farvekort kan købes i Bygningskulturelt Råds boghandel, Borgergade 111, 1300 København K,

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere