Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m 2 i den østlige del af Holtug. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en bebyggelse med tre helårsboliger med et vist helhedspræg, som er tilpasset byggestilen i Holtug. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & iljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik og iljø, Hovedgaden 46 i Hårlev, på kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik og iljø i Stevns Kommune.

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE 4 Lokalplanens område, baggrund og formål 4 Lokalplanområdets omgivelser 4 Lokalplanens indhold 5 Anvendelse 5 Bebyggelse 5 Trafik 5 Landskab og beplantning 5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5 Regionplan 5 Kommuneplanlægning 5 Bevaring 6 Boliger og anden bebyggelse 6 Erhverv 6 Eksisterende lokalplaner 7 ANDEN LOVGIVNING 7 useumsloven 7 iljøforhold/lokal Agenda 21 7 Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse 8 Spildevandsplan 8 Jordforurening 8 iljøvurdering 8 Servitutter 9 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 16 idlertidige retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet 1 Kortbilag 2 Udstykning 2 Bilag 3 Planteliste 3 Bilag 4 iljøscreening 4 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala 9 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 3 af 17

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område, baggrund og formål Lokalplan nr. 109 omfatter et areal på 2.155m 2 på matr. nr. 59b Holtug by, Holtug, se Kortbilag 1. Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Holtug, syd for Holtug Linievej. Holtug er afgrænset i PLAN 21 06, Stevns Kommuneplan Formålet med Lokalplan nr. 109 er at muliggøre en mindre bebyggelse og at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk, både indbyrdes og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier og til den byggestil, der er fremherskende i området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet afgrænses mod øst, vest og nord af bebyggelse i Holtug og mod syd af åbent land. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 4 af 17

5 Lokalplanens indhold Anvendelse Anvendelsen fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), i form af åben lav bebyggelse. Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde tillades mindre erhverv, som kan indpasses i forhold til omgivelserne og ikke medfører ulemper for de omboende. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 (BR 2008). Bebyggelsen skal opføres med høj rejsning, så tagetagen kan udnyttes Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan, som fastsættes af bygningsmyndigheden. Trafik Området trafikbetjenes fra Holtug Linievej. Der udlægges en adgangsvej som privat fællesvej. Landskab og beplantning Grænsen mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Der skal derfor etableres et levende hegn langs lokalplanområdets sydside af egnskarakteristiske arter - løvfældende træer og buske. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Amternes regionplaner fra 2005 danner sammen med Fingerplan 2007 rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med Storstrøms Amts Regionplan 2005 og Fingerplanen Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område 4 B4, Holtug. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan har det været nødvendigt at ændre plangrundlaget ved Kommuneplantillæg nr. 16, hvorved det er gjort muligt at udarbejde en lokalplan, der ikke er gældende for hele Holtug, samtidig med, at det er blevet muligt at udstykke grunde på (mindst) 700m 2 ved lokalplanplanlægning. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 5 af 17

6 For de større, afgrænsede landsbyer (heriblandt Holtug) gælder følgende generelle rammer: Bevaring Landsbyernes miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse. Dog uden at forhindre, at der kan ske en naturlig og nødvendig fornyelse. De kvaliteter, der skal bevares, drejer sig om det samlede miljø, enkelthuse, beplantning, vejforløb og gadejord. Boliger og anden bebyggelse Der forudsættes et begrænset boligbyggeri i landsbyerne som afrunding eller udfyldning. For Sigerslev og Lunds vedkommende kan etablering af nye udstykninger til bebyggelse og anlæg kun ske ved lokalplanlægning. Erhverv indre erhverv skal have mulighed for etablering i landsbyerne. Rammebestemmelser for område 4 B4 Holtug. Ændringer gennemført ved Kommuneplantillæg nr. 16 er anført med fed skrift. 1. Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål, offentlige formål, samt til jordbrugsformål og andre mindre erhvervsformål. Butikker, servicevirksomheder, institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området. Overflødiggjorte og tomme bygninger i landsbyerne kan på vilkår af, at landsby- karakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. 2. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må, for hver enkelt ejendom, ikke overstige 30. Ny bebyggelse må som hovedregel ikke opføres med mere end 1½ etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5m. Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde. 3a. Udstykning Udstykning af ejendomme til åben-lav boligbebyggelse må ikke foretages med mindre grundstørrelse end 1.000m 2. 3b. Bebyggelsens fremtræden Landsbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse således: at eksisterende bebyggelse opført før 1940 ved restaurering, ombygning og vedligeholdelse skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige stil og arkitektur for at sikre den bygningskulturelle arv og karakter, at ny bebyggelse samt om- og tilbygning får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Undtaget herfra er dog istandsættelse af og ny bebyggelse til landbrugets avls- og driftsbygninger, med mindre der er særlige begrundelser herfor, så som bevaringsinteresser, som er knyttet til landbrugsbebyggelsen og nærmeste tilliggende arealer i landsbyen. 4. Friarealer og stier Fælles friarealer såsom gadekær, branddamme, græsarealer, stier, fortove, og lign. skal registreres, fastholdes, plejes og være tilgængelige. Friarealer mod vej - private som offentlige - skal søges friholdt for oplagring. Karakterfuld beplantning skal søges fastholdt. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 6 af 17

7 5. LOKALPLAN a. En bevarende lokalplan skal omfatte hele landsbyen og indeholde en registrering af eksisterende forhold, samt bestemmelser til sikring af bystrukturen, bevaringsværdig bebyggelse samt bevaring og pleje af gadejord, majstang, fællesarealer, gadekær, og værdifuld bevoksning. Det kommende kommuneatlas kortlægning af bevaringsværdig bebyggelse mv. skal indarbejdes i lokalplanen og evt. udbygges. b. En lokalplan, der omfatter hele Holtug, skal indeholde retningslinier for regulering af trafikken, med henblik på at forbedre forhold for cyklister og fodgængere. c. En lokalplan kan fastlægge gang- og cykelstiers indføring i landsbyen. 6. Særlige muligheder i en lokalplan En lokalplan kan, uanset bestemmelser i pkt. 1,2 og 3(a og b) muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse og anden ydre fremtræden for bebyggelse end nævnt i pkt. 1 og 3, såfremt landsbykarakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, at der i dele af området kan indrettes eller opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på indtil 35 for hver enkelt ejendom, og at der kan udstykkes grunde ned til en størrelse på mindst 700m Zoneforhold Området skal fortsat have zonestatus som landzone. 8. Øvrige zoneforhold Området er beliggende i kystnærhedszonen. 9. Gældende lokalplaner En del af område 4 B4 er omfattet af Lokalplan nr. 35. Eksisterende lokalplaner I Holtug findes lokalplanerne 35 og 109. ANDEN LOVGIVNING useumsloven I henhold til useumsloven kan eventuelle arkæologiske levn, som fremkommer i forbindelse med jordarbejder og byggeri, kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Bygherre kan anmode useerne i Vordingborg, eller useerne i Vordingborg kan beslutte at foretage nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. iljøforhold/lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 7 af 17

8 Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Holtug Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Spildevandsplan Området separatkloakeres og tilsluttes det offentlige kloakledningsnet gælder både spildevand fra bygninger og regn- og overfladevand fra bygninger, veje og øvrige befæstede arealer. Oplandet er omfattet af gældende spildevandsplan. Jordforurening Hvis der påtræffes forurenet jord under gravearbejde el. lign. skal forureningen straks anmeldes til kommunen og gravearbejdet indstilles. Det skal sikres at de øverste 50cm er ren jord når ejendommen benyttes til følsom arealanvendelse som f.eks. bolig. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Flytning af jord fra forurenede eller områdeklassificerede områder kræver analyser af jorden. iljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 4 L1 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Holtug Vandværk, Holtug Borgerforening og iljøcenter Roskilde. Der er ikke modtaget bemærkninger. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 8 af 17

9 Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet. atr. nr. 59b Holtug By, Holtug: Hæftelser Der findes ingen hæftelser på ejendommen Byrder Der findes ingen byrder på ejendommen Øvrige oplysninger Aktnr.: S B Holtug By, Holtug App.dato: Areal(m2): 2156 Vej(m2): 0 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 9 af 17

10 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplan nr. 109, Holtug Vænge, Holtug I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål 1 Formålet med lokalplanen er: 2 At danne rammerne for en ny boligbebyggelse på matr. nr. 59b Holtug By, Holtug, og sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk både indbyrdes, og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og 2 og omfatter matr. nr. 59b Holtug by og sogn, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 5. maj Lokalplanområdet ligger i landzone. 3. Områdets anvendelse 1 Anvendelsen fastlægges til boligformål(helårsbeboelse) i form af åben lav bebyggelse. 2 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o.lign. til områdets forsyning. Bygningen må max. udgøre 10m 2 og ikke være højere end 2m over terræn. Grundstørrelsen skal begrænses mest muligt. Udformning, materialevalg og placering skal godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og iljø. 3 Inden for lokalplanområdet må med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse i hvert enkelt tilfælde - udøves erhverv, som er foreneligt med områdets karakter af boligområde, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets anvendelse eller medfører ulempe for de omboende. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 10 af 17

11 4. Områdets udstykning 1 Inden for lokalplanafgrænsningen skal området udstykkes i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste udstykningsplan i parceller à mindst 700m 2. 2 Området må ikke udstykkes yderligere. 5. Bebyggelsens omfang og placering 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 (BR 2008). 2 Husene skal orienteres syd-nord eller øst-vest. 3 For udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må bygningshøjden i skel ikke overstige 2,5m. 4 Stuegulvets overkant må ikke ligge højere end 50cm over niveauplan for hver enkelt boligenhed. 5 Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5m skal godkendes af bygningsmyndigheden. 6 Bebyggelsen skal have et helhedspræg og derfor formmæssigt være ensartet og i store træk med ensartet taghældning, se herunder: Proportionsprincip 7 Bebyggelsen skal opføres som 1½ planshuse. 8 Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan. 9 Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 11 af 17

12 10 Bygninger må ikke gives en større husdybde end 8,0m. Husene skal bygges med facadelængde ikke mindre end husdybden x 1,5 (længehus). Der kan opføres vinkeltilbygning i overensstemmelse med principskitsen vist herunder. Vinkelbygning skal placeres mindst 30cm fra gavl hovedhus. 11 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 o og 50 o. Taghøjden må max. være 1,5 gange facadehøjden. 12 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage (symmetrisk tværsnit). 13 Der må ikke udføres afvalmede tage. 14 Ved mindre bygninger med husdybde på max. 4m på f.eks. skure og udhuse eller tilbygninger på under 10m 2 kan anvendes hældning ned til 15 o. Det forudsættes, at tilbygningen gives et fremspring på under 2,8m fra hovedhusets ydervæg, og at tilbygningens vægge trækkes mindst 0,5m tilbage fra hovedhusets hjørner. Taget på en tilbygning må ikke overstige en højde på 4m fra terræn. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 1 Al bebyggelse skal ved udformning og materiale- og farvevalg tilpasses til den omkringliggende bebyggelse. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 12 af 17

13 2 Således skal også tilbygning og ombygning tilpasses til eks. bygning. 3 Ny bebyggelse samt om- eller tilbygninger skal tillige tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til bygningsform, proportionering af facader, materialer og farver, og må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse. Gode proportioner skal tilvejebringes hvad angår forholdet mellem facade og tag, vinduers størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden. 4 Tage skal dækkes med vingetegl i røde, grå eller sorte nuancer, strå, røde, grå eller sorte cementtagsten i vingefacon, skifer eller eternitskifer, medmindre andet godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke anvendes bølgeeternit eller metalpladetag. Vindskedesten må ikke anvendes. Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tegl/tagsten, og teglstenslignende stålplader må ikke anvendes, dog undtaget glas til væksthuse, overdækkede terrasser, vinterhaver, udestuer, indgangspartier, solfangere og lign. indre tage på udhuse, skure, mv. kan dog have beklædninger af zink eller kobber, tagpap samlet på trekantlister eller galvaniserede stålplader (pandeplader). Tagudhæng må ikke overstige 0,4m ekskl. tagrende. På ejendomme med stråtag dog 0,6m. Stråtag kan afsluttes med sternbræt. 5 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer og farver, som er tilpasset omgivelserne og husets formsprog. Boligers ydermure skal fremstå i blank mur eller som pudset, vandskuret eller berappet filtset mur behandlet med hvid, gul eller rød kalkfarve eller mat silikatmaling. I farvevalg skal søges beherskelse ved brug af lette kulører, der ikke virker skrigende og pågående (se farveskala, Bilag 5). Facader af letbeton eller mineralulds-facadebatts vil kunne anvendes, men skal i givet fald filtses eller pudses og males eller kalkes. indre bygningsdele kan udføres i andre materialer, f.eks. træ eller metal. 6 Farver skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. En bygningskrop skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7 Vinduer og glasdøre skal fremstå som huller i facademurværk. Dette gælder ikke udestuer, væksthuse, vinterhaver, overdækkede terrasser og lign. Såfremt termoruder anvendes i sprossedelte vinduer, må bredden af den synlige sprosse ikke være større end 24mm. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 13 af 17

14 Der må ikke anvendes vinduer i plast. 8 Ovenlysvinduer og/eller kviste skal udføres i begrænset størrelse og aldrig med større bredde og højde end stueetagens vinduer, med tagform med symmetriske tagflader, der har hældning og tagdækning som hovedhuset, eller med fladere hældning eller buetag med metalbeklædning, eller med tag med ensidigt fald fra tagryg til tagfod på kvist (taskekvist). 9 Såfremt sidebeklædning på kvistsiderne/flunkerne udføres af træ, skal beklædningen være lodret. I stråtag skal kviste udføres med halvrundt tag som en naturlig del af stråtaget, og vinduer udformes, så karme følger tagets krumning. 10 Døre, vinduer og lign. mindre bygningsdele skal fremstå malede enten med almindelig oliemaling eller tilsvarende maling, eller med dækkende træimprægneringsmiddel, eller med indfarvning fra producent. 11 Gavltrekanter skal enten udføres som facaderne, eller med træbeklædning. Bræddebeklædning skal udføres som lodret beklædning 1 på 2, der afsluttes med vandret vandnæse forneden. Andre beklædninger kan anvendes, men skal være afstemt med facadernes karakter. Hvis andre materialer anvendes, skal disse godkendes af Kommunalbestyrelsen. Farven skal harmonere med resten af huset. Beklædning males i sort eller mørk brun eller mørke, dæmpede jordfarver som rødbrun og grøn umbra.(se farveskala, Bilag 5). 13 Ønskes en tagflade eventuelt udført til energibesparende foranstaltninger (solfangere og lignende) skal Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. 14 Permanent skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvor der er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed. 7. Ubebyggede arealer 1 Ubebyggede arealer skal anlægges og vedligeholdes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 2 Ubebyggede byggegrunde skal minimum 2 gange årligt klippes ifølge regler for vedligeholdelse af vedvarende brakjord. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 14 af 17

15 3 Hegn mod nabo og vej skal etableres som hækbeplantning og gives en maks. højde på 1,80meter. I det levende hegn må opsættes et dyrehegn i en højde på maksimalt 1,4m. 4 Hegn mellem naboer skal plantes i skel. Hegn mod vej og naboer uden for lokalplanområdet skal plantes mindst 50cm fra skel. Udgifterne til hegning afholdes af grundejerne. 5 Der må ikke opsættes hegn mellem de to koteletben, indkørslerne til de to sydligste grunde, se Bilag 2. 6 Der må ikke forefindes oplag, der kan være grundvandstruende. 7 Den skarpe grænse mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Plantebælte mod syd etableres i forbindelse med byggemodningen. 8 Beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod det åbne land skal bestå af de for området karakteristiske løvfældende træer og buske, se bilag 3. 9 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer og lign. må ikke finde sted. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold 1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Holtug Linievej via ny, privat fællesvej. 2 Detailprojekt for den private fællesvej inklusive evt. belysning skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed i henhold til Privatvejsloven før anlæg og ibrugtagen af denne. 3 Der skal etableres min. 2 p-pladser på egen grund. 9. Tekniske anlæg 1 El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. 2 Fritstående antennemaster må ikke etableres, ligesom der ikke på bygninger må opsættes større antenneanlæg end almindelige radio- og TV-antenner. 3 Parabolantenner skal placeres under tagniveau. 4 Der kan opsættes mindre digitale antenner efter tilladelse fra Teknik og iljø. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 15 af 17

16 10. Grundejerforening 1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet, hvor ejere af grunde inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, samt evt. øvrige fællesarealer og anlæg. 11. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 1 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal useerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 2 Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Holtug Vandværk og det offentlige kloaksystem. 3 Inden ny bebyggelse tages i brug, skal beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod syd være etableret. 12. Lokalplan og byplanvedtægt Der findes ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 13. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 14. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. ere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. idlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 16 af 17

17 det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 6. juli Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 109 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 25. juni Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 17 af 17

18 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

19 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 2 Udstykning

20 Lokalplan nr. 109 Bilag 3 Planteliste

21 Bilag 4 Checkliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 109 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 X Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde X væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed X. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv X Planteliv X Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X

22 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Befolkningen Sundhedstilstand X Svage grupper X Friluftsliv/rekreative interesser X Indendørs støj- og vibrationspåvirkning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi X Geologiske særpræg X Jordforurening x an skal være opmærksom på 72b i JFL om dokumentation af de øverste 50 cm er rene Risiko for jordforurening x Jordhåndtering/flytning x

23 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder X Regnvand kan afledes til eksisterende regnvandsledning med videre udløb i Kulstirenden. Det skal vurderes om der er behov for forsinkelse af regnvandet. Udledning af spildevand X Lokalplanområdet er omfattet af den nuværende spildevandsplan. SSSpildevandet afledes til Store Heddinge Renseanlæg Grundvandsforhold X Særlige drikkevandsinteresser, dog i udkanten af området. Der er ca. 25 m lerdæklag. Beliggende ca. 400 m fra Holtug Vandværks boring. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) x Ringe risiko pga. god beskyttelse. x eget begrænset emissioner i anlægs- og byggefasen. Emissioner fra trafik til og fra x Stigningen i emissioner må betragtes som værende begrænset. området Støj Støj X I forbindelse med etablering af boliger, vil der formentligt være en støjpåvirkning. Vibrationer X Der kan der måske forekomme lidt vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning X Trafikbelastningen må kun forventes at stige minimalt Støj x Støjbelastningen forventes kun at stige minimalt.

24 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Energiforbrug X Sikkerhed X Risiko for ulykker X Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet x Kulturarv Kulturhistoriske værdier X Kirker X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Areal overgår fra landsbrugsjord til bebygget område Energiforbrug X Der vil ske en stigning i energiforbruget. Vandforbrug X Vandforbruget øges det vurderes, at Holtug Vandværk kan levere Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmde X stoffer Affald, genanvendelse X Øget mængde affald skal håndteres. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk X

25 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Lys og/eller reflektioner X Æstetisk udtryk X Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirk- X ning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Et øget indbyggertal i landsbyen, vil medføre en positiv effekt på landsbyen. Påvirkning af erhvervsliv X Øget omsætning i detailvare samt øget arbejdskraft i lokalområdet. Stevns Kommune

26 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala Farver for murværk (udvendige bygningssider, mure, skure, udhuse og lign) angives med Farver for døre og vinduer angives med D/V Farver for gavle angives med G G V/D G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D V/D V/D Den klassiske jordfarveskala er udarbejdet af Raadvadcentret og kan findes på side 51 i Socialministeriets publikation af 2006; Bevaringsværdige bygninger. Farvekort kan købes i Bygningskulturelt Råds boghandel, Borgergade 111, 1300 København K,

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE FORSLAG LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for Friskolen, Rødvig

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 120 Varpelev

Stevns Kommune Lokalplan nr. 120 Varpelev LOKALPLAN NR. 120 Boligområde, Varpelev FORSLAG Fremlagt fra den 2. februar til og med den 30. marts 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 120 Varpelev Indledning Lokalplan nr. 120 omfatter et område på godt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96. Boligområde nord for Friskolen, Rødvig. Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007

LOKALPLAN NR. 96. Boligområde nord for Friskolen, Rødvig. Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007 LOKALPLAN NR. 96 Boligområde nord for Friskolen, Rødvig Suppleret med Lokalplantillæg nr. 1 af 20. december 2007 Teknik & Miljø, STEVNS KOMMUNE 2007 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG Billede/kort LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 26. maj 2008 TIL OG MED 20. juli 2008 Stevns Kommune Lokalplan 112 Super Brugsen Hårlev Indledning Hårlev Brugsforening

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere