Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m 2 i den østlige del af Holtug. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en bebyggelse med tre helårsboliger med et vist helhedspræg, som er tilpasset byggestilen i Holtug. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & iljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik og iljø, Hovedgaden 46 i Hårlev, på kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik og iljø i Stevns Kommune.

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE 4 Lokalplanens område, baggrund og formål 4 Lokalplanområdets omgivelser 4 Lokalplanens indhold 5 Anvendelse 5 Bebyggelse 5 Trafik 5 Landskab og beplantning 5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5 Regionplan 5 Kommuneplanlægning 5 Bevaring 6 Boliger og anden bebyggelse 6 Erhverv 6 Eksisterende lokalplaner 7 ANDEN LOVGIVNING 7 useumsloven 7 iljøforhold/lokal Agenda 21 7 Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse 8 Spildevandsplan 8 Jordforurening 8 iljøvurdering 8 Servitutter 9 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 16 idlertidige retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet 1 Kortbilag 2 Udstykning 2 Bilag 3 Planteliste 3 Bilag 4 iljøscreening 4 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala 9 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 3 af 17

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område, baggrund og formål Lokalplan nr. 109 omfatter et areal på 2.155m 2 på matr. nr. 59b Holtug by, Holtug, se Kortbilag 1. Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Holtug, syd for Holtug Linievej. Holtug er afgrænset i PLAN 21 06, Stevns Kommuneplan Formålet med Lokalplan nr. 109 er at muliggøre en mindre bebyggelse og at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk, både indbyrdes og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier og til den byggestil, der er fremherskende i området. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet afgrænses mod øst, vest og nord af bebyggelse i Holtug og mod syd af åbent land. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 4 af 17

5 Lokalplanens indhold Anvendelse Anvendelsen fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), i form af åben lav bebyggelse. Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde tillades mindre erhverv, som kan indpasses i forhold til omgivelserne og ikke medfører ulemper for de omboende. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 (BR 2008). Bebyggelsen skal opføres med høj rejsning, så tagetagen kan udnyttes Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan, som fastsættes af bygningsmyndigheden. Trafik Området trafikbetjenes fra Holtug Linievej. Der udlægges en adgangsvej som privat fællesvej. Landskab og beplantning Grænsen mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Der skal derfor etableres et levende hegn langs lokalplanområdets sydside af egnskarakteristiske arter - løvfældende træer og buske. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Amternes regionplaner fra 2005 danner sammen med Fingerplan 2007 rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med Storstrøms Amts Regionplan 2005 og Fingerplanen Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område 4 B4, Holtug. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan har det været nødvendigt at ændre plangrundlaget ved Kommuneplantillæg nr. 16, hvorved det er gjort muligt at udarbejde en lokalplan, der ikke er gældende for hele Holtug, samtidig med, at det er blevet muligt at udstykke grunde på (mindst) 700m 2 ved lokalplanplanlægning. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 5 af 17

6 For de større, afgrænsede landsbyer (heriblandt Holtug) gælder følgende generelle rammer: Bevaring Landsbyernes miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse. Dog uden at forhindre, at der kan ske en naturlig og nødvendig fornyelse. De kvaliteter, der skal bevares, drejer sig om det samlede miljø, enkelthuse, beplantning, vejforløb og gadejord. Boliger og anden bebyggelse Der forudsættes et begrænset boligbyggeri i landsbyerne som afrunding eller udfyldning. For Sigerslev og Lunds vedkommende kan etablering af nye udstykninger til bebyggelse og anlæg kun ske ved lokalplanlægning. Erhverv indre erhverv skal have mulighed for etablering i landsbyerne. Rammebestemmelser for område 4 B4 Holtug. Ændringer gennemført ved Kommuneplantillæg nr. 16 er anført med fed skrift. 1. Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål, offentlige formål, samt til jordbrugsformål og andre mindre erhvervsformål. Butikker, servicevirksomheder, institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området. Overflødiggjorte og tomme bygninger i landsbyerne kan på vilkår af, at landsby- karakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. 2. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må, for hver enkelt ejendom, ikke overstige 30. Ny bebyggelse må som hovedregel ikke opføres med mere end 1½ etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5m. Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde. 3a. Udstykning Udstykning af ejendomme til åben-lav boligbebyggelse må ikke foretages med mindre grundstørrelse end 1.000m 2. 3b. Bebyggelsens fremtræden Landsbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse således: at eksisterende bebyggelse opført før 1940 ved restaurering, ombygning og vedligeholdelse skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige stil og arkitektur for at sikre den bygningskulturelle arv og karakter, at ny bebyggelse samt om- og tilbygning får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Undtaget herfra er dog istandsættelse af og ny bebyggelse til landbrugets avls- og driftsbygninger, med mindre der er særlige begrundelser herfor, så som bevaringsinteresser, som er knyttet til landbrugsbebyggelsen og nærmeste tilliggende arealer i landsbyen. 4. Friarealer og stier Fælles friarealer såsom gadekær, branddamme, græsarealer, stier, fortove, og lign. skal registreres, fastholdes, plejes og være tilgængelige. Friarealer mod vej - private som offentlige - skal søges friholdt for oplagring. Karakterfuld beplantning skal søges fastholdt. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 6 af 17

7 5. LOKALPLAN a. En bevarende lokalplan skal omfatte hele landsbyen og indeholde en registrering af eksisterende forhold, samt bestemmelser til sikring af bystrukturen, bevaringsværdig bebyggelse samt bevaring og pleje af gadejord, majstang, fællesarealer, gadekær, og værdifuld bevoksning. Det kommende kommuneatlas kortlægning af bevaringsværdig bebyggelse mv. skal indarbejdes i lokalplanen og evt. udbygges. b. En lokalplan, der omfatter hele Holtug, skal indeholde retningslinier for regulering af trafikken, med henblik på at forbedre forhold for cyklister og fodgængere. c. En lokalplan kan fastlægge gang- og cykelstiers indføring i landsbyen. 6. Særlige muligheder i en lokalplan En lokalplan kan, uanset bestemmelser i pkt. 1,2 og 3(a og b) muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse og anden ydre fremtræden for bebyggelse end nævnt i pkt. 1 og 3, såfremt landsbykarakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, at der i dele af området kan indrettes eller opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på indtil 35 for hver enkelt ejendom, og at der kan udstykkes grunde ned til en størrelse på mindst 700m Zoneforhold Området skal fortsat have zonestatus som landzone. 8. Øvrige zoneforhold Området er beliggende i kystnærhedszonen. 9. Gældende lokalplaner En del af område 4 B4 er omfattet af Lokalplan nr. 35. Eksisterende lokalplaner I Holtug findes lokalplanerne 35 og 109. ANDEN LOVGIVNING useumsloven I henhold til useumsloven kan eventuelle arkæologiske levn, som fremkommer i forbindelse med jordarbejder og byggeri, kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Bygherre kan anmode useerne i Vordingborg, eller useerne i Vordingborg kan beslutte at foretage nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. iljøforhold/lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 7 af 17

8 Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse Vandforsyningen til området skal ske fra Holtug Vandværk. Der skal opstilles det fornødne antal brandhaner efter aftale med Stevns Brandvæsen. Spildevandsplan Området separatkloakeres og tilsluttes det offentlige kloakledningsnet gælder både spildevand fra bygninger og regn- og overfladevand fra bygninger, veje og øvrige befæstede arealer. Oplandet er omfattet af gældende spildevandsplan. Jordforurening Hvis der påtræffes forurenet jord under gravearbejde el. lign. skal forureningen straks anmeldes til kommunen og gravearbejdet indstilles. Det skal sikres at de øverste 50cm er ren jord når ejendommen benyttes til følsom arealanvendelse som f.eks. bolig. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Flytning af jord fra forurenede eller områdeklassificerede områder kræver analyser af jorden. iljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 4 L1 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Holtug Vandværk, Holtug Borgerforening og iljøcenter Roskilde. Der er ikke modtaget bemærkninger. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 8 af 17

9 Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet. atr. nr. 59b Holtug By, Holtug: Hæftelser Der findes ingen hæftelser på ejendommen Byrder Der findes ingen byrder på ejendommen Øvrige oplysninger Aktnr.: S B Holtug By, Holtug App.dato: Areal(m2): 2156 Vej(m2): 0 Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 9 af 17

10 LOKALPLANENS BESTEELSER Lokalplan nr. 109, Holtug Vænge, Holtug I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål 1 Formålet med lokalplanen er: 2 At danne rammerne for en ny boligbebyggelse på matr. nr. 59b Holtug By, Holtug, og sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk både indbyrdes, og i forhold til omgivelserne, og at der tages hensyn til områdets rekreative værdier. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og 2 og omfatter matr. nr. 59b Holtug by og sogn, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 5. maj Lokalplanområdet ligger i landzone. 3. Områdets anvendelse 1 Anvendelsen fastlægges til boligformål(helårsbeboelse) i form af åben lav bebyggelse. 2 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o.lign. til områdets forsyning. Bygningen må max. udgøre 10m 2 og ikke være højere end 2m over terræn. Grundstørrelsen skal begrænses mest muligt. Udformning, materialevalg og placering skal godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og iljø. 3 Inden for lokalplanområdet må med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse i hvert enkelt tilfælde - udøves erhverv, som er foreneligt med områdets karakter af boligområde, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets anvendelse eller medfører ulempe for de omboende. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 10 af 17

11 4. Områdets udstykning 1 Inden for lokalplanafgrænsningen skal området udstykkes i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste udstykningsplan i parceller à mindst 700m 2. 2 Området må ikke udstykkes yderligere. 5. Bebyggelsens omfang og placering 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 (BR 2008). 2 Husene skal orienteres syd-nord eller øst-vest. 3 For udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må bygningshøjden i skel ikke overstige 2,5m. 4 Stuegulvets overkant må ikke ligge højere end 50cm over niveauplan for hver enkelt boligenhed. 5 Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5m skal godkendes af bygningsmyndigheden. 6 Bebyggelsen skal have et helhedspræg og derfor formmæssigt være ensartet og i store træk med ensartet taghældning, se herunder: Proportionsprincip 7 Bebyggelsen skal opføres som 1½ planshuse. 8 Bygningshøjden må ikke overstige 8,0m fra terræn eller niveauplan. 9 Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 11 af 17

12 10 Bygninger må ikke gives en større husdybde end 8,0m. Husene skal bygges med facadelængde ikke mindre end husdybden x 1,5 (længehus). Der kan opføres vinkeltilbygning i overensstemmelse med principskitsen vist herunder. Vinkelbygning skal placeres mindst 30cm fra gavl hovedhus. 11 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 o og 50 o. Taghøjden må max. være 1,5 gange facadehøjden. 12 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage (symmetrisk tværsnit). 13 Der må ikke udføres afvalmede tage. 14 Ved mindre bygninger med husdybde på max. 4m på f.eks. skure og udhuse eller tilbygninger på under 10m 2 kan anvendes hældning ned til 15 o. Det forudsættes, at tilbygningen gives et fremspring på under 2,8m fra hovedhusets ydervæg, og at tilbygningens vægge trækkes mindst 0,5m tilbage fra hovedhusets hjørner. Taget på en tilbygning må ikke overstige en højde på 4m fra terræn. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 1 Al bebyggelse skal ved udformning og materiale- og farvevalg tilpasses til den omkringliggende bebyggelse. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 12 af 17

13 2 Således skal også tilbygning og ombygning tilpasses til eks. bygning. 3 Ny bebyggelse samt om- eller tilbygninger skal tillige tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til bygningsform, proportionering af facader, materialer og farver, og må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse. Gode proportioner skal tilvejebringes hvad angår forholdet mellem facade og tag, vinduers størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden. 4 Tage skal dækkes med vingetegl i røde, grå eller sorte nuancer, strå, røde, grå eller sorte cementtagsten i vingefacon, skifer eller eternitskifer, medmindre andet godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke anvendes bølgeeternit eller metalpladetag. Vindskedesten må ikke anvendes. Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tegl/tagsten, og teglstenslignende stålplader må ikke anvendes, dog undtaget glas til væksthuse, overdækkede terrasser, vinterhaver, udestuer, indgangspartier, solfangere og lign. indre tage på udhuse, skure, mv. kan dog have beklædninger af zink eller kobber, tagpap samlet på trekantlister eller galvaniserede stålplader (pandeplader). Tagudhæng må ikke overstige 0,4m ekskl. tagrende. På ejendomme med stråtag dog 0,6m. Stråtag kan afsluttes med sternbræt. 5 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer og farver, som er tilpasset omgivelserne og husets formsprog. Boligers ydermure skal fremstå i blank mur eller som pudset, vandskuret eller berappet filtset mur behandlet med hvid, gul eller rød kalkfarve eller mat silikatmaling. I farvevalg skal søges beherskelse ved brug af lette kulører, der ikke virker skrigende og pågående (se farveskala, Bilag 5). Facader af letbeton eller mineralulds-facadebatts vil kunne anvendes, men skal i givet fald filtses eller pudses og males eller kalkes. indre bygningsdele kan udføres i andre materialer, f.eks. træ eller metal. 6 Farver skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. En bygningskrop skal farvemæssigt fremstå som ét hus. 7 Vinduer og glasdøre skal fremstå som huller i facademurværk. Dette gælder ikke udestuer, væksthuse, vinterhaver, overdækkede terrasser og lign. Såfremt termoruder anvendes i sprossedelte vinduer, må bredden af den synlige sprosse ikke være større end 24mm. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 13 af 17

14 Der må ikke anvendes vinduer i plast. 8 Ovenlysvinduer og/eller kviste skal udføres i begrænset størrelse og aldrig med større bredde og højde end stueetagens vinduer, med tagform med symmetriske tagflader, der har hældning og tagdækning som hovedhuset, eller med fladere hældning eller buetag med metalbeklædning, eller med tag med ensidigt fald fra tagryg til tagfod på kvist (taskekvist). 9 Såfremt sidebeklædning på kvistsiderne/flunkerne udføres af træ, skal beklædningen være lodret. I stråtag skal kviste udføres med halvrundt tag som en naturlig del af stråtaget, og vinduer udformes, så karme følger tagets krumning. 10 Døre, vinduer og lign. mindre bygningsdele skal fremstå malede enten med almindelig oliemaling eller tilsvarende maling, eller med dækkende træimprægneringsmiddel, eller med indfarvning fra producent. 11 Gavltrekanter skal enten udføres som facaderne, eller med træbeklædning. Bræddebeklædning skal udføres som lodret beklædning 1 på 2, der afsluttes med vandret vandnæse forneden. Andre beklædninger kan anvendes, men skal være afstemt med facadernes karakter. Hvis andre materialer anvendes, skal disse godkendes af Kommunalbestyrelsen. Farven skal harmonere med resten af huset. Beklædning males i sort eller mørk brun eller mørke, dæmpede jordfarver som rødbrun og grøn umbra.(se farveskala, Bilag 5). 13 Ønskes en tagflade eventuelt udført til energibesparende foranstaltninger (solfangere og lignende) skal Kommunalbestyrelsens(Teknik og iljø) godkendelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. 14 Permanent skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvor der er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed. 7. Ubebyggede arealer 1 Ubebyggede arealer skal anlægges og vedligeholdes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 2 Ubebyggede byggegrunde skal minimum 2 gange årligt klippes ifølge regler for vedligeholdelse af vedvarende brakjord. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 14 af 17

15 3 Hegn mod nabo og vej skal etableres som hækbeplantning og gives en maks. højde på 1,80meter. I det levende hegn må opsættes et dyrehegn i en højde på maksimalt 1,4m. 4 Hegn mellem naboer skal plantes i skel. Hegn mod vej og naboer uden for lokalplanområdet skal plantes mindst 50cm fra skel. Udgifterne til hegning afholdes af grundejerne. 5 Der må ikke opsættes hegn mellem de to koteletben, indkørslerne til de to sydligste grunde, se Bilag 2. 6 Der må ikke forefindes oplag, der kan være grundvandstruende. 7 Den skarpe grænse mellem byen og de omgivende åbne marker skal fastholdes som levende hegn, således at bebyggelsen udefra fortsat kan opleves som en del af landskabsbilledet. Plantebælte mod syd etableres i forbindelse med byggemodningen. 8 Beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod det åbne land skal bestå af de for området karakteristiske løvfældende træer og buske, se bilag 3. 9 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer og lign. må ikke finde sted. 8. Vej-, sti og parkeringsforhold 1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Holtug Linievej via ny, privat fællesvej. 2 Detailprojekt for den private fællesvej inklusive evt. belysning skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed i henhold til Privatvejsloven før anlæg og ibrugtagen af denne. 3 Der skal etableres min. 2 p-pladser på egen grund. 9. Tekniske anlæg 1 El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. 2 Fritstående antennemaster må ikke etableres, ligesom der ikke på bygninger må opsættes større antenneanlæg end almindelige radio- og TV-antenner. 3 Parabolantenner skal placeres under tagniveau. 4 Der kan opsættes mindre digitale antenner efter tilladelse fra Teknik og iljø. Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 15 af 17

16 10. Grundejerforening 1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet, hvor ejere af grunde inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, samt evt. øvrige fællesarealer og anlæg. 11. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 1 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal useerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 2 Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Holtug Vandværk og det offentlige kloaksystem. 3 Inden ny bebyggelse tages i brug, skal beplantningen langs lokalplanområdets grænse mod syd være etableret. 12. Lokalplan og byplanvedtægt Der findes ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 13. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 14. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. ere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. idlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 16 af 17

17 det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 6. juli Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 109 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 25. juni Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 FORSLAG Side 17 af 17

18 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

19 Lokalplan nr. 109 Kortbilag 2 Udstykning

20 Lokalplan nr. 109 Bilag 3 Planteliste

21 Bilag 4 Checkliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 109 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 X Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde X væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed X. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv X Planteliv X Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X

22 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Befolkningen Sundhedstilstand X Svage grupper X Friluftsliv/rekreative interesser X Indendørs støj- og vibrationspåvirkning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi X Geologiske særpræg X Jordforurening x an skal være opmærksom på 72b i JFL om dokumentation af de øverste 50 cm er rene Risiko for jordforurening x Jordhåndtering/flytning x

23 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder X Regnvand kan afledes til eksisterende regnvandsledning med videre udløb i Kulstirenden. Det skal vurderes om der er behov for forsinkelse af regnvandet. Udledning af spildevand X Lokalplanområdet er omfattet af den nuværende spildevandsplan. SSSpildevandet afledes til Store Heddinge Renseanlæg Grundvandsforhold X Særlige drikkevandsinteresser, dog i udkanten af området. Der er ca. 25 m lerdæklag. Beliggende ca. 400 m fra Holtug Vandværks boring. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) x Ringe risiko pga. god beskyttelse. x eget begrænset emissioner i anlægs- og byggefasen. Emissioner fra trafik til og fra x Stigningen i emissioner må betragtes som værende begrænset. området Støj Støj X I forbindelse med etablering af boliger, vil der formentligt være en støjpåvirkning. Vibrationer X Der kan der måske forekomme lidt vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning X Trafikbelastningen må kun forventes at stige minimalt Støj x Støjbelastningen forventes kun at stige minimalt.

24 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Energiforbrug X Sikkerhed X Risiko for ulykker X Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet x Kulturarv Kulturhistoriske værdier X Kirker X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Areal overgår fra landsbrugsjord til bebygget område Energiforbrug X Der vil ske en stigning i energiforbruget. Vandforbrug X Vandforbruget øges det vurderes, at Holtug Vandværk kan levere Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmde X stoffer Affald, genanvendelse X Øget mængde affald skal håndteres. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk X

25 Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Lys og/eller reflektioner X Æstetisk udtryk X Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirk- X ning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Et øget indbyggertal i landsbyen, vil medføre en positiv effekt på landsbyen. Påvirkning af erhvervsliv X Øget omsætning i detailvare samt øget arbejdskraft i lokalområdet. Stevns Kommune

26 Bilag 5 Den klassiske jordfarveskala Farver for murværk (udvendige bygningssider, mure, skure, udhuse og lign) angives med Farver for døre og vinduer angives med D/V Farver for gavle angives med G G V/D G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D G V/D G G V/D V/D V/D Den klassiske jordfarveskala er udarbejdet af Raadvadcentret og kan findes på side 51 i Socialministeriets publikation af 2006; Bevaringsværdige bygninger. Farvekort kan købes i Bygningskulturelt Råds boghandel, Borgergade 111, 1300 København K,

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere