BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014"

Transkript

1 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.: REDAKTION Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward

2 Kære læsere! Så har vi augustnummeret af brugeravisen klar. Vi håber alle har haft en god sommer. Det har vi i al fald! Denne udgave er på hele 64 sider, hvilket er et udtryk for, at der er sket meget på stederne henover forår og sommer. Forandringens vinde blæser henover socialpsykiatrien. Hermed tænker vi på udsigten til oprettelse af 103 beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus, som skal erstatte 104 støttecenteret. Se artiklen 20 nye arbejdspladser på side 43. Desuden er der planer om at nedlægge værestedet Mødestedet i Dronninglund for at spare penge. Det er så meningen, at brugerne i Dronninglund skal have et tilbud i Brønderslev samt at værestedet i Det Blå Hus får udvidet åbningstid. Se artiklen Dialog med socialudvalgsformanden på side 45. I handicaprådet har man på seneste møde 13/6 beskæftiget sig med FN s handicapkonvention. Derfor har vi en artikel om emnet med i brugeravisen. Derefter har vi en landsdækkende nyhed med om regeringens psykiatriplan, som skal løfte niveauet for behandling af psykisk sårbare både i kommunerne og regionerne. Derudover har vi historier og nyheder fra de forskellige steder. Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev. Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard Redaktion: Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus og Hedebo Oplag: 100 Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. nov Næste nr. udkommer 15. nov Materiale til avisen sendes til: post(snabela)brugeravisen.dk Eller lægges i den røde postkasse i Det Blå Hus eller gives til medlemmerne af redaktionsudvalget. Avisen på Internet Her kan du læse avisen elektronisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra redaktionen... Side 2 FN s handicapkonvention... Side 4 Regeringens psykiatriplan... Side 9 Brugerrådsmøde... Side 11 Drømmen om Mexico... Side 15 Det Blå Hus Tur til Tordenskioldsdage... Side 20 Det Blå Hus i zoologisk have... Side 22 Fisketur med Det Blå Hus... Side 24 Tur til Løkken med Det Blå Hus... Side 26 Sommerfest i Det Blå Hus... Side 28 Tur til Hjørring revyen Side 29 Gave til kreativ fra Springbrættet... Side 31 Aktivitetskalender... Side 32 Ferie for brugerne i Tyrkiet... Side 34 Bentes 60-årsdag... Side 37 Fugletur til Skagen... Side 38 Betonstøbning i Det Blå Hus... Side 40 Minister roste Sæby-projekt... Side nye arbejdspladser... Side 43 Mødestedet Mødestedets toårsfødselsdag... Side 44 Aalborgtur 24/7... Side 44 Dialog med socialudvalgsformanden... Side 45 Sommerhilsen fra Yvonne... Side 47 Udeliv... Side 49 Tur til Gøteborg... Side 52 Tur til Sømosen... Side 54 Opgangsfællesskabet Tur til Hjallerup marked... Side 55 BIFOS Idrætsfestival Side 58 Nøgle for socialpsykiatrien... Side 64 3

4 FN s handicapkonvention I 2006 vedtog FN en konvention om rettigheder for personer med handicap. Konventionen siger, at personer med handicap på alle områder skal have lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker. Danmark har sagt ja til, at rettighederne i konventionen skal gælde for personer med handicap i Danmark. Det betyder, at de danske love skal leve op til rettighederne i konventionen. Når Danmark har sagt ja til en konvention, så skal alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne følge konventionen. De skal være med til at sørge for, at personer med handicap får de rettigheder, som konventionen siger, at de skal have. Målet med konventionen Konventionens mål er at sikre, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Alle menneskerettigheder skal også gælde for personer med handicap. Og personer med handicap har krav på, at man viser dem respekt som mennesker. Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. De grundlæggende holdninger De grundlæggende holdninger er: Alle mennesker er noget værd. Alle har ret til selv at bestemme over deres eget liv. Alle skal have frihed til at vælge selv og at være så uafhængige af andre som muligt. Ingen skal udsættes for diskrimination. Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet. Alle skal respektere, at mennesker er forskellige, og at handicap er en af de mange forskelle, der kan være mellem mennesker. Alle skal have lige muligheder. Samfundet skal være tilgængeligt for alle. Mænd og kvinder skal være ligestillet. Alle skal respektere, at børn med handicap har mulighed for at udvikle sig, og at de har ret til at være sig selv. 4

5 De ti største udfordringer Nedenfor er en liste over de ti største udfordringer for Danmark set i lyset af FN s handicapkonvention. Udfordringerne på listen er valgt af Institut for Menneskerettigheder. Udfordringerne er valgt, enten fordi de har betydning for rigtig mange mennesker med handicap, eller fordi de rammer nogle mennesker med handicap særligt hårdt. 1. Retlig beskyttelse Handicapkonventionen pålægger staterne at forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination. (artikel 5 og Tillægsprotokollen) 2. Tilgængelighed Danmark er i henhold til Handicapkonventionen forpligtet til at arbejde for, at Danmark gøres tilgængeligt for alle med handicap. Men som det ser ud i dag, er der mange problemer med tilgængelighed i Danmark: Personer, som bruger kørestol, kan stadig ikke bruge offentlige busser, fordi chaufførerne eller andre ikke må køre rampen ud til kørestolen. Mange skoler er stadig ikke tilgængelige, så børn med handicap kan være afskåret fra at gå på deres lokale skole. Offentlige hjemmesider er ikke altid tilgængelige for personer med handicap. Mange valgsteder er ikke tilgængelige, så personer med handicap er afskåret fra at stemme på deres lokale valgsteder. Listen kunne være meget længere. (artikel 9) 3. Fordomme Danmark er i henhold til Handicapkonventionen forpligtet til at øge bevidstheden om personer med handicap og respekt for deres rettigheder. I Danmark møder personer med handicap fordomme, som for eksempel kan få betydning for, om de kan få et job eller føler sig diskrimineret. (artikel 8) 4. Psykiatrien Handicapkonventionen lægger op til et opgør med antagelsen om, at et handicap kan være med til at berettige tvang i form af tvangstilbageholdelser eller i form af magtanvendelse. Konventionen kræver således, at det enkelte menneskes selvbestemmelse og integritet kommer i 5

6 højsædet. Personer med psykisk sygdom har hidtil stået ringere end personer med somatiske sygdomme. For eksempel har der hidtil kun været få behandlingsgarantier på det psykiatriske område. Det er for nylig taget vigtige skridt for at sikre en ligestilling af psykiatrien med det somatiske område, men der er stadig et stykke vej. Psykiatriområdet er endvidere præget af en vidtgående brug af tvang. Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse anvendtes tvang over for omkring 21 % af de omkring personer, som var indlagt på psykiatriske afdelinger i løbet af Omkring 12 % blev udsat for fikseringer og fysisk magt, og denne andel har været rimelig stabil siden Flere end 350 personer har været udsat for tvangsfikseringer, som varer længere end 3 døgn, hvert år siden Ifølge Europarådets Torturkomite kan der ikke være en medicinsk begrundelse for fikseringer over flere døgn, hvorfor sådanne fikseringer ifølge Torturkomiteen udgør mishandling i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Endvidere er antallet af personer med et psykisk handicap som dømmes til behandling frem for at få en straf under straffeloven, mangedoblet siden 1980 erne. Personer med psykisk handicap idømmes i nogle tilfælde særforanstaltninger i op til 5 år for overtrædelser af straffeloven, som andre ville få en bøde for. Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport med anbefalinger om nedbringelse af tvang i psykiatrien, hvor det bl.a. anbefales, at længerevarende tvangsfiksering ikke længere tillades. (artikel 13 og 17) 5. Selvbestemmelse FN s handicapkonvention bygger på en erkendelse af, at personer med handicap har ret til selvbestemmelse og autonomi, også når de har svært ved at forstå komplicerede problemstillinger eller har svært ved at give udtryk for holdninger. Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde i 2012 en undersøgelse vedrørende værgemål, som stiller spørgsmålstegn ved, om personer under værgemål i tilstrækkelig grad har mulighed for at bestemme over deres eget liv. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Institut for Menneskerettigheder bl.a., at værgemålsloven ændres, så det udtrykkeligt fremgår, at den bl.a. har til formål at fremme selvbestemmelse. (artikel 19) 6

7 6. Politisk medbestemmelse FN s handicapkonvention understreger, at personer med handicap har lige ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv, det vil sige at tage aktiv del i styringen af Danmark. Men personer med handicap oplever mange problemer i adgangen til politisk medbestemmelse i Danmark. For eksempel er valgmateriale sjældent tilgængeligt for blinde eller personer med udviklingshæmning, valgsteder er ofte ikke fysisk tilgængelige, og stemmesedler er ikke gjort tilgængelige for blinde. (artikel 12 og 29) 7. Uddannelse Handicapkonventionen stiller krav om, at hele uddannelsessystemet gøres inkluderende og sikrer det enkelte barns effektive ret til at få den støtte, som barnet har behov for. Inklusion står højt på den politiske dagsorden i Danmark, hvilket er positivt, og regeringens Handicappolitiske handlingsplan 2013 indeholder også flere initiativer, der skal sikre inklusionen i landets skoler. (artikel 24) 8. Arbejdsmarked Handicapkonventionen stiller krav om, at arbejdsmarkedet gøres inkluderende for personer med handicap. Men i Danmark er kun omkring 50 % af personer med handicap i beskæftigelse, hvorimod næsten 80 % af personer uden handicap er i beskæftigelse. Ser man på personer med handicap og nedsat arbejdsevne, er andelen i beskæftigelse helt nede på 25 %. Til sammenligning er omkring 50 % af alle personer med handicap og nedsat arbejdsevne i beskæftigelse i Sverige. Kvinder med handicap har endvidere en lavere beskæftigelsesrate end mænd med handicap. (artikel 27) 9. Sundhed Handicapkonventionen stiller krav om, at personer med handicap skal have lige adgang til sundhedsydelser. I Danmark prioriteres der hele tiden i sundhedsvæsenet ud fra mere eller mindre gennemsigtige kriterier om f.eks. arbejdsmarkedsparathed, og ud fra hvem der vil få mest glæde af en behandling. Og noget tyder på, at personer med handicap bliver taberne i denne prioritering. (artikel 25) 7

8 10. Institutionalisering Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet er beskyttet i Handicapkonventionen. Konventionen forpligter derfor staterne til at arbejde i retning af, at alle personer med handicap selv kan vælge deres bopæl og ikke er tvunget til at bo i institutioner eller institutionslignede boformer. I Danmark blev begrebet institution i serviceloven afskaffet i Alligevel lever nogle personer med handicap stadig i institutionslignende boformer, og der bygges stadig boliger, som på grund af deres størrelse og beliggenhed får institutionslignende træk. For eksempel viser en undersøgelse fra 2012 at næsten halvdelen af de borgere, der bor i botilbud, bor sammen med 30 andre borgere eller flere. At mange personer placeres i en institutionslignende bolig på grund af deres støttebehov kan også føre til en stigmatisering af disse mennesker som værende anderledes. Det kan samtidig forstærke holdninger hos mennesker med og uden handicap om, at de ikke har ret til at være inkluderet i det almindelige samfundsliv. (artikel 19) Læs mere her: FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Se: Se: PKB 8

9 Psykiatriplan: Regeringen skyder 1,6 milliarder i psykiatrien Behandlingen af psykisk syge skal ifølge regeringen være bedre, og derfor investeres der nu massivt på området. Forholdene for landets psykisk syge skal have et gevaldigt løft. Det mener regeringen, der er klar til at investere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år i en bedre indsats på området. Det fremgår af regeringens handlingsplan for psykiatrien, der præsenteres fredag. Regeringen indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der ifølge regeringen skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen. Regeringen vil desuden øge fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner og skrue ned for brugen af tvang. Derudover lægger regeringen op til et markant løft af de fysiske rammer i sygehuspsykiatrien, lyder det i handlingsplanen. - Vi lægger op til en massiv investering, der vil betyde, at mennesker med psykiske lidelser fremover vil møde en moderne og inkluderende psykiatri, som også regeringens psykiatriudvalg efterlyste, siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i en udtalelse. - Det vil give et bedre behandlingsmiljø og blandt andet give patienterne bedre mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter. Det kan være med til at mindske brugen af bælter og andre former for tvang, mener ministeren. Han ser handlingsplanen som et skridt i retning af et nyt syn på psykisk syge. - For mig og regeringen er handlingsplanen et kæmpe skridt ind i en fremtid, hvor vi ser på mennesker med psykisk sygdom på samme måde som mennesker med en fysisk sygdom. Hvor der er ligeværd, ikke bare i sundhedsvæsnet og i den kommunale sociale indsats, men i hele samfundet. - Der er brug for en kulturændring, så psykisk syge mødes på samme måde som andre, siger sundhedsministeren. 9

10 FAKTA: Hovedpunkter fra regeringens psykiatri-plan Regeringen præsenterer fredag en handlingsplan for psykiatrien. Bliv klogere på planen her. * Regeringen lægger med psykiatriplanen op til et løft på yderligere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år. * Regeringen vil give borgere med psykiske lidelser samme ret til udredning og behandling som borgere med fysiske sygdomme. * Regeringen vil arbejde for reduktion i overdødelighed og vil arbejde for blandt andet bedre udredning og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med psykiske lidelser. * Regeringen vil i partnerskab med regionerne arbejde for, at færre patienter i psykiatrien udsættes for tvang, og andelen af personer, der bæltefikseres, skal halveres frem mod * Regeringen vil modernisere psykiatriloven blandt andet med henblik på at sikre ligestilling, præcisere mindreåriges retsstilling og øge patientinddragelsen gennem fokus på forhåndstilkendegivelser. * Regeringen vil arbejde for ensartet høj kvalitet i psykiatrien blandt andet gennem udbredelse af nationale kliniske retningslinjer og bedre brug af medicin. * Regeringen vil arbejde for, at borgerne oplever færre kontaktpersoner og planer og en større sammenhæng i indsatsen. Kilde: Regeringens handlingsplan for psykiatrien Fra Ritzau 10

11 Referat fra brugerrådet maj 2014 Velkommen til nye medlemmer i brugerrådet og præsentation Jette Greve startede 2. april 2014 som konstitueret afdelingsleder for Hedebo. Jette blev budt velkommen. Det Blå Hus og Mødestedet ønsker at sammenlægge husmøder og lokalrådsmøder. Har det nogen betydning for de økonomiske midler lokalrådet har til rådighed? Stephan fortæller, at møderne bliver holdt samme dag, og der er få brugere til hver især, hvorfor det kunne give mening at lægge møderne sammen. Inga oplyser, at det ikke vil ændre på lokalrådsmidlerne, så længe vedtægterne bliver overholdt. Det indstilles, at en sammenlægning af møderne er en god idé. Nyt fra Handicaprådet Peter beretter fra seneste handicaprådsmøde i marts, hvor Masterplanen for det specialiserede voksenområde var på dagsorden. Baggrunden for Masterplanen er en flerårsaftale for psykiatri- og handicapområdet, som er indgået, fordi der skal spares 17,9 mio. kr. på disse områder frem til Masterplanen indebærer et paradigmeskifte, som kaldes fra beskyttet til støttet. Konkret arbejdes der via Masterplanen bl.a. på, at flere borgere skal bo i eget hjem frem for på institution, at flere skal have arbejdstilbud, og der skal ske individuelle vurderinger i borgernes sager. Velfærdsteknologi var også på dagsorden til Handicaprådsmødet, idet der er fokus på at finde digitale løsninger, som kan bruges på psykiatri- og handicapområdet. Inger regner med, at man i bostøtten vil få mulighed for at tage en tablet med ud til borgeren og bruge den som redskab i snakken om, hvad der er besluttet, og hvad der skal gøres. Videokonference (samtaler via Skype eller et lignende system) er også på tegnebrættet, og noget man i andre kommuner har set kan virke godt. Inga supplerer, at man på psykiatri-området er i gang med at se, om der kan søges midler hjem i samarbejde med IT-afdelingen. Der bliver spurgt, hvordan brugerne ser på brug af 11

12 videoløsninger (fx Skype). Gerda bruger det privat og ser for sig, at det vil fungere fint fx at tale med nattevagten på den måde. Stephan er enig. Inger fortæller som eksempel om en app, der kan hjælpe med at komme op om morgenen. Vækkeuret slår først fra, når man har løst et regnestykke. Gerda fortæller også, at hun får en påmindelse med lyd, når hun skal tage medicin i løbet af dagen, hvilket også kan være en god hjælp. Peter spørger i forhold til, at han nu sidder i handicaprådet, hvordan det skal fungere. Inga svarer, at det må være et mål at tilrettelægge brugerrådsmøderne sådan, at Peter kan tage noget herfra med på handicaprådet. Status på Masterplanen Inga orienterer, at flere sager har været bragt i udvalg, som vedrører Masterplanen. Et eksempel er beskyttet beskæftigelse, som Tina og Ulrik også har holdt møder med Mødestedet og Det Blå Hus om. Der bliver spurgt, hvad brugerrådet tænker om det? Anni svarer, at hun synes det er okay, bare ikke Mødestedet bliver lukket. Stephan orienterer, at man i Det Blå Hus har talt meget om aktivitetstilbud ( 104) og beskyttet beskæftigelse ( 103). Nogle er bange for, at 103 ikke vil fungere for alle, fx folk, som kommer ind fra gaden, at skulle i beskyttet beskæftigelse med det samme. Det bedste vil derfor være, at begge tilbud eksisterer. Jette orienterer, at der på bo-området har været nedsat to arbejdsgrupper med medarbejdere og brugere, som kigger på, hvad der skal til, når en borger kommer ud i eget hjem og går fra beskyttet til støttet. Den ene arbejdsgruppe har kigget på bostøtte efter kl. 17 for at skabe mere tryghed for borgere, der bor i eget hjem. Begge arbejdsgrupper har også foreslået at gøre en del af Hedebo til udslusning. Gerda, som har været med i en af arbejdsgrupperne, fortæller, at det har været en god proces. Hun har fået meget ud af at se tingene fra en anden synsvinkel. Tina orienterer, at alle kan gå ind på kommunens hjemmeside og læse referater fra møderne i Social- og Sundhedsudvalget. Fx skal der tages stilling til sagen om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus på 12

13 næste møde den 4. juni Planlægning af Sindets Dag Ole og Det Blå Hus står for planlægningen. Det kommer til at foregå i Den Runde Pavillon i Rhododendronparken 10. oktober 2014 fra kl Budgettet for Sindets Dag er kr. Ansøgning om midler til sundhedsaktiviteter. Hvad er status? Tilbagemelding fra Ole afventes. Kursus og undervisning i 2014 Der er konference i Vejle oktober Det Blå Hus deltager med 3-4 personer. Hedebo har valgt ikke at deltage i år. Penge fra lokalrådet går i stedet til en fælles fest. Ulrik spørger, om brandøvelser og førstehjælp er noget, socialpsykiatrien vil lave på tværs. Ulrik foreslår i givet fald at engagere Civilforsvaret eller lign. for at afprøve skumslukkere og noget førstehjælp. Peter Veggerby Madsen i kommunen tlf har med kurser at gøre. Måske kender han til muligheder. Helle Rasmussen, leder af forebyggelsesafdelingen i kommunen, ved måske også noget. Jette supplerer, at Trygfonden gerne støtter hjertestartere. Formidling af kurser og aktiviteter på tværs i Socialpsykiatrien drøftes. Brugere, som gerne vil på udsendelseslisten, kan skrive til Det Blå Hus. Mødestedet har fx nogle spændende kurser, som alle kan deltage i. Peter peger på, at aktiviteter også kan komme i Brugeravisen. Mødedatoer for resten året Næste møde bliver onsdag 13. august kl hos Mødestedet i Dronninglund. På dette møde aftales næste mødedato, således at det passer med Handicaprådets mødekalender. Ventetid på at blive visiteret til støttecentret og bageriet Visitationen har meldt ud, at der er 1 års ventetid på at blive indvisiteret til Det Blå Hus og bostøtte på grund af mangel på ressourcer. Inga orienterer, at Visitationen har søgt om ekstra ressourcer. 13

14 Der er enighed om, at det er vigtigt med politisk opmærksomhed på problemet. Brugerrådet opfordrer brugere evt. med støtte fra medarbejdere til at klage skriftligt, og brugerrådsrepræsentanterne opfordres til at give beskeden videre til andre brugere. Nyt fra stederne Gerda fortæller, at Hedebos lokalråd har besluttet at holde fest den 12. juni 2014 for beboerne på Hedebo. Anni, Margit og Peter beretter om en god tur til Tyrkiet i maj. Stephan fortæller, at Det Blå Hus har fået flere arbejdsopgaver. Nogle opgaver (samling af bideruller) er sendt til Mødestedet og Springbrættet. Han spørger, om det også er noget for Hedebo, som i så fald gerne må give et bud på, hvor mange ruller, de mener at kunne tage. Det drøftes i forlængelse heraf, at Det Blå Hus måske kunne lave et videoklip med Ipad, der viser, hvordan biderullerne samles, og sende det til Hedebo. Peter fortæller, at Thorvaldsensvej har fået en ny beboer. Der er en vis utilfredshed blandt beboerne i Thorvaldsensvej over, at personaleressourcer om aftenen går til bostøttebesøg i andre lejligheder. Ulrik orienterer, at man nu går over til sommerprogram og opfordrer til at holde øje med aktiviteter. 14

15 Drømmen om Mexico - en lille fortælling om en helende rejse. Jeg var så heldig i år, at kunne sætte hele marts måned af til drømmerejsen som var at opleve farverne, skønheden og vildskaben i Mexico, et land jeg fra lille pige har drømt om at se uden egentlig at vide så meget om det. Rejsen var min belønning og gulerod til mig selv ovenpå et år, der blev præget af sygdom og nogle lidt hårde hurdler at komme igennem. Så før jeg rejste havde jeg lang tid, hvor jeg kunne planlægge og drømme, og også lære mig en smule spansk til husbehov. Så jeg havde gode ting at tænke på og se frem til, når det hele indimellem var lidt rigeligt surt. Da jeg så endelig kom af sted blev drømmen til fulde indfriet. Jeg fik en måned i et smukt, varmt og gæstfrit land og oplevede så meget, at jeg kunne fylde en hel brugeravis, hvis jeg skulle fortælle det hele her. Først og fremmest var det at komme til Mexico, som at få lov til at tage bad i skønhed, der var så mange smukke ting, lige fra farveglæden som både sidder på husmurene og alt deres kunsthåndværk, til naturen -bjerge og vandfald - til landets venlige og hjælpsomme mennesker. Jeg er lidt en kirkenørd og i de første byer, jeg besøgte, var det en stor glæde for mig med de mange åbne katolske kirker, hvor man kunne gå ind, se på al udsmykningen, tænde et lys, sætte sig på en bænk og bede en bøn eller tænke lidt over livet. Kirkerne i Mexico er overlæssede med udsmykning, så det på samme tid er kitschet og så utrolig charmerende. Jomfru Maria optræder overalt i sin blå kjole og som regel med et bundt små fede engle sværmende omkring hovedet. Især et motiv hvor hun står på jordkloden og lige så uanfægtet og roligt holder sit barn i armene, mens hendes ene fod hviler på et dragehoved, så hun på den måde holder dragen i skak, optager mig. En kunstnørd bor der også i mig, og den fik også rigeligt lov til at hygge sig, både med Jomfru Maria i kirkerne og på adskillige kunstmuseer. Mexicanerne udtrykker sig rigtig meget i kontraster, lys 15

16 mørke og liv-død, der optræder skeletter overalt både i kunsten og på gaderne. Det var en særlig glæde for mig at besøge Frida Kahlos museum Casa Azul i Mexico City, da hun var en kunstner af et ganske særligt format. Jeg rejste gennem landet, sydpå fra Mexico City i bjergene, ud til Stillehavet og igen gennem bjergene til det flade land i Yucatan, med tropevarme og det Caribiske Hav. Overalt var der nyt og spændende at se på, og jeg måtte lære, at jeg ikke behøvede at storme rundt for at opleve det hele, men lige så vel kunne sidde lige så stille med mine akvarelfarver og indsnuse stemningen og folkelivet, hvor jeg nu var. Rejsens største oplevelse var at besøge Maya-indianernes gamle ruiner i Palenque. Jeg tror ikke jeg nogensinde har været et sted med så meget ro, skønhed og en ubestemmelig fredfyldt stemning. Kommer jeg nogensinde til Mexico igen, vil jeg have en hel dag der og bare sidde og suge til mig og nyde at være. Mayaerne har en meget spændende historie og spiller stadig en aktiv rolle i livet i Mexicos sydlige stater, de var et folk der tænkte meget i harmoni og helhed og som formåede at befolke regnskoven ganske tæt, uden at drive rovdrift på den. Og det er jo tankevækkende! Da jeg nåede til rejsens sidste by Playa del Carmen var jeg mæt af indtryk, glad og tilfreds og begyndte så småt at fantasere om rugbrød med ost. Jeg kunne mærke hvordan indtrykkene, varmen og alt det smukke virkede helende på mig og gjorde mig stærkere og raskere dag for dag. Så det var fuld af taknemmelighed over mit livs rejse jeg først i april igen vendte snuden og tankerne mod Danmark. En af de ting jeg blev mindet om gennem denne rejse, er hvor vigtigt det er, at vi husker at prioritere at gøre det, som vi ved er godt for os selv, også i de små ting i hverdagen, om det er så er at gå tur med sin hund, tage en middagslur på sofaen eller en løbetur i solen eller for mit vedkommende at tage mig tid til at fordybe mig med pensler og farver. Hanne Svensmark 16

17 Kirke Mayaruin Palenque 17

18 Vandfald San Cristobal 18

19 Cafe Kox kagebord på Cafe Kox 11 til 15 hver anden onsdag i måneden 19

20 Tur til Tordenskioldsdage i Frederikshavn Fredag d. 27. juni var Det Blå Hus i Frederikshavn til de årlige Tordenskioldsdage. Vi tog toget fra Brønderslev ved tretiden. Da vi kom til Frederikshavn gik vi først ned til havnen og kiggede os lidt omkring. Derefter gik vi ind i byen og fandt et pizzeria, hvor vi spiste pizzaer. Ole valgte en indbagt pizza ved navn Ole, da han aldrig havde smagt en pizza med sit eget navn. Efter vi havde spist, gik vi ned til havnen igen. Ved krudttårnet var der indgang, hvor vi købte billetter. Indenfor var der forskellige boder. Vi smagte på forskellige slags mjød. Folkene var klædt ud i 1700-tals kostymer. Der lød nogle ordentlige brag, når soldaterne fyrede deres kanon af. Da vi havde været ved krudttårnet gik vi ind til midtbyen, hvor der også var boder og marked. Vi sluttede af med at få øl og kaffe på et lokalt værtshus. Til slut tog vi toget tilbage til Brønderslev, hvor vi var tilbage i Det Blå Hus ved ottetiden. PKB På pizzeria. 20

21 På marked. På værtshus. 21

22 Det Blå Hus i zoologisk have Torsdag d. 19. juni var Det Blå Hus i zoologisk have i Ålborg. Vi var fire brugere og to personaler af sted. Der var støtte fra skiltekontoen, så prisen for turen var kun 60 kr. Vi mødtes på Brønderslev banegård og tog toget kl til Ålborg. I Ålborg deltes vi tre af os tog taxa og de andre tre gik gennem kildeparken og forbi psykiatrisk sygehus til zoologisk have. Ved middagstid spiste vi på cafeteria i zoologisk have. Efter at have spist gik vi videre i haven. Til slut endte vi ved shoppen ved indgangen, hvor man kunne købe alskens souvenirs og T-shirts m.m. På banegården i Ålborg fik nogle en kop kaffe og andre en is indtil toget gik hjemad til Brønderslev. Jeg tror alle syntes, at vi have haft en god tur. PKB Dyrene studeres. 22

23 Bente som skildpadde. Der spises frokost. 23

24 Fisketur med Det Blå Hus Tirsdag d. 8. juli havde køkkengruppen arrangeret fisketur til Ny Thorup put and take fiskepark. Vi mødtes i Det Blå Hus kl Vi pakkede fiskegrej samt frokost på cyklerne og cyklede derefter af sted til Ny Thorup fiskepark. Vi lånte bageriets cykeltrailer til vores oppakning.. Bageriets cykel var flad, så der gik noget tid med at finde en pumpe, men til sidst fandt vi en. Da vi kom ud til fiskeparken skulle vi først indløse fisketegn, som kostede 80 kr. for to timer. Derefter fik vi fiskestængerne gjort klar og så begyndte vi at fiske. Peder fik en stor ørred på, men den knækkede linen og tog både prop og krog med sig. Der var masser af fisk i søen. Det kunne vi se, da de sprang livligt, men de gad ikke rigtig bide på krogen. Så vi fik ingen fisk med hjem. Ved middagstid spiste vi frokost, som bestod af medbragte pølser og kartoffelsalat. Derefter var de to timer gået, og vi pakkede sammen og kørte hjem igen. PKB Med snøren ude. 24

25 Frokostpause. På vej hjem. 25

26 Tur til Løkken med Det Blå Hus Onsdag d. 16. juli havde Det Blå Hus arrangeret tur til badehuset i Løkken. Vi tog af sted med bussen ved elvetiden fra banegården i Brønderslev. Busturen tog en halv time, så vi var i Løkken kl I Løkken mødtes vi med Johanne, som var kørt i bil. Hun havde vores frokost og kaffe med i bilen. Derefter gik vi ned på stranden til badehuset. Det blæste en del, men Hanne var modig nok til at springe i bølgen blå. Vi andre nøjes med at soppe i vandkanten. Vi spiste nu frokost. Det var sandwich med fyld, som vi havde med hjemmefra. Efter frokost fik vi kaffe/the og kage. Bagefter var det tid til gå op for at se på byen. Nogle gik rundt i byen for at se på butikker. Andre satte sig og fik en forfriskning, mens vi ventede på at vi skulle med bussen hjemad. Bussen gik ca. ved firetiden, så vi var hjemme igen ca. kvarter i fem. PKB Ved busstoppestedet i Brønderslev. 26

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 4 NOVEMBER 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post[a]brugeravisen.dk Tlf.: 99 45

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere