BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014"

Transkript

1 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.: REDAKTION Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward

2 Kære læsere! Så har vi augustnummeret af brugeravisen klar. Vi håber alle har haft en god sommer. Det har vi i al fald! Denne udgave er på hele 64 sider, hvilket er et udtryk for, at der er sket meget på stederne henover forår og sommer. Forandringens vinde blæser henover socialpsykiatrien. Hermed tænker vi på udsigten til oprettelse af 103 beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus, som skal erstatte 104 støttecenteret. Se artiklen 20 nye arbejdspladser på side 43. Desuden er der planer om at nedlægge værestedet Mødestedet i Dronninglund for at spare penge. Det er så meningen, at brugerne i Dronninglund skal have et tilbud i Brønderslev samt at værestedet i Det Blå Hus får udvidet åbningstid. Se artiklen Dialog med socialudvalgsformanden på side 45. I handicaprådet har man på seneste møde 13/6 beskæftiget sig med FN s handicapkonvention. Derfor har vi en artikel om emnet med i brugeravisen. Derefter har vi en landsdækkende nyhed med om regeringens psykiatriplan, som skal løfte niveauet for behandling af psykisk sårbare både i kommunerne og regionerne. Derudover har vi historier og nyheder fra de forskellige steder. Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev. Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard Redaktion: Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus og Hedebo Oplag: 100 Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. nov Næste nr. udkommer 15. nov Materiale til avisen sendes til: post(snabela)brugeravisen.dk Eller lægges i den røde postkasse i Det Blå Hus eller gives til medlemmerne af redaktionsudvalget. Avisen på Internet Her kan du læse avisen elektronisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra redaktionen... Side 2 FN s handicapkonvention... Side 4 Regeringens psykiatriplan... Side 9 Brugerrådsmøde... Side 11 Drømmen om Mexico... Side 15 Det Blå Hus Tur til Tordenskioldsdage... Side 20 Det Blå Hus i zoologisk have... Side 22 Fisketur med Det Blå Hus... Side 24 Tur til Løkken med Det Blå Hus... Side 26 Sommerfest i Det Blå Hus... Side 28 Tur til Hjørring revyen Side 29 Gave til kreativ fra Springbrættet... Side 31 Aktivitetskalender... Side 32 Ferie for brugerne i Tyrkiet... Side 34 Bentes 60-årsdag... Side 37 Fugletur til Skagen... Side 38 Betonstøbning i Det Blå Hus... Side 40 Minister roste Sæby-projekt... Side nye arbejdspladser... Side 43 Mødestedet Mødestedets toårsfødselsdag... Side 44 Aalborgtur 24/7... Side 44 Dialog med socialudvalgsformanden... Side 45 Sommerhilsen fra Yvonne... Side 47 Udeliv... Side 49 Tur til Gøteborg... Side 52 Tur til Sømosen... Side 54 Opgangsfællesskabet Tur til Hjallerup marked... Side 55 BIFOS Idrætsfestival Side 58 Nøgle for socialpsykiatrien... Side 64 3

4 FN s handicapkonvention I 2006 vedtog FN en konvention om rettigheder for personer med handicap. Konventionen siger, at personer med handicap på alle områder skal have lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker. Danmark har sagt ja til, at rettighederne i konventionen skal gælde for personer med handicap i Danmark. Det betyder, at de danske love skal leve op til rettighederne i konventionen. Når Danmark har sagt ja til en konvention, så skal alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne følge konventionen. De skal være med til at sørge for, at personer med handicap får de rettigheder, som konventionen siger, at de skal have. Målet med konventionen Konventionens mål er at sikre, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Alle menneskerettigheder skal også gælde for personer med handicap. Og personer med handicap har krav på, at man viser dem respekt som mennesker. Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. De grundlæggende holdninger De grundlæggende holdninger er: Alle mennesker er noget værd. Alle har ret til selv at bestemme over deres eget liv. Alle skal have frihed til at vælge selv og at være så uafhængige af andre som muligt. Ingen skal udsættes for diskrimination. Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet. Alle skal respektere, at mennesker er forskellige, og at handicap er en af de mange forskelle, der kan være mellem mennesker. Alle skal have lige muligheder. Samfundet skal være tilgængeligt for alle. Mænd og kvinder skal være ligestillet. Alle skal respektere, at børn med handicap har mulighed for at udvikle sig, og at de har ret til at være sig selv. 4

5 De ti største udfordringer Nedenfor er en liste over de ti største udfordringer for Danmark set i lyset af FN s handicapkonvention. Udfordringerne på listen er valgt af Institut for Menneskerettigheder. Udfordringerne er valgt, enten fordi de har betydning for rigtig mange mennesker med handicap, eller fordi de rammer nogle mennesker med handicap særligt hårdt. 1. Retlig beskyttelse Handicapkonventionen pålægger staterne at forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination. (artikel 5 og Tillægsprotokollen) 2. Tilgængelighed Danmark er i henhold til Handicapkonventionen forpligtet til at arbejde for, at Danmark gøres tilgængeligt for alle med handicap. Men som det ser ud i dag, er der mange problemer med tilgængelighed i Danmark: Personer, som bruger kørestol, kan stadig ikke bruge offentlige busser, fordi chaufførerne eller andre ikke må køre rampen ud til kørestolen. Mange skoler er stadig ikke tilgængelige, så børn med handicap kan være afskåret fra at gå på deres lokale skole. Offentlige hjemmesider er ikke altid tilgængelige for personer med handicap. Mange valgsteder er ikke tilgængelige, så personer med handicap er afskåret fra at stemme på deres lokale valgsteder. Listen kunne være meget længere. (artikel 9) 3. Fordomme Danmark er i henhold til Handicapkonventionen forpligtet til at øge bevidstheden om personer med handicap og respekt for deres rettigheder. I Danmark møder personer med handicap fordomme, som for eksempel kan få betydning for, om de kan få et job eller føler sig diskrimineret. (artikel 8) 4. Psykiatrien Handicapkonventionen lægger op til et opgør med antagelsen om, at et handicap kan være med til at berettige tvang i form af tvangstilbageholdelser eller i form af magtanvendelse. Konventionen kræver således, at det enkelte menneskes selvbestemmelse og integritet kommer i 5

6 højsædet. Personer med psykisk sygdom har hidtil stået ringere end personer med somatiske sygdomme. For eksempel har der hidtil kun været få behandlingsgarantier på det psykiatriske område. Det er for nylig taget vigtige skridt for at sikre en ligestilling af psykiatrien med det somatiske område, men der er stadig et stykke vej. Psykiatriområdet er endvidere præget af en vidtgående brug af tvang. Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse anvendtes tvang over for omkring 21 % af de omkring personer, som var indlagt på psykiatriske afdelinger i løbet af Omkring 12 % blev udsat for fikseringer og fysisk magt, og denne andel har været rimelig stabil siden Flere end 350 personer har været udsat for tvangsfikseringer, som varer længere end 3 døgn, hvert år siden Ifølge Europarådets Torturkomite kan der ikke være en medicinsk begrundelse for fikseringer over flere døgn, hvorfor sådanne fikseringer ifølge Torturkomiteen udgør mishandling i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Endvidere er antallet af personer med et psykisk handicap som dømmes til behandling frem for at få en straf under straffeloven, mangedoblet siden 1980 erne. Personer med psykisk handicap idømmes i nogle tilfælde særforanstaltninger i op til 5 år for overtrædelser af straffeloven, som andre ville få en bøde for. Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport med anbefalinger om nedbringelse af tvang i psykiatrien, hvor det bl.a. anbefales, at længerevarende tvangsfiksering ikke længere tillades. (artikel 13 og 17) 5. Selvbestemmelse FN s handicapkonvention bygger på en erkendelse af, at personer med handicap har ret til selvbestemmelse og autonomi, også når de har svært ved at forstå komplicerede problemstillinger eller har svært ved at give udtryk for holdninger. Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde i 2012 en undersøgelse vedrørende værgemål, som stiller spørgsmålstegn ved, om personer under værgemål i tilstrækkelig grad har mulighed for at bestemme over deres eget liv. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Institut for Menneskerettigheder bl.a., at værgemålsloven ændres, så det udtrykkeligt fremgår, at den bl.a. har til formål at fremme selvbestemmelse. (artikel 19) 6

7 6. Politisk medbestemmelse FN s handicapkonvention understreger, at personer med handicap har lige ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv, det vil sige at tage aktiv del i styringen af Danmark. Men personer med handicap oplever mange problemer i adgangen til politisk medbestemmelse i Danmark. For eksempel er valgmateriale sjældent tilgængeligt for blinde eller personer med udviklingshæmning, valgsteder er ofte ikke fysisk tilgængelige, og stemmesedler er ikke gjort tilgængelige for blinde. (artikel 12 og 29) 7. Uddannelse Handicapkonventionen stiller krav om, at hele uddannelsessystemet gøres inkluderende og sikrer det enkelte barns effektive ret til at få den støtte, som barnet har behov for. Inklusion står højt på den politiske dagsorden i Danmark, hvilket er positivt, og regeringens Handicappolitiske handlingsplan 2013 indeholder også flere initiativer, der skal sikre inklusionen i landets skoler. (artikel 24) 8. Arbejdsmarked Handicapkonventionen stiller krav om, at arbejdsmarkedet gøres inkluderende for personer med handicap. Men i Danmark er kun omkring 50 % af personer med handicap i beskæftigelse, hvorimod næsten 80 % af personer uden handicap er i beskæftigelse. Ser man på personer med handicap og nedsat arbejdsevne, er andelen i beskæftigelse helt nede på 25 %. Til sammenligning er omkring 50 % af alle personer med handicap og nedsat arbejdsevne i beskæftigelse i Sverige. Kvinder med handicap har endvidere en lavere beskæftigelsesrate end mænd med handicap. (artikel 27) 9. Sundhed Handicapkonventionen stiller krav om, at personer med handicap skal have lige adgang til sundhedsydelser. I Danmark prioriteres der hele tiden i sundhedsvæsenet ud fra mere eller mindre gennemsigtige kriterier om f.eks. arbejdsmarkedsparathed, og ud fra hvem der vil få mest glæde af en behandling. Og noget tyder på, at personer med handicap bliver taberne i denne prioritering. (artikel 25) 7

8 10. Institutionalisering Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet er beskyttet i Handicapkonventionen. Konventionen forpligter derfor staterne til at arbejde i retning af, at alle personer med handicap selv kan vælge deres bopæl og ikke er tvunget til at bo i institutioner eller institutionslignede boformer. I Danmark blev begrebet institution i serviceloven afskaffet i Alligevel lever nogle personer med handicap stadig i institutionslignende boformer, og der bygges stadig boliger, som på grund af deres størrelse og beliggenhed får institutionslignende træk. For eksempel viser en undersøgelse fra 2012 at næsten halvdelen af de borgere, der bor i botilbud, bor sammen med 30 andre borgere eller flere. At mange personer placeres i en institutionslignende bolig på grund af deres støttebehov kan også føre til en stigmatisering af disse mennesker som værende anderledes. Det kan samtidig forstærke holdninger hos mennesker med og uden handicap om, at de ikke har ret til at være inkluderet i det almindelige samfundsliv. (artikel 19) Læs mere her: FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Se: Se: PKB 8

9 Psykiatriplan: Regeringen skyder 1,6 milliarder i psykiatrien Behandlingen af psykisk syge skal ifølge regeringen være bedre, og derfor investeres der nu massivt på området. Forholdene for landets psykisk syge skal have et gevaldigt løft. Det mener regeringen, der er klar til at investere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år i en bedre indsats på området. Det fremgår af regeringens handlingsplan for psykiatrien, der præsenteres fredag. Regeringen indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der ifølge regeringen skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen. Regeringen vil desuden øge fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner og skrue ned for brugen af tvang. Derudover lægger regeringen op til et markant løft af de fysiske rammer i sygehuspsykiatrien, lyder det i handlingsplanen. - Vi lægger op til en massiv investering, der vil betyde, at mennesker med psykiske lidelser fremover vil møde en moderne og inkluderende psykiatri, som også regeringens psykiatriudvalg efterlyste, siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i en udtalelse. - Det vil give et bedre behandlingsmiljø og blandt andet give patienterne bedre mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter. Det kan være med til at mindske brugen af bælter og andre former for tvang, mener ministeren. Han ser handlingsplanen som et skridt i retning af et nyt syn på psykisk syge. - For mig og regeringen er handlingsplanen et kæmpe skridt ind i en fremtid, hvor vi ser på mennesker med psykisk sygdom på samme måde som mennesker med en fysisk sygdom. Hvor der er ligeværd, ikke bare i sundhedsvæsnet og i den kommunale sociale indsats, men i hele samfundet. - Der er brug for en kulturændring, så psykisk syge mødes på samme måde som andre, siger sundhedsministeren. 9

10 FAKTA: Hovedpunkter fra regeringens psykiatri-plan Regeringen præsenterer fredag en handlingsplan for psykiatrien. Bliv klogere på planen her. * Regeringen lægger med psykiatriplanen op til et løft på yderligere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år. * Regeringen vil give borgere med psykiske lidelser samme ret til udredning og behandling som borgere med fysiske sygdomme. * Regeringen vil arbejde for reduktion i overdødelighed og vil arbejde for blandt andet bedre udredning og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med psykiske lidelser. * Regeringen vil i partnerskab med regionerne arbejde for, at færre patienter i psykiatrien udsættes for tvang, og andelen af personer, der bæltefikseres, skal halveres frem mod * Regeringen vil modernisere psykiatriloven blandt andet med henblik på at sikre ligestilling, præcisere mindreåriges retsstilling og øge patientinddragelsen gennem fokus på forhåndstilkendegivelser. * Regeringen vil arbejde for ensartet høj kvalitet i psykiatrien blandt andet gennem udbredelse af nationale kliniske retningslinjer og bedre brug af medicin. * Regeringen vil arbejde for, at borgerne oplever færre kontaktpersoner og planer og en større sammenhæng i indsatsen. Kilde: Regeringens handlingsplan for psykiatrien Fra Ritzau 10

11 Referat fra brugerrådet maj 2014 Velkommen til nye medlemmer i brugerrådet og præsentation Jette Greve startede 2. april 2014 som konstitueret afdelingsleder for Hedebo. Jette blev budt velkommen. Det Blå Hus og Mødestedet ønsker at sammenlægge husmøder og lokalrådsmøder. Har det nogen betydning for de økonomiske midler lokalrådet har til rådighed? Stephan fortæller, at møderne bliver holdt samme dag, og der er få brugere til hver især, hvorfor det kunne give mening at lægge møderne sammen. Inga oplyser, at det ikke vil ændre på lokalrådsmidlerne, så længe vedtægterne bliver overholdt. Det indstilles, at en sammenlægning af møderne er en god idé. Nyt fra Handicaprådet Peter beretter fra seneste handicaprådsmøde i marts, hvor Masterplanen for det specialiserede voksenområde var på dagsorden. Baggrunden for Masterplanen er en flerårsaftale for psykiatri- og handicapområdet, som er indgået, fordi der skal spares 17,9 mio. kr. på disse områder frem til Masterplanen indebærer et paradigmeskifte, som kaldes fra beskyttet til støttet. Konkret arbejdes der via Masterplanen bl.a. på, at flere borgere skal bo i eget hjem frem for på institution, at flere skal have arbejdstilbud, og der skal ske individuelle vurderinger i borgernes sager. Velfærdsteknologi var også på dagsorden til Handicaprådsmødet, idet der er fokus på at finde digitale løsninger, som kan bruges på psykiatri- og handicapområdet. Inger regner med, at man i bostøtten vil få mulighed for at tage en tablet med ud til borgeren og bruge den som redskab i snakken om, hvad der er besluttet, og hvad der skal gøres. Videokonference (samtaler via Skype eller et lignende system) er også på tegnebrættet, og noget man i andre kommuner har set kan virke godt. Inga supplerer, at man på psykiatri-området er i gang med at se, om der kan søges midler hjem i samarbejde med IT-afdelingen. Der bliver spurgt, hvordan brugerne ser på brug af 11

12 videoløsninger (fx Skype). Gerda bruger det privat og ser for sig, at det vil fungere fint fx at tale med nattevagten på den måde. Stephan er enig. Inger fortæller som eksempel om en app, der kan hjælpe med at komme op om morgenen. Vækkeuret slår først fra, når man har løst et regnestykke. Gerda fortæller også, at hun får en påmindelse med lyd, når hun skal tage medicin i løbet af dagen, hvilket også kan være en god hjælp. Peter spørger i forhold til, at han nu sidder i handicaprådet, hvordan det skal fungere. Inga svarer, at det må være et mål at tilrettelægge brugerrådsmøderne sådan, at Peter kan tage noget herfra med på handicaprådet. Status på Masterplanen Inga orienterer, at flere sager har været bragt i udvalg, som vedrører Masterplanen. Et eksempel er beskyttet beskæftigelse, som Tina og Ulrik også har holdt møder med Mødestedet og Det Blå Hus om. Der bliver spurgt, hvad brugerrådet tænker om det? Anni svarer, at hun synes det er okay, bare ikke Mødestedet bliver lukket. Stephan orienterer, at man i Det Blå Hus har talt meget om aktivitetstilbud ( 104) og beskyttet beskæftigelse ( 103). Nogle er bange for, at 103 ikke vil fungere for alle, fx folk, som kommer ind fra gaden, at skulle i beskyttet beskæftigelse med det samme. Det bedste vil derfor være, at begge tilbud eksisterer. Jette orienterer, at der på bo-området har været nedsat to arbejdsgrupper med medarbejdere og brugere, som kigger på, hvad der skal til, når en borger kommer ud i eget hjem og går fra beskyttet til støttet. Den ene arbejdsgruppe har kigget på bostøtte efter kl. 17 for at skabe mere tryghed for borgere, der bor i eget hjem. Begge arbejdsgrupper har også foreslået at gøre en del af Hedebo til udslusning. Gerda, som har været med i en af arbejdsgrupperne, fortæller, at det har været en god proces. Hun har fået meget ud af at se tingene fra en anden synsvinkel. Tina orienterer, at alle kan gå ind på kommunens hjemmeside og læse referater fra møderne i Social- og Sundhedsudvalget. Fx skal der tages stilling til sagen om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus på 12

13 næste møde den 4. juni Planlægning af Sindets Dag Ole og Det Blå Hus står for planlægningen. Det kommer til at foregå i Den Runde Pavillon i Rhododendronparken 10. oktober 2014 fra kl Budgettet for Sindets Dag er kr. Ansøgning om midler til sundhedsaktiviteter. Hvad er status? Tilbagemelding fra Ole afventes. Kursus og undervisning i 2014 Der er konference i Vejle oktober Det Blå Hus deltager med 3-4 personer. Hedebo har valgt ikke at deltage i år. Penge fra lokalrådet går i stedet til en fælles fest. Ulrik spørger, om brandøvelser og førstehjælp er noget, socialpsykiatrien vil lave på tværs. Ulrik foreslår i givet fald at engagere Civilforsvaret eller lign. for at afprøve skumslukkere og noget førstehjælp. Peter Veggerby Madsen i kommunen tlf har med kurser at gøre. Måske kender han til muligheder. Helle Rasmussen, leder af forebyggelsesafdelingen i kommunen, ved måske også noget. Jette supplerer, at Trygfonden gerne støtter hjertestartere. Formidling af kurser og aktiviteter på tværs i Socialpsykiatrien drøftes. Brugere, som gerne vil på udsendelseslisten, kan skrive til Det Blå Hus. Mødestedet har fx nogle spændende kurser, som alle kan deltage i. Peter peger på, at aktiviteter også kan komme i Brugeravisen. Mødedatoer for resten året Næste møde bliver onsdag 13. august kl hos Mødestedet i Dronninglund. På dette møde aftales næste mødedato, således at det passer med Handicaprådets mødekalender. Ventetid på at blive visiteret til støttecentret og bageriet Visitationen har meldt ud, at der er 1 års ventetid på at blive indvisiteret til Det Blå Hus og bostøtte på grund af mangel på ressourcer. Inga orienterer, at Visitationen har søgt om ekstra ressourcer. 13

14 Der er enighed om, at det er vigtigt med politisk opmærksomhed på problemet. Brugerrådet opfordrer brugere evt. med støtte fra medarbejdere til at klage skriftligt, og brugerrådsrepræsentanterne opfordres til at give beskeden videre til andre brugere. Nyt fra stederne Gerda fortæller, at Hedebos lokalråd har besluttet at holde fest den 12. juni 2014 for beboerne på Hedebo. Anni, Margit og Peter beretter om en god tur til Tyrkiet i maj. Stephan fortæller, at Det Blå Hus har fået flere arbejdsopgaver. Nogle opgaver (samling af bideruller) er sendt til Mødestedet og Springbrættet. Han spørger, om det også er noget for Hedebo, som i så fald gerne må give et bud på, hvor mange ruller, de mener at kunne tage. Det drøftes i forlængelse heraf, at Det Blå Hus måske kunne lave et videoklip med Ipad, der viser, hvordan biderullerne samles, og sende det til Hedebo. Peter fortæller, at Thorvaldsensvej har fået en ny beboer. Der er en vis utilfredshed blandt beboerne i Thorvaldsensvej over, at personaleressourcer om aftenen går til bostøttebesøg i andre lejligheder. Ulrik orienterer, at man nu går over til sommerprogram og opfordrer til at holde øje med aktiviteter. 14

15 Drømmen om Mexico - en lille fortælling om en helende rejse. Jeg var så heldig i år, at kunne sætte hele marts måned af til drømmerejsen som var at opleve farverne, skønheden og vildskaben i Mexico, et land jeg fra lille pige har drømt om at se uden egentlig at vide så meget om det. Rejsen var min belønning og gulerod til mig selv ovenpå et år, der blev præget af sygdom og nogle lidt hårde hurdler at komme igennem. Så før jeg rejste havde jeg lang tid, hvor jeg kunne planlægge og drømme, og også lære mig en smule spansk til husbehov. Så jeg havde gode ting at tænke på og se frem til, når det hele indimellem var lidt rigeligt surt. Da jeg så endelig kom af sted blev drømmen til fulde indfriet. Jeg fik en måned i et smukt, varmt og gæstfrit land og oplevede så meget, at jeg kunne fylde en hel brugeravis, hvis jeg skulle fortælle det hele her. Først og fremmest var det at komme til Mexico, som at få lov til at tage bad i skønhed, der var så mange smukke ting, lige fra farveglæden som både sidder på husmurene og alt deres kunsthåndværk, til naturen -bjerge og vandfald - til landets venlige og hjælpsomme mennesker. Jeg er lidt en kirkenørd og i de første byer, jeg besøgte, var det en stor glæde for mig med de mange åbne katolske kirker, hvor man kunne gå ind, se på al udsmykningen, tænde et lys, sætte sig på en bænk og bede en bøn eller tænke lidt over livet. Kirkerne i Mexico er overlæssede med udsmykning, så det på samme tid er kitschet og så utrolig charmerende. Jomfru Maria optræder overalt i sin blå kjole og som regel med et bundt små fede engle sværmende omkring hovedet. Især et motiv hvor hun står på jordkloden og lige så uanfægtet og roligt holder sit barn i armene, mens hendes ene fod hviler på et dragehoved, så hun på den måde holder dragen i skak, optager mig. En kunstnørd bor der også i mig, og den fik også rigeligt lov til at hygge sig, både med Jomfru Maria i kirkerne og på adskillige kunstmuseer. Mexicanerne udtrykker sig rigtig meget i kontraster, lys 15

16 mørke og liv-død, der optræder skeletter overalt både i kunsten og på gaderne. Det var en særlig glæde for mig at besøge Frida Kahlos museum Casa Azul i Mexico City, da hun var en kunstner af et ganske særligt format. Jeg rejste gennem landet, sydpå fra Mexico City i bjergene, ud til Stillehavet og igen gennem bjergene til det flade land i Yucatan, med tropevarme og det Caribiske Hav. Overalt var der nyt og spændende at se på, og jeg måtte lære, at jeg ikke behøvede at storme rundt for at opleve det hele, men lige så vel kunne sidde lige så stille med mine akvarelfarver og indsnuse stemningen og folkelivet, hvor jeg nu var. Rejsens største oplevelse var at besøge Maya-indianernes gamle ruiner i Palenque. Jeg tror ikke jeg nogensinde har været et sted med så meget ro, skønhed og en ubestemmelig fredfyldt stemning. Kommer jeg nogensinde til Mexico igen, vil jeg have en hel dag der og bare sidde og suge til mig og nyde at være. Mayaerne har en meget spændende historie og spiller stadig en aktiv rolle i livet i Mexicos sydlige stater, de var et folk der tænkte meget i harmoni og helhed og som formåede at befolke regnskoven ganske tæt, uden at drive rovdrift på den. Og det er jo tankevækkende! Da jeg nåede til rejsens sidste by Playa del Carmen var jeg mæt af indtryk, glad og tilfreds og begyndte så småt at fantasere om rugbrød med ost. Jeg kunne mærke hvordan indtrykkene, varmen og alt det smukke virkede helende på mig og gjorde mig stærkere og raskere dag for dag. Så det var fuld af taknemmelighed over mit livs rejse jeg først i april igen vendte snuden og tankerne mod Danmark. En af de ting jeg blev mindet om gennem denne rejse, er hvor vigtigt det er, at vi husker at prioritere at gøre det, som vi ved er godt for os selv, også i de små ting i hverdagen, om det er så er at gå tur med sin hund, tage en middagslur på sofaen eller en løbetur i solen eller for mit vedkommende at tage mig tid til at fordybe mig med pensler og farver. Hanne Svensmark 16

17 Kirke Mayaruin Palenque 17

18 Vandfald San Cristobal 18

19 Cafe Kox kagebord på Cafe Kox 11 til 15 hver anden onsdag i måneden 19

20 Tur til Tordenskioldsdage i Frederikshavn Fredag d. 27. juni var Det Blå Hus i Frederikshavn til de årlige Tordenskioldsdage. Vi tog toget fra Brønderslev ved tretiden. Da vi kom til Frederikshavn gik vi først ned til havnen og kiggede os lidt omkring. Derefter gik vi ind i byen og fandt et pizzeria, hvor vi spiste pizzaer. Ole valgte en indbagt pizza ved navn Ole, da han aldrig havde smagt en pizza med sit eget navn. Efter vi havde spist, gik vi ned til havnen igen. Ved krudttårnet var der indgang, hvor vi købte billetter. Indenfor var der forskellige boder. Vi smagte på forskellige slags mjød. Folkene var klædt ud i 1700-tals kostymer. Der lød nogle ordentlige brag, når soldaterne fyrede deres kanon af. Da vi havde været ved krudttårnet gik vi ind til midtbyen, hvor der også var boder og marked. Vi sluttede af med at få øl og kaffe på et lokalt værtshus. Til slut tog vi toget tilbage til Brønderslev, hvor vi var tilbage i Det Blå Hus ved ottetiden. PKB På pizzeria. 20

21 På marked. På værtshus. 21

22 Det Blå Hus i zoologisk have Torsdag d. 19. juni var Det Blå Hus i zoologisk have i Ålborg. Vi var fire brugere og to personaler af sted. Der var støtte fra skiltekontoen, så prisen for turen var kun 60 kr. Vi mødtes på Brønderslev banegård og tog toget kl til Ålborg. I Ålborg deltes vi tre af os tog taxa og de andre tre gik gennem kildeparken og forbi psykiatrisk sygehus til zoologisk have. Ved middagstid spiste vi på cafeteria i zoologisk have. Efter at have spist gik vi videre i haven. Til slut endte vi ved shoppen ved indgangen, hvor man kunne købe alskens souvenirs og T-shirts m.m. På banegården i Ålborg fik nogle en kop kaffe og andre en is indtil toget gik hjemad til Brønderslev. Jeg tror alle syntes, at vi have haft en god tur. PKB Dyrene studeres. 22

23 Bente som skildpadde. Der spises frokost. 23

24 Fisketur med Det Blå Hus Tirsdag d. 8. juli havde køkkengruppen arrangeret fisketur til Ny Thorup put and take fiskepark. Vi mødtes i Det Blå Hus kl Vi pakkede fiskegrej samt frokost på cyklerne og cyklede derefter af sted til Ny Thorup fiskepark. Vi lånte bageriets cykeltrailer til vores oppakning.. Bageriets cykel var flad, så der gik noget tid med at finde en pumpe, men til sidst fandt vi en. Da vi kom ud til fiskeparken skulle vi først indløse fisketegn, som kostede 80 kr. for to timer. Derefter fik vi fiskestængerne gjort klar og så begyndte vi at fiske. Peder fik en stor ørred på, men den knækkede linen og tog både prop og krog med sig. Der var masser af fisk i søen. Det kunne vi se, da de sprang livligt, men de gad ikke rigtig bide på krogen. Så vi fik ingen fisk med hjem. Ved middagstid spiste vi frokost, som bestod af medbragte pølser og kartoffelsalat. Derefter var de to timer gået, og vi pakkede sammen og kørte hjem igen. PKB Med snøren ude. 24

25 Frokostpause. På vej hjem. 25

26 Tur til Løkken med Det Blå Hus Onsdag d. 16. juli havde Det Blå Hus arrangeret tur til badehuset i Løkken. Vi tog af sted med bussen ved elvetiden fra banegården i Brønderslev. Busturen tog en halv time, så vi var i Løkken kl I Løkken mødtes vi med Johanne, som var kørt i bil. Hun havde vores frokost og kaffe med i bilen. Derefter gik vi ned på stranden til badehuset. Det blæste en del, men Hanne var modig nok til at springe i bølgen blå. Vi andre nøjes med at soppe i vandkanten. Vi spiste nu frokost. Det var sandwich med fyld, som vi havde med hjemmefra. Efter frokost fik vi kaffe/the og kage. Bagefter var det tid til gå op for at se på byen. Nogle gik rundt i byen for at se på butikker. Andre satte sig og fik en forfriskning, mens vi ventede på at vi skulle med bussen hjemad. Bussen gik ca. ved firetiden, så vi var hjemme igen ca. kvarter i fem. PKB Ved busstoppestedet i Brønderslev. 26

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Marts 2014. Foråret er på vej.

Marts 2014. Foråret er på vej. Marts 2014 Foråret er på vej. Efter en våd og mørk vinter er det dejligt at tænke på og mærke forårets komme. Erantisser og vintergækker pibler frem, og fuglene høres fra morgen til aften. Caféåbningstider:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2013

Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2013 Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2013 2013 Det har været et ønske blandt borgere og personale i Bofællesskabet Stenlille, at vi 2 gange om året udsender et nyhedsbrev til pårørende og samarbejdspartnere

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Vi havde meget sjov med lydeksperimenterne. Lotte og Lea sang højt se min kjole og Henrik spillede musik. Lasse tog os med storm med en trommesolo.

Vi havde meget sjov med lydeksperimenterne. Lotte og Lea sang højt se min kjole og Henrik spillede musik. Lasse tog os med storm med en trommesolo. Vi havde meget sjov med lydeksperimenterne. Lotte og Lea sang højt se min kjole og Henrik spillede musik. Lasse tog os med storm med en trommesolo. Janni, Lotte og Søren Adam lavede også en vejrudsigt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Side 1 af 4 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik fra til: dd.mm.år: 1. august

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere