KONTROVERSEN BERGSON-EINSTEIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTROVERSEN BERGSON-EINSTEIN"

Transkript

1 Mogens True Wegener KONTROVERSEN BERGSON-EINSTEIN "Paradigma" årg.3, nr.2, marts 'It is characteristic of thought in physics.. that it endeavours in principle to make do with "space-like" concepts alone.. (thus) the "now" loses for the spatially extended world its objective meaning.' A. Einstein: Relativity (Methuen), app. 5. INDLEDNING I det følgende vil jeg drøfte nogle filosofiske problemer omkring den "spatialisering" af tiden, der fandt sted med den videnskabelige revolution i begyndelsen af 20. århundrede. En reduktion af tid til rum, kronometri til geometri, var kernen i det einsteinske program for fysikens udvikling, hans videnskabelige paradigme. Den filosof, som skarpest har kritiseret dette program, er Henri Bergson. Idag kan det være interessant på ny at sætte focus på den i sin tid så omtalte kontrovers mellem to af århundredets største intellektuelle kapaciteter. Hvordan tager deres uenighed sig ud idag i lys af vor egen tids indsigt? FILOSOFIEN I SKAMMEKROGEN Ifølge Bergson er den tid, der af fysiken bestemmes som rummets (egtl. rum-tidens) "4. dimension", ikke den virkelige tid, men en spatialiseret form, som vi ved tankens hjælp har revet ud af bevidsthedens sammenhæng. Menneskets bevidsthed er en ustandselig strøm, der af Bergson betegnes som varigheden eller det vedvarende ( la durée). Rum-tidens såkaldte 4. dimension er uvirkelig, fordi den lader tilværelsens dynamik fremtræde som statisk. Bergson anerkendte fuldt ud Einsteins indsats. Alligevel var han dristig nok til at mene, at han - ene af alle - havde den rette tolkning af SR (Speciel Relativitet). Fysikerne belærte ham hurtigt om noget andet. Dermed var ikke kun Bergson, men filosofien, hvis fornemste talsmand han dengang var, sat i skammekrogen. Tabet af prestige var enormt og medførte en drastisk omvurdering af filosofiens opgave. Tænkningen blev herefter henvist til den beskedne rolle som naturvidenskabens ydmyge tjenerinde. DEN EINSTEINSKE REVOLUTION Det er svært at overvurdere den historiske indflydelse, som udgik fra de tre små artikler Einstein publicerede i 'Annalen der Physik' i Den ene af dem beskrev de såkaldte "brownske bevægelser"; den skaffede ham siden Nobel-prisen. Den anden undersøgte den fotoelektriske effekt på basis af kvantepostulatet; den medførte en radikal ændring i opfattelsen af lysets natur. Den tredje udviklede SR - en teori, der indebar en total omkalfatring af den klassiske fysiks begreber om tid og rum. Især teoriens radikale opløsning af det klassiske samtidighedsbegrebet vakte stor opmærksomhed.

2 -2- SR slog dog ikke igennem lige straks. Gennembruddet kom først, da man påviste lysets afbøjning i solens tyngdefelt ved solformørkelsen i Med baggrund i tidens positivistiske videnskabssyn blev udfaldet tolket som en klar sejr for Einstein. Man forstod dengang ikke at skelne mellem vellykket verifikation og mislykket falsifikation, og Duhem' s kritik af ideen om en definitivt experiment blev bekvemt negligeret. SR anses stadig for en af fysikens bedst underbyggede teorier. De fleste fysikere godtager idag teorien uden nogen form for kritik. " Ikke desto mindre må det slås fast, at den empiriske evidens for SR er uspecifik og indirekte. ET BRUD MED DEN "NAIVE" REALISME Bergson satte sig den opgave at kortlægge de filosofiske forudsætninger for SR. Som sit udgangspunkt valgte han helt naturligt sin egen filosofi. Ifølge den er tiden identisk med den indre sammenhæng - kontinuiteten - i vort bevidsthedsliv. Denne indre, oplevede tid er dog ikke uden videre målelig. Måles kan den først, når vi har sat den lig med bevægelse forstået som forandring af ting i rum. Men i samme grad, som durationen abstraheres bort fra den spatialiserede tid, berøves tiden sin realitet og reduceres til en imaginær størrelse. Indsigt i tidens væsen overskrider videnskabens selvpålagte grænser. Såfremt fysiken vil beskæftige sig med virkeligheden, må den derfor søge hjælp hos filosofien. Dette lyder selvfølgelig provokerende. Men hvis Bergson ikke havde påstået andet, kunne man passende have negligeret hans udtalelser, og han ville så næppe have fået hele den etablerede videnskab på nakken. Hans teser ville da have været rent filosofiske og kun kritisable for sådanne personer, som ikke bryder sig om idealistisk metafysik. Men han gik videre og udfoldede et "naivt" realistisk syn på den ydre verdens temporale struktur, baseret på sofistikeret common sense. Fysikerne, som ville legitimere det nye verdensbilledes uanskuelighed, ønskede at statuere et exempel. Deres opgør med Bergson indebærer et definitivt afkald på videnskabens anskuelighed og et radikalt brud med naiv-realismen. BERGSONS IDEER OM TID OG RELATIVITET Bergsonianismens basis er den dynamiske tidsopfattelse. Ifølge den er de temporale modaliteter - nutid, fortid, fremtid - ikke kun knyttet til den subjektive bevidsthed, men de gælder også objektivt, i naturen. Til enhver mental begivenhed antages at svare en materiel tilstand. I kraft af denne antagelse forbindes varighed med rumlig udstrækning. De fleste fysikere ville kunne tilslutte sig denne hypotese. Nu er al tidsmåling i fysiken baseret på aflæsning af samordnede ure. Et ur er en mekanisme, der gør det muligt at udtrykke varigheden af en proces numerisk; uret oversætter tiden til tal, der afbildes på en tallinje: tidsaksen. Herved forvandles varighed til udstrækning - tiden spatialiseres. Det springende punkt er, at Bergson generaliserer sit begreb om varighed til at omfatte hele universet. Dermed forpligter han sig på et samtidighedsbegreb, som relativistisk betragtet er lige så illegitimt som det klassiske. For Bergson er existens og duration to lige fundamentale og ret beset identiske begreber. Naturen må opfattes som en totalitet af samtidige processer. Enhver sammenligning af ure forudsætter, at der gives rumligt adskilte og samtidigt forløbende begivenhedsrækker. Imidlertid er det utænkeligt, at denne oprindelige samtidighed skulle kunne Mogens True Wegener

3 -3- ophæves af de regler, man siden måtte indføre for at samordne sine ure. SR er netop den teori, der frem for andre er egnet til at begrunde existensen af en universel tid, hævder Bergson. Eftersom SR modsat CM (klassisk mekanik) opererer med en mængde forskellige tider, må opgaven blive at skelne den ene priviligerede tid, som er reel, fra alle de andre, som blot er imaginære. Men ifølge Bergson er det heller ikke noget problem. Netop fordi SR regner alle inertialt bevægede iagttagere med samt deres tilhørende henførings- eller beskrivelsesrammer for ækvivalente, så har enhver iagttager den samme ret som enhver anden til at anskue sin egen henføringsramme som hvilende og alle de andre som værende i bevægelse. Dette betyder, at egentiden for samtlige ure angives under den forudsætning, at urene hver for sig anses for at være i hvile. Altså er det en forudsætning for enhver sammenligning af ure, at de alle tager del i den samme altomfattende varighed, naturens egen rytme. # Til begrundelse for sin usædvanlige position skelner Bergson mellem to slags relativitet: "unilateral" & "bilateral". Den unilaterale relativitet er den betragtningsmåde, som anlægges af den enkelte observatør, der betragter sin egen henføringsramme som hvilende og de andres som bevægede. Den bilaterale relativitet derimod er det overordnede standpunkt, som indtages af en mere reflekteret tænker, der betragter samtlige inertiale observatører og deres tilhørende rammer som parvis ækvivalente. Ifølge Bergson er det første synspunkt karakteristisk for fysikeren, mens filosofen er karakteriseret ved det andet, som betinger det fulde overblik. I kraft af sit større perspektiv kan filosofen derfor gøre ret og skel mellem fysikerne og deres uenige ure. Men her er noget Bergson har misforstået. Det forvirrende ved SR er, at synkroniserede ure af identisk konstruktion antages at have forskellig gangart og visning som følge af deres bevægelse - og denne bevægelse opfattes som relativ, mens forskellen på urenes visning hævdes at være absolut. Men problemet er ikke, som Bergson antog, at få de jævnt bevægede ure til at stemme overens parvis, men derimod at få synkroniseret flere end to bevægede ure ad gangen. I henhold til SR er samtidighedsbegrebet nok refleksivt og reciprokt, men ikke transitivt; derfor kan man ikke tale om kongruente ure inden for SR, med mindre disse ure tilhører samme priviligerede ækvivalensklasse. Bergson misforstår problemet ved at slutte fra reciprocitet af $ samtidighed-i- SR til transitivitet af samtidighed-i- SR. Den slutning er selvsagt en kortslutning. SR RUMMER DYBE FILOSOFISKE PROBLEMER Hvad er en henføringsramme? Matematisk set er rammen en uendelig punktmængde, hvor hvert enkelt punkt er bestemt ved fire koordinater; fx. T œð>ßbßcßdñ. Fysisk set kan rammen anskues som et rumligt gitterværk af lige store celler, der er forsynet med (mindst) et ur og et spejl i hvert hjørne. Givet, at lys udbreder sig med samme hastighed overalt, nemlig -œ", kan en sådan ramme opbygges ved udveksling af lyssignaler i samsvar med radarprincipet. En iagttager udsender en serie signaler i alle retninger; signalerne reflekteres fra de stationære spejle, og tidspunktet for hhv. afsendelse, > ", og modtagelse, > $, af det enkelte signal noteres. Heraf kan vi nu beregne såvel tidspunktet >œ> # for signalets reflektion fra spejlet som afstanden < œ <Ð> #Ñ til det reflekterende spejl. Forudsat - œ " i alle retninger fås: > œ Ð> $ > " ÑÎ# og: < œ Ð> > ÑÎ#. Dette er Einsteins velkendte standard-koordinater for SR. $ "

4 -4- Dersom vi nu ville bruge den således opbyggede henføringsramme til måling af lysets hastighed i en bestemt retning, ville vi anvende lyshastigheden til at bestemme lyshastigheden og dermed gå i ring. Ifølge filosofen H. Reichenbach er det karakteristisk for SR, til forskel fra samtlige andre teorier, at lyshastigheden i en bestemt retning ikke kan måles direkte, men kun fastlægges ved konvention. Altså står det os frit at definere tidspunktet for reflektionen således: >œ> Ð> >Ñœ> #< " % $ " " %, hvor % er et vilkårligt tal i intervallet [0,1] - uden at dette ændrer de experimentelle konsekvenser af SR. Analyser af A. Grunbaum, J.A. Winnie og P. Øhrstrøm, har % siden bekræftet dette. Også samtidighedsbegrebet er baseret på konvention, ifølge SR. De filosofiske konsekvenser heraf er særdeles vidtrækkende. I kraft af Reichenbach' s tese stilles nemlig enhver form for realisme (og altså ikke kun den "naive") hermed over for et meget alvorligt problem. Astronomiske afstande bestemmes gerne som lysets hastighed multipliceret med en vis varighed i tid. På den måde bestemmes afstanden til Månen som ca. 1 lyssekund, afstanden til Solen som ca. 8 lysminuter, og afstanden til den nærmeste stjerne, Alpha Centaurii, som henved 5 lysår. Tilsvarende siger vi, at lyset har været hhv. 1 sekund, 8 minutter, eller 5 år, undervejs fra den pågældende lyskilde. I kraft af tesen om samtidighedsbegrebets konventionalitet reduceres disse angivelser imidlertid til lige så mange fiktioner. Der findes intet bestemt tidsmål, som kan bevises at være det rigtige - og her nytter det ikke at henvise til, at standard-koordinaterne jo er de simpleste - thi det kan godt bestrides. I de omtalte tilfælde er ethvert tal i et bestemt interval (for Månen intervallet 0-2 sek., for Solen intervallet 0-16 min., og for Alpha Centaurii intervallet 0-9,4 år) lige rigtigt og lige forkert. Vi har nemlig ingen mulighed for at afgøre spørgsmålet ved at henvise til observation eller experiment! Da intet øjeblik i tiden længer kan siges at være entydigt givet, er det pludselig blevet højst usikkert, om universet til et bestemt tidspunkt består af de eller de objekter og elementer. Hele den ydre verdens objektive existens og realitet er lige med et blevet yderst prekær. Problemet, som i første omgang angik spørgsmålet om, hvilke ting eller hændelser i rummet vi kan regne for samtidige med os selv, rejser i anden omgang det helt afgørende spørgsmål om, hvilken form for virkelighed vi mon kan tillægge verden som helhed, selve verdensaltet? Tvinges vi dermed til at antage existensen af et 4-dimensionalt rum-tid kontinuum? Må vi alligevel affinde os med en videnskab, som prisgiver en af den menneskelige tilværelses dybeste erfaringer, tiden, samtidigt med, at den foregiver at være en erfaringsvidenskab? Bergson's svar er et utvetydigt: Nej! REICHENBACH'S TESE STØTTER BERGSON Efter mit skøn er det indlysende, at de færreste fysikere kan have forstået tesen om samtidighedsbegrebets konventionalitet. I kraft af sine konsekvenser godtgør denne tese nemlig klart ugyldigheden af den ortodoxe tolkning af SR. Lad os antage, at to iagttagere, T & U, samt deres henføringsrammer, er i jævn bevægelse i samme rette linje. Af såvel Winnies som Øhrstrøms generaliserede udgave af LT (Lorentz-transformationerne) følger, at det er muligt at vælge værdier af % P & % Q, som eliminerer både tidsforsinkelse og afstandsforkortelse fra LT x Mogens True Wegener

5 -5- To systemer, hvert bestående af ure af samme slags, anbragt med lige store afstande på samme rette linje, passerer forbi hinanden - og hver gang et par ure mødes, viser de nøjagtigt samme klokkeslet! Mon ikke det vil komme bag på de fleste fysikere, at dette er en fuldstændig modsigelsesfri situation, som kan bevises at stemme overens med alle kendte experimentelle konsekvenser af SR? Den beskrevne situation demonstrerer klart muligheden af at give en operationel definition af begrebet om identisk konstruktion, anvendt på ure i jævn bevægelse. Dette er særdeles betydningsfuldt, da det nævnte begreb hidtil har haft en yderst tvivlsom og spekulativt funderet status i den gængse tolkning af SR. At atomer af samme type under samme omstændigheder svinger i samme frekvens er derfor en forudsætning, som lader sig afprøve experimentelt ifølge SR. Og ure, hvis mekanisme styres af sådanne atomer, vil kunne indstilles til at vise den samme tid, på trods af deres eventuelle indbyrdes bevægelse, forudsat at man blot foretager en passende justering af urenes temporale origo. Urenes helt identiske konstruktion vil endvidere kunne testes objektivt af en extern iagttager, i forhold til hvem T & U bevæger sig med ligestore og modsatrettede hastigheder, fordi situationen for denne iagttager må forekomme fuldstændig symmetrisk. Vi kan heraf slutte, at SR alligevel er fuldt forenelig med det afgørende indhold af Bergsons påstand - nemlig, at jævnt bevægede ure, som styres af samme atomare mekanisme, er behersket af samme kosmiske rytme! På baggrund af denne konklusion forekommer det berettiget at tale om en sen æresoprejsning for Bergson i hans kontrovers med Einstein. Når dette er sagt, må det også slås fast, at Bergson tog fejl på adskillige punkter, lige som han ofte udtrykte sig upræcist. Hans styrke var intuitionen, ikke det analytiske ræsonnement. EN RIGTIG ÅRHUS-HISTORIE... På trods af, at ovenstående burde være velkendt stof, høres det fortsat med jævne mellemrum, at nu har man igen - for gud ved hvilken gang - verificeret SR. De journalister, som med vedholdende begejstring kolporterer sådanne rygter, har dog næppe forstået ret meget. Det seneste exempel er friskt i erindringen; jeg hentyder til de stærkt omtalte experimenter, udført forrige år af et team af Århus-fysikere, som siges at have verificeret den relativistiske tidsforsinkelse med hidtil uhørt præcision. Den slags påstande virker jo altid imponerende på lægfolk, der gladelig annammer bemeldte tidende som endnu en cadeau til Einstein. Engang imellem kan det være festligt at få serveret et drabeligt slag i bolledejen. Efter min mening er det også på høje tid, at en humanist forsager den traditionelle ydmyghed over for naturvidenskaben, for i stedet at gå i offensiven. Da åbenbart ingen andre humanister er i besiddelse af det fornødne mod, vil jeg selv vove pelsen ved åbent at tilstå, at der efter min mening er tale om en rigtig "Århus-historie". Men man skal forstå mit anliggende ret. Jeg bestrider ikke de experimentelle resultater, for dem har jeg ikke mulighed for at kontrollere. Hvad jeg anfægter er ene og alene deres interpretation. Hvis man nu nærlæser den artikel, hvori "superprofessor" Poulsen & co har kundgjort & deres bemærkelsesværdige "landvinding", viser det sig hurtigt, at den nærmest er støvsuget for overvejelser af mere teoretisk karakter. Teorien kommer kun ind i kraft af forfatternes henvisning til tre små artikler af Mansouri & Sexl. I disse artikler gør denne duo opmærksom

6 -6- på, at dens overvejelser ikke kun sigter på SR, men angår en hel klasse af beslægtede teorier, hvoraf nogle godt kan være empirisk skelnelige fra SR. Deres vigtigste resultat er et bevis for, at signal-metode og transport-metode giver identisk synkronisation af ure, hvis og bare hvis tidsforsinkelsen finder udtryk i den faktor, der følger af SR. Eftersom standard-versionen af SR er kendetegnet ved overensstemmelse mellem signalmetode og transport-metode (hvilket jeg anerkender), så kan den uopmærksomme læser godt være fristet til at tro, at et bevis for den rette dilatationsfaktor også er et bevis for SR. Men alle øvrige teorier, som indgår i undersøgelsen, kan fremvise mindst et system, hvori metoderne stemmer overens - et system, som godt kunne være empirisk uskelneligt fra det, der forudsættes i et terrestrisk laboratorium som det århusianske. Hvorfor omtales de øvrige teorier så ikke i rapporten fra Århus? Er det en forglemmelse, eller en fortielse? Faktisk er det ikke ret meget vort århusianske team er i stand til at vise. Ikke desto mindre påstår man at have givet "the most accurate direct verification of time dilatation to date". Rent bortset fra det håbløse i at verificere noget som helst endegyldigt (jvf. Popper), er der god grund til at sætte spørgsmålstegn ved påstanden om, at experimentet er direkte. I virkeligheden sigter experimentet blot mod en anden ordens bestemmelse af den transversale Doppler-effekt. Det er interessant at se, at en lignende effekt kan udledes på basis af flere andre teorier, som ikke drøftes af Mansouri & Sexl; cf. Wegener: PIRT-Proc.1988 & Phys.Ess.8,1994. EN TENTATIV ACCEPT AF SR Lad os - for sjovs skyld og på trods af det anførte - antage den empiriske gyldighed af SR. Af denne accept følger, som påvist, ikke at vi må acceptere den traditionelle tolkning af SR. Ved siden af standard-interpretationen er der nemlig frit slag for et antal varianter, som afviger mere eller mindre fra denne standard. Hver af disse varianter har et samtidighedsbegreb, som svarer til en eller anden definition af vort begreb om objektiv existens og realitet. Findes der mon i hele dette spektrum af muligheder en enkelt, som er så plausibel, at den kan gøre krav på almindelig konsensus? Ved hjælp af en smule matematisk logik kan man let formalisere nogle af de mest nærliggende definitioner af begrebet existens eller realitet som er forenelige med SR. Det viser sig da, at begrebet kan præciseres på mindst ti forskellige måder! Den alvorligste indvending, som efter mit skøn kan rettes imod SR er netop, at den afgørende begrebsbestemmelse kun kan gøres entydig ved indførelsen af en vilkårlig konvention. Eneste alternativ hertil er at indrømme den totale kollaps af alle temporale distinktioner inden for SR. Dette er da også, hvad man indirekte gør, når man postulerer den absolute existens af et rum-tid kontinuum af begivenheder i fire dimensioner. Med dette postulat har man a priori gennemført det einsteinske program, som vil reducere alle fysiske begreber til ren geometri. Videnskaben skildrer hermed virkelighedens verden i lighed med en isblok. Naturligvis er en sådan videnskab i bund og grund utilfredsstillende. Mogens True Wegener

7 -7- KONKLUSION Nylig hjemvendt fra en international konference vedrørende for tolkninger af SR (' Physical Interpretations of Relativity Theory', Imperial College, London, 1988) kan jeg nævne, ' at den ortodoxe opfattelse af teorien tydeligvis er på retræte. En klar majoritet af konferencens deltagere tilsluttede sig åbent hypotesen om en priviligeret henføringsramme i form af et kosmologisk substrat eller en art "æter". Motiverne var forskellige, men mange argumenter havde deres rod i de velkendte problemer vedrørende den mulige (eller nok snarere umulige) ( forening af relativitetsteori og kvanteteori. Hvis der gives en priviligeret henføringsramme, så ) findes der også en priviligeret tid. Måske denne tid kan vises at være irreversibel. I så fald vil det næppe være for stærkt at tale om et egentlig sammenbrud af det einsteinske verdensbillede. Mit eget syn på sagen dækkes ganske godt af flg. citat: Interviewer: "Bell's inequality, as I understand it, is rooted in two assumptions: the first is what we might call objective reality - the reality of the external world, independent of our observations; the second is locality, or non-separability, or no faster-than-light signalling. Aspect's experiment appears to indicate that one of these two has to go. Which of the two would you.. stick to? John Bell: "I think it's a deep dilemma, and the solution of it will not be trivial. It will require a substantial change in the way we look at things. But I would say that the cheapest resolution is something like going back to relativity as it was before Einstein, when people like Lorentz and Poincaré thought that there was an aether - a preferred frame of reference. Davies & Brown, eds.: The Ghost in the Atom, Cambridge =//=

8 -8- NOTER 1. "In fact there is no experimental evidence at all for the theory; all that appears to support it does so through a circular argument" -!! H. Dingle, indledning t. H. Bergson: Duration & Simultaneity, Bobbs-Merrill Bergson underbygger sin pointe med følgende elegante ræsonnement: Det matematiske indhold af SR er de såkaldte Lorentz-transformationer ( LT), der medfører, at et bevæget ur vil gå langsommere end et hvilende ur, skønt de begge måler "rigtige" sekunder, samt at en bevæget stok (pegende i bevægelsens retning) vil være kortere end en hvilende stok, selv om de begge måler en "rigtig" meter. Lad nu to iagttagere med hver sit ur og hver sin stok være i indbyrdes jævn bevægelse. Vi står da frit m.h.t. hvilken af de to iagttagere vi vil anse som værende i hvile, eller om vi måske foretrækker at fordele bevægelsen ligeligt på dem begge (fx. med ligestore modsatrettede hastigheder). Alle er enige om, at forkortelsen af de to stokke er en gensidig indbildning, lige som det blot er indbildning, at en stok knækker, når man stikker den i vandet. Hvorfor hævder man da noget andet, når det drejer sig om to bevægede ure? Hvis en stok ophører med at være forkortet, når dens bevægelse ophører, må et ur vel ligeledes ophøre med at være forsinket. Dersom en rummand kan vende hjem yngre end sin egen tvilling, hvorfor kan han da ikke lige så godt vende hjem som en dværg? - 3. Tre ure, P,Q,R, er kongruente, hvis de er indstillet til at vise det samme i flg. forstand: 1) ethvert ur er samtidigt med sig selv - samtidigheden er refleksiv ; 2) dersom >ÐT Ñ œ >ÐUÑ, så gælder ligeledes >ÐUÑ œ >ÐT Ñ - samtidigheden er reciprok; 3) såfremt både >ÐT Ñ œ >ÐUÑ og >ÐUÑ œ >ÐRÑ, så følger heraf tilsvarende, at >ÐT Ñ œ >ÐRÑ - samtidigheden er transitiv. For så vidt som alle tre betingelser er opfyldt, siges urene at være ækvivalente i henseende til egenskaben samtidighed, og de udgør da en såkaldt ækvivalensklasse. Forskellen på CM og SR er den, at mens alle ure kan gøres kongruente ifølge CM, så gælder ifølge SR, at kun ure tilhørende bestemte ækvivalensklasser defineret v.hj.a. såkaldte signalrelationer kan gøres ækvivalente. Som exempler på sådanne ækvivalensklasser kan nævnes: A) klassen af identisk konstruerede ure, som er i hvile i forhold til et bestemt priviligeret ur, fx. iagttagerens, og B) klassen af identisk konstruerede ure, som bevæger sig jævnt hen mod, eller bort fra, et samtidigt møde i samme punkt (instantan koincidens). SR tilbyder imidlertid ikke nogen operationel definition af hvad der menes med dette udtryk: identisk konstruktion, anvendt på ure. Forklaringen på at der overhovedet kan sættes spørgsmålstegn ved samtidighedens transitivitet inden for SR er, at samtidigheden her defineres relativt til en bestemt ækvivalensklasse. Dette er ensbetydende med, at udtrykkene ovenfor må betragtes som ufuldstændige: i stedet for >ÐT Ñ œ >ÐUÑ bør vi skrive >ÐT,A Ñ œ >ÐU,A Ñ eller >ÐT,B Ñ œ >ÐU,BÑ, fx. Det indses heraf klart, at konjunktionen >ÐT,A Ñ œ >ÐU,A Ñ & >ÐQ,A Ñ œ >ÐV,A Ñ medfører >ÐT,A Ñ œ >ÐV,AÑ lige som før, mens derimod konjunktionen >ÐT,A Ñ œ >ÐU,A Ñ & >ÐQ, FÑ œ >ÐV, FÑ ikke medfører noget som helst. 4. J.A. Winnie: Philosophy of Science 37, 81, Kaivola, Poulsen & al.: Rel.Doppler-Shift, Phys.Rev.Lett., Jan., For mine bidrag til the biennial PIRT-conferences , se 7. Se fx. Bent Sørensen: Superstrenge, s.160, Munksgaard Se fx. I Prigogine: From Being to Becoming, s. 215, Freeman Mogens True Wegener

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

80 Menneskerettigheder

80 Menneskerettigheder Kritisk forum for praktisk teologi Tema: Menneskerettigheder Kritisk forum 80/2000 Menneskerettigheder Kritisk forum for praktisk teologi Forord 3 Henrik Kjeldgaard Jørgensen Fra liberale rettigheder til

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 JENS MAMMEN 1. Descartes' dualisme. Legeme og sjæl Rene Descartes (1596-1650) er ikke kun kendt for at have indført koordinatsystemet i matematikken,

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Ældres behov, motion og qigong

Ældres behov, motion og qigong Bodil G. Lissau Sep.03F Bachelorprojekt 5. januar 2007 Vejledere: Anne Vibe Poulsen og Peter Vråsinge Sygeplejelærere Ældres behov, motion og qigong Kopiering eller anden gengivelse af opgaven eller dele

Læs mere