Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid: B Budgetområde: Administrationsområder Profitcenter: Andre kulturelle opgaver: Hvis der ikke skrives andet, budgetteres her med tilskud til forskellige begivenheder, som udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget XG Torslunde Festival XG Ishøj Revyforening XG Ishøj Harmonikafestival XG Gospelkoret IceGlory XG Arken Museum sanddag for børn XG Vestegnens kommunernes Idrætsklinik Administreres af Folkeoplysningsudvalget. XG Tilskud til sommerlejre Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn. Administreres af Folkeoplysningsudvalget. XG Cup Denmark Afholdelse af Cup Denmark i samarbejde med Here we go. Arrangementet tilrettelægges af Fritidskonsulenten. XG Publikation af kulturaktiviteter Udgifter i forbindelse med udgivelse af Kulturen i Ishøj Driftsudgifter i forbindelse med (Kultunaut-app m.m.) Trykning af pjecer, distribution. XG ØresundsSolist (Kulturministeriets fuldmagtstilskud) XG Kulturelt Udvalgs puljebeløb Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning. XG Aktivitetscamp Anskaffelser i forbindelse med drift. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med IBUS. XG Kunstindkøb Kunstindkøb til Ishøj Rådhus m.m. Administreres af Kultur og Fritidscentret. Profitcenter: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter: XG Lokaletilskud voksenundervisning Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75% af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler. XG Supplerende inventar, Voksenundervisning Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret). XG Supplerende inventar, Foreninger Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret) XG Fælles formål Abonnement på lokalebookingssystemet samt udgifter i forbindelse med pakning og distribution af Fritidskuverten. Ishøj Idrætsråd modtager et tilskud på kr. for distributionen af Fritidskuverten i h.t. Folkeoplysningsudvalgets beslutning. XG Folkeoplysningsudvalg, mødediæter Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilforordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter..

2 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 48 XG Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter Tidsskrifter Fritid og Samfund, lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder. XG Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne. XG Voksenundervisning, Tilskud til undervisning Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til det af ministeriet fastsatte løncirkulære. Beløbsrammen fordeles mellem de ansøgende foreninger i.h.t. Byrådets retningslinier. XG Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere Udgiften er skønsmæssig. Tilskud til efterlønsmodtagere, arbejdsledige og personer på overgangsydelse, barsels- forældre-, sabbat- og uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kasse samt langvarig syge. Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er tid en egenbetaling på kr. 50,00 pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice. XG Voksenundervisning Betalinger til andre kommuner Betaling til andre kommuner for Ishøj borges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt og Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen. Regional handicap specialskolerne modtager ligeledes tilskud fra denne konto til undervisning af handicappede fra Ishøj Kommune. XG Voksenundervisning Betalinger til andre kommuner Betaling fra andre kommuner for udenbys borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune. Budgetbeløbet er anslået. Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen. XG Voksenundervisning Tilskud til pensionister Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning. Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,00 pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice. XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger Afholdelse af pokalfest. Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn. XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud IBUS... 4 XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Foreningsunionen... 4 XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Ishøj Idrætsråd Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd

3 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 49 XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud Der ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der kan ydes max. 75% i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet. Der ydes et særligt lokaletilskud til Ishøj Sports Rideklub på kr. Lokaletilskuddet sikrer Ishøj Kommunes/ Bredekærgårds aktiviteters adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag. XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Ekstraordinære tilskud Supplerende ekstraordinære tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning, samt erkendtlighed i anledning af jubilæum. 100 års foreningsjubilæum: kr. 75 års foreningsjubilæum: kr. 50 års foreningsjubilæum: kr. 25 års foreningsjubilæum: kr. 10 års foreningsjubilæum: kr. Profitcenter: Museer: XG Museer tilskud Kroppedal Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv, skoletjeneste, foredrag og andre aktiviteter, særlige projekter efter aftale, markedsføring og aktiviteter omkring Thorsbro Vandværk. XG Thorsbo Vandværk Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring Profitcenter: Ishøj Teater: XG Statsrefusion vedr. teater virke Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater. XG Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger. XG Ishøj Teater Tilskud og overførsler Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Byråd og Ishøj Teater om drift af egnsteater. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid værende minimumstilskud til egnsteatre i henhold til Finanslovens 21. XG Ishøj Teater køb af enkeltbillet Udgifter til Ishøj Kommunes institutioners køb af teaterbilletter til godkendte forestillinger. Fast løn til ledere på de kulturelle driftssteder: Profitcenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Profitcenter Ishøj Kulturcafe & Svømmehal Profitcenter Ishøj Bibliotek Profitcenter Ishøj Kulturskole Profitcenter Ishøj Ungdomsskole B Budgetområde Driftssteder: Ishøj Idræts & Fritidscenter Løn Lønnen er beregnet ud fra årsværk på 1 fuldtidssekretær, 7 tekniske servicemedarbejdere,1 assisterende halinspektør og 4,42 rengøringsassistenter. Ekskursion... 2 Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion Indvendig vedligeholdelse: Entreprenør & håndværkerydelser

4 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 50 Inventar varekøb: Nyanskaffelser og vedligeholdelse Kontorhold: Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m. Rengøring varekøb: Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m. Uddannelse personale: Uddannelse af fast personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen. Øvrige varekøb og anskaffelse: Løbende nyanskaffelse og vedligeholdelse af materiel i og udenfor Ishøj Idræts & Fritidscenter. Køb og vedligeholdelse af sportsudstyr til foreninger m.m. Udgiften til kridt til opkridtning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej. Der er afsat beløb til yderligere belysning ved Idræts og Fritidscentret XG Idrætsanlæg v/torbens Vænge - TIIF Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIIF råder over klubhus, som er et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 7 måneder og 2 gang månedlig i 5 måneder af bade- og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet. XG Anskaffelser og Vedligeholdelse Nyanskaffelser og vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme. XG Atletikstadion Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser XG Udlejning til foreninger: Udlejning af kursuslokaler, haller, kunstgræsbane, træningsbaner, mobilscene m.m. i henhold til de af Ishøj Byråd godkendte takster. XG : Forpagtningsafgift - Café Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale. Fælles bestemmelser på klubhusområdet: i henhold til Folkeoplysningsloven stilles kommunale ejendomme til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Hvis der ikke aftales andet er rengøringsnorm godkendt som flg: Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme. XG Fælles rengøringskonto klubhusområdet Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner & løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet. XG Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Ishøj Stationsvej 60 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte KFUM, Vejlebrovej 190

5 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 51 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte DDS, Skovvej 39 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Mødelokaler Egely: Mødelokalet Egely er et kommunalt mødelokale, som udlejes til foreningsaktiviteter. Ishøj Idræts & Fritidscenter administrerer og fører tilsyn med mødelokalet. XG Husleje, leje og forpagtning, egne husleje indtægter Alle foreninger med undtagelse af idrætsforeningerne kan leje Mødelokalet Egely. Taksten for leje af lokalet fastsættes af Ishøj Byråd. XG Inventar og varekøb Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar og service. XG Klubhus, Hummeren 3, Ishøj Sejlklub: XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6 XG Klubhus Søhesten 13, Nikon: Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter. XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6 XG Klubhus, Søhesten 14, Sydkystens Sejlklub: XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6 XG Klubhus, Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub: Ishøj Windsurferklub har et privat klubhus, samt råderet over et kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter. Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Tangloppen 1, Ishøj Roklub XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Tangloppen 3, Ishøj Sportsfiskerklub XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Strandvangen 54, Foreningshuset ved Stranden Rengøring af mødelokaler 1 gang ugentlig i 12 måneder. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Idrætscenter, Ishøj Cricket Club/Ishøj Petanque XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Idrætscenter, SB 50 Ishøj Fodbold XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Ishøj Søvej 3, Ishøj BK XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Søvej 5, Omklædningsfaciliteter Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/9: tre gange ugentlig. 1/11-31/3: to gange månedlig i bade og toiletfaciliteter. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Søvej 7, Kurdisk Ungdomsklub og Dansk Marokkansk Kulturforening:

6 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 52 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Foreningshuset Jægerbuen 2 B Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er tildelt Ishøj Volley og Beachvolley Klub samt Viben Trampolinklub Anskaffelser og vedligeholdelse:... 5 Entreprenør & håndværkerydelser Rengøring løn: Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter Rengøring varekøb:... 4 Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m. XG Foreningshuset Vejlebrovej 45 B Indvendig vedligeholdelse: Løn Tilsyn med bygningen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter Rengøring løn: Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter Rengøring varekøb:... 8 Øvrige ansættelser Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m. XG Hundetræningsarealet Torbens Vænge Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus. XG Anskaffelser og vedligeholdelse Skøjtebane Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af skøjtebanen. Udvendig vedligeholdelse, varekøb Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen samt kølevæske til skøjtebanen Kunstgræsbane: Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen. Udvendig vedligeholdelse Kontoen dækker reparation og banerensning. Husleje, leje og forpagtning Lejeudgiften til CPHWEST andrager kr årligt i 10 år. Første år Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd. Inventar og varekøb Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat Vandkulturbåden: Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden Inventar og indvendig vedligeholdelse Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner. XG Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange Kontoen dækker håndværkerudgifter, honorar til musik & underholdning i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans arrangement. Udgiften til fyrværkeri afholdes af Strandparken I/S.

7 Ishøj Kommune Budget 2013 Side Vejledalen 7 11 Bygningerne er hjemsted for Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Tilsynet med bygningerne vartages af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Løn, fast personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med hele det tidligere amtsgymnasum Indvendig vedligeholdelse: Entreprenør & håndværkerydelser Rengøring løn: Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter Profitcenter: Ishøj Kultur Cafe Ishøj Kultur Cafe er et kommunalt kulturhus, der drives som led i det ledelsesmæssige og økonomiske fællesskab med Ishøj Svømmehal under navnet Ishøj Kultur Cafe / Ishøj Svømmehal Rammer for driften af Ishøj Kultur Cafe: Formål: At give borgerne i Ishøj oplevelser og rammer for aktiviteter indenfor områderne musik, teater, dans, film, udstillinger og foredrag. Det tilstræbes, at der fra 2010 og fremover afholdes mindst 200 arrangementer. Samarbejde med kommunens foreninger om realisering af fælles arrangementer har en høj prioritet. I Kulturpolitikken er der formuleret følgende: Lokaler Kulturcafeen indeholder en sal med plads til 438 siddende personer. Der er teleskoptribune, som muliggør en hurtig omstilling til fladt gulv. Der kan afholdes arrangementer i foyer en og på foyerscenen. Der er to permanente biografsale og mulighed for at vise film i den store sal. Der er tilknyttet en cafe, som kan drives af Kulturcafeen eller i samarbejde med en samarbejdspartner. Lokalerne kan udlejes til kommercielt formål efter takstbladet. Der kan afgives samlet tilbud på arrangementer, der afviger fra takstbladet. Aktiv kultur for alle En kulturpolitik, der sigter på at prioritere børn og voksnes deltagelse i udførende, skabende og kreative processer skal prioriteres. Det er vigtigt for det enkelte menneske at deltage aktivt i disse processer af hensyn til menneskets selvudvikling og selvforståelse. Det er den ændrede alders-, uddannelses- og arbejdstidsprofil, der bliver mere tydelig i Ishøj i de kommende år samt det ændrede aktivitetsmønster hos befolkningen (den 3. alder), der giver ændrede behov for kulturelle aktiviteter. Fremme kunst på højt kvalitetsniveau Præsentation af kunst på højt kvalitetsniveau har fortsat en høj prioritet i Ishøj Kommunes kulturpolitik. Kunst er en nødvendig almen menneskelig udtryksform, og det er et mål at kommunens kulturstøtte også kan anvendes til præsentation af kunst på højt nationalt og internationalt niveau, som ikke kunne løbe rundt uden tilskud. Kunst er med til at vedligeholde demokratiet, og offentlig støtte til kunst skal modvirke at kunstlivet helt overlades til markedsvilkårene. Samarbejde mellem amatører og professionelle tilstræbes. Der er langsigtede perspektiver i at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle på kulturområdet. Det er derfor et mål fortsat at udvikle dette samarbejde. Aktivering af potentielle kulturelle ressourcer Ishøj Kultur Cafe skal arbejde på at synliggøre udviklingsområder og potentielle kulturelle ressourcer både menneskelige og facilitetsmæssige. Der er åbenlyse muligheder indenfor de eksisterende rammer for at aktivere Ishøj Kultur Cafe til gavn for kulturelle aktiviteter.

8 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 54 Lederen af Ishøj Kultur skal: koordinere det samlede program for aktiviteter i de samlede lokaliteter i Kulturcafeen. Lederen tilrettelægger i samarbejde med Kultur og fritidscentret strukturen for dette arbejde. med arrangementspolitikken åbne op for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver. bl.a. anvende et samarbejde med ISHØJ BY Center om aktiviteter og annoncering. afstemme programmet for Kulturcafeen med sommerkoncerterne i Byhaven og arrangementerne på Museet ARKEN. skabe en selvstændig profil for Ishøj Kultur Cafe. sørge for, at der sker en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturcafeen. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre deres arrangement udover det fælles i Kulturen i Ishøj og på sørge for, at udformningen af det samlede årsprogram Kulturen i Ishøj, skal afspejle et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken. afholde arrangementerne med Ishøj Kultur Cafe som arrangør eller i den udstrækning det er muligt, kan der inddrages og indgå foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et sådant samarbejde. Lederen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at: indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder målsætningerne i dette notat. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget. Aftalerne skal indgås skriftligt. Kulturelt Udvalg orienteres halvårligt. indgå aftaler med Ishøj Kunstforening og Ishøj Musikforening, men i begrænset omfang da der er givet særlige bevillinger til disse foreninger over Kulturfondens faste bevillinger. Besøgstal i Ishøj Kultur Cafe: I 2011 havde Ishøj Kultur Cafe besøgende, heraf ca gæster i biografen. Åbningstider: Kulturcafeen er principielt åben hele året, men kan lukkes fra 20. juni til 10. august. Faste lukkedage kan være: Skærtorsdag St. Bededag Pinsedag 23. december 31. december Langfredag Kr. Himmelfartsdag 2. pinsedag Juleaften 1. januar Påskelørdag 1. maj 1. juledag Påskedag 5. juni Grundlovsdag 2. juledag 2. påskedag Der kan aftales indtægtsgivende arrangementer på faste lukke dage. Lønninger, uddannelse, beklædning Lønninger for 4 fuldtidsmedarbejdere, 2 deltidsmedarbejdere og 6 tilkaldevikarer + udgifter til uddannelse og beklædning. Annoncer (+ information) PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (foldere, plakater m.m.) Inventar og -håndværkerydelser Reparationer og indkøb af inventar, lys og lydanlæg, møbler, biograf inventar Kontorhold kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem Porto og fragt Film og alm. post Rengøring varekøb indkøb af rengøringsmidler

9 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 55 Tekniske anlæg håndværkerydelser vedligeholdelse af lys- og lydanlæg, biografanlæg, kinomaskiner, lyssystemer i biograferne, opvaske- og vaskemaskiner, omformere, serviceaftaler på kinoudstyr og D-udstyr XG Udlejning til foreninger Udlejning af lokaler og udstyr til foreningsarrangementer XG Udlejning til kommercielle formål Udlejning af lokaler m.m. til firmater m.fl. samt salg fra café/bar til udlejningsarrangementer XG Fremmede arrangementer Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører XG Klaverstemning Løbende stemning af flygel og klaver XG Koda afgift for at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren XG Filmleje afgift til filmudlejere fastsat efter antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi XG Andre arrangementer indtægter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater) XG Andre arrangementer div. mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater) XG Filmforevisning Billetindtægter fra biografen XG Koncerter, honorarer XG Koncerter, indtægter XG Parkunderholdning Sommerkoncerter i Byhaven samt julekoncert XG Jazz på Bredekærgård, honorarer XG Teaterforestillinger indkøb af turnéforestillinger (tidligere Ishøj Teaterforening) XG Kulturnat afholdelse af aktiviteter på kulturnatten XG Café vareindkøb XG Café varesalg indtægter fra salg i caféen Profitcenter: Ishøj Svømmehal: Ishøj Svømmehal er en kommunal institution, der drives som led i det ledelsesmæssige og økonomiske fællesskab med Ishøj Kultur Cafe under navnet Ishøj Kultur Cafe / Ishøj Svømmehal Rammer for driften af Ishøj Svømmehal: Ishøj Svømmehal er anlagt for at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted samt ældre et sted for motion og socialt samvær. Svømmehallen skal i videst muligt omfang drives med indtægtsgivende aktiviteter. Dog skal kommunale aktiviteter og lovmæssige aktiviteter være vederlagsfrie. Ishøj Svømmehal havde i gæster.

10 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 56 Personale: Lønbudgettet dækker løn til 12 faste medarbejdere, 21 deltidsmedarbejdere og 10 vikarer. Personalet skal have tilbudt supplerende uddannelse i udførelse af aktiviteter i tidens trend for svømmehallens gæster for at sikre en stabil og motiveret medarbejderstab. Åbningstider: Svømmehal og varmtvandsbassin Mandag - torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Motionsrum Mandag - torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Der skal være offentlig adgang til svømmehallen i hele åbningstiden til alle faciliteter. Billetsalg lukker en time før lukketid. Folkeoplysningsudvalget godkender lokalefordelingsplanen for folkeoplysningsvirksomhed i Ishøj Svømmehal Faste lukkedage: Skærtorsdag St. Bededag Pinsedag 23. december 31. december Langfredag Kr. Himmelfartsdag 2. pinsedag Juleaften 1. januar Påskelørdag 1. maj 1. juledag Påskedag 5. juni Grundlovsdag 2. juledag 2. påskedag Vandtemperaturer: 50 meter bassinet Vandet skal være 26 grader varmt. Springbassinet Vandet skal være 26 grader varmt. Børnebassinet Vandet skal være 28 grader varmt. Varmvandsbassinet Vandet skal være 34 grader varmt. Indtægter: Alle takster fastsættes af Ishøj Byråd. Lederen kan indgå aftaler med private firmaer samt offentlige institutioner og kommuner om anvendelse og leje af faciliteterne i Ishøj Svømmehal indenfor de af Kultur- og Integrationsudvalget godkendte rammer. Aftalerne skal være skriftlige. Lokalefordelingsplanen skal respekteres. Der er tilknyttet billetsalgsstedet en mindre kiosk med et varesortiment, der relaterer sig til svømmehallens aktiviteter. Prisfastsættelsen på salgsvarerne foretages af lederen. Bygningsvedligeholdelse: Der er truffet særlig bestemmelse om vedligeholdelsen af Ishøj Svømmehal. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og fast inventar i svømmehallens prioriteres en gang årligt indenfor det afsatte beløb til vedligeholdelse. Driftsmidler: Vedligeholdelse af løst inventar, såsom driftsmaskineri, bundsuger, billetsystem, licenser til billet- og dankortsystem, hårtørrer, sauna ovne, dampbad samt indkøb af kemikalier til rensning af bassinvand samt mindre inventar udskiftninger. Rengøring Rengøring i Ishøj Svømmehal i henhold til Byrådets rengøringsnorm. Rengøringen forestås af Ishøj Svømmehal. Klublokaler: Der tildelt Ishøj Svømmeklub og Ishøj Skytteforening klublokaler i svømmehallen af Ishøj Byråd. Der er udarbejdet brugskontrakter med foreningerne.

11 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 57 Godkendt rengøringsnorm: Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal. Klublokalernes anvendelse skal normalt ligge indenfor svømmehallens åbningstid. Andet kan aftales med halinspektøren. Øvrige forhold reguleres af brugskontrakterne for klublokalerne. Ordensreglement: Fastsættes af Kultur- og Integrationsudvalget. Beklædning til medarbejderne jf. overenskomst Ekskursion (fælles ture) Forplejning (møder) Inventar varekøb materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, omklædningsskabe og låse, bænke til sauna m.m. Lønninger Løn til 12 faste medarbejder, 21 deltidsansatte og 10 vikarer inkl. ulempeydelser (aften, weekendtillæg m.m.) Løn til svømmelærer i 1 år til kvindesvømning (9 måneder) Rengøring og vinduespolering varekøb af rengøringsprodukter og maskinel Tekniske anlæg billetmaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m. Uddannelse personale div. efteruddannelse Kontorhold, Øvrige tjenesteydelser billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system Øvrige varekøb og anskaffelser legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetove, livredningsudstyr og materiel, bundsuger, vedligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign. XG Salg af badebilletter billetsalg til svømmehalsadgang, solarium, spinding, massage, vandgymnastik m.m. XG Salg af abonnementskort billetsalg med rabatordning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m. XG Vandprøver lovpligtige prøver af vandkvalitet XG Udlejning Indtægter for udlejning af svømmehallen XG Varesalg fra automater indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater Profitcenter Bredekærgård: Lønudgiften Lønudgiften dækker 1 stilling samt timer til løs medhjælp. Ekskursion... 1 Tilskud til Bredekærgårds personales ekskursion Uddannelse... 3 Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen.

12 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 58 Kontorhold Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m.. Indvendig vedligeholdelse Udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center fra Kommunale ejendomme. Rengøring... 3 Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen hjemtages til Ishøj Idræts & Fritidscenter i løbet af 2012 i henhold til Byrådsbeslutning. Bevilling skal flyttes Anskaffelser og inventar Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar. XG Udendørsarealer... 0 Vedligeholdelse af udendørsarealer ( beløbet står under CKE 40) XG Markdrift Markdriften varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder kr. til uforudsete udgifter og hærværk. XG x Dyrehold Dyrehold varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder kr. til uforudsete udgifter og hærværk Forpagtningsindtægter for folde... 0 XG Ridehus Ridehuset har en særlig driftsstatus. Ishøj Kommune har en deklaration på ejendommen, der betyder at kommunen overtager ejerskabet for restgælden såfremt Ishøj Sportsrideklub ikke kan betale renter og afdrag. Ishøj Kommune bidrager til vedligeholdelsen af ridehallen. XG Børnehus... 6 Anskaffelser og inventar. XG Udlejning af Landsbysalen Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af Kultur og Integrationsudvalget. XG Det grønne Ishøj Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonce udgifter samt grundbeløb til dækning af foreningernes udlæg i forbindelse med arrangementer. Arrangementet finder altid sted 3. hele weekend i juni måned. Bredekærgård koordinerer arrangementet. XG IBUS aktivitetscamp Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS. XG Traktørsted Ishøj Kommune er ansvarlig for Traktørstedet på Bredekærgård. Driften varetages i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Overskud udbetales til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening med fradrag af 50% af udgifterne til orkesterhonorarer. Jvf. beslutning i Kultur og Integrationsudvalget. Indtægter XG Indtægter vedrørende landbrug Salg af landsbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej. Profitcenter : Ishøj Bibliotek: Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed. Den ugentlige åbningstid er på 48 timer fordelt således: Mandag torsdag: 10 19, fredag: 10 17, lørdag: 10 15

13 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 59 Biblioteket havde i besøgende og et udlån på materialeenheder (Pga. vandskaden i 2011, som medførte en lukkeperiode på 6 måneder, bruges tallene for 2010) Bibliotekets udlån af elektroniske medier er i kraftig vækst og forventes i de kommende år at udgøre en stadig større del af bibliotekets samlede udlån. Biblioteket bruger sms service til bl.a. påmindelse om hjemkomne reserverede bøger og snarligt udløb af udlånstiden. Dette sidste har medført en større efterrettelighed hos bibliotekets brugere med deraf afledte reducerede indtægter. Løn Administration personale Kontoen dækker løn til souschef og 8 kontormedarbejdere. I årsværk: 8,8 Løn Fast personale Kontoen dækker løn til 9 bibliotekarer og 1 PR medarbejder. I årsværk: 9,4 Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt på kr for 18 ½ times bibliotekarbistand Løn Øvrige personale... 8 Timelønnede medarbejdere. Løn Flexjob Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob. Fleksjob løntilskud Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob. Ekskursion... 6 Tilskud til Ishøj Biblioteks personales årlige ekskursion. Møder Udgifter til møder, læseklubber, lektiehjælp m.m. Uddannelse Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,7 % af lønsummen til administrativt- og fast personale samt fleksjob. Rejser Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m. Ny biblioteks lov I forbindelse med ny bibliotekslov i 2000 fik kommunerne forhøjet bloktilskuddet for at give bibliotekerne mulighed for at opfylde intentionerne i loven om udbygning af bibliotekernes samlinger af musik, multimedier, film samt Internet. Biblioteket anvender midlerne til den fortsatte udbygning af disse materialekategorier, udbygning af Internet samt fysiske ændringer i biblioteksrummet som gør formidlingen af dette muligt Udlånsmaterialer Materialeindkøbet sker i et samarbejde med de øvrige biblioteker i Region Hovedstaden. Indkøbet sker på grundlag af et fælles EU-udbud mellem bibliotekerne. Udbuddet omfatter de fleste materialekategorier med undtagelse af Levendebilleder og Multimedier. Det nuværende udbud udløber med udgangen af september 2012, og biblioteket deltager i et nyt fælles EU-udbud med forventet ikrafttræden pr XG Bøger Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur, noder, sprogkurser, indvandrerbøger, abonnement på rejsebøger m.m. Lånerne har mulighed for at downloade e-bøger via bibliotekets tilslutning til portalen Ereolen.dk til kr. 18,50 pr. download. Denne blev etableret pr. 1. november 2011 med en prøveperiode på 1 år, hvorefter den skal genforhandles. XG Katalogiseringsbidrag Kontoen bruges til at betale for katalogiseringen af udlånsmaterialer til den fælles bibliotekskatalog Dan-bib. Folkebibliotekets betaling indbefatter også betaling for kommunens skolebiblioteker. Prisen er indbyggertalsbestemt. XG Klargøring Varekøb Indkøb af RFID chips til udlånsmaterialerne samt poser og andet materiale til klargøring af musik cd er, dvd er, lydbøger m.m.

14 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 60 XG Klargøring øvrige tjenesteydelser Indbinding af bøger m.m. XG Periodica Kontoen dækker indkøb af et bredt udsnit af tidsskrifter og aviser herunder et udvalg af udenlandske aviser. XG Levendebilleder Der indkøbes et bredt udsnit af dvd er: film, tv-serier, faglitteratur på dvd, musikfilm, Blu-Ray m.m. Lånere har mulighed for at downloade film via bibliotekets tilslutning til portalen Filmstriben.dk. XG Lydbøger Indkøb af bøger indlæst på cd. Lånere har mulighed for at downloade lydbøger via bibliotekets tilslutning til portalen Netlydbog.dk. XG Multimediematerialer Indkøb af cd-rom, PlayStation, Wii spil, x-box spil, DS spil. XG Musikmaterialer Indkøb af musik på cd. Indtil har bibliotekets lånere haft mulighed for at downloade musik via portalen Bibzoom.dk. Pga. manglende brug og høje priser har biblioteket valgt at opsige aftalen og afventer pt. en anden løsning, som vil gøre det muligt igen at tilbyde download af musik til bibliotekets brugere. XG Pædagogisk legetøj... 4 Indkøb af sprogligt og motorisk udviklende legetøj. XG Bøger/periodica rådhusbibliotek Kontoen bruges til indkøb af bøger, periodica, lovstof m.m. som er relevant for det enkelte center på rådhuset. XG Udsmykning af børnebiblioteket Legetøj til brug på stedet. Udsmykning/udstillings ting i børnebiblioteket. XG Børn Teaterforestillinger for børn, workshops og andre arrangementer for børn. XG Drift og service Support og vedligehold af vores bibliotekssystem Integra samt af den fælles biblioteksbase Danbib som gør det muligt at lokalisere hvor materialerne befinder sig. SMS forbrug. Drift af BookPc. Bibliotheca support og vedligehold. Servicetekniker i forbindelse med afleveringsautomat, selvbetjeningsø m.m. XG Edb-udstyr Indkøb af pc er, printere, tastaturer, m.m. såvel til publikum som til personalet. XG Eksterne søgebaser Abonnementer på forskellige søgebaser som stilles til rådighed for bibliotekets lånere: KPI index, Infomedia, Greens online, Bogbidder, Gyldendals onlineordbog, Library Press, Danskhistorie.dk, samfundsfaget.dk, litteraturtolkninger, Forsideservice, Danbib licens m.m. XG Materialevalg Kontoen dækker udgifterne til bibliotekets materialevalg via det elektroniske materialevalgssystem Materialevalg på Netpunkt. Desuden dækkes abonnementer på forskellige materialevalgshjælpemidler. XG Salg af stofposer I øjeblikket har vi ingen poser til salg, men vi arbejder med at finde en leverandør, så det igen bliver muligt at købe stofposer. XG Fotokopiering Indtægter ved publikums brug af fotokopimaskine på biblioteket. Taksterne fremgår af takstbladet. XG Erstatninger Biblioteket opkræver erstatning for bortkomne og ødelagte materialer i henhold til takstbladet. XG Salg af kasserede materialer

15 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 61 Salg af materialer der er kasseret enten pga. forældelse, fordi de er ødelagte, eller ikke længere bliver lånt ud. Salgspriserne fremgår at takstbladet. XG Gebyrer Afgifter ved overskridelse af lånetiden. Taksterne fremgår af takstbladet. XG Telefax Indtægter ved publikums brug af telefax. Taksterne fremgår af takstbladet Inventar Der foretages løbende vedligeholdelse og indkøb af inventar. Overvågningsanlæg samt indvendig vedligeholdelse Administration Kontoen bliver brugt til indkøb af kontorartikler, tryksager, telefon, porto, kontingenter, vinduespolering m.m. XG PR Kontoen bliver brugt til PR-materialer til bibliotekets arrangementer samt udgivelse af foldere, plakater m.v. Profitcenter Ishøj Kulturskole: Musikarrangementer... Uddannelse personale ( XG ) Læreruddannelse, kurser mv. Salg af produkter og ydelser ( XG ) Indtægter ved kurser, projekter, arrangementer Betalinger fra Staten Statstilskud i henhold til musikskoleloven, procenten fastsættes årligt Lovpligtig musikskole i henhold til musikloven. Skolen skal opfylde formål i henhold til vedtægterne med passende fordeling mellem kerneydelser og udviklingsaktiviteter. Begrænset venteliste kan oprettes. Inventar varekøb... 6 Kontorhold varekøb Anskaffelser, kontorhold mv. Løn administration personale Løn administrative medarbejdere, herunder web medarbejder, kontorpersonale, i alt 15/37 Løn andre ledere Betaling øvrige ledelsesfunktioner og koordination, herunder områdekoordinator, sammenspils producent, i alt 37/37 Løn Fast personale Lærerløn til almen undervisning, sammenspil, forskolehold, undervisning i børnehaveklasser, netværksaktiviteter, projekter og kreative fag. Skema og fagfordeling fastlægges årligt i henhold til Kulturskolens vedtægter. Porto og fragt Telefon Uddannelse personale Kursusafgift samt konferencer Øvrige tjenesteydelser Aktiviteter, abonnementer mv. XG Instrumenter tjenesteydelser... 8 Reparation og vedligeholdelse af instrumenter

16 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 62 XG Instrumenter varekøb og anskaffelser Indkøb af instrumenter, udstyr mv. XG Elevaktiviteter Udgifter til elevrelaterede aktiviteter XG Elevbetaling Betaling fra elever efter Ishøj Kommunes takstblad XG Undervisningspersonale ekskursion... 2 Udgifter vedr. arrangementer for personalet XG Undervisningspersonale uddannelse Kurser og konferencer Profitcenter Musikalsk Grundkursus: I henhold til gældende retningslinjer og tilskudsbetingelser er driften af MGK fuldt finansieret af tilskud fra Kunststyrelsen. Efter den 1. januar 2011 indgår Ishøj MGK i Hovedstadens MGK Center. Københavns Kommune modtager som Hovedstadens MGK Centerskole hele tilskuddet fra Kunststyrelsen og indgår samarbejdsaftale med sattelit MGK er, herunder Ishøj MGK. Indtil videre er samarbejdsaftalerne et-årige. Der forhandles med Kunststyrelsen om flerårige aftaler. Løn fast personale MGK lærerløn og ansvarstillæg for leder Løn undervisningsgodtgørelse Løn til medarbejdere vedr. undervisning og aktiviteter XG Undervisningsmidler XG Administration inventar XG Administration kontorhold XG Administration kontorhold Telefon, abonnementer, kontingenter, reparationer mv. XG Administration Uddannelse XG Arrangementer Deltagerbetaling og øvrige indtægter arrangementer, koncerter mv. XG Betalinger fra Staten Betaling fra Kunststyrelsen, formidlet af Københavns Kommune som Hovedstadens MGK Center. Profitcenter Skolekoncerter: Løn fast personale Betaling vedr. tilrettelæggelse af aktiviteter XG Øvrige tjenesteydelser Betaling vedr. aktiviteter, lokaler, presseinfo mv. Profitcenter Musikskolebestyrelsen: Mødediæter til medlemmer samt øvrige udgifter i forbindelse med mødeaktivitet... 7 Profitcenter Ishøj Ungdomsskole: Ekskursioner fødevarer Indvendig vedligeholdelse Inventar Værktøj, kroge, møbler, lamper mv.

17 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 63 Løn - personale afdelingsleder, 1 it-medarbejder, 2 sekretærer, lærerløn til undervisningshold, knallertkøreskole og arrangementer. Ungdomsskolens sekretariat varetager opgaver for alle afdelinger under Ishøj Ungdomsskole samt Ishøj Kulturskole. Ungdomsskolen har over elever svarende til ca. 70% af unge i Ishøj mellem 13 og 17 år. Løn andre ledere Løn fast personale Løn rengøringspersonale Rengøringspersonale varetages at Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgettet Løn undervisningsgodtgørelse Løn øvrigt personale Rengøring varekøb... 1 Telefongodtgørelse (Efter statens takster)... 2 Uddannelse Personale u/moms Kursusafgift Øvrige tjenesteydelser Telefon, abonnementer, kontorhold mv. XG Undervisningsmidler Budgetbeløbet er fordelt skønsmæssigt på alle arter og dækker alle hold XG Ekskursion og weekendophold Budgetbeløbene er fordelt skønsmæssigt på alle arter. Ture og arrangementer på skolen XG Øvrige indtægter Deltagerbetaling til ture XG Knallertundervisning Gebyr/indtægt for knallerthold i henhold til gældende lovgivning XG Mødediæter... 1 Bestyrelsesdiæter i henhold til statens takster XG Andre mødeudgifter Fødevarer til bestyrelsesmøder XG Supplerende arrangementer Budgetbeløbet er fordelt på alle arter. Fester og fælles arrangementer afholdes løbende Profitcenter Ungdomsskulturhuset: Aktivitetsudgifter, fødevarer Aktivitetsudgifter, øvrige Indvendig vedligeholdelse samt kontorhold Løn ledere Løn til 1 afdelingsleder samt fastansatte og timelønnede medarbejdere Løn rengøringspersonale Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgetbeløbet Løn øvrigt personale Møder, fødevarer... 9 Uddannelse Personale... 7 Øvrige tilskud og overførsler Øvrige varekøb og anskaffelser XG Inventar Computere, musikanlæg, møbler mv

18 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 64 XG Rejser... 9 Ture og ekskursioner XG Rengøring varekøb... 1 XG Uddannelse personale... 9 Konferencer og foredragsholdere XG Øvrige tjenesteydelser Telefon, abonnementer mv XG Øvrige varekøb og anskaffelser Beløbet dækker alle anskaffelser og undervisningsmaterialer samt musikanlæg, projektere mv XG Salg Dækker deltagerbetaling på ture Profitcenter Registreret virksomhed: XG Fødevarer til videresalg Udgifter og indtægter skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde Profitcenter Den Flyvende Kuffert: Løn ledere Løn dækker 1 afdelingsleder Løn øvrigt personale fastansatte og timelønnet medarbejdere Løn rengøringspersonale... Rengøringspersonalet varetages af Strandgårdsskolen, der også råder over budgetbeløbet som er indeholdt i budgettet for strandgårdsskolen. Rengøring varekøb... 0 Rengøringsartikler Uddannelse personale... 8 Kursusafgift Øvrige tjenesteydelser Beløbet fordeles skønsmæssigt på alle arter (herunder lønninger) Profitcenter Club Medina, Industrivangen 23: Club Medina er et værested for unge over 18 år. Løn Leder Bør slettes, da alt budget ligger under Medina Aktivitetsudgifter, varekøb Beløbet er fordelt på alle arter, og dækker, kaffe, the, spil, internetadgang, TV-kanaler, materialer mv. Husleje, leje og forpagtning Husleje, varme, containertømning mv Indvendigt vedligeholdelse Istandsættelse, reparationer og indretning af lokaler Løn øvrigt personale Øvrigt faste og timelønnede medarbejdere

19 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 65 Uddannelse personale... 8 Kursusafgift Øvrige tjenesteydelser Entreprenører og håndværker, istandsættelse og reparationer Øvrige varekøb og anskaffelser... 8 Værktøj, lamper, billeder mv. Profitcenter Annexet satspuljemidler: Annexet er et 3-årigt udviklingsprojekt, der er godkendt af socialministeriet og finansieret 100% af satspuljemidler. Projektet udløber pr. 30. juni Der er udarbejdet og godkendt et detaljeret budget. Betalinger til kommuner Forsikring... 4 Forsikring af bygning og inventar Indvendig vedligeholdelse Istandsættelse, reparationer og indretning af lokaler Inventar Indkøb af maskiner, materiel, værktøj og undervisningsredskaber Køretøjer Indkøb af biler til undervisningsbrug Lønninger afdelingsleder samt mekaniker Øvrige varekøb og anskaffelser Beløbet fordeles på alle arter og bruges til aktiviteter XG Statstilskud Beløbet tilgår månedligt fra ministeriet og CBU administrerer XG Øvrige tilskud Profitcenter Basen Satspuljeprojekt: Basen er et 3-årigt udviklingsprojekt, der er godkendt af socialministeriet og finansieret 100% af satspuljemidler. Projektet udløber pr. 30. juni Der er udarbejdet og godkendt et detaljeret budget. Inventar varekøb Indkøb af PC, spillekonsoller mv. Lønninger medarbejder samt en deltidsmekaniker Øvrige varekøb Fordeles på alle aktiviteter XG Statstilskud Beløbet tilgår månedligt fra ministeriet og CBU administrerer Profitcenter: MedieOasen: MedieOasens Netcafé er beliggende i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Netcaféen har åbent alle ugens dage, og retter sig især til børn og unge i alderen år. MedieOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én aften om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger.

20 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 66 Foreningshuset administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter i samarbejde med Kultur og Fritidscentret. Løn personale Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt. Uddannelse personale... 3 Uddannelse for personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen. Øvrige anskaffelser og varekøb Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, licenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer. XG MedieOasen, Øvrige indtægter Indtægter i Necaféen. Takster 2013: Spil i netcafé, pr. time: 10 kr. Sort/hvid print, pr. stk.: 1 kr. Farveprint, pr. stk.: 4 kr. Leje af netcafé med personale, pr. time: 375 kr. Profitcenter Ishøj Motor Center: Ishøj Motor Center er beliggende på Baldershøj 20 og er en ungdomsklub for børn i alderen år. Ungdomsklubben er beregnet til at have 80 medlemmer. Ungdomsklubben er etableret under Ishøj Ungdomsskole. Annoncer... 8 Løbsinfo Ekskursion fødevarer... 2 Forplejning fødevarer... 1 Gartnere og gårdmænd Indvendig vedligeholdelse Inventar, entreprenør... 6 Inventar, varekøb Køb af carts, cross og værktøj Løn Personale afdelingsleder, 3 fastansatte samt vikarløn Løn Leder Rengøring varekøb... 1 Rengøring vinduespolering... 1 Uddannelse personale Øvrige tjenesteydelser m/moms... 6 Telefon, internet mv. Øvrige tjenesteydelser u/moms... 7 Øvrige varekøb og anskaffelser... 7 XG Forplejning fødevarer Indkøb til bar skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde XG Medlemsaktiviteter Salg af produkter til medlemmernes eget materiel XG Medlemsaktiviteter, øvrige varekøb Indkøb af materialer og værktøj XG Medlemsaktiviteter, anskaffelser og varekøb Indkøb af carts, cross, reservedele, værktøj og baneudstyr XG Ekskursioner og weekendophold øvrige tjenesteydelser m/moms... 4 Bil leje mv. til ture og løb

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere