Rammeplan for Indsatsplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeplan for Indsatsplanlægning"

Transkript

1 Rammeplan for Indsatsplanlægning

2 Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning 13 Administrationens behandling 14 Politisk behandling 16 Beskrivelse af områder 17 Lovgrundlag 19 Grundvandsrådet 20 Udførelse af indsatsplaner 21 Aftaler med lodsejere 22 Miljøvurdering 23 Links 24 2

3 Rammeplan for indsatsplanlægning Rammeplanen for grundvandsbeskyttelse i Hjørring Kommune beskriver de overordnede målsætninger, retningslinjer og indsatser, der gælder i alle indsatsplanområder i kommunen. Den indeholder desuden lovkrav for alle indsatsplaner samt generelle beskrivelser af indsatsplanernes opbygning og indhold. Indsatsplanerne udgør sammen med den overordnede rammeplan det samlede indsatsplangrundlag for grundvandsbeskyttelse i Hjørring Kommune. 3

4 Målsætninger for indsatsområderne Det er Hjørring Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen baseres på uforurenet grundvand. Dette kræver i nogen områder en særlig indsats for at beskytte grundvandet. De overordnede mål for vandforsyningen i Hjørring Kommune er: At den fremtidige vandforsyning baseres på de eksisterende vandværker. At grundvandets kvalitet også fremover skal være så god, at en almindelig simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen. For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet, er der for alle indsats- og prioriterede områder mål om at: Nitratindholdet er så lavt som muligt. Max. 50 mg/l i grundvandsmagasinet. Anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt i særlige sårbare områder. I Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) er målet ingen anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider. Indsatser sker som udgangspunkt boringsnært og i særlig grundvandsdannende områder for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ude i indvindingsoplandet. For at kunne leve op til ovenstående målsætninger, har Hjørring Kommune udarbejdet generelle indsatser og retningslinjer i rammeplanen. De vil blive suppleret med konkrete indsatser for de enkelte vandværker. 4

5 Overordnede indsatser Generelle indsatser er gældende for alle almene vandværker, som har en gældende indsatsplan. Indsatserne gælder inden for BNBO og det øvrige prioriterede område, medmindre andet er beskrevet. Det er Hjørring Kommune, som er ansvarlig for at gennemføre indsatserne. Nitrat Indsatser over for nitrat gennemføres inden for indvindingsoplandet og fortrinsvist i områder med stor grundvandsdannelse og kort transporttid til boringerne. Det er nitratkoncentrationen i grundvandet, som er udslagsgivende for hvilke indsatser, der er behov for i et konkret område. Flowdiagrammet nedenfor viser forskellige niveauer for nitratkoncentrationer, hvor hvert niveau udløser en bestemt handling. 5

6 Indsatsen overfor nitrat er opdelt i 3 niveauer: generelle indsatser, øget overvågning og konkrete indsatser overfor nitratudvaskning. Generelle indsatser: Det er myndighedsarbejde med udgangspunkt i gældende miljølovgivning, eksempelvis godkendelse af virksomheder og tilsyn med boringer samt kampagner med fokus på grundvandsbeskyttelse Øget overvågning: Vurdering af eksisterende vandkemidata og beslutning om behovet for flere analyser fra udvalgte boringer/kildepladser til overvågning af vandkvaliteten. På 6

7 baggrund heraf beslutning om handlinger ift. grundvandsbeskyttelse. Konkrete indsatser: Aftaler om dyrkningsrestriktioner på konkrete arealer. Pesticider Indsatsen mod pesticider i indvindingsmagasinet gennemføres i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og særlige sårbare områder, der beregnes på baggrund af sammenfald mellem: grundvandsdannende opland stor grundvandsdannelse, og hvor grundvandet er yngst Indsatser overfor pesticider sker i forskellige trin hvor BNBO prioriteres først. Dernæst sker der indsatser i de sårbare områder på baggrund af konkrete hydrogeologiske vurderinger og afvejning ift. arealanvendelse. Hvor får vi mest beskyttelse for pengene? Da der altid vil være en risiko for forurening med pesticider, som allerede befinder sig i jorden, eller fordi kildepladsen ikke bliver beskyttet tilstrækkelig, skal der være et beredskab til håndtering af dette. Et beredskab kan bl.a. indeholde plan for indvinding fra en anden kildeplads eller midlertidig rensning af forureningen. Hvis ikke det er muligt at beskytte alt, og at der derfor kommer en forurening, som truer vandforsyningen, er den yderste konsekvens, at der skal findes en ny kildeplads. Indsatser vedrørende overvågning Udviklingen af grundvandskvaliteten overvåges løbende via de lovmæssige analyseprogrammer for vandværkerne. En indsatsplan skal indeholde en konkret handling for niveauet af overvågning. Kommunen skal vurdere, om der er behov for yderligere overvågning af vandkvaliteten. F.eks. ved at afdække forureningssammenhænge, eller følge udviklingen af en bestemt parameter, eksempelvis for nitrat. Øget og målrettet overvågning vil være i fokus, inden der skal iværksættes handlinger om dyrkningsrestriktioner. Der vil være en løbende vurdering af behovet for overvågning. Brønde og boringer Ubenyttede brønde og boringer skal opspores og sløjfes. For øvrige brønde/boringer, som kommunen har kendskab til, laves en vurdering af forureningsrisikoen overfor grundvandet og om nødvendigt, skal der ske sløjfning af anlægget. 7

8 Olietanke, vaskepladser mm. Der skal laves en undersøgelse af eksisterende anlæg inden for 300 m fra en vandværksboring og efterfølgende en risikovurdering af forureningstruslen. Spildevand Ved eksisterende lokal afledning af spildevand i indvindingsopland indenfor 300 m fra en vandværksboring vurderer kommunen, om afledningen indebærer en risiko for grundvandet. Spildevandsafledningen påbydes ændret om nødvendigt. 8

9 Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling Hjørring Kommune har opstillet retningslinjer for sagsbehandling af ofte forekommende sager, som har betydning for beskyttelsen af drikkevandet og som ikke allerede fremgår af andre planer. Ud over nedenstående retningslinjer, findes der retningslinjer med fokus på beskyttelse af drikkevandet i andre planer såsom Kommuneplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen osv. Links til planerne kan findes under afsnittet "Links". Udspredning af spildevandsslam Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i grundvand. Det kan være vandopløselige stoffer som medicinrester og hormonlignende stoffer. Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam som jordforbedringsmiddel i statens indsatsområde og i BNBO. Hjørring Kommune vil, hvis nødvendigt, gøre brug af forbud mod udbringning af slam i indsatsområder og i BNBO på baggrund af en konkret vurdering af sårbarheden. Der hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning, indgås der samtidig aftale om, at der ikke udspredes spildevandsslam. Jordforurening Behandling af jordforureningssager indenfor indsatsområder prioriteres højt. Olietanke Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedgravede olietanke indenfor 300 m fra vandværksboringer, hvis det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel. Nedsivning af regnvand Regnvandsbassiner og lokal afledning af regnvand må ikke udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Der laves en konkret vurdering af bassinets eller LAR-løsningens påvirkning af grundvandsressourcen indenfor de prioriterede områder. 9

10 Om indsatsplaner Formålet med indsatsplaner er fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Beskyttelsen af grundvandet sker både gennem generelle reguleringer og målrettet beskyttelse. De generelle reguleringer omfatter blandt andet godkendelsesordningen af pesticider og reguleringen af udbringning af gødning og de statslige vandområdeplaner. Disse angiver overordnede retningslinjer for den generelle beskyttelse af grundvandet. I flere tilfælde er den generelle regulering dog ikke tilstrækkelig, og her suppleres med en skærpet regulering og beskyttelse. Det kan både være i form af administrative retningslinjer og målrettede indsatser på konkrete arealer. Indsatsplanen angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt drikkevand i fremtiden. Læs mere om opbygning og udarbejdelse af indsatsplanen i underafsnittene samt hvilke lovgrundlag indsastplanen følger. 10

11 Opbygning af planen I Hjørring Kommune opdeles indsatsplanerne fremadrettet i en rammeplan for alle de almene vandværker og en indsatsplan for det enkelte vandværk. Rammeplanen indeholder generelle målsætninger og retningslinjer, som er gældende for alle indsatsplanområder. Den beskriver endvidere de overordnede indsatser, som Hjørring Kommune har ansvaret for. Indsatsplanen indeholder en konkret handlingsplan med indsatser for det enkelte vandværk. Indsatserne er målrettet mod det behov, der er for beskyttelse af grundvandet i det aktuelle område. Det er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre forskellige indsatser, og hvornår de gennemføres. Planen indeholder i øvrigt en beskrivelse af geologi, hydrologi og vandforsyningsforhold, som danner grundlaget for handlingsplanen og vurdering af behovet for de enkelte indsatser. Indsatsplanerne og den overordnede rammeplan udgør det samlede indsatsgrundlag for grundvandsbeskyttelse i indsatsområderne. 11

12 Udarbejdelse af indsatsplaner Hjørring Kommune udarbejder indsatsplaner på baggrund af statens grundvandskortlægning. Udarbejdelse af indsatsplanerne sker i samarbejde med de almene vandværker og øvrige interessenter i området. Herudover har Hjørring Kommune et Grundvandsråd med respræsentanter fra forskellige interesseorganisationer, som fungerer som et rådgivende organ for kommunen. I menuen til venstre kan du læse mere om udarbejdelsen af indsatsplanerne. 12

13 Statens kortlægning Statens kortlægning danner baggrund for udarbejdelsen af indsatsplanerne. Staten har inden for kortlægningsområdet gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. Der er eksempelvis anvendt geofysiske undersøgelser for bl.a. at bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre grænse. De geofysiske undersøgelser er også anvendt til en vurdering af eventuelle beskyttende lerlag. Endvidere er der udført pejlinger og kemiske analyser i eksisterende boringer. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. 13

14 Administrationens behandling Med udgangspunkt i statens kortlægning vurderer administrationen hvilke indsatser, der skal ske i de enkelte områder for at sikre drikkevandsforsyningen fremover. Kommunens vurdering sker på baggrund af en række grundvandsfaglige parametre og modellering af grundvandsstrømme: Som en del af kortlægningen udarbejdes detaljerede 3-dimensionelle modeller til beskrivelse af jordlagene. Denne model bruges videre til opstilling af en 3-dimensionel grundvandsmodel, der regner på vandstrømme nede i jorden. Modellerne tager udgangspunkt i alt tilgængelig viden. Kommunens vurdering af indsatsbehovet er baseret på disse modeller samt inddragelse af nyeste viden om geologi, vandkemi, forureningstrusler mv. Herudover inddrages vandværkerne og de lokale lodsejere til supplering af lokal viden om de konkrete område. Kommunen er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner og vurdere det nødvendige indsatsbehov for de indsatsområder, der er udpeget af staten. Hjørring Kommune vil indenfor statens indsatsområde typisk udpege et mindre område, hvor der vurderes at være et særligt behov for beskyttelse af grundvandet. Disse udpegninger sker efter 13 i Vandforsyningsloven. Kommunen har yderligere mulighed for at udpege områder uden for statens indsatsområder, hvis det vurderes, at statens kortlægning ikke er tilstrækkelig. Disse områder udpeges efter 13a i Vandforsyningsloven. De områder som Hjørring Kommune udpeger (jf. ovenstående), benævnes prioriterede områder. For alle prioriterede områder er det vigtigt, at de konkrete indsatser er veldokumenteret og ikke er mere vidtgående end nødvendigt for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning. Nedenstående ses en principskitse for udvælgelse af et prioriteret område: 14

15 15

16 Politisk behandling Rammeplanen og indsatsplanerne skal gennemgå følgende godkendelsesprocedure: Der indledes med 2 ugers intern høring samt partshøring af berørte parter Herefter drøftelse af forslag til indsatsplan i Hjørring Kommunes Grundvandsråd Teknik og Miljøudvalget godkender indstilling om offentlig høring Forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring Eventuelle kommentarer til planen behandles i administrationen Grundvandsrådet orienteres om forslag til endelig indsatsplan Teknik og Miljøudvalget indstiller forslaget til godkendelse i Byrådet Byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres 16

17 Beskrivelse af områder I indsatsplanerne indgår en række definerede områder. Områderne er kort beskrevet herunder, og kan også ses ved at klikke på Kort i fanen ovenover. Indvindingsopland Dette område er beregnet med en grundvandsmodel, og udgør det område i grundvandsmagasinet, hvor vandet strømmer hen mod indvindingsboringerne til vandværket. Områderne beregnes og udpeges af Staten. Følsomme indvindingsområder Staten udpeger følsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat (NFI) eller pesticider (SFI) i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD. Indsatsområder Nitrat- og pesticidfølsomme indsatsområder udpeges af Staten indenfor de nitrat- og pesticid følsomme indvindingsområder, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse udvaskningen af nitrat eller pesticider. Prioriterede områder De prioriterede områder omfatter Hjørring Kommunes udpegning af delområder indenfor Statens indsatsområder eller områder uden for statens indsatsområder, hvor det er vurderet, at der skal ske en særlig beskyttelse af grundvandet. De prioriterede områder udpeges overfor nitrat, hvor vi vurderer, at der er behov for at reducere nitratudvaskningen og overfor pesticider, hvor der skal ske en indsats overfor spild og uheld med pesticider. Grundvandsdannende opland Dette område er beregnet med en grundvandsmodel, og udgør det område på jordoverfladen, hvor regnvand siver ned igennem jordlagene, og ender i indvindingsboringerne. Det er f.eks. i det grundvandsdannende opland, at overskydende nitrat, som ikke reduceres i jordlagene, vil strømme med vandet hen til indvindingsboringerne. Disse områder er typisk beregnet og udpeget af Staten, men det kan også være vandværker eller kommunen, der beregner dem. 17

18 BNBO Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er nærområder omkring vandværksboringer. Her er der et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet. Kommunerne har efter Miljøbeskyttelseslovens 24 mulighed for, på baggrund af en konkret vurdering, at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, det gælder også private haveejere. Hjørring Kommune har med støtte fra Statens BNBO-pulje i 2013 beregnet BNBO ved 18 vandværkers indvindingsboringer. For de øvrige 15 vandværker har staten beregnet BNBO i Læs mere om BNBO på MSTs hjemmeside: BNBO-MST Kildepladszoner Kildepladszonen er et område på 300 m i radius omkring alle vandværksboringer, der også bliver omtalt som hygiejnezonen. Kildepladszonen bruges som afgrænsning for vurdering af risiko overfor en række aktiviteter og anlæg, der godkendes efter Miljøbeskyttelsesloven. Som en del af indsatsplanarbejdet gennemgås alle ejendomme indenfor kildepladszonen med fokus på forholdene vedr. spildevand, vandforsyning, olietanke mv. Der laves en risikovurdering for hver af de fundne anlæg og aktiviteter. Eventuelle handlinger, som skal sikre grundvandet, tages med i indsatsplanen. 18

19 Lovgrundlag Indsatsplaner udarbejdes i henhold til 13 og 13a i Vandforsyningsloven 1. Der hvor Staten har udpeget indsatsområde, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13. Der hvor Hjørring Kommune har suppleret Statens kortlægning med udpegning af områder udenfor Statens indsatsområder, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13a. Delområder udpeget af Hjørring Kommune indenfor Statens indsatsområder og områder udpeget undenfor disse benævnes prioriterede områder i indsatsplanerne. Der er i planernes redegørelsesdel nærmere redegjort for, om de prioriterede områder er udpeget efter hhv. 13 eller 13 a. Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af indsatsplanbekendtgørelsen 2, som fastlægger minimumskrav til indsatsplaner. Planer kan derfor godt indeholde yderligere tiltag end beskrevet i bekendtgørelsen. 1 Lovbekendtgørelse nr. 125 om vandforsyning mv. af 26. januar Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indsatsplaner 19

20 Grundvandsrådet Hjørring Kommunes Grundvandsråd fungerer jf. Vandforsyningsloven som koordinationsforum til at bistå kommunen i udarbejdelse af indsatsplaner. I grundvandsrådet sidder der repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer: Danmarks Naturfredningsforening Dansk Industri Hjørring Vandselskab Hjørring Vandråd - to repræsentanter Landbo Nord Miljøstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed Hertil stiller Hjørring Kommune med personer fra administrationen samt et medlem af Teknik og Miljøudvalget. Til hver indsatsplan vil der yderligere blive nedsat en følgegruppe bestående af udvalgte interesseorganisationer og relevante parter i området. Se det pågældende vandværks indsatsplan for yderligere information om dette. 20

21 Udførelse af indsatsplaner Opdatering Rammeplanen og fremtidige indsatsplaner er digitale planer, hvilket giver mulighed for løbende at opdatere planerne. Alle betydende ændringer vil blive indført som et tillæg til planen, og skal godkendes politisk. Der er løbende behov for at indføre ændringer uden betydning eller konsekvenser. Det kan f.eks. være opdatering af nyest gældende data samt ajourføring af links, illustrationer mv. Revision Hjørring Kommune er ikke forpligtiget til at revidere allerede vedtagne indsatsplaner med et fast interval. Det er dog kommunens hensigt at revidere indsatsplanerne, når der er væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanen. Ændringer kan f.eks. bestå i ophør af indvinding i området, ændring i formålet med indvindingen eller ændring af områdets karakter, f.eks. ved ændring fra skovområde til landbrug. Planen vil endvidere blive revideret hvis effekten af indsatserne udebliver, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og eventuelt billigere indsatser eller hvis ny viden ændrer forudsætningerne for indsatserne. Det er Hjørring Kommune og vandværkerne, der sammen tager stilling til, hvorvidt planen skal revideres. 21

22 Aftaler med lodsejere Indsatser i en indsatsplan, der vedrører rådighedsindskrænkninger på arealer (eksempelvis dyrkningsrestriktioner), skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Det vil typisk være et vandværk, der skal indgå en aftale med en eller flere lodsejere, om arealrestriktioner mod økonomisk erstatning. Er det ikke muligt at lave en aftale på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidig mod fuldstændig erstatning kan kommunen pålægge ejeren de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider 1. Kommunen kan for ejers regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder skal kommunen lade det aflyse af tingbogen. Når et vandværk ønsker at indgå aftaler med en lodsejer om ændret dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal vandværket først orientere kommunen. Kommunen har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse, hvis aftalen strider mod regler fastsat i medfør af lov eller mål i indsatsplanen. 1 Miljøbeskyttelsesloven 26a 22

23 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af et planforslag foretages en vurdering af, om planen vil få en væsentlig virkning på miljøet. Rammeplanen Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering af Rammeplanen, da planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet ( 8, stk. 1, nr. 1), Screening og afgørelse om ikke miljøvurdering kan læses her. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 1. juni Indsatsplaner For at kunne konkludere om en indsatsplan kan få en væsentlig virkning på miljøet, vil der inden godkendelse af indsatsplanen, foretages en screening af indsatsplanen. Hjørring Kommunes afgørelse om hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering, vil blive offentligt bekendtgjort jf. Miljøvurderingslovens 4, stk. 4. Afgørelsen kan findes under indsatsplanen for det konkrete vandværk. 23

24 Links Hjørring Kommuneplan 2016 Hjørring Kommunes sektorplaner (Vandforsyningsplan, Spildevandsplan osv.) 24

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014 Erfaringer med grundvandsbeskyttelse Møde den 18. juni 2014 2 Hvad er målet? Hvad er målet med Statens kortlægning? Hvad er målet med kommunernes indsatsplaner? Hvad er Vandværkerne skal gøre? Beskyttelse

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 09.08.24-P16-1-11

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Medborgerhuset i Silkeborg 13. april 2016 Velkomst og præsentation Kortlægningen resumé og vurdering af oplande Pause m. sandwich Elementer i Indsatsplanlægningen

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet Skanderborg kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet 27. juni 2018 Et byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget i Skanderborg Kommune [XX] har

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere