KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU"

Transkript

1 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU 2005

2 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

3 ANSVARSFRASKRIVELSE: De baggrundsdata og informationer, der er anvendt til denne rapport, er indsamlet af EUMC s nationale RAXENknudepunkter. Angivelse af myndigheder, organisationer, virksomheder eller personer indebærer ikke nogen form for godkendelse af deres status og kompetence fra EUMC s side. Disse artikler tjener udelukkende et informativt formål og udgør i særdeleshed ikke juridisk rådgivning.

4 Forord De fire bomber i London den 7. juli, der kostede over halvtreds mennesker livet og sårede yderligere syv hundrede, sendte naturligt nok chokbølger gennem hele verden. Kun to uger senere fulgte yderligere fire bombeforsøg, der heldigvis ikke forårsagede yderligere tab af menneskeliv. Alle europæeres første tanke var en følelse af dyb medfølelse for ofrene. Den enstemmige fordømmelse af begivenhederne og den stærke solidaritet, som de europæiske ledere udviste, var et udtryk for europæisk samhørighed, når den er mest effektiv. Samtidig var der bekymring for, at visse personer kunne udnytte bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Dette er baggrunden for denne rapport fra EUMC. Rapporten bekræfter, at der umiddelbart efter angrebene var en forbigående og foruroligende stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet i hele Det Forenede Kongerige. Dette medførte forståeligt nok, at minoritetsgrupper - og særligt de britiske muslimer følte sig sårbare og frygtede for deres sikkerhed. Men perspektivet er mere lyst på længere sigt: Den kompromisløse holdning, som politiske ledere og samfundsledere lagde for dagen, både ved at fordømme angrebene og forsvare muslimernes legitime rettigheder, medførte et hurtigt fald i sådanne hændelser. Som følge af den stærke holdning hos politiske ledere og samfundsledere reagerede medierne i hele EU overvejende positivt ved at undgå at generalisere, men derimod understrege det væsentlige i at skelne mellem få personers handlinger og samfundet som helhed. Desuden reagerede lederne af de muslimske samfund i Europa øjeblikkeligt og samstemmende ved at fordømme bombemændene. Sammenlagt spillede disse faktorer en afgørende rolle i at modvirke hændelser og fordomme rettet mod minoritetsgrupper og forhindre en bølge af episoder og angreb i at tage form. Lakmusprøven vil være, om denne første opmuntrende reaktion lader sig omsætte til en effektiv langsigtet indsats, der behandler de bredere spørgsmål, der blev stillet i kølvandet på begivenhederne i London. Hvordan kan samhørigheden og integrationen styrkes i de forskelligartede europæiske samfund, og hvordan kan marginalisering og diskrimination på grundlag af race, etnisk herkomst, religion eller tro modvirkes? De politiske ledere, institutionerne og også medierne har et særligt ansvar for at besvare disse spørgsmål. Vores rapport viser, at det er muligt at opnå en ændring til det bedre, hvis der er tydeligt politisk lederskab, støtte fra institutionerne og civilsamfundet samt en indfølende rapportering i medierne. Sådanne fælles indsatser er af afgørende betydning for vores arbejde frem mod et rummeligt Europa, som værdsætter sin diversitet uden at skjule de indbyggede udfordringer. Dette ville være den rette vej ind i vores fremtid. Beate Winkler Direktør November 2005

5 Resumé Den 7. juli 2005 sprang fire bomber i midten af London i morgenmyldretiden. Tre af bomberne eksploderede på undergrundsstationer og den fjerde i en bus. To uger senere, den 21. juli, var der fire yderligere forsøg på angreb mod Londons offentlige transportsystem. Denne gang eksploderede kun detonatorerne på bomberne, og der var ingen dræbte. Ofrene for bombeangrebene i London var af mange nationaliteter, britiske og ikke-britiske, hvide og ikke-hvide, muslimer og ikke-muslimer. I forbindelse med Londons kandidatur som værtsby for OL i 2012 var et af argumenterne, der talte for London, byens multikulturelle karakter og status som verdensby. Umiddelbart efter bombeangrebene blev denne diversitet et mål for visse personer, der udnyttede bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Selvom det stadig er for tidligt at drage endelige konklusioner af konsekvenserne af begivenhederne i London for livet i de muslimske samfund i Europa, tyder rapporterne fra de nationale knudepunkter på, at der skete en række hændelser, der var rettet mod de muslimske samfunds medlemmer og ejendomme, men at disse hændelser generelt var sporadiske og isolerede. Ifølge officielle såvel som uofficielle rapporter er der i forskellige dele af Det Forenede Kongerige tegn på en udtalt kortsigtet stigning i antallet af hændelser umiddelbart efter bombeangrebene. Det forholdsvist lave antal episoder i resten af EU kan tilskrives en række faktorer, såsom den hurtige reaktion fra regeringer, politikere og meningsdannere, støttet af politiet, som gjorde en seriøs indsats for at skelne klart mellem bombemændenes handling og islam som helhed. Desuden var der også en kraftig og umiddelbar reaktion fra muslimske repræsentanter, som entydigt fordømte bombemændene. Læren fra den 7. juli er, at en stærk, koordineret indsats fra alle aktører har en effektiv virkning. Af hensyn til mulige anti-muslimske hændelser fremhævede Det Forenede Kongeriges regering omgående sin støtte til det muslimske samfunds retmæssige virke. Politiet gjorde det klart, at der ville blive slået hårdt ned på gengældelsesaktioner rettet mod medlemmer af det muslimske samfund. I alle EUmedlemsstater reagerede regeringer og politiske partier på angrebene med kondolenceerklæringer, og i mange medlemsstater blev der foretaget en klar sondring mellem bombemændene og den muslimske befolkning som helhed. Over hele EU udtalte de muslimske organisationer en særdeles skarp fordømmelse af bombeangrebene i London og en vilje til at modvirke voldelig radikalisme. Muslimske ledere i Det Forenede Kongerige reagerede omgående ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. De indgik i dialog med regeringen, politiet og lokale myndigheder og støttede aktiviteter, der har til formål at gøre op med terrorisme og at hindre en modreaktion mod det muslimske samfund. Muslimske organisationer i alle de øvrige medlemsstater fordømte bombeangrebene i utvetydige vendinger, og under besøg i Det Forenede Kongerige gav de håndslag på at arbejde sammen med resten af samfundet om at fjerne former for ekstremisme i deres midte, mens de i andre

6 medlemsstater opfordrede medlemmerne af deres samfund til at samarbejde fuldt og helt med myndighederne i forbindelse med disses undersøgelser. I adskillige medlemsstater udstedte religiøse muslimske ledere dekreter, fatwa, som erklærede, at sådanne handlinger var i klar modstrid med islamisk overbevisning. I Det Forenede Kongerige blev den tværreligiøse støtte fra repræsentanter fra de kristne og jødiske samfund ytret øjeblikkeligt og offentligt. I ugen, der fulgte efter bombeangrebene, strakte medierne i alle medlemsstater sig generelt langt for at give et afbalanceret billede. Medierne i Det Forenede Kongerige understregede, at gerningsmændene ikke handlede på vegne af det muslimske samfund. Da først bombemændene blev identificeret som britiske muslimer skete der imidlertid en markant ændring i rapporteringen i Det Forenede Kongerige, og fokus skiftede til bredere emner omkring de muslimske samfund og forebyggelse af fremtidige hændelser. Nogle medier fokuserede på de muslimske befolkningsgruppers placering i det britiske samfund, herunder særligt signalerne om fremmedgørelse af unge muslimske mænd. I andre medlemsstater rejste nogle medier emnet om regulering af indvandring, mens andre fokuserede på radikaliseringen af muslimske unge og forbandt det med en utilstrækkelig integrationsproces. I de fleste tilfælde var medierne omhyggelige med at foretage en klar sondring mellem terrorisme og den muslimske tro. Generelt blev der ifølge rapporterne fra de nationale knudepunkter ikke oplevet nogen signifikant stigning i antallet af hændelser rettet mod de muslimske samfund i de fleste EU-medlemsstater i rapporteringsperioden, men i Det Forenede Kongerige steg antallet af anmeldte hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund og deres bedesteder næsten øjeblikkeligt. I de første fem uger efter bombeangrebene registrerede Londons Metropolitan Police en skarp stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet sammenlignet med samme periode i Disse angreb var overvejende rettet mod britiske muslimer. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo-kilder, bekræftede, at de muslimske samfund blev mål for øget fjendtlighed efter bombeangrebene i London. I skrivende stund er den overordnede vurdering for hadkriminalitet dog, at efter stigningen, der fandt sted i perioden mellem 7. juli og frem til begyndelsen af august, er antallet af hændelser ved at genfinde niveauet fra I Det Forenede Kongerige har den forbigående stigning i racistiske hændelser medført, at minoritetsgrupper og særligt britiske muslimer har følt sig udsatte. Frygten for gengældelse steg i takt med de stigende fordomme, der blev oplevet af medlemmer af det muslimske samfund. I interviews med medier og i programmer, hvor der kunne ringes ind, sagde muslimer, at de var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke. Regeringer, politimyndighederne og de muslimske samfund har iværksat en række initiativer til at støtte overvågning af hændelser og engagementet i det muslimske samfund, særligt i Det Forenede Kongerige. Muslim Council of Britain (Storbritanniens muslimske råd) iværksatte en hændelsesovervågningsservice (Incident Monitoring Service), og den britiske regering afholdt en række møder med muslimske ledere for at planlægge fremtidige fælles initiativer. Det Forenede

7 Kongeriges indenrigsministerium iværksatte en høringsproces med repræsentanter for de muslimske samfund for at udvikle forslag til en styrkelse af samhørigheden og håndtering af ekstremisme. Reaktionen fra Det Forenede Kongeriges regering, politiet og lokale myndigheder viser tydeligt, at der er draget en positiv lære af tilsvarende angreb, der i den offentlige opinion er forbundet med islam. Dette relaterer sig særligt til et stærkt politisk lederskab for at imødegå en mulig modreaktion rettet mod muslimer, en positiv interaktion med det muslimske samfund og støtte fra politimyndighederne. I adskillige af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union lader begivenhederne i London til at have udløst nye eller forstærket eksisterende initiativer til at danne bro til det muslimske samfund. Fra ledere af de muslimske samfund er der også kommet forslag om en intensiveret dialog mellem muslimske samfund og staten eller mellem trosretninger. Nogle medlemsstater har fremskyndet regeringsinitiativer, der er rettet mod en større integration af muslimske samfund. Denne rapport gør status over de initiativer, der er iværksat for at forhindre hændelser rettet mod muslimer og for at samarbejde med det muslimske samfund i kølvandet af bombeangrebene i juli. Det er altafgørende, at denne indsats udmøntes i omfattende social integration og ligebehandlingspolitikker, og at der foretages en opfølgning, således at der kan opnås bæredygtige resultater, og der tages fat om væsentlige problemstillinger, der giver fordele for hele samfundet. Med afsæt i tidligere rapporter om muslimske samfund i EU fremlægger EUMC fire hovedkonklusioner, der har til formål at støtte formuleringen af politikker i forhold til de muslimske samfund. KONKLUSIONER FOR MEDLEMSSTATERNE OG DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER: 1. Regeringsmedlemmer, politi, politikere og andre højt profilerede meningsdannere skal udvise handlekraftigt politisk lederskab, undgå generaliseringer og fortsætte meget af det gode arbejde, der kunne observeres efter angrebene i London. De positive offentlige tilkendegivelser over for islam og indledningen af en dialog med repræsentanter for de muslimske samfund - baseret på respekten for menneskerettighederne - må ikke ses som et fænomen, der kun forekommer i tider med øgede spændinger. Dette vil også sætte dagsordenen for medierne og bidrage til at undgå negativ stereotypering af muslimer. 2. Medlemsstaterne og de europæiske institutioner bør tilskynde til og fremme muslimske samfunds aktive involvering i institutionaliserede procedurer for formulering af politikker og inddrage dem i mere uformelle kanaler for dialog på europæisk, nationalt og lokalt niveau. Medlemsstaterne og EUinstitutionerne bør undersøge metoder til at understøtte de muslimske samfunds selvregulerende organisation gennem kompetenceopbygning og lederskabsudvikling.

8 3. Politiet skal tilskynde til, at racistiske hændelser anmeldes, reagere øjeblikkeligt på tegn på spændinger ved at optrappe politiindsatsen i de samfund, der kan være mål, samt yde den fornødne støtte til ofre for racistisk kriminalitet. Der bør generelt i straffelovgivningen tages højde for den racistiske motivation som en skærpende omstændighed, således at det sikres, at der gennemføres en fuld efterforskning af og en passende strafudmåling for sådanne kriminelle handlinger. 4. Medlemsstaterne bør etablere overvågningsprocedurer, der skal vurdere udviklingen omkring social integration og sende et utvetydigt signal til alle befolkningsgrupper om, at indsatsen for bekæmpelse af diskrimination har prioritet. Politikker, som imødegår udstødelse af minoritetsgrupper i samfundet, bør prioriteres.

9 Baggrunden for rapporten Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) bestilte denne rapport umiddelbart efter begivenhederne den 7. juli. Formålet var at indsamle data og information om reaktionerne på hændelsen, de første reaktioner fra regeringen, politiet, det muslimske samfund og medierne med henblik på at give Fællesskabet og medlemsstaterne et førstehåndsoverblik over situationen samt at identificere initiativer til styrkelse af samhørigheden i EU. Rapporten kom i forlængelse af lignende EUMC-initiativer til informationsindsamling i forbindelse med terrorangrebene mod New York og Madrid og mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh. De nationale knudepunkter i EUMC s europæiske netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN, blev bedt om at levere foreløbige data. Tidligere rapporter har undersøgt situationen i de jødiske samfund - eksempelvis i foråret 2002, da der blev registreret en stigning i antisemitiske hændelser i visse EU-medlemsstater. Denne rapport opsummerer de landeoplysninger, der er modtaget fra de 25 nationale knudepunkter, og som dækker perioden fra den 7. juli og mindst frem til den 25. september 2005, og i visse tilfælde endnu længere frem. Del 1 af denne rapport omhandler begivenheder i Det Forenede Kongerige fra den 7. juli frem til den 5. oktober og indeholder oplysninger, der er indsamlet og leveret af Det Forenede Kongeriges nationale knudepunkt. Den stiller skarpt på regeringens reaktion, konsekvenserne for det muslimske samfund og medieomtalen af begivenheden. Oplysningerne om Det Forenede Kongerige skal læses i sammenhæng med den sammenlignende oversigt over situationen for de 24 øvrige medlemsstater, som er sammenfattet i del 2 af denne rapport. EUMC anerkender, at det vil være nødvendigt med en længere dataindsamlingsperiode for at kunne foretage en mere omhyggelig vurdering af effekten af regeringens indsats, initiativer fra de muslimske organisationer og politiet og effektiviteten af mekanismerne mellem samfundene. EUMC fortsætter indsamlingen af data og informationer, der er relateret til situationen for de muslimske samfund i EU og vil også forsøge at identificere eksempler på god praksis, som kan være bæredygtige, og som understøtter samhørigheden i EU. De konkrete resultater vil blive medtaget i en omfattende analyserapport, der vil blive offentliggjort i 2006.

10 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 RESUMÉ... 4 BAGGRUNDEN FOR RAPPORTEN... 8 INDHOLDSFORTEGNELSE... 9 DEL I: INFORMATION FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKT I DET FORENEDE KONGERIGE Indledning Oversigt over de første reaktioner fra det forenede kongeriges regering, muslimske organisationer og medierne Konsekvenserne af begivenhederne i London for det muslimske samfund Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer Overordnet indvirkning på muslimske samfund Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Det britiske muslimske samfunds reaktioner på bomberne i London oversigt over medieomtalen Initiativer IVÆRKSAT AF det forenede kongeriges hovedaktører (regeringen, lokale myndigheder, politi og muslimske samfund) til bekæmpelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed Regeringsinitiativer iværksat i samarbejde med det muslimske samfund efter angrebene i London Andre regeringsinitiativer til fremme af samhørighed i samfundet (iværksat før angrebene i London) Politiets initiativer Lokale myndigheders initiativer Kronologisk gennemgang af begivenhederne - OVERSIGT OVER regeringens, politiets, muslimske organisationers OG mediernes handlinger og indsats DEL II: RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKTER (UNDTAGEN DET FORENEDE KONGERIGES) begivenhedernes Generelle indvirkning på de Muslimske samfund i eu Reaktioner fra regeringer og politiske partier i EU Reaktioner fra Muslimske organisationer i EU Reaktioner fra medierne i EU Eksempler på initiativer fra Medlemsstaternes hovedaktører (offentlige myndigheder, Muslimske organisationer og NGO er) til forebyggelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed KONKLUSIONER... 59

11 Del I: Situationen for Det Forenede Kongeriges muslimske samfund efter bombeangrebene i London den 7. juli 2005

12 1. Information fra EUMC s nationale knudepunkt i Det Forenede Kongerige 1.1. INDLEDNING Det muslimske samfund i Det Forenede Kongerige oplevede ifølge rapporter fra både politiet og de muslimske organisationer en kortvarig stigning i antallet af hændelser. Dette førte til en intensivering af indsatsen og initiativerne fra regeringens, politiets og de muslimske organisationers side. Kort sagt er EUMC af den opfattelse, at den første reaktion fra Det Forenede Kongerige, politiet, Londons borgmester og muslimske organisationer beviste, at der var draget en positiv lære af tilsvarende angreb i andre medlemsstater og i USA. Det gælder især regeringens, politiets og de muslimske organisationers hurtige reaktion, den resolutte form for politisk lederskab, der blev udvist nationalt og i London, det positive samspil med det muslimske samfund, den støtte på tværs af religioner, der blev tilbudt af repræsentanter for de kristne og jødiske trossamfund, og den støtte, som politiet oplevede fra offentligheden. Denne rapport viser tydeligt vigtigheden af klart politisk lederskab. Den konkluderer især, at politiske beslutningstagere, kommentatorer, civilsamfundet, politikere og store dele af medierne i det store og hele undgik at generalisere og skyde skylden for enkelte personers handling på et helt samfund. I stedet blev der foretaget en klar sondring, og der blev søgt tæt samarbejde med det muslimske samfund OVERSIGT OVER DE FØRSTE REAKTIONER FRA DET FORENEDE KONGERIGES REGERING, MUSLIMSKE ORGANISATIONER OG MEDIERNE Det Forenede Kongeriges regering reagerede i første omgang på to måder. Den ene reaktion var at behandle bombeangrebene i London som terrorhandlinger og træffe juridiske og operationelle foranstaltninger til at forfølge gerningsmændene med alle midler og forhindre yderligere, tilsvarende hændelser. Den anden reaktion var rettet mod at forhindre enhver mulig modreaktion mod muslimer og at sikre, at der blev foretaget en skarp sondring mellem bombeangrebene og islam eller de muslimske samfund. Regeringen gjorde det klart, at gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.) ikke ville blive tolereret, og at der ville blive slået hårdt ned på sådanne aktioner. Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser. Londons borgmester bakkede op om denne holdning.

13 I det muslimske samfund reagerede muslimske overhoveder prompte ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. Eksempelvis udtalte Sir Iqbal Sacranie, generalsekretær i Muslim Council of Britain (MCB), at ingen ægte muslim ville udføre sådanne handlinger, da de var i klar modstrid med islams lære. Generelt strakte medierne sig langt for at understrege det forhold, at der var muslimer blandt dødsofrene ved bombeangrebene, og at bombemændene ikke handlede på islams vegne. Den 7. juli bragte medierne artikler, der advarede mod en mulig modreaktion mod muslimer. Efter det stod klart, at bombemændene var britiskfødte, skete der imidlertid en markant ændring i medieomtalen, der skiftede fokus til at omhandle integration og radikaliseringen af medlemmer af det muslimske samfund i Storbritannien. Den senere omtale i visse medier af tildelingen af britisk statsborgerskab til nogle af de mistænkte fra 21. juli og situationen for de ikke-britiske religiøse ekstremister, der er bosat i Det Forenede Kongerige, udvidede debatten til at omfatte immigration, status for opholdstilladelse og menneskerettighedslovgivningen. Næsten omgående efter bombeangrebene blev der registreret en stigning i hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund eller folk, der blev regnet for at være muslimer. Dette er også et resultat af det britiske politis og Det Forenede Kongeriges straffelovgivnings meget detaljerede registreringspraksis vedrørende racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. 1 I London registrerede Metropolitan Police (MET) en voldsom stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, hvoraf de fleste sager faldt ind under kategorierne verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, og der var også tilfælde af hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid anvendelsen af mere effektive registreringsprocedurer, der skelner mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og racistisk hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober). South East Wales Race Equality Council (SEWREC; racelighedsrådet for South East Wales) anførte, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London, fra 10 om måneden til over 30 på kun to uger. Der blev også registreret angreb på Sikhtempler. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo- 1 Det Forenede Kongerige har indført en omfattende straffelovgivning, som kategoriserer, registrerer og straffer kriminalitet, hvor racistiske og religiøse motiver er en skærpende omstændighed. Crime and Disorder Act fra 1998 (for kriminalitet, hvor racisme er en skærpende omstændighed) og Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 (for kriminalitet, hvor religiøse motiver er en skærpende omstændighed) indførte 9 typer af racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. Således kan domstolen idømme en strengere straf ved kriminalitet, såsom overfald og hærværk, der er racistisk eller religiøst motiveret. For andre lovovertrædelser er der i medfør af Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act fra 2000 indført et krav om, at domstolene skal tage racistiske eller religiøse motiver i betragtning ved strafudmålingen. Criminal Justice Act fra 2003 udvidede dette princip til også at omfatte kriminalitet, der er motiveret af had på grund af seksuel orientering eller handicap. Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 hævede den maksimale strafferamme for tilskyndelse til racisme til syv år.

14 kilder, bekræftede, at de muslimske samfund var blevet mål for øget fjendtlighed umiddelbart efter bombeangrebene i London. Muslim Council of Britain (MCB) lancerede en Incident Monitoring Service (overvågningsservice vedrørende hændelser) for muslimer. Politimyndighedernes reaktion var resolut og øjeblikkelig; politiindsatsen i de udsatte samfund blev øget, der blev iværksat en klar kommunikationspolitik, som havde til formål at berolige de relevante minoritetsgrupper og afskrække potentielle gerningsmænd. I oktober 2005 havde antallet af tilfælde af hadkriminalitet efterhånden genfundet niveauet fra 2004 efter den stigning, der blev registreret umiddelbart efter bombeangrebene. Efter de første tegn på en mulig modreaktion mod muslimer, hvilket omfattede brandstiftelse ved en moske i Leeds og et sikh-tempel i Kent, afholdt den britiske indenrigsminister Charles Clarke møder med en række religiøse overhoveder. Regeringen arrangerede senere en række sommermøder med repræsentanter fra de muslimske samfund i hele landet for at styrke dialogen og planlægge den fremtidige indsats. Der blev nedsat syv arbejdsgrupper, som skulle udarbejde forslag til håndtering af årsagerne til fremmedgørelsen og radikaliseringen samt undersøge problematikker i forbindelse med integration og samhørighed. I sin dokumentation over for EUMC gentog det britiske indenrigsministerium de offentlige myndigheders stålsatte holdning om at sætte ind over for eventuelle modreaktioner mod minoritetssamfund: Regeringen, sikkerhedstjenesterne, politiet, de lokale myndigheder og samfundsorganisationer, som f.eks. Commission for Racial Equality, har arbejdet og vil fortsat arbejde tæt sammen for at opretholde sikkerheden og trygheden i alle samfundsgrupper i denne tid samt for at berolige de samfundsgrupper, der føler sig særligt udsat. Alle lovovertrædelser skal anmeldes til politiet. Indsatsen over for religiøst og racistisk motiveret hadkriminalitet på alle niveauer vil være håndfast. Politiet er opmærksom på behovet for at berolige de berørte samfundsgrupper og er i direkte kontakt med lederne af disse samfund.

15 1.3. KONSEKVENSERNE AF BEGIVENHEDERNE I LONDON FOR DET MUSLIMSKE SAMFUND Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer a) I London registrerede Metropolitan Police (MET) en markant stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, 2 som vist i nedenstående tabel. De fleste sager blev kategoriseret som verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, men der var ifølge vicepolitimester Tarique Ghaffur fra Metropolitan Police 3 også tale om hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid en mere effektiv registrering, der adskilte religiøst motiveret hadkriminalitet fra racistisk motiveret hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober), mens det samlede tal for "regnskabsåret til dato" faktisk er faldet med fire procent (346 færre sager) MET s politik for hadkriminalitet: Hadkriminalitet er anmeldt kriminalitet, der er kategoriseret som religiøst eller racistisk motiveret, antisemitisk, antimuslimsk og homofobisk kriminalitet. Religiøst motiveret kriminalitet er en optælling af anmeldelser af kriminelle handlinger, der er særligt markeret som religiøst motiveret hadkriminalitet. Tallet for hadkriminalitet er summen af alle disse lovovertrædelser, der relaterer sig til køn, identitet eller handicap. Flere oplysninger på (04/08/05) Communities Together Information Bulletin nr. 55. Dateret 18. oktober 2005, kl (findes på

16 EN ORIGINAL DA OVERSÆTTELSE 16 Week Hate & Faith Crime Sammenligning af hadkriminalitet og

17 comparisons 2004 vs 2005 religiøst motiveret kriminalitet over 16 uger sammenlignet med 2005 Faith Hate 2004 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2004 Faith Hate 2005 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2005 Hate Crime 2004 Hadkriminalitet 2004 Hate Crime 2005 Hadkriminalitet 2005 w/c Ugen fra Date Dato b) Disse stigninger i hadkriminalitet blev omtalt i pressen hvor sondringen mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og andre former for racistisk kriminalitet nogle gange blev udvisket: The Independent 3/8/05 Race-hate crimes surge in London (stigning i racistisk hadkriminalitet i London). 5 Skotland: The Scotsman Scottish race hate crimes soar after bombs (markant stigning i racistisk hadkriminalitet i Skotland efter bombeangreb) Samt BBC News Race attacks show 'low' increase ( beskeden stigning i racistiske overfald). 7 c) Liverpool: Antallet af racistisk og religiøst motiverede angreb er steget markant i Merseyside efter bombeangrebene i London. Nye tal viser, at der blev foretaget mere end 200 opkald til telefonrådgivningen for Merseysides Racial Monitoring Unit i de første seks uger efter 7. juli, hvorimod der i de seks uger forinden var foretaget 48. Liverpools byråds nye hotline for racechikane oplevede også en stigning i antallet af henvendelser 8. d) Institute for Race Relations (IRR) nyhedsnetværk indsamler data fra hele Det Forenede Kongerige 9. Som tallene viser, begyndte hændelserne næsten Findes på: w%2efindarticles%2ecom%2fp%2farticles%2fmi%5fqn4158%2fis%5f %2fai%5fn %2fprint Findes på: cotsman%2escotsman%2ecom%2fprint%2ecfm%3fid%3d Findes på: ws%2ebbc%2eco%2euk%2f1%2fhi%2fscotland%2f %2estm Findes på: /four-fold_increase_in_mersey_racist_attacks.htm ( ) Alle instituttets indsamlede oplysninger findes på: ( ) og følgende websteder ( ) samt ( )

18 omgående efter, at det stod klart, at bombeangrebene den 7. juli blev sat i forbindelse med et terrorangreb, og endnu før gerningsmændene blev identificeret. Inden for dataindsamlingsperioden for denne rapport er der blevet meldt om sådanne hændelser i hele landet. 10 e) Tal fra Politiet i North Wales viste, at der har været en markant stigning i antallet af racistiske hændelser i Wales siden bombeangrebene i London den 7. juli 11. f) South East Wales Race Equality Council (SEWREC) oplyste, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London. Antallet af overgreb var steget kraftigt, fra 10 hændelser pr. måned til over 30 på kun to uger. 12 g) Monitoring Group (Overvågningsgruppen) offentliggør løbende rapporter om enkeltstående racistiske hændelser 13 og har samlet en oversigt over racistiske overfald og episoder i perioden umiddelbart efter bombeangrebene i London (7. juli til 20. juli 2005) 14. Det skal bemærkes, at der også har været hærværk mod Sikh-templer 15. I lighed med andre statistikker over racistisk kriminalitet er det faktiske antal af overfald og overgreb sandsynligvis markant højere. Dette indikeres eksempelvis af resultaterne af en meningsmåling foretaget af MORI for Greater London Authority, baseret på en repræsentativ mængde på telefoninterviews, der blev gennemført den september. 16 Kun 11 procent af dem, der havde oplevet racistiske hændelser (98) oplyste, at de havde anmeldt dem til politiet. Blandt de adspurgte erklærede flest sig enige i følgende måder til at øge anmeldelsesfrekvensen: Den senest opdaterede liste findes på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De fulde oplysninger er fundet på /2/hi/uk_news/wales/south_east/ stm ( ) Der kan ses eksempler på disse på: /this_months_news_stories.htm; samt på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De samlede resultater af meningsmålingen findes på:

19 1. Vished for, at det ville gøre en forskel (25 procent); 2. Hvis folk havde tillid til, at politiet gav mere støtte til farvede og etniske minoritetsgrupper (21 procent); 3. Vished for, at politiet ville tage dig alvorligt (20 procent) Overordnet indvirkning på muslimske samfund Selv samme dag som bombeangrebene i London fandt sted, og i mere udpræget grad dagen efter, begyndte medierne at bringe historier om en mulig antimuslimsk modreaktion. 17 Medierne beskrev, hvordan medlemmer af det muslimske samfund som helhed var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Frygten for gengældelsesaktioner fremgik af mediernes omtale af interviews med medlemmer af det muslimske samfund. 18 Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke med risiko for at blive mistænkt for at være bombemænd. Blandt andre udtalte Lord Ahmed, som er muslim og medlem af Overhuset for Labour, at mange muslimer i Nordengland frygtede, at de kunne blive ofre for identitetsforveksling af bevæbnet politi, efter at Jean Charles de Menezes var blevet skudt ved en fejltagelse 19. Mange kommentatorer drog paralleller til stigningen i de antimuslimske holdninger og episoder efter angrebene den 11. september 2001 og ængstelsen efter togbomberne i Madrid i marts Det multikulturelle samfund er tydeligvis et debatemne i Storbritannien, hvor det i mange år er blevet taget for givet, ifølge udsagn fra Trevor Phillips, der er formand for Commission for Racial Equality, at der skal lægges mere vægt på integration af minoriteter. En meningsmåling udført af MORI for BBC den august indikerer, at bombeangrebene den 7. juli ikke har ført til en pludselig stigning i raceintolerance. 20 Undersøgelsen viste, at blandt de adspurgte 21 sagde 62 procent, at multikulturalisme gjorde Storbritannien til et bedre sted at leve. Men 32 procent mener, at det truer den britiske levemåde, og 54 procent mener, at på grund af immigrationen føler dele af landet sig ikke længere britiske. Blandt muslimerne sagde det overvældende flertal 89 procent at de bliver stolte, når britiske sportsfolk klarer sig godt i internationale konkurrencer, hvilket er en lige så stor andel som blandt befolkningen generelt. Resultaterne fra meningsmålingen viser, at muslimer i lige så høj grad som ikke-muslimer er enige i, at det skal være The Guardian, 8. juli: Muslim leaders fear backlash (muslimske ledere frygter modreaktion). The Independent, 8. juli: Muslims told not to travel as retaliation fears grow (muslimer anmodet om ikke at rejse på grund af stigende frygt for hævnaktioner). The Independent, 12. juli: Muslim leaders warn of mounting Islamophobia after attacks on mosques (muslimske ledere advarer om stigende islamofobi efter angreb på moskeer). De fulde oplysninger findes på: ( ) De fulde oplysninger findes på: ( ) Meningsmålingen omfattede personer i Det Forenede Kongerige. Til sammenligningsformål blev der udført en målrettet meningsmåling blandt 204 britiske muslimer.

20 obligatorisk for indvandrere at lære engelsk og acceptere de britiske institutioners myndighed. Ifølge meningsmålingen mener 74 procent af muslimerne, at Storbritannien skal udvise eller afvise udlændinge, der opfordrer til terrorisme, sammenholdt med 91 procent af den samlede befolkning. Den anden meningsmåling, der blev udført af MORI for Greater London Authority den september, viste, at 64 procent af indbyggerne i London var enige i udtalelsen om, at Et multikulturelt samfund gør London til et bedre sted at bo procent udtrykte en positiv holdning til et forbud mod forskelsbehandling på grund af religion, mens 32 procent var imod et sådant forbud. 77 procent erklærede sig tilfredse med den måde, hvorpå Metropolitan Police havde forholdt sig til bombeangrebene. I samme meningsmåling svarede 10 procent, at de eller en ven/et familiemedlem havde været udsat for fjendtlighed eller overgreb på grund af race eller religion. Ifølge en psykologisk undersøgelse, 23 der blev offentliggjort i online-udgaven af British Medical Journal, var der langt flere muslimske indbyggere sammenlignet med andre indbyggere i London, der følte sig stressede på grund af bombeangrebene i London den 7. juli. 61 procent af pendlerne blandt de adspurgte muslimer følte sig voldsomt stressede i dagene efter de første angreb mod byens transportsystem næsten dobbelt så stor en andel som andre indbyggere i London. Undersøgelsen blev udført før den anden bølge af angreb den 21. juli Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Den britiske regering reagerede meget hurtigt efter bombeangrebene ved at gøre det klart, at der ville blive slået meget hårdt ned på gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.). Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser I sin udtalelse efter angrebene den 7. juli gav Storbritanniens premierminister, Tony Blair, direkte udtryk for sin glæde over udtalelsen fra Muslim Council of Britain og trak en klar skillelinje mellem bombemændene og det muslimske samfund som helhed. 24 I de efterfølgende dage holdt premierministeren en række møder med det muslimske samfunds ledere for at høre deres opfattelse af begivenhederne. Indenrigsministeriet oprettede et særligt websted med nyttige links til en række informationstjenester (forklaring af beredskabsprocedurer, muligheder for at tage fortrolig kontakt, information om muligheder for at bidrage til løbende efterforskning, beskrivelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af terrorisme Flere oplysninger fås på ( )

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Hvad gør vi ved terrorisme?

Hvad gør vi ved terrorisme? Hvad gør vi ved terrorisme? Effektiv indsats mod terrorisme En kritisk analyse af EU's indsats Quaker Coucil for European Affairs 2007 Fredsforlaget Der fører ingen vej til fred på sikkerhedens rute, for

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere