KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU"

Transkript

1 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU 2005

2 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

3 ANSVARSFRASKRIVELSE: De baggrundsdata og informationer, der er anvendt til denne rapport, er indsamlet af EUMC s nationale RAXENknudepunkter. Angivelse af myndigheder, organisationer, virksomheder eller personer indebærer ikke nogen form for godkendelse af deres status og kompetence fra EUMC s side. Disse artikler tjener udelukkende et informativt formål og udgør i særdeleshed ikke juridisk rådgivning.

4 Forord De fire bomber i London den 7. juli, der kostede over halvtreds mennesker livet og sårede yderligere syv hundrede, sendte naturligt nok chokbølger gennem hele verden. Kun to uger senere fulgte yderligere fire bombeforsøg, der heldigvis ikke forårsagede yderligere tab af menneskeliv. Alle europæeres første tanke var en følelse af dyb medfølelse for ofrene. Den enstemmige fordømmelse af begivenhederne og den stærke solidaritet, som de europæiske ledere udviste, var et udtryk for europæisk samhørighed, når den er mest effektiv. Samtidig var der bekymring for, at visse personer kunne udnytte bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Dette er baggrunden for denne rapport fra EUMC. Rapporten bekræfter, at der umiddelbart efter angrebene var en forbigående og foruroligende stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet i hele Det Forenede Kongerige. Dette medførte forståeligt nok, at minoritetsgrupper - og særligt de britiske muslimer følte sig sårbare og frygtede for deres sikkerhed. Men perspektivet er mere lyst på længere sigt: Den kompromisløse holdning, som politiske ledere og samfundsledere lagde for dagen, både ved at fordømme angrebene og forsvare muslimernes legitime rettigheder, medførte et hurtigt fald i sådanne hændelser. Som følge af den stærke holdning hos politiske ledere og samfundsledere reagerede medierne i hele EU overvejende positivt ved at undgå at generalisere, men derimod understrege det væsentlige i at skelne mellem få personers handlinger og samfundet som helhed. Desuden reagerede lederne af de muslimske samfund i Europa øjeblikkeligt og samstemmende ved at fordømme bombemændene. Sammenlagt spillede disse faktorer en afgørende rolle i at modvirke hændelser og fordomme rettet mod minoritetsgrupper og forhindre en bølge af episoder og angreb i at tage form. Lakmusprøven vil være, om denne første opmuntrende reaktion lader sig omsætte til en effektiv langsigtet indsats, der behandler de bredere spørgsmål, der blev stillet i kølvandet på begivenhederne i London. Hvordan kan samhørigheden og integrationen styrkes i de forskelligartede europæiske samfund, og hvordan kan marginalisering og diskrimination på grundlag af race, etnisk herkomst, religion eller tro modvirkes? De politiske ledere, institutionerne og også medierne har et særligt ansvar for at besvare disse spørgsmål. Vores rapport viser, at det er muligt at opnå en ændring til det bedre, hvis der er tydeligt politisk lederskab, støtte fra institutionerne og civilsamfundet samt en indfølende rapportering i medierne. Sådanne fælles indsatser er af afgørende betydning for vores arbejde frem mod et rummeligt Europa, som værdsætter sin diversitet uden at skjule de indbyggede udfordringer. Dette ville være den rette vej ind i vores fremtid. Beate Winkler Direktør November 2005

5 Resumé Den 7. juli 2005 sprang fire bomber i midten af London i morgenmyldretiden. Tre af bomberne eksploderede på undergrundsstationer og den fjerde i en bus. To uger senere, den 21. juli, var der fire yderligere forsøg på angreb mod Londons offentlige transportsystem. Denne gang eksploderede kun detonatorerne på bomberne, og der var ingen dræbte. Ofrene for bombeangrebene i London var af mange nationaliteter, britiske og ikke-britiske, hvide og ikke-hvide, muslimer og ikke-muslimer. I forbindelse med Londons kandidatur som værtsby for OL i 2012 var et af argumenterne, der talte for London, byens multikulturelle karakter og status som verdensby. Umiddelbart efter bombeangrebene blev denne diversitet et mål for visse personer, der udnyttede bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Selvom det stadig er for tidligt at drage endelige konklusioner af konsekvenserne af begivenhederne i London for livet i de muslimske samfund i Europa, tyder rapporterne fra de nationale knudepunkter på, at der skete en række hændelser, der var rettet mod de muslimske samfunds medlemmer og ejendomme, men at disse hændelser generelt var sporadiske og isolerede. Ifølge officielle såvel som uofficielle rapporter er der i forskellige dele af Det Forenede Kongerige tegn på en udtalt kortsigtet stigning i antallet af hændelser umiddelbart efter bombeangrebene. Det forholdsvist lave antal episoder i resten af EU kan tilskrives en række faktorer, såsom den hurtige reaktion fra regeringer, politikere og meningsdannere, støttet af politiet, som gjorde en seriøs indsats for at skelne klart mellem bombemændenes handling og islam som helhed. Desuden var der også en kraftig og umiddelbar reaktion fra muslimske repræsentanter, som entydigt fordømte bombemændene. Læren fra den 7. juli er, at en stærk, koordineret indsats fra alle aktører har en effektiv virkning. Af hensyn til mulige anti-muslimske hændelser fremhævede Det Forenede Kongeriges regering omgående sin støtte til det muslimske samfunds retmæssige virke. Politiet gjorde det klart, at der ville blive slået hårdt ned på gengældelsesaktioner rettet mod medlemmer af det muslimske samfund. I alle EUmedlemsstater reagerede regeringer og politiske partier på angrebene med kondolenceerklæringer, og i mange medlemsstater blev der foretaget en klar sondring mellem bombemændene og den muslimske befolkning som helhed. Over hele EU udtalte de muslimske organisationer en særdeles skarp fordømmelse af bombeangrebene i London og en vilje til at modvirke voldelig radikalisme. Muslimske ledere i Det Forenede Kongerige reagerede omgående ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. De indgik i dialog med regeringen, politiet og lokale myndigheder og støttede aktiviteter, der har til formål at gøre op med terrorisme og at hindre en modreaktion mod det muslimske samfund. Muslimske organisationer i alle de øvrige medlemsstater fordømte bombeangrebene i utvetydige vendinger, og under besøg i Det Forenede Kongerige gav de håndslag på at arbejde sammen med resten af samfundet om at fjerne former for ekstremisme i deres midte, mens de i andre

6 medlemsstater opfordrede medlemmerne af deres samfund til at samarbejde fuldt og helt med myndighederne i forbindelse med disses undersøgelser. I adskillige medlemsstater udstedte religiøse muslimske ledere dekreter, fatwa, som erklærede, at sådanne handlinger var i klar modstrid med islamisk overbevisning. I Det Forenede Kongerige blev den tværreligiøse støtte fra repræsentanter fra de kristne og jødiske samfund ytret øjeblikkeligt og offentligt. I ugen, der fulgte efter bombeangrebene, strakte medierne i alle medlemsstater sig generelt langt for at give et afbalanceret billede. Medierne i Det Forenede Kongerige understregede, at gerningsmændene ikke handlede på vegne af det muslimske samfund. Da først bombemændene blev identificeret som britiske muslimer skete der imidlertid en markant ændring i rapporteringen i Det Forenede Kongerige, og fokus skiftede til bredere emner omkring de muslimske samfund og forebyggelse af fremtidige hændelser. Nogle medier fokuserede på de muslimske befolkningsgruppers placering i det britiske samfund, herunder særligt signalerne om fremmedgørelse af unge muslimske mænd. I andre medlemsstater rejste nogle medier emnet om regulering af indvandring, mens andre fokuserede på radikaliseringen af muslimske unge og forbandt det med en utilstrækkelig integrationsproces. I de fleste tilfælde var medierne omhyggelige med at foretage en klar sondring mellem terrorisme og den muslimske tro. Generelt blev der ifølge rapporterne fra de nationale knudepunkter ikke oplevet nogen signifikant stigning i antallet af hændelser rettet mod de muslimske samfund i de fleste EU-medlemsstater i rapporteringsperioden, men i Det Forenede Kongerige steg antallet af anmeldte hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund og deres bedesteder næsten øjeblikkeligt. I de første fem uger efter bombeangrebene registrerede Londons Metropolitan Police en skarp stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet sammenlignet med samme periode i Disse angreb var overvejende rettet mod britiske muslimer. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo-kilder, bekræftede, at de muslimske samfund blev mål for øget fjendtlighed efter bombeangrebene i London. I skrivende stund er den overordnede vurdering for hadkriminalitet dog, at efter stigningen, der fandt sted i perioden mellem 7. juli og frem til begyndelsen af august, er antallet af hændelser ved at genfinde niveauet fra I Det Forenede Kongerige har den forbigående stigning i racistiske hændelser medført, at minoritetsgrupper og særligt britiske muslimer har følt sig udsatte. Frygten for gengældelse steg i takt med de stigende fordomme, der blev oplevet af medlemmer af det muslimske samfund. I interviews med medier og i programmer, hvor der kunne ringes ind, sagde muslimer, at de var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke. Regeringer, politimyndighederne og de muslimske samfund har iværksat en række initiativer til at støtte overvågning af hændelser og engagementet i det muslimske samfund, særligt i Det Forenede Kongerige. Muslim Council of Britain (Storbritanniens muslimske råd) iværksatte en hændelsesovervågningsservice (Incident Monitoring Service), og den britiske regering afholdt en række møder med muslimske ledere for at planlægge fremtidige fælles initiativer. Det Forenede

7 Kongeriges indenrigsministerium iværksatte en høringsproces med repræsentanter for de muslimske samfund for at udvikle forslag til en styrkelse af samhørigheden og håndtering af ekstremisme. Reaktionen fra Det Forenede Kongeriges regering, politiet og lokale myndigheder viser tydeligt, at der er draget en positiv lære af tilsvarende angreb, der i den offentlige opinion er forbundet med islam. Dette relaterer sig særligt til et stærkt politisk lederskab for at imødegå en mulig modreaktion rettet mod muslimer, en positiv interaktion med det muslimske samfund og støtte fra politimyndighederne. I adskillige af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union lader begivenhederne i London til at have udløst nye eller forstærket eksisterende initiativer til at danne bro til det muslimske samfund. Fra ledere af de muslimske samfund er der også kommet forslag om en intensiveret dialog mellem muslimske samfund og staten eller mellem trosretninger. Nogle medlemsstater har fremskyndet regeringsinitiativer, der er rettet mod en større integration af muslimske samfund. Denne rapport gør status over de initiativer, der er iværksat for at forhindre hændelser rettet mod muslimer og for at samarbejde med det muslimske samfund i kølvandet af bombeangrebene i juli. Det er altafgørende, at denne indsats udmøntes i omfattende social integration og ligebehandlingspolitikker, og at der foretages en opfølgning, således at der kan opnås bæredygtige resultater, og der tages fat om væsentlige problemstillinger, der giver fordele for hele samfundet. Med afsæt i tidligere rapporter om muslimske samfund i EU fremlægger EUMC fire hovedkonklusioner, der har til formål at støtte formuleringen af politikker i forhold til de muslimske samfund. KONKLUSIONER FOR MEDLEMSSTATERNE OG DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER: 1. Regeringsmedlemmer, politi, politikere og andre højt profilerede meningsdannere skal udvise handlekraftigt politisk lederskab, undgå generaliseringer og fortsætte meget af det gode arbejde, der kunne observeres efter angrebene i London. De positive offentlige tilkendegivelser over for islam og indledningen af en dialog med repræsentanter for de muslimske samfund - baseret på respekten for menneskerettighederne - må ikke ses som et fænomen, der kun forekommer i tider med øgede spændinger. Dette vil også sætte dagsordenen for medierne og bidrage til at undgå negativ stereotypering af muslimer. 2. Medlemsstaterne og de europæiske institutioner bør tilskynde til og fremme muslimske samfunds aktive involvering i institutionaliserede procedurer for formulering af politikker og inddrage dem i mere uformelle kanaler for dialog på europæisk, nationalt og lokalt niveau. Medlemsstaterne og EUinstitutionerne bør undersøge metoder til at understøtte de muslimske samfunds selvregulerende organisation gennem kompetenceopbygning og lederskabsudvikling.

8 3. Politiet skal tilskynde til, at racistiske hændelser anmeldes, reagere øjeblikkeligt på tegn på spændinger ved at optrappe politiindsatsen i de samfund, der kan være mål, samt yde den fornødne støtte til ofre for racistisk kriminalitet. Der bør generelt i straffelovgivningen tages højde for den racistiske motivation som en skærpende omstændighed, således at det sikres, at der gennemføres en fuld efterforskning af og en passende strafudmåling for sådanne kriminelle handlinger. 4. Medlemsstaterne bør etablere overvågningsprocedurer, der skal vurdere udviklingen omkring social integration og sende et utvetydigt signal til alle befolkningsgrupper om, at indsatsen for bekæmpelse af diskrimination har prioritet. Politikker, som imødegår udstødelse af minoritetsgrupper i samfundet, bør prioriteres.

9 Baggrunden for rapporten Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) bestilte denne rapport umiddelbart efter begivenhederne den 7. juli. Formålet var at indsamle data og information om reaktionerne på hændelsen, de første reaktioner fra regeringen, politiet, det muslimske samfund og medierne med henblik på at give Fællesskabet og medlemsstaterne et førstehåndsoverblik over situationen samt at identificere initiativer til styrkelse af samhørigheden i EU. Rapporten kom i forlængelse af lignende EUMC-initiativer til informationsindsamling i forbindelse med terrorangrebene mod New York og Madrid og mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh. De nationale knudepunkter i EUMC s europæiske netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN, blev bedt om at levere foreløbige data. Tidligere rapporter har undersøgt situationen i de jødiske samfund - eksempelvis i foråret 2002, da der blev registreret en stigning i antisemitiske hændelser i visse EU-medlemsstater. Denne rapport opsummerer de landeoplysninger, der er modtaget fra de 25 nationale knudepunkter, og som dækker perioden fra den 7. juli og mindst frem til den 25. september 2005, og i visse tilfælde endnu længere frem. Del 1 af denne rapport omhandler begivenheder i Det Forenede Kongerige fra den 7. juli frem til den 5. oktober og indeholder oplysninger, der er indsamlet og leveret af Det Forenede Kongeriges nationale knudepunkt. Den stiller skarpt på regeringens reaktion, konsekvenserne for det muslimske samfund og medieomtalen af begivenheden. Oplysningerne om Det Forenede Kongerige skal læses i sammenhæng med den sammenlignende oversigt over situationen for de 24 øvrige medlemsstater, som er sammenfattet i del 2 af denne rapport. EUMC anerkender, at det vil være nødvendigt med en længere dataindsamlingsperiode for at kunne foretage en mere omhyggelig vurdering af effekten af regeringens indsats, initiativer fra de muslimske organisationer og politiet og effektiviteten af mekanismerne mellem samfundene. EUMC fortsætter indsamlingen af data og informationer, der er relateret til situationen for de muslimske samfund i EU og vil også forsøge at identificere eksempler på god praksis, som kan være bæredygtige, og som understøtter samhørigheden i EU. De konkrete resultater vil blive medtaget i en omfattende analyserapport, der vil blive offentliggjort i 2006.

10 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 RESUMÉ... 4 BAGGRUNDEN FOR RAPPORTEN... 8 INDHOLDSFORTEGNELSE... 9 DEL I: INFORMATION FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKT I DET FORENEDE KONGERIGE Indledning Oversigt over de første reaktioner fra det forenede kongeriges regering, muslimske organisationer og medierne Konsekvenserne af begivenhederne i London for det muslimske samfund Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer Overordnet indvirkning på muslimske samfund Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Det britiske muslimske samfunds reaktioner på bomberne i London oversigt over medieomtalen Initiativer IVÆRKSAT AF det forenede kongeriges hovedaktører (regeringen, lokale myndigheder, politi og muslimske samfund) til bekæmpelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed Regeringsinitiativer iværksat i samarbejde med det muslimske samfund efter angrebene i London Andre regeringsinitiativer til fremme af samhørighed i samfundet (iværksat før angrebene i London) Politiets initiativer Lokale myndigheders initiativer Kronologisk gennemgang af begivenhederne - OVERSIGT OVER regeringens, politiets, muslimske organisationers OG mediernes handlinger og indsats DEL II: RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKTER (UNDTAGEN DET FORENEDE KONGERIGES) begivenhedernes Generelle indvirkning på de Muslimske samfund i eu Reaktioner fra regeringer og politiske partier i EU Reaktioner fra Muslimske organisationer i EU Reaktioner fra medierne i EU Eksempler på initiativer fra Medlemsstaternes hovedaktører (offentlige myndigheder, Muslimske organisationer og NGO er) til forebyggelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed KONKLUSIONER... 59

11 Del I: Situationen for Det Forenede Kongeriges muslimske samfund efter bombeangrebene i London den 7. juli 2005

12 1. Information fra EUMC s nationale knudepunkt i Det Forenede Kongerige 1.1. INDLEDNING Det muslimske samfund i Det Forenede Kongerige oplevede ifølge rapporter fra både politiet og de muslimske organisationer en kortvarig stigning i antallet af hændelser. Dette førte til en intensivering af indsatsen og initiativerne fra regeringens, politiets og de muslimske organisationers side. Kort sagt er EUMC af den opfattelse, at den første reaktion fra Det Forenede Kongerige, politiet, Londons borgmester og muslimske organisationer beviste, at der var draget en positiv lære af tilsvarende angreb i andre medlemsstater og i USA. Det gælder især regeringens, politiets og de muslimske organisationers hurtige reaktion, den resolutte form for politisk lederskab, der blev udvist nationalt og i London, det positive samspil med det muslimske samfund, den støtte på tværs af religioner, der blev tilbudt af repræsentanter for de kristne og jødiske trossamfund, og den støtte, som politiet oplevede fra offentligheden. Denne rapport viser tydeligt vigtigheden af klart politisk lederskab. Den konkluderer især, at politiske beslutningstagere, kommentatorer, civilsamfundet, politikere og store dele af medierne i det store og hele undgik at generalisere og skyde skylden for enkelte personers handling på et helt samfund. I stedet blev der foretaget en klar sondring, og der blev søgt tæt samarbejde med det muslimske samfund OVERSIGT OVER DE FØRSTE REAKTIONER FRA DET FORENEDE KONGERIGES REGERING, MUSLIMSKE ORGANISATIONER OG MEDIERNE Det Forenede Kongeriges regering reagerede i første omgang på to måder. Den ene reaktion var at behandle bombeangrebene i London som terrorhandlinger og træffe juridiske og operationelle foranstaltninger til at forfølge gerningsmændene med alle midler og forhindre yderligere, tilsvarende hændelser. Den anden reaktion var rettet mod at forhindre enhver mulig modreaktion mod muslimer og at sikre, at der blev foretaget en skarp sondring mellem bombeangrebene og islam eller de muslimske samfund. Regeringen gjorde det klart, at gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.) ikke ville blive tolereret, og at der ville blive slået hårdt ned på sådanne aktioner. Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser. Londons borgmester bakkede op om denne holdning.

13 I det muslimske samfund reagerede muslimske overhoveder prompte ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. Eksempelvis udtalte Sir Iqbal Sacranie, generalsekretær i Muslim Council of Britain (MCB), at ingen ægte muslim ville udføre sådanne handlinger, da de var i klar modstrid med islams lære. Generelt strakte medierne sig langt for at understrege det forhold, at der var muslimer blandt dødsofrene ved bombeangrebene, og at bombemændene ikke handlede på islams vegne. Den 7. juli bragte medierne artikler, der advarede mod en mulig modreaktion mod muslimer. Efter det stod klart, at bombemændene var britiskfødte, skete der imidlertid en markant ændring i medieomtalen, der skiftede fokus til at omhandle integration og radikaliseringen af medlemmer af det muslimske samfund i Storbritannien. Den senere omtale i visse medier af tildelingen af britisk statsborgerskab til nogle af de mistænkte fra 21. juli og situationen for de ikke-britiske religiøse ekstremister, der er bosat i Det Forenede Kongerige, udvidede debatten til at omfatte immigration, status for opholdstilladelse og menneskerettighedslovgivningen. Næsten omgående efter bombeangrebene blev der registreret en stigning i hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund eller folk, der blev regnet for at være muslimer. Dette er også et resultat af det britiske politis og Det Forenede Kongeriges straffelovgivnings meget detaljerede registreringspraksis vedrørende racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. 1 I London registrerede Metropolitan Police (MET) en voldsom stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, hvoraf de fleste sager faldt ind under kategorierne verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, og der var også tilfælde af hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid anvendelsen af mere effektive registreringsprocedurer, der skelner mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og racistisk hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober). South East Wales Race Equality Council (SEWREC; racelighedsrådet for South East Wales) anførte, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London, fra 10 om måneden til over 30 på kun to uger. Der blev også registreret angreb på Sikhtempler. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo- 1 Det Forenede Kongerige har indført en omfattende straffelovgivning, som kategoriserer, registrerer og straffer kriminalitet, hvor racistiske og religiøse motiver er en skærpende omstændighed. Crime and Disorder Act fra 1998 (for kriminalitet, hvor racisme er en skærpende omstændighed) og Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 (for kriminalitet, hvor religiøse motiver er en skærpende omstændighed) indførte 9 typer af racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. Således kan domstolen idømme en strengere straf ved kriminalitet, såsom overfald og hærværk, der er racistisk eller religiøst motiveret. For andre lovovertrædelser er der i medfør af Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act fra 2000 indført et krav om, at domstolene skal tage racistiske eller religiøse motiver i betragtning ved strafudmålingen. Criminal Justice Act fra 2003 udvidede dette princip til også at omfatte kriminalitet, der er motiveret af had på grund af seksuel orientering eller handicap. Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 hævede den maksimale strafferamme for tilskyndelse til racisme til syv år.

14 kilder, bekræftede, at de muslimske samfund var blevet mål for øget fjendtlighed umiddelbart efter bombeangrebene i London. Muslim Council of Britain (MCB) lancerede en Incident Monitoring Service (overvågningsservice vedrørende hændelser) for muslimer. Politimyndighedernes reaktion var resolut og øjeblikkelig; politiindsatsen i de udsatte samfund blev øget, der blev iværksat en klar kommunikationspolitik, som havde til formål at berolige de relevante minoritetsgrupper og afskrække potentielle gerningsmænd. I oktober 2005 havde antallet af tilfælde af hadkriminalitet efterhånden genfundet niveauet fra 2004 efter den stigning, der blev registreret umiddelbart efter bombeangrebene. Efter de første tegn på en mulig modreaktion mod muslimer, hvilket omfattede brandstiftelse ved en moske i Leeds og et sikh-tempel i Kent, afholdt den britiske indenrigsminister Charles Clarke møder med en række religiøse overhoveder. Regeringen arrangerede senere en række sommermøder med repræsentanter fra de muslimske samfund i hele landet for at styrke dialogen og planlægge den fremtidige indsats. Der blev nedsat syv arbejdsgrupper, som skulle udarbejde forslag til håndtering af årsagerne til fremmedgørelsen og radikaliseringen samt undersøge problematikker i forbindelse med integration og samhørighed. I sin dokumentation over for EUMC gentog det britiske indenrigsministerium de offentlige myndigheders stålsatte holdning om at sætte ind over for eventuelle modreaktioner mod minoritetssamfund: Regeringen, sikkerhedstjenesterne, politiet, de lokale myndigheder og samfundsorganisationer, som f.eks. Commission for Racial Equality, har arbejdet og vil fortsat arbejde tæt sammen for at opretholde sikkerheden og trygheden i alle samfundsgrupper i denne tid samt for at berolige de samfundsgrupper, der føler sig særligt udsat. Alle lovovertrædelser skal anmeldes til politiet. Indsatsen over for religiøst og racistisk motiveret hadkriminalitet på alle niveauer vil være håndfast. Politiet er opmærksom på behovet for at berolige de berørte samfundsgrupper og er i direkte kontakt med lederne af disse samfund.

15 1.3. KONSEKVENSERNE AF BEGIVENHEDERNE I LONDON FOR DET MUSLIMSKE SAMFUND Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer a) I London registrerede Metropolitan Police (MET) en markant stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, 2 som vist i nedenstående tabel. De fleste sager blev kategoriseret som verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, men der var ifølge vicepolitimester Tarique Ghaffur fra Metropolitan Police 3 også tale om hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid en mere effektiv registrering, der adskilte religiøst motiveret hadkriminalitet fra racistisk motiveret hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober), mens det samlede tal for "regnskabsåret til dato" faktisk er faldet med fire procent (346 færre sager) MET s politik for hadkriminalitet: Hadkriminalitet er anmeldt kriminalitet, der er kategoriseret som religiøst eller racistisk motiveret, antisemitisk, antimuslimsk og homofobisk kriminalitet. Religiøst motiveret kriminalitet er en optælling af anmeldelser af kriminelle handlinger, der er særligt markeret som religiøst motiveret hadkriminalitet. Tallet for hadkriminalitet er summen af alle disse lovovertrædelser, der relaterer sig til køn, identitet eller handicap. Flere oplysninger på (04/08/05) Communities Together Information Bulletin nr. 55. Dateret 18. oktober 2005, kl (findes på

16 EN ORIGINAL DA OVERSÆTTELSE 16 Week Hate & Faith Crime Sammenligning af hadkriminalitet og

17 comparisons 2004 vs 2005 religiøst motiveret kriminalitet over 16 uger sammenlignet med 2005 Faith Hate 2004 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2004 Faith Hate 2005 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2005 Hate Crime 2004 Hadkriminalitet 2004 Hate Crime 2005 Hadkriminalitet 2005 w/c Ugen fra Date Dato b) Disse stigninger i hadkriminalitet blev omtalt i pressen hvor sondringen mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og andre former for racistisk kriminalitet nogle gange blev udvisket: The Independent 3/8/05 Race-hate crimes surge in London (stigning i racistisk hadkriminalitet i London). 5 Skotland: The Scotsman Scottish race hate crimes soar after bombs (markant stigning i racistisk hadkriminalitet i Skotland efter bombeangreb) Samt BBC News Race attacks show 'low' increase ( beskeden stigning i racistiske overfald). 7 c) Liverpool: Antallet af racistisk og religiøst motiverede angreb er steget markant i Merseyside efter bombeangrebene i London. Nye tal viser, at der blev foretaget mere end 200 opkald til telefonrådgivningen for Merseysides Racial Monitoring Unit i de første seks uger efter 7. juli, hvorimod der i de seks uger forinden var foretaget 48. Liverpools byråds nye hotline for racechikane oplevede også en stigning i antallet af henvendelser 8. d) Institute for Race Relations (IRR) nyhedsnetværk indsamler data fra hele Det Forenede Kongerige 9. Som tallene viser, begyndte hændelserne næsten Findes på: w%2efindarticles%2ecom%2fp%2farticles%2fmi%5fqn4158%2fis%5f %2fai%5fn %2fprint Findes på: cotsman%2escotsman%2ecom%2fprint%2ecfm%3fid%3d Findes på: ws%2ebbc%2eco%2euk%2f1%2fhi%2fscotland%2f %2estm Findes på: /four-fold_increase_in_mersey_racist_attacks.htm ( ) Alle instituttets indsamlede oplysninger findes på: ( ) og følgende websteder ( ) samt ( )

18 omgående efter, at det stod klart, at bombeangrebene den 7. juli blev sat i forbindelse med et terrorangreb, og endnu før gerningsmændene blev identificeret. Inden for dataindsamlingsperioden for denne rapport er der blevet meldt om sådanne hændelser i hele landet. 10 e) Tal fra Politiet i North Wales viste, at der har været en markant stigning i antallet af racistiske hændelser i Wales siden bombeangrebene i London den 7. juli 11. f) South East Wales Race Equality Council (SEWREC) oplyste, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London. Antallet af overgreb var steget kraftigt, fra 10 hændelser pr. måned til over 30 på kun to uger. 12 g) Monitoring Group (Overvågningsgruppen) offentliggør løbende rapporter om enkeltstående racistiske hændelser 13 og har samlet en oversigt over racistiske overfald og episoder i perioden umiddelbart efter bombeangrebene i London (7. juli til 20. juli 2005) 14. Det skal bemærkes, at der også har været hærværk mod Sikh-templer 15. I lighed med andre statistikker over racistisk kriminalitet er det faktiske antal af overfald og overgreb sandsynligvis markant højere. Dette indikeres eksempelvis af resultaterne af en meningsmåling foretaget af MORI for Greater London Authority, baseret på en repræsentativ mængde på telefoninterviews, der blev gennemført den september. 16 Kun 11 procent af dem, der havde oplevet racistiske hændelser (98) oplyste, at de havde anmeldt dem til politiet. Blandt de adspurgte erklærede flest sig enige i følgende måder til at øge anmeldelsesfrekvensen: Den senest opdaterede liste findes på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De fulde oplysninger er fundet på /2/hi/uk_news/wales/south_east/ stm ( ) Der kan ses eksempler på disse på: /this_months_news_stories.htm; samt på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De samlede resultater af meningsmålingen findes på:

19 1. Vished for, at det ville gøre en forskel (25 procent); 2. Hvis folk havde tillid til, at politiet gav mere støtte til farvede og etniske minoritetsgrupper (21 procent); 3. Vished for, at politiet ville tage dig alvorligt (20 procent) Overordnet indvirkning på muslimske samfund Selv samme dag som bombeangrebene i London fandt sted, og i mere udpræget grad dagen efter, begyndte medierne at bringe historier om en mulig antimuslimsk modreaktion. 17 Medierne beskrev, hvordan medlemmer af det muslimske samfund som helhed var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Frygten for gengældelsesaktioner fremgik af mediernes omtale af interviews med medlemmer af det muslimske samfund. 18 Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke med risiko for at blive mistænkt for at være bombemænd. Blandt andre udtalte Lord Ahmed, som er muslim og medlem af Overhuset for Labour, at mange muslimer i Nordengland frygtede, at de kunne blive ofre for identitetsforveksling af bevæbnet politi, efter at Jean Charles de Menezes var blevet skudt ved en fejltagelse 19. Mange kommentatorer drog paralleller til stigningen i de antimuslimske holdninger og episoder efter angrebene den 11. september 2001 og ængstelsen efter togbomberne i Madrid i marts Det multikulturelle samfund er tydeligvis et debatemne i Storbritannien, hvor det i mange år er blevet taget for givet, ifølge udsagn fra Trevor Phillips, der er formand for Commission for Racial Equality, at der skal lægges mere vægt på integration af minoriteter. En meningsmåling udført af MORI for BBC den august indikerer, at bombeangrebene den 7. juli ikke har ført til en pludselig stigning i raceintolerance. 20 Undersøgelsen viste, at blandt de adspurgte 21 sagde 62 procent, at multikulturalisme gjorde Storbritannien til et bedre sted at leve. Men 32 procent mener, at det truer den britiske levemåde, og 54 procent mener, at på grund af immigrationen føler dele af landet sig ikke længere britiske. Blandt muslimerne sagde det overvældende flertal 89 procent at de bliver stolte, når britiske sportsfolk klarer sig godt i internationale konkurrencer, hvilket er en lige så stor andel som blandt befolkningen generelt. Resultaterne fra meningsmålingen viser, at muslimer i lige så høj grad som ikke-muslimer er enige i, at det skal være The Guardian, 8. juli: Muslim leaders fear backlash (muslimske ledere frygter modreaktion). The Independent, 8. juli: Muslims told not to travel as retaliation fears grow (muslimer anmodet om ikke at rejse på grund af stigende frygt for hævnaktioner). The Independent, 12. juli: Muslim leaders warn of mounting Islamophobia after attacks on mosques (muslimske ledere advarer om stigende islamofobi efter angreb på moskeer). De fulde oplysninger findes på: ( ) De fulde oplysninger findes på: ( ) Meningsmålingen omfattede personer i Det Forenede Kongerige. Til sammenligningsformål blev der udført en målrettet meningsmåling blandt 204 britiske muslimer.

20 obligatorisk for indvandrere at lære engelsk og acceptere de britiske institutioners myndighed. Ifølge meningsmålingen mener 74 procent af muslimerne, at Storbritannien skal udvise eller afvise udlændinge, der opfordrer til terrorisme, sammenholdt med 91 procent af den samlede befolkning. Den anden meningsmåling, der blev udført af MORI for Greater London Authority den september, viste, at 64 procent af indbyggerne i London var enige i udtalelsen om, at Et multikulturelt samfund gør London til et bedre sted at bo procent udtrykte en positiv holdning til et forbud mod forskelsbehandling på grund af religion, mens 32 procent var imod et sådant forbud. 77 procent erklærede sig tilfredse med den måde, hvorpå Metropolitan Police havde forholdt sig til bombeangrebene. I samme meningsmåling svarede 10 procent, at de eller en ven/et familiemedlem havde været udsat for fjendtlighed eller overgreb på grund af race eller religion. Ifølge en psykologisk undersøgelse, 23 der blev offentliggjort i online-udgaven af British Medical Journal, var der langt flere muslimske indbyggere sammenlignet med andre indbyggere i London, der følte sig stressede på grund af bombeangrebene i London den 7. juli. 61 procent af pendlerne blandt de adspurgte muslimer følte sig voldsomt stressede i dagene efter de første angreb mod byens transportsystem næsten dobbelt så stor en andel som andre indbyggere i London. Undersøgelsen blev udført før den anden bølge af angreb den 21. juli Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Den britiske regering reagerede meget hurtigt efter bombeangrebene ved at gøre det klart, at der ville blive slået meget hårdt ned på gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.). Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser I sin udtalelse efter angrebene den 7. juli gav Storbritanniens premierminister, Tony Blair, direkte udtryk for sin glæde over udtalelsen fra Muslim Council of Britain og trak en klar skillelinje mellem bombemændene og det muslimske samfund som helhed. 24 I de efterfølgende dage holdt premierministeren en række møder med det muslimske samfunds ledere for at høre deres opfattelse af begivenhederne. Indenrigsministeriet oprettede et særligt websted med nyttige links til en række informationstjenester (forklaring af beredskabsprocedurer, muligheder for at tage fortrolig kontakt, information om muligheder for at bidrage til løbende efterforskning, beskrivelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af terrorisme Flere oplysninger fås på ( )

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere