INDIVIDUELLE INTERVIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDIVIDUELLE INTERVIEW"

Transkript

1 Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 8 fra Patientinddragelssguiden INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

2 INDIVIDUELLE INTERVIEW Hvad, hvorfor, hvornår og hvem? OVERSIGT Hvor meget tid skal personalet bruge? Hvad koster det at anvende metoden? Kr Kr Kr Kr Kr Hvor mange metodiske kompetencer kræver metoden af personalet? Hvor meget kræver metoden af brugerne?? Hvor mange brugere skal deltage, for at metoden kan gennemføres? Oversigten skal ses i sammenhæng med de øvrige 11 metoder i Patientinddragelsesguiden. Se den komplette oversigt på I Individuelle interview har du mulighed for at få uddybet svarene og sikre dig, at den, du spørger, forstår, hvad du siger og omvendt. Det er ikke så ressourcekrævende at gennemføre og koster ikke rigtig noget andet end mandetimer. Afdelingssygeplejerske Region Syddanmark

3 HVAD? Et individuelt interview er en struktureret samtale mellem en patient og en interviewer, hvor rollefordelingen mellem dem er defineret på forhånd. Interviewerens rolle er at stille spørgsmål til patienten med det formål at få en dybere indsigt i patientens oplevelser, erfaringer, tanker, holdninger og ønsker. Patientens opgave er at svare og fortælle. Interviewet kan udføres på forskellige måder gående fra det åbne og eksplorative interview, over det semistrukturerede interview, til det strukturerede interview. HVORFOR? HVEM? Individuelle interview er velegnede til at give indgående og nuanceret indsigt i patienters holdninger, ønsker, erfaringer og oplevelser - også på områder af mere følsom karakter. Ud over at interviewe patienterne om på forhånd fastlagte emner, kan individuelle interview også give indblik i nye områder, der er betydningsfulde for patienten. Individuelle interview kan favne de fleste patienter, da interviewene kan gennemføres under hensyntagen til patienternes individuelle behov og eventuelle udfordringer. Nogle patienter kan dog være for syge eller svækkede til at deltage. Der kan også være patienter i krise, og patienter som ikke er i stand til at tale og forstå dansk, som har vanskeligt ved at indgå i et interview. HVORNÅR? Individuelle interview kan både gennemføres blandt indlagte og ambulante patienter. Afhængig af interviewundersøgelsens formål og fokus kan individuelle interview gennemføres før, under eller efter patientens kontakt med afdelingen.

4 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide SÅDAN GØR I 1 FØR interviewet Definér fokus og formål for interviewet Indledningsvist skal I beslutte, hvad formålet med interviewundersøgelsen er, og hvad I konkret ønsker viden om. Formål og fokus er afgørende for, hvor mange interview I skal gennemføre, hvilke patienter eller pårørende I skal interviewe, samt hvilke spørgsmål I skal stille. Ønsker I eksempelvis at blive klogere på, hvordan KOL-patienter lever med deres sygdom? Ønsker I at få viden om patienternes oplevelse af ankomsten, modtagelsen og ventetiden i ambulatoriet? Eller har I indført en ny organisering og nye arbejdsgange, som I gerne vil høre patienternes erfaringer med og holdninger til? Fastlæg interviewformen Afhængig af undersøgelsens formål kan de individuelle interview gennemføres på forskellige måder. Eksempelvis kan I foretage interviewene ansigt-til-ansigt med patienterne på afdelingen eller i patienternes eget hjem. I kan også vælge at foretage telefoninterview med patienterne og ringe dem op efter forudgående aftale. Vær dog opmærksom på at et telefoninterview ikke giver samme mulighed for at afkode patienten undervejs og opbygge en fortrolighed, som et interview, der gennemføres ansigt-til-ansigt. 4

5 Hvor mange patienter skal I interviewe? Antallet af patienter I skal interviewe afhænger af undersøgelsens formål. Er der tale om en enkeltstående interviewundersøgelse eller er interviewene et supplement til fx en spørgeskemaundersøgelse? Skal interviewundersøgelsen bruges som en temperaturmåling på patienternes oplevelser på afdelingen, eller er interviewundersøgelsen en del af et større projekt? Optimalt set skal I interviewe, indtil I ikke får mere ny viden. Ofte vil 6-8 patienter være et minimum, hvis I ønsker en grundig undersøgelse, som alene bygger på interview. Hvilke patienter kan I rekruttere til interview? I kan rekruttere tidligere eller nuværende patienter eller pårørende, der har erfaring med det valgte fokus for interviewet. Derudover kan I tilstræbe en spredning i køn, alder og sygdomserfaring blandt deltagerne, hvis det er relevant for undersøgelsen. Individuelle interview kan favne de fleste patienter, da interviewene kan gennemføres under hensyntagen til patienternes individuelle behov og eventuelle udfordringer. Nogle patienter kan dog være for syge eller svækkede til at deltage. Der kan også være patienter i krise, og patienter som ikke er i stand til at tale og forstå dansk, hvilket kan vanskeliggøre deres deltagelse i et interview. Rekruttér patienter til interviewene I kan invitere patienterne til interviewet på flere måder: Mundtlig invitation, når patienterne alligevel er på sygehuset i forbindelse med undersøgelse/behandling. Ved at ringe dem op. Ved at sende dem en skriftlig invitation. Ved at lade patienterne tilmelde sig på baggrund af fx et opslag i afdelingen (plakat eller elektronisk informationsskærm) eller på afdelingens hjemmeside. 5

6 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Ofte vil det være en fordel at rekruttere patienterne gennem direkte kontakt. Når I rekrutterer patienterne, er det en god idé at kombinere en mundtlig invitation med en skriftlig invitation. Både den mundtlige og den skriftlige invitation kan indeholde oplysninger om tid, sted, interviewets formål og evt. temaerne for interviewet, så patienterne føler sig ordentligt klædt på. Udarbejd en interviewguide For at sikre at I får afdækket de temaer, I ønsker at få viden om, skal I udarbejde en interviewguide (Se eksempel). Interviewguidens detaljeringsgrad afhænger af interviewerens præferencer og erfaring; nogle foretrækker en interviewguide, der kun består af overordnede temaer og få spørgsmål (fx udformet som et mind-map), mens andre foretrækker en detaljeret interviewguide med færdigt formulerede spørgsmål. Jo mindre detaljeret og jo løsere struktureret interviewguiden er, desto mere frihed giver det intervieweren under interviewet i forhold til at stille improviserede spørgsmål, der forfølger patientens udsagn. Det stiller dog omvendt krav til interviewerens evne til at holde sig på sporet, få afdækket den viden, I har brug for samt overholde den afsatte tidsramme. Uanset hvor detaljeret eller struktureret en interviewguide, I vælger at udarbejde, er det en god idé at lade interviewguiden indeholde følgende: 1. En blid opstart, der indeholder generelle spørgsmål. Her kan patienten tale sig lidt varm og blive tryg i interviewsituationen. 2. En fokuseret midte, der indeholder mere dybdegående og eventuelt følelsesladede spørgsmål. 3. En behagelig afslutning, der giver patienten mulighed for at tilføje eventuelle pointer, der ikke er blevet sagt. Her kan I også spørge ind til patientens oplevelse af interviewet. 6

7 EKSEMPEL PÅ UDDRAG AF EN INTERVIEWGUIDE FORMÅL Formålet med interviewet er at høre patienternes oplevelser af deres behandlingsforløb, herunder hvad der fungerer godt, så smerteklinikken kan fastholde dette, og hvad der fungerer mindre godt, så smerteklinikken kan forbedre dette til gavn for nuværende og kommende patienter MÅLGRUPPE Patienter på smerteklinikken TEMA OPSTART SPØRGSMÅL Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Prøv nu at fortælle mig om dit forløb på Smerteklinikken? Patienternes overordnede oplevelse af deres forløb i Smerteklinikken Hvad har været særlig godt? Hvad kunne have været bedre Hvordan oplever patienterne perioden fra henvisning til første møde med Smerteklinikken? Hvordan oplever patienterne deres første møde med Smerteklinikken? Hvor længe ventede du, fra henvisning til første møde? Hvordan oplevede du denne ventetid? Hvilken information (skriftlig/mundtlig) fik du fra din praktiserende læge om dit forløb på Smerteklinikken? Fik du skriftlig information fra Smerteklinikken forud for første besøg? Var informationen fyldestgørende? Hvilke forventninger havde du til det første møde på Smerteklinikken? Prøv at beskrive din første kontakt med personalet (modtagelsen) Hvordan foregik konsultationen (for kort/for lang tid)? Hvad var din oplevelse af kommunikationen med sundhedspersonalet ved konsultationen (forståelig information; fik svar på spørgsmål; for højt/lavt informationsniveau)? Hvad var din oplevelse af de fysiske rammer på klinikken? AFSLUTNING Er der andet, du ikke har fået sagt, men som du tænker, det er vigtigt at få med? Hvordan har du oplevet at deltage i interviewet i dag? 7

8 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide På denne måde får I indledt og afsluttet interviewet på en behagelig måde for både patient og interviewer. Se eksempel på følgende sider for inspiration til typer af spørgsmål, I kan stille. Brug af virkemidler Det kan være en fordel at anvende virkemidler fx tegninger, associationspostkort fotos eller temakort - især i interview med et følsomt eller vanskeligt emne. Virkemidlerne kan bringe patientens associationer og oplevelser frem. Da patienten selv vælger, hvilket temakort vedkommende vil trække, hvad vedkommende vil tegne, eller hvad vedkommende ønsker at fortælle om ud fra associationspostkort og fotos, kan virkemidlerne give patienten mulighed for selv at være med til at sætte dagsordenen for interviewet. Gennem individuelle interview får man her-og-nuoplevelser, der er tidstro, så man kan intervenere og rette ind med det samme. Det er godt som ledelsesværktøj, fordi man bliver opmærksom på, hvor skoen trykker. Ledende oversygeplejerske Region Hovedstaden 8

9 INSPIRATION Hent eksempler på invitation til patienter og andet materiale under Individuelle interview på Afhængig af interviewets formål kan det være relevant at opbygge interviewet omkring forløbsrejser/patientrejser. Forløbsrejser kan bruges til at kortlægge, hvordan patientforløbet ser ud set med patientens øjne. En forløbsrejse kan give både interviewer og patient et visuelt overblik over patientens rejse gennem behandlingssystemet, patientens kontaktpunkter med personalet, det informationsmateriale, som patienten møder, de undersøgelser der gennemføres mv. Hvem skal gennemføre interviewet? Overvej om interviewet skal gennemføres af en medarbejder fra afdelingen (fx en udviklingssygeplejerske), en medarbejder fra sygehuset, som ikke er tilknyttet afdelingen direkte (fx en kvalitetskonsulent), eller om det skal gennemføres af en ekstern konsulent. Fordelen ved en intern interviewer fra jeres afdeling kan være, at denne har en viden om afdelingen, patientgruppen osv., som vedkommende kan bringe i anvendelse under interviewet. Fordelen ved at vælge en, der ikke er direkte involveret i plejen, er, at denne ofte har lettere ved at få øje på nye aspekter og kan se ud over selvfølgeligheder. Derudover vil en ekstern interviewer ikke føle behov for at skulle forklare eller forsvare praksis i afdelingen, og patienten behøver ikke at være bekymret for, at evt. kritiske kommentarer kommer til at påvirke vedkommendes forløb fremadrettet. Hvis I påtænker at gennemføre flere interview, er det en god idé at lade den samme interviewer gennemføre interviewene, så der skabes kontinuitet i interviewene, og så vedkommende kan efterprøve informationer fra det ene interview til det næste. 9

10 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Hvordan skal patientens udsagn dokumenteres? Overvej hvordan I ønsker at dokumentere interviewet. Skal det ske via lydoptagelse, så I har mulighed for at genhøre interviewet? Eller ved videooptagelse så I også har mulighed for at se og genkalde jer interviewsituationen? Eller ved at intervieweren skriver noter undervejs? Vælg den eller de måder, der muliggør, at I kan nå jeres mål med interviewet, og det, der passer bedst til intervieweren og patienten. Nogle interviewere kan bedre lytte og huske patienternes udsagn, hvis de tager noter undervejes. Andre vil hellere nøjes med at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Hvis I lyd- eller videooptager interviewet, er det en god idé at indhente et skriftligt samtykke fra patienterne. OVERVEJ OGSÅ Afhængigt af interviewundersøgelsens formål og fokus kan det være en god idé at invitere relevante repræsentanter fra andre afdelinger eller fra andre sektorer og evt. relevante patienter til at deltage i det indledende arbejde og i den efterfølgende implementering af resultaterne. Dette kan være med til at sikre resultaternes anvendelighed efterfølgende. Skal denne interviewundersøgelse udelukkende fokusere på patienters oplevelser? Eller skal pårørende også interviewes? Det kan give værdifuld viden også at høre om pårørendes oplevelser af fx afdelingens ydelser. 10

11 HVILKE TYPER AF SPØRGSMÅL KAN EN INTERVIEWGUIDE INDEHOLDE? Hvis du som interviewer fra starten gør dig klart, hvilke typer spørgsmål du skal stille, letter det dit arbejde med, hvordan spørgsmålene skal stilles. Spørgsmålene kan inddeles i følgende typer: Adfærdsspørgsmål Adfærdsspørgsmål søger at afdække vaner, adfærd, handlinger og erfaringer hos patienten. Fx.: Hvis jeg fulgte dig gennem en typisk dag under din indlæggelse, hvad ville jeg så høre dig spørge om under stuegang? Opinions- og værdispørgsmål Værdispørgsmål fortæller om patientens mål, handlinger, hensigter, ønsker, værdier og holdninger. Spørgsmålene kan desuden dreje sig om patientens fortolkninger af andres handlinger, ønsker osv. Fx: Hvordan synes du, det er rimeligt, at du som patient bliver inddraget i behandlingsforløbet? Spørgsmål om følelser I spørgsmål om følelser drejer det sig om at få patientens umiddelbare følelsesmæssige respons. Fx: Hvordan reagerede du, da lægen beskrev din brystoperation? i modsætning til den ovenstående spørgsmålstype, som er en mere bearbejdet respons. Vidensspørgsmål Vidensspørgsmål søger at afdække patientens faktuelle viden. Fx: Hvorfor skal du tage din medicin? Fortsættes næste side...

12 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Fortsat fra forrige side... Sansespørgsmål Sansespørgsmål er det, der ses, høres, føles, smages og lugtes. Formålet er at lade intervieweren få kendskab til patientens sanseoplevelser. Kort sagt prøver du som interviewer at få patienten til at beskrive de stimuli, han/hun udsættes for. Fx: Hvordan duftede maden, da den blev serveret? Cirkulære spørgsmål Cirkulære spørgsmål handler om at få udfoldet det, patienten fortæller. Det kan være handlinger, følelser og tanker. Du kan udforske, hvordan en given handling hænger sammen med følelserne, og hvad patienten tænker om det. Jo flere gange du spørger til det samme, desto mere vil patienten udfolde sine svar. Nye spørgsmål genereres ved at kombinere to af de tre elementer (handlinger, følelser, tanker), fx Da hun gjorde det, hvad følte du så?, Hvad tænker du om, at hun sagde sådan til dig?, Hvad tror du kan være en grund til at det det skete? Trædesten Trædesten bruges, hvis patienten har brug for hjælp til at få foldet sine oplevelser ud. Det er ikke ledende spørgsmål, men en palet af mulige svar som kan lede patienten hen på, hvad der er muligt at svare. Fx Hvordan oplevede du den måde, sygeplejersken talte med dig på, da hun tog imod dig, på medicinsk afdeling? Var hun imødekommende, havde hun tid, var hun travl, eller var det noget helt andet, du hæftede dig ved? Baggrundsspørgsmål og demografiske spørgsmål Baggrundsspørgsmål er spørgsmål om alder, civilstand, bopæl etc. Fx: Hvor er du opvokset? 12 12

13 13

14 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide 2 UNDER interviewet Rammerne for interviewet Vælger I at foretage interviewet på afdelingen, er det en fordel at booke et lokale, hvor I kan gennemføre interviewet uforstyrret. Husk at minimere risikoen for afbrydelser fx ved at slukke for telefonen. Afholder I interviewet over telefonen, er det også en fordel at sidde uforstyrret, så intervieweren ikke risikerer at blive ufokuseret eller afbrudt undervejs i interviewet. Skab en god og tryg stemning Det er vigtigt at overveje, hvordan I kan skabe en god og tryg atmosfære, hvor patienten føler sig godt tilpas og har lyst til at fortælle om sine erfaringer og oplevelser. Smalltalk med patienten og forsøg at skabe en god relation fra starten ved at møde patienten med sympati og oprigtig interesse. Sørg gerne for lidt forplejning, da det er med til at skabe en afslappet stemning. Derudover kan I overveje at skabe et mere ligeværdigt forhold mellem intervieweren og patienten ved at lade intervieweren være civilt klædt på. 14

15 FAKTA Et interview varer ofte ½ -1 time Byd velkommen og introducér formålet med interviewet Lad intervieweren begynde med at byde velkommen, præsentere sig selv og takke patienten for deltagelse i interviewet. Derefter bør intervieweren informere patienten om: Baggrunden for og formålet med interviewet. Interviewets varighed. Hvilke temaer, interviewet kommer til at handle om. Hvorvidt patientens udsagn behandles anonymt i den efterfølgende databehandling og hvordan. Hvis I ønsker at lyd- eller videooptage interviewet, skal intervieweren bede om mundtligt og/eller skriftligt samtykke fra patienten til dette. Introducér rammerne for interviewet Efter introduktion til formaila omkring interviewet, kan intervieweren sætte en ramme for interviewet, der gør det lettere at styre interviewet undervejs, og som ruster patienten til interviewet, så patienten ved, hvad der skal ske, og hvad der forventes af ham/hende. Intervieweren kan fx sige: At der i interviewet fx er specifikt fokus på det forløb, patienten har haft på afdeling xx på sygehuset også selvom patienten har erfaringer fra andre afdelinger og sygehuse. At intervieweren både er interesseret i at høre om de gode oplevelser og de mindre gode oplevelser. At der ikke findes rigtige eller forkerte svar. At intervieweren kan finde på at afbryde undervejs for at sikre, at alle temaer når at blive berørt. At patienten gerne må sige fra, hvis der er spørgsmål, som vedkommende ikke ønsker at besvare. At patienten gerne må bede om en pause, hvis vedkommende har brug for dette. 15

16 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide Til sidst kan intervieweren spørge patienten, om vedkommende har spørgsmål til interviewet, inden interviewet påbegyndes. Gennemfør interviewet Med udgangspunkt i interviewguiden kan interviewet nu gå i gang. Intervieweren skal så vidt muligt stille korte, enkle, neutrale og åbne spørgsmål. Derudover skal intervieweren være opmærksom på at lytte aktivt ved at holde øjenkontakt, anerkende det sagte med nik eller bekræftende lyde samt stille opfølgende, konkretiserende og uddybende spørgsmål osv. for at få patienten til komme et spadestik dybere i sin fortælling (se eksempel på de følgende sider). Det er endvidere vigtigt, at intervieweren forholder sig empatisk, åbent og anerkendende til patientens fortællinger og giver patienten mulighed for at fortælle i sit eget tempo. Interviewguiden angiver temaer og spørgsmål i en given rækkefølge, men under interviewet kan det være en fordel, at intervieweren stiller spørgsmålene i den rækkefølge, patienten selv kommer ind på emnerne. Dette afhænger dog af interviewerens præferencer og erfaring. Under interviewet er det desuden interviewerens opgave at sørge for, at tiden overholdes, og at patienten ikke bevæger sig ud af en tangent, der er irrelevant for undersøgelsens fokus. Afrund interviewet og fortæl om den videre proces Lad intervieweren afslutte interviewet ved at opsummere de overordnede pointer, der er kommet frem under interviewet. Dette giver patienten mulighed for at validere og evt. uddybe sine svar. Som afslutning på interviewet er det en god idé at takke patienten for deltagelsen og fortælle om den videre proces, samt hvordan patientens input anvendes fremadrettet. 16

17 OVERVEJ OGSÅ Ønsker I at tage billeder eller filme undervejs i interviewet? Billeder og videoklip kan gøre et større indtryk på modtagerne i videreformidlingen af resultaterne. Vær dog opmærksom på at få patientens skriftlige samtykke til dette. Vil I give patienten en mindre erkendtlighed for at deltage og dække patientens evt. transportudgifter? 17

18 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide HVORDAN KAN I STILLE SPØRGESMÅLENE? Neden for finder I en række eksempler på, hvordan I kan stille spørgsmål. Vær opmærksom på at spørgsmålene bør være korte, enkle og åbne (ikke ledende), og at intervieweren bør lytte aktivt og følge op på patientens svar. Indledende spørgsmål Kan du huske en situation, hvor...?, Vil du forsøge at beskrive en situation, hvor du..., så detaljeret som muligt?. Åbningsspørgsmål som disse kan give spontane, indholdsrige svar, hvor patienten selv kommer frem med, hvad han/hun oplever, som de væsentlige vinkler på de undersøgte fænomener. Resten af interviewet kan så foregå som en opfølgning på disse vinkler. Opfølgende spørgsmål Patientens svar kan udfoldes ved, at intervieweren anlægger en nysgerrig, vedholdende og kritisk holdning. Det kan ske ved, at du direkte spørger til det, der lige er sagt. Men alene et nik, et hmm eller bare en pause kan også vise patienten, at han/hun skal gå videre med sin beskrivelse. Gentagelser af betydningsfulde ord i et svar kan føre til yderligere uddybninger. Fx: Patient: Jeg følte mig sygeliggjort i samme øjeblik, jeg var blevet indlagt. Interviewer: Sygeliggjort? Intervieweren kan øve sig i at lægge mærke til usædvanlige ord i svarene, der kan signalere et hav af emner af stor betydning for patienten. Det helt afgørende er her interviewerens evne til at lytte til, hvad der er vigtigt for patienten, og samtidig have undersøgelsens formål for øje. Konkretiserende og uddybende spørgsmål Intervieweren kan forfølge og følge op på patientens svar ved at bede patienten om at uddybe, udfolde og give eksempler. Fx: Kan du for

19 tælle mig noget mere om det?, Har du flere eksempler på det? eller Hvad tænkte du så?, Hvad gjorde du egentlig, da du følte angsten vælde op i dig?, Hvordan reagerede din krop?. I et interview med mange generelle udsagn kan intervieweren prøve at få mere præcise beskrivelser ved at spørge: Har du også selv oplevet det? Strukturerende spørgsmål Intervieweren har ansvaret for, hvordan interviewet forløber og bør markere, når et emne er udtømt. Intervieweren kan direkte og høfligt afbryde lange svar, som er irrelevante for undersøgelsesemnet, ved fx at sige: Nu vil jeg gerne tage et andet emne op... Tavshed I stedet for at gøre interviewet til et krydsforhør ved ustandseligt at affyre spørgsmål kan intervieweren anvende tavshed til at fremme interviewet. Ved at intervieweren tillader pauser i samtalen, får patienten rigelig tid til at associere og reflektere og derefter selv bryde tavsheden med betydningsfuld information. Fortolkende og afklarende spørgsmål En måde, intervieweren kan sikre sig, at han/hun har forstået patienten rigtigt, er ved at stille fortolkende spørgsmål. Spørgsmålene giver patienten mulighed for at korrigere interviewerens fortolkninger. Fortolkningen kan alene bestå i, at intervieweren omformulerer et svar, fx: Du mener altså, at...? eller forsøger en afklaring: Er det rigtigt, at du oplever, at...?, Er udtrykket...dækkende for det, du lige har givet udtryk for?. Der kan også være tale om mere direkte fortolkninger af, hvad patienten har sagt: Er det rigtigt, at personalets travlhed påvirker dig psykisk?. Mere analyserende spørgsmål kan du udforme således: Synes du, der er nogen forbindelse mellem personalets travlhed, og hvordan du har det psykisk? 19 19

20 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide 3 EFTER interviewet Klargør interviewmaterialet Hvad skal interviewmaterialet bruges til efterfølgende, hvem er modtagere, og hvor mange ressourcer har I til rådighed? Svarene på disse spørgsmål er afgørende for, hvad I skal gøre med interviewmaterialet. Hvis interviewet er en del af fx et projekt, hvor I ønsker at foretage en analyse af alle dele af interviewet, skal I transskribere interviewet. Forud for transskriberingen skal I overveje fremgangsmåden, fx om I transskriberer pauser, afbrydelser, gentagelser, betoninger, følelsesudtryk osv. I andre situationer kan det være tilstrækkeligt, at I skriver et referat af interviewet på baggrund af en lyd- eller videofil og evt. transskriberer udvalgte passager. Hvis et referat er tilstrækkeligt, kan I omformulere og forkorte udsagnene, så I blot tager det væsentligste med i referatet. Ønsker I senere at inddrage citater fra interviewet, er det vigtigt, at disse citater bliver en direkte gengivelse af interviewpersonernes udsagn. I kan også nøjes med at skrive et referat på baggrund af noterne fra interviewet. 20

21 I vores undersøgelse var telefoninterview mere velegnet end ansigt-til-ansigt-interview på grund af familiernes situation - de havde svært ved at transportere sig til og fra sygehuset og var travlt optagede. At vi gennemførte telefoninterview med familierne betød ikke noget i forhold til interviewdata - flere blev følelsesmæssigt berørt, selvom det var over telefon. Udviklingssygeplejerske Region Syddanmark Analysér og formidl patientens udsagn Herefter følger den egentlige bearbejdning af udsagnene. Hvordan I vælger at bearbejde udsagnene, afhænger af interviewundersøgelsens formål. Nogle gange er det nok blot at identificere de vigtigste pointer i interviewet på baggrund af et referat. Andre gange er det nødvendigt med en mere dybdegående analyse. I kan fx vælge at gennemføre en meningskondenserende analyse, hvor I reducerer lange interviewtekster og udsagn til kortere, mere præcise temaer. I kan fx følgende nedenstående fremgangsmåde: 1. Læs interviewet igennem i sin helhed, så I får overblik over, hvad interviewet handler om. Hvilke temaer ser ud til at være på spil? 2. Gennemgå nu interviewet fra begyndelsen hvor I deler interviewet op i mindre dele svarende til de temaer, der er på spil. Skriv temaerne ud for/sammen med de relevante tekststykker. 3. Et afgrænset teksttykke kan godt handle om flere temaer. Overvej at dele tekststykket op, hvis der er flere temaer på spil eller lade det samme tekststykke indgå i flere temaer. 21

22 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide 4. Når I har tematiseret hele interviewet, er det tid til at se på de identificerede temaer. Er der temaer, der overlapper hinanden, og som kan samles? Er der temaer, der indeholder så mange nuancer, at det skal splittes op i flere temaer? 5. Har I gennemført flere interview, kan I også analysere de øvrige interview og herefter sammenholde temaerne fra de forskellige interview. 6. Nu er det tid til at se på hvert tema på tværs af interviewene. Hvad er essensen af hvert tema? Er der et eller flere citater, der illustrerer essensen af det givne tema? Når I har temaerne på plads og har fundet ind til essensen af hvert tema, kan I udarbejde en opsamling på interviewene fx i form af et notat, en rapport eller en power point præsentation. Opsamlingen kan I videreformidle på et personalemøde eller i andre relevante fora. Husk at det er en god idé at underbygge og illustrere vigtige pointer med citater fra interviewene. Citaterne kan enten videreformidles skriftligt, via foto eller via lyd- eller videoklip. Udvælg indsatsområder Har I fået konkrete input til nye indsatser eller justeringer af arbejdsgange gennem interviewet, kan I overveje at kategorisere indsatserne efter: Indsatser, I kan implementere straks Indsatser, der kræver en større indsats i afdelingen Indsatser, der rækker ud over afdelingen og kræver inddragelse af andre aktører I kan efterfølgende afholde et møde med udvalgte ledere og medarbejdere i afdelingen, hvor I i fællesskab tager stilling til, hvilke indsatsområder I skal arbejde videre med samt hvordan, hvornår og hvem der er ansvarlig. De ansvarlige for de enkelte indsatsområder kan i samarbejde med kollegaer og ledere udarbejde handleplaner, som implementeres i 22

23 afdelingen. Herefter kan I monitorere udviklingen via fx tavlemøder, hvor I følger op hver uge eller hver 14. dag på de udvalgte indsatsområder. Giv patienten en tilbagemelding Det er en god idé at melde skriftligt tilbage til de deltagende patienter og fortælle, hvilke tiltag og ændringer deres input har medført i afdelingen, eller hvad afdelingen vil arbejde videre med. OVERVEJ OGSÅ Hvordan vil I videreformidle resultaterne fra interviewene til det personale, der skal handle på det? På skrift eller gennem et mundtligt oplæg? Er der indsigter fra de individuelle interview, der kræver, at I fx igangsætter en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge udbredelsen af patienternes oplevelser og vurderinger på et givent område? Eller kan I afholde en workshop, hvor afdelingens personale og evt. patienter kan arbejde videre med resultaterne med henblik på at identificere mulige handlingsforslag? 23

24 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide EKSEMPLER PÅ TILTAG PÅ BAGGRUND AF INDIVIDUELLE INTERVIEW MED PATIENTER Undervisning af personalet i søvn og hvile samt implementering af lommekort, som sygeplejerskerne kan bruge til at spørge ind til patientens søvn og kvaliteten af den. Ændrede arbejdsgange, hvor de samme læger går stuegang 1-2 uger i træk, så der skabes kontinuitet for indlagte patienter. Patienterne havde forinden i interview givet udtryk for, at de ønskede at kunne komme i kontakt med en læge inden for et par døgn ved spørgsmål. Revidering af patientinformation, fx skriftlige vejledninger om medicin, hvor ordlyd og formuleringer er gjort lettere forståelig. 24

25 En spørgeskemaundersøgelse kan gøre opmærksom på, at der er et problem, men ikke hvad problemet er. Derfor kan vi bruge interviewet til at komme dybere ned og få greb om problematikkerne. Udviklingssygeplejeske Region Syddanmark 25

26 INDIVIDUELLE INTERVIEW Din trin for trin guide ANVENDELSE AF DENNE METODEGUIDE Denne metodeguide er en vejledning i, hvordan I kan anvende individuelle interviews. I kan vælge at gennemføre alle trin i guiden, eller I kan fokusere på enkelte trin. Det er vigtigt at overveje, hvordan I kan tilpasse metoden inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, I har til rådighed. Selvom I kun har få ressourcer til rådighed til gennemførelsen af metoden, kan udbyttet af metoden stadig udgøre et væsentligt bidrag til kvalitetsudviklingen. LÆS MERE OM METODEN Ammentorp J, Rørmann D, Larsen LM (1999). Vejen til høj kvalitet på et akut modtageafsnit. Sygeplejersken, 99(50):26-34 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (2015). Spørg brugerne En guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, s Jacobsen JK (1996). Interview: Kunsten at lytte og spørge. Hans Reitzels Forlag Jensen CSH (1990). Sådan laver du interview. Bogfabrikken Jensen HI (2008). Telefoninterview som metode i brugerundersøgelser. Sygeplejersken, 108(12):50-53 Kvale S, Brinkmann S (2015). Interview Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag Pedersen PU,Tewes M (2002). Evaluering af sygeplejen inddrager patienterne. Sygeplejersken, 102(46):

27 NOTER 27

28 INDIVIDUELLE INTERVIEW - din trin for trin guide Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på baggrund af centrets egne erfaringer samt interview med personale fra de fem regioner i Danmark om deres erfaringer med metoden. Du kan læse mere om individuelle interview og andre metoder til organisatorisk brugerinddragelse på Ønsker du yderligere hjælp og vejledning til udførelse af metoden, eller er du blot interesseret i at høre mere om, hvad Kompetencecenter for Patientoplevelser ellers laver, er du velkommen til at kontakte os. Vi har mere end 20 års erfaring med patientinddragelse, evalueringer og brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, undervisning i inddragende metoder og meget andet. Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018 Version 1.0 KOMPETENCECENTER FOR PATIENTOPLEVELSER Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

GRUPPEINTERVIEW. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

GRUPPEINTERVIEW. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 9 fra Patientinddragelssguiden GRUPPEINTERVIEW Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden GRUPPEINTERVIEW

Læs mere

FEEDBACKMØDER. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

FEEDBACKMØDER. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 3 fra Patientinddragelssguiden FEEDBACKMØDER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden FEEDBACKMØDER

Læs mere

SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER

SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 7 fra Patientinddragelssguiden SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Kommuner Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage borgerne? Borgerens viden om egen sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Hospitaler Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage brugerne? Patienters og pårørendes viden om sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide

PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 4 fra Patientinddragelssguiden PATIENTKONSULENTER Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden PATIENTKONSULENTER

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide

BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 2 fra Patientinddragelssguiden BRUGERREPRÆSENTANTER I EKSISTERENDE MØDEFORA Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

OBSERVATION. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden

OBSERVATION. Din trin for trin guide. Patientinddragelsesguiden Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018, version 1.0 Metodeguide nr. 11 fra Patientinddragelssguiden OBSERVATION Din trin for trin guide Patientinddragelsesguiden OBSERVATION Hvad,

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb Region Hovedstaden 12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb 2 INDHOLD 04 INDLEDNING 06 UDREDNING OG DIAGNOSTIK 08 BEHANDLINGS-

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Øjenafdeling J - Dagkirurgi Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

2. Håndtering af situationer i undervisningen

2. Håndtering af situationer i undervisningen 2. Håndtering af situationer i undervisningen Som instruktør kan du blive udfordret af forskellige situationer, som opstår i undervisningen. Nedenfor er nævnt nogle typiske eksempler med forslag til håndtering.

Læs mere