Vilkår for Tophjælp bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Tophjælp bil"

Transkript

1 Vilkår for Tophjælp bil Januar 2011

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat Tophjælp fritidshus Tophjælp bil Tophjælp campingvogn Tophjælp motorcykel Tophjælp vare- og lastbil Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Topdanmarks alarmcentral Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægs for sikring Hvor dækker forsikringen? Når der er brug for hjælp Timegaranti Forsikringens betaling Gebyr Prisberegning Indeks regulering Varighed, opsigelse og ændring Tilbage betaling Moms Regres Ankenævn Lovgivning Tophjælp bil 15. Hvad dækker forsikring en? Tophjælp Europa Hvad dækker forsikringen ikke? Side 3

4 Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat dækker udgifter til patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til læge eller sygehus psykologisk krisehjælp, hvis en i familien kommer ud for en voldsom hændelse, der medfører akut psykisk krise redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp fritidshus dækker udgifter til redning og oprydning i forbindelse med enhver skade på forsikringsstedet pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp bil dækker udgifter til hjælp til bilen døroplukning persontransport patientkørsel Reservebil hjælp til trailer psykologisk krisehjælp. Tophjælp campingvogn dækker udgifter til hjælp til campingvognen døroplukning. Tophjælp motorcykel dækker udgifter til hjælp til motorcyklen persontransport patientkørsel. Tophjælp vare- og lastbil dækker udgifter til hjælp til vare-/lastbilen døroplukning persontransport patientkørsel. På din police kan du se, hvilke Tophjælp forsikringer du har. Disse vilkår gælder udelukkende Tophjælp bil. Hjælp i Danmark skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral på telefon Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Ring til Topdanmarks alarmcentral på telefon , hvis du har brug for hjælp. 4

5 Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægs for sikring A Tillægsforsikring Tophjælp bil er en tillægsforsikring til bilforsikringen i Topdanmark. B Forudsætninger For Tophjælp bil er det en forudsætning, at forsikringstageren har bilforsikring for personbil varebil, der udelukkende anvendes til privat personkørsel (totalvægt højst 4 ton). Vi dækker højst Forsikringen dækker med højst kr. inden for et forsikringsår. Beløbet bliver ikke indeks reguleret. 2. Hvor dækker forsikringen? A I Danmark Forsikringen dækker udgifter til hjælp som beskrevet i punkt 15 i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. Forsikringen dækker også hjælp i forbindelse med uheld på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt 25 km syd for den dansk/tyske grænse. Hjælpen ydes som beskrevet i punkt 15. B I udlandet Forsikringen dækker udgifter til hjælp som beskrevet i punkt 16 i Europa. 3. Når der er brug for hjælp A Kontakt først Topdanmarks alarmcentral Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. I Danmark på tlf I udlandet på tlf Hjælpen gælder hele døgnet også søn- og helligdage. B Bilag for udlæg i Danmark Hvis forsikringstageren har haft udlæg til Tophjælp i Danmark, fx i form af billetter, taxaregninger eller regninger fra redningskorps, skal bilagene påført bilens registreringsnummer sendes til Topdanmarks alarmcentral, Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Topdanmark refunderer beløbet til forsikringstageren senest 3. arbejdsdag efter modtagelsen. Bilag for udlæg i udlandet Hvis forsikringstageren har haft udlæg til Tophjælp i udlandet, skal bilagene påført bilens registreringsnummer sendes til SOS International A/S, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg. 4. Timegaranti A Hjælp inden for 1 time Under normale vejr- og trafikforhold vil hjælp efter vilkårene være fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt eller oplyst ved bestillingen. B Hvis hjælpen kommer for sent Hvis hjælpen ikke er fremme inden 1 time efter bestillingen, betaler Topdanmark - efter anmodning fra forsikringstageren - årets ind betaling til Tophjælp forsikringen tilbage. Tilbagebetaling kan kun ske én gang pr. forsikringsår. Hvornår gælder timegarantien ikke? Timegarantien gælder ikke 1. uden for Danmark. 2. fremskaffelse af Reservebil. 3. under strejke, lockout, boykot eller blokade. 5

6 5. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgif ter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hur tigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplys ning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 6. Gebyr Hvilke gebyrer? Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 7. Prisberegning A Prisen afhænger af bilens alder og stiger med virkning fra den første i den måned, hvor bilen fylder 8 år. B Prisen afhænger af, om bilforsikringen omfatter ansvar alene eller ansvar og kasko og bliver reguleret fra den dag, hvor bilforsikringen bliver ændret. 8. Indeks regulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeks reguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6

7 9. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til for sikringstidens udløb (års dagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdan mark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisteren de selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at op sige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsik ringstagerens ret til at opsige forsik ringen gælder ikke, når der udeluk kende er tale om indeksregulering. 4. Forsikringen ophører straks uden opsigelse, hvis forudsætningerne for den ikke længere er opfyldt, se punkt 1 B, hvis forsikringstageren tager fast ophold i udlandet eller hvis den forsikrede bil skifter ejer. 10. Tilbage betaling Hvis forsikringen ophører, tilbagebetaler Topdanmark det beløb, der er betalt for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 11. Moms A Den momsregistrerede virk somhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. Tilhører bilen en regi streret virksomhed, skal virksom heden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. B Udgifter til opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med op krævningen. Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved hen vendelse til Topdanmark. Topdanmark har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver momsen ikke betalt ret tidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 7

8 12. Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbage betalt. B Reglerne Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Topdanmark om forsik ringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Mellem kl. 10 og 13. B Hvordan kan man klage? Sikrede skal sende klagen til Anke nævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om fi nansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 8

9 Tophjælp bil 15. Hvad dækker forsikring en? A Hvor dækker forsikringen? I forbindelse med den bil eller de biler, der er nævnt i policen, dækker forsikringen i Danmark, se punkt 2 A. Hjælpen gives efter forudgående aftale med Topdanmarks alarmcentral, telefon og efter de vilkår, der gælder for forsikringen. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker - hjælp til bilen - døroplukning - persontransport - patientkørsel - Reservebil - hjælp til trailer - psykologisk krisehjælp. Hjælp til bilen 1. Forsikringen dækker hjælp ved ethvert uheld med bilen, hvis kørslen ikke kan fortsætte. Endvidere efter tyveri eller hvis bilens fører på grund af tilskadekomst eller akut sygdom ikke kan føre bilen. 2. Hjælpen kan fx være udbedring af skaden på stedet, bjærgning, starthjælp, hjulskift eller brændstofudbringning. Hvis det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet, tilbyder Topdanmark transport af bilen. Ved transport kan forsikringstageren vælge mellem transport til værksted eller andet bestemmelsessted. 3. Forsikringen dækker én transport ved hvert uheld. 4. Forsikringen dækker ikke udgifter til brændstof og reservedele. 5. Forsikringen dækker udgifter til broafgift eller færgeoverfart, medmindre der foreligger allerede indkøbt billet. D Døroplukning Forsikringen dækker døroplukning efter aftale med Topdanmarks alarmcentral. Hvis det er nødvendigt at tilkalde låsesmed, er denne udgift dækket. E F Persontransport Hvis bilens fører og passagerer på grund af et uheld med bilen, efter tyveri eller fordi føreren bliver syg eller kommer til skade under kørslen, ikke kan komme frem til fælles bestemmelsessted, sørger Topdanmarks alarmcentral for at de raske personer kommer frem. Efter aftale med Topdanmarks alarmcentral kan transporten ske med fx vejhjælpsbilen, offentlige transportmidler eller taxa. Hvis Topdanmarks alarmcentral skønner det rimeligt, kan de pågældende i stedet vælge en overnatning på hotel inkl. morgenmad. Patientkørsel Hvis bilens fører og/eller passagerer kommer til skade eller bliver akut syge under kørslen med bilen, dækker forsikringen transportudgifter til nærmeste læge eller behandlingssted. Patientkørsel af fører og passagerer til fælles bestemmelsessted er kun dækket, hvis de pågældende har Tophjælp privat. G Reservebil Hvis det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet, eller hvis bilen bliver stjålet, kan Topdanmark tilbyde Reservebil. Reservebil er en bil i størrelsen klasse A uden anhængertræk. Prisen for benyttelse af Reservebil er 150 kr. (2010) pr. døgn i de 3 første døgn, herefter 450 kr. (2010) pr. påbegyndt døgn. Reservebil kan maksimalt lejes i 7 døgn. Topdanmark kan afvise ønsket om Reservebil, hvis årsagen til nedbruddet skyldes manglende vedligeholdelse af bilen. Tilbuddet om Reservebil gælder ikke for udlejningsbiler. Udlejningsbetingelserne for Reservebil kan fås ved henvendelse til Topdanmarks alarmcentral. 9

10 H Hjælp til trailer Forsikringen dækker hjælp efter pkt.15 og D til lovlig efterspændt trailer. Hvis det er påkrævet for at kunne yde hjælpen, kan transportøren forlange aflæsning af traileren. Af- og pålæsning er ikke dækket. Forsikringen dækker ikke hjælp til trailere, som anvendes til erhvervsmæssig transport af varer, gods, materiel, værktøj eller dyr. Forsikringen dækker ikke hjælp til campingvogne eller teltvogne. I Psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp til bilens fører og/eller passagerer, hvis en af følgende hændelser medfører akut psykologisk krise 1. Trafikulykke, brand eller eksplosion, som sikrede direkte er impliceret i som offer eller vidne. 2. Røveri, vold eller overfald, som sikrede direkte er impliceret i som offer eller vidne. At sikrede skal have været direkte impliceret i en hændelse vil sige, at sikrede har været en del af hændelsen, uden nødvendigvis at have lidt fysisk overlast. Hændelsen skal være opstået mens sikrede var i bilen. Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade 1. under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende 2. under arbejde for andre 3. under militær-, hjemmeværns- og tjeneste for Beredskabsstyrelsen 4. forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens Forudsætningen for at opnå psyko logisk krisehjælp er, at Topdanmarks alarmcentral bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person. 16. Tophjælp Europa A Hvor dækker forsikringen? I forbindelse med den bil eller de biler, der er nævnt i policen, dækker forsikringen i udlandet, se punkt 2 B. Hjælpen gives efter forudgå en de aftale med Topdanmarks alarmcentral, telefon og efter de vilkår, der gælder for forsikringen. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker - hjælp til bilen - døroplukning - patientkørsel - hjælp til trailer. Hjælp til bilen 1. Forsikringen dækker hjælp ved et ethvert uheld med bilen, hvis kørslen ikke kan fortsætte. 2. Hjælpen kan fx være udbedring af skaden på stedet, bjærgning, starthjælp, hjulskift eller brændstofudbringning. Hvis det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet, tilbyder Topdanmark transport af bilen til nærmeste værksted. 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til brændstof eller reservedele. D Døroplukning Forsikringen dækker døroplukning efter aftale med Topdanmarks alarmcentral. Hvis det er nødvendigt at tilkalde låsesmed, er denne udgift dækket. 10

11 E F Patientkørsel Hvis bilens fører og/eller passagerer kommer til skade eller bliver akut syge under kørslen med bilen, dækker forsikringen transportudgifter til nærmeste læge eller behandlingssted. Hjælp til trailer Forsikringen dækker hjælp efter pkt.16 og D til lovlig efterspændt trailer. Hvis det er påkrævet for at kunne yde hjælpen, kan transportøren forlange aflæsning af traileren. Af- og pålæsning er ikke dækket. Forsikringen dækker ikke hjælp til trailere, som anvendes til erhvervsmæssig transport af varer, gods, materiel, værktøj eller dyr. Forsikringen dækker ikke hjælp til campingvogne eller teltvogne. 17. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke 1. behov for hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet 2. hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer 3. udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 11

12 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere