Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg og byråd (til 2. behandlingen) Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 14. oktober 2010 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Centrale begreber og sammenhænge Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2011 de aktuelle tal. Historik (valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i ) Følsomhedsanalyse vedr Sammenfatning og indstilling. 1. Centrale begreber og sammenhænge For bedre at kunne forstå valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er det vigtigt at få styr på de centrale begreber og sammenhænge. Mere konkret er det vigtig at vide, hvad der gemmer sig bag følgende beløb: Landsudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Nedenfor vises, hvordan disse beløb er beregnet og med konkrete eksempler angives hvad der sker med beløbene ved ændringer i egne tal eller landstal.

2 Centrale begreber. I basisbudgettet er der forudsat valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dermed også de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Man kan ikke vælge kun at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selv budgettere tilskudsog udligningsbeløbene. Man køber så at sige hele pakken, hvis man vælger statsgaranti. Nedenfor vises beregningen af de nævnte 3 centrale elementer sådan som de indgår i basisbudgettet (statsgaranti) Landsudligningen Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Udligningen foretages ved at beregne kommunens strukturelle overskud eller underskud, der er forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter 1. Kommunens udgiftsbehov er af Ministeriet opgjort til kr. pr. indbygger, mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til kr. pr. indbygger altså en forskel på kr. pr. indbygger. Udligningen er fastsat til 58% af denne forskel. Beregningen er som følger: Strukturelt underskud pr. indbygger * betalingskommunefolketal * udligningsniveau = kr. * * 0,58 = 1.006,2 mio. kr Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud der er større end 96,5% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud (= kr. pr. indbygger). Hvis det strukturelle underskud er større end denne grænse udlignes med yderligere 32%. Beregningen er som følger: (Strukturelt underskud pr. indbygger ) * betalingskommunefolketal * udligningsniveau = ( ) kr. * * 0,32 = 137,1 mio. kr Bloktilskud Bloktilskuddet fordeles til kommunerne efter deres andel af folketallet. Vores andel af folketallet i 2011 er 1,7194%. Men inden bloktilskuddet fordeles fratrækkes først et finansieringsbidrag til ovennævnte 2 udligningsbeløb: 1 Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle overskud eller underskud kan betragtes som et samlet udtryk for kommunens økonomiske situation.

3 - 3 - Beregningen er som følger: Bloktilskudspulje ,1 - finansieringsbidrag af landsudligning ,0 - tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud ,0 - pulje til overgangstilskud og særpuljer - 20,9 Rest-bloktilskudspulje til fordeling ,2 Andel Randers (= 0,17194*18.296,2) 314,6 Hvis finansieringsbidraget til udligningsordningerne ændres betyder det at bloktilskuddet også ændres. Ved stigende udligningsbeløb bliver der mindre bloktilskud og ved faldende udligningsbeløb bliver der mere af bloktilskuddet til fordeling. I nedenstående afsnit vises, hvordan ovennævnte beløb ændres, når forskellige variable ændres. En forståelse af disse sammenhænge er helt central for forståelsen af de variable, der påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. 1.2 Sammenhænge/følsomhed De variable der i særlig grad er relevante er følgende 4: Kommunens eget udskrivningsgrundlag Kommunens eget folketal Nettodrifts- og anlægsudgifterne på landsplan Udskrivningsgrundlaget på landsplan. Nedenfor gives eksempler på hvordan disse 4 variable påvirker de udligningsbeløb, der er beskrevet i afsnit 1.1. Der er tale om alt andet lige betragtninger, altså hvor der kun ændres på en variabel ad gangen Vækst i kommunens eget udskrivningsgrundlag på 100 mio. kr. En vækst i kommunens eget udskrivningsgrundlag på 100 mio. kr. betyder følgende ændringer: Forskel Skatteprovenu -25,6 Landsudligning 14,4 Tilskud højt strukturelt underskud 8,0 Bloktilskud 0,0 Øvrige udligningsbeløb 0,0 I alt -3,2

4 - 4 - Med en skatteprocent på 25,6% giver 100 mio. kr. et merprovenu på 25,6 mio.kr. men den samlede gevinst bliver kun 3,2 mio. kr. svarende til at kommunen beholder 12,5% af provenuet resten spises af udligningen 2. Hvis der var tale om et fald på 100 mio. kr. kan fortegnene i ovenstående tabel ændres, så kommunen kun mister 3,2 mio. kr. fordi skattetabet stort set modsvares af udligningen. Konklusionen er således, at ændringerne i kommunens eget udskrivningsgrundlag (alt andet lige) ikke har den store effekt, idet udligningen næsten vil modsvare tabet/gevinsten Vækst i kommunens folketal med 100 personer En vækst i kommunens folketal med 100 personer giver følgende ændringer: Forskel Skatteprovenu 0,0 Landsudligning -2,1 Tilskud højt strukturelt underskud -0,8 Bloktilskud -0,4 Øvrige udligningsbeløb 0,1 I alt -3,2 Tabellen viser et merprovenu på 3,2 mio. kr. svarene til kr. pr. person. Alt andet lige giver en gennemsnitsperson altså kr. mere i udligning. Forklaringen er, at kommunens skatteindtægter pr. indbygger (alt andet lige) falder, når folketallet stiger. Og lavere skatteindtægt pr. indbygger betyder at det strukturelle underskud pr. indbygger bliver større og dermed stiger udligningsbeløbene. Også bloktilskuddet stiger fordi bloktilskudspuljen jo fordeles efter kommunens andel af indbyggertallet Vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 1,0% Hvis væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan ændres fra 5,3% til 6,3% fra (uden at det samtidige stiger i Randers) er effekten for Randers som følger: Forskel Skatteprovenu 0,0 Landsudligning 0,0 Tilskud højt strukturelt underskud -10,2 Bloktilskud -22,7 Øvrige udligningsbeløb 0,0 I alt -32,8 2 Med et udligningsniveau på 58% på landsudligningen og yderligere 32% til kommuner med højt strukturelt underskud burde udligningen være præcis 90%, således at kommunen kun beholder 10% af en skatteprovenuændring. Men i udligningsberegningen indgår det landsgennemsnitlige skatteniveau på 24,9% og det er forklaringen på at det faktiske udligningsniveau kun er 87,5% (=90*24,9/25,6).

5 - 5 - Gevinsten for Randers er altså 32,8 mio. kr. og det uden ændringer i kommunens egne tal overhovedet. Landsudligningen giver ingen ændringer for Randers, idet vores egne tal ikke ændres. Men tilskuddet som følge af højt strukturelt underskud stiger med 10,2 mio. kr. Forklaringen er, at det landsgennemsnitlige strukturelle underskud falder og dermed udligningsgrænsen (se afsnit 1.1). Det strukturelle underskud i Randers ændres ikke (egne tal er jo uændrede) og det betyder mere i udligning til Randers. Fra bloktilskuddet er der en gevinst på 22,7 mio. kr. Forklaringen er at de øgede vækstskøn på landsplan betyder at det strukturelle underskud på landsplan falder og dermed de samlede udligningsbeløb. Da udligningsbeløbene jo finansieres af bloktilskuddet (se afsnit 1.1) betyder faldende udligningsbeløb, at bloktilskuddet til fordeling mellem kommunerne bliver større. Helt konkret falder finansieringsbidraget til landsudligningen med 1,1 mia. kr. og med 0,2 mia. kr. vedr. højt strukturelt underskud. Randers kommunes andel af 1,3 mia. kr. er 22,7 mio. kr. (jf ovenstående tabel). Det er værd at bemærke, at balancetilskuddet som udgangspunkt ændres når landstallene ændres. Men balancetilskuddet for 2011 er fastlagt i regeringsaftalen og ændres ikke. Derimod betyder ændrede landstal at balancetilskuddet for 2012 og frem ændres og dermed ser regnestykket helt anderledes ud for overslagsårne (der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september om de nye skøn fra KL) Nettodrift- og anlægsudgifter stiger med 1 mia. kr. Hvis nettodrift- og anlægsudgifterne på landsplan stiger med 1 mia. kr. er ændringerne som følger: Forskel Skatteprovenu 0,0 Landsudligning -9,9 Tilskud højt strukturelt underskud -0,2 Bloktilskud 10,1 Øvrige udligningsbeløb 0,0 I alt 0,1 Tabellen viser at gevinsten stort set er 0, men der er store ændringer på de enkelte poster. En stigning i udgifterne på landsplan betyder at enhedsbeløbene (som anvendes ved opgørelsen af kommunens udgiftsbehov) stiger. Dermed stiger det beregnede udgiftsbehov og som følge heraf det strukturelle underskud.

6 - 6 - Stigningen i det strukturelle underskud betyder en merindtægt fra landsudligningen på 9,9 mio. kr. Stigningen i tilskuddet til højt strukturelt underskud er yderst begrænset. Det skyldes at udligningsgrænsen (som jo er 96,5% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud) hæves stort set svarende til stigningen i det strukturelle underskud. Bloktilskuddet giver et tab på 10,1 mio. kr. Forklaringen er at finansieringsbidraget til udligningsordningerne nu stiger og dermed bliver der mindre at dele ud til kommunerne. 2. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Som beskrevet ovenfor har en række faktorer indflydelse på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i Valget afhænger således både af udviklingen i Randers Kommune og udviklingen på landsplan. Især udviklingen på landsplan spiller en stor rolle ved valget. 2.1 Ændringer i skøn på landsplan Som beskrevet i økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 har KL fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. KL forventer nu en højere vækst fra jf nedenstående tabel: Ændringer i KL s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget Procent KL s vækstskøn (juni) -0,2 6,1 5,0 11,2 KL s vækstskøn (september) -1,0 7,2 5,3 11,8 Forskel -0,8 1,1 0,3 0,6 Tabellen viser at det samlede vækstskøn ændres fra 11,2% til 11,8%. Denne ændring påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering også for de kommuner der ikke ændrer skønnet for egen kommune (jf afsnit 1.2.3) Desuden har KL i tilskudsmodellen pr. 1 juli ændret skønnet over kommunernes nettodrifts- og anlægsudgifter. Skønnet i 2011 er sænket med 3 mia. kr. hvilket betyder at kommunernes beregnede udgiftsbehov bliver mindre og dermed også udligningsbeløbene. Nedenstående tabel viser hvad ændringerne på landsplan betyder for Randers Kommune: Konsekvens af ændrede skøn på landsplan Landsudligning 29,0 Bemærkning Det nedsatte skøn over nettodrifts- og anlægsudgifterne på landsplan betyder at Randers Kommunes beregnede udgiftsbehov falder fra kr. pr. indbygger (statsgaranti) til kr. pr. indbygger. Konsekvensen heraf er, at Randers modtager 29,0 mio. kr. mindre i landsudligning

7 - 7 - Tilskud sfa højt strukturelt underskud -5,9 Bloktilskud -37,2 Ovennævnte betyder desuden, at tilskuddet sfa højt strukturelt underskud bliver 0,5 mio. kr. mindre. Alligevel er der her en samlet gevinst på 5,9 mio. kr. hvilket skyldes stigningen i udskrivningsgrundlaget på landsplan, der medfører et fald i udligningsgrænsen (se afsnit 1.2.3) Udligningsbeløbene finansieres af bloktilskuddet. Når beløbet til landsudligningen falder (jf ovenfor) bliver en større del af bloktilskuddet fordelt til kommunerne efter andel af folketallet. Finansieringen af udligningsbeløbene forventes samlet at blive 2,2 mia. kr. mindre altså er der 2,2 mia. kr. mere af bloktilskuddet til fordeling mellem kommunerne. De 2,2 mia. kr svarer til 37,2 mio. kr. for Randers I alt -14,1 I alt viser tabellen en merindtægt på 14,1 mio. kr. der kommer til udbetaling i 2014, hvis Randers vælger selvbudgettering i Men gevinsten forudsætter naturligvis at KL har ret i deres skøn over udviklingen i kommunernes udgifter og indtægter. Dette diskuteres nærmere i afsnit 4 nedenfor. 2.2 Ændringer i skøn for Randers. Der er her 2 relevante variable nemlig kommunens udskrivningsgrundlag og kommunens folketal. Udskrivningsgrundlaget i Randers Indkomståret 2009 er nu næsten talt op. På nuværende tidspunkt (medio september) er i alt 98,9% af skatteyderne godkendte. Det samlede skatteyderantal er personer, så der mangler i alt 917. På baggrund af erfaringer fra sidste år vurderes, at de 917 vil ha et gennemsnitligt bidrag til udskrivningsgrundlaget på 62% af de allerede godkendte (svarende til kr.). Med disse forudsætninger fås et samlet grundlag på mio. kr. svarende til en vækst på minus 1,5%. KL s vækstskøn siger minus 1,0% - altså har væksten i Randers været lidt lavere end på landsplan. For årene forudsættes samme vækstskøn som KL og dermed bliver skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2011 på ,4 mio. kr., hvilket er 13,9 mio. kr. mere end det statsgaranterede grundlag på ,5 mio. kr. Merprovenuet på skattesiden bliver dermed 3,6 mio. kr. Folketallet i Randers. Det statsgaranterede betalingskommunefolketal for 2011 siger De svarer til prognosen fra Danmarks Statistik pr. 1/ (95.341) plus en betalingskommunekorrektion på 99 personer. Spørgsmålet er nu, om vi kan forvente at ligge over eller under de pr. 1/ Effekten af ændringer i landstallene kommer altid først til udbetaling i forbindelse med efterreguleringen 3 år efter.

8 - 8 - Kommunens egen befolkningsprognose opererer med et folketal på personer pr. 1/ Det aktuelle folketal pr. 31/ er imidlertid allerede Væksten i folketallet fra 31/ til 31/ har været 111 personer. Forudsættes den samme vækst i perioden 31/ til 31/ vil folketallet pr. 1/ være Forudsættes endvidere samme betalingskommunekorrektion (nemlig 99) bliver eget skøn over betalingskommunefolketallet pr. 1/ på personer altså 85 personer færre end det statsgaranterede betalingskommunefolketal. Den samlede konsekvens af de ændrede skøn på udskrivningsgrundlaget og folketallet i Randers betyder en merindtægt på skattesiden på 3,6 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud/udligning på 5,5 mio. kr. altså et samlet mindreprovenu på 1,9 mio. kr. i 2011 hvis der vælges selvbudgettering. Det samlede resultat (med ovennævnte forudsætninger) over valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 ser da ud som følger: Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu , ,1-3,6 Tilskud og udligning , ,7 5,5 Nettoprovenu , ,8 1,9 Efterregulering af tilskud/udligning i ,0-14,1-14,1 I alt inkl efterreg , ,9-12,2 Tabellen viser en skønnet merindtægt ved selvbudgettering på 12,2 mio. kr. - fordelt med en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i 2011 og en efterregulering på 14,1 mio. kr i Spørgsmålet er nu, hvor skønnet over udviklingen på landsplan og i Randers skal ændres før statsgarantien bliver mest fordelagtig. Dette drøftes i afsnit 4. Men inden da ses nærmere på valgene i , idet de historiske erfaringer bør medtages i de samlede vurdering af valget i 2011.

9 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i perioden I 2007 og 2008 valgte kommunen at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, mens vi i 2009 og 2010 valgte det statsgaranterede grundlag. Det er nu interessant at se, hvordan det faktisk er gået/forventes at gå. Nedenstående tabel viser resultatet. Bemærk, at 2007 og 2008 er endelig opgjort, 2009 er ikke endelig endnu, mens resultatet for 2010 fortsat er usikkert: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i År Rigtigt valg Forkert valg , , , ,4 I alt -266,1 2,0 (minus = gevinst ved valget) Tabellen viser at gevinsten ved selvbudgettering i 2007 var 39,7 mio. kr. I 2008 valgte kommunen også selvbudgettering, men dette valg har kostet 2 mio. kr. I 2009 og 2010 har kommunen heldigvis - valgt statsgaranti. De seneste tal for 2009 tyder på en gevinst ved statsgaranti på hele 163 mio. kr. Også i 2010 forventes en pæn gevinst på 63,4 mio. kr. Forklaringen for er finanskrisen, der har betydet selvbudgettering i disse år er betydeligt mere fordelagtigt end oprindelig forventet. Det interessante for valget i 2011 er, at skønnet over gevinst/tab ændrer sig markant fra budgetsituationen til det endelige resultat, jf nedenstående tabel: År Stat/selv Skøn budgetår Endeligt resultat 2007 Selv -37,8-39, Selv -46,4 2, Stat -56,4-163, Stat -15,0-63,4 (minus = gevinst ved valget) Bortset fra 2007 viser tabellen en stor forskel mellem det oprindelige skøn og det endelige resultat. I budget 2008 blev der således forventet en gevinst på 46,4 mio. kr. ved selvbudgettering men det endte med et tab på 2,0 mio. kr. I budget 2009 blev der forventet en gevinst ved statsgaranti på 56,4 mio. kr. men gevinsten ser nu ud til at blive 163 mio.kr. Ovenstående illustrerer med al ønskelig tydelighed hvor stor usikkerhed der knyttet sig til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved hjælp af følsomhedsanalyser (se nedenfor) er det muligt at træffe beslutning på et oplyst grundlag, men selve beslutningen vil fortsat være præget af betydelig usikkerhed.

10 Følsomhedsanalyse Som allerede nævnt har både kommunens egne tal og landstal stor betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det er primært følgende 3 variable, der er relevante for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering: Udskrivningsgrundlag, Randers Folketal, Randers Udskrivningsgrundlag/bloktilskud på landsplan Nedenfor foretages en følsomhedsanalyse for disse 3 variable hver for sig. Med andre ord forudsættes, at kun den relevante variabel ændres, således at den isolerede effekt af ændringen fremkommer. I virkelighedens verden vil flere ændringer sikkert ske samtidigt, men ikke desto mindre kan analysen anvendes til at give et bud på i hvor høj grad den angivne gevinst ved selvbudgettering kan påvirkes af de nævnte variable. Der henvises desuden til afsnit 1 for en nærmere beskrivelse af relevante sammenhænge. 4.1 Udskrivningsgrundlag, Randers Som tidligere nævnt ligger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget 13,9 mio. kr. over statsgarantien. Da udligningen neutraliserer det meste af ændringen i skatteindtægten skal der ske store ændringer før selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Beregninger viser at udskrivningsgrundlaget i Randers skal falde med godt 380 mio. kr. før statsgarantien mere fordelagtig. Dette svarer til en stigning fra 2008 til 2011 på kun knap 8%, hvor der p.t. forventes en stigning i Randers på knap 11,3% Kommunens folketal Som det fremgår af afsnit betyder en person mere i gennemsnit kr. mere i udligning. Ifølge det aktuelle skøn (afsnit 2.2) kan der forventes et betalingskommunefolketal pr. 1/ på personer, hvilket er 85 personer under det statsgaranterede folketal. Spørgsmålet er nu, hvor meget folketallet skal falde yderligere for at statsgarantien bliver mest fordelagtig. Beregninger viser, at betalingskommunefolketallet skal falde til altså med 380 personer før statsgarantien bliver mere fordelagtig. Et sådant fald vurderes ikke som værende realistisk. Delkonklusionen er dermed, at ændringer i kommunens egne tal (udskrivningsgrundlag og folketal) givetvis ikke vil kunne rokke ved valget af selvbudgettering i Spørgsmålet er nu, hvor meget der skal ændres i landstallene før statsgarantien bliver mest fordelagtig, jf nedenfor.

11 Udskrivningsgrundlag/bloktilskud på landsplan Udskrivningsgrundlag fra må forventes at være stort set endelig. Men der er stadig stor usikkerhed på udskrivningsgrundlaget fra og fra Som nævnt forventer KL en stor vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra (7,2%) og fra (5,3%). Spørgsmålet er nu hvor meget disse vækstskøn skal ændres, før statsgarantien bliver mest fordelagtig for Randers. Beregninger viser, at fx vækstskønnet fra skal sænkes til 4,9% før statsgarantien bliver mest fordelagtig 4. Der er tale om et forholdsvis begrænset fald og det er vurderingen, at et sådant fald er absolut realistisk. KL s begrundelse for at hæve skønnet over udskrivningsgrundlaget i perioden er primært en opjustering af skønnet for den private lønudvikling. Opjusteringen afhænger af i hvor høj grad og hvornår økonomien for alvor vender ovenpå finanskrisen. Hvis vendepunktet ikke kommer så hurtigt som forventet eller hvis der kommer endnu et dyk (det såkaldte dobbelt dip ) vil valg af statsgaranti være mest fordelagtig. 5. Sammenfatning og indstilling Kommunen skal senest ved 2. behandlingen af budget tage stilling til valg mellem et statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Ud fra de nuværende budgetforudsætninger kan der beregnes en fordel ved selvbudgettering på 12,2 mio. kr. fordelt som en mindreindtægt i 2011 på 1,9 mio. kr. og en merindtægt i 2014 (efterregulering) på 14,1 mio. kr. Følsomhedsanalyser viser, at ændringer i kommunens egne tal ikke kan påvirke valget. Det kan derimod ændringer i landstallene. Her viser følsomhedsanalyser at væksten i udskrivningsgrundlaget kun skal falde forholdsvis lidt i forhold til de aktuelle skøn før statsgarantien er fordelagtig. Effekten af finanskrisen ses tydeligt, når gevinsten for årene skal opgøres. I 2008 valgte kommunen oprindelig selvbudgettering men det viste sig at statsgarantien ville have været et marginalt bedre valg. I 2009 og 2010 forventes en meget stor gevinst ved valg af statsgaranti. På baggrund af erfaringer fra tidligere år og ud fra den kendsgerning, at tallene på landsplan kun skal ændre sig meget lidt i nedadgående retning før statsgarantien bliver mest fordelagtig vurderes det, at valg af statsgarantien vil være fordelagtig for Randers Kommune i Stigningen fra er helt præcist 5,2719 og med en stigning på 4,900% er der break-even. Faldet skal altså kun være 0,37%. Faldet betyder at det gennemsnitlige strukturelle underskud bliver større og dermed udligningsgrænsen for højt strukturelt underskud. Som konsekvens heraf modtager Randers 3,8 mio. kr. mindre i tilskud. Dertil kommer at det højere strukturelle underskud betyder mere i udligning som finansieres af bloktilskuddet. Bloktilskudspuljen til fordeling bliver dermed mindre, hvorved Randers taber 8,4 mio. kr. i alt 12,2 mio. kr. Og dermed er gevinsten ved selvbudgettering væk (se også afsnit 1.2.3)

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit:

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit: Notat Vedrørende: Indtægtssiden i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: August Sendes

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Form let med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet best r af fłlgende 5 afsnit:

Form let med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet best r af fłlgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. september 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2010 Notatet sendes/sendt til: konomiudvalg

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere