Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 46 Folketinget Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni Akutjob og fortrinsadgang hos offentlige arbejdsgivere 2. Private og offentlige arbejdsgivere kan opslå ordinære stillinger af mindst 13 ugers varighed som akutjob ved registrering i Beskæftigelsesministeriets jobbank, Jobnet.dk. Det skal fremgå tydeligt af opslaget, at stillingen opslås med henblik på, at ledige omfattet af 1 kan søge stillingen. Ordet»akutjob«skal indgå i opslaget. Stk. 2. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede ledige omfattet af 1 fortrinsadgang til stillinger, der opslås som akutjob, jf. stk. 1. Stk. 3. En ledig, der søger et akutjob, skal på ansøgningstidspunktet ved en skriftlig erklæring fra arbejdsløshedskassen over for arbejdsgiveren dokumentere, at pågældende på erklæringstidspunktet opfylder betingelserne i 1. Erklæringen må højst være 4 uger gammel regnet fra udstedelsestidspunktet. Arbejdsgiveren har ret til at få en kopi af erklæringen. Jobpræmie til arbejdsgivere 3. Arbejdsgivere, bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter ledige omfattet af 1 i akutjob, har, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, ret til en jobpræmie på op til kr. Jobpræmien udgør kr., hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, og yderligere kr., hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger. Stk. 2. Det er en betingelse, at 1) stillingen har været opslået som akutjob, jf. 2, stk. 1, 2) en ledig omfattet af 1 har været ansat i stillingen, 3) ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, 4) den gennemsnitlige arbejdstid opgjort for hver enkelt periode på 26 ugers ansættelse har været mindst 32 timer om ugen, og 5) ansættelsesforholdet er påbegyndt senest den 1. juli Hvis ansættelse i et akutjob af en varighed på mere end 13 uger, men mindre end 26 uger, forlænges, inden ansættelsen udløber, således at ansættelsen får en varighed på 26 uger eller mere, kan ansættelsen give ret til jobpræmie, jf Arbejdsgiveren ansøger den ansattes arbejdsløshedskasse om udbetaling af præmie. Hvis den ansatte ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse på ansøgningstidspunktet, indsendes ansøgningen til den arbejdsløshedskasse, der har udstedt erklæringen efter 2, stk. 3. Arbejdsløshedskassen kontrollerer, at betingelserne i 3 for ret til præmie er opfyldt og træffer afgørelse herom. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal ved ansøgningen om jobpræmie på tro og love erklære, at stillingen har været opslået som akutjob efter 2, stk. 1. Arbejdsgiveren skal endvidere vedlægge dokumentation for ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt samt for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt. Arbejdsgiveren vedlægger desuden kopi af erklæringen, jf. 2, stk. 3, om, at den ansatte er omfattet af 1. Stk. 3. Ansøgning kan tidligst indgives efter 26 ugers ansættelse og senest 13 uger efter, at perioden på 26 uger eller 52 uger, jf. 3, stk. 1, udløber. Stk. 4. Arbejdsløshedskassen kan ved brug af personnummer til brug for administrationen af jobpræmieordningen efter denne lov få terminaladgang til indkomstregisteret til oplysninger om løn, arbejdstid, tidspunkt for ansættelsens start- og ophørstidspunkt, jf. 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister. Oplysningerne skal vedrøre egne medlemmer eller tidligere medlemmer, der har fået udstedt en erklæring efter 2, stk. 3, og som er eller har været ansat i et akutjob, jf. 2, stk. 1, og for hvem arbejdsgiveren søger om udbeta- Beskæftigelsesmin. BE005217

2 2 ling af en jobpræmie, jf. 3. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Finansiering 6. Staten yder 100 pct. refusion af en arbejdsløshedskasses udgifter til jobpræmie efter 3. Ved udbetaling af refusion finder 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler, der er fastsat i medfør heraf, tilsvarende anvendelse. Tilbagebetaling 7. En arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget jobpræmie fra arbejdsløshedskassen, skal betale præmiebeløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget. Stk. 2. Hvis jobpræmien er udbetalt med urette, jf. stk. 1, har arbejdsløshedskassen ikke krav på refusion fra statskassen og skal betale udbetalt refusionsbeløb for den fejlagtigt udbetalte præmie tilbage, medmindre den fejlagtige udbetaling skyldes arbejdsgiverens svigagtige forhold. Reglerne i 86, stk. 4-6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler, der er fastsat i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse. 8. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen fører tilsyn med arbejdsløshedskassernes udbetaling af jobpræmie. Reglerne i kapitel 14 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler udstedt med hjemmel heri finder tilsvarende anvendelse. Klagemuligheder 9. Arbejdsløshedskassens afgørelser efter denne lov, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledelse, der vurderer sagen på ny. Fastholder arbejdsløshedskassens hovedledelse helt eller delvist afgørelsen, sendes sagens akter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og klageren underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil. Ikrafttrædelse 10. Loven træder i kraft den 8. november Stk. 2. Loven finder anvendelse på stillinger, der opslås den 24. oktober 2012 eller senere. Stk. 3. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Tilsyn

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold 1.2. Lovforslagets baggrund - Aftalen mellem regeringen og arbejdsgiverne 2. Lovforslagets indhold 2.1. Oprettelse og opslag i Jobnet.dk af akutjob hos private og offentlige arbejdsgivere Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Fortrinsadgang til akutjob hos offentlige arbejdsgivere Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Jobpræmie til arbejdsgivere Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative omkostninger for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået aftale med DA, KL og Danske Regioner om en særlig indsats for ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 og senest ved udgangen af uge 26 i Lovforslaget indeholder den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen. Lovforslaget indeholder følgende tre elementer fra aftalen: Opslag i Jobnet.dk af akutjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Fortrinsadgang for ledige fra målgruppen til akutjob, der oprettes med fortrinsadgang i den offentlige sektor. Jobpræmie til arbejdsgivere, der ansætter en ledig fra målgruppen i et akutjob Lovforslagets baggrund - Aftalen mellem regeringen og arbejdsgiverne Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og DA, KL og Danske Regioner har den 24. oktober 2012 indgået aftale om at iværksætte en helt ekstraordinær, midlertidig og massiv indsats for at understøtte gode jobmuligheder for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i Af aftalen fremgår blandt andet:»overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de svage konjunkturer betyder, at der i 1. halvår 2013 er risiko for et relativt højt udfald af dagpengesystemet. Det indebærer en særskilt udfordring i forbindelse med implementeringen af dagpengereformen, som regeringen og arbejdsgivere i den private og offentlige sektor træder sammen for at løse. Det skal ses i sammenhæng med en fælles interesse i at opretholde beskæftigelsen og gøre en særlig indsats for at modvirke lediges udfald af dagpengesystemet. Baggrunden for udfordringen er blandt andet, at den internationale økonomiske krise siden 2008 har medført et betydeligt fald i både den private og offentlige beskæftigelse. Det hænger sammen med, at private virksomheder er under pres i disse år, og at det samtidig er nødvendigt at konsolidere de offentlige finanser. Det har isoleret set svækket lediges muligheder for at finde ordinær beskæftigelse, men på trods af lavkonjunkturen er der omkring jobåbninger halvårligt, som giver muligheder for beskæftigelse også for ledige, der står til at opbruge dagpengeretten. Regeringen har derudover senest med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke iværksat en akutpakke til i alt ca. 330 mio. kr., som betyder, at jobcentre og a-kasser sætter ind med en ekstraordinær indsats for at

4 4 hjælpe de forsikrede ledige, der risikerer at opbruge deres samlede dagpengeret, tilbage i job frem til og med 1. halvår I forlængelse af akutpakken iværksættes en helt ekstraordinær, midlertidig og massiv indsats frem til 1. juli 2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeret. Arbejdsgiverrepræsentanter i den private sektor (DA) og den offentlige sektor (KL, Danske Regioner og Finansministeriet) er enige om at arbejde for at tilvejebringe et antal ledige akutjob frem til 1. juli 2013, målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten. Jobbene er på sædvanlige lønog arbejdsvilkår og kan være både permanente og midlertidige. Det understreges, at en række virksomheder og offentlige institutioner aktuelt må nedbringe antallet af ansatte på grund af den økonomiske situation. Disse vil derfor have vanskeligere ved at bidrage til tilvejebringelsen af ledige akutjob. For at øge arbejdsgivernes tilskyndelse til at finde job til målgruppen (akutjob) indføres der som en midlertidig foranstaltning en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten. Præmien udgør op til kr. pr. ansættelsesforhold. For at understøtte tilvejebringelsen af ledige stillinger for målgruppen kan præmien også udløses til virksomheder uden for DA-området. Det er afgørende, at de ledige i målgruppen fuldt ud står til rådighed for arbejdsmarkedet efter de gældende rådighedsregler. Det indebærer blandt andet, at de ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret og have et godkendt CV på Jobnet.dk, være aktivt jobsøgende og tage job, som jobcenteret eller a-kassen henviser dem til, samt deltage i aktivering og samtaler mv. i jobcenteret og a-kassen. Målgruppen for stillingerne omfatter ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige. Ordningen med akutjob gælder frem til 1. juli Det vurderes, at i alt ledige i perioden oktober 2012 til april 2013 vil komme ind i denne målgruppe. Hovedparten af målgruppen er i risiko for at opbruge dagpengeretten i begyndelsen af En del af de ledige i målgruppen vil erfaringsmæssigt finde job på egen hånd inden for den tilbageværende periode med ret til dagpenge eller umiddelbart herefter. Det indebærer, at det reelle behov for akutjob for ledige i målgruppen vil være mindre end den samlede målgruppe. Der fastsættes på den baggrund et samlet måltal på i alt akutjob i den samlede periode, hvoraf en væsentlig del af jobåbningerne skal findes inden årsskiftet Der tages løbende stilling til, om det samlede måltal afspejler behovet for akutjob for målgruppen De private arbejdsgivere (DA) forpligter sig til at arbejde for at tilvejebringe ledige akutjob for dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten. Stillingerne kan være både permanente og midlertidige, men er job på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår og uden tilskud fra det offentlige. Der fastsættes en minimumsgrænse for den planlagte varighed af de midlertidige job på 3 måneder. De offentlige arbejdsgivere (KL, Danske Regioner og Finansministeriet) forpligter sig til at arbejde for at tilvejebringe midlertidige eller permanente ledige akutjob i den offentlige sektor for ledige i målgruppen. Jobbene er på ordinære løn- og arbejdsvilkår. Det kan fx være barsels- eller sygdomsvikariater. Der fastsættes en minimumsgrænse for varigheden af de midlertidige job på 3 måneder. Som en midlertidig foranstaltning etableres der derudover lovhjemmel til, at de offentlige arbejdsgivere som et yderligere element kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til jobbene Herudover opfordres offentlige arbejdsgivere til opslag/ offentliggørelse af alle jobåbninger på Jobnet.dk. Offentlige arbejdsgivere har i dag kun pligt til at opslå/ offentliggøre varige stillinger samt midlertidige stillinger af over 1 års varighed. Der skal løbende følges op på, om de fastsatte måltal for akutjob realiseres, og på resultaterne i form af afgangen til job for de ledige i målgruppen.«aftalen udmøntes i dette lovforslag som det fremgår af pkt Lovforslagets indhold 2.1. Oprettelse og opslag i Jobnet.dk af akutjob hos private og offentlige arbejdsgivere Gældende ret Akutjob er et nyt og midlertidigt instrument i beskæftigelsesindsatsen. Der findes således ikke lovgivning om sådanne stillinger Den foreslåede ordning Det foreslås, at arbejdsgivere kan opslå akutjob med mulighed for jobpræmie, jf. pkt Akutjob er ordinære stillinger, der opslås med henblik på at blive besat med ledige, der opbruger eller er i risiko for at opbruge deres samlede dagpengeret. Målgruppen for stillin-

5 5 gerne er således ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af 30. juni i For at en stilling kan betegnes som et akutjob, skal den kunne udsøges som sådan på Jobnet.dk. Ordet»akutjob«skal derfor fremgå af opslaget. Desuden skal det tydeligt fremgå af opslaget, at stillingen opslås med henblik på, at ledige i målgruppen kan søge stillingen. Formålet med kravet om, at ordet»akutjob«indgår i opslaget, er, at stillingerne kan udsøges i Jobnet.dk og dermed blive synlige for ledige i målgruppen. Identifikationen af akutjob tjener i øvrigt som redskab for aftaleparternes (regeringens og arbejdsgivernes) løbende opfølgning på, om det tilstræbte måltal for opslag af akutjob er nået. Stillingerne kan være permanente eller midlertidige. For at en stilling kan betragtes som et akutjob, er det dog et krav, at stillingen har en varighed på mindst 13 uger. En privat arbejdsgiver, der har opslået et akutjob, afgør med forbehold for kollektive aftaler og overenskomster hvilken af ansøgerne, der skal indkaldes til samtale, og hvem der skal ansættes i stillingen. Den private arbejdsgiver har således mulighed for fx at inddrage sociale hensyn, herunder hensyn til ledige, der risikerer at opbruge deres dagpengeret. For så vidt angår offentlige arbejdsgivere, skal oprettelse af akutjob ses i sammenhæng med, at der samtidig stilles forslag om etablering af hjemmel til at give ledige i målgruppen fortrinsadgang til akutjob hos offentlige arbejdsgivere. Udgangspunktet er, at offentlige arbejdsgivere skal ansætte den bedst kvalificerede ansøger. En fortrinsadgang for ledige i målgruppen vil gøre det muligt for den offentlige arbejdsgiver at blive ligestillet med den private arbejdsgiver, således at også den offentlige arbejdsgiver får mulighed for at inddrage hensyn til ledige, der risikerer at opbruge deres dagpengeret, i forbindelse med ansættelsen. Herom henvises til pkt Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for etableringen af en digital løsning i Jobnet.dk, således at det er muligt at udsøge akutjob i Jobnet.dk. I forbindelse med etableringen af løsningen informeres arbejdsgivere, ledige, jobcentre og andre aktører via Jobnet.dk om formål og processer for den nye facilitet i Jobnet.dk. Det er en betingelse for jobpræmie, at akutjobbet har været opslået i Jobnet.dk. Udover opslag i Jobnet.dk kan akutjob opslås i andre databaser m.m., men opslås stillingen alene andre steder, kan der ikke opnås ret til jobpræmie. Arbejdsløshedskasserne skal vejlede deres medlemmer om muligheden for at søge akutjob. Der henvises til forslaget i 1 og 2, stk. 1 og Fortrinsadgang til akutjob hos offentlige arbejdsgivere Gældende ret En offentlig myndighed må kun lægge vægt på saglige kriterier i forbindelse med sin virksomhed, herunder ved ansættelse af personale i ordinære stillinger. Ansættelse af personale sker med det formål, at myndigheden kan løse sine opgaver bedst muligt. En offentlig myndighed er derfor forpligtet til altid at ansætte den bedst kvalificerede ansøger. Den offentlige arbejdsgiver må således alene lægge vægt på forhold, der er egnet til at understøtte vurderingen af, hvem der er den bedst kvalificerede til den konkrete stilling. Den offentlige arbejdsgiver kan altså ikke lægge vægt på fx sociale hensyn ved vurderingen af, hvilken ansøger, der skal indkaldes til samtale eller ansættes. Ledige i målgruppen skal således efter de gældende regler bedømmes på deres kvalifikationer på samme måde som andre ansøgere Den foreslåede ordning Det foreslås, at offentlige arbejdsgivere, der opslår et akutjob, får mulighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer ved at give ledige i målgruppen fortrinsadgang til disse stillinger. Fortrinsadgangen betyder, at en offentlig arbejdsgiver kan lade hensyn til, at der er tale om personer, der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret, indgå, og hvis den pågældende arbejdsgiver ønsker det, være afgørende for, hvem arbejdsgiveren indkalder til samtale eller ansætter i akutjob. Dermed får offentlige arbejdsgivere bedre rammer for sammen med de private arbejdsgivere at bidrage til løsningen af den særlige udfordring, som risikoen for et relativt højt udfald af dagpengesystemet aktuelt udgør. Den offentlige arbejdsgiver afgør, om denne vil gøre brug af fortrinsadgangen for en ledig ansøger i målgruppen i forbindelse med besættelsen af akutjobbet. Der henvises til forslaget i 2, stk Jobpræmie til arbejdsgivere Gældende ret Jobpræmie til arbejdsgivere, der ansætter ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten, er et nyt og midlertidigt instrument i beskæftigelsesindsatsen. Der findes således ikke lovgivning om sådanne jobpræmier Den foreslåede ordning For at styrke arbejdsgivernes tilskyndelse til at finde job til ledige i målgruppen, jf. pkt , indføres der som en midlertidig foranstaltning en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter ledige, der er omfattet af målgruppen, i midlertidige eller i permanente akutjob. Statslige arbejdsgivere omfattes ikke af jobpræmieordningen. Præmien er på op til kr. og udgør kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 26 uger, og yderligere kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 52 uger. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt kr. for job af en varighed på minimum 52 uger.

6 6 Det er yderligere en betingelse for udbetaling af jobpræmien, at den ansatte har været ansat uden afbrydelse, med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i hver 26 ugers periode i ansættelsesperioden, og at ansættelsesforholdet er påbegyndt senest den 1. juli Jobpræmieordningen administreres af arbejdsløshedskasserne. Den enkelte arbejdsgiver ansøger arbejdsløshedskassen om udbetaling af jobpræmien og vedlægger dokumentation for, at ansættelsesforholdet opfylder kriterierne for udbetaling af en jobpræmie. Arbejdsløshedskassen behandler ansøgningen. Herefter kan præmien udbetales. Der henvises til forslaget i 3-5. Forholdet til persondataloven Det følger af persondatalovens 5, stk. 2, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål (finalité-princippet). Det følger videre af persondatalovens 5, stk. 3, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Det følger endvidere af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 3, at behandlingen af en oplysning kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Endelig fremgår det af persondatalovens 11, stk. 2, nr. 1, at private må behandle oplysninger om personnummer, når det følger af lov. Til brug for administrationen af jobpræmieordningen får arbejdsløshedskasserne med forslaget i 5, stk. 4, hjemmel til ved anvendelse af personnummer at få terminaladgang til oplysninger om løn, arbejdstid, ansættelsesforholdets startog sluttidspunkt i indkomstregisteret om egne medlemmer eller tidligere medlemmer, der har fået udstedt en erklæring efter 2, stk. 3, selv om indhentelse af oplysninger ikke umiddelbart har betydning for medlemmets eller det tidligere medlems egne forhold eller interesser, men for en tredjepart (arbejdsgiverens ansøgning om udbetaling af jobpræmie). Forslaget giver arbejdsløshedskasserne mulighed for at validere arbejdsgiverens egne oplysninger. Hjemlen foreslås således givet til et udtrykkeligt og sagligt formål og giver ikke arbejdsløshedskasserne adgang til at indhente flere oplysninger, end det er nødvendigt for at løse den opgave, som jobpræmieordningen indebærer. Forslaget findes således at ligge inden for rammerne af persondataloven. Der henvises til forslaget i 5, stk Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Indførelsen af en jobpræmie til private arbejdsgivere, der ansætter ledige fra målgruppen i akutjob, vil medføre offentlige merudgifter. Det skønnes, at akutjob besættes i private virksomheder af ledige i målgruppen, hvoraf de ca akutjob vil have en varighed på 26 uger eller mere og dermed udløse en præmie. Det forudsættes, at halvdelen af disse ansættelsesforhold vil have en varighed på 26 til 52 uger og dermed udløse en præmie på kr., mens den resterende halvdel vil have en varighed på 52 uger eller mere og dermed udløse en samlet præmie på kr. Offentlige arbejdsgivere i kommuner og regioner omfattes, i lighed med private arbejdsgivere, af jobpræmieordningen. Det skønnes, at der vil blive oprettet i alt 640 regionale og ca kommunale akutjob, som vil blive besat med ledige i målgruppen og have en varighed på mere end 26 uger og dermed give anledning til udbetaling af en præmie. Udbetalingen af jobpræmier til kommunale og regionale arbejdsgivere medfører ikke offentlige merudgifter, idet de kommunale og regionale rammer forudsættes uændrede. Der vil alene være tale om en likviditetsoverførsel fra staten til kommunerne og regionerne. Det skønnes på den baggrund, at indførelsen af en præmie medfører offentlige merudgifter på ca. 115 mio. kr., heraf 90 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i Indførelsen af en præmie har kun meget begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige, idet udbetaling af præmien varetages af arbejdsløshedskasserne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget har ikke EU-retlige konsekvenser. Det har været vurderet, om lovforslaget rejser spørgsmål om statsstøtte i forhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Det er vurderingen, at lovforslaget, fordi der er tale om en generel ordning, der kan anvendes af alle virksomheder på lige og objektive vilkår, og fordi ordningen er lovbestemt uden budgetmæssige begrænsninger eller skønsbestemmelser, ikke omhandler en ordning, der tildeler virksomheder selektive fordele, men vedrører en generel ordning for alle virksomheder, der falder udenfor EUF-traktatens statsstøttebegreb og ikke indebærer statsstøtte.

7 7 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: DA, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesrådet, A-kassernes Samvirke, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse, Ankestyrelsen, Rigsrevisionen og Datatilsynet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget har ikke EU-retlige konsekvenser Negative konsekvenser/ Merudgifter Stat 2013: 90 mio. kr. 2014: 25 mio. kr. 2015: 2016: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen angiver lovens anvendelsesområde. Det foreslås, at målgruppen for initiativerne i loven omfatter ledige dagpengemodtagere, der i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 har 13 uger eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er uden job. Forslaget indebærer, at den ledige for at være omfattet af målgruppen den 1. oktober 2012 skal have en aktuel dagpengeret, og den ledige må højst have 13 uger tilbage af sin samlede dagpengeperiode for at komme ind i målgruppen. En ledig, der har over 13 uger tilbage af sin dagpengeret, kommer således først ind i målgruppen, når dagpengeperioden udløber inden for 13 uger. Mister en ledig herefter dagpengeretten, er pågældende ved fortsat ledighed stadig omfattet af målgruppen til og med den 30. juni Det er i alle tilfælde en forudsætning for at være omfattet af målgruppen, at de pågældende står fuldt ud til rådighed efter de almindelige rådighedsregler. Initiativerne omfatter oprettelse af akutjob hos private og offentlige arbejdsgivere, jf. 2, stk. 1, mulighed for at give ledige i målgruppen fortrinsadgang til akutjob hos offentlige arbejdsgivere, jf. 2, stk. 2, samt mulighed for jobpræmie til arbejdsgivere, der ansætter ledige i målgruppen i akutjob, jf. 3. Til stk. 1. Til 2 Med henblik på at tilvejebringe et antal job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten, jf. 1, foreslås det i stk. 1, at både private og offentlige arbejdsgivere kan opslå ordinære stillinger som akutjob. Stillingerne skal være ordinære, det vil sige på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår uden tilskud fra det offentlige og kan være både permanente og midlertidige. Det er en betingelse for, at et job kan anses for et akutjob, at ansættelsesforholdet er af mindst 13 ugers varighed. For at stillingerne kan udsøges og synliggøres og udløse præmie, jf. 3, stilles der følgende betingelser: Opslaget skal indeholdet ordet»akutjob«. Det skal tydeligt fremgå af opslaget, at stillingen er målrettet ledige i målgruppen, fx ved anvendelse af en standardtekst, som arbejdsgiveren indskriver i jobopslaget:»der er tale om et akutjob. Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres særligt til at søge stillingen«. Benyttes den foreslåede standardtekst, opfylder man således begge betingelser samtidig. En fritekstsøgning på Jobnet.dk på stillingsopslag, som indeholder ordet»akutjob«, vil generere en samlet liste over job, som er målrettet til ledige i målgruppen. Listen kan an-

8 8 vendes af ledige i målgruppen samt af jobcentre, arbejdsløshedskasser og andre aktører m.fl. Hvis opslaget ikke indeholder ordet»akutjob«, kan arbejdsgiveren ikke få jobpræmie, jf. 3. Til stk. 2. Det foreslås i stk. 2, at offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give ledige i målgruppen, jf. 1, fortrinsadgang til de opslåede akutjob. Fortrinsadgangen vil gælde i forhold til alle myndigheder, der henregnes til den offentlige forvaltning. Forslaget betyder, at arbejdsgiveren i medfør af denne særlige midlertidige indsats kan vælge at indkalde en ansøger fra målgruppen til samtale eller at ansætte en ansøger fra målgruppen, jf. 1, selv om der måtte være andre ansøgere uden for målgruppen, der er bedre kvalificeret. Det er en forudsætning, at den ledige fra målgruppen i overensstemmelse med almindelige principper om ansættelse af medarbejdere i det offentlige er kvalificeret til at varetage stillingen. Modtager en offentlig arbejdsgiver ansøgninger fra flere ledige fra målgruppen, og er der blandt disse flere, der er kvalificeret til at varetage det opslåede akutjob, kan arbejdsgiveren i medfør af fortrinsadgangen også ved valget mellem ansøgere fra målgruppen indbyrdes tage hensyn til ansøgerens risiko for at opbruge dagpengeretten. Arbejdsgiveren kan således vælge at ansætte en ledig fra målgruppen, der, er kvalificeret til at varetage stillingen, selv om der er en anden ansøger fra målgruppen, der efter de almindelige principper om ansættelse af medarbejdere i det offentlige, er bedre kvalificeret. Forslaget indebærer, at det ved rekrutteringen til akutjob er lovligt at lægge vægt på, at en ansøger er omfattet af målgruppen, jf. 1. Fortrinsadgangen gælder kun i forbindelse med rekruttering til stillinger, der har været slået op som akutjob. Fortrinsadgangen indebærer ikke i øvrigt nogen fravigelse af de gældende rammer for rekruttering og ansættelse i den offentlige sektor. Til stk. 3. Det foreslås i stk. 3, at ledige, der søger et akutjob, ved ansøgningen skal dokumentere over for arbejdsgiveren, at pågældende er i målgruppen, jf. 1. Dokumentationen sker ved hjælp af en skriftlig erklæring, som den ledige får fra sin arbejdsløshedskasse. Erklæringen må højst være 4 uger gammel regnet fra udstedelsestidspunktet. Erklæringen skal tjene som arbejdsgiverens dokumentation for, at den ledige er omfattet af målgruppen, jf. 1, således at arbejdsgiveren inden ansættelsen af den ledige ved, at ansættelsen af pågældende i akutjobbet kan udløse udbetaling af en jobpræmie til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har i forbindelse med ansættelse af en ledig i et akutjob, ret til at få en kopi af erklæringen, idet erklæringen i forbindelse med ansøgning om jobpræmie kan tjene som bevis for, at arbejdsgiveren har ansat en ledig, der er omfattet af målgruppen, jf. 5. Den ledige kan løbende bede sin arbejdsløshedskasse om en bekræftelse på, at pågældende indgår i målgruppen for akutjob, jf. 1. Til stk. 1. Til 3 Det foreslås, at arbejdsgivere, bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter ledige fra målgruppen, jf. 1, har ret til en præmie på op til kr. Præmien udgør kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 26 uger, og yderligere kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 52 uger. Præmien skal medregnes til arbejdsgiverens skattepligtige indkomst. Der udbetales ikke præmie for ansættelsesforhold under 26 ugers varighed. Til stk. 2. Ud over, at stillingen har været opslået på Jobnet.dk som et akutjob, jf. 2, stk. 1, og at ansættelsesforholdet har haft en varighed på minimum 26 uger, fremgår det af stk. 2, at det endvidere er en betingelse, at ansættelsen i 26 ugers perioden har haft et omfang svarende til en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer om ugen, for hvilke der er udbetalt løn (løntimer). Ved ansættelser i samme stilling ud over 26 ugers perioden kan der efter nye 26 ugers ansættelse med samme gennemsnitlige arbejdstid udbetales yderligere en præmie på kr. Det er en betingelse, at medlemmet har været ansat i hele 26 ugers perioden. Det betyder, at ansættelsesforholdet ikke må have været afbrudt i perioden. Et ansættelsesforhold betragtes dog som uafbrudt, selv om den ansatte har været hjemsendt på grund af vejrlig og materialemangel. Ligeledes betragtes perioder med sygdom og barsel uden løn ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet. Kravet om, at ansættelsesforholdet skal være uafbrudt, skal ses i sammenhæng med, at præmien ydes for, at ledige opnår og fastholder beskæftigelse. Det er en betingelse, at ansættelsesforholdet er påbegyndt senest den 1. juli Derved sikres, at ansættelsesaftaler, som indgås helt op til tidspunktet for udløbet af den midlertidige indsats, men som først kan påbegyndes mandag den 1. juli 2013, også kan udløse en jobpræmie til arbejdsgiveren. Til 4 Det foreslås, at ansættelse i et akutjob, der varer 26 uger eller mere, kan give arbejdsgiveren ret til jobpræmie, selv om ansættelsens varighed oprindeligt var aftalt til mere end 13 uger, men mindre end 26 uger, når varigheden efterfølgende er blevet forlænget. Det er en betingelse, at forlængelsen er sket inden ansættelsesforholdets udløb, og at ansættelsesforholdet således ikke har været afbrudt i den periode, for hvilken der søges om præmie. Når stillinger af en varighed på mindst 13 uger kan indgå til opfyldelse af betingelserne for jobpræmie, skal det ses i

9 9 sammenhæng med kravet i 2, stk. 1, om, at et akutjob skal have en varighed på mindst 13 uger for at kunne betegnes som et sådant. Bestemmelsen indebærer ingen fravigelse af reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse. Det følger af 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun kan ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, fx uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud, hvis det følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller hvis det er nødvendigt til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter. Til stk. 1. Til 5 Det foreslås i stk. 1, at administration i forbindelse med udbetaling af jobpræmie til arbejdsgivere varetages af arbejdsløshedskasserne. Arbejdsgiveren skal indsende en skriftlig ansøgning om udbetaling af jobpræmie til den arbejdsløshedskasse, den ansatte er medlem af på tidspunktet for ansøgning om præmie. Hvis den ansatte er overflyttet til en anden arbejdsløshedskasse, og arbejdsgiveren ikke ved, hvilken arbejdsløshedskasse, den ansatte er medlem af, kan ansøgningen sendes til den arbejdsløshedskasse, der har udstedt erklæringen, jf. 2, stk. 3, og denne arbejdsløshedskasse videresender ansøgningen til den ansattes nye arbejdsløshedskasse. Hvis den ansatte under ansættelsesforholdet i akutjobbet har udmeldt sig af arbejdsløshedskassen, eller medlemskabet er ophørt af anden grund, indsendes ansøgningen til den kasse, der har udstedt erklæringen. Arbejdsløshedskassen kontrollerer, at betingelserne for udbetaling af jobpræmie til arbejdsgiveren, jf. 3, er opfyldt. Til stk. 2. Til brug for arbejdsløshedskassens afgørelse om jobpræmie skal arbejdsgiveren fremlægge relevant dokumentation. Arbejdsgiveren skal ved en tro og love erklæring indestå for, at stillingen har været slået op som et akutjob, jf. 3, stk. 2, nr. 1, jf. 2, stk. 1, dokumentere at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, jf. 3, stk. 2, nr. 3, samt ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt, jf. 3, stk. 2, nr. 4 og 5. Dokumentation for ansættelsesforholdets varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt kan være lønsedler eller oplysninger registreret i indkomstregisteret. Disse oplysninger kan også indgå som dokumentation for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt. Arbejdsgiveren vedlægger endvidere kopi af erklæringen, jf. 2, stk. 3, fra arbejdsløshedskassen om, at pågældende er omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. 1. Ved arbejdsløshedskassens kontrol af betingelsen, jf. 3, stk. 2, nr. 2, om, at den ansatte skal være omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. 1, kan arbejdsløshedskassen lægge en erklæring, der opfylder betingelsen om at være højst 4 uger gammel, jf. 2, stk. 3, 1. og 2. pkt., uprøvet til grund. Fremlægger arbejdsgiveren en erklæring, der er over 4 uger gammel, eller har arbejdsgiveren ikke udnyttet sin ret til at få kopi af arbejdsløshedskassens erklæring, eller er erklæringen bortkommet, efterprøver arbejdsløshedskassen, om den ansatte, ved ansættelsesforholdets påbegyndelse var omfattet af målgruppen. Til stk. 3. Det foreslås i stk. 3, at arbejdsgiveren tidligst kan indsende ansøgning om udbetaling af jobpræmie efter 26 ugers ansættelse og senest 13 uger efter, at 26 ugers henholdsvis 52 ugers perioden er udløbet, jf. 3, stk. 1. En arbejdsgiver, der ansætter en ledig i mindst 52 uger, kan vælge at søge om begge præmieportioner samtidig efter de 52 ugers ansættelse. Fristerne skal medvirke til, at arbejdsløshedskasserne ikke modtager unødige ansøgninger, men først modtager ansøgninger fra det tidspunkt, hvor det kan dokumenteres, at betingelserne for udbetaling af jobpræmie er opfyldt. Formålet er endvidere, at arbejdsløshedskasserne ikke skal behandle ansøgninger vedrørende ansættelsesforhold, der ligger relativt langt tid tilbage. Til stk. 4. Efter 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister kan blandt andre anerkendte arbejdsløshedskasser få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret. Dette kræver, at de i henhold til anden lovgivning kan få terminaladgang til den pågældende type oplysninger i indkomstregisteret. Det bemærkes, at arbejdsløshedskasserne i medfør af 90 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. har adgang til at indhente nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til administrationen af arbejdsløshedsforsikringen for egne medlemmer. Det foreslås, at arbejdsløshedskassen til brug for administrationen af jobpræmieordningen får terminaladgang til oplysninger om løn, antal løntimer, ansættelsesforholdets startog sluttidspunkt i indkomstregisteret. Bestemmelsen giver arbejdsløshedskasserne mulighed for at indhente oplysningerne, selvom indhentelse af oplysninger i indkomstregisteret ikke umiddelbart har betydning for medlemmets egne forhold eller interesser, men for en tredjepart (arbejdsgiverens ansøgning om udbetaling af jobpræmie). Forslaget sikrer en let og smidig administration af jobpræmieordningen og giver arbejdsløshedskasserne mulighed for at validere arbejdsgiverens egne oplysninger, jf. 5, stk. 2, i nærværende lovforslag. Adgangen begrænses til arbejdsløshedskassens egne medlemmer, identificeret ved angivelse af personnummer, som arbejdsløshedskassen altid vil være bekendt med, samt tidligere medlemmer, der har fået udstedt en erklæring efter 2, stk. 3. Det foreslås, at de oplysninger, som arbejdsløshedskasserne får adgang til, undergives tavshedspligt og omfattes af straffelovens 152 og 152 c-f. Forslaget skyldes, at arbejdsløshedskasserne ikke direkte er omfattet af tavsheds-

10 10 pligtreglerne i forvaltningsloven og straffelovens bestemmelser. Bestemmelsen svarer til tilsvarende regler, for så vidt angår indhentelse af oplysninger i indkomstregisteret efter 90 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til 6 Det foreslås, at staten yder 100 pct. refusion af en arbejdsløshedskasses udgifter til præmie efter 3. Ved udbetaling af refusion finder 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler fastsat i medfør heraf, tilsvarende anvendelse. Forslaget betyder, at arbejdsløshedskassens udbetalinger af en jobpræmie følger de regler og systemer, som gælder i forhold til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.v. Det følger af reglerne i 79, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en arbejdsløshedskasse kan få forskudsbetaling eller acontorefusion til dækning af kassens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge m.v. Forslaget indebærer, at en arbejdsløshedskasse på samme måde kan få forskudsbetaling eller acontorefusion til udgifterne til jobpræmie. Det betyder, at arbejdsløshedskasserne ikke vil have udgifter til finansiering af jobpræmier. Det følger videre af reglerne i 79, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en arbejdsløshedskasses krav på refusion bortfalder, og udbetalte beløb skal tilbagebetales i det omfang, arbejdsløshedskassen ikke efter anmodning forelægger dokumentation herfor. Det betyder, at arbejdsløshedskassens krav på refusion for udbetaling af jobpræmie vil bortfalde, hvis arbejdsløshedskassen ikke kan fremlægge den fornødne dokumentation. Det følger videre af 79, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at beskæftigelsesministeren, når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan tillade, at der ydes refusion på trods af, at arbejdsløshedskassen ikke kan fremlægge den fornødne dokumentation. Nærværende forslag sikrer, at det samme gælder for refusion af udgifter til jobpræmie. 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. giver hjemmel til at fastsætte nærmere regler om bortfald af refusion, hvis arbejdsløshedskassen har begået en fejl, men medlemmet fortsat har ret til ydelsen (realudligning). Nærværende lovforslag betyder, at hvis der udbetales en jobpræmie til en arbejdsgiver, og dette sker som følge af en fejl fra arbejdsløshedskassen, vil det fejludbetalte beløb ikke kunne kræves tilbage fra arbejdsgiveren. Til 7 Det foreslås i stk. 1, at en arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget jobpræmie fra arbejdsløshedskassen, skal betale præmiebeløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget. Reglen svarer til reglerne og principperne i 86, stk. 1 og 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. vedrørende tilbagebetaling af uberettiget modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge og andre ydelser samt den skattefri præmie i efterlønsordningen. Det foreslås videre i stk. 2, at hvis jobpræmien er udbetalt med urette, har arbejdsløshedskassen ikke krav på refusion fra statskassen og skal betale udbetalt refusionsbeløb for den fejlagtigt udbetalte præmie tilbage. Det gælder dog ikke, hvis den fejlagtige udbetaling skyldes arbejdsgiverens svigagtige forhold. Det foreslås i den forbindelse, at reglerne i 86, stk. 4-6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler udstedt i medfør heraf i bekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2011 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser finder tilsvarende anvendelse. Det betyder, at de regler og principper, der gælder for refusion af arbejdsløshedsdagpenge m.v. i bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, finder tilsvarende anvendelse. Til 8 Det foreslås, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen fører tilsyn med arbejdsløshedskassernes udbetaling af jobpræmie. Det foreslås videre, at reglerne i kapitel 14 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler udstedt med hjemmel heri finder tilsvarende anvendelse. Tilsynet omfatter i hovedsagen arbejdsløshedskassens administration, økonomi, regnskaber og revision. Det vil derfor være muligt at kontrollere, at arbejdsløshedskassernes administration af udbetaling af jobpræmie lever op til kravene om, at der i hver enkelt sag skal foreligge fornøden dokumentation, jf. lovforslagets 5. Forslaget sikrer også, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger hos fx arbejdsgivere og kommuner. Til 9 Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling af jobpræmie på grundlag af en ansøgning fra arbejdsgiveren, jf. forslagets 5. Det foreslås, at arbejdsgiveren får mulighed for at påklage arbejdsløshedskassens afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Forslaget svarer til de principper, der gælder for klage efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog således at der kun gives adgang til at få prøvet afgørelsen ved én administrativ klageinstans. Konkret foreslås det, at arbejdsgiveren kan indbringe arbejdsløshedskassens afgørelse for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger efter, at arbejdsgiveren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledelse, der vurderer sagen på ny. Fastholder arbejdsløshedskassens hovedledelse helt eller delvist afgørelsen, sendes sagens akter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og klageren underrettes samtidig herom.

11 11 Det foreslås endelig, at chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil. Bestemmelsen giver ikke ledige omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. 1, adgang til at klage over, at den pågældende ikke er kommet i betragtning i forbindelse med rekrutteringen til et akutjob. Til stk. 1. Til 10 Loven træder i kraft den 8. november Til stk. 2. Forslaget indebærer, at arbejdsgivere kan opslå akutjob allerede fra datoen for indgåelse af aftalen mellem regeringen og arbejdsgiverne den 24. oktober Arbejdsgiveren vil således, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt, herunder betingelsen i 2, stk. 1, om, at jobbet opslås i Beskæftigelsesministeriets jobbank, Jobnet.dk, indeholder ordet»akutjob«og tydeligt angiver, at stillingen er målrettet ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden kunne få jobpræmie, jf. 3. Offentlige arbejdsgivere kan ikke anvende fortrinsadgangen, jf. 2, stk. 2, før lovens ikrafttrædelse. stadfæstes straks efter dets vedtagelse, når forslaget indeholder bestemmelse herom. Som led i Genopretningsaftalen fra maj 2010 blev dagpengeperioden nedsat fra 4 år inden for 6 år til 2 år inden for 3 år, jf. lov nr. 703 af 25. juni Ved lov nr. 267 af 27. marts 2012 vedtog Folketinget en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis ret til dagpenge udløber ved udgangen af ugerne i Overgangen til den 2-årige dagpengeperiode samt de svage konjunkturer indebærer en risiko for et relativt højt udfald af dagpengesystemet i 1. halvår Derfor er det af afgørende betydning, at nærværende lovforslag træder i kraft hurtigst muligt, så arbejdsgiverne kan få sikkerhed for, at de ansættelser af ledige fra målgruppen, de måtte foretage, kan udløse jobpræmie. Det er endvidere af afgørende betydning, at lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt, idet de offentlige arbejdsgivere ikke vil kunne ansætte ledige fra målgruppen med fortrinsadgang før lovens ikrafttræden. Der er således tale om en helt ekstraordinær situation, som gør det påtrængende, at loven stadfæstes straks efter dens vedtagelse. Til stk. 3. Ifølge grundlovens 42, stk. 7, kan et lovforslag, som kan undergives folkeafstemning, i særdeles påtrængende tilfælde

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere 2012/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Lov om jobordning for veteraner

Lov om jobordning for veteraner Forsvarsministeriet Forslag til Lov om jobordning for veteraner Anvendelsesområde 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget

Læs mere

Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Forslag. Lov om jobordning for veteraner Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2016-17 Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om jobordning for veteraner Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til

Læs mere

Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Forslag. Lov om jobordning for veteraner 2016/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006735 Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere