28. maj TV 2/Nord Søparken Aabybro. Att.: Mikael Justesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen"

Transkript

1 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte visning af ulovlige sponsorskilte på Club Nords sponsorer på TV 2/Nord Sammendrag Mette Reeberg har ved mails af henholdsvis 31. marts, 16. april, 23. april og 28. april 2015 klaget over, at TV 2/Nord efter Radio- og tvnævnets afgørelse af 25. marts 2015 ikke har rettet ind efter nævnets afgørelse, men derimod har fortsat sin ulovlige praksis. Klager anfører, at TV 2/Nord fortsat viser spots for Club Nord med sponsorskilte for Club Nords sponsorer i strid med reglerne om skjult reklame. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at spottene for Club Nord er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. Nævnet har ligeledes afgjort, at sponsorkrediteringerne for Himmerland Forsikring, Den Grønne Asparges.dk, Den jyske Sparekasse og Auto-Centrum Hadsund A/S er udformet i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi de indeholder payoffs. Endelig har nævnet afgjort, at sponsorkrediteringen for Uggerhøj er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi ordene Biler til alle er en integreret del af virksomhedens logo. Sagens oplysninger Den 25. marts 2015 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse i en klagesag om flere forhold i TV 2/Nords programvirksomhed. Jour.nr.:

2 Side 2 Radio- og tv-nævnet fandt, at TV 2/Nord viste spots for seerklubben Club Nord i strid med 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen). Endvidere fandt nævnet, at TV 2/Nords udformning af sponsorkrediteringerne i forbindelse med visning af vejrudsigten og programmet Laura og Vagabonden var udformet i strid med 26, stk. 5, 3. pkt., fordi de indeholdt såkaldte payoffs. Et payoff er et kort udsagn, der bruges til at brande et produkt eller en virksomhed. Efter Radio- og tv-nævnets afgørelse er klager vendt tilbage med påstand om, at TV 2/Nord sidder nævnets afgørelse overhørig og fortsætter sin praksis. Beskrivelse af udsendelserne TV 2/Nord har som bilag til sit høringssvar af 7. maj 2015 vedlagt en videofil med alle TV 2/Nords nuværende sponsorkrediteringer og spots for Club Nord. Det første spot for Club Nord: Spottet har en samlet varighed af ca. 30 sekunder og indledes med følgende speak: Onsdag den 13. maj inviterer Club Nord og Himmerland Boligforening til udendørs bingo, hvor vi samtidig forener bingoværterne Mogens Jørgensen og Peter Skram. Herefter ses en mand i en grøn jakke komme gående på en plads foran en bygning. Manden siger: Ja, det er rigtigt. Udendørs bingo lige på pladsen her foran Himmerland Boligforening. Du kan vinde rigtig store præmier og det er lige fra et hotelophold til en lillebitte Gjøl-trold. Og så tager vi selvfølgelig noget grøn sodavand med, nogle grønne is til børnene og en grøn giftkage, og måske tager jeg også min grønne jakke på. Læs meget mere om udendørs bingo på clubnord.dk Bingo. Under sidste del af speaket vises teksten Udendørs bingo og herunder clubnord.dk med store, hvide typer midt på skærmen.

3 Side 3 Under hele sekvensen vises Club Nords logo nederst i højre hjørne af skærmbilledet. Det andet spot for Club Nord: Spottet har en samlet varighed af ca. 30 sekunder og indledes med nogle skuespillere, der synger fødselsdagssang som led i et teaterstykke. Ordet Festen vises med hvide typer i midten af skærmbilledet, og speaket lyder: Oplev Thomas Vinterbergs Festen som teaterforestilling. Den anmelderroste forestilling kan opleves sammen med Club Nord, hvor vi samme aften gentager successen med at gå under jorden i Aalborg- Kongres- og Kulturcenter med Ernst Trillingsgaard. Ordene 21. april og nedenunder I AKKC fremkommer i midten af skærmbilledet. Speaket fortsætter: Læs meget mere om tilmelding til Festen og rundturen på Clubnord.dk. Under denne del af speaket vises teksten clubnord.dk med store, hvide typer midt på skærmen. Under hele sekvensen vises Club Nords logo nederst i højre hjørne af skærmbilledet. Sponsorkrediteringerne: TV 2/Nord har vedlagt de sponsorkrediteringer, der enten vises i forbindelse med vejrudsigten eller et bestemt program. Det drejer sig om krediteringer for: Himmerland Forsikring, Den Grønne Asparges.dk, Den jyske Sparekasse, Uggerhøj og Auto-Centrum Hadsund A/S. Alle krediteringer starter med speaket: Vejret/programmet præsenteres i samarbejde med [sponsornavn]. Alle krediteringer afsluttes med speaket: Vejret/programmet blev præsenteret i samarbejde med [sponsornavn]. I krediteringen for Himmerland Forsikring indgår ordene Tæt på og ligetil.

4 Side 4 I krediteringen for Den Grønne Asparges.dk indgår ordene Måltidskasser leveret lige til døren. I krediteringen for Den jyske Sparekasse indgår ordene Vi er alle en brik i det samlede billede samt en henvisning til Den jyske Sparekasses hjemmeside I krediteringen for Uggerhøj indgår ordene Biler til alle. I krediteringen for Auto-Centrum Hadsund A/S vises ovenfor firmaets logo et logo for bilmærket, Fiat. Høringssvar TV 2/Nord: TV 2/Nord har i høringssvar af 7. maj 2015 oplyst, at TV 2/Nord efter Radio-og tv-nævnets afgørelse af 25. marts antog, at stationen havde en vis margin af tid til at få tilrettet sin praksis. TV 2/Nord oplyser endvidere, at afgørelsen kom på et tidspunkt, hvor stationens direktør var bortrejst til Afrika uden adgang til internettet. Da direktøren vendte hjem, blev der straks igangsat et arbejde med at fjerne de sponsorskilte, som ifølge Radio- og tv-nævnets afgørelse indeholdt skjult reklame. I processen måtte TV 2/Nord kontakte alle Club Nords sponsorer for at oplyse dem om situationen og ændre aftalerne med dem. Dette arbejde var afsluttet én til to uger efter direktørens hjemkomst. Om sponsorkrediteringerne oplyser TV 2/Nord, at stationen i slutningen af april blev opmærksom på, at nogle af de gamle sponsorkrediteringer fra før nævnets afgørelse stadig eksisterede i systemerne, og muligvis er blevet vist ved en fejl. Stationen gennemgik derfor sit arkiv og fik slettet alle gamle krediteringer. Alle krediteringer vises nu uden speaket, tagline. Om spottene for Club Nord anfører TV 2/Nord, at påstanden om, at spottene fortsat indeholder skjult reklame for Club Nords sponsorer er aldeles grundløs. Stationen henviser i den forbindelse til følgende citat fra Radio- og tv-nævnets afgørelse af 25. marts 2015: Hvad angår fremhævelsen af Club Nords aktiviteter, finder Radio- og tv-nævnet, at det som udgangspunkt skal være tilladt for TV 2/Nord at informere sine seere om de aktiviteter, der afholdes af Club Nord med

5 Side 5 henblik på at hverve medlemmer, uden uberettiget at fremhæve bestemte leverandører eller produkter. TV 2/Nord anfører endelig, at spottene for Club Nord hverken fremhæver varer eller tjenesteydelser, men derimod faktuelt oplyser seerne om hvilke arrangementer, der kan opleves hvor og hvornår. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 (radio- og fjernsynsloven), på sit møde den 27. maj 2015 behandlet sagen og skal udtale: Spottene for Club Nord: Det følger af 72 i radio- og fjernsynsloven og af 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør skjult reklame. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets praksis på området, som er baseret på reglerne herom i artikel 1, litra j), i direktiv 2010/13/EU, at præsentationer i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser m.v. udgør skjult reklame, når denne fra medietjenesteudbyderens side er ment som en reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Eftersom det kan være svært at afgøre, hvorvidt en given henvisning mv. er tilsigtet, er det i henhold til Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om Fjernsyn uden grænser 1, berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse. I den konkrete vurdering kan der således lægges vægt på, hvorvidt en fremhævelse af en vare eller tjenesteydelse mv. er berettiget under hensyntagen til udsendelsens redaktionelle indhold. Spørgsmålet er derfor, om der er sket en fremhævelse af Club Nords sponsorer i spottene og i bekræftende fald, om denne fremhævelse er redaktionelt berettiget. Samme spørgsmål kan stilles til de aktiviteter, som Club Nord promoverer i spottene. Radio- og tv-nævnet kan ved gennemsyn af de nye spots for Club Nord konstatere, at TV 2/Nord senest pr. 7. maj 2015 har fjernet sponsor- 1 Direktiv 89/552/EØF, som senere ændret ved direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester.

6 Side 6 skiltene for Club Nords sponsorer. Spottene indeholder nu alene Club Nords logo og henvisninger til Club Nords hjemmeside. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at spottene for Club Nord ikke indeholder fremhævelser af Club Nords sponsorer i strid med 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Spottene omhandler Club Nords aktiviteter og indeholder henvisninger til steder, tidspunkter samt information om, hvilke personer, der er værter, rundvisere mv. ved arrangementerne. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at spottene indeholder fremhævelser af de omtalte aktiviteter. Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at det er tilladt for TV 2/Nord at informere sine seere om de aktiviteter, der afholdes af Club Nord med henblik på at hverve medlemmer, uden uberettiget at fremhæve bestemte leverandører eller produkter. Radio- og tv-nævnet finder ikke, at denne grænse er overskredet i spottene. Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at spottene for Club Nord hverken indeholder skjult reklame for Club Nords sponsorer eller Club Nords aktiviteter. Spottene er dermed udformet i overensstemmelse med 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Sponsorkrediteringerne: Det fremgår af reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt., at sponsorerede programmer klart skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Ifølge 26, stk. 5, 1. pkt., kan angivelsen af sponsorens navn i fjernsyn finde sted i form af bevægelige billeder indeholdende sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor. Ifølge stk. 5, 3. pkt., må angivelsen ikke ledsages af en særlig lydbaggrund, der har tilknytning til sponsoren eller dennes produkter m.v. Det følger heraf, at en sponsorkreditering i sin udformning skal være en forholdsvis neutral oplysning til seerne om, hvem der har støttet programmet. Det betyder, at et såkaldt payoff i såvel tale som tekst samt angivelse af en webadresse i sponsorkrediteringer ikke er tilladt, medmindre payoff et eller webadressen er en integreret del af sponsorens logo.

7 Side 7 Det afgørende i vurderingen af, om et payoff eller en webadresse er indsat i strid med reglerne, er, om payoff et eller webadressen er en integreret del af sponsorens sædvanlige logo. Radio- og tv-nævnet har ved gennemsyn af sponsorkrediteringerne konstateret, at TV 2/Nord har fjernet alle de mundtlige speaks, der indeholder et payoff. Dog fremkommer der ved kreditering af Himmerland Forsikring, Den Grønne Asparges.dk, Den jyske Sparekasse og Auto-Centrum Hadsund A/S en række visuelle payoffs i form af udsagnene Tæt på og ligetil, Måltidskasser leveret lige til døren, Vi er alle en brik i det samlede billede samt henvisningen til hjemmesiden og et logo for bilmærket, Fiat. I krediteringen for Uggerhøj indgår ordene Biler til alle. Ordene Biler til alle er en integreret del af Uggerhøjs logo. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at sponsorkrediteringerne for Himmerland Forsikring, Den Grønne Asparges.dk, Den jyske Sparekasse og Auto-Centrum Hadsund A/S er udformet i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi de indeholder payoffs. Radio- og tv-nævnet finder endvidere, at krediteringen for Uggerhøj er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi udsagnet Biler til alle er en integreret del af virksomhedens logo. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE Spottene for Club Nord er udformet i overensstemmelse med 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, da spottene ikke indeholder fremhævelser af Club Nords sponsorer og kun indeholder redaktionelt berettiget omtale af Club Nords aktiviteter. Sponsorkrediteringerne for Himmerland Forsikring, Den Grønne Asparges.dk, Den jyske Sparekasse og Auto-Centrum Hadsund A/S er udformet i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi de indeholder payoffs i form af udsagnene, Tæt på og ligetil, Måltidskasser leveret lige til døren, Vi er alle en brik i det samlede bille-

8 Side 8 de samt en henvisning til hjemmesiden og et logo for bilmærket, Fiat. Sponsorkrediteringen for Uggerhøj er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 5, 3. pkt., fordi ordene Biler til alle er en integreret del af virksomhedens logo. Mads Bryde Andersen Formand Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær Kopi sendt til: Mette Reeberg

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere