Indhold. Budget Centralforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Budget Centralforvaltningen"

Transkript

1 Indhold Generelle bemærkninger til budget Resultatopgørelse og likviditetsforbrug... 2 De kommunale indtægter... 3 Lån, renter og balanceforskydninger... 7 Pris- og lønfremskrivning i budgettet... 9 Økonomiaftalen for Overholdelse af service- og anlægsramme Øvrige budgetteringsforudsætninger

2 Generelle bemærkninger til budget De generelle bemærkninger giver et samlet billede af kommunens budget og fremhæver de overordnede forudsætninger for budgettet, så som skattesatser, pris- og lønfremskrivning, hovedpointer fra økonomiaftalen, kassetræk over budgetteringsperioden mm. Derudover kommenteres på lån, renter og finansiering, som er de budgetposter, der ligger ud over drift og anlæg. For mere detaljerede bemærkninger til drift og anlæg henvises til de specielle bemærkninger under de enkelte politiske udvalg og til budgetbemærkningerne vedr. anlæg. Resultatopgørelse og likviditetsforbrug Resultatopgørelsen for det vedtagne budget 2018 samt overslagsår er vist i tabel 1 i sammenfattet form. Tabel 1. Resultatopgørelse. Netto, løbende priser, i kr. Budget Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter, ekskl. forsyningsvirksomheder* Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter, ekskl. forsyningsvirksomheder RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder: Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESULTAT I ALT Balanceforskydninger/finansiering: Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Kassetræk** Balanceforskydninger/finansiering i alt Balance * Inkl. jordforsyning. ** Negativ fortegn (-) betyder forbrug af kassekassebeholdningen (forbrug af likvide aktiver). 2

3 Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 103,2 mio. kr. i I overslagsårene 2019, 2020 og 2021 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 43,3 mio. kr., 63,3 mio. kr. og 82,2 mio. kr. Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2018 et underskud på 26,6 mio. kr. Indregnes yderligere optagelse af lån, afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det et budgetteret kassetræk (forbrug af likvide aktiver) i 2018 på 68,5 mio. kr. for at opnå finansiel balance. I overslagsårene 2019, 2020 og 2021 budgetteres med kassetræk på hhv. 122,9 mio. kr., 127,6 mio. kr. og 111,2 mio. kr. og det samlede budgetterede kassetræk for perioden er på 430,1 mio. kr. Driftsbudgettet fordeler sig på kommunens politiske udvalg som vist i tabel 2. Tabel 2. Drift fordelt på politiske udvalg. Drift og refusion, løbende priser, i kr., ekskl. forsyningsvirksomheder Budget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Beskæftigelsesudvalget Idræts- og Fritidsudvalget Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt De kommunale indtægter Brøndby Kommunes skattesatser I tabel 3 vises skattesatserne vedtaget med budget 2018 samt skattesatser i tidligere år. Der er i budget 2018 vedtaget en enkelt ændring, idet dækningsafgiftspromillen på forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 9,6 til 9,4. Alle øvrige skattesatser er uændrede i forhold til Tabel 3. Skattesatser Udskrivningsprocent 24,5 24,5 24,5 24,3 24,3 Grundskyldspromille 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Dækningsafgift, forskelsværdi erhvervsejendomme (promille) 9,900 9,800 9,700 9,600 9,400 Dækningsafgift, forskelsværdi offentlige ejendomme (promille) 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 Dækningsafgift, grundværdi offentlige ejendomme (promille) 10,250 10,250 10,250 10,250 10,250 Sænkningen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme resulterer i et mindreprovenu fra dækningsafgifter på 1,0 mio. kr. i Ved tidligere sænkninger af dækningsafgiften har der været mulighed for at opnå tilskud/kompensation i de første år, idet der med økonomiaftalerne var afsat puljer til dette formål. Med økonomiaftalen for 2018 omfattede tilskudsmuligheden imidlertid kun sænkelser af indkomstskatten, hvorfor Brøndby Kommune ikke modtager tilskud. Statsgaranti eller selvbudgettering På indtægtssiden har landets kommuner hvert år to muligheder: Statsgaranti: Indebærer, at kommunens indtægter lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen Kommunal udligning og generelle tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Selvbudgettering: Her vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2018) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober året forinden på samme måde som ved statsgaranti (om end tallene kan være anderledes, afhængig af kommunens opstillede 3

4 forudsætninger), men til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter budgetåret, når faktiske opgørelser foreligger. Fordelagtigheden i selvbudgettering vurderes ved at holde statsgarantiens tal op mod de seneste skøn for de variabler, der kommer til at afgøre kommunens indtægter i budgetåret i tilfælde af, at der vælges selvbudgettering. Statsgarantien er et tilbud til kommunerne om budgetsikkerhed, men der er ingen garanti for, at tallene er præcise eller retfærdige for alle kommuner bl.a. af den årsag, at skønnene laves allerede i maj/juni, og at de baseres på generelle landsskøn uden hensyn til lokale forskelle i vækst. Kommunen skal derfor vurdere, om statsgarantien indeholder væsentlige skævheder, som kan gøre selvbudgettering fordelagtig. Både forhold vedrørende kommunen selv så som kommunens beskatningsgrundlag, betalingskommunefolketal og befolkningssammensætning i og forhold vedrørende hele landet og hovedstaden eksempelvis kommunernes samlede beskatningsgrundlag og nettodrifts- og anlægsudgifter i 2018 har indflydelse på Brøndby Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2018 og efterreguleringen heraf i Brøndby Kommune valgte ved budgetvedtagelsen d. 11. oktober 2017 at budgettere med statsgaranti i Begrundelsen herfor var s beregninger op til budgetvedtagelsen (Underbilag C til Budgetbilag V, KB , pkt. 1370, og Underbilag A til Budgetbilag VI, KB , pkt. 1394), som pegede på en beskeden gevinst ved selvbudgettering, men samtidig skønnede, at gevinsten ikke opvejede risikoen ved selvbudgettering. Brøndby Kommune valgte senest selvbudgettering i budget Skatteindtægter i budgettet Der budgetteres med skatteindtægter som vist i tabel 4. Tabel 4. Skatteindtægter Netto, løbende priser, i kr. Budget Kommunal indkomstskat Selskabsskat* Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven* Grundskyld* Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi* Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi* Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi* I alt * Ikke omfattet af statsgaranti. Forudsætningerne budgetteringen kort fortalt: Kommunal indkomstskat: Budgetteres med statsgaranteret beløb i I overslagsårene følges skatteprognose fra KL. Selskabsskat: Budgettet i 2018 er baseret på faktiske tal vedr. indkomstår 2015 inkl. eventuelle korrektioner for tidligere år. I budgetteres med en vækst svarende til KL s landsskøn for selskabsskatten med enkelte korrektioner til lokale forhold. Dødsboskat: Her budgetteres kun med den kendte indtægt (baseret på faktiske tal), som kommunen med sikkerhed får i Budgettering i overslagsårene er for usikker. Grundskyld: Indtægten i 2018 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen. I årene budgetteres med KL s vækstskøn på landsplan nedjusteret med den historiske forskel mellem landsudvikling og udvikling i Brøndby Kommune. 4

5 Indeks 2007 = 100 Budget Dækningsafgifter: Indtægten i 2018 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen. I årene budgetteres med nulvækst, da posten er erfaret meget vanskelig at lave prognoser for og desuden har udvist meget lav vækst gennem årene. I tabel 5 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter Tabel 5. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for Løbende priser, i kr Udskrivningsgrundlag* Grundværdier (grundlag for opkrævning af grundskyld)* Vurderinger til grund for opkrævning af dækningsafgifter: Offentlige ejendommes grundværdi Offentlige ejendommes forskelsværdi Erhvervsejendommes forskelsværdi * Baseret på udmeldingerne i statsgaranti. Figur 1 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet for perioden Figur 1. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger Kilde: ØIM s Kommunale Nøgletal. 130 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. indbygger Hele landet Brøndby Kommune 5

6 Indeks 2007 = 100 Budget Figur 2 viser udviklingen i grundværdier pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet i perioden Figur 2. Grundværdier pr. indbygger Kilde: OIM s Kommunale Nøgletal. 160 Udvikling i grundværdier pr. indbygger Hele landet Brøndby Kommune Tilskud og udligning i budgettet Der budgetteres med indtægter fra tilskud og udligning som vist i tabel 6. Tabel 6. Indtægter fra tilskud og udligning Løbende priser, i kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) Statstilskud, ekskl. betinget statstilskud Betinget statstilskud (vedr. service) Betinget statstilskud (vedr. anlæg) Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19)* Beskæftigelsestilskud** Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Tilskud og udligning i alt

7 * Tildeles efter ansøgning. ** Beskæftigelsestilskuddet er ikke omfattet af statsgarantien, men har sin egen ordning, hvor alle kommuner midtvejs- og efterreguleres. Generelt er der i 2018 budgetteret ud fra statsgarantien, hvor denne er gældende. De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i publikationen Kommunal udligning og generelle tilskud 2018 (juni 2017), hvor også metoden for beregningerne er beskrevet. I overslagsårene er der budgetteret ved hjælp af KL s Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og beregnet til at lave prognoser for den enkelte kommune. Lån, renter og balanceforskydninger På hovedkonto 7 og 8 budgetteres alle udgifts- og indtægtstyper, som ikke hører ind under drift eller anlæg. Dels drejer det sig om kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning, som er gennemgået ovenfor, og dels drejer det sig om: Renter: Dækker over alle typer af renter, gebyrer og kurstab, som kommunen enten modtager eller betaler i forbindelse med sine forretninger med banker, realkreditinstitutter mv. Balanceforskydninger: Her er tale om øvrige forskydninger i kommunens tilgodehavender eller forpligtelser, som har indflydelse på kommunens likvide beholdning. Det kan for eksempel være tale om budgetterede indskud. Kassetrækket budgetteres også som balanceforskydning. Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Posten dækker over løbende afdrag på lån såvel som ekstraordinære indfrielser, der måtte være besluttet. Brøndby Kommune har ingen leasingaftaler pt. Finansiering: Her fremgår det, om kommunen budgetterer med at optage nye lån. Posten kan dække over både kommunens egne lån og ældreboliglån. Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning er også budgetteret under finansiering. Tabel 7. Budget for lån, renter og balanceforskydninger Opdelt på politisk udvalg og herunder dranst og funktion i kontoplanen. Løbende priser, i kr. Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budget Økonomiudvalget Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering

8 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 68 Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalget Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedtotal Renter (Økonomiudvalget) Der budgetteres med renteudgifter for netto 7,9 mio. kr. i 2018 og i alle overslagsår. Renter af likvide aktiver budgetteres med årlig indtægt på 2,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af en forsigtig forventning til afkastet fra kommunens værdipapirer i kapitalforvaltningsaftaler. Renter fra bankindestående/kassetræk udgør en mindre del, dels fordi renteniveauet på både bankindestående/kassekredit er lavt, og dels fordi hovedparten af kommunens likvide midler er placeret i værdipapirer. Renteudgifter på den langfristede gæld på årligt 11,0 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje hos KommuneKredit. Dertil budgetteres med en række mindre renteudgifter og -indtægter på forskellige typer af gæld og tilgodehavender samt forventede kurstab på værdipapirer. Balanceforskydninger (Økonomiudvalget) Der budgetteres med balanceforskydninger på samlet -60,2 mio. kr. i 2018, og i årene 2019, 2020, 2021 med balanceforskydninger på hhv. -114,6 mio. kr., -119,3 mio. kr. og -102,9 mio. kr. Langt hovedparten af disse poster udgøres af de budgetterede kassetræk (forbrug af likvide aktiver), som er defineret som balanceforskydninger. Det er de kassetræk, der nødvendigvis må budgetteres med i de enkelte år for af opnå finansiel balance i budgettet mellem udgifter og indtægter. Forskydninger i langfristede tilgodehavender budgetteres med 8,7 mio. kr. årligt. De største poster herunder er forventede tilbagebetalinger på lån til ejendomsskatter på 3,3 mio. kr. årligt samt budgetteret indskud til Letbanen på 4,7 mio. kr. årligt. Afdrag på lån og leasingforpligtelser (Økonomiudvalget) Der budgetteres med udgift til afvikling af gæld (kommunens låneportefølje hos KommuneKredit) på 49,9 mio. kr. i 2018 og 24,9 mio. kr. i hver af overslagsårene. Det høje niveau i 2018 skyldes, at det ved budgetvedtagelsen i oktober 2017 blev besluttet at foretage ekstraordinær lånindfrielse for 25,0 mio. kr. Finansiering (Økonomiudvalget) Der budgetteres med finansiering på samlet 2.815,7 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene 2019, 2020 og 2021 på hhv ,2 mio. kr., 2.907,1 mio. kr. og 2.998,3 mio. kr. Langt hovedparten af finansieringen kommer fra skat, tilskud og udligning (se tidligere afsnit). Derudover udgøres finansieringen af forventet lånoptagelse, først og fremmest optagelse af lån til finansiering af ældreboliger i de år, hvor investeringsoversigten indeholder anlægsprojekter vedr. opførelse af ældreboliger eller andre projekter med låneadgang, budgetteres derfor med større lånoptagelse. Balanceforskydninger (Social- og Sundhedsudvalget) Under Social- og Sundhedsudvalget budgetteres med balanceforskydninger på netto -1,2 mio. kr. i 2018 og i alle overslagsår. De budgetterede balanceforskydninger under Social- og Sundhedsudvalget er inddelt i samme politikområder (bevillingsniveauer) som driften under Social- og Sundhedsudvalget: 8

9 Tabel 8. Budgetterede balanceforskydninger under Social- og Sundhedsudvalget, inddelt i politikområder. Alle udgiftstyper i kr. Regnskab Opr.budge Budget Budget Budget Budget 2016 t Det specialiserede voksenområde Ældreområdet Det borgernære område I alt Der er budgetteret med henlæggelser/forbrug til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning vedrørende, efter budgetoplæg modtaget af FA09, som administrer kommunens ældre- og plejeboliger. Desuden er afsat midler til boligindskud, på baggrund af forbruget de tidligere år. Pris- og lønfremskrivning i budgettet Det nyeste pris- og lønskøn for og som er anvendt i budgettet for 2018 ligger på 1,7 %. I det første skøn fra KL var forventningen for pris- og lønskønnet 2,4 %. Hovedårsagen til faldet skyldes et fald i lønskønnet mens selve prisstigningen er opjusteret med knap 0,3 pct.point. For 2018 er der tale om et ganske stort fald i lønskønnet fra en forventet budgetvirkning på 2,5 % til en budgetvirkning på 1,52 %, et fald på 0,98 pct.point. Den primære årsag til faldet er at den kommunale lønudvikling har ligget noget højere end den private lønudvikling og derfor er nedjusteret for Tabel 9 nedenfor viser den samlede udvikling for pris- og lønudviklingen både inklusiv og eksklusiv anlæg og overførsler. Tabel 9. Pris- og lønudvikling , skøn fra KL. Vægt ifølge regnskab 2016, drift (pct.) 2015/ / / / / /2021 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,4% 1,76* 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60 Brændsel (art 2.3) 1,5% -3,48 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,0% -0,78 0,70 0,91 1,19 1,19 1,19 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,62 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 21,4% 1,61 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,1% 0,17 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80 Priser i alt 31,6% 0,94 1,21 2,16 2,16 2,16 2,16 Løn og priser i alt, serviceudgifter 100,0% 1,5 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5 Løn og priser i alt, inklusiv anlæg og overførselsudgifter 1,4 1,7 1,7 2,3 2,3 2,3 Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 i BV2018 1,4 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 Selve pris- og lønudviklingen på de enkelte arter vises i tabellen nedenfor 9

10 Tabel 10. Pris- og lønudvikling fordelt på enkeltarter, skøn fra KL. Artsoversigt ÅR-2/ÅR-1 ÅR-1/ÅR 0 ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR / / / / / / ,74** 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60 2-1,39 1,45 1,19 1,19 1,19 1, ,52 1,36 0,92 1,19 1,19 1, ,48 4,00 2,13 1,19 1,19 1, ,09 3,00 4,00 1,19 1,19 1, ,48 1,68 2,38 1,19 1,19 1, ,16 0,45 0,80 1,19 1,19 1,19 4 1,47 1,34 1,90 2,14 2,14 2, ,61 0,96 2,40 2,40 2,40 2, ,62 1,69 2,38 2,38 2,38 2, ,50 1,72 1,41 1,52 1,52 1, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,10 1,54 1,62 2,32 2,32 2, ,61 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40 5 1,13 1,74 1,43 1,54 1,54 1, ,76 1,95 1,52 2,60 2,60 2, ,14 1,65 1,30 1,30 1,30 1, ,17 3,39 2,80 2,80 2,80 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2, ,50 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46 8 1,14 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34 9 1,20 1,31 2,00 2,18 2,18 2, ,76 1,95 1,52 2,60 2,60 2, ,78 0,70 0,91 1,19 1,19 1, ,47 1,34 1,90 2,14 2,14 2, ,94 1,21 2,16 2,16 2,16 2,16 ** Hovedart 1 Løn er eksklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet i

11 Økonomiaftalen for 2018 Torsdag den 1. juni 2017 lykkedes det efter et meget intenst forhandlingsforløb for KL og regeringen at nå til enighed om en aftale om kommunernes økonomi for 2018 Økonomiaftalen for Med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2018 er de overordnede rammer for budget 2018 dermed fastlagte. Økonomiaftalen fastsætter således både størrelsen af bloktilskuddet, servicerammen og anlægsrammen i det kommende år. Den indgåede økonomiaftale for 2018 indeholder mindre stigninger i både serviceramme og anlægsramme. Dertil blev finansieringstilskuddet bevaret. Alt i alt bliver servicerammen forhøjet med 300,0 mio. kr. på landsplan, hvilket efter den nye fordelingsnøgle isoleret set betyder et løft på 3,0 mio. kr. for Brøndby Kommune. På trods af uenighederne blev resultatet for de samlede rammebelagte anlægsudgifter, at der samlet set bliver tilført 700,0 mio. kr. Hermed udgør den samlede anlægsramme i ,0 mia. kr. Forøgelsen skal blandt andet ses i lyset af et stort behov for at bygge og renovere i kommunerne, samt at anlægsrammen er reduceret de senere år. Det er imidlertid vigtigt, at anlægsrammen overholdes i såvel budget og regnskab, hvilket aftaleteksten afspejler, det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Det skal dog præciseres, at der på anlægssiden stadigvæk kun er mulighed for sanktioner, såfremt der i budgetlægningen af kommunernes samlede anlægsudgifter sker en overskridelse af den samlede anlægsramme. Finansieringstilskuddet, som var en af de store knaster i forhandlingerne, fastholdes igen i Regeringen havde ellers ønsket tilskuddet som samlet er på 3,5 mia. kr. fjernet, da man argumenterede for, at de kommunale kassebeholdninger generelt er på et højt niveau. KL argumenterede omvendt for, at en fjernelse af tilskuddet kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser i det mindretal af kommuner, som er mærkbart presset på likviditeten. Det endte altså med, at tilskuddet fortsætter endnu et år. Det har årligt været genstand for diskussioner, siden det blev en del af kommunernes økonomi i Opsummeret betyder økonomiaftalen for 2018, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende: Servicerammen bliver tilført 300,0 mio. kr. på landsplan. For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 3,0 mio. kr. (netto). Anlægsniveauet får også et løft på landsplan på 700,0 mio. kr. Dette skønnes at tilføre Brøndby Kommune ca. 4,0 mio. kr. mere i anlægsramme. Finansieringstilskuddet på i alt 3,5 mia. kr. bliver også tildelt for For Brøndby Kommunes vedkommende betyder det et tilskud på knap 33,0 mio. kr. Der er ikke tale om et rammeløft, kun at kommunen får flere penge til at finansiere det eksisterende udgiftsniveau. Der bliver ikke foretaget midtvejsregulering i 2017, selvom eksempelvis pris- og lønudviklingen faktisk har været lavere end forventet. Som følge af meropgaver modtager Brøndby Kommune via Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT mv.) knap 0,6 mio. kr. til diverse formål. Overholdelse af service- og anlægsramme Servicerammen for 2018 er belagt med både budget- og regnskabssanktion. Budgetsanktion vil sige, at kommunerne straffes med modregning i det betingede bloktilskud, hvis ikke deres budgetter set under ét overholder de aftalte rammer. Regnskabssanktionen, som er 60 % individuel og 40 % kollektiv, træder i kraft, hvis ikke kommunernes regnskaber for 2018 overholder budgetterne for På anlægssiden er der i 2018 kun budgetsanktion. Det vil for servicerammen sige, at 3,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de serviceudgifter, som kommunerne under ét budgetterer med i 2018, ligger på niveau med (eller under) den aftalte ramme for serviceudgifterne servicerammen. Brøndby Kommunes andel af 3 mia. kr. er ca. 20,7 mio. kr. For serviceudgifterne er der også sanktion på, at regnskab 2018 holdes indenfor den aftalte ramme. Regnskabssanktionen indeholder et individuelt element, der tilskynder den enkelte kommune til at overholde sit budget, jf. ovenfor. 11

12 Hvad angår anlægsudgifterne gælder, at 1,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de anlægsudgifter, som kommunerne under ét budgetterer med i 2018, ligger på niveau med (eller under) det aftalte loft (17,0 mia. kr.), For anlægsudgifterne er der ikke formelt set en sanktion på regnskabet 2018, men der er anført en kraftig løftet pegefinger i økonomiaftalen, jf. ovenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2018 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne. Som det fremgår af nedenstående tabel overholder Brøndby Kommune i 2018 sine rammer. Tabel 11. Service- og anlægsramme for Brøndby Kommune. Løbende priser, i kr Serviceudgifter: Ramme (som aftalt med KL) Oprindeligt budget Regnskab Anlægsudgifter: Ramme (som aftalt med KL) Oprindeligt budget Regnskab Øvrige budgetteringsforudsætninger Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold. KL s Skatte- og tilskudsmodel til kommuner er brugt til at budgettere efter på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning). Generelt er KL s budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL s pris- og lønskøn. 12

Indhold. Budget Centralforvaltningen

Indhold. Budget Centralforvaltningen Indhold Generelle bemærkninger til budget 2019-2022... 2 Resultatopgørelse og likviditetsforbrug... 2 De kommunale indtægter... 3 Lån, renter og balanceforskydninger... 7 Pris- og lønfremskrivning i budgettet...

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Kommunens budget viser, hvad der forventes af udgifter og indtægter på de forskellige områder i de kommende år. I de generelle bemærkninger bliver oplysningerne sammenfattet og der er en beskrivelse af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2018-2021 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere