From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library"

Transkript

1 :^i^^-f% ÅULSEN,

2 From The Library of the late George Bryant Schwartz

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

6

7 j (Ir anni nfli^n.

8

9

10

11 ^iøbrønttittgen. é g o r t ce ( I i n g af 3ol)u paulfcn. ^orfagf af 3Jo9l)aitbel' (3f..*t)egef). Srrjtt i)o 3. Sf<rgenfcn & So

12 '70043.'? ^.ct^

13 I Scenen er en af ^^Zorgeé mtnbre ^anbelsbper paa 3Seft!t)ften. 3 ^pen brebe, men folfetomme $ot)eb= gabe møbteg en maanellar gebruar!t)ælb to nnge ^Otænb, til gjenfibtg be= l)agelig Ot)erraf!e(fe. 3Rej, (5^obft)æ(b, ^onrab/' raabte ben 2)ngfte af bem, Qulin^ af SSinge & (s;ov 33t)en prbiligerebe nx)er og 6fiønaanb. 3eg l)ax JO neppe faaet!)i(ft paa big fiben bin Slnfomft fra ^riftiania. Tlzn ^vox bu ^ax aftt)ær!! 3)Zaaffe err (5jø(te;itenanten ffal ub itvætov S)en 5lnben, l)vi > fribaarne, inbtagenbe, ranfe o(bntng noffom røbebe i)a\i > titting, førte fpø= genbe gaanben op til fin gulbbefnorebe ue. Safaamcenb. ^il ^t;fogben! 3)kn førft m( jeg aflægge en ^ifit!)o^ vox gamle ^eninbe, ber l)ar jeg enbnu i!fe ræret/' ^inge gao l)am et prøoenbe Sibebli!. 6aa?'' fagbe l)an langfomt og trpffebe Sorg= netten faftere i Øjet. 5la, ja! 9}iagneten brager/'

14 6 ^u mener u)et batter, grøfen Mftiane, bin gamle 3n!linatton? 9Iej, væv rolig, jeg fnæler t!!e ^er er 3[5ul!aner unber bet nefjælb, ()m jeg i!!e ta'er fejl. 9Jien jeg gjør nu i!!e engong af benne ^lanbing af ^ulbe og ebe, af vaxrm $0= ftejer og!olb Jyé. ^al)al)a! ngang tiltalte bet mig; men ben oærmerperiobe er nu ooer. Ils sont passés ces jours de fétel" an faftebe nt)nnenbe bet ene ^en ifore ooer bet anbet. 9}len figer ^riftiane bet Samme?'' fpurgte ben unge Sjøofficer, og et ufceboanligt Slloor ooer ben brebe, brune ^^anbe gjorbe l)am enbnu t)a!rere. //3^g fpne^^ fibft, t)un l)at)be libt tilooerg for big." ^et t)ar et oulfauf! IXbbrub,.^jære, flet i!fe mere! gjelbet ^ar efter alle ijbre i^jenbetegn igjen luffet fig for et)ige Xiber. un traffer nu om i Mart og fog og tegner. enbe ni^efte *i)]a!?fion!" 5lbieu hal ^aa jeufpn!" 5iej, ftop bu! Qeg gaar meb big tit fjolb. Qeg maa ba ogfaa fom u]eté ^en faa Son at l^ilfe paa Sjøbronningen/' Sjøbronningeu?'' 3at)ift! 9Jiagneten, ben lille griba ^Salter, ber fortumler go'bet paa alle 33ijen^!- errer og er en fræf for bene fnerpebe S)amer. ^enbee gar, fib»faptainen, Ijoem l)un i)ax fulgt paa alle ^Jtejfer i be fjernefte gart)anb, bpbe for et 'ilar fiben, og

15 iiu i)ax Slanten taget t)enbe tit fig. SDIærfuærbigt iptgebarn, (ntter %i)x og g[amme, Ugefaa u!jeubt meb aue ftire gormer fom en fibégnt. nn og riftiane t)æt)er t)inanben, ibet be gjenfibig tjener ^inanben til golie. er 9to og e(r)bet)erf!elfe, t)ift Dpbrufen og 33arme/' r l)un oaffer?" fpnrgte jøofficeren, I)m5 Mnb bebceffebe^ af en flygtig 9tøbme, ber bog, taffet oære 9} ør!et, unbgi! 3Sennené fritiffe 53 (i!. 9tu bampebe t)an tilfijnelabenbe Ugegr)Ibig af fin (iigar. 35a!!er/' gjentog ^inge brømmenbe. 3a, fom en 2Iprilbag, ffiftenbe bejlig og uberegnelig fom ben. ^il bu i)aoe l)enbeé Signalement? Wlihbel ^øjbe, forte, bugfriffe ^jne, ber i ^alen Søb baabe fmiler og græber, en leenbe ^arnemunb, ^anben fort og fjæf, en liben, fripoftig 9^æfe, ber er nijøelig, ffjønt ben t)oerfen er græf! eller romerff, og et ^sar lange )jenl)aar, ber baler neb ooer ben oarme, brunlige l!inb ligefom gløjelsfrijubfer nej, bet er forflibt ligefom,- ligefom, ja, ben, fom nu funbe finbe et træffeube 53illebe. ( nn Silb, ein 33ilb, mein '^sferb fiir'n guteé ^ilb!" futter jeg meb eine. 9]o! er bet, ub af t)enbe» t)ele ^erfon= tigt)eb ftrdater ber SioSgtab og 'J^atur= traftigt, fom oirter uenbetig tittalenbe. Dg bertil er ^un blot atten Star! io t)enbe en røb ^rue= flafe i be mørfe touer, ber rebetffe falber neb ooer ^anben mob be forte ^ri;n, og en ^^ijrfu^ftao i

16 8 ^aanben, og bu ^ar for btg ben pnbigfte ^attanu inbe. 5f^ei, bet paffer jetter i!!e! ^idebet er for lé)e= benft ttaar man tænfer paa btéfe rene, fjælfulbe 3)rag/' ^u bltr jo ganffe begejftret/' foarebe iø= officeren tørt og ftængte fin igar, bu foømmer jo i 3?illeber. 3)^an ffiilbe tro, hn iffe beftitte onbet enb at ftubere griba^^ fjønljeb/' u i)ar 9tet. og jenbommeligt, ber finbe^3 paa min S3ej, maa t)be mig f!r)lbig. ^ri= but og mætte min 6}æl meb ^nbtrx)!, meb Xanfer og (Stemninger. u reb, jeg er ^fttjetifer ex professo, maaffe af en S)igter meb? ^at)a! 3)len bu figer ganffe familiært?5nba". S)u fjenber l)enbe altfaa?'' //3tt ttej iooift! un t)ar l)jemme et l^atot 3lar for at fonfirmereé og gjennemgi! ba meb bet 6amme et ^anbfefurfuå, t)t)ori ogf aa jeg beltog. ^et er alt et ^ar Slår fiben, bu t)ar i ^ooebftaben. dengang oar l^un en liben 3Silb!at; forøorigt iffe faa ilbe." 3Singe lo. $oor benne ooerlegne ^one flæber big! ^an bu oebligetjolbe ben, naar bu nu ubfætte for Siben af bi^fe mærfoærbige Øjne, f)t)ori ^arn og jomfru leger tagfat, faa er bu mere bepante^ret enb jeg tror." ^e vav unber benne Samtale fomne nb ])aa Sanbeoejen og lianbe naaet Sldeen, ber førte op til gru Sfjolbé 33iUa, l)oor l)un boebe baabe ommer

17 og SSiiiter, ha ben ^eliggen^eb vax faa nær ^t)en. en (aa, i fin tbi)(iijle c^røei^erftil, omgiuet af ^ræer og at)er, lige t)eb ben fmate, t)olme!læbte gjorb. )e to herrer fprang hurtigt op krappen, ber førte til SSeranbaen, ringebe og b(et) ftray efter af en ^jeneftejente ført inb i htn (igefaa elegante fom t)t)ggelige agiigftue, I)t)or familien vax tt)!t btomftrenbe ^rligfelertæppe bebæffebe (^nbet og bæmpebe goran ^inbuerne l)ang ^Sintergarbiner af tungt ^urpurbamaf!. ^ag pianoet, ber ftob paaffraa i et af 3Særelfet hjørner, fnejfebe, foruben hen fro= bige ber ranfebe fig ninbt pejlet, en fjærnpeftor 3llpeblomft, ber reflefterebec^ t)irl'n{ng = fulbt i et anbet ligeot)er 3 bet næfte bjørne ftob en i)v\h og forgijlbt tagére, fulb af S^ober og fniilenbe gjorblanbffab ouer ben røbe gløjeléfofa, og ænge= lampen i oftet faftebe en milb ^elp^ning ot)er bet ^ele, meb i!!e ringe llunftfanb^ ubftrirebe i^ærelfe. Wan faa reb førfte ^li!, at l)er l)at)be fine It)inbe= l)ænber orbnet. Dmfring bet runbe, meb ^øger, Sllbum^, 2lt)ifer forft)nebe ^orb i 6alen 9)iibte, fab ^ufetå tre amer, ber t)eb errerne Snbtræben ftray rejfte fig. i fe l)at)be allerebe i ntréen ()ørt en ftærf, jublenbe Satter, og bleo nu temmelig forunbrebe Deb Ijoå damerne, iftebetfor ben t)entebe Dprømtl)eb, at møbe en fijnlig gorlegenl)eb. gru

18 10 fjolb, ben rafre, elffucerbige ^^ærtirtbe, gtcmte øanffe at ønffe (l^jæftenie oelfomne, ibet l)un nge= fom raabuub faa fra ^riftiane ti( griba..<^riftiane, ber af 33inge fi! et fmerte(igt Xræ! om 93(unbeit, ber bog ftray igjen forfoanbt,!)aobe a(le= rebe paanp grebet fit fortabte ^roberi og fab nu taué og luffet fom en 6finy ouer fit Strbejbe, l)t)or= imob griba, ber fejtet Ijolbt ^ænberne bag byggen, fom om l)un ffjutte noget, øjenfi;nlig fanbt (Situationen faa fomiff, at {;un bare oentebe paa ben minbfte 3tukbning, for at giue fin tilbagetrængte Sattermilb^eb fulbt Søb. 33inge faa runbt om fig og fnufebe miétænleligt.,, e opbager igarrpg, i!!e fanbt?" raabte griba og flap Satteren lø^ af Sjertenelrift, ibet l)un ooergioeut flappebe i ^ænberne.,s^j, bet ni;tter iffe, Slante/' fagbe l;nu fom Bvax ])aa benne^^ for= manenbe og bebrejbenbe ^lif, jeg fan iffe l)olbe mig længer!.s^a()al)al)a! Dg errerne Ija^be jo atligeoel tl}i fe, Ijoab 9tøg= ffrier l^er er!'' Qmx flog Diftenbe nb meb aanben og bleo Q3i;ttet for en ni) Satterbi;ge. 311)! S)amerne l)ar røget?'' fagbe 'i^inge meb en let gorbaufelfe, fom ban ffjulte unber et ga^ lånt ^^Buf. 33i Ijav mrfelig begaaet benftorc Stjnb/' fimrebe griba, enbnu (eenbe, fnappcnbe efter 'iuiften. r.tiu ffat S)e blot l)øre!" 33i," rettebc ^riftianc bet b(i^t, ibet l)un bog

19 11 iffe faa op fra Grobenet, ci er i!fe bet rette Drb. S)u mener big felt), ^jære!'' Oprigtigt talt \)av jeg albrig mi^tænft ^em for en faaban briftig Snbtrængen paa rort manb= ligesterritorium/' 3Singe fmilte overlegent. S)ettn(be t)ære mig (igefaa umuligt at tænfe mig em meb en igar i 9)iunben fom at fe en 91onne banbfe ^antan/' Hriftiane ft)arebe i!!e, men!)nn tabte en ^erle, fom t)un netop mlbe ftiffe paa DIaaten.,/2(a, griba er et [tort ^arn/' fagbe gru efjolb unbffijlbenbe, ibet Ijun efter at l)at)e ubueylet be fæbnanlige ilfener meb herrerne, meb 6to(tt)eb og ^jærlig!)eb betragtebe fin ^stejebatter. wtt tror altib, at l)un er omborb i()aa gaberens ftore!ib, l)t)or ()un i alle ^J^aaber regerebe fom en S)ronning. ^nab tror 3)e, l)un beftilte ^Øjeblilfet, før e fom? Særte mig, gamle 3}tennef!e, til at rt)ge (Cigaret! S)a f}un felt) er faa glab i benne uf!t)lbige gor= nøjelfe, faar i!le l^enbeé gobe fjerte 9to, førenb ni fslnbre beler l)enbeg S^lpbelfe. fter at t)ære bienen afnift af^riftiane, maatte enbelig jeg forføge. un bab faa inbfmigrenbe. Dg for at føje Ijenbe, l)ar jeg nu ftaaet l)er og puftet og ftønnet, uben at funne faa Cigaretten til at brænbe. Qeg er ogfaa for gammel til flige ^unfter, fjæregriba, bet bar jeg jo fagt btg/' ^u er faa l)jertenc-gob, Xante/' fagbe griba, ibet l)un faab brejebe Ijenbe runbt. Tm nifte M fig, at l)t)ab l)uu ffjulte bag paa 'Jtt;ggen, nar en liben ka >)t (Cigaretter. 6milenbe høh l^nn bem

20 12 frem. 3Singe fanbt bem for lette; i)un nærmebe fig ^onrab, men ba!)un møbte f)an^ ftore, brune Øje, faa fulbt af 6fiønl)eb, ^ilaben^eb og i^arme, fitrebe Ijun ptubfelig og hkx) ftaaenbe fom fortrpuet, meb fænfet ^oreb, t)bmt)g og røbmenbe, meben^ (5tgaret=!a fen i goroirringen falbt ub af ^enbeé ænber. an bøjebe fig ligefaa foroirret neb og tog ben op. er fanbt no! et fom længe ^t)be funbet bet i ^anferney Sængfel. uf!er ^e mig enbnu igjen?'' fpurgte I)an, meben^^ f}un meb ()emmelig ^eunbring maalte ^an fjæffe, fom i!!e libet frem=!)ær)ebe^^ af hzn raffe Uniform. 'I^et er to 3lar fiben jeg faa em fibft. et vax paa et jeg i!!e!)uf!e em! )e mx jo fabet bengang og aee vi pigebørn flogeg om at banbfe meb em, faa forgabebe vax vi i Uniformen. 2la, jeg nar nift ffrceffelig tnlb bengang!'' tilføjebe t)un meb et mi li;!fet gorføg paa ai fætte op en bob= færbig SJtine. t)i(!et Sin! S)u guffer ^e, i)vox vi brillebe ^anbfelæreren, f)am meb be ftijgge, ffjæne ^en. ^e neb, ijan bar ilbrøb tt)ælb tog jeg meb mig et libet, fint giffefnore, jeg fi! tingelen beljænbig praftiferet inb i l)an > for= lorne krøller og tiips! mibt i en Sander, tra! jeg fra min ^arré i Snoren, ^an;f!en fløj ilbrøb i Suften, og ben ffalbebe ^alletmefter ftob betuttet igjen og lob fin fulbe 9}?aane'' ffinne for ^^ørnene. ^a^a! 3eg glemmer albrig, l)nor ni lo!"

21 13 3}ien faabanne føjerftreger bør bu iffe for= tcrtte igjeii/' fagbe ben h)!feuge %antt, gobmobig betærenbe, ^t)ab tror bu herrerne tæufer om big, naar be Ijører faabanne ^iftorier?'' Stante ^olber faa af mig, berfor er l)un faa bange for mig/' foarebe griba. 3fær frtigter!)un for, at man ffal Mht mig ufoinbetig". ar man førft faaet bet Drb paa ftg, figer f)un, faa b(it)er man albrig gift. $t)em tænfer ogfaa beftanbig ^aa at gifte fig,!jære ^ante? S) et er faa fjebeligt at (jøre paa. gorbi jeg f. (Sy. engang imedem faar Si)ft tit at røge en bitte (iben d^igarette, f!al man berfor bømme mig minbre t)a!!ert enb anbre unge foærmer for (Cigaretter, en for ^ager og 33onbonå!'' Qiin oenbte fig mob ^onrab. e tror t)e[ iffe minbre gobt om mig, forbi S)e nu ti(= fætbigoi^ f)ar opbaget min t)dab?'' un (øftebe langfomt be forte Øienfri)nbfer, betragtebe l)am meb ffjcetmfft Stbor, og o ar i f)elt ^enrit)enbe. (Sn guibfommenl)eb mere,'' ft)arebe!)an, fulb= ftænbig befejret. 3eg ^ar ofte fet panieriuberne rt)ge; be gjør bet paa en fofet, graciøs DJZaabe. Dg naar benne 6fjønf)ebiogrænbfe beoare^, fer jeg flet intet anftøbeligt beri." ører bu, ^ante," fagbe griba triumferenbe, ibet t)un fpøgenbe truebe meb giugeren. tonrab jeg mener err Ørn," tilføjebe f)un blu^fenbe, finber intet anftøbeligt beri. gorreften er bu, ^ante.

22 u felt) )aa tjtab i (Eigarbuft. u bab, ja, bu fan iffe nægte htt, Du bab mig fe(t) om at rtjge for= (eben ag/',,9ken mon iffe bette Xfiema om (Eigarer nu burbe Dære ubbebatteret?'' fpurgte ^riftiane roligt fra fin ^rog. 3)u ffal iffe bømme mig faa ftreugt, fjære ^riftiane, men f)uffe paa, at bet er en gammel 33ane t)0 > mig. Qeg l)uffer gobt førfte (S^ang. et t)ar i 9}talta, i ftegenbe 3Sarme. gar t)ilbe felt), at jeg ffulbe røge for at forjage ^nfefterne meb 9iøgen og bert)eb bebre nt)be mit dolce far uiente unber BoU fejlet paa S)æffet/' Xanten ri)ftebe elfft)ærbig if^aa ot)ebet : 9}ta(ta 3a, ^orl)erre maa r-ibe, f)t)or iffe bu f)ar ræret! 3 Qtalien, i ^gijpteu, i Slmerifa, i Slfien, ot)er bele 3Serben. Og alliget)el er bu iffe blet)en flogere, men er bet famme ftore ^arn fom før/' 3eg er nu engang faa jeg,'' lo 'Jriba. Ofte puffer jeg, at jeg funbe t)ære libt anberlebeé, at jeg funbe rær e mere ftiue, ja,' ligne big libt mere, ^riftiane. 3^9 ^^^ forføgt paa bet, men jeg faar bet iffe til! 3^9 fctn iffe gcia abftabig ot)er ulret, jeg maa løbe, jeg fan iffe oceroeje forub, men fnaffer ub meb engang alt bet ^aabelige, jeg ^r paa fjertet, jeg fan iffe tale, jeg maa fi;nge. ^ra= lala. Stralalala! ^^erbenc^bamc blitier jeg nu al= brig," fuffebe l^un, ibet Ijun meb fomiff ^lluor fner= pebe 9)hmben fammen og lob Slrmene lobret falbe

23 15 rteb.,,-)lt\/' tjebbleu ()iin leenbe, meb en ejeiibom= nielig, fjæ! -^euætjetfe meb ^uuebet, IjoorDcb be forte toder flotj (jenbe om ørene, jeg maa uære fri for ^aanb og, 33aft Ugefom guglen, fom Sjøen, euerå fan jeg i!!e aan't'e. gri, fri!'' 33inoe pnbfebe fin ^orcjnet og betragtebe ^enbe fom en^lnnftfjenber et ni)t ^Olaleri, ^onrab nærmebe fig fjenbe ubet)ibft enbnu mere. 3eg fan.faa gobt forftaa S)em/' fagbe (jan narmt og bæmpet, naar man meft!)ar pløjet bet frie Qav, ()aber man alle be tijngenbe, tomme gor= mer, fom Sanb(ix)et forbrer. ^eg er jo feto 6jø= manb og fan ta(e nf rfaring. ^uorlænge f)ar ^e ta(t rejft meb S)ere gar?",,gra mit fpt)enbe 'Mx; ba bøbe nemttg Wlox, og gar, fom iffe funbe nnbuære like '^siby, tog mig meb omborb. Og jeg leb ingen T^øh\ dn gammel ^aab^^manb, ber altib for meb gar, oar min ^ammerjomfrn, (Stprmænbene mine opi)artenbe Jlat)a(erer og alle 3}iatroferne mine pbmijge Statuer, ber bar mig paa ijænber. ^a, bet vax (jerfige ^e nu iffe fan glemme; tl)i nu van- e paa Saiibjorben/' trit)eå,,9rej, "iffe nu, fjer f)0^ ^ante; men i ^egi)n= belfen gjorbe jeg bei ;)irfelig. Qeg ft)nte Siyet rar faa tomt, faa ensformigt og ftaut fom et ftiheftaaenbe grumfet ^jern. Qeg ønffebe libt (Sjofalt inb i bet, libt bølgegang og torm/'

24 16 ^onrab lo oner ^e(e 2ln[igtet. 35inge, fom følte, at l)an vax libt txlot)er, fagbe for bo9 at fige noget: 3a, e l)ar t)el ofte ræret ube i torm og Dceret bx^gtig bange?" ^unbrebe ange! TUn jeg Ijar albrtg ræret ræb, l)t)or!an S)e tro bet? grer grrigt forfoanbt, naar jeg faa gar Xri)gl)eb, l^ror!jæ! og beftemt Ijan ftob paa ommanbobrettet. at)be l)an mærfet, at jeg rar nmanbig'', fom 'tjan falbte htt, l)arbe l)an øjebliffelig fenbt mig l)jem, bet rar bleren gølgen. %^ Mynt og ^lage lifte l)an i!fe. a jeg l)arbe flig St)ft til at fiatre op i ^tæerne, lob gar ft) til mig en Særrebé bragt'', fom ri falbte ben. Dg ril S)e tro, at jeg fnart bier faa glab i ben befremme 33lonfe og be ribe 6ejlbng bnyer, at jeg l)ele 9}Zaaneber, naar ri rar i jøen, beliolbt bem paa. 9^aar jeg ba fiben fom ilanb og ffnlbe beføge rore ^onfuler i be ftore fremmebe ^ijer, generebeé jeg faa af min lange ilfefjole, at jeg gif og l)umpebe i ben ligefom en en gammel Jljærring/' Xanten faa, nbemærfct af be Slnbre, betx)bningg' fnlbt paa l^enbe. ar jeg nn igjen fagt noget (S^alt, ^ante?" fpxirgte l)nn urolig, ibet Ijun røbmenbe faa fra ben (Sne til ben Slnben. kanten bier noget forlegen reb bette aabenl^jertige porgémaal. 9Rej, nej, rift iffe, ^arn, fortæl blot ribere!"

25 17 9Rej, nu vii jeg ^o(be op, for ber er Qngen, fom brr)ber fig om, ^t)ab jeg fortæller, eller faa fortælter jeg forfert/' un t)enbte errerne Sfttjggen, gi!!)en til pianoet og blabebe npnnenbe i nogle 9^ober. 55il bu fringe libt for o ^riftiane?'' fpurgte {)un. er er rieg jertet 3JJelobier''/' 3!!e iaften!" foarebe riftiane, jeg er en mule træt/' ^eterbu altib, naar jeg ber big om atft)nge; men bet f!al ogfaa ocere jeg plager big,'' fagbe f}un fortrpbeligt. ijnger e?" fpurgte l)un plubfelig ^onrab, og tienbeå Slnfigt Dar igjen lutter olffin. ^e maa oift eje en fmu! temme." Qffe en ^one i alfen," lo!)an. 9}kn felt) fi)nger e?" Sa, men iffe for grcmmebe. ^og, ^e flal faa l)øre mig! ngang, naar vi er alene. Qeg!an flere raffe jømanb^oifer," tilføjebe l)un meb et briuenbe mil. Oh, sing my boys, sing my boys, sing my boys, Hurra!" 3eg faar altfaa iffe t)ære meb?" 3Singetraf oeb biéfe Drb ironiff paa fulberen. et mda jeg betænfe mig paa! Qeg foretræffer en glab %i^øx^x for en ^ritifus." SSinge heh fig i ^æhm. ^onrab l)t)if!ebe bæmpet meb ()enbe. 3 famme 9^u faa ^riftiane l^emmeligt paa 2

26 18 ^^inge, og bet gam(e merten^brag birrebe igjen om ben forræberiffe 9}^unb. ^et t)ar, fom om bet Dtlbe en Xaaxe op i l^enbe Øje, men I)un fnufte ben tappert og bøjebe fig igjen, bleg og fttue, ovzx bet et)tnbelige Groben. Dil!e ^t)er fanbt e intere^fanteft at rejfe igjennem?'' fpnrgte SSinge, ber i!!e t)i(be (abe [tg f(aa af WlaxUn, tbet ()an tillige reb bette pørg^maal gjorbe nbe paa beres e meft oprinbelige, ^vox jeg fanbt gamle dragter, 6æber og 6!i!!e, og minbft af uropa^ it)i(ifation, ber ubjærner at jenbommeligljeb. Spørger S)e mig berimob om "oil jeg næt)ne tonftantinopel, en gart paa ^o poru. ^en Ijnffer man faalænge man let)er/' O, S3o poru^/' beftamerebe ^inge meb ben font)entioneke ^tunftpatt)0), ^Dilfe ^itteber maner e i!!e frem, alt, l)t)ab jeg l)ar Iceft og SJcoffeerne, 3}larmorflottene (Ei)preé= ferne.. /' Dg bog ot)ergaar ^irfelig'^eben ben meft ftraa= lenbe ^ef!rit)elfe. S)e fan gjerne fnffe: D, So porn! ^il 3 tro, at mit fjerte i benne tunb udilfaarlig flaar raffere, bare veb (grinbringen; at ber ligefom ombrnfer mig et i^armt ^^^iift fra l)ine ft'jønne.^ijfter. (?n tjerneftjælb ifcer, ben vax bejlig, bejlig fom et ( 'oenti)r i S^nfinb og en TiaiV gortcel, fortæl," hai> herrerne.

27 19 Xør jeg?'' fagbe?yriba, og!eg ffjcelmff!)en til ^riftiane. t)i jeg if!e fjeber big, faa '' 3 mig ()ar bu bin Bebfte XiUjører, naar '^w t!!e t)røt)ler om igarer, bet t)eb bu/' Slriftiane (agbe ftuiteube t)æ! fit Groben og ftøttebe ^aanben mob ben blege inb. gruen inbtog en magelig Stilling i Sofaen, perterne uar lutter Øre. ^^ent i!!e for meget/' bab griba libt flan x)eb biéfe ^ilberebelfer. et er bare en fimpel Stem^ ning og jaabant er t)anf!eligt at gjengi^e, l)x)orbx;bt man enb felt) føler bet." Som fagt, bet rar en ^t)ælb i Jlonftantinopel. ^i, gar og jeg, ^aube l)ele ftermibbagen flentret omfring i ^^utifferne. ^ilflut l)at)nebe t)i i ^a= garen", l)t)or m!^o en gammel Qøbe gjorbe 3nb= fjøb af Stoilettefager. )a m omfiber forlob l)am meb rore ^affenetlifer, Dar bet bleren bunfelt. %tx i S^ben!ommer_i!!e klatten fom Ijog o^ grabet)i, meb fine fine, ijnbefulbe Doergange fra ^ag til ^uémørfet meb be blinfenbe Stjerner, fra S^uémørfe til l!t)ælb; men plubfelig, fom ueb et ^rt)lleflag, oeb en Solformørfelfe, er D^latten ber meb fin Stil= l)eb og lummervarme ^unfell)eb. O, "^tx t)ar bei= ligt at fpab'fere i en faaban 9kt, lænet til gar^ ftærfe Irm! 9)libt i St)ærmen ox føle fig fremmeb og bog faa l)jemlig t)eb garå Sibe! e flefte ^u= tiffer t)ar nu lullebe, gorretning^larmen bøbe lien, kafeerne berimob ftraalebe og oplob fine ^øre for 2*

28 20 be glabe (i^jcefter, ^pælbené 9Ri;be(feéIit) begt)nbte. (Sang og Tlu^it, Satter og l)øjrøftet ^agfiar Eang mob o fra atte kanter. e %r)xux, vi møbte paa t)or 3[^ei, bannebe meb bereé ftcebenbe (^ang og (u!= febe 33li! en f!arp ^ontraft til benne raffe St)ftig()eb. Dmfiber naaebe vi nort Maal, bet x)nbtge ^ajou!= bere. er er nltanené ommerpatabfer, be freni= niebe (SJefanbter^ ipragt^nfe, græffe kafeer, franffe Motetter, Orienten^ $oefi og nropa nrn^ ^ar l^er fat!)inanben et gtimrenbe (Stænne. ^i flap inb i at)en, bentjnbebeslftenpromenabe, og reoeg fnart meb i htn Brnfenbe trøm af teenbe og pa^fiarenbe 33lenneffer. Qvilk brogebe,!arnet)al (ignenbe rag= ter, ^t)il!e }nt)elbefatte toiletter be bar, bi^fe franffe, italienffe og græffe amer,!jønf)eb tr)per fra alle S'^ationer! ^isfe meb be hjnenbe diamanter i Ørene og meb kjoler af pnrpnrfaroet it!e og fort gløjel er Søbinber, rige ^anfierbøtre. Slloerben fjenber bem! ^ine meb ben nuggenbe olbning, bet fmæg= tenbe Slnfigt og be forte, frømmenbe Øjne, meb løret ligefom en fpanf! 9Jlantilte faftet bag ooer ^onebet og en 9iofe ftnffet bag Øret, er 2lrmenier= inber, blanbt!^oil!e fom befjenbt nitanen t^ætger fine Snftrner. Qmiblertib løber Dpnarterne i røbe gej'er tranlt frem og tilbage, forfi)nenbe ^jæfterne, i!!e meb orbet, men meb 3 og Simonabe. t teb fpille^ ft)ærmeriff paa ^arpe, l)er banbfe;;^ paa Sine, ber fijnger man og flaar paa STambnrin, l)ift anftille ^raftprøoer af brnne, ^lonøgne Stt^leter,

29 21 ben ^e(e, t)eylenbe Scene fantafttf! belt)ft af be me(= (em bet transparente Søt) op()ængte gule, b(aa, grønne og røbe ^apirtamper. x)il!e gart)er, ()Dil= fen uft og Stemning! é^^iotroptræerne (angé ^Sejene ubfenber fra fine x)io(ette ^lomfterbuffer en føb ^^edugt, ber Stanbebrættet. t)pre»= ferne og ^Ifa^ierne bunfler i bløbe DmribS!)cn i bet gjerne, SRatftnerne farer fom banbfenbe Stjerne^ fnug gjennem ben tjarme Suft og fjift oppe fra XvU bunen fenber bet tt)bf!e ^ameorfefter en fmettenbe SJJelobi af ^ogart neb tit os." grida t)oibt meb et inbe, ibet ()un trpffebe ^aanben mob ^rijftet.!al jeg gaa t)ibere?" puftebe fyan; ^un ()at)be talt faa maatet ft)nte ot)erf(øbigt (igeot)erfor benne (ide, iorigt Ipttenbe ^rebs. 3at)ift/' raabte 3]tnge, )e flilbrer ganffe intereøfant! 2Ran mærfer, at S)e f)ar f)adt Øjnene meb em!'' gørft t)eb røbnat,'' Debbtet) griba, forlob t)i ben pppige Qave. og roebe tilbage til fibet. tior SjøenS fødutunge 6til^eb uar t)elgjørenbe ouenpaa Sarmen! Qngen af o > talte, ^e regelmæ$fige 2lare= flag vax ben enefte St)b, afbrubt nu og ba af en unbé jøen paa Sanb. Q3lanf og rolig fom en enefte Søbaare gleb ^osporué tjen mellem be frem= ftiffenbe, ffogbeflæbte, meb et let graaligt Staageflør bebæffebe ^rebber. 5)e maleriffe ^rigninger, ber l)æt)er fig terrasfeforrhigt fra ^t)ften lige til ^era, ber

30 22 frotter bet^ele, fjerttebe fig foitt titijbeltge røtttttte= ft)tter for tttit ^Uf, ttteben^ ^aabett ffar fig ric^ettbe fretti og brog ett keb Spgftribe efter fig i.tjø(= t)attbet. ofie=3}bffeett ttteb be flattfe 9}littaretter og betx t)ælbige kuppel tegnebe fig fottt et gatttafi= flot paa ^ittttttelett^ gtilblaa ^aggrutib. 3eg fab i ^aabett^ <Btavn og lob ttiitt aatib legettbe glibe gjettttettt be fjølige ^^ølger. ^a jeg tog betl op, trillebe ber fra l)t)er gittgerfpib;^ S)raa= ber ligefottt af %ax fab ufæbt)attlig tau^ og røg fitt ^5at)atttiefer, tttaaffe ot)ert)ejetibe i fil ftille ittb ^rofitett t)eb bet gragttilbub, fottt fibéttiæglerett faitittie S)ag l)at)be gjort Ijattt. 5Rit og ha gleb ett ittørf^ai! l)entttte(igt)eb fulb forbi o, ligefaa ftitttt og rolig fottt be ftaffel^? ^t)ittber, ber fab tilflørebe i ben, tttebetté l)vzxt bætttpet ^ilareflag fretttbragte gttiftrettbe Sttiaaflatttttter i 3f5attbf!orpen. 3^9 maatte ut)il!aarlig t)ettbe tttit ^ti! tttob ultattettic gatttle (Serail, l)t)iij btnbe 9)iartttorttitire Ipfte i 9}kattef!ittttet. Qeg eritibrebe alle be fottt!ttt)ttebe fig bertil. 55i vax ettbelig ottiborb i garc^ 6!ib; ttiett jeg vat efter bett beoægebe Tiat flet iffe oplagt til at gaa tieb i ben foalme ^al)pt. 3eg bleo ftaaettbe og betragtebe længe bett nettbelige blaa himmel tneb ben l)t)ibe ølnniaane og ben tropiffe tjernepragt! t)or øtnforfet Inebe og Dinfebe! Dg fe l)ift arléoognett, Drion 'd)ien tnange af be l)jemlige tjernebideber fat)nebe

31 23 jeg bog og faa t)ibfte jeg i!!e af bet, før jeg brømte om 9^orbli)ø og flingenbe ^lanefart gjennem en mør! (Mranef!og ber!)jemme. 3a, ber^jemme! 3eg vat atter i 9lorge, ^o > aue be ^jære ber, jeg tæn!te paa big, fjære Xante, v^^ ^^9/ ^riftiane, og paa alle mine 3Senner og ^eninber, og faa ønffebe jeg: (SJib jeg bog l)at)be n af Qer l)0 mig, meb ^vtm jeg fnnbe bele alle mine (S!jønl)eb inbtrt)! og tale om alt, ber ligger mig paa 6inbe! Dg faa rar bet tilflnt meb en nfigelig ^emob jeg gif tilfeng^v for at brømme ja Ijvah tror 3 Del? nej, ilte om DIorge, men om be fta!!el fangne ^arem!t)inber l)ele klatten/' nn l)at)be talt fig rarm, l)un fatte fig neb meb bln^fenbe ^inber, Ijelt nnbfelig ot)er ben nbelte Opmær!foml)eb, Ijnn vat (^jenftanb for. kanten ftrøg blibt ^aanben ooer lienbe;? l)ebe ^anbe. ^uor bet ^arn fan fortælle,'' fagbe linn t)eltilfreb, ^xu ftiane nilfebe Denligt og herrerne nbtrt)!te forlnnbt= ligt fin Xal ^e maler fom fag^ djarmant! ^ar ^e bet nebffreoet? 3 f^^^ %^^^ ^^^ ^^l ^^^^ ^^^ nbftilbe fin ^lah fom 6ønbagi fenilleton i nort lille 9)torgen= bnb/' 3Singe bnffebe ^aa fin galante ^^i. Dg faa mlbe e betale mig to pb. i <qo= norar, ilte fanbt?'' lo griba. Xo tnnge 3)ietal= balere for en l)el Slften^ Inftige Stemning! 9^ej, bet gaar il!e, err 35inge'/' ^t)or jeg fjenber benne ^emob," Ijoiffebe ^on=

32 24 tab til l^enbe, enbnu bi:)ælenbe t)eb!)enbe gortæl:: Ung,!)t)or mægtigt benne ^jemlængfel fan gribe o > i be glabefte tnnber bernbe. ^aax m er t)er i 9^orge, gaar i:)i (igefom nartige mi^fornøjebe ^ørn og fqænber paa bet, men neppe er m nogle Wlii fjernt fra htt, førenb ()ele betsc er[igl)eb gaar ftraa= (enbe op for o, og t)i føler, at vi er bunbne til 't>ti paa ænber og gøbber. 9}kn ovtx ^ere fæng^lenbe ^o^porué glemmer jeg ganffe ^iben" ^an faa paa fit U^r jeg ffal nemlig'' 9^ej, ^e t)il ba v^l i!!e auerebe gaa," flagebe griba, og 6!nffelfen tegnebe fig faa tåbeligt i ben nbtrr)!gfnlbe Tlunh og be liæoebe Øjenbryn. e oærre, jeg maa, faa gjerne jeg enb t)ilbe blioe; jeg er nemlig inoiteret til ^xjfogben, %ax^ gobe ^en/',,^aa jenfijn "oa/' fagbe griba og rafte l)am fmilenbe aanben, ibet Stanten nbtalte fin ^e= flagelfe oner l)an bortgang. ^^pp^ nar l^an nbe af øren og grnen nbe i ^jøffenet for at gioedrbre til Slften^maben, førenb ^inge, fpnlig lettet, fagbe meb ironif! glotljeb : Qa, ^t)fogben grebriffe er fgn i!!e afoejen! Xitnfinb efter ga'ren, fige^ ber og Dttetnfinb efter en gammel ^ante! Og faa l)ar ^nn ijbermere oæret i en lon^ bonff ^enfion^anftalt, complet en engelf! Wi\ >! et blir et ganffe net ^arti for en fattig Sientenant." oab mener e?'' fpnrgte griba ftolt og

33 25 lagbe 5lrmene i!or^3 ot)er bet Ijøje, fafti)t)ælt)ebe ^rrift, en af l)enbe 3)nbUn(3^fti((inger. ^riftiane.,,9f^u bagtaler ^e mft ^ere 35ett?" fagbe t)em figer, at!)an er min ^tnv fpnrgte 3Stnge meb 3Si t)ar ^aneoenner, bet er fanbt! 3}len i)ibere er bet i!!e fommet/' ^et tror jeg gjerne. err Ørn Dcelger not itu ent)t)er til fin 35en/' grit)a gi! meb bi^fe Orb fnejfenbe ub. er biet) en pinlig ^anfe. 3Singe Ijaube paa gølelfen, at l)0 ^riftiane i:)ilbe l)an intet 3Kebl)olb t)inbe. ^en nnge pge broberebe faa flittigt fom om bet gjalbt Sit) og ^øb, nb en at mæle et Drb, SSinge hiahzht, tilfpnelabenbe meget intere^feret, i et Sllbnm, fom ijan l)at)be gjennemfeet l)nnbrebe (Sange før. Jlommer iffe ere ^nfine inb igjen?'' fpnrgte l)an omfiber, faa ligegijlbigt fom mnligt. Qeg ffal tt)it)le berpaa. nn er fanbft;nligt)iå gaaet til 9io. ^nn Ijar tibligere ibag flaget ot)er.godebpine. 3}len fat)ner S)e l^enbe faa meget, ffal jeg falbe paa l)enbe/'.^riftiane rejfte fig. 9^ej, nej! 3^9 mente bare, jeg troebe '' ^an blabebe paani) i llbumet; faa tog l)an fin Sorgnet af og gneb meb Sommetørflæbet fin SRcefe, ber bar røbe Mæxttx efter Sorgnetten^ ^ri;!. din funbe man opbage, at i)an > Øjne t)are blaa og

34 26!lare, meb et Ubtrt)! af obf)eb og gntedigents, fom bet ironiffe <SmiI i bet rolige, magre SInftgt i!!e formaaebe at bølge. Dg bet lange, Itife ^unftner= l^aar" flæbte ^am bertil gobt. Qan > ^li! bt)ælebe længe t)eb hen nnge, ftumme ^otnbef!i!!elfe t)eb Qan l)at)be rigelig Slnlebning til at betragte Ijenbe, fom Ijun fab ber meb ^anben bøjet ot)er ^roberiet. Dor benne perlegraa ^jote, ber i bløbe gotber falbt neb om ben og benne l)t)ibe 5lnipling!rat)e pa^febe rel til Sirten af lienbeg fjøn^eb, bet brnne, filfebløbe aar, ben rene ^inbing, 9)hinben meb bet beftemte ^rag og be milbe, graa Øjne. S)er t)ar engang og bet var jnft Ijetler iffe faa længe fiben, at t)an jerte Ija^be flaaet i l)nrtigere 'Xa!t af hmm (5impel= l^eb og 2):tbe. ^an faa paa ben lille, traule aanb. 33let) hen ha albrig træt af at føre be glitrenbe ferler paa anat)ac^et? grøfen 5lriftiane!'' un løftebe ængfteligt be bi;bt fænfebe Øjen= laag. n nmærfelig bølgen af ^ri)ftet rar ben enefte ^erægelfe, fom røbebe lienbeic inbre Uro. grøfen Iriftiane! t)orfor tier ^e faa? r ^e oreb paa mig?"" 3 næfte Øjebli! angrebe l)an fit nbefinbige (Spørgémaal. an følte bnnfelt ben Uret, l)an l)at)be tilføjet l)enbe. ^et nar fom om Ijnn flap et Daagnenbe s^aab.

35 27 Wlzh et ftammebe l)un: t)orfor tror ^e bet?'' 2la, jeg t)eb i!fe!'' an fab urolig paa Slaburetten, gt)ngenbe l)ib og bib. ^lubfelig rejfte })an fig.,,gart)e(, nu maa jeg gaa be^dcerre. Qeg l^ar noget at ffrbe ifdcelb for Sloifen." 6om ^e be()ager! 9J^or venux em forreften til ^l)een/' ^et gjør mig onbt! e maa ta!!e og bringe l)enbe min Unbffi)lbning. forretninger fremfor 5(lt!" an gi!..&un fulgte l)am til ^oren meb et nceften ftolt 8li!. Men ba l)an enbelig vax borte, ba l)un l)aobe l)ørt ben fibfte jenlrib af ^an > %x\n paa krappen, fan! l)enbe fammen, l)un!aftebe 33roberiet langt fra fig, og brøb nb i ibet l)un gjentagenbe fuffebe: an elffer mig i!!e mere!''

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere