From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library"

Transkript

1 :^i^^-f% ÅULSEN,

2 From The Library of the late George Bryant Schwartz

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

6

7 j (Ir anni nfli^n.

8

9

10

11 ^iøbrønttittgen. é g o r t ce ( I i n g af 3ol)u paulfcn. ^orfagf af 3Jo9l)aitbel' (3f..*t)egef). Srrjtt i)o 3. Sf<rgenfcn & So

12 '70043.'? ^.ct^

13 I Scenen er en af ^^Zorgeé mtnbre ^anbelsbper paa 3Seft!t)ften. 3 ^pen brebe, men folfetomme $ot)eb= gabe møbteg en maanellar gebruar!t)ælb to nnge ^Otænb, til gjenfibtg be= l)agelig Ot)erraf!e(fe. 3Rej, (5^obft)æ(b, ^onrab/' raabte ben 2)ngfte af bem, Qulin^ af SSinge & (s;ov 33t)en prbiligerebe nx)er og 6fiønaanb. 3eg l)ax JO neppe faaet!)i(ft paa big fiben bin Slnfomft fra ^riftiania. Tlzn ^vox bu ^ax aftt)ær!! 3)Zaaffe err (5jø(te;itenanten ffal ub itvætov S)en 5lnben, l)vi > fribaarne, inbtagenbe, ranfe o(bntng noffom røbebe i)a\i > titting, førte fpø= genbe gaanben op til fin gulbbefnorebe ue. Safaamcenb. ^il ^t;fogben! 3)kn førft m( jeg aflægge en ^ifit!)o^ vox gamle ^eninbe, ber l)ar jeg enbnu i!fe ræret/' ^inge gao l)am et prøoenbe Sibebli!. 6aa?'' fagbe l)an langfomt og trpffebe Sorg= netten faftere i Øjet. 5la, ja! 9}iagneten brager/'

14 6 ^u mener u)et batter, grøfen Mftiane, bin gamle 3n!linatton? 9Iej, væv rolig, jeg fnæler t!!e ^er er 3[5ul!aner unber bet nefjælb, ()m jeg i!!e ta'er fejl. 9Jien jeg gjør nu i!!e engong af benne ^lanbing af ^ulbe og ebe, af vaxrm $0= ftejer og!olb Jyé. ^al)al)a! ngang tiltalte bet mig; men ben oærmerperiobe er nu ooer. Ils sont passés ces jours de fétel" an faftebe nt)nnenbe bet ene ^en ifore ooer bet anbet. 9}len figer ^riftiane bet Samme?'' fpurgte ben unge Sjøofficer, og et ufceboanligt Slloor ooer ben brebe, brune ^^anbe gjorbe l)am enbnu t)a!rere. //3^g fpne^^ fibft, t)un l)at)be libt tilooerg for big." ^et t)ar et oulfauf! IXbbrub,.^jære, flet i!fe mere! gjelbet ^ar efter alle ijbre i^jenbetegn igjen luffet fig for et)ige Xiber. un traffer nu om i Mart og fog og tegner. enbe ni^efte *i)]a!?fion!" 5lbieu hal ^aa jeufpn!" 5iej, ftop bu! Qeg gaar meb big tit fjolb. Qeg maa ba ogfaa fom u]eté ^en faa Son at l^ilfe paa Sjøbronningen/' Sjøbronningeu?'' 3at)ift! 9Jiagneten, ben lille griba ^Salter, ber fortumler go'bet paa alle 33ijen^!- errer og er en fræf for bene fnerpebe S)amer. ^enbee gar, fib»faptainen, Ijoem l)un i)ax fulgt paa alle ^Jtejfer i be fjernefte gart)anb, bpbe for et 'ilar fiben, og

15 iiu i)ax Slanten taget t)enbe tit fig. SDIærfuærbigt iptgebarn, (ntter %i)x og g[amme, Ugefaa u!jeubt meb aue ftire gormer fom en fibégnt. nn og riftiane t)æt)er t)inanben, ibet be gjenfibig tjener ^inanben til golie. er 9to og e(r)bet)erf!elfe, t)ift Dpbrufen og 33arme/' r l)un oaffer?" fpnrgte jøofficeren, I)m5 Mnb bebceffebe^ af en flygtig 9tøbme, ber bog, taffet oære 9} ør!et, unbgi! 3Sennené fritiffe 53 (i!. 9tu bampebe t)an tilfijnelabenbe Ugegr)Ibig af fin (iigar. 35a!!er/' gjentog ^inge brømmenbe. 3a, fom en 2Iprilbag, ffiftenbe bejlig og uberegnelig fom ben. ^il bu i)aoe l)enbeé Signalement? Wlihbel ^øjbe, forte, bugfriffe ^jne, ber i ^alen Søb baabe fmiler og græber, en leenbe ^arnemunb, ^anben fort og fjæf, en liben, fripoftig 9^æfe, ber er nijøelig, ffjønt ben t)oerfen er græf! eller romerff, og et ^sar lange )jenl)aar, ber baler neb ooer ben oarme, brunlige l!inb ligefom gløjelsfrijubfer nej, bet er forflibt ligefom,- ligefom, ja, ben, fom nu funbe finbe et træffeube 53illebe. ( nn Silb, ein 33ilb, mein '^sferb fiir'n guteé ^ilb!" futter jeg meb eine. 9]o! er bet, ub af t)enbe» t)ele ^erfon= tigt)eb ftrdater ber SioSgtab og 'J^atur= traftigt, fom oirter uenbetig tittalenbe. Dg bertil er ^un blot atten Star! io t)enbe en røb ^rue= flafe i be mørfe touer, ber rebetffe falber neb ooer ^anben mob be forte ^ri;n, og en ^^ijrfu^ftao i

16 8 ^aanben, og bu ^ar for btg ben pnbigfte ^attanu inbe. 5f^ei, bet paffer jetter i!!e! ^idebet er for lé)e= benft ttaar man tænfer paa btéfe rene, fjælfulbe 3)rag/' ^u bltr jo ganffe begejftret/' foarebe iø= officeren tørt og ftængte fin igar, bu foømmer jo i 3?illeber. 3)^an ffiilbe tro, hn iffe beftitte onbet enb at ftubere griba^^ fjønljeb/' u i)ar 9tet. og jenbommeligt, ber finbe^3 paa min S3ej, maa t)be mig f!r)lbig. ^ri= but og mætte min 6}æl meb ^nbtrx)!, meb Xanfer og (Stemninger. u reb, jeg er ^fttjetifer ex professo, maaffe af en S)igter meb? ^at)a! 3)len bu figer ganffe familiært?5nba". S)u fjenber l)enbe altfaa?'' //3tt ttej iooift! un t)ar l)jemme et l^atot 3lar for at fonfirmereé og gjennemgi! ba meb bet 6amme et ^anbfefurfuå, t)t)ori ogf aa jeg beltog. ^et er alt et ^ar Slår fiben, bu t)ar i ^ooebftaben. dengang oar l^un en liben 3Silb!at; forøorigt iffe faa ilbe." 3Singe lo. $oor benne ooerlegne ^one flæber big! ^an bu oebligetjolbe ben, naar bu nu ubfætte for Siben af bi^fe mærfoærbige Øjne, f)t)ori ^arn og jomfru leger tagfat, faa er bu mere bepante^ret enb jeg tror." ^e vav unber benne Samtale fomne nb ])aa Sanbeoejen og lianbe naaet Sldeen, ber førte op til gru Sfjolbé 33iUa, l)oor l)un boebe baabe ommer

17 og SSiiiter, ha ben ^eliggen^eb vax faa nær ^t)en. en (aa, i fin tbi)(iijle c^røei^erftil, omgiuet af ^ræer og at)er, lige t)eb ben fmate, t)olme!læbte gjorb. )e to herrer fprang hurtigt op krappen, ber førte til SSeranbaen, ringebe og b(et) ftray efter af en ^jeneftejente ført inb i htn (igefaa elegante fom t)t)ggelige agiigftue, I)t)or familien vax tt)!t btomftrenbe ^rligfelertæppe bebæffebe (^nbet og bæmpebe goran ^inbuerne l)ang ^Sintergarbiner af tungt ^urpurbamaf!. ^ag pianoet, ber ftob paaffraa i et af 3Særelfet hjørner, fnejfebe, foruben hen fro= bige ber ranfebe fig ninbt pejlet, en fjærnpeftor 3llpeblomft, ber reflefterebec^ t)irl'n{ng = fulbt i et anbet ligeot)er 3 bet næfte bjørne ftob en i)v\h og forgijlbt tagére, fulb af S^ober og fniilenbe gjorblanbffab ouer ben røbe gløjeléfofa, og ænge= lampen i oftet faftebe en milb ^elp^ning ot)er bet ^ele, meb i!!e ringe llunftfanb^ ubftrirebe i^ærelfe. Wan faa reb førfte ^li!, at l)er l)at)be fine It)inbe= l)ænber orbnet. Dmfring bet runbe, meb ^øger, Sllbum^, 2lt)ifer forft)nebe ^orb i 6alen 9)iibte, fab ^ufetå tre amer, ber t)eb errerne Snbtræben ftray rejfte fig. i fe l)at)be allerebe i ntréen ()ørt en ftærf, jublenbe Satter, og bleo nu temmelig forunbrebe Deb Ijoå damerne, iftebetfor ben t)entebe Dprømtl)eb, at møbe en fijnlig gorlegenl)eb. gru

18 10 fjolb, ben rafre, elffucerbige ^^ærtirtbe, gtcmte øanffe at ønffe (l^jæftenie oelfomne, ibet l)un nge= fom raabuub faa fra ^riftiane ti( griba..<^riftiane, ber af 33inge fi! et fmerte(igt Xræ! om 93(unbeit, ber bog ftray igjen forfoanbt,!)aobe a(le= rebe paanp grebet fit fortabte ^roberi og fab nu taué og luffet fom en 6finy ouer fit Strbejbe, l)t)or= imob griba, ber fejtet Ijolbt ^ænberne bag byggen, fom om l)un ffjutte noget, øjenfi;nlig fanbt (Situationen faa fomiff, at {;un bare oentebe paa ben minbfte 3tukbning, for at giue fin tilbagetrængte Sattermilb^eb fulbt Søb. 33inge faa runbt om fig og fnufebe miétænleligt.,, e opbager igarrpg, i!!e fanbt?" raabte griba og flap Satteren lø^ af Sjertenelrift, ibet l)un ooergioeut flappebe i ^ænberne.,s^j, bet ni;tter iffe, Slante/' fagbe l;nu fom Bvax ])aa benne^^ for= manenbe og bebrejbenbe ^lif, jeg fan iffe l)olbe mig længer!.s^a()al)al)a! Dg errerne Ija^be jo atligeoel tl}i fe, Ijoab 9tøg= ffrier l^er er!'' Qmx flog Diftenbe nb meb aanben og bleo Q3i;ttet for en ni) Satterbi;ge. 311)! S)amerne l)ar røget?'' fagbe 'i^inge meb en let gorbaufelfe, fom ban ffjulte unber et ga^ lånt ^^Buf. 33i Ijav mrfelig begaaet benftorc Stjnb/' fimrebe griba, enbnu (eenbe, fnappcnbe efter 'iuiften. r.tiu ffat S)e blot l)øre!" 33i," rettebc ^riftianc bet b(i^t, ibet l)un bog

19 11 iffe faa op fra Grobenet, ci er i!fe bet rette Drb. S)u mener big felt), ^jære!'' Oprigtigt talt \)av jeg albrig mi^tænft ^em for en faaban briftig Snbtrængen paa rort manb= ligesterritorium/' 3Singe fmilte overlegent. S)ettn(be t)ære mig (igefaa umuligt at tænfe mig em meb en igar i 9)iunben fom at fe en 91onne banbfe ^antan/' Hriftiane ft)arebe i!!e, men!)nn tabte en ^erle, fom t)un netop mlbe ftiffe paa DIaaten.,/2(a, griba er et [tort ^arn/' fagbe gru efjolb unbffijlbenbe, ibet Ijun efter at l)at)e ubueylet be fæbnanlige ilfener meb herrerne, meb 6to(tt)eb og ^jærlig!)eb betragtebe fin ^stejebatter. wtt tror altib, at l)un er omborb i()aa gaberens ftore!ib, l)t)or ()un i alle ^J^aaber regerebe fom en S)ronning. ^nab tror 3)e, l)un beftilte ^Øjeblilfet, før e fom? Særte mig, gamle 3}tennef!e, til at rt)ge (Cigaret! S)a f}un felt) er faa glab i benne uf!t)lbige gor= nøjelfe, faar i!le l^enbeé gobe fjerte 9to, førenb ni fslnbre beler l)enbeg S^lpbelfe. fter at t)ære bienen afnift af^riftiane, maatte enbelig jeg forføge. un bab faa inbfmigrenbe. Dg for at føje Ijenbe, l)ar jeg nu ftaaet l)er og puftet og ftønnet, uben at funne faa Cigaretten til at brænbe. Qeg er ogfaa for gammel til flige ^unfter, fjæregriba, bet bar jeg jo fagt btg/' ^u er faa l)jertenc-gob, Xante/' fagbe griba, ibet l)un faab brejebe Ijenbe runbt. Tm nifte M fig, at l)t)ab l)uu ffjulte bag paa 'Jtt;ggen, nar en liben ka >)t (Cigaretter. 6milenbe høh l^nn bem

20 12 frem. 3Singe fanbt bem for lette; i)un nærmebe fig ^onrab, men ba!)un møbte f)an^ ftore, brune Øje, faa fulbt af 6fiønl)eb, ^ilaben^eb og i^arme, fitrebe Ijun ptubfelig og hkx) ftaaenbe fom fortrpuet, meb fænfet ^oreb, t)bmt)g og røbmenbe, meben^ (5tgaret=!a fen i goroirringen falbt ub af ^enbeé ænber. an bøjebe fig ligefaa foroirret neb og tog ben op. er fanbt no! et fom længe ^t)be funbet bet i ^anferney Sængfel. uf!er ^e mig enbnu igjen?'' fpurgte I)an, meben^^ f}un meb ()emmelig ^eunbring maalte ^an fjæffe, fom i!!e libet frem=!)ær)ebe^^ af hzn raffe Uniform. 'I^et er to 3lar fiben jeg faa em fibft. et vax paa et jeg i!!e!)uf!e em! )e mx jo fabet bengang og aee vi pigebørn flogeg om at banbfe meb em, faa forgabebe vax vi i Uniformen. 2la, jeg nar nift ffrceffelig tnlb bengang!'' tilføjebe t)un meb et mi li;!fet gorføg paa ai fætte op en bob= færbig SJtine. t)i(!et Sin! S)u guffer ^e, i)vox vi brillebe ^anbfelæreren, f)am meb be ftijgge, ffjæne ^en. ^e neb, ijan bar ilbrøb tt)ælb tog jeg meb mig et libet, fint giffefnore, jeg fi! tingelen beljænbig praftiferet inb i l)an > for= lorne krøller og tiips! mibt i en Sander, tra! jeg fra min ^arré i Snoren, ^an;f!en fløj ilbrøb i Suften, og ben ffalbebe ^alletmefter ftob betuttet igjen og lob fin fulbe 9}?aane'' ffinne for ^^ørnene. ^a^a! 3eg glemmer albrig, l)nor ni lo!"

21 13 3}ien faabanne føjerftreger bør bu iffe for= tcrtte igjeii/' fagbe ben h)!feuge %antt, gobmobig betærenbe, ^t)ab tror bu herrerne tæufer om big, naar be Ijører faabanne ^iftorier?'' Stante ^olber faa af mig, berfor er l)un faa bange for mig/' foarebe griba. 3fær frtigter!)un for, at man ffal Mht mig ufoinbetig". ar man førft faaet bet Drb paa ftg, figer f)un, faa b(it)er man albrig gift. $t)em tænfer ogfaa beftanbig ^aa at gifte fig,!jære ^ante? S) et er faa fjebeligt at (jøre paa. gorbi jeg f. (Sy. engang imedem faar Si)ft tit at røge en bitte (iben d^igarette, f!al man berfor bømme mig minbre t)a!!ert enb anbre unge foærmer for (Cigaretter, en for ^ager og 33onbonå!'' Qiin oenbte fig mob ^onrab. e tror t)e[ iffe minbre gobt om mig, forbi S)e nu ti(= fætbigoi^ f)ar opbaget min t)dab?'' un (øftebe langfomt be forte Øienfri)nbfer, betragtebe l)am meb ffjcetmfft Stbor, og o ar i f)elt ^enrit)enbe. (Sn guibfommenl)eb mere,'' ft)arebe!)an, fulb= ftænbig befejret. 3eg ^ar ofte fet panieriuberne rt)ge; be gjør bet paa en fofet, graciøs DJZaabe. Dg naar benne 6fjønf)ebiogrænbfe beoare^, fer jeg flet intet anftøbeligt beri." ører bu, ^ante," fagbe griba triumferenbe, ibet t)un fpøgenbe truebe meb giugeren. tonrab jeg mener err Ørn," tilføjebe f)un blu^fenbe, finber intet anftøbeligt beri. gorreften er bu, ^ante.

22 u felt) )aa tjtab i (Eigarbuft. u bab, ja, bu fan iffe nægte htt, Du bab mig fe(t) om at rtjge for= (eben ag/',,9ken mon iffe bette Xfiema om (Eigarer nu burbe Dære ubbebatteret?'' fpurgte ^riftiane roligt fra fin ^rog. 3)u ffal iffe bømme mig faa ftreugt, fjære ^riftiane, men f)uffe paa, at bet er en gammel 33ane t)0 > mig. Qeg l)uffer gobt førfte (S^ang. et t)ar i 9}talta, i ftegenbe 3Sarme. gar t)ilbe felt), at jeg ffulbe røge for at forjage ^nfefterne meb 9iøgen og bert)eb bebre nt)be mit dolce far uiente unber BoU fejlet paa S)æffet/' Xanten ri)ftebe elfft)ærbig if^aa ot)ebet : 9}ta(ta 3a, ^orl)erre maa r-ibe, f)t)or iffe bu f)ar ræret! 3 Qtalien, i ^gijpteu, i Slmerifa, i Slfien, ot)er bele 3Serben. Og alliget)el er bu iffe blet)en flogere, men er bet famme ftore ^arn fom før/' 3eg er nu engang faa jeg,'' lo 'Jriba. Ofte puffer jeg, at jeg funbe t)ære libt anberlebeé, at jeg funbe rær e mere ftiue, ja,' ligne big libt mere, ^riftiane. 3^9 ^^^ forføgt paa bet, men jeg faar bet iffe til! 3^9 fctn iffe gcia abftabig ot)er ulret, jeg maa løbe, jeg fan iffe oceroeje forub, men fnaffer ub meb engang alt bet ^aabelige, jeg ^r paa fjertet, jeg fan iffe tale, jeg maa fi;nge. ^ra= lala. Stralalala! ^^erbenc^bamc blitier jeg nu al= brig," fuffebe l^un, ibet Ijun meb fomiff ^lluor fner= pebe 9)hmben fammen og lob Slrmene lobret falbe

23 15 rteb.,,-)lt\/' tjebbleu ()iin leenbe, meb en ejeiibom= nielig, fjæ! -^euætjetfe meb ^uuebet, IjoorDcb be forte toder flotj (jenbe om ørene, jeg maa uære fri for ^aanb og, 33aft Ugefom guglen, fom Sjøen, euerå fan jeg i!!e aan't'e. gri, fri!'' 33inoe pnbfebe fin ^orcjnet og betragtebe ^enbe fom en^lnnftfjenber et ni)t ^Olaleri, ^onrab nærmebe fig fjenbe ubet)ibft enbnu mere. 3eg fan.faa gobt forftaa S)em/' fagbe (jan narmt og bæmpet, naar man meft!)ar pløjet bet frie Qav, ()aber man alle be tijngenbe, tomme gor= mer, fom Sanb(ix)et forbrer. ^eg er jo feto 6jø= manb og fan ta(e nf rfaring. ^uorlænge f)ar ^e ta(t rejft meb S)ere gar?",,gra mit fpt)enbe 'Mx; ba bøbe nemttg Wlox, og gar, fom iffe funbe nnbuære like '^siby, tog mig meb omborb. Og jeg leb ingen T^øh\ dn gammel ^aab^^manb, ber altib for meb gar, oar min ^ammerjomfrn, (Stprmænbene mine opi)artenbe Jlat)a(erer og alle 3}iatroferne mine pbmijge Statuer, ber bar mig paa ijænber. ^a, bet vax (jerfige ^e nu iffe fan glemme; tl)i nu van- e paa Saiibjorben/' trit)eå,,9rej, "iffe nu, fjer f)0^ ^ante; men i ^egi)n= belfen gjorbe jeg bei ;)irfelig. Qeg ft)nte Siyet rar faa tomt, faa ensformigt og ftaut fom et ftiheftaaenbe grumfet ^jern. Qeg ønffebe libt (Sjofalt inb i bet, libt bølgegang og torm/'

24 16 ^onrab lo oner ^e(e 2ln[igtet. 35inge, fom følte, at l)an vax libt txlot)er, fagbe for bo9 at fige noget: 3a, e l)ar t)el ofte ræret ube i torm og Dceret bx^gtig bange?" ^unbrebe ange! TUn jeg Ijar albrtg ræret ræb, l)t)or!an S)e tro bet? grer grrigt forfoanbt, naar jeg faa gar Xri)gl)eb, l^ror!jæ! og beftemt Ijan ftob paa ommanbobrettet. at)be l)an mærfet, at jeg rar nmanbig'', fom 'tjan falbte htt, l)arbe l)an øjebliffelig fenbt mig l)jem, bet rar bleren gølgen. %^ Mynt og ^lage lifte l)an i!fe. a jeg l)arbe flig St)ft til at fiatre op i ^tæerne, lob gar ft) til mig en Særrebé bragt'', fom ri falbte ben. Dg ril S)e tro, at jeg fnart bier faa glab i ben befremme 33lonfe og be ribe 6ejlbng bnyer, at jeg l)ele 9}Zaaneber, naar ri rar i jøen, beliolbt bem paa. 9^aar jeg ba fiben fom ilanb og ffnlbe beføge rore ^onfuler i be ftore fremmebe ^ijer, generebeé jeg faa af min lange ilfefjole, at jeg gif og l)umpebe i ben ligefom en en gammel Jljærring/' Xanten faa, nbemærfct af be Slnbre, betx)bningg' fnlbt paa l^enbe. ar jeg nn igjen fagt noget (S^alt, ^ante?" fpxirgte l)nn urolig, ibet Ijun røbmenbe faa fra ben (Sne til ben Slnben. kanten bier noget forlegen reb bette aabenl^jertige porgémaal. 9Rej, nej, rift iffe, ^arn, fortæl blot ribere!"

25 17 9Rej, nu vii jeg ^o(be op, for ber er Qngen, fom brr)ber fig om, ^t)ab jeg fortæller, eller faa fortælter jeg forfert/' un t)enbte errerne Sfttjggen, gi!!)en til pianoet og blabebe npnnenbe i nogle 9^ober. 55il bu fringe libt for o ^riftiane?'' fpurgte {)un. er er rieg jertet 3JJelobier''/' 3!!e iaften!" foarebe riftiane, jeg er en mule træt/' ^eterbu altib, naar jeg ber big om atft)nge; men bet f!al ogfaa ocere jeg plager big,'' fagbe f}un fortrpbeligt. ijnger e?" fpurgte l)un plubfelig ^onrab, og tienbeå Slnfigt Dar igjen lutter olffin. ^e maa oift eje en fmu! temme." Qffe en ^one i alfen," lo!)an. 9}kn felt) fi)nger e?" Sa, men iffe for grcmmebe. ^og, ^e flal faa l)øre mig! ngang, naar vi er alene. Qeg!an flere raffe jømanb^oifer," tilføjebe l)un meb et briuenbe mil. Oh, sing my boys, sing my boys, sing my boys, Hurra!" 3eg faar altfaa iffe t)ære meb?" 3Singetraf oeb biéfe Drb ironiff paa fulberen. et mda jeg betænfe mig paa! Qeg foretræffer en glab %i^øx^x for en ^ritifus." SSinge heh fig i ^æhm. ^onrab l)t)if!ebe bæmpet meb ()enbe. 3 famme 9^u faa ^riftiane l^emmeligt paa 2

26 18 ^^inge, og bet gam(e merten^brag birrebe igjen om ben forræberiffe 9}^unb. ^et t)ar, fom om bet Dtlbe en Xaaxe op i l^enbe Øje, men I)un fnufte ben tappert og bøjebe fig igjen, bleg og fttue, ovzx bet et)tnbelige Groben. Dil!e ^t)er fanbt e intere^fanteft at rejfe igjennem?'' fpnrgte SSinge, ber i!!e t)i(be (abe [tg f(aa af WlaxUn, tbet ()an tillige reb bette pørg^maal gjorbe nbe paa beres e meft oprinbelige, ^vox jeg fanbt gamle dragter, 6æber og 6!i!!e, og minbft af uropa^ it)i(ifation, ber ubjærner at jenbommeligljeb. Spørger S)e mig berimob om "oil jeg næt)ne tonftantinopel, en gart paa ^o poru. ^en Ijnffer man faalænge man let)er/' O, S3o poru^/' beftamerebe ^inge meb ben font)entioneke ^tunftpatt)0), ^Dilfe ^itteber maner e i!!e frem, alt, l)t)ab jeg l)ar Iceft og SJcoffeerne, 3}larmorflottene (Ei)preé= ferne.. /' Dg bog ot)ergaar ^irfelig'^eben ben meft ftraa= lenbe ^ef!rit)elfe. S)e fan gjerne fnffe: D, So porn! ^il 3 tro, at mit fjerte i benne tunb udilfaarlig flaar raffere, bare veb (grinbringen; at ber ligefom ombrnfer mig et i^armt ^^^iift fra l)ine ft'jønne.^ijfter. (?n tjerneftjælb ifcer, ben vax bejlig, bejlig fom et ( 'oenti)r i S^nfinb og en TiaiV gortcel, fortæl," hai> herrerne.

27 19 Xør jeg?'' fagbe?yriba, og!eg ffjcelmff!)en til ^riftiane. t)i jeg if!e fjeber big, faa '' 3 mig ()ar bu bin Bebfte XiUjører, naar '^w t!!e t)røt)ler om igarer, bet t)eb bu/' Slriftiane (agbe ftuiteube t)æ! fit Groben og ftøttebe ^aanben mob ben blege inb. gruen inbtog en magelig Stilling i Sofaen, perterne uar lutter Øre. ^^ent i!!e for meget/' bab griba libt flan x)eb biéfe ^ilberebelfer. et er bare en fimpel Stem^ ning og jaabant er t)anf!eligt at gjengi^e, l)x)orbx;bt man enb felt) føler bet." Som fagt, bet rar en ^t)ælb i Jlonftantinopel. ^i, gar og jeg, ^aube l)ele ftermibbagen flentret omfring i ^^utifferne. ^ilflut l)at)nebe t)i i ^a= garen", l)t)or m!^o en gammel Qøbe gjorbe 3nb= fjøb af Stoilettefager. )a m omfiber forlob l)am meb rore ^affenetlifer, Dar bet bleren bunfelt. %tx i S^ben!ommer_i!!e klatten fom Ijog o^ grabet)i, meb fine fine, ijnbefulbe Doergange fra ^ag til ^uémørfet meb be blinfenbe Stjerner, fra S^uémørfe til l!t)ælb; men plubfelig, fom ueb et ^rt)lleflag, oeb en Solformørfelfe, er D^latten ber meb fin Stil= l)eb og lummervarme ^unfell)eb. O, "^tx t)ar bei= ligt at fpab'fere i en faaban 9kt, lænet til gar^ ftærfe Irm! 9)libt i St)ærmen ox føle fig fremmeb og bog faa l)jemlig t)eb garå Sibe! e flefte ^u= tiffer t)ar nu lullebe, gorretning^larmen bøbe lien, kafeerne berimob ftraalebe og oplob fine ^øre for 2*

28 20 be glabe (i^jcefter, ^pælbené 9Ri;be(feéIit) begt)nbte. (Sang og Tlu^it, Satter og l)øjrøftet ^agfiar Eang mob o fra atte kanter. e %r)xux, vi møbte paa t)or 3[^ei, bannebe meb bereé ftcebenbe (^ang og (u!= febe 33li! en f!arp ^ontraft til benne raffe St)ftig()eb. Dmfiber naaebe vi nort Maal, bet x)nbtge ^ajou!= bere. er er nltanené ommerpatabfer, be freni= niebe (SJefanbter^ ipragt^nfe, græffe kafeer, franffe Motetter, Orienten^ $oefi og nropa nrn^ ^ar l^er fat!)inanben et gtimrenbe (Stænne. ^i flap inb i at)en, bentjnbebeslftenpromenabe, og reoeg fnart meb i htn Brnfenbe trøm af teenbe og pa^fiarenbe 33lenneffer. Qvilk brogebe,!arnet)al (ignenbe rag= ter, ^t)il!e }nt)elbefatte toiletter be bar, bi^fe franffe, italienffe og græffe amer,!jønf)eb tr)per fra alle S'^ationer! ^isfe meb be hjnenbe diamanter i Ørene og meb kjoler af pnrpnrfaroet it!e og fort gløjel er Søbinber, rige ^anfierbøtre. Slloerben fjenber bem! ^ine meb ben nuggenbe olbning, bet fmæg= tenbe Slnfigt og be forte, frømmenbe Øjne, meb løret ligefom en fpanf! 9Jlantilte faftet bag ooer ^onebet og en 9iofe ftnffet bag Øret, er 2lrmenier= inber, blanbt!^oil!e fom befjenbt nitanen t^ætger fine Snftrner. Qmiblertib løber Dpnarterne i røbe gej'er tranlt frem og tilbage, forfi)nenbe ^jæfterne, i!!e meb orbet, men meb 3 og Simonabe. t teb fpille^ ft)ærmeriff paa ^arpe, l)er banbfe;;^ paa Sine, ber fijnger man og flaar paa STambnrin, l)ift anftille ^raftprøoer af brnne, ^lonøgne Stt^leter,

29 21 ben ^e(e, t)eylenbe Scene fantafttf! belt)ft af be me(= (em bet transparente Søt) op()ængte gule, b(aa, grønne og røbe ^apirtamper. x)il!e gart)er, ()Dil= fen uft og Stemning! é^^iotroptræerne (angé ^Sejene ubfenber fra fine x)io(ette ^lomfterbuffer en føb ^^edugt, ber Stanbebrættet. t)pre»= ferne og ^Ifa^ierne bunfler i bløbe DmribS!)cn i bet gjerne, SRatftnerne farer fom banbfenbe Stjerne^ fnug gjennem ben tjarme Suft og fjift oppe fra XvU bunen fenber bet tt)bf!e ^ameorfefter en fmettenbe SJJelobi af ^ogart neb tit os." grida t)oibt meb et inbe, ibet ()un trpffebe ^aanben mob ^rijftet.!al jeg gaa t)ibere?" puftebe fyan; ^un ()at)be talt faa maatet ft)nte ot)erf(øbigt (igeot)erfor benne (ide, iorigt Ipttenbe ^rebs. 3at)ift/' raabte 3]tnge, )e flilbrer ganffe intereøfant! 2Ran mærfer, at S)e f)ar f)adt Øjnene meb em!'' gørft t)eb røbnat,'' Debbtet) griba, forlob t)i ben pppige Qave. og roebe tilbage til fibet. tior SjøenS fødutunge 6til^eb uar t)elgjørenbe ouenpaa Sarmen! Qngen af o > talte, ^e regelmæ$fige 2lare= flag vax ben enefte St)b, afbrubt nu og ba af en unbé jøen paa Sanb. Q3lanf og rolig fom en enefte Søbaare gleb ^osporué tjen mellem be frem= ftiffenbe, ffogbeflæbte, meb et let graaligt Staageflør bebæffebe ^rebber. 5)e maleriffe ^rigninger, ber l)æt)er fig terrasfeforrhigt fra ^t)ften lige til ^era, ber

30 22 frotter bet^ele, fjerttebe fig foitt titijbeltge røtttttte= ft)tter for tttit ^Uf, ttteben^ ^aabett ffar fig ric^ettbe fretti og brog ett keb Spgftribe efter fig i.tjø(= t)attbet. ofie=3}bffeett ttteb be flattfe 9}littaretter og betx t)ælbige kuppel tegnebe fig fottt et gatttafi= flot paa ^ittttttelett^ gtilblaa ^aggrutib. 3eg fab i ^aabett^ <Btavn og lob ttiitt aatib legettbe glibe gjettttettt be fjølige ^^ølger. ^a jeg tog betl op, trillebe ber fra l)t)er gittgerfpib;^ S)raa= ber ligefottt af %ax fab ufæbt)attlig tau^ og røg fitt ^5at)atttiefer, tttaaffe ot)ert)ejetibe i fil ftille ittb ^rofitett t)eb bet gragttilbub, fottt fibéttiæglerett faitittie S)ag l)at)be gjort Ijattt. 5Rit og ha gleb ett ittørf^ai! l)entttte(igt)eb fulb forbi o, ligefaa ftitttt og rolig fottt be ftaffel^? ^t)ittber, ber fab tilflørebe i ben, tttebetté l)vzxt bætttpet ^ilareflag fretttbragte gttiftrettbe Sttiaaflatttttter i 3f5attbf!orpen. 3^9 maatte ut)il!aarlig t)ettbe tttit ^ti! tttob ultattettic gatttle (Serail, l)t)iij btnbe 9)iartttorttitire Ipfte i 9}kattef!ittttet. Qeg eritibrebe alle be fottt!ttt)ttebe fig bertil. 55i vax ettbelig ottiborb i garc^ 6!ib; ttiett jeg vat efter bett beoægebe Tiat flet iffe oplagt til at gaa tieb i ben foalme ^al)pt. 3eg bleo ftaaettbe og betragtebe længe bett nettbelige blaa himmel tneb ben l)t)ibe ølnniaane og ben tropiffe tjernepragt! t)or øtnforfet Inebe og Dinfebe! Dg fe l)ift arléoognett, Drion 'd)ien tnange af be l)jemlige tjernebideber fat)nebe

31 23 jeg bog og faa t)ibfte jeg i!!e af bet, før jeg brømte om 9^orbli)ø og flingenbe ^lanefart gjennem en mør! (Mranef!og ber!)jemme. 3a, ber^jemme! 3eg vat atter i 9lorge, ^o > aue be ^jære ber, jeg tæn!te paa big, fjære Xante, v^^ ^^9/ ^riftiane, og paa alle mine 3Senner og ^eninber, og faa ønffebe jeg: (SJib jeg bog l)at)be n af Qer l)0 mig, meb ^vtm jeg fnnbe bele alle mine (S!jønl)eb inbtrt)! og tale om alt, ber ligger mig paa 6inbe! Dg faa rar bet tilflnt meb en nfigelig ^emob jeg gif tilfeng^v for at brømme ja Ijvah tror 3 Del? nej, ilte om DIorge, men om be fta!!el fangne ^arem!t)inber l)ele klatten/' nn l)at)be talt fig rarm, l)un fatte fig neb meb bln^fenbe ^inber, Ijelt nnbfelig ot)er ben nbelte Opmær!foml)eb, Ijnn vat (^jenftanb for. kanten ftrøg blibt ^aanben ooer lienbe;? l)ebe ^anbe. ^uor bet ^arn fan fortælle,'' fagbe linn t)eltilfreb, ^xu ftiane nilfebe Denligt og herrerne nbtrt)!te forlnnbt= ligt fin Xal ^e maler fom fag^ djarmant! ^ar ^e bet nebffreoet? 3 f^^^ %^^^ ^^^ ^^l ^^^^ ^^^ nbftilbe fin ^lah fom 6ønbagi fenilleton i nort lille 9)torgen= bnb/' 3Singe bnffebe ^aa fin galante ^^i. Dg faa mlbe e betale mig to pb. i <qo= norar, ilte fanbt?'' lo griba. Xo tnnge 3)ietal= balere for en l)el Slften^ Inftige Stemning! 9^ej, bet gaar il!e, err 35inge'/' ^t)or jeg fjenber benne ^emob," Ijoiffebe ^on=

32 24 tab til l^enbe, enbnu bi:)ælenbe t)eb!)enbe gortæl:: Ung,!)t)or mægtigt benne ^jemlængfel fan gribe o > i be glabefte tnnber bernbe. ^aax m er t)er i 9^orge, gaar i:)i (igefom nartige mi^fornøjebe ^ørn og fqænber paa bet, men neppe er m nogle Wlii fjernt fra htt, førenb ()ele betsc er[igl)eb gaar ftraa= (enbe op for o, og t)i føler, at vi er bunbne til 't>ti paa ænber og gøbber. 9}kn ovtx ^ere fæng^lenbe ^o^porué glemmer jeg ganffe ^iben" ^an faa paa fit U^r jeg ffal nemlig'' 9^ej, ^e t)il ba v^l i!!e auerebe gaa," flagebe griba, og 6!nffelfen tegnebe fig faa tåbeligt i ben nbtrr)!gfnlbe Tlunh og be liæoebe Øjenbryn. e oærre, jeg maa, faa gjerne jeg enb t)ilbe blioe; jeg er nemlig inoiteret til ^xjfogben, %ax^ gobe ^en/',,^aa jenfijn "oa/' fagbe griba og rafte l)am fmilenbe aanben, ibet Stanten nbtalte fin ^e= flagelfe oner l)an bortgang. ^^pp^ nar l^an nbe af øren og grnen nbe i ^jøffenet for at gioedrbre til Slften^maben, førenb ^inge, fpnlig lettet, fagbe meb ironif! glotljeb : Qa, ^t)fogben grebriffe er fgn i!!e afoejen! Xitnfinb efter ga'ren, fige^ ber og Dttetnfinb efter en gammel ^ante! Og faa l)ar ^nn ijbermere oæret i en lon^ bonff ^enfion^anftalt, complet en engelf! Wi\ >! et blir et ganffe net ^arti for en fattig Sientenant." oab mener e?'' fpnrgte griba ftolt og

33 25 lagbe 5lrmene i!or^3 ot)er bet Ijøje, fafti)t)ælt)ebe ^rrift, en af l)enbe 3)nbUn(3^fti((inger. ^riftiane.,,9f^u bagtaler ^e mft ^ere 35ett?" fagbe t)em figer, at!)an er min ^tnv fpnrgte 3Stnge meb 3Si t)ar ^aneoenner, bet er fanbt! 3}len i)ibere er bet i!!e fommet/' ^et tror jeg gjerne. err Ørn Dcelger not itu ent)t)er til fin 35en/' grit)a gi! meb bi^fe Orb fnejfenbe ub. er biet) en pinlig ^anfe. 3Singe Ijaube paa gølelfen, at l)0 ^riftiane i:)ilbe l)an intet 3Kebl)olb t)inbe. ^en nnge pge broberebe faa flittigt fom om bet gjalbt Sit) og ^øb, nb en at mæle et Drb, SSinge hiahzht, tilfpnelabenbe meget intere^feret, i et Sllbnm, fom ijan l)at)be gjennemfeet l)nnbrebe (Sange før. Jlommer iffe ere ^nfine inb igjen?'' fpnrgte l)an omfiber, faa ligegijlbigt fom mnligt. Qeg ffal tt)it)le berpaa. nn er fanbft;nligt)iå gaaet til 9io. ^nn Ijar tibligere ibag flaget ot)er.godebpine. 3}len fat)ner S)e l^enbe faa meget, ffal jeg falbe paa l)enbe/'.^riftiane rejfte fig. 9^ej, nej! 3^9 mente bare, jeg troebe '' ^an blabebe paani) i llbumet; faa tog l)an fin Sorgnet af og gneb meb Sommetørflæbet fin SRcefe, ber bar røbe Mæxttx efter Sorgnetten^ ^ri;!. din funbe man opbage, at i)an > Øjne t)are blaa og

34 26!lare, meb et Ubtrt)! af obf)eb og gntedigents, fom bet ironiffe <SmiI i bet rolige, magre SInftgt i!!e formaaebe at bølge. Dg bet lange, Itife ^unftner= l^aar" flæbte ^am bertil gobt. Qan > ^li! bt)ælebe længe t)eb hen nnge, ftumme ^otnbef!i!!elfe t)eb Qan l)at)be rigelig Slnlebning til at betragte Ijenbe, fom Ijun fab ber meb ^anben bøjet ot)er ^roberiet. Dor benne perlegraa ^jote, ber i bløbe gotber falbt neb om ben og benne l)t)ibe 5lnipling!rat)e pa^febe rel til Sirten af lienbeg fjøn^eb, bet brnne, filfebløbe aar, ben rene ^inbing, 9)hinben meb bet beftemte ^rag og be milbe, graa Øjne. S)er t)ar engang og bet var jnft Ijetler iffe faa længe fiben, at t)an jerte Ija^be flaaet i l)nrtigere 'Xa!t af hmm (5impel= l^eb og 2):tbe. ^an faa paa ben lille, traule aanb. 33let) hen ha albrig træt af at føre be glitrenbe ferler paa anat)ac^et? grøfen 5lriftiane!'' un løftebe ængfteligt be bi;bt fænfebe Øjen= laag. n nmærfelig bølgen af ^ri)ftet rar ben enefte ^erægelfe, fom røbebe lienbeic inbre Uro. grøfen Iriftiane! t)orfor tier ^e faa? r ^e oreb paa mig?"" 3 næfte Øjebli! angrebe l)an fit nbefinbige (Spørgémaal. an følte bnnfelt ben Uret, l)an l)at)be tilføjet l)enbe. ^et nar fom om Ijnn flap et Daagnenbe s^aab.

35 27 Wlzh et ftammebe l)un: t)orfor tror ^e bet?'' 2la, jeg t)eb i!fe!'' an fab urolig paa Slaburetten, gt)ngenbe l)ib og bib. ^lubfelig rejfte })an fig.,,gart)e(, nu maa jeg gaa be^dcerre. Qeg l^ar noget at ffrbe ifdcelb for Sloifen." 6om ^e be()ager! 9J^or venux em forreften til ^l)een/' ^et gjør mig onbt! e maa ta!!e og bringe l)enbe min Unbffi)lbning. forretninger fremfor 5(lt!" an gi!..&un fulgte l)am til ^oren meb et nceften ftolt 8li!. Men ba l)an enbelig vax borte, ba l)un l)aobe l)ørt ben fibfte jenlrib af ^an > %x\n paa krappen, fan! l)enbe fammen, l)un!aftebe 33roberiet langt fra fig, og brøb nb i ibet l)un gjentagenbe fuffebe: an elffer mig i!!e mere!''

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I SANAA V side i A B C E E i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn miss. as- as s e ti g t a j ima- m s pi- s as s a pit-! Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger behovsanalyse

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere