a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,"

Transkript

1 Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september Etablering af Læremiddel.dk Med etableringen af Læremiddel.dk s følgegruppe har videncentret fuldendt sin første cyklus. Det første møde i følgegruppen bliver afholdt torsdag d. 30. oktober 2008, og i den forbindelse falder det naturligt at gøre status over videncentrets første år. Følgegruppen består af 15 personer, der repræsenterer videncentrets mange samarbejdsrelationer fra forskningssamarbejde til praksissamarbejde. Sammensætningen af gruppen og medlemmernes overvældende tilslutning vidner om en stor interesse for videncentret og dets genstandsområde. Med følgegruppen er videncentrets organisation på plads, og konturerne af Læremiddel.dk træder frem på baggrund af et år med et højt aktivitetsniveau. Etableringen af Læremiddel.dk kan deles op i teori- og konceptudvikling på den ene side, og kommunikation og markedsføring på den anden side. Teori- og konceptudvikling Bag det første års teori- og konceptudvikling står først og fremmest ledelsesgruppen, der er finansieret af videncentrets drift. Princippet har været, at alle aktiviteter, der bidrager til at etablere og konsolidere videncentrets base, finansieres direkte af ministeriets bevilling. Udviklingsprojekter, der bidrager til involverede medarbejdere fra de tre UC ers kompetenceudvikling, finansieres derimod primært af UC ernes medfinansiering. Denne fordeling har styrket partnerskabet, idet de tre medlemmer i ledelsesgruppen Jens Jørgen Hansen (UC Syd), Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) er gået sammen om at løse de opgaver, som er vurderet til at være af vital betydning for centrets fortsatte eksistens. Desuden har Rikke Schultz (UC Lillebælt) haft en sekretariatsfunktion det første års tid, fordi hun har haft en særlig viden om videncentrets logik fra den oprindelige ansøgning om midler til et Nationalt videncenter for læremidler, og denne viden har været vigtig for at skabe en kontinuerlig overgang fra etablering til konsolidering. Kort fortalt omfatter videncentrets drift altså langt mere end administration. Resultatet af ledelsesgruppens første arbejdsår er således: a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, b) udvikling af projektdesign, der er i overensstemmelse med ovennævnte arkitektur, c) kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, d) etablering af internationalt netværk herunder optagelse i det globale netværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media). e) udvikling af nye uddannelsestilbud: et PD-modul om læremidler til en ny mediepædagogisk vejlederuddannelse, et master-modul om læremiddeldidaktik og udarbejdelse af en ny fæl-

2 les skandinavisk master i uddannelsesmedier i samarbejde med Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og DidaktikDesign (Stockholm Universitet), f) etablering af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og indhold til det første nummer af tidsskriftet, der præsenterer ledelsesgruppens teoriudvikling og dermed videncentrets grundlag, g) et evalueringsseminar, der blev afholdt primo december 2007 for særligt udvalgte samarbejdspartnere (deltagerantal: 53), h) en konference om læremidler i læreruddannelsen ved UC Lillebælt med 110 deltagere og professor Peter Mortimore som første oplægsholder (især kendt fra PISA), i) Forum for læremiddeldidaktik, en række af mindre seminarer, der bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum for projektdeltagere i Læremiddel.dk og nære samarbejdspartnere (gennemsnitligt deltagerantal: 22-23), j) Udvikling og etablering af et nyt koncept for forlagssamarbejde, hvor videncentret løser evalueringsopgaver for forlag, k) udvikling og etablering af et nyt koncept for praksissamarbejde: Faglige udviklingsskoler, der er udvalgte folkeskoler, hvor et fagligt miljø udvikles med henblik på praksisbaseret evaluering af læremidler, l) etablering af et forskningssamarbejde med dels forskningscentret DREAM (SDU) om en større kvantitativ undersøgelse af læremidler i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, dels forskningsprogrammet IT og Medier i et læringsperspektiv (DPU) med henblik på at styrke dialogen mellem praksis- og forskningsfeltet, m) fundraising, der omfatter ansøgninger til Tips og Lotto, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Det strategiske forskningsråd, Undervisningsministeriet og Carlsbergfondet. Derudover har Læremiddel.dk været involveret i en række andre ansøgninger, som partnere eller på konsulentbasis i tilfælde af, at ansøgningerne gik igennem, Kommunikationsindsatsen I marts 2008 ansatte Læremiddel.dk en kommunikationsmedarbejder med ansvar for videncenterets kommunikationsindsats. For at koordinere og dermed styrke indsatsen blev der i foråret formuleret en kommunikationsstrategi. Målene i strategien for den treårige bevillingsperiode er som følger: Videncenteret vil fra efteråret 2008 udsende eget nyhedsbrev hver måned Videncenteret vil fra 2009 to gange årligt udgive eget tidsskrift Videncenteret vil i perioden to gange medvirke i artikler i forlagsrelaterede fagblade Videncenteret vil to gange årligt producere artikel til interne UC-nyhedsbreve Videncenteret vil to gange årligt producere/levere materiale til eksterne UC-nyhedsbreve Videncenteret vil fire gange årligt publicere debatindlæg, kronik, artikel, interview i de landsdækkende, regionale eller lokale medier Videncenteret vil årligt arrangere en journalisttur i forbindelse med offentliggørelse/implementering af projektresultater

3 Hjemmeside Omdrejningspunktet for videncentrets kommunikationsstrategi er etablering af internetportalen der blev lanceret i juli I løbet af den første måned efter lanceringen lagde knap 1000 besøgende vejen forbi siden et tal der forventes at stige i takt med at videncentrets øvrige aktiviteter sættes i gang. Fra platformen udsender Læremiddel.dk månedlige nyhedsbreve første gang august I skrivende stund abonnerer omkring 150 på nyhedsbrevet, der ud over at berette om nyt fra videncenteret og det faglige område er etableret med henblik på at skabe trafik på hjemmesiden. Videncenteret har tillige udsendt det første elektroniske tidsskrift i oktober Tidsskriftet fungerer som organ for teoriudvikling og præsentation af projekter og projektresultater i videncentret. I den første udgave er det primært Læremiddel.dk s ledelsesgruppe, der har skrevet for at præsentere centret, men det er tanken at artiklerne i tidsskriftet på sigt kommer omkring videncentrets tre projektspor. Ved udgangen af året udgives tidsskriftet i trykt format. Det trykte tidsskrift kan rekvireres mod betaling. Synlighed i offentligheden Læremiddel.dk har udsendt pressemeddelelse til de involverede UC er i forbindelse med opstart af videncentrets projekter. Dette tiltag gav omtale på partnernes hjemmeside. Der har tillige været bragt omtaler af videncentret i UCLs interne nyhedsbrev, UCLs eksterne nyhedsbrev samt den forlagsrelaterede udgivelse Kolon. Vi planlægger desuden udsendelse af debatindlæg i efteråret i forbindelse med samarbejdet med Odense Kommune. Endelig har ledelsesgruppen holdt en række oplæg og foredrag: Oplæg/paper ved Jens Jørgen Hansen: Digital textbooks a new concept for understanding and doing research in learning materials ved konferencen Designs for learning Stockholm Universitet, marts 2008 Oplæg ved Jens Jørgen Hansen: Lærermiddelformidling tendenser og udfordringer, CFU Konsulenternes arbejdsdag, Gjern 21/ Oplæg ved Thomas Illum Hansen: Hvad skal vi med et nationalt videncenter for læremidler, CFU-ledernes møde i Foreningen af Centre for Undervisningsmidler i Danmark, 22/ Konferencer Ifølge udviklingsplanen vil Læremiddel.dk årligt afvikle en større konference, der lægger sig op ad centrets tre projektspor. For efteråret 2008 er planlagt en konference om kvalitet i lærermidler med fokus på produktionssporet. Målgruppen for konferencen er undervisere i folkeskolen og læreruddannelsen, skolebibliotekarer, medarbejdere i de pædagogiske mediecentre, CFU-konsulenter, læremid-

4 delkonsulenter i kommunerne, lærebogsforfattere, forlagsredaktører samt andre med interesse for kvalitet i læremidler. Interessen for konferencen har været stor, og knap 200 deltagere fra hele landet deltog i arrangementet. Projekterne I overensstemmelse med videncentrets udviklingsplan er der sat projekter i gang inden for centrets tre projektspor. Alle projekter følger indtil videre den tidsplan og de milepæle, som ligger til grund for den løbende evaluering af projekterne. Vores kommunikationskonsulent er blevet involveret i den overordnede projektstyring i samarbejde med undertegnede, mens de to andre ledelsesrepræsentanter fungerer som kontaktpersoner for deres respektive UC er, og som sådan tager sig af den lokale kontakt og løbende sagsbehandling. Er der problemer drøftes de i ledelsesgruppen, men indtil videre har der primært været mindre logistiske problemer. Produktionssporet Inden for produktionssporet satte Læremiddel.dk fire pilotprojekter i gang i løbet af foråret 2008 i samarbejde med de to største forlag på markedet: Alinea og Gyldendal. Det første projekt er afsluttet: en kvalitativ evaluering af Gyldendals digitale læremiddel abc.dk, der er et ITiF-produkt produceret med henblik på at støtte en undervisningsdifferentieret begynderlæsning. De tre andre projekter omfatter udover evaluering en digital spørgeskemaundersøgelse af en tyskfaglig lærervejledning og udvikling af henholdsvis en videobaseret lærervejledning og et didaktiseret digitalt leksikon. Tilsammen rummer de fire projekter en systematisk spredning, der viser potentialet i et produktionsspor. Gyldendal har udtrykt stor tilfredshed med gennemførelsen af det første projekt. For at sikre et tilsvarende kvalitetsniveau i de andre produktionsprojekter, er Martin Reng der var involveret i det første projekt blevet forlagskoordinator med særligt ansvar for projektstyring af produktionssporet, udbygning af kontakter og netværk og opsøgende arbejde. I den forbindelse bør det nævnes, at UC Lillebælts prorektor Jørgen Thorslund, i samarbejde med undertegnede, har fået skrevet vores forlagssamarbejde ind som førstnævnte eksempel i en ansøgning, som sekretariatet for professionshøjskolernes Rektorkollegium har sendt til Rådet for Teknologi og Innovation for at få professionshøjskolerne opført på en liste over godkendte videninstitutioner. Listen kan bruges af små og mellemstore erhvervsvirksomheder til at få en videnkupon, som de kan indløse i form af et samarbejde med en videninstitution fx et samarbejde mellem et forlag og Læremiddel.dk, hvis professionshøjskolerne bliver godkendt af Rådet for Teknologi og Innovation. Endelig skal det nævnes at vi netop har igangsat et femte projekt, et bogprojekt i samarbejde med Dansklærerforeningen vedrørende evaluering af materialer i danskfaget. Anvendelsessporet Inden for anvendelsessporet har Læremiddel.dk i samarbejde med det nationale forskningscenter DREAM iværksat en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af læremidler i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Derudover er projektet Læremiddelkultur 2,0 sat i gang, og der er etableret fem faglige udviklingsskoler i samarbejde med Odense Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen vidner om et tæt samarbejde mellem DREAM og Læremiddel.dk, der peger på nogle af fordele og muligheder, som ligger i at styrke samarbejdet mellem

5 de to centre og mere generelt søge partnerskaber med forskningsfeltet. Samarbejdet bygger på en aftale om fælles offentliggørelse af undersøgelsen samt en gensidig orienteringspligt i forbindelse med brug af data fremover. Analyseinstituttet Zapera.com står for selve dataindsamlingen, mens DREAM og Læremiddel.dk står for design af undersøgelsen og for den efterfølgende analyse af data og afrapportering. Undersøgelsens respondenter er faglærerne i dansk og matematik i henholdsvis 8. klasse i folkeskolen og 2. G i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo december Læremiddelkultur 2,0 er sat i gang med tre delprojekter, et for hvert UC. De tre delprojekter bidrager ved at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler). På baggrund af kvalitative studier af læremiddelkulturer i seks skoler, forsøger projektet via aktionslæringsforløb at udvikle nye didaktiske principper, der kan hjælpe lærere med at tilrettelægge undervisning, som kan matche de udfordringer, skolen i vidensamfundet står overfor. Projektets resultater og teoriudvikling formidles afslutningsvis med en bogudgivelse. De fem faglige udviklingsskoler er, som beskrevet ovenfor, udvalgte folkeskoler, hvor et fagligt miljø udvikles med henblik på praksisbaseret evaluering af læremidler. Således er der etableret henholdsvis en dansk-, historie-, religions- matematik og naturfagsskole i et samarbejde med Odense Kommune og Læreruddannelsen i Odense. Odense kommune har tildelt 100 timer årligt til to faglærere per skole i en periode på i alt tre år. Timerne går til, at lærerne kan indgå i et tæt samarbejde med videncentret og læreruddannelsen og bidrage med praksisviden om læremidler. I første omgang sker det i kraft af et aktionslæringsforløb, hvor lærerne reflekterer over egen praksis og systematisk veksler mellem et handlingsrum og et refleksionsrum med henblik at få tydeliggjort deres praksisviden. Læreruddannelsen i Odense har tildelt fem faglige koordinatorer hver 150 timer om året samt 400 timer til en skolekoordinator, Niels Grønbæk, der har det overordnede ansvar for at samle trådene. Læremiddel.dk bidrager med koordinering, konceptudvikling og samarbejdsprojekter. På den måde kan etableringen af Faglige Udviklingsskoler ses som mønstereksempel på et partnerskab mellem en kommune, en professionsuddannelse, et nationalt videncenter og de forlag, der involveres via videncentret, et eksempel som Læremiddel.dk gerne vil udbrede, dels som koncept for beslægtede partnerskaber, dels som et udvidet partnerskab, idet flere skoler, kommuner og læreruddannelser efterhånden inddrages. Et beslægtet pilotprojekt er sat i gang sammen med Fåborg-Midtfyn Kommune, hvor en håndfuld skoler er involveret i et aktionslæringsforløb. Hensigten er også her at få formuleret praksisviden og skabt et koncept for nye typer af skoleudviklingsprojekter og måder at samarbejde med kommuner på. En af udfordringerne i den forbindelse bliver at finde nye forretningsmodeller, da kommunalt samarbejde sorterer under professionshøjskolernes afdelinger for efter- og videreuddannelse. Vurderingssporet Inden for vurderingssporet er der sat fire større projekter i gang: Læremidler om læremidler, LÆRGE, Læremiddelformidling, Læremidler i praktiksamarbejdet og Klassikere i klasseværelset. Læremidler om læremidler er Læremiddel.dk s hidtil største projekt. Det blev iværksat med et 2-dages kick-off-internat i august. Projektet omfatter syv delprojekter, der til-

6 sammen skal støtte, at læremiddelsperspektivet bliver implementeret i læreruddannelsen på mere systematisk vis end det hidtil har været tilfældet. Midlet er udvikling analysemodeller og en kombination af bog- og web-baserede læremidler til alle fag og fagblokke i læreruddannelsen. Målet er at bidrage til en didaktisk og organisatorisk udvikling af læreruddannelsen ved at sætte fokus på vurdering og brug af læremidler i folkeskolen. Projektet sigter således mod at understøtte udviklingen af en mere praksisnær og professionsrettet undervisning i læreruddannelsen. LÆRGE er et mindre projekt, der ikke desto mindre spiller en central rolle for centrets teoriudvikling. Formålet med projektet er at skabe et fagligt solidt overblik over læremiddellandskabet ved at kortlægge forskellige typer lærermidler og udvikle en læremiddeltypologi, der kan kvalificere karakteristikken af læremiddeltyper og vurderingen af det enkelte læremiddel og dets pædagogiske kvaliteter. Projektet munder ud i en publikation om læremiddelgenrer og læremiddeltypologier. Læremiddelformidling er et CFU-relateret projekt, idet deltagerne er repræsentanter fra partnerskabets CFU'er, der bruger deres egen praksis som empirisk grundlag for projektet. Formålet med projektet er at undersøge og udvikle formidlingsstrategier for CFU'er og skolebiblioteker herunder hvordan vi kan kategorisere læremidler, karakterisere læremidlers designpotentiale for praksis, opbygge viden om best-practice med omdrejningspunkt i læremidler og vejlede om læremidlers konkrete praksisrelevans for konkrete undervisningssammenhænge. Projektets resultater formidles i en publikation og i en konference. Læremidler i praktiksamarbejdet er et samarbejdsprojekt, eftersom det både involverer medarbejdere fra partnerskabets CFU ere og læreruddannelser. Målet med projektet er tre delprojekter, et for hvert UC, der hver især afprøver modeller for et samarbejde mellem CFU er og læreruddannelser med henblik på at gøre systematisk analyse og brug af læremidler til en integreret del af de lærerstuderendes planlægning, gennemførelse og evaluering af praktik i grundskolen. Fælles for de fire projekter er, at de alle har en strategisk betydning for opbygningen af et videncenter, hvis eksistensberettigelse er at udvikle teoretisk kvalificeret viden om læremidler, der kan bruges til at vejlede praksis. Det femte projekt, Klassikere i klasseværelset, er finansieret af Carlsbergfondet. Projektet omfatter dels udvikling af et nyt koncept for litteraturundervisning, der behandler litterære tekster som læremidler, dels udvikling og afprøvning af nye prototyper på litteraturhistoriske læremidler til folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Forankring i professionshøjskolerne Læremiddel.dk har realiseret målsætningerne i videncentrets udviklingsplan vedrørende involvering og kompetenceudvikling af medarbejdere ved de tre professionshøjskoler i partnerskabet. Ud over henholdsvis videncentrets leder og kommunikationskonsulent er der 54 medarbejdere i partnerskabet involveret i videncenteraktiviteter. Mange er involveret timer om året. Nøglepersoner er involveret med op til 800 timer, men der er også eksempler på konsulenter, der ikke er finansieret direkte af videncentret typisk i forbindelse med samfinansierede projekter, fx hvor CFU erne eller læreruddannelsen selv bidrager med timer til medarbejdernes udviklingsarbejde i relation til Læremiddel.dk.

7 Fundraising Det første år har været præget af udarbejdelse af en række projektansøgninger, der giver anledning til eftertanke. Udfordringen består i at begrænse sig til at søge de midler, der kan være med til at udvikle og sikre videncentrets fortsatte eksistens. Man skal med andre ord undgå at skyde på alt, der bevæger sig. Læremiddel.dk har modtaget utallige henvendelser fra mulige samarbejdspartnere. Generelt har ledelsesgruppen valgt en selektiv strategi. Er der ikke tale om projektansøgninger, der lever op til vores kriterier fra udviklingsplanen, har vi sørget for at blive skrevet ind i de respektive projekter som potentiel konsulentydelse uden at forpligte os. Ikke desto mindre er der blevet brugt en vis tid på at bidrage til frugtesløse ansøgninger. Således har vi både gode og dårlige erfaringer med at søge midler. Gode erfaringer Først de gode nyheder: Læremiddel.dk har fået kr. fra Tips og Lotto til at producere web- TV til matematik- og naturfagsundervisning og knap kr. fra Carlsbergfondet til et projekt om Klassikere i klasseværelset. Bevillingerne er en vigtig motivation for at videreføre en progressiv fundraising-strategi, og så har de betydning for at videncentret opfylder sine økonomiske målsætninger. En anden god nyhed er, at Læremiddel.dk har et større delprojekt (om læsning og læremidler på et kognitivt grundlag) i en ansøgning til det strategiske forskningsråd, der er blevet vurderet præ-kvalificeret. Det betyder at vi nu er med i en sidste runde, hvor to ud af seks projekter får tildelt midler. Århus Universitet er tovholder på projektet, og Læremiddel.dk søger i den forbindelse om kr. Endelig er der vores seneste store satsning: Brugerdreven innovation af digitale læremidler, en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for brugerdreven innovation. Bag projektet står et større partnerskab, der omfatter tre forlag (Alinea, Dafolo og Mikro Værkstedet), to andre forskningsenheder (SDU: KnowledgeLab og DPU: Program for IT og medier i et læringsperspektiv), UNI C og to kommuner (Odense og Fredericia). Projektets samlede budget er på kr. Læremiddel.dk s andel er , heraf ansøgt tilskud: kr. En mindre ansøgning til Lærerstandens Brandforsikring sammen med produktionsselskabet MediaSyd bør også nævnes, da vi søger om kr. til at etablere en digital platform til distribution af web-tv. Dårlige erfaringer I august måned 2008 har vi sammen med Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) søgt om 1,5 million, der var afsat til at udvikle materialer til læsning i erhvervsskolerne hvilket NVL var blevet opfordret til af områdets ministerielle fagkonsulent. Vores ansøgning blev imidlertid ikke behandlet, da fagkonsulenten sideløbende havde indgået en aftale med repræsentanter fra erhvervsskolerne om, at de gennemførte projektet med os som mulige ressourcepersoner. De to nationale videncentre har imidlertid dårlige erfaringer med at blive brugt som ressourcepersoner af erhvervsskolerne i forbindelse med et pilotprojekt, da projektholderne ikke havde klare mål for konsulentopgavernes omfang og indhold. Eksemplet er symptomatisk for en række mulige projekter, hvor vi har brugt tid på at tage stilling til henvendelser og orientere os for at være med i relevante projekter.

8 Fundraising fremover Projektansøgninger af den førstnævnte art vil blive prioriteret, fordi de kan være med til sikre videncentrets fortsatte eksistens. Samtidig vil vi - på baggrund af de dårlige erfaringer - skærpe kravene til projekter og/eller projektansøgninger, vi vil bruge tid på. Forudsætningerne bør således være: Klare præmisser og kriterier for den udbudte opgave Klart definerede timetal og opgaver, hvis vi skal løse konsulentopgaver Velstrukturerede projekter, hvor vi kan stå inde for kvaliteten. Det er helt afgørende, at vi fokuserer vores indsats, og ikke forsøger at være lidt med i for mange halvhjertede forsøg. Udfordringen består i at blive stadigt bedre til at scanne markedet for relevante samarbejdsprojekter og fondsmidler og prioritere vores indsats. For tiden arbejder vi på to ansøgninger, en til Egmont-fonden og en til UVM vedrørende faglig læsning og læremidler. Egmontfonden: Ebbe Dam Nielsen har opfordret os til at søge fonden om midler til ph.d.-projekter med læremidler som undersøgelsesfelt. Planen er at søge om midler til en ph.d.-konstruktion med tre sammenhængende projekter, men med hvert sit fokus, henholdsvis bogbaserede læremidler, webbaserede læremidler og brugen af gratis og ofte brugergenerede materialer på nettet, også kaldet web 2,0. Projekterne er fordelt med et per professionshøjskole, så konstruktionen kan styrke partnerskabet. Læremiddel.dk er inspireret af et af Senter for Pædagogiske Teksters større projekter gået sammen med Nationalt Videncenter for Læsning om at designe et omfattende projekt om faglig læsning og læremidler. Projektets ambitionsniveau indebærer, at vi vil forsøge at løfte det op på et ministerielt niveau og søge UVM om støtte til at realisere projektet. Derudover har vi planer om at søge om flere Tips og Lotto-midler til produktion af web-tv. Nye uddannelsestilbud Et andet indsatsområde for Læremiddel.dk det første år har været udviklingen af nye uddannelsestilbud til brugere af læremidler på forskellige niveauer. Nationalt har vi været involveret i UC Sjællands og UC Københavns ansøgning om at udvikle den pædagogiske diplomuddannelse. Konkret har vi bidraget med udvikling af et nyt PD-modul, Læring og læringsresurser, til skolebibliotekar og it- og medievejlederuddannelserne. Med dette modul har vi sat fokus på læremidlers betydning inden for det mediepædagogiske område i folkeskolen. Samtidig har vi en forventning om at modulet også kan have relevans for andre vejlederuddannelser, da det med fordel kan indgå i fx læsevejleder- eller matematikvejlederuddannelserne, hvor der ligeledes er et behov for at integrere analyse og vurdering af læremidler som et fast element. I en skandinavisk sammenhæng er vi desuden involveret i udviklingen af en ny fælles skandinavisk master i uddannelsesmedier i samarbejde med Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og DidaktikDesign (Stockholm Universitet). Som titlen angiver, befinder vi os inden for samme mediepædagogiske område, men på et andet fagligt niveau og med en anden målgruppe. En master i Norge og Sverige svarer til en kandidatuddannelse i Danmark. Derfor er vores engagement som videncenter med base i professionshøjskolerne betinget af vores samar-

9 bejde med de skandinaviske partnere, da vi ikke selv har udbudsretten. Dette er imidlertid ikke noget problem, da samarbejdet bygger på et partnerskab, hvor de tre parter bidrager med hvert et modul til uddannelsen og varetager en tredjedel af undervisningen og vejledningen af de specialeskrivende, der vælger et emne i relation til Læremiddel.dk s modul: Evaluering og vejledning. Udviklingen af en skandinavisk master kan få vidtrækkende betydning for videncentret som omdrejningspunkt for: centrets teoriudvikling det skandinaviske samarbejde kompetenceudvikling af konsulenter og undervisere i professionshøjskolerne. Læremiddel.dk har valgt at bidrage med et modul om evaluering og vejledning, fordi netop dette aspekt understøtter vores samarbejde med forlag og uddannelsesinstitutioner. Hensigten med at fokusere på evaluering af og vejledning i brug af læremidler er at bringe beskæftigelsen med læremidler op på et niveau, hvor det bliver tydeligt, at den kan have gennemgribende konsekvenser for såvel den konkrete undervisningspraksis som den måde, vi organiserer uddannelser på. Derfor har vi store forventninger til det skandinaviske samarbejde. Netværk Som årets aktiviteter afspejler, har Læremiddel.dk etableret et omfattende netværk, der indbefatter samarbejde eller samarbejdsaftaler med centrale aktører inden for: Praksisfeltet: skoler i henholdsvis Odense, Fredericia, Kolding, Fåborg-Midtfyn og Køge Kommune. Ofte er der aftaler og samarbejdsrelationer på kommunalt niveau, hvilket stemmer overens med videncentrets generelle interesse i læremiddelstrategier på et organisatorisk niveau. National forskning: forskningscentret DREAM (SDU), forskningscentret KnowledgeLab (SDU) og forskningsprogrammet IT og medier i et læringsperspektiv (DPU). Derudover samarbejder videncentret med enkeltpersoner i forbindelse med enkeltstående projekter og projektansøgninger. Et gennemgående træk ved forskningssamarbejdet er, at det bygger på en partnerskabstanke: at parterne besidder komplementær viden og kompetencer, der dels kan berige hinanden, dels danner grundlag for fondsstøtte. Skandinavisk forskning: Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og Didaktik- Design (Stockholm Universitet). Samarbejdet er primært koncentreret omkring etableringen af en skandinavisk master, men de skandinaviske samarbejdspartnere har samtidig haft afgørende betydning for Læremiddel.dk s teoriudvikling. Det globale forskningsnetværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media): Skandinavien er stærkt repræsenteret i IARTEM, og Læremiddel.dk s engagement kan være med til at styrke muligheden for at søge EU-fonde om midler til fælles forsknings- og udviklingsprojekter. OECD-forskning: Christian Wang, en af arkitekterne bag Læremiddel.dk, er blevet udpeget af UVM som international uafhængig ekspert i DLR (Digital Learning Resources) og bruges

10 af OECD/CERI (Centre for Educational Research and Innovation at the Directorate for Education of the OECD) som sådan. Christian er stadig tilknyttet Læremiddel.dk og har introduceret centret via sit internationale samarbejde, bl.a. via en engelsksproget folder, vi har udarbejdet til formålet. Indtil videre har det betydet, at Læremiddel.dk har leveret sparring på OECD s arbejde, bl.a. på Beñat Bilbao-Osorios design for en undersøgelse af brugen af digitale læringsressourcer i OECD-landene. Forlagsbranchen: Alinea, Gyldendal, Dansklærerforeningen, Dafolo og Mikro Værkstedet har fungeret som samarbejdspartnere her i opstarten. Udover de fire pilotprojekter, har samarbejdet været koncentreret om bogudgivelser (herunder udgivelse af vores tidsskrift), fundraising og foredragsvirksomhed (fx direktør ved Gyldendal Uddannelse Mathias Bruuns oplæg ved vores konference om kvalitet i læremidler, direktør ved Alinea Ebbe Dam Nielsen er sessionsleder for Læremiddel.dk s session ved Uddannelsesforum 2008, og undertegnede holder et oplæg ved SFU s årsmøde (Sektion for Undervisningsmidler) og et oplæg for Dansk Forfatterforening i Andre nationale videncentre: Det første år har Læremiddel.dk især arbejdet sammen med Nationalt Videncenter for Læsning i forbindelse med dels sparring og videndeling vedrørende opbygning af videncentre, dels fælles projektansøgninger. Samtidig har vi inviteret NA- VIMAT (Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik) med i et af vores projekter, Læremidler om læremidler, med det resultat, at de er med til at finansiere det matematiske delprojekt, hvor de har to projektdeltagere med. Aktuelle udfordringer Læremiddel.dk s største udfordring fremover er at finde forretningsmodeller, der kan sikre videncentrets fortsatte eksistens. Derfor har vi brug for at kortlægge diverse forretningsmodeller, finansieringsmuligheder og samarbejdsrelationer. Et foreløbigt overblik over samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder omfatter: Samarbejdspartnere: Forlag IARTEM UVM og andre videncentre Skoler og kommuner Universiteter Finansieringsmuligheder: Privat kapital og fonde EU-fonde og nordiske fonde Ministerielle bevillinger og puljer Kommunale puljer Forskningsfonde Der er ikke en simpel relation mellem samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder. Som vores BDI-ansøgning viste, er det ofte et sammensat partnerskab, der åbner for nye former for finansiering. Derfor er det vigtigt for videncentret at få skabt overblik og formuleret en differentieret finansieringsprofil. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen, oktober 2008

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC side 48 Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC Hvem undersøger egentlig, hvad der faktisk foregår i skolen? Ja, det

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere