Kommissorium for den fælles projektorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for den fælles projektorganisation"

Transkript

1 Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere en fælles projektorganisation, der skal danne rammen for den samlede udvikling af Værebro Park. Dette kommissorium beskriver den fælles projektorganisation og rammerne for de enkelte organer i organiseringen. Den fælles projektorganisation Projektorganisationen består af en styregruppe, tre temagrupper (svarende til de projektets tre faglige spor), et varierende antal arbejdsgrupper samt det rådgivende organ Tænketank Værebro Park. Figur 1: Projektorganisationen Styregruppe Projektsekretariat Temagruppe 1 Det sociale spor Temagruppe 2 Naboskabsporet Temagruppe 3 Det fysiske spor Tænketank Værebro Park en af styregruppen og de tre temagrupper fremgår af bilag 1. J. nr P22 1

2 Styregruppe Styregruppen har det overordnede strategiske ansvar for projektets fremdrift og resultater, herunder sammenhængen mellem arbejdet i projektets tre spor. Styregruppens primære opgaver er at: Fastlægge den samlede strategi for udviklingen af Værebro Park Varetage den overordnede projektstyring i forhold til udmøntningen i strategien i de tre temagrupper, herunder sikre at udmøntningen sker koordineret på tværs af de tre spor Træffe endelig beslutning om alle indsatser, der gennemført, evt. med forudgående politisk behandling Træffe beslutninger om sammensætningen og brugen af Tænketank Værebro Park Træffe beslutninger projektets eksterne samarbejder, kommunikationsstrategi, fundraising- og lobbyarbejde samt involveringen af borgere, politikere, politi, foreninger, erhvervsliv, brugerbestyrelser, institutioner og tilbud, den administrative ledelse fra Gladsaxe Kommune og DAB mv. Være arbejdsgiver for projektsekretariatet Styregruppen har syv medlemmer sammensat af: Kommunaldirektøren, Gladsaxe Kommune (delt formandskab) Adm. direktør, DAB (delt formandskab) Bestyrelsesformand, Gladsaxe almennyttige Boligselskab Formand for temagruppe 1 Formand for temagruppe 2 Formænd for temagruppe 3 (2 repræsentanter) Styregruppen træffer sine beslutninger ved almindelig konsensus. afgøres ud fra en fælles forståelse af, hvad der bedst tjener projektets mål. Sekretariat Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages af lederen af projektsekretariatet. Møder Styregruppen mødes ca. seks gange årligt. Møderne afholdes så vidt muligt i Værebro Park. Ud over de faste møder kan styregruppen beslutte at afholde møder af særlig karakter, f.eks. ad hoc-møder, inspirationsbesøg mv. Møder planlægges løbende og mindst seks måneder frem i tid. Dagsorden og evt. mødemateriale udsendes forud for møderne. Der tages beslutningsreferat af møderne. Mødereferater udsendes til mødedeltagerne til skriftlig godkendelse inden for en fastsat tidsfrist. J. nr P22 2

3 Temagrupper De tre temagrupper har ansvaret for at udmønte strategien inden for hvert af de tre spor. Temagruppernes primære opgaver er at: Fastlægge strategien for det enkelte spor Nedsætte og varetage styringen af ad hoc-arbejdsgrupper, der efter behov kan stå for udviklingen af indsatser i sporet, i tråd med den fastlagte strategi og under hensyntagen til arbejdet i de øvrige spor Beslutte hvilke indsatser, sporet skal lægge for styregruppen til beslutning og evt. politisk behandling Hver temagruppe har 4-6 medlemmer bestående af repræsentanter for såvel Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab. Temagruppe 1 sammensættes af: 1 fagdirektør, Gladsaxe Kommune (formand) 2-3 ledelsesrepræsentanter, Gladsaxe Kommune 1 ledelsesrepræsentant fra DAB Lederen af projektsekretariatet Temagruppe 2 sammensættes af: Formand for afdelingsbestyrelsen, Gladsaxe almennyttige Boligselskab (formand) 1 medlem af afdelingsbestyrelsen, Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 ledelsesrepræsentant, Gladsaxe kommune Lederen af projektsekretariatet Temagruppe 3 sammensættes af: 1 medlem af selskabsbestyrelsen, Gladsaxe almennyttige Boligselskab (formand) 1 fagdirektør, Gladsaxe Kommune (formand) 1 direktør fra DAB 1 ledelsesrepræsentant fra Gladsaxe Kommune Lederen af projektsekretariatet Sekretariatsfunktion Sekretariatsbetjeningen af de enkelte temagrupper varetages af en projektlederteam, der udpeges af styregruppen. Projektlederteamet består af en projektleder og en assisterende projektleder, hvis primære opgaver er at: Sekretariatsbetjene temagruppen Varetage den daglige ledelse og koordinering af arbejdet i de arbejdsgrupper, temagruppen har nedsat J. nr P22 3

4 Deltage i arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper efter behov Bidrage til projektsekretariatets arbejde, herunder deltage i relevant mødeaktivitet i sekretariatet Projektlederteamets ressourceforbrug forventes at ligge på gennemsnitligt 2 dage ugentligt til projektlederen og én dag ugentligt for den assisterende projektleder indtil udgangen af Herefter tages ressourcebehovet op til ny vurdering. Den konkrete fordeling af ansvar og arbejdsopgaver i projektlederteamet aftales internt. Projektlederteamet refererer til formanden for temagruppen. De tre temagrupper træffer deres beslutninger ved almindelig konsensus. afgøres ud fra en fælles forståelse af, hvad der bedst tjener projektets mål. Møder Mødefrekvensen i temagrupperne fastlægges af de enkelte temagrupper. Møder planlægges løbende og mindst seks måneder frem i tid. Dagsorden og evt. mødemateriale udsendes forud for møderne. Der tages beslutningsreferat af møderne. Mødereferater udsendes efter mødet til skriftlig godkendelse hos mødedeltagerne inden for en fastsat tidsfrist. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne har ansvar for at udvikle konkrete indsatser, der understøtter den fastlagte strategi for udviklingen af Værebro Park. Arbejdsgruppernes primære opgaver er at: Analysere hvorvidt et udvalgt indsatsområde er relevant for Værebro Park Planlægge hvordan indsatser konkret kan udmøntes, så de skaber størst mulig effekt i forhold til projektets mål Beskrive og forelægge foreslåede indsatser for temagruppen, til evt. senere forelæggelse for styregruppen og det politiske niveau en af den enkelte arbejdsgruppe fastlægges af den temagruppe, der nedsætter arbejdsgruppen. Der kan indgå såvel embedsmænd og politikere som praktikere, beboere eller øvrige interessenter i arbejdet med de enkelte indsatser. For hver enkelt arbejdsgruppe udpeges en tovholder, der koordinerer arbejdet i arbejdsgruppen i tæt samspil med projektlederteamet for den relevante temagruppe. Der træffes ikke beslutninger i arbejdsgruppen. forelægges temagruppen. J. nr P22 4

5 Møder Mødefrekvensen i arbejdsgrupperne fastlægges af de enkelte arbejdsgrupper. Tænketank Værebro Park Tænketank Værebro Park er et rådgivende organ, der skal sikre kontinuerlig lokal inddragelse i udviklingen af Værebro Park. Tænketankens primære opgaver er at: Kvalificere arbejdet i projektet, på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau Fungere som ambassadører for projektet i lokalområdet Tænketank Værebro Park består af op til nøglepersoner fra Værebro Park og tilstødende områder, der udpeges af styregruppen. Tænketanken sammensættes af: Beboere Erhvervsdrivende Aktive i foreninger, klubber mv. Repræsentanter fra forældre- og brugerbestyrelser Repræsentanter for institutioner og tilbud Andre væsentlige interessenter, meningsdannere eller fyrtårne i området Tænketank Værebro Park er et rådgivende forum. Der træffes ikke beslutninger. Møder Tænketank Værebro Park mødes 2-3 gange årligt. I møderne deltager desuden styregruppen og lederen af projektsekretariatet samt relevante repræsentanter for temagrupper og arbejdsgrupper. Tænketanken sekretariatsbetjenes af projektsekretariatet, der under ledelse af styregruppen fastlægger temaerne for møderne. Der tages referat af møderne i tænketanken. Projektsekretariat Der etableres et projektsekretariat, der i projektets levetid har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektet og sikre sammenhængen mellem projektet og de øvrige udviklingsinitiativer i området. Projektsekretariatet nedsættes af styregruppen og refererer til styregruppen. J. nr P22 5

6 Medarbejdere Projektsekretariatet består af: 1 sekretariatsleder (fuld tid) 1 projektkoordinator (fuld tid) Omkostningerne til projektsekretariatet finansieres ligeligt af Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab. Kompetenceprofilen for de to medarbejdere fastlægges af styregruppen i forbindelse med udarbejdelsen af stillingsbeskrivelser for de to medarbejdere. Foruden de to sekretariatsmedarbejdere indgår de tre temagruppers projektlederteams i sekretariatsfællesskabet. Opgaver Projektsekretariatets opgaver er at: Sekretariatsbetjene styregruppen, herunder udarbejde udkast til strategi og projektplan og status på projektets fremdrift til drøftelse i styregruppen Facilitere den politiske behandling af indsatser besluttet i styregruppen Koordinere projektaktiviteter på tværs af projektets arbejdsgrupper og temagrupper, bl.a. via deltagelse i temagruppemøder og afholdelse af faste projektmøder for projektsekretariatet og de tre temagruppers projektlederteams Koordinere projektet med øvrige relevante tilbud i området (f.eks. Værebro Rådgivning) Sekretariatsbetjene Tænketank Værebro Park Opdyrke og vedligeholde strategiske samarbejder mellem projektet og relevante eksterne aktører Forestå løbende involvering af beboere, politi, foreninger, erhvervsliv, forældre- og brugerbestyrelser, institutioner og tilbud, politikere, den administrative ledelse mv. Varetage udviklingen og udmøntningen af projektets kommunikationsstrategi (herunder opdatere hjemmeside, nyhedsbrev, evt. infoskærme mv.) Forestå fundraising og lobbyarbejde Evaluere effekten af projektets arbejde Fysisk placering Projektsekretariatet placeres fysisk i Værebro Park, med kontortid på Gladsaxe Rådhus 2-3 dage ugentligt. J. nr P22 6

7 Bilag 1: af styregruppe og temagrupper Styregruppe Kommunaldirektør Bo Rasmussen, GK (formand) Adm. dir. Niels Olsen, DAB (formand) Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, GK Bestyrelsesformand Jytte Jensen, GaB Næstformand Peter Nellemann, GaB Teknisk vicedirektør Maj Green, GK Bestyrelsesformand Leon Friis Jørgensen, AVP/GaB Leder af projektsekretariatet (sekretær) Temagruppe 1 Det sociale spor Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov, GK Arbejdsmarkedschef Ebbe Holm, GK Skole og Familiechef Bente Schoubye, GK Chef for Dagtilbud og Sundhed Margit Gleerup, GK Chefkonsulent Sven Christensen, DAB Leder af projektsekretariatet Projektleder Stine Trøjborg Thomsen(sekretær) Ass. projektleder Tine Hansen (sekretærer) Temagruppe 2 Naboskabsporet Formand Leon Friis Jørgensen, AVP/GaB (formand) Bestyrelsesmedlem Bent Raspe-Pedersen, APV/GaB Afdelingsleder Nina Nielsen, GK Leder af Værebro Rådgivning Kirsten Wedel Leder af projektsekretariatet Projektleder Sven Christensen (sekretær) Ass. projektleder Helena Jørgensen (sekretær) Temagruppe 3 Det fysiske spor Næstformand Peter Nellemann, GaB (formand) Teknisk vicedirektør Maj Green, GK (formand) Direktør Uffe Kjær, DAB Vicekommunaldirektør Hans H. Jensen, GK Leder af projektsekretariatet Projektledere Anette Lykke Otto og Sven Christensen (sekretærer) Ass. projektleder Stine Trøjborg Thomsen (sekretær) J. nr P22 7

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere