Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik"

Transkript

1 Sundhedspolitik

2 Indhold Forord Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed Sundhed i fællesskab Fra vision til handling Sundhedspolitikkens 4-årige mål Aalborg Kommune har ambitioner om at være i front på sundhedsområdet. Vi har i vid udstrækning nået de ambitiøse mål, vi satte os i sidste politik. Denne tredje og nye sundhedspolitik bygger derfor videre på et solidt fundament. Nu skal vi skridtet videre, hvor vi skal have mod til at sætte os nye ambitiøse mål for den næste politikperiode Denne sundhedspolitik bygger på bred politisk opbakning. Ligesom den bygger på vilje i forvaltningerne til at gøre et stort og målrettet arbejde for at omsætte de sundhedspolitiske visioner og mål til konkret handling til gavn for borgerne. Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i kommunen uanset bopæl, alder, etnicitet, køn og funktionalitet. Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar, når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes handlemuligheder for at udvikle borgernes sundhed er fundament for politikken. Kommunens mange medarbejdere er essentielle i omsætning af politikken. Vi er bevidste om, at vi som kommune har et særligt ansvar over for de borgere, der bruger mange timer i de kommunale tilbud som fx daginstitution, skole, botilbud, ældretilbud og det offentlige rum. meningsfulde. Det er sammenhænge, som vi vil understøtte internt i Aalborg Kommune, men også gennem samarbejde med eksterne aktører som det frivillige foreningsliv og kulturinstitutioner. Sundhed er ikke en opgave for kommunen alene. Vi har brug for at samarbejde med både private og andre offentlige virksomheder, organisationer og foreninger for at opnå vores mål. Kun gennem partnerskaber kan vi komme bredt nok ud, og gennem partnerskaber kan vi udvikle og forny vores metoder og indsatser. Som landets tredje største kommune har vi et særligt ansvar for at bidrage til ny viden på sundheds- og forebyggelsesområdet. Derfor har vi valgt at etablere eget forskningscenter om anvendt kommunal sundhedsforskning. Derudover vil vi fortsætte samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner for til stadighed at bidrage til at sætte dagsordenen på det kommunale sundhedsområde i forskningssammenhæng. Vi er kommet langt med sundheden i Aalborg Kommune; med det rette mod og samarbejde på tværs af forvaltninger og politiske skel, kan vi sammen med eksterne samarbejdspartnere - i de næste fire år hjælpe borgerne i Aalborg Kommune til et sundere og raskere liv. Der har tidligere været stor fokus på de traditionelle KRAM-faktorer. De seneste år har der været fokus på at se sundhed ud fra en helhedsbetragtning, hvor borgernes generelle trivsel og mentale sundhed har stor betydning. Det styrker den mentale sundhed at være en del af et fællesskab, at være aktiv og i det hele taget at gøre ting, der føles På vegne af Sundheds- og Kulturudvalget Mads Duedahl, rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Bente Graversen, direktør, Sundheds- og Kulturforvaltningen 2 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

3 Forebyggelsespakkerne Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til, hvordan kommunerne på baggrund af den bedste evidens kan arbejde med at udvikle borgernes sundhed. Anbefalingerne er opdelt i forhold risikofaktorer og Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker med baggrund af risikofaktorer. Aalborg Kommune har høje ambitioner på sundhedsområdet og arbejder derfor på baggrund af disse anbefalinger. Det er et konkret mål i denne politik, at anbefalingerne på grundniveau i forebyggelsespakkerne implementeres i politikperioden. Det drejer sig om: Alkohol Tobak Fysisk aktivitet Mad og måltider Mental sundhed Fra vision til virkelighed Aalborg Kommune tager de nødvendige skridt i arbejdet med at fremme borgernes sundhed. Vi vil opsøge og indgå partnerskaber med alle, der vil medvirke til at øge sundheden i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes sundhedsvision er: Sundhedspolitikken er et centralt redskab i forhold til at nå sundhedsvisionen. Sundhed påvirkes af mange andre velfærdsområder, men sundhedspolitikken er den overordnede ramme, som angiver retning for det borgerrettede sundhedsarbejde i Aalborg Kommune. Samtidig er sundhed også integreret i kommunens andre politikområder. Vi vil styre arbejdet ud fra den bedste viden om, hvad der virker, og hvad der er særlige, prioriterede politiske indsatser på sundhedsområdet. Implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider samt mental sundhed udgør fundamentet for sundhedsarbejdet i kommunen de næste fire år. Udover at implementere anbefalingerne på grundniveau i de udvalgte forebyggelsespakker har byrådet prioriteret særlige indsatser indenfor fire politiske pejlemærker. Både implementering og prioritering af de særlige indsatser vil have konkret og målbar effekt på sundhedsarbejdet i kommunen og på borgernes sundhed og i sidste ende på at opfylde visionen. De fire politiske pejlemærker i politikken er: Sunde rammer Sunde rammer handler om indretning af - og tilgængelighed til - det fysiske rum samt om at beskytte børn og unge i forhold til eksempelvis røg og alkohol. Lighed i sundhed Uligheden i sundhed er en af de største sundhedsudfordringer. Der er fortsat et stort behov for, at vi prioriterer, så alle kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv. Mental sundhed Mental sundhed er et klart mål i sig selv og kan også være et middel til bedre fysisk helbred. Derfor er god trivsel et vigtigt mål, også selvom det allerede er et indsatsområde i andre politikker og strategier i Aalborg Kommune. Sundhed i fællesskab Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene. Gennem nye partnerskaber kan vi nå flere målgrupper, som vi ellers ikke har mulighed for at komme i kontakt med. 4 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

4 Sunde rammer I Aalborg Kommune tænkes sunde rammer dels som adgang til - og anvendelse af - fysiske rammer, og dels som sunde rammer, der beskytter børn og unge mod røg og alkohol. Rammerne om vores dagligdag har stor betydning for den fysiske og mentale sundhed. De fysiske rammer giver muligheder eller sætter begrænsninger for fysisk udfoldelse og for at koble af i naturen eller i et roligt miljø i byen. Den måde, hvorpå vi indretter fysiske rammer som eksempelvis byrum, skoler, parker, legepladser og friarealer har derfor stor betydning for, hvordan og hvor meget de bliver anvendt. Ligesom afstanden og tilgængeligheden til rammerne har stor betydning for, hvor meget de bliver anvendt. De fysiske rammer i kommunen skal understøtte en sund og aktiv livsstil, hvor borgerne har mulighed for at bevæge sig og få frisk luft. Vi arbejder løbende på at få et veludbygget og sikkert gang- og cykelstinetværk, der kan være med til at fremme fysisk, aktiv transport. Sunde rammer betyder også, at børn og unge på de kommunale institutioner, skoler, legepladser mv. har adgang til sund mad og drikke og ikke udsættes for alkohol og røg. Derfor vil vi Uanset hvor man bor i Aalborg Kommune, skal det være let at være fysisk aktiv. Der skal arbejdes på at skabe hurtig, let og sikker adgang til rekreative områder, der indbyder til bevægelse, ophold og leg. Aalborg Kommune vil arbejde for forskelligartede og fleksible fysiske rammer spredt geografisk over kommunen, som kan anvendes til en vifte af aktiviteter og appellere til mange forskellige grupper af borgere, hvad angår alder, køn og funktionsniveau. Udvikling af sunde rammer kan med fordel ske i lokale samarbejder, hvor der tænkes i lokale helhedsløsninger. Det gør vi ved at: tænke sundhed og tilgængelighed for alle borgere ind i den fysiske planlægning sikre bedre adgang til rekreative områder og idrætsfaciliteter beskytte børn og unge mod passiv rygning ved venlige henstillinger om ikke at ryge på kommunale legepladser, idrætsanlæg samt i friluftsbadet sikre, at skoletiden i kommunens folkeskoler er røgfri for børn og unge gennemføre informationsindsatser om sundhed målrettet børn og unge i foreninger skabe sikre rammer for, at borgerne kan løbe, gå og cykle på arbejde, til skole og fritidsaktiviteter m.v. inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøerne servere sund mad i kommunale institutioner, idrætstilbud og kulturinstitutioner lave henstillinger om, at foreninger har en alkoholpolitik på lejebetingelserne til kommunens haller, foreningslokaler m.v. 6 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

5 Lighed i sundhed Social ulighed i sundhed er en af de største sundhedspolitiske udfordringer. På trods af et veludbygget velfærdssamfund stiger den sociale ulighed i sundhed generelt i Danmark. Aalborg Kommune har igennem en række år prioriteret denne udfordring højt. I denne sundhedspolitik har lighed i sundhed igen et helt særligt og nødvendigt politisk fokus. En højere andel af borgere udenfor arbejdsmarkedet er dagligrygere, fysisk inaktive eller har et højt risikoforbrug af alkohol. På samme måde er der en højere andel med svær overvægt blandt borgere udenfor arbejdsmarkedet end blandt kommunens borgere generelt. Borgere udenfor arbejdsmarkedet har også i højere grad mere end én af de nævnte uhensigtsmæssige sundhedsvaner. Borgere med langvarige psykiske lidelser og udviklingshæmmede borgere er eksempler på udsatte og sårbare grupper. Nationale undersøgelser viser, at disse grupper har markant kortere middellevetid end den øvrige befolkning. Selvom Sundhedspolitikken har et stærkt fokus på social ulighed i sundhed, findes løsningerne til lighed i sundhed i høj grad også inden for andre velfærdsområder som blandt andet: beskæftigelse, ældre, skole, uddannelse, misbrug, omsorg for gravide. Det betyder, at sundhedsopgaven skal løses ikke kun via sundhedspolitikken men også via kommunens øvrige politikområder. Derfor vil vi Aalborg Kommune vil fortsat prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv. Det betyder, at vores generelle sundhedstilbud skal tilpasses alle borgere og udvikles med blik for fleksibilitet, tilgængelighed, indhold og fastholdelse. Samtidig vil vi i mødet med særligt sårbare borgere støtte og hjælpe til en sundere livsstil. Det gør vi ved at: lave fremskudte sundhedsindsatser i særligt udsatte områder målrette sundhedsrådgivning til virksomheder med mange medarbejdere, der har kort eller ingen uddannelse have fokus på motion og sund kost på kommunens væresteder og beskæftigelsestilbud have kompetencerne blandt udvalgte frontmedarbejdere til at opspore risikoadfærd i forhold til rygning og alkohol og rådgive borgerne herom have fokus på ulighed i sundhed i den kommunale tandpleje give borgere med psykiske lidelser optimale muligheder for at få sunde vaner gennem særlig tilrettelagte forløb anvende en bred vifte af kommunikationsplatforme og samarbejdspartnere, herunder bibliotekerne, til at formidle viden til alle om sundhed og sundhedsvæsenet. 8 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

6 Mental sundhed Sundhed er mere end blot fysisk sundhed. Sundhed handler også om borgernes trivsel. Det handler om følelsen af at kunne håndtere hverdagens udfordringer. Og simpelthen at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Mental sundhed handler også om at deltage, have medbestemmelse og være engageret i aktiviteter, der for den enkelte giver mening og har værdi. Her spiller hele Aalborg Kommunes kultur- og fritidsliv en central rolle med en bred vifte af tilbud. Der er en sammenhæng mellem den fysiske og mentale sundhed. Sundhedsprofilen viser, at borgere med dårlig mental sundhed i højere grad har uhensigtsmæssige sundhedsvaner med hensyn til rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usunde kostvaner. Samtidig ser vi i disse år en stigning i mentale helbredsproblemer. Konsekvenserne af psykisk mistrivsel er omfattende. Det har bl.a. indflydelse på børnenes skolegang, unges fastholdelse i uddannelsessystemet, ældres ensomhed og voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgernes generelle trivsel og mentale sundhed er derfor et centralt anliggende for alle velfærdsområder i kommunen. Sundhedsprofilen 2013 Kommunerne har fået en ny sundhedsprofil fra Profilen adresserer forskellige udfordringer for Aalborg Kommune herunder social ulighed, ophobning af risikofaktorer og trivselsproblemer. Indsatserne i denne politik imødekommer disse udfordringer. Sundhedsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der udarbejdes hvert fjerde år. Derfor vil vi Aalborg Kommune vil imødegå denne udvikling, og derfor er borgernes mentale sundhed et særligt politisk fokus. I Aalborg Kommune vil vi arbejde med mental sundhed ud fra flere niveauer: tidlig opsporing af børn og voksne, der mistrives samt integrering af mental sundhed i arbejdet med borgere, der har fysiske sygdomme. Det gør vi ved at: understøtte, at borgerne generelt har rige muligheder for at slappe af, blive inspireret, blive udfordret på deres eget niveau, møde andre og i det hele taget leve et aktivt og meningsfuldt liv tilbyde forældrekurser til førstegangsforældre, så de får optimale betingelser for at skabe en god start på livet for de nyfødte og for familien som helhed have trivselsfora på alle folkeskoler, som sikrer tidlig opsporing og hjælp til de børn og unge, som ikke trives hjælpe flygtninge i Aalborg Kommune med at håndtere trivselsproblematikker integrere kulturelle tilbud i rehabiliteringstilbud og derigennem skabe nye fællesskaber udvikle rolige oaser i byens rum, så der er mulighed for at slappe af øge borgernes kompetencer blandt andet gennem Sundhedscenterets tilbud og bibliotekernes og aftensskolernes tilbud om læsegrupper, it-kurser m.v. understøtte foreningslivet, så foreningerne i højere grad kan rumme særlige målgrupper forebygge ensomhed blandt ældre ved at skabe rammer, så ældre kan benytte kommunens aktivitetscentre til at skabe fællesskab og inklusion 10 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

7 Sundhed - i fællesskab Kommunen står over for en lang række udfordringer med et sygdomsbillede, der viser en stigning af borgere med kroniske sygdomme. Vi har behov for øget samarbejde mellem kommune og eksterne parter i det omkringliggende samfund. Blandt andet vil der være øget behov for partnerskaber indenfor ældre, skole og socialområdet. Kommunen har mange muligheder for at påvirke sundheden blandt borgerne i kommunen. Men vi kan ikke løfte sundhedsopgaven alene. Der er grupper af borgere, som kommunen ikke naturligt er i kontakt med eksempelvis unge på ungdomsuddannelse, voksne på arbejdsmarkedet, ældre, der ikke modtager pleje eller anden form for hjælp. Disse grupper skal vi nå ved at indgå partnerskaber mellem kommune og erhvervsliv, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og foreningslivet. Samarbejdet mellem kommunen, almen praksis og Region Nordjylland udgør et helt centralt fundament i sundhedsarbejdet. Dette omfattende samarbejde reguleres i regi af Sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner Sundhedsaftalerne danner grundlag for samarbejdet de næste fire år mellem regionen, almen praksis og kommunerne. I dette regi indgås aftaler om det sammenhængende sundhedsvæsen - blandt andet i forhold til arbejdet med kronikergrupperne. Sundhedsaftalen skal også godkendes i byrådet. I forrige sundhedspolitik udgjorde Aalborg Kommunes arbejde med styrkelse af det nære sundhedsvæsen et selvstændigt arbejdsspor. Arbejdet med at styrke det nære sundhedsvæsen og sikre sammenhænge mellem sektorerne fortsætter med fuld styrke, men vil knytte sig til den politisk godkendte Sundhedsaftale Derfor vil vi Der er et uudnyttet potentiale på folkesundhedsområdet i partnerskaber mellem eksempelvis erhvervslivets parter, uddannelser, boligforeninger med videre. Aalborg kommune ønsker derfor at opbygge partnerskaber med alle, der vil indgå i et let og fleksibelt samarbejde med kommunen om at virkeliggøre sundhedspolitikkens visioner for fremme af borgernes sundhed. Det gør vi ved at: have partnerskaber som selvstændigt strategisk indsatsområde samarbejde med boligforeninger, idrætsforeninger og øvrige foreninger i særligt udsatte områder samarbejde med foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner om at virkeliggøre en skolehverdag med fokus på læring, trivsel og sundhed prioritere de foreninger, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed hos særligt udsatte grupper være åbne, inviterende og opsøgende i at etablere samarbejder med forskningsmiljøer, patientforeninger, aftenskoler, erhvervslivet og frivilligområdet samarbejde med ungdomsuddannelserne om elevernes sundhed og trivsel invitere alle interesserede ind i partnerskabsprojektet om en mere røgfri kommune. 12 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

8 Fra vision til handling Sundhedspolitikken er et pejlemærke for medarbejdere i kommunen i det daglige møde med borgerne og i kommunens øvrige arbejde. Hver forvaltning omsætter politikken til konkret handling i forhold til borgernes sundhed. Sundhedspolitikken er ambitiøs, og vi forventer at se konkrete resultater på borgernes sundhedstilstand indenfor politikkens 4-årige periode. Derfor har vi opstillet en række 4-årige mål grupperet indenfor seks temaer. Det måler vi på borgernes fysiske og psykiske sundhed Vi måler på de faktorer, som har størst betydning for de fleste borgeres sundhedstilstand og dermed levealder. Disse faktorer er rygning, alkohol, BMI og fysisk aktivitet. Dette giver et billede af borgernes fysiske sundhed. Samtidig vil vi vide noget om, hvordan borgernes mentale sundhed er. Derfor er der opstillet to mål for henholdsvis selvvurderet helbred og mental sundhed. Disse temaer understøtter de nationale mål for danskernes sundhed. Regeringens nationale mål for sundhed Regeringen har fastsat syv nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Målene handler om den sociale ulighed i sundhed, god mental sundhed for både børn og voksne, røgfrihed, alkoholforbrug, børn med overvægt og bevægelse. Målene i denne sundhedspolitik er fastsat, så Aalborg Kommune i løbet af de næste fire år arbejder på at opfylde regeringens 10-årige mål. Målene for politikken er derfor opdelt i seks temaer: alkohol rygning BMI fysisk aktivitet selvvurderet helbred mental sundhed Indenfor disse temaer vil vi følge udviklingen; dels med borgerne i Aalborg Kommune generelt og med børn, unge samt borgere uden erhvervsuddannelse. Den regionale sundhedsprofil, hvorfra der kan trækkes kommunale data, er den primære datakilde. Udvikling af en regional sundhedsprofil for børn og unge indgår som en del af Sundhedsaftalen mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Der arbejdes i politikperioden på at etablere et system til monitorering af sundhedstilstanden blandt alle børn i folkeskolen og blandt alle unge på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune. Forvaltningernes ansvar og opgave Byrådet har besluttet at implementere alle anbefalingerne på grundniveau i de fem udvalgte forebyggelsespakker; tobak alkohol fysisk aktivitet mad og måltider mental sundhed Det er en ambitiøs beslutning, der vil løfte forebyggelsesarbejdet og sikre kvalitet i kommunens forebyggelsesarbejde. Beslutningen betyder, at forvaltningerne implementerer anbefalingerne på grundniveau i de udvalgte forebyggelsespakker i løbet af politikperioden. Som grundlag for denne politik er der udarbejdet en oversigt over, hvordan hver forvaltning vil arbejde efter de relevante anbefalinger. Herudover skal hver forvaltning udarbejde handleplaner for de relevante, prioriterede indsatser indenfor de fire politiske pejlemærker. Forvaltningerne kan med fordel dokumentere effekter af konkrete indsatser herunder borgeroplevet effekt. De enkelte forvaltninger kan sideløbende arbejde med andre relevante forebyggelsespakker og anbefalinger på udviklingsniveau. Byrådet får hvert år en status på, hvor langt hver forvaltning er med at implementere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og med at implementere de særligt prioriterede indsatser indenfor de fire politiske pejlemærker. Sundheds- og Kulturforvaltningen har en særlig rolle i forhold til at understøtte forvaltningernes implementering af forebyggelsespakkerne og de særlige indsatser indenfor de politiske pejlemærker. Forvaltningens rolle er at koordinere og understøtte sundhedsindsatser på tværs af forvaltningerne, sikre videndeling og udarbejde årlig status til byrådet. 14 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

9 I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. 16 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

10 Forebyggelsespakkerne Anbefalingerne i de fem udvalgte forebyggelsespakker opfyldes på grundniveau i løbet af politikperioden. mad og måltider tobak alkohol fysisk aktivitet mental sundhed. Hvordan er målene fastsat De opstillede mål for alle borgere over 16 år ( borgere i 2013) er fastsat, så Aalborg Kommune kommer på niveau med den bedste blandt 6-byerne. Vi har i politikken særligt fokus på social ulighed i sundhed. Derfor er målet i forhold til gruppen af borgere uden erhvervsuddannelse fastsat, så sundhedsudviklingen er større end eller på niveau med borgerne over 16 år i Aalborg Kommune generelt. Mål i forhold til overvægt blandt børn og unge er fastsat på baggrund af data fra Aalborg Kommunes udskolingsundersøgelser. Sundhedspolitikkens 4-årige mål Fysisk aktivitet Udfordringen 16 % af borgerne (16+) angiver, at de er fysisk inaktive i deres fritid De 4-årige mål Andelen af borgere (16+), der er fysisk aktive i deres fritid, skal stige fra 84 % til 87 %. Udfordringen 25 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse angiver, at de er fysisk inaktive i deres fritid De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) uden erhvervsudd., der er fysisk aktive i deres fritid, skal stige fra 75 % til 79 %. Rygning Udfordringen 15 % af borgerne (16+) ryger dagligt De 4-årige mål Andelen af borgere (16+), der ikke ryger dagligt, skal stige fra 85 % til 88 %. Udfordringen 26 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse ryger dagligt De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der ikke ryger dagligt, skal stige fra 74 % til 79 %. Alkohol Udfordringen De 4-årige mål Udfordringen De 4-årige mål 8 % af borgerne (16+) har et højrisikoforbrug af alkohol (over 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge) At den lave andel af borgere (+16), der har et risiko forbrug alkohol fastholdes eller forbedres. 9 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse har et højrisikoforbrug af alkohol (over 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge) At andelen af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse, der har et risikoforbrug af alkohol kommer på niveau med kommunegennemsnittet. BMI Udfordringen 47 % af borgerne (16+) er overvægtige eller svært overvægtige 15 % af borgerne (16+) er svært overvægtige De 4-årige mål Andelen af overvægtige borgere (16+) skal falde til 45 %. Andel svært overvægtige borgere (16+) må ikke overstige 2013 niveauet på 15 %. Udfordringen 57 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse er overvægtige eller svært overvægtige. 21 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse er svært overvægtige De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der er overvægtige eller svært overvægtige skal falde til 54 %. Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der er svært overvægtige må ikke overstige 2013 niveauet på 21 %. Børn Udfordringen 15 % af eleverne i udskolingsundersøgelsen er overvægtige. Heraf er 2 % svært overvægtige De 4-årige mål Andelen af elever i udskolingsundersøgelsen, der er overvægtige eller svært overvægtige må ikke overstige niveauet fra Selvvurderet helbred Udfordringen 14 % af borgerne (16+) vurderer deres helbred til at være mindre godt eller dårligt De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) med positivt selvvurderet helbred skal stige fra 86 % til 88 %. Udfordringen 30 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse vurderer deres helbred til at være mindre godt eller dårligt De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse med et positivt selvvurderet helbred skal stige fra 70 % til 73 %. Mental sundhed Udfordringen 12 % af borgerne (16+) vurderes at have et dårligt mentalt helbred De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) der vurderes at have et godt mental helbred, skal stige fra 88 % til 90 %. Udfordringen 18 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse vurderes at have et dårligt mentalt helbred De 4-årige mål Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse, der vurderes at have et godt mental helbred, skal stige fra 82 % til 85 %. 18 Sundhedspolitik Sundhedspolitik

11 Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade Aalborg December 2014 Fotograf: Nils Krogh Lars Horn Lena Rønsholdt Simon Andersen m.fl.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling... 14 Sundhedspolitikkens

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen

Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen Sundhedspolitik 2019-2022 Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen Indhold Forord Forord... 2 Fra vision til handling... 5 Sunde rammer... 9 Lighed i sundhed... 10 Mental sundhed... 13 Sundhed i fællesskab...

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Høringsudkast: Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord...1 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 9 Sundhed i fællesskab...10

Læs mere

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr./Dok.nr. 2015-013404 / 2015-013404-2 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS 28-04-2015

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Bilag: Status på sundhedspolitik

Bilag: Status på sundhedspolitik Bilag: Status på sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Indledning... 2 Pejlemærker i Sundhedspolitikken 2015-2018... 3 Sunde rammer... 3 Hvordan er der arbejdet med Sunde rammer fra 2015 til nu?... 3 Lighed

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

Aalborg. I front med sundhed. Sundhedspolitik

Aalborg. I front med sundhed. Sundhedspolitik Aalborg I front med sundhed Sundhedspolitik 2012-2014 Indhold Forord 3 Sundhed er mere end livsstil 4 Aalborg Kommune er klar 5 Fra vision til virkelighed 6 Bevægelse i Aalborg Kommune 8 Sundhed ind i

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 Punkt 7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 2018-016336 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering Sundhedsprofil 2017

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken Punkt 5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken 2018-089964 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, udkast til ny sundhedspolitik

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014. Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget

Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014. Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014 Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Indhold 1. Sundhedsprofilen - udfordringer 2. Fælles aktiviteter mellem forvaltningerne

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 Præsentation af Region Syddanmarks Hvordan har du det? 2017 Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 i spørgeskemaundersøgelsen spørgsmål Assens Kommune I Assens Kommune er 2500 borgere inviteret til at deltage

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere