Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område"

Transkript

1 Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation Ledelse og kompetenceudvikling refleksion og håndtering af ledelse og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsbegrebet i samfundsmæssig, organisatorisk og individuel belysning Hovedstrømningerne i perspektiver på kompetenceudvikling og konsekvenserne heraf Sammenhængen mellem personalepolitik, ledelse og tilgængeligheden af kompetencer i en organisatorisk sammenhæng Det operative felt i forbindelse med kompetencetilvejebringelse

2 Ledelse og filosofi refleksion og håndtering af ledelse og filosofi Hvad er filosofi og hvilke sammenhænge mellem filosofi og ledelse kan gøres gældende Etisk argumentation og etiske dilemmaer i tilknytning til ledelse Etiske og værdimæssige idealer for en ledelsespraksis, samt deres tilknytning til en social og historisk kontekst Filosofiske samfundsanalyser med relevans for forståelsen af ledelse og organisation Filosofiske overvejelser over sammenhænge mellem ledelse, magt og legitimitet Teoridannelser vedrørende praktisk filosofi; etik og politisk teori og deres relevans for ledelsesmæssig refleksion og handlen Praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling Økonomisk ledelse Deltagerne kan i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af økonomisk ledelse Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor Det eksterne regnskab og det interne regnskab Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring Kommunikation og formidling af økonomiske forhold Omverdenens indvirken Team- og netværksledelse refleksion og håndtering af team og netværksledelse. Lederens rolle og opgave Koncepter om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv Styring af selvstyring i teams og netværk Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift

3 Viden- og innovationsledelse Deltagerne kan i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse af vidensdannende og innovative processer. Viden - og innovationsledelse i et omverdens- og historisk perspektiv Videns og innovationsbegrebers kompleksitet - herunder kategorier, barrierer og drivkræfter. Vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring. Ledelse af viden og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst. Strategisk ledelse refleksion og håndtering af strategisk ledelse Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse Organisationens mission, vision og politikker Operationalisering af strategisk ledelse Strategiske styringskoncepter og -værktøjer Strategisk ledelse når sigtet er forandring og innovation Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering refleksion og håndtering af ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Den samfundsmæssige baggrund for arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering i organisationer. Kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering som udviklingsredskab internt og eksternt. Kvalitetsstyring og evaluering som ledelses- og styringsredskab i egen organisation Teoretiske og praktiske perspektiver på forskellige typer af kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer

4 Ledelse, kommunikation og organisation refleksion og håndtering af ledelseskommunikative processer i en organisatorisk kontekst. Teorier om ledelseskommunikation og organisation - begrebsforståelser Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme refleksion, læring, kreative og innovative processer samt organisationsudvikling Kommunikationsmetoder og koncepter til; konstruktiv konflikthåndtering, konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler, kreative og innovative samtaler Forandringsledelse refleksion og håndtering af forandringsledelse. Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser Ledelse og jura refleksion og håndtering af ledelse og jura Lærer at tænke juridisk - retskilder, metode, retssystemet og den juridiske beslutningsproces. Juridiske temaer af betydning for ledelse og styring, herunder særligt funktionærret, men også obligationsretlige problemstillinger, konkurrenceret, bestemmelser inden for markedsføringsloven, forvaltningsloven mv. Juraens betydning for såvel en samfundsmæssig som organisatorisk praksis, f.eks. mht. at koble jura ift ledelses- og styringstænkning, magt, intimteknologier, læring og udvikling, selvledelse, og det ansvar og de forpligtelser, der følger af at være organisationsmedlem ift de legale frihedsrettigheder. Ledelsesretten - som ledelsesværktøj og styringsinstrument. Problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse.

5 Ledelse og coaching refleksion og håndtering af coaching som ledelses-tænkning og ledelses-kommunikation i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling. Teorier om coaching begrebsforståelser. Coachingmetoder til at fremme konstruktiv organisationsudvikling, konflikthåndtering og magthåndtering. Coachingmetoder og -værktøjer til at fremme refleksion, læring og innovation såvel hos individer som i teams. Ledelse af marketing og ekstern kommunikation refleksion og håndtering af ledelse af marketing og ekstern kommunikation. Centrale markedsføringsbegreber Organisationens interne og eksterne forhold Markedsanalyse Køber- og brugeradfærd Segmentering, målgruppevalg og positionering Valg af konkurrencestrategi Paramateranvendelse herunder markedskommunikationsprocessen Markedsføringsplanlægning Ledelse og globalisering refleksion og håndtering af ledelse i et globaliseringsperspektiv Globalisering og ledelsesmæssige udfordringer Globalisering og interkulturelle analyser Globalisering og interkulturelle kompetencer Globalisering og interkulturel kommunikation Den globaliserede organisation

6 Videnskabsteori, forskning og ledelse refleksion og håndtering af praksisbaseret forskning i et ledelsesmæssigt perspektiv. Videnskab og samfund Teori, praksis, forskning og praktiker-forskeren Ledelse, organisation, medarbejdere og praksisforskning Anvendelsen i den specifikke organisatoriske kontekst, såvel internt som eksternt, af en evidensbaseret praksis Human ressource management og ledelse refleksion og håndtering af ledelse og human ressource management. Forskellige strategiske perspektiver på human ressource management Personalepolitikker i relation til konsistens- og inkonsistensbegreber samt bundter af HRM Forskellige tilgange til kompetenceudvikling og måling af effekter af udviklingsaktiviteter Ledelsesudviklingsmodeller og redskaber Linjeleders personaleudviklingsudfordringer som primært ansvarlig for medarbejderhåndteringen Samtalen som redskab Ledelse i frivillige organisationer refleksion og håndtering af ledelse i frivillige organisationer Innovation, forandring og udvikling begrebsafklaringer Innovation og innovative processer - begrebsafklaringer Innovationsledelse mellem planlægning, kreativitet og læring Innovationsledelse mellem politik, strategi, drift og borger Velfærd, kvalitet og bæredygtighed som omdrejningspunkter for innovation i den offentlige sektor

7 Institutionsledelse refleksion og håndtering af ledelse af offentlige institutioner Helhedsorienteret strategisk institutionsledelse i krydspresset mellem politisk styring, central forvaltning, decentralt selvstyre og borgerforventninger Institutionsledelse mellem drift, dokumentationskrav og profession Institutionslederens identitet som styrende beslutningstager og styret beslutningsramt Ledelse af fagprofessionelle i et monofagligt og tværfagligt perspektiv Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer refleksion og håndtering af ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer. Moderniserings- og reformstrategier i den offentlige sektor med involvering af politiske, strategiske, driftmæssige og borgerorienterede interesser. Modernisering af den offentlige sektor som grundlag for refleksion, læring og nytænkning i forbindelse med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser. Organisationsudvikling og personaleledelse som elementer i håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer. Kommunikative strategier og kompetencer i forbindelse med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer refleksion og håndtering af ledelse af fusioner og sammenlægninger i den offentlige sektor. Ledelse og styring i fusioner og sammenlægninger Styringsteknologier og koncepter for fusioner og sammenlægninger Kultur og identitet i fusioner og sammenlægninger Konflikter og kommunikation som ressource i fusioner og sammenlægninger

8 Ledelse af professioner i offentlige organisationer refleksion og håndtering af ledelse af professioner i en offentlig kontekst Velfærdspolitikker og moderniseringsstrategiers betydning for ledelse af professioner og professionsudøvelse Mellem management og professionsledelse Ledelse af professioner i et netværks- og tværfaglighedsperspektiv Ledelse af professioner mellem politik, strategi, drift og borger Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer refleksion og håndtering af ledelse og forhandling i en politisk styret kontekst Ledelse og forhandling mellem politik, strategi, drift og borger Forhandling og forskellige magtbegreber Positionering og identiteter i forhandlingsprocesser Forhandling som gensidigt responsive processer Ledelse, forhandling og konflikter som innovativ ressource Ledelse af og i forhandlingsprocesser Ledelse og styring i politisk styrede organisationer refleksion og håndtering af ledelse og styring i politisk styrede organisationer Den offentlige sektor i velfærdssamfundet mellem centralisering og decentralisering Den offentlige sektor, privatisering og markedsgørelse Den offentlige sektor i samspil med private og halvoffentlige organisationer Ledelse og styring - fokusering i et helhedsorienteret perspektiv mellem politik, strategi, drift og borger Ledelse og styring mellem dokumentationskrav, profession og etik Velfærd, kvalitet og bæredygtighed som omdrejningspunkter for ledelse og styring i den offentlige sektor

9 Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning refleksion og håndtering af ledelse i og af netværk. Netværksledelse og netværksorganisering mellem centralisering og decentraliseret selvstyring Strategisk helhedsorienteret netværksledelse mellem politik, strategi, drift og borger Nye opgaver, roller og identiteter til politikere, forvaltning, institutionsledere og borgere Kommunikations- og refleksionsprocesser i selvorganiserende netværk Strategisk ledelse i den offentlige sektor refleksion og håndtering af strategisk ledelse i den offentlige sektor Strategisk ledelse og styring mellem politik, strategi, drift og borger Strategiske styringskoncepter og værktøjer Strategisk ledelse mellem strategiske mål, styringsteknologiske værktøjer, fagprofessioner og borgere Strategisk ledelse mellem det lineære og det gensidigt responsive Mangfoldighedsledelse i offentlige organisationer refleksion og håndtering af ledelse af og i mangfoldighed i offentlige organisationer Mangfoldighedsledelse: historik og begrebsafklaring Velfærdspolitikker og moderniseringsstrategiers betydning for mangfoldighedsledelse i offentlige organisationer Mangfoldighedsledelse og det rummelige arbejdsmarked Mangfoldighedsledelse mellem politik, strategi, drift og borger

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud (2014) Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi for Økonomi og Informationsteknologi 2014 Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Maj 2006 1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere