REFERAT. SBFF Mandag den 23. februar 2015, kl Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015"

Transkript

1 SBFF Mandag den 23. februar 2015, kl Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet Ordstyrer Afbud Øjvind Vilsholm Jan Skytte Lise Kapper og Kell Sønnichsen. Anders Johnsen havde desuden meddelt, at han først kunne deltage i mødet fra kl. 15. Fraværende uden afbud Mette Sørensen Dagsorden 1 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt med tilføjelse af 2b Museumslandsklubbens repræsentation i sektorbestyrelsen 3c Udgivelsen af arkæologundersøgelsen som trykt skrift 2a Godkendelse af referat af SBFF , den 22. januar 2015 Referatet godkendt. Bilag 2a,1: Referatet af SBFF , den 22. januar 2015, vedlægges. SBFF , den 23. februar

2 2b Museumslandsklubbestyrelsens repræsentation i Sektorbestyrelsen Bilag 2b,1: Oversigt over mødedeltagelsen i Sektorbestyrelsen april 2012 februar 2015 blev omdelt. besluttede, at Mette Sørensen ikke længere regnes for at være medlem af Sektorbestyrelsen. Sekretariatet meddeler Museumslandsklubbens Bestyrelse beslutningen. 3a SBFF-seminaret fredag den 5. juni anmodes om at forholde sig til følgende hovedspørgsmål: Tema eller emne Med hensyn til lokaliseringen er Frederiksdal Hotel ved Furesøen valgt: Øjvind Vilsholm foreslog, at seminaret kom til at handle om håndtering af nedskæringer i forskellige organisationer. Skulle det vise sig umuligt at skaffe de rette oplægsholdere til dette emne, bad Øjvind Vilsholm om at give ham mandat til at ændre emnet til tillid i organisationer, hvor han mente, at der kunne skaffes en oplægsholder. godkendte begge dele dog med din tilføjelse, at man særligt gerne hører en oplægsholder fra en statslig arbejdsplads, hvis det lykkedes med emnet nedskæringer i forskellige organisationer. 3b TR-hvervningen på lokalmuseumsområdet Sekretariatets svar på Sektorbestyrelsens redegørelse af 5. december 2014 vedrørende projektet hvervning af tillidsrepræsentanter på udvalgte lokalmuseer foreligger nu tillige med et forslag til projektplan. Bilag 3b,1: Sekretariatets svar af 19. februar 2015 blev eftersendt. Bilag 3b,2: Forslag af 19. februar 2015 til projektplan blev eftersendt. Bilag 3b,3: Sektorbestyrelsens redegørelse af 5-december 2014 blev eftersendt. Erik Alstrup kunne ikke forstå, at der skulle være valgt 4 nye tillidsvalgte. Erik kunne kun tælle 3. Erik Alstrup ønskede følgende prioritering: 1. Tillidsrepræsentanter 2. Kontaktpersoner 3. Arbejdspladsklubber Erik Alstrup undrede sig over, at bestyrelsen når den laver arbejdsprogram, ikke umiddelbart kan regne med at indholdet bliver gennemført, når der ikke særskilt er afsat ressourcer til de konkrete planer. Erik Alstrup fandt ikke, at et minimum på 9 medlemmer på en given arbejdsplads, var velbegrundet. Erik Christensen tilsluttede sig og slog fast at det rette tal måtte være 5, som jo er det tal, der er afgørende for om der kan vælges en TR Erik Alstrup undrede sig over, at det ikke blev oplyst, hvilke 9 konkrete museer, der planlægges SBFF , den 23. februar

3 inddraget i organisationen. Han fandt det afgørende, at projektet tager udgangspunkt den fortegnelse over lokalmuseer, som i samarbejde med Sekretariatet var blevet udarbejdet i februarmarts I Sekretariatets projektplan af 19. februar 2015 (bilag 3b,2) foreslås det, at der arrangeres nogle medlemsmøder med et fagligt indhold. kunne ikke tilslutte sig dette forslag. bad Erik Alstrup om at udarbejde et udkast til svar til Sekretariatet, som kan kommentere, inden det bliver sendt. 3c Udgivelsen af arkæologundersøgelsen som trykt skrift Det er undersøgt, hvor meget udgivelsen af arkæologundersøgelsen vil koste under nogle nærmere angivne forudsætninger. Det foreslås, at Hovedbestyrelsen ansøger om støtte til udgivelsen. Bilag 3c,1: Tilbud af 19. februar 2015 blev omdelt. Erik Alstrup omdelte et tilbud på at få trykt arkæologiundersøgelsen. fandt beløbet vel højt. Erik Alstrup ville undersøge sagen nærmere og efterfølgende udarbejde en ansøgning til Hovedbestyrelsen om at få bevilget det relevante beløb. 4 OK 2015 De væsentligste forhandlingsresultater præsenteres. Bilag 4,1: Forligsteksten af 6. februar 2015 på statens område vedlægges. Bilag 4,2: Forligsteksten af 4. februar 2015 på det kommunale område vedlægges. Bilag 4,3: Oversigt af 22. februar 2015 over hovedresultatet i det statslige og det kommunale overenskomstforlig blev eftersendt og omdelt. Erik Alstrup gennemgik hovedresultaterne på det statslige og det kommunale område. Der var stor tilfredshed med de opnåede resultater, når det gælder ABM-stillingsstrukturen. tog orienteringen til efterretning, idet den noterede sig, at der endnu ikke kunne tages samlet stilling til alle resultaterne, da det regionale forlig ikke forelå. 8Erik Alstrups tilføjelse: Det regionale forlig blev indgået natten mellem den 23. og den 24. februar. I forlængelse heraf blev Sektorbestyrelsen ved mail af 27. februar orienteret om hovedpunkterne i de tre forlig og specifikt om indholdet af aftalen om stillings- SBFF , den 23. februar

4 strukturen på Kulturministeriets forskningsinstitutionsområde (ABM-området). > blev endvidere opfordret til at kendegive deres opfattelse af det samlede resultat. Såfremt der ikke forelå sådanne tilkendegivelser nest søndfag den 1. marts forud for møderne i dels Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget, dels Hovedbestyrelsen den 2. marts, ville det blive taget som udtryk for, at medlemmerne tilsluttede sig det samlede resultat. Tre medlemmer tilkendegav eksplicit deres tilslutning. Ved mail af 2. marts er blevet orienteret om resultaterne af forhandlingerne under de to ovenfor nævnte møder.] 5 Revision af DMs Vedtægt af maj 2004 Version 3 er endnu ikke udsendt. Når den foreligger, eftersendes den. Bilag 5,1: Udkast af 20. februar 2015 til DMs Vedtægt blev eftersendt og omdelt. Bilag 5,2: Notat af 22. februar 2015 med bemærkninger til 3. udkast af 20. februar 2015 til DMs Vedtægt blev eftersendt og omdelt. Der var en del kritiske bemærkninger til den måde, som Kongressen tænkes at fungere på. Først og fremmest det faktum, at Kongressen kun tænkes at skulle mødes hvert tredje år. Anders Johnsen fandt det meget udemokratisk og mente, at kongressen skulle mødes årligt. Erik Alstrup fortalte, at hans fornemmelse var, at der ikke i Hovedbestyrelsen kunne skaffes flertal for at ændre på mødefrekvensen. var enig om at foreslå, at Kongressen mødes hvert år. Anneli Fuchs foreslog, at der blev indføjet en bestemmelse om, at Forretningsudvalget står til ansvar over for Hovedbestyrelsen via en skriftlig redegørelse til hvert enkelt møde. Anders Johnsen foreslog, at det samme kunne opnås ved at indføjes en referatpligt fra Forretningsudvalgets møder. var enig om, at Forretningsudvalget står til ansvar over for Hovedbestyrelsen indføjes i Vedtægtsudkastet. Et par andre formuleringer blev foreslået for at sikre en større grad af gennemsigtighed og mindretalsbeskyttelse. Erik Christensen var kritisk over for den SBFF , den 23. februar

5 indføjede rotationsregel, som begrænser den sammenhængende valgperiode til maksimalt 12 år. Den øvrige Bestyrelse mente ikke, at det var nødvendigt at ændre denne paragraf. Erik Alstrup foreslog, der indføjes en formulering om, at regler om mindretalsbeskyttelse skal fremgå af sektorernes vedtægter. Anneli Fuchs bad Erik Alstrup om at fremføre kritik af, at de relevante bilag er udsendt så sent. Flere andre tilsluttede sig kritikken. ville ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om man vil anbefale medlemmerne at stemme ja til udkastet til nye vedtægter. De fleste var af den opfattelse, at det måtte bero på, i hvor høj grad sektorens ændringsforslag bliver taget til følge. lagde særligt vægt på spørgsmålet om mindretalsbeskyttelse og Forretningsudvalgets forhold til Hovedbestyrelsen. 6 SBFFs kommunikation med medlemmerne og omverdenen i øvrigt samt typiske og principielle sager på SBFFs område, herunder DMs Fagligt Forum, DM Kultur & Natur og sektorspecifik information i øvrigt Punktet indgår som fast element i dagsordenen. Hensigten er her at gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmerne at pege på forhold af fagforeningsmæssig karakter, der fortjener offentlig omtale blandt de informationer, som Magisterbladet udsender elektronisk. Disse forhold bør være aktuelle, men det er også og især tanken, at forslag til temaer, der kan tages op i DM Natur & Kultur Sektorbladet kan drøftes her; sådanne forslag skal ikke nødvendigvis være aktuelle, men kan angå forhold, der som f.eks. arbejdsmiljø har vedvarende interesse. DM Natur & Kultur udkommer elektronisk fire gange årligt. Øjvind Vilsholm fortalte fra en statslig arbejdsplads, hvor ledelsen havde foreslået en generel løngennemgang, selvom der reelt kun var tale om enkelte medarbejdere, som man ville sætte ned i løn pga. ændret opgaveportefølje. Efter rådgivningen fra Sekretariatet havde TR fået ledelsen til at tage punktet af SU-dagsordenen. Herefter kan ledelsen selvfølgelig vælge at rejse de relevante enkeltsager, og dem vil TR håndtere i samarbejde med Sekretariatet. Til drøftelse. 7 Hovedbestyrelsens møde den 22 januar Ingen bemærkninger. Bemærkninger og spørgsmål til referaterne er velkomne. SBFF , den 23. februar

6 Bilag 7,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 22. januar 2015 er udsendt elektronisk. 8 Punkter til dagsordenen for SBFF , torsdag den 19. marts 2015 Ingen bemærkninger. Ordstyrer: Anders H. Johnsen Suppleant: Jan Skytte 9 Meddelelser a) Landsklubbestyrelserne b) Andre meddelelser. Anders Dalsager fortalte, at hans arbejdsplads nu har skiftet navn fra Statens Arkiver til Rigsarkivet. Anders Dalsager fortalte endvidere, at der havde være en stor nedskæringsrunde på Arbejdermuseet, hvor 5 stillinger er blevet nedlagt. 10 Eventuelt Ingen bemærkninger. Erik Alstrup Øjvind Vilsholm, 4. marts 2015 SBFF , den 23. februar

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby

SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby SBFF-2015-6 Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 13.20 Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper,

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 23. januar 2014, kl Dagsorden. DM 4. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-1 Torsdag den 23. januar 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18

SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18 SBFF-2014-7 Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 15 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM

SBFF Fredag den 9. maj 2014, kl DM SBFF-2014-4 Fredag den 9. maj 2014, kl. 12 15.50 DM Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg

SBFF Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg SBFF-2015-7 Torsdag den 27. august 2015 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højberg Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Jan Skytte, Kell Sønnichsen,

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 6. marts 2014, kl Dagsorden. DM 14. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2014-2 Torsdag den 6. marts 2014, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber LBFF-2016-1 (Landsklubbestyrelsen for, 1. møde i 2016) Torsdag den 14. januar 2016, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30

SBFF Torsdag den 5. december 2013, kl Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30 SBFF-2013-9 Torsdag den 5. december 2013, kl. 14 17 Mødelokale 6 Peter Bangs Vej 30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Günther Momsen (fra pkt. 3a.), Ida Mørch,

Læs mere

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken

SBFF Torsdag den 10. december 2015, kl Mødelokale 3, Nimbusparken SBFF-2015-10 Torsdag den 10. december 2015, kl. 14.00 17.20 Mødelokale 3, Nimbusparken Til stede: Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 26. april 2012, kl Dagsorden. DM 8. maj Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2012-4 Torsdag den 26. april 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. SBFF Torsdag den 5. november 2015, kl Dagsorden. DM 15. november Forskning & Formidling Bestyrelsen SBFF-2015-9 Torsdag den 5. november 2015, kl. 14.00 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap- Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet

Læs mere

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. april Forskning & Formidling Bestyrelsen DM 19. april 2016 1 LBFF-2016-3 (Landsklubbestyrelsen for, 3. møde i 2016) Torsdag den 7. april 2016, kl. 14-17 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen,

Læs mere

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 19. august Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-6 (Landsklubbestyrelsen for, 6. møde i 2016) Onsdag den 17. august 2016, kl. 14 ca. 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent Laursen,

Læs mere

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen)

DM 31. marts Forskning & Formidling Bestyrelsen. LBFF Torsdag den 30. marts 2017, kl Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) LBFF-2017-2 Torsdag den 30. marts 2017, kl. 14 18.25 Mødelokale 3, 4. sal (ved Kantinen) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund (ankom kl. 15.08 under behandlingen af pkt. 4), Anneli

Læs mere

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl

SBFF Torsdag den 26. januar 2012, kl SBFF-2012-1 Torsdag den 26. januar 2012, kl. 14 17.45 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch, Tenna Rejnholdt

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

REFERAT. DM 8. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 8. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-2 (Landsklubbestyrelsen for, 2. møde i 2016) Torsdag den 4. februar 2016, kl. 14 17.15 Mødelokale DM 3 (4. sal, nær Kantinen) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl

SBFF Torsdag den 1. november 2012, kl SBFF-2012-9 Torsdag den 1. november 2012, kl. 14 18 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Tenna Rejnholdt Kristensen, Günther Momsen,

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl

SBFF Torsdag den 1. december 2011, kl SBFF-2011-10 Torsdag den 1. december 2011, kl. 14 17.15 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Tina Christensen, Anders H. Johnsen, Jørgen Højgaard Jørgensen, Peter Mohr Christensen, Günther Momsen, Ida Mørch,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50

SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 SBFF-2014-6 Torsdag den 4. september 2014, kl. 14 17.50 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012

5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012 5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012 Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Merete Strømming, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Karen Vedel og Malene

Læs mere

DM 11. november Forskning & Formidling Bestyrelsen

DM 11. november Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2016-8 (Landsklubbestyrelsen for, 8. møde i 2016) Mandag den 7. november 2016, kl. 14 18.10 Peter Bangs Vej 30, mødelokale 6 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007

Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007 Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Marianne

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

REFERAT FOR DMO s bestyrelsesmøde torsdag 4. februar 2016 Kl. 10:15 16:00 i DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

REFERAT FOR DMO s bestyrelsesmøde torsdag 4. februar 2016 Kl. 10:15 16:00 i DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg 23. februar 2016 REFERAT FOR DMO s bestyrelsesmøde torsdag 4. februar 2016 Kl. 10:15 16:00 i DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Deltagere Anne Bisgaard Pors, Anita Kildebæk Nielsen, Lis Kræmmer

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

REFERAT AF DMO bestyrelsesmøde onsdag 1. februar 2017 Kl. 12:15-15:00 I DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Mødelokale 5, 4.

REFERAT AF DMO bestyrelsesmøde onsdag 1. februar 2017 Kl. 12:15-15:00 I DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Mødelokale 5, 4. REFERAT AF DMO bestyrelsesmøde onsdag 1. februar 2017 Kl. 12:15-15:00 I DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Mødelokale 5, 4. sal 8. februar 2017 Deltagere Anne Bisgaard Pors (til kl. 14.00 under

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007.

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007. Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007. Tilstede: Niels Chr. Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høi, Lis

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

REFERAT. DM 7. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen

REFERAT. DM 7. februar Forskning & Formidling Bestyrelsen LBFF-2017-1 (Landsklubbestyrelsen for, 1. møde i 2017) Torsdag den 2. februar 2017, kl. 14 18.20 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs (til kl. 18.00 efter behandlingen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Holbæk den. 14. maj 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Referat. Fraværende med afbud; Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Dagsorden

Læs mere

Bemærk: Der vil forinden mødet være mulighed for at blive fotograferet - billedet vil blive vist på Birkerød Sogns hjemmeside.

Bemærk: Der vil forinden mødet være mulighed for at blive fotograferet - billedet vil blive vist på Birkerød Sogns hjemmeside. Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 22. november 2011, kl. 18:00-19:30 - Beslutningsprotokol Bemærk: Der vil forinden mødet være mulighed for at blive fotograferet - billedet vil blive vist på Birkerød Sogns

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Jan Lemser, Steen Jørgensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere