Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen."

Transkript

1 Dagtilbud Sagsnr Brevid Ref. CHJE Dir. tlf juli 2015 Tilsynsrapport Solgårdens vuggestue d. 18. juni 2015 Fokus for det pædagogiske tilsyn i 2015 er dagtilbuddets arbejde med konsulentens anbefalinger og afdelingens egne opmærksomhedspunkter fra tilsynet i Tilsynet foregår ved at den pædagogiske konsulent ser de fysiske lege- og læringsmiljøer i dagtilbuddet og efterfølgende har et møde med den pædagogiske leder. Tilsynsnotatet indeholder lederens tilbagemeldinger om, hvordan dagtilbuddet har arbejdet med anbefalingerne, herunder hvilke indsatser der er iværksat, hvilke forandringer der ses i praksis og hvilke udfordringer dagtilbuddet aktuelt står over for. Dertil kommer konsulentens kommentarer til dagtilbuddet samt anbefalinger og eventuelt påbud til den videre pædagogiske udvikling. Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen. Punkter til drøftelse Anbefalinger givet ved tilsynet i 2014: Drøftet Med udgangspunkt i tilsynet 2014 er der givet 4 anbefalinger som dagtilbuddet bør arbejde målrettet og systematisk med: Anbefalinger i forhold til tilsynet: 1. At læringsmiljøerne indrettes med endnu bedre muligheder for at pirre børnenes nysgerrighed, stimulere børnenes trivsel og udvikling gennem leg og med gode rammer for nærvær og fordybelse. I den forbindelse også overveje at udvide den ene stue ved at inddrage det kreative værksted, hvilket er særligt relevant når der fremover skal være flere børn og voksne på stuen med de yngste børn. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Vi har ændret på indretning af begge stuer, samt vores lange gang. Vi ser, at det giver god mening for børnene at stuerne er opdelt i mindre rum, hvor der er plads til både ro og fordybelse, fysisk udfoldelse, forskellige lege og brug af forskellige sansestimulerende påvirkninger. Den nye indretning giver nye muligheder og nye oplevelser, både æstetisk og funktionsmæssigt.

2 Side2/9 Et af vores fokuspunkter er at skabe ro til fordybelse. Der blev lavet foldedør mellem Mejsestuen og det lille grupperum. Dette giver bedre muligheder for at opdele børnene i små grupper og skaber meget mere ro og tryghed hos de små. Børnene fra Spurvestuen har fået et nyt grupperum ude på gangen. Vi har flyttet personalegarderoben ind på kontoret og det har frigivet et dejligt rum. Sådan som miljøet er indrettet, inviterer det til aktiviteter som fører læring med sig. Den nye indretning understøtter den mere fleksible struktur, der tager endnu mere hensyn til det enkelte barn og dets udviklingstrin samt hjælper med at skabe bedre muligheder for både stille og vilde lege. Der er blevet etableret flere afgrænsede læringsmiljøer som giver plads til fordybelse og læring samt hvor de voksne får bedre muligheder for at følge børnenes initiativer og være nærværende i samværet med børnene. Der er kommet endnu mere fokus på de uformelle læringssituationer, motorik, sansestimulering, sociale kompetencer og sproglige udvikling. Desuden har inddragelsen af det lille rum skabt en helt anden ro på stuen og man kan tydeligt mærke på børnene at de føler sig mere trygge og har fået mere overskud til at udforske og lære. Generelt har kulturen i børnegruppen forandret sig. Der er færre konflikter, børnene leger mere og græder mindre. Udvikling af vores læringsmiljøer skal være en dynamisk proces med udgangspunkt i hvordan kan vi forbedre børnenes vilkår for læring?. Igennem observationer og refleksioner over børnenes læringsprocesser skal vi videreudvikle læringsmiljøerne for at skabe de mest optimale og nuancerede muligheder for læring. Konsulentens kommentar til ovenstående: Der er en meget mærkbar faglig udviklingsproces i gang i Solgårdens vuggestue. De fysiske rammer er væsentligt forandrede og forbedrede i forhold til ved tilsynet i Ændringerne i de fysiske lege- og læringsmiljøer skaber gode rammer for børnenes trivsel og læring. Særligt inddragelse af mindre tilstødende rum, fungerer rigtig godt. Ved siden af ændringerne i de fysiske lege- og læringsmiljøer, ses ved tilsynet også en markant faglig pædagogisk udvikling. De voksne er

3 Side3/9 meget nærværende med børnene, de voksne er nysgerrige på børnenes leg og initiativer og sætter ord på det der sker nu og her. Grundstemningen virker positiv og udviklingsstøttende. Børnene virker meget glade og trygge, ingen børn græder, hvilket er markant anderledes end ved tilsynet i Pædagogisk leder Anna Maria fortæller, at de arbejder med Marte Meo og video optagelser af børn og voksnes samspil. Hun fortæller også, at Marte Meo bruges i samarbejdet med forældrene. Hun oplever, at børnenes generelle trivsel og læring er blevet bedre, det ses i forhold til børnenes sproglige og sociale kompetencer og de er i endnu bedre følelsesmæssig balance. Iagttagelser ved tilsynet understøtter dette. Hverdagens forudsigelighed, de voksnes nærvær og positive opmærksomhed gør at børnene kan bruge energien på en måde så deres trivsel og læring virkelig rykker. 2. Fleksibel indretning på stuerne og afskærmning for støj og andre sansestimuli ved brug af reoler som rumdelere, herunder løse tæpper på gulvene, der virker samlende, inviterer til leg på gulvet og som har positiv effekt på nedbringelse af støj. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Vi har etableret mindre, afgrænsede læringsmiljøer ved brug af små, lave børnemøbler og rumdelere. Desuden er der kommet flere løse tæpper på gulvene som både virker støjdæmpende og hjælper med at afgrænse miljøerne. På lofter har vi monteret lydabsorberende skyer. De er fremstillet i lydabsorberende polyesterfiber, der opfanger lydbølgerne (ekko) og forbedrer lydmiljøet på stuerne. Stuerne er indrettet med fleksible miljøer, der kan ændres så de passer til den aktuelle børnegruppe. Der er tæpper på gulvene samt flytbare reoler, som hjælper til at afgrænse legeområder. På den måde er det muligt for børnene at afgrænse aktiviteter i forhold til andre børn. Materialerne/legetøjet i reolerne er ligeledes med til at afgrænse aktiviteten da de tydeligt indikerer hvilken leg man kan lege i de forskellige områder. For børnene betyder det større overblik, ro og mulighed for fordybelse og færre forstyrrelser. Børnene er begyndt at fordele sig i mindre fællesskaber på stuen og det resulterer i færre konflikter.

4 Side4/9 Det er en udfordring at holde tæpperne rene. Konsulentens kommentar til ovenstående: Det er tydeligt, at der er skabt flere og forskellige legezoner, som pirrer børnenes nysgerrighed og læring. Rummene er lyse og imødekommende, man får lyst til at lege, stofligheden og farverne taler meget til sanserne og er samtidigt godt balancerede. Der er stadig en udfordring med nogle store stole på Mejsestuen, men de dominerer ikke længere rummet. Det har stor betydning for børnene at de kan se hvad man kan lege, og at der er god plads at lege på. Indretningen og måden legetøj og materialer præsenteres inviterer også i højere grad til at de voksne er på gulvet sammen med børnene, hvilket giver gode muligheder for nærvær, dialog og nysgerrighed med børnene. 3. At ledelsen drøfter sammensætningen af børnegrupperne i forhold til børnenes alder. Med endnu flere børn på stuerne bør det overvejes, om aldersintegrerede grupper kan understøtte børnenes trivsel og læring endnu bedre frem for aldersopdelte grupper. Det anbefales at drøfte om de yngste børn i vuggestuen vil få glæde og gavn af de ældre børn på stuen set i et trivsels og læringsperspektiv. Er børnene fordelt på aldersintegrerede stuer, kan der fx et par formiddage om ugen dannes grupper på tværs af stuerne med børn på omtrent samme alder og udviklingstrin. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Da vi arbejder med Reggio Emilia inspireret pædagogik, har vi valgt at bevare aldersopdelte grupper om formiddagen. Børnene leger dog på tværs af grupperne når de er ude på legepladsen, samt om eftermiddagen. Den nye indretning kombineret med den nye organisering understøtter børnenes trivsel og læring. Vi er i gang med at videreudvikle de pædagogiske rammer i forhold til refleksion omring børnenes læreprocesser samt de voksnes udviklingsstøttende rolle i disse.

5 Side5/9 Det er en lang forandringsproces, der tager tid. Der sker en kulturforandring i både børne og personalegruppe. Konsulentens kommentar til ovenstående: I er langt i jeres forandringsproces. Det ses konkret i lege- og læringsmiljøerne, det opleves i den stemning der er i huset, børnene trives generelt godt og som pædagogisk leder fortæller, er der positive tilbagemeldinger til jer fra mange forældre. Processen vil skulle fortsætte, pædagogikken tilpasses løbende de børn I har og de voksne der er ansat. Det er vigtigt, at forsøge at finde en god balance mellem det genkendelige og det nye det kan være en god idé at tænke de fysiske rammer og didaktikken ind som Wobbling med børnene. 4. Skabe endnu mere tryghed for børnene, ved at øge de voksnes nærvær og minimere brud på kontakten og nærværet til børnene. Særligt de yngste børn reagerer kraftigt med utryghed og gråd, når de voksne forlader rummet. I den forbindelse anbefales en endnu bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne, herunder en afklaring af hvilke voksne, der har hvilke opgaver. Fx ved måltidet i gruppen med de yngste børn, hvor en voksen tager forskellige praktiske opgaver, samtidigt med at hun også varetager en af børnegrupperne der spiser formiddags mad. Det anbefales, at vikaren sørger for de praktiske opgaver, for at de faste pædagogiske medarbejdere kan bevare fokus og opmærksomhed på børnene og dermed skabe tryghed i børnegruppen. Ved tilsynet reagerede flere børn med utryghed og gråd, da den kendte trygheds skabende voksne flere gange forsvandt ud af døren (for at hente ting, skrive på tavle mv.) Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? På hver stue er børnene blevet inddelt i tre grupper efter alder og der er en fast voksen knyttet til hver gruppe. Ud over spontane læringsaktiviteter, deltager grupperne i en lille planlagt aktivitet dagligt. På vores personalemøde havde vi drøftet værdierne : nærvær, dialog og læring. Efter en lang og spændende dialog har vi bl.a. besluttet at man ikke taler privat når man er sammen med børnene. Personalet hjælper hinanden med at huske på det. Når børnene bliver opdelt i mindre grupper, bliver de voksne skilt fra hinanden og har automatisk mere fokus på børnene. Vi har implementeret Marte Meo udviklingsstøttende elementer i hverdagen. De simple værktøjer giver medarbejdere mulighed for bevidst at understøtte børnenes læringsprocesser i de uformelle læringssituationer. Vi filmer jævnligt

6 Side6/9 forskellige situationer og analyserer dem på vores reflektionsmøder ud fra ideen om, at de bedste betingelser for læring og udvikling skabes ved at udforske det, der allerede fungerer godt. Vores analyser tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, og vi bruger videoklippene til at gå på jagt efter de unikke hændelser og italesætter de situationer, hvor personalet allerede arbejder udviklingsstøttende og bruger Marte Meo principper. På den måde bliver personalet anerkendt for det de gør godt og de kan reflektere over og bliver mere bevidste om den understøttende rolle, de har i forhold til børnenes læreprocesser i de uformelle læringssituationer. Lederen understreger, at Marte Meo er funderet i det nye spædbarnsparadigme, som har påvist at vi fødes med potentialer for kontakt og udvikling, og den måde vi mødes på får afgørende betydning for vores selvudvikling og læring. Igennem analyse af videooptagelserne lykkedes det at give personalet flere AHA -oplevelser samt skabte fælles mening og åbnede for nye forståelsesperspektiver i forhold til de daglige rutiner. De kan f.eks. få øje på de forskellige udviklingsstøttende elementer og reflektere over deres virkning på børnene. De kan se børnenes positive reaktioner på at blive bekræftet. Igennem disse analyser får det pædagogiske arbejde med børnenes læring i de uformelle situationer mere målrettet og reflekteret karakter. Personalet gør mere af det, der virker, da de er mere bevidste om hvilken affekt det har på børnenes læring og udvikling. Desuden er arbejdsfællesskabets identitet ved at blive forandret ved at få en ny måde at se på sig selv på, ved at få et nyt perspektiv på den pædagogfaglige tilgang til de daglige rutiner. Til det kommende personalemøde, som bliver vores næste udviklingsmøde skal vi tale om forbedringer og fremskridt. Vi skal se på: Hvad er blevet anderledes og bedre? Hvordan lykkedes det os at arbejde mere målrettet med børnenes læring i rutinesituationerne? Hvem har gjort hvad for at fremkalde de ønskede ændringer? Konsulentens kommentar til ovenstående:

7 Side7/9 Synliggørelsen af fagligheden og jeres anerkendende tilgang til at arbejde med udviklingspotentialerne i medarbejdergruppen ser ud til at virke udviklingsfremmende både for den enkeltes faglighed og for gruppens faglighed. Det er et virkningsfuldt udviklingsgreb, at I fokuserer på det der virker og gør mere af det, samtidigt med at det er på et fagligt reflekteret grundlag. At få øje på den upåagtede faglighed i hverdagens rutiner er meget værd for børnenes trivsel og læring. Afdelingens eget opmærksomhedspunkt fra tilsynet 2014: (kopieret fra tilsynsrapporten 2014) Fortsætter den gode faglige udvikling. Arbejder med fokus på børnenes selvhjulpenhed særligt ved måltiderne. Arbejder med særligt fokus på sprog. Dette bl.a. ved at børnene deles i mindre grupper og med brug af sprogkufferter, dette for tiden en gang om ugen, men det vil blive oftere på længere sigt. Desuden er Solgården ved at implementere Marte Meo og pædagogisk dokumentation af arbejdet med læreplaner er også i en aktiv udviklingsproces. Pr 1. november starter en ny pædagogmedhjælper, der er ansat i forbindelse med projekt institutionsovergang. Overgangen er et vigtigt indsatsområde for Solgården, som sætter fokus på at give børnene de bedste vilkår for en god børnehavestart. Solgården prioriterer en glidende overgang til børnehave højt. Indsatsen ligger primært for børnene der fylder 2½ år. Hvad har I sat i værk i forhold til opmærksomhedspunktet? Vi er i gang med en forandringsproces der tager udgangspunkt i de genkendelige rutiner, allerede eksisterende ressourcer og anerkendende sprogbrug. I enhver organisation er der noget, der virker og det er ofte det meste. Derfor er det vigtigt at finde og italesætte det, der virker, samt at give det en ny værdi. Vi har fortsat særlig fokus på overgang fra vuggestue til børnehave. Vi laver aftaler med forskellige børnehaver om besøg og løbende samarbejde. Under disse besøg kan de kommende børnehavebørn være med til at lege, være en del af forskellige fællesskaber, lære de voksne og børnehavelivet at kende. Dette er med til at lette overgangen fra vuggestue til børnehave. Ligesådan forbereder vi de store vuggestuebørn til institutionsskiftet ved at indøve rutiner i vuggestuen. Vi er i gang med at lære børnene at blive mere selvhjulpne f.eks. i forbindelse med af- og påklædning samt i spisesituationer. Desuden øves toiletbesøg. Alle børn over 2 år sover

8 Side8/9 indendørs og vænnes dermed af med barnevognen i kendte omgivelser inden børnehaven. I det hele taget prioriterer vi tiden, så børnehavestarten bliver så blød og uproblematisk som muligt. At fokusere på løsninger og at gøre mere af det, der virker, er langt hurtigere og mere effektivt for personalet end at analysere problemer og deres årsager. Små forandringer skaber store forandringer. Da vores børn f.eks. er meget små, har de meget brug for at få ordene knyttet til alt. Større fokus på at knytte ord til handling i de uformelle læringssituationer vil fremme den sproglige, den sociale og den følelsesmæssige udvikling samt styrke koncentrationsevner hos børnene. Selvhjulpenhed og institutionsovergang er vores faste indsatsområder. I forhold til disse laver vi løbende beskrivelser af læringsmål og kigger efter tegn på læring samt evaluerer forløbet. Pædagogisk leder synes, det vil være interessant at se på hvordan man kan forbedre børnenes vilkår for læring igennem mere målrettet og reflekteret forældresamarbejde. Det kunne f.eks. være at skabe en fælles front og endnu mere partnerskab i forhold til fælles indsats for at understøtte børnenes udvikling. Når personalet bliver mere bevidste om deres rolle i forhold til at understøtte børnenes læreprocesser samt bliver mere opmærksomme på at arbejde udviklingsstøttende, kunne dette perspektiv implementeres i det daglige forældresamarbejde. Min tanke er at Marte Meo klippene kan blive analyseret sammen med forældrene ved forældresamtaler. Personalet kan se sammen med forældrene på børnenes kompetencer og få øje på børnenes læreprocesser, samt se på, hvad de voksne gør for at understøtte disse processer og hvilken betydning det har for børnenes læringsprogression. Dette vil medføre at forældrene bliver præsenteret for nogle konkrete værktøjer til at understøtte børnenes udvikling (f.eks. hvad sker der når man sætter ord på børnenes initiativer og intentioner og når de voksne benævner sine egne initiativer?) Konsulent kommentar til ovenstående: At tage fokus på nye perspektiver på forældresamarbejdet, er meget

9 Side9/9 relevant og ligger rigtig godt i tråd med det I allerede arbejder med. Jeres vinkel på forældresamarbejdet i forhold til at inddrage Marte Meo, kan være interessant for flere dagtilbud i 0-6års området, det vil være interessant at følge jeres erfaringer med dette. Andet? Anbefalinger i forhold til tilsynet I gør jer en del erfaringer med at højne den faglige kvalitet i vuggestuen, har I overvejet hvordan I vil kunne inspirere andre vuggestuer i arbejdet med læringsperspektivet også i hverdagsrutiner - Solgårdens vuggestue er i en rigtig god faglig udvikling til stor gavn for børnene. Hold fortsat fokus på det der virker, herunder Marte Meo som metode, som viser rigtig gode resultater både i forhold til børnenes trivsel og læring, i samarbejdet med forældrene og i forhold til medarbejdernes faglige læring. - De foreslåede nye perspektiver på forældresamarbejdet, med endnu mere inddragelse af Marte Meo, lyder meget relevant, det anbefales at prøve det endnu mere af og at I formidler jeres erfaringer til andre dagtilbud. - I anbefales at være opmærksomme på at fastholde en god balance mellem det genkendelige og det nye og at forandringer sker med sigte på den aktuelle børnegruppes behov. Påbud i forhold til tilsynet - Ingen påbud Tilsynet er foretaget af Christine Moefelt Jespersen, konsulent Velfærd, Dagtilbud Tilsynet er foretaget d. 18. juni 2015

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Nyhedsbrev for Januar 2015

Nyhedsbrev for Januar 2015 Nyhedsbrev for Januar 2015 Kære Forældre Først og fremmest vil vi sige godt nytår! Så er alle vel tilbage fra juleferien. Vi håber at i har nydt den og haft nogle hyggelige stunder i familiens skød. Vi

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Forord: Vi har valgt at vores inklusionsprincipper og handleplan er et bilag til børnehusets læreplan. Principperne tager udgangspunkt i

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre Nyhedsbrev November /December 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for det store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre, især da vi skulle

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Hverdagslivstema bleskift.

Hverdagslivstema bleskift. Hverdagslivstema bleskift. Vi har valgt hverdagslivstemaet bleskift i middagsstunden. Det har vi, fordi denne situation nogle gange omtales som en samlebåndsopgave, hvor det kun handler om praktisk arbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Nyhedsbrev for April /Maj 2015

Nyhedsbrev for April /Maj 2015 Nyhedsbrev for April /Maj 2015 Kære Forældre Velkommen tilbage fra påskeferie. Efter lang tid med kulde og mørke, ser det endelig ud til at varmen er på vej og både børn og voksne her i vuggestuen glæder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere