nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen"

Transkript

1 V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som kun må kopieres efter aftale med en af forfatterne.

2 2 Vejledning i kontraktstyring Denne pjece giver en introduktion på dansk til første udgave af Euromethod: Euromethod Version 0. Euromethod version 0 består af følgende dokumenter på engelsk: 1. Euromethod Overview Euromethod Guides 2.1. Customer Guide 2.2. Supplier Guide 2.3. Delivery Planning Guide 2.5. Case Study 2.4. Method Bridging Guide Euromethod Concepts Manuals 3.1. Transaction Model 3.2. Deliverable Model 3.3. Strategy Model 4. Euromethod Dictionary Mere information om Euromethod kan fås ved henvendelse til: Niels Erik Andersen, Datacentralen Tlf.: Fax: Internet: Euromethod dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til: Euromethod Information Office Exelsiorlaan 48/ Zaventem Belgien Tlf.: Fax: Εuromethod Project 1995

3 Udkast, 15. maj Indholdsfortegnelse 1. Indledning Før kontrakten Afklaring af mål og fremgangsmåde (kunde) Tilrettelæggelse af udbudsforretning (kunde) Udformning af udbudsmateriale (kunde) Udformning af tilbud (leverandør) Vurdering af tilbud (kunde) Kontrakten Kontraktens omgivelser Leveranceplan Ansvarsfordeling Redigering af kontrakt Kontrakten som styringsværktøj Etablering af projektorganisation Hændelser vedrørende anvendelsesområdet Hændelser vedrørende projektområdet Håndtering af konflikter Projektafslutning Litteraturliste...43 EM-DK-Guide 3

4 4 Vejledning i kontraktstyring 1. Indledning Formålet med denne pjece er at give praktisk vejledning i at udforme en skriftlig kontrakt for et edb-projekt og i at anvende den effektivt til styring af projektet. Emnet kontraktstyring er vigtigt både for kunder og for leverandører. Ikke alene kan begge parter spare tid og reducere transaktionsomkostninger ved at vælge passende kontraktformer; i nogle tilfælde afhænger selve projektets gennemførlighed af, at der vælges egnede aftaleformer og -procedurer. Traditionelt har aftaler om edb-projekter været baseret på købe- og entrepriseret. Det fungerer godt i nogle tilfælde; men i andre tilfælde ligner et edb-projekt ikke en vare eller en veldefineret konstruktionsopgave. Vanskelighederne opstår i edb-projekter med stor usikkerhed. Usikkerheden skyldes, dels at der er tale om væsentlig nyudvikling, dels at edb-projekter griber ind i komplicerede tekniske og organisatoriske sammenhænge. De traditionelle aftaler er ikke egnede til at håndtere disse situationer. Konsekvensen bliver både styringsmæssigt og økonomisk utilfredsstillende for såvel kunder som leverandører. Denne pjece lægger op til nytænkning ved at foreslå en bredere og mere generelt anvendelig kontraktstyring, der rummer de traditionelle kontraktformer som en ægte delmængde. Pjecens hovedprincipper er: Situationen afgør, hvilken edb-strategi, og herunder hvilken projektstrategi, der er mest egnet, og dermed hvilken kontraktform og -styring, der bør vælges. Specielt skal der bevidst vælges mellem en traditionel alt-i-én løsning og mere trinvise løsninger. Kontrakten, der er grundlaget for styringen af projektet, skal også selv styres dynamisk. Der skal være en effektiv måde, hvorpå parterne kan revidere de indgåede aftaler. Kontraktstyringen skal baseres på en leveranceplan med beslutningspunkter og milepæle. Pjecen har form som en vejledning til kunder og leverandører. Hovedstrukturen er opbygget over de typiske situationer, der opstår før, under og efter kontraktudarbejdelsen. Det er vores hensigt, at pjecen skal give en orientering om de væsentligste spørgsmål inden for emnet. Vi forventer ikke, at pjecen skal give et udtømmende svar på alle spørgsmål, derfor henvises der mange steder til uddybende litteratur, først fremmest til Euromethod's vejledninger. Pjecen er udarbejdet som en del af Euromethod-projektet. Euromethod-projektet er et langsigtet og ambitiøst EU-projekt, der har til formål at forbedre den tekniske del af kontraktgrundlaget for edb-leverancer. Dette gøres ved at udvikle et fælles begrebsapparat for både kunde og leverandør i EU-udbudsforretninger. Euromethod skal være grundlaget for at undgå tekniske handelshindringer omkring brug af nationale metodestandarder, for eksempel ved at Euromethod i én eller anden udstrækning bliver gjort til europæisk eller international standard. Euromethod er udviklet for EU-Kommissionen med rådgivning fra PPG, Public Procurement Group, bestående af repræsentanter for de offentlige administrationer i EU-landene. Euromethod-projektet startede i Den første foreløbige udgave af Euromethod er, efter en EU-udbudsforretning i 1991, udviklet af et konsortium af virksomheder, Eurogroup, fra 8 EU-lande. Konsortiet er ledet af Sema Group fra Frankrig. Fra Danmark har Datacentralen deltaget. Eurogroup har udviklet Euromethod i en projektgruppe med repræsentanter fra konsortiet. Projektgruppen blev støttet af eksperter fra universiteter og andre private og offentlige virksomheder. Version 0 af Euromethod skal afprøves i Det skal dels ske i 'live' edb-projekter og dels ved simulering ud fra faktisk gennemførte projekter. Eurogroup yder konsulentbistand ved afprøvningen. I slutningen af 1995 skal erfaringerne fra afprøvningen systematiseres, og næste version af Euromethod skal udarbejdes af Eurogroup i starten af 1996 og gøres tilgængelig for alle virksomheder i EU. Desuden skal relevante dele af Euromethod indgå i arbejdet med standardi- 4 Εuromethod Project 1995

5 Udkast, 15. maj sering på edb-området. Hvilke dele, og hvordan, vil afhænge af afprøvningen og den offentlige reaktion i Forfatterne vil gerne takke de personer, der undervejs har bidraget med gode ideer og kommentarer, idet vi understreger, at pjecens synspunkter kun udtrykker forfatternes egen mening. København, maj 1995 Niels Erik Andersen, Datacentralen Malthe Jacobsen, CRI Andreas Munk-Madsen, Metodica EM-DK-Guide 5

6 6 Vejledning i kontraktstyring 2. Før kontrakten Aftalestyring i et edb-projekt bygger normalt på en skriftlig kontrakt. Det er en udbredt misforståelse, at kontraktarbejdet er en isoleret fase efter udbudsforretningen. Realiteten er en ganske anden. Med en fornuftig tilrettelæggelse af udbudsforretningen kan kontraktens indhold opbygges stille og roligt som et produkt af arbejdet med at kvalificere tilbudsgivere og udvælge det bedste tilbud. I dette kapitel gives vejledning i det forberedende arbejde, før kontrakten endelig udformes. Det omfatter følgende 5 hovedaktiviteter: 1. Afklaring af mål og fremgangsmåde. 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretning. 3. Udformning af udbudsmateriale. 4. Udformning af tilbud. 5. Vurdering af tilbud. I de to efterfølgende kapitler gives der vejledning i udformning af kontrakter og i styring af projektaftaler baseret på kontrakter Afklaring af mål og fremgangsmåde (kunde) Et edb-projekt starter med, at en organisation ønsker at forbedre sine arbejdsprocesser ved brug af edb-teknologi. Organisationen ønsker med andre ord at forbedre sit informationssystem - at gennemføre en IS-tilpasning (Euromethod terminologi). Før projektet udbydes, skal kunden afklare sine mål og den ønskede overordnede fremgangsmåde. Denne aktivitet kaldes en forundersøgelse eller udformning af en edb-strategi. Aktiviteten bør resultere i en rapport, der lægger op til en række afgrænsninger af betydning for det efterfølgende arbejde: Hvordan opdeles projektet i enkeltkontrakter, der kan karakteriseres ved start- og sluttilstande? Hvilke kontrakter skal udbydes hvornår? Hvilken teknologi baserer man sig på? Hvilke leverandører henvender man sig til? Kunden kan vælge at udbyde forundersøgelses- eller strategiopgaven som en første, afgrænset kontrakt. En sekvens af kontrakter Selv om kunden ser edb-projektet som én opgave, er det som regel en fordel for kunden at planlægge en sekvens af kontraktmæssige forhold med en eller flere leverandører, som vist i figur 1. Ved at operere med mindre kontrakter bliver den enkelte udbudte opgave mere præcis, og kunden kan derfor forvente at gøre en bedre handel. Edb-markedet har endvidere i en årrække været præget af stor fornyelse og faldende priser på standardprodukter. I den situation bør aftaler ikke indgås unødigt tidligt. 6 Εuromethod Project 1995

7 Udkast, 15. maj Nuværende informationssystem En enkelt kontrakt Ønsket informationssystem = Det langsigtede mål U G A U G A U G A En sekvens af kontrakter Figur 1: Kunden kan bevæge sig fra start- til sluttilstanden gennem en kontrakt om et enkelt projekt (øverst) eller gennem en sekvens af kontrakter (nederst). (U: udbudsforretning; G: gennemførelse; A: afslutning) Sekvensen af kontrakter skal vælges, så de enkelte kontrakter kan styres. Hver kontrakt skal karakteriseres af en starttilstand og en sluttilstand. Euromethod indeholder beskrivelser af typiske start- og sluttilstande for edb-projekter. Endvidere giver Euromethod en anbefaling af, hvilke kombinationer der styringsmæssigt er fornuftige, se figur 2. Nedenfor gives eksempler på kontrakter, der ofte forekommer. Eksemplerne svarer til nogle af kombinationerne i figur 2. Numrene er angivet i figuren. 1. Analyse: Fra problembeskrivelse til edb-forandringsanalyse. Opgaven er at analysere alternative muligheder for forbedret anvendelse af edb samt at udarbejde forslag til edb-teknisk arkitektur med scenarier for brug af edb. Kunden har udarbejdet en overordnet edb-strategi samt skitseret de anvendelsesområder, der skal analyseres. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. 2. Design: Fra anvendelsesorienteret design til teknisk design. Kunden har, eventuelt i samarbejde med et konsulentfirma, udarbejdet et anvendelsesorienteret design (en kravspecifikation) af informationssystemet inden for et eller flere af de anvendelsesområder, der blev analyseret under analysen. Opgaven består i at udarbejde et detaljeret design af edb-systemet, herunder design af anvendelsen af edb-systemet. Strategien for beskrivelse af edb-systemet kan være analytisk eller eksperimentel, og strategien kan være ekspertstyret eller deltagerstyret. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. 3. Indførelse: Fra teknisk design til indført informationssystem. Kunden har valgt og beskrevet et detaljeret design af et edb-system. Opgaven er at konstruere og indføre dette edb-system. Strategien for indførelse kan være: alt-i-én, stykvis eller versionsvis. Projektrammerne vil typisk være fast tid og fast pris. Fast tid og fast pris rammer kan ikke anvendes generelt i edb-projekter, idet det er svært at overskue alle muligheder og begrænsninger i den valgte edb-teknologi før konstruktion og indførelse. 4. Tilpasning af standardsystem: Fra anvendelsesorienteret design til indført informationssystem. Hvis edb-forandringsanalysen viser, at det er muligt at basere IS-tilpasningen på indførelse af standardsystemer, vil design og konstruktion være simplere og måske kun bestå i tilretning af standardsystemerne. I disse tilfælde vil design og indførelse være omfattet af den samme kontrakt, og projektrammerne vil typisk være fast tid og fast pris. 5. Vedligeholdelse: Fra problembeskrivelse til indført informationssystem. Kunden har beskrevet problemer i det eksisterende informationssystem samt ønsker til forbedringer. Opgaven består i at analysere ønskerne, designe et modificeret system samt at konstruere og indføre en ny version af informationssystemet. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. EM-DK-Guide 7

8 8 Vejledning i kontraktstyring Udokumenteret informationssystem Dokumenteret informationssystem Sluttilstand Starttilstand Problembeskrivelse Designskitse Anvendelsesorienteret design Teknisk design Testet informationssystem Signaturer:!!!!!!!!! - (1)!!!(5) -!! (2) (4) (3) Gennemføres normalt i én IS-tilpasning. En sekvens af IS-tilpasninger bør overvejes. Figur 2: Kombinationer af start- og sluttilstande i en kontrakt. Eksempler: 1. Analyse: Fra problembeskrivelse til edb-forandringsanalyse. 2. Design: Fra anvendelsesorienteret design til teknisk design. 3. Indførelse: Fra teknisk design til indført informationssystem. 4. Tilpasning af standardsystem: Fra anvendelsesorienteret design til indført informationssystem. 5. Vedligeholdelse: Fra problembeskrivelse til indført informationssystem. Dette er eksempler på kontrakter for edb-projekter, mange andre varianter kan anvendes. Det vigtigste er at vælge den overordnede fremgangsmåde i form af en sekvens af kontrakter med leverandører, så den modsvarer situationen og minimerer risikoen for ikke at nå de ønskede mål. Fremgangsmåden skal vælges situationsbestemt, og således at de kritiske forhold afklares så hurtigt som muligt i forløbet. Sluttilstande for kontrakter skal vælges, så de er et godt grundlag for væsentlige beslutninger. Disse beslutninger kan vedrøre følgende forhold (sluttilstand er angivet i en parentes): Prioritering af områder, der skal forbedres (IS-forandringsanalyse). Valg af teknisk arkitektur (edb-forandringsanalyse). Grad af egenudvikling og brug af en eller flere eksterne leverandører (overordnet edb-strategi, forandringsanalyser). Brug af standard edb-systemer, tilrettede standardsystemer eller specialudviklede systemer (anvendelsesorienteret design). Valg af systemløsninger (teknisk design). Ved valget af den overordnede fremgangsmåde som en sekvens af kontrakter skal man være opmærksom på, at arbejdet med at gennemføre en udbudsforret- 8 Εuromethod Project 1995

9 Udkast, 15. maj ning og indgå en kontrakt ikke er uden omkostninger. Som offentlig indkøber skal man endvidere følge EU's regler for udbudsforretninger, og de tager ret lang kalendertid - typisk et halv års tid. Man kan delvist omgå problemet ved at definere en udbudsforretning, der indeholder en sekvens af delkontrakter med mulighed for afbrydelse undervejs. Men det er et grundlæggende princip, at en udbudsforretning skal omhandle en så klar definition af opgaven, at det for alle udbydere er klart, hvad udbudsforretningen indebærer, så friheden har sine grænser. En eller flere leverandører Anbefalingen af en sekvens af kontrakter er samtidig et brud med ideen om én leverandør med et totalt ansvar for projektet. Denne ide er fremherskende i de danske standardkontrakter inden for det offentlige (K18 og K33). Her forudsættes blandt andet, at leverandøren har forstand på anvendelsesområdet, kan levere såvel hardware som software, kan tage ansvar for det eksisterende system, kan påtage sig projektledelse og kan sikre fremtidig vedligeholdelse. At basere strategien på en sådan ideel totalleverandør indebærer på den ene side en betydelig sikkerhed og bekvemmelighed for kunden. På den anden side er der betydelige omkostninger forbundet hermed. For det første indsnævres antallet af mulige leverandører meget, hvilket alt andet lige betyder en højere pris. For det andet kan kunden kun give leverandøren et totalansvar ved samtidigt at give leverandøren en betydelig indflydelse på kundens edb-anvendelse. For det tredje binder kunden sig stærkt til en enkelt leverandørs teknologi og kompetence. Det betyder, at det vil være meget dyrt og besværligt at skifte leverandør i forbindelse med efterfølgende modifikationer. Rygtet vil vide, at der findes leverandører, som har udnyttet denne situation. Det er derfor en vigtig beslutning, om man vælger en totalleverandør eller en model med opdeling i flere kontrakter med forskellige leverandører. Denne beslutning afhænger af den aktuelle situation, herunder af opgavens størrelse, af kundens egen kompetence og af, om der findes et rimeligt antal leverandører, som er troværdige emner til rollen som totalleverandør. Vurder risikofyldte forhold i situationen Edb-projekter er erfaringsmæssigt ofte risikofyldte. Udfordringen er at være bevidst om de væsentligste risici og håndtere dem hensigtsmæssigt. Risici er knyttet til den kompleksitet og usikkerhed, der er forbundet med at komme fra udgangspunktet og til de langsigtede mål. Kompleksitet og usikkerhed kan analyseres systematisk med udgangspunkt i Euromethod's lister af forhold i situationen relateret til henholdsvis anvendelsesområdet (informationssystemet og edb-systemet) og projektområdet. Herved tages der stilling til blandt andet følgende: Er der store interesseforskelle blandt aktører? Hvor komplekse er forretningsprocesserne? Hvor stabile er omgivelserne? Er kravene afklarede og veldefinerede? Hvor ny er den foreslåede teknologi? Hvor stort er projektet? Er tidsrammer og budgetter særligt stramme? Er der mange underleverandører? Euromethod indeholder skemaer med mange flere og mere detaljerede spørgsmål af denne type. Ud fra besvarelserne kan det vurderes, hvilke forhold der er særligt vanskelige og giver størst risiko. Den samlede risiko reduceres mest ved at rette strategien mod at ændre eller undgå de vanskeligste forhold. To tommelfingerregler kan anbefales: EM-DK-Guide 9

10 10 Vejledning i kontraktstyring Hvis der generelt er stor usikkerhed i projektet, bør strategien være et eksperimentelt forløb med små trinvise kontrakter. Herved opnås, at erfaringerne fra starten af forløbet kan få indvirkning på de efterfølgende kontrakter. Modsætningsvis kan det siges, at i en situation med stor usikkerhed er det katastrofalt at lave én, stor fastpriskontrakt for hele projektet. Hvis der generelt er stor kompleksitet i projektet, bør strategien være en detaljeret kontrakt og en tæt styring. Kompleksitet indebærer, at ressourcer, aktiviteter og resultater griber meget ind i hverandre. Det giver et styringsmæssigt overhead, idet afvigelser skal tages i opløbet, for at de ikke skal få uoverskuelige følger. Hvis kunden og leverandøren ikke begge er forberedt på dette, vil projektarbejdet blive forsinket på grund af manglende beslutninger omkring afvigelser. Denne form for analyse af situationen bør gentages på forskellige tidspunkter under IS-tilpasningen for at udnytte, at kundens viden om situationen forbedres. Beskriv mål og fremgangsmåde Afklaringen af mål og fremgangsmåde for IS-tilpasningerne skal resultere i følgende: Beskrivelse af udgangspunkt. Status for det nuværende informationssystem med en oversigt over den nuværende dokumentation. Dette omfatter en beskrivelse af muligheder for en forbedret anvendelse af edb. Beskrivelse af det langsigtede mål. Krav og ønsker til forbedring af informationssystemet. Formålet med forbedringer skal beskrives, og der kan opstilles konkrete målsætninger. For eksempel mål for arbejdssituationen for brugere og mål for ekspeditionshastighed. Vurdering af opgavesituationen. Overordnet vurdering af de kritiske forhold i situationen ud fra en vurdering af kompleksitet og usikkerhed forbundet med at nå de langsigtede mål. Beskrivelse af en overordnet fremgangsmåde. Strategi for inddragelse af eksterne leverandører via udbudsforretninger, for eksempel: - Brug af en eller flere leverandører. - Brug af konsulenter ved gennemførelse af udbudsforretninger. - Faste eller fleksible tidsmæssige rammer. - Faste, rammebestemte eller fleksible økonomiske rammer. Skitse af start- og sluttilstande i kontrakter. Formålene med sluttilstandene skal beskrives Tilrettelæggelse af udbudsforretning (kunde) Formålet med at lave en plan for udbudsforretningen er, at kunden med en fornuftig indsats får en god sikkerhed for den bedst mulige kontrakt. Regler for offentlige udbud For offentlige udbud gælder visse særlige regler dels på grund af Danmarks deltagelse i internationale handelsaftaler - EU og GATT - dels på grund af dansk lovgivning og "god forvaltningsskik" 1. De offentlige regler sigter specielt 1 Det ligger uden for denne pjece nærmere at gennemgå disse regler - der kan henvises til Statens og Kommunernes Indkøbsservice, hvorfra de aktuelle regler kan rekvireres. Der 10 Εuromethod Project 1995

11 Udkast, 15. maj på at forhindre, at udbyderen (kunden) uretmæssigt tilgodeser en national tilbudsgiver (leverandør), der i øvrigt ikke repræsenterede det bedste tilbud. Men uanset om man er en offentlig eller privat udbyder, så har man grundlæggende den samme - rent købmandsmæssige - interesse i at opnå og at vælge det bedst mulige tilbud. Selv om de formelle procedurer specielt dækker offentlige edb-projekter, er såvel formålet med disse procedurer som deres hovedindhold umiddelbart fornuftige og anvendelige også for private edb-projekter af en vis størrelse (EU's formelle grænser ligger omkring 1 1/2 mio. kr., og det svarer normalt godt til, at behovet for en formaliseret procedure for udbudsforretningen bliver påtrængende, skønt edb-projektets karakter også spiller en vigtig rolle. De formelle grænser justeres løbende. I forbindelse med et konkret edb-indkøb skal de aktuelle tærskelværdier anvendes). Prækvalifikation Den fremgangsmåde, som foreskrives i de offentlige udbudsregler 2, er at opdele udbudsforretningen i to faser. Den første fase (prækvalifikation) har til formål at finde en kreds af kvalificerede tilbudsgivere, medens den anden fase (udbudtilbud) skal resultere i det bedst mulige tilbud. Baggrunden for denne opdeling er, at et kvalificeret tilbud fra en leverandør repræsenterer en betragtelig arbejdsindsats fra leverandørens side, og at en kvalificeret gennemgang hos udbyder af et tilbud også er ressourcekrævende. Det er derfor spild af alle parters tid at indhente tilbud fra leverandører, man i øvrigt ikke mener er kvalificerede til at løfte opgaven. Hertil kommer, at sandsynligheden for at få kvalificerede tilbud øges betragteligt, når tilbudsgiverne kan se, at de tilhører en snæver kreds af udvalgte, hvorfor de må vurdere deres chance for at vinde som rimelig høj. Kvalificering af tilbudsgivere En prækvalifikation omfatter fire aktiviteter: Annoncering af udbudsforretning, potentielle tilbudsgivere rekvirerer materiale, interesserede tilbudsgivere indsender prækvalifikationsmateriale, og udbyder udvælger kvalificerede tilbudsgivere og giver meddelelse herom. Annoncering er for offentlige udbydere et opslag med en helt fast disposition i EF-tidende. Private udbydere kan vælge at sende en kort orientering til en bred kreds af mulige tilbudsgivere. Potentielle tilbudsgivere kan rekvirere materiale hos udbyderen. Dette materiale bør omfatte: Præsentation af kunden Præsentation af projektet (formål og indholdsmæssig afgrænsning). Tidsplan for udbudsforretningen. Forventninger til leverandørens rolle og kvalifikationer. Forventninger til den potentielle tilbudsgivers besvarelse (årsregnskaber, kompetenceprofil, referencer). Angivelse af vurderingskriterier. For offentlige udbydere er det et krav - og for private en god ide - at føre protokol over alle henvendelser og besvarelser under udbudsforretningen. Herefter indsender interesserede tilbudsgivere prækvalifikationsmateriale. tænkes specielt på EU's direktiver for indkøb og for tjenesteydelser, se [Indkøb] i litteraturlisten i kapitel 5. 2 Der tages udgangspunkt i EU-direktivernes bestemmelser om begrænset udbud. Det er den fremgangsmåde, der som regel er den mest hensigtsmæssige ved edb-projekter. EM-DK-Guide 11

12 12 Vejledning i kontraktstyring Ud fra den strategi, der er lagt, udvælger kunden de bedste leverandører. Der bør vælges 3 til 5. Ved kun at vælge 2 gør kunden sig meget sårbar over for afbud. Hvis der vælges mange, forsvinder fordelen ved prækvalifikation. 3 Efter udvælgelsen meddeler kunden resultatet til indsenderne Udformning af udbudsmateriale (kunde) Kunden fremstiller udbudsmaterialet og sender det til de prækvalificerede tilbudsgivere. Udbudsmaterialet omfatter følgende hovedpunkter: Hovedleverance, andre leverancer, kontrakt, tilbuddets udformning og plan for udbudsforretningen. Hovedleverance Hovedleverancen beskrives først og fremmest ved sluttilstanden. Sluttilstanden kan være et dokument, der har bragt kundens IS-tilpasning et skridt videre. I så fald skal dette dokument karakteriseres ved sin type (for eksempel forundersøgelsesrapport, kravspecifikation og designdokument) og en afgrænsning af det system, dokumentet skal handle om. Euromethod omfatter en metodeneutral begrebsramme til at karakterisere dokumenter, der optræder som mellemprodukter i en edb-systemudvikling. I et traditionelt konstruktionsprojekt er sluttilstanden et fungerende system. Dette bør være beskrevet i en kravspecifikation. En kravspecifikation skal beskrive systemet med hensyn til arkitektur, dataindhold, funktioner og brugergrænseflade. Kravspecifikationen skal også angive driftsmæssige krav vedrørende for eksempel kapacitet, sikkerhed, miljø og modificérbarhed samt krav til opfyldelse af standarder, se [Standard] i litteraturlisten i kapitel 5. Hensigten med at beskrive opgaven ved krav til en sluttilstand er, at kunden skal beskrive opgaven, og at leverandøren skal foreslå løsningen. Der er altid en flydende overgang mellem opgave og løsning; men ideen er, at kunden ikke skal må låse sig unødigt fast på en bestemt teknologi i udbudsmaterialet. Gør man det, afskærer man sig fra et antal gode løsninger, eller man roder sig ud i formelle problemer ved senere at afvige fra udbudsmaterialet. I beskrivelsen af hovedleverancen indgår også en beskrivelse af starttilstanden. Starttilstanden er kundens organisation og forretningsgange, kundens eksisterende edb-systemer og de foreliggende dokumenter. Det er væsentligt at beskrive starttilstanden. Dels viser den de forudsætninger for edb-projektet, som kunden er ansvarlig for tilstedeværelsen af ved starten af projektet. Dels giver den baggrundsinformation, hvoraf en erfaren leverandør bør kunne udlede naturlige krav, som ikke eksplicit er nævnt i kravene til sluttilstanden. Endelig kan beskrivelsen af hovedleverancen omfatte krav til processen, herunder projektledelse, rapportering og brugerinddragelse. Andre leverancer Udbudsmaterialet bør beskrive andre leverancer for at klargøre, om disse skal være omfattet af tilbuddet, eller i hvilket omfang leverandøren skal medvirke til at definere og planlægge disse leverancer. Typiske supplerende leverancer ved et konstruktionsprojekt kan være: Uddannelse. Konvertering. Ombygning og tekniske installationer. 3 Hvis man på forhånd formelt har besluttet, hvor mange der skal prækvalificeres, skal antallet angives i udbudsannonceringen. I så fald skal antallet ifølge EU's direktiver være mindst 5 og højest Εuromethod Project 1995

13 Udkast, 15. maj Vedligeholdelse. Kontrakt Udbudsmaterialet skal indeholde et forslag til kontrakt. Det kan anbefales at henvise til en standardkontrakt, for eksempel [K18] eller [K33], og opfordre tilbudsgiver til at anføre, på hvilke punkter han har forbehold hertil. Så må de vilkår, hvorpå leverandøren vil levere, indgå i den samlede tilbudsvurdering. Rent praktisk har man også fået sat en dagsorden for eventuelle udestående afklaringer ved etablering af kontrakten. Tilbuddets udformning Udbudsmaterialet skal beskrive krav til tilbud. Formålet hermed er at sikre, at tilbuddene indeholder de oplysninger, kunden skal bruge, og at leverandørerne stilles lige. Disse krav omfatter en disposition for tilbuddet. Hertil hører krav til angivelse af priser og tider samt krav om tilbuddets gyldighedsperiode. Plan for udbudsforretningen Kunden skal beskrive en tidsplan for udbudsforretningen. Tidsplanen kan indeholde følgende punkter: Leverandøren bekræfter, at tilbud vil blive afgivet. Hermed sikrer kunden sig, at materialet er nået frem, og at der vil indkomme tilstrækkeligt mange tilbud. Leverandørerne får besvaret supplerende spørgsmål. Dette kan foregå skriftligt inden en vis forudannonceret frist, hvorefter alle spørgsmål og svar kan tilsendes alle leverandører. Herved stilles alle lige. Tilbuddene indsendes. Kunden fører fortsat protokol over væsentlige hændelser i udbudsforretningen. At modtage et tilbud er en af de vigtigste begivenheder, som bør bekræftes skriftligt Udformning af tilbud (leverandør) Før leverandøren afgiver et tilbud på en opgave, skal det vurderes, om det i det hele taget kan betale sig at bruge ressourcer på at udarbejde tilbuddet. I det omfang, det er muligt, skal denne analyse gennemføres, før leverandøren indsender prækvalifikationsmateriale. Tilbudsforanalyse Tilbudsforanalysen, der bør gennemføres i løbet af højst 2 dage, bør omfatte en analyse af udbyders forhold, udbudsmaterialet, leverancens karakter, leverandørens egne forhold og konkurrence situationen, blandt andet vedrørende: Kendskab til og samarbejdsrelationer til udbyder. Kvalitet af udbudsmaterialet. Realistiske krav til leverancen. Krav til investeringer. Tilgængelige ressourcer. Konsekvenser af at få henholdsvis ikke få opgaven. Udarbejdelse af tilbud Gode råd: Inddrag den fremtidige kontraktansvarlige og den fremtidige projektansvarlige i udarbejdelse af tilbuddet. De skal være "visionsbærere" af det tilbudte løsningsforslag. EM-DK-Guide 13

14 14 Vejledning i kontraktstyring Nærlæs opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet og afdæk uklarheder. Om muligt præciseres disse uklarheder sammen med udbyder og dokumenteres eksplicit i tilbuddet. Hvis uklarheder ikke kan præciseres, bør forbehold og tolkninger beskrives som en del af tilbuddet. Anvend et systematisk grundlag for vurdering af risici, for eksempel Euromethod's liste over forhold i situationen. Lav aftaler med alle parter, der skal medvirke ved gennemførelse af opgaven. Gennemfør review af tilbuddet, hvor det kontrolleres at: - Grundlag og omfang er defineret og dokumenteret. - Mulige risici er erkendt og vurderet. - Ophavsret og brugsret er defineret og beskyttet. - Afvigelser fra udbudsmaterialet er beskrevet. - Lovgivnings- og myndighedskrav er afklaret. - De nødvendige ressourcer er tilgængelige. - Aftaler med partnere er afklaret. - Kundens ressourceindsats og ansvar er afklaret. - Afleveringsforhold er afklaret. - Ændringsforhold er afklaret. Kritisk vurdering af tilbud Når tilbuddet er udarbejdet, skal der ske en vurdering af, om tilbuddet skal afsendes. Denne afgørelse bør træffes på baggrund af en kritisk vurdering af tilbuddet, der omfatter en vurdering af relationer til eventuelle partnere, kontraktlige forhold, pris, økonomi og risici, blandt andet vedrørende: Aftaler med underleverandører. Anvendelse af kendt standardkontrakt. Tilbudsgaranti. Omkostninger og pris. Betalingsplan. Kendskab til den foreslåede teknologi. Økonomisk risiko i tilfælde af misligholdelse. Offentlig interesse omkring projektet Vurdering af tilbud (kunde) Arbejdet med vurderingen bør foregå efter en på forhånd lagt plan og tage udgangspunkt i de krav, man har beskrevet i udbudsmaterialet. Den fremtidige kontraktansvarlige og den fremtidige projektansvarlige bør være udpeget og deltage i vurderingen af tilbuddene. Præsentation af tilbud Det er rimeligt i forbindelse med tilbudsvurderingen at give leverandørerne mulighed for på et møde mundtligt at præsentere tilbuddene. Man bør - ud fra lighedsprincippet - lægge nogle tidsmæssige rammer for disse møder, så tilbudsgiverne behandles i rimelig grad ens. Det kan være nyttigt, at man har haft tid til en foreløbig gennemlæsning, så man ved samme lejlighed kan få opklaret småproblemer ved læsningen; men møderne bør ikke udvikle sig til "diskussioner". Det er præsentation af tilbud, ikke forhandling. Adgangen til, at tilbudsgi- 14 Εuromethod Project 1995

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang Jens Myrup Pedersen Adjunkt Department of Control Engineering Center for Network Planning SPU 1. kursusgang 1 En lille appetitvækker. 2 2*45 minutters forelæsning Dagsorden Herefter opgaveregning se hjemmeside

Læs mere